Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

><* Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet Q)iO"7.4 RAOVO Cumhuriyet tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26539 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 5HAZİRAN 1998CUMA C U M H U R İ Y E T İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Zâbit ve Kumandan Nuri Conker'in bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet 1e birlikte. Bugün Dünya Çevre Günü, ancak doğanın verdiği derslere aldıran yok ÇevreağıryaralıDÜnyanin SOİUğU tÜkendİ Dünya, Çevre Günü'nü her yıl daha da büyüyen sorunlarla karşılıyor. Değişen iklim, seller, fırtınalar veeriyen buz dağları hafife alıntyor. Kanada, asityağmurlannın etkisi altında. Çin 'de ormanlar yok oluyor. Kongo 'da sağhklı içme suyu sınırda. Etiyopya, heryıl bir milyar ton toprak kaybına uğruyor. Almanya 'da asityağmurları ormanlan hızla yok ediyor. Meksika, su ve hava kiHiliğini büyük boyutlarda yaşıyor. Dünyamız biyolojik çeşitliliğini giderek yitirirken kızışan nükleer silah yarışı, yannlan tehdit ediyor. ÜNflT OTMTn İMberl • Arka Sayfada ÇEVRECİLERDEN 'ACİL EYLEM' ÇAĞRISI f Nükleeryarış tehditediyor • Çevre Mühendisleri Odası, kalıcı politikalar üretilemediğinden, çevre sorunlarının içinden çıkılmaz tf ' hale geldiğini belirterek Dünya Çevre Günü 'nde kutlama yapmayacağını açıkladu Greenpeace, Akkuyu'da nükleer santral ihalesi açanların Çevre Günü 'nü kutlamalanmn inandıncıhktan uzak olduğunu savundu. Türkiye ve dünyadaki nükleer tehlikeye dikkat çeken çevre örgütleri 'acil eylem' çağnsıyaptu İzmirli sivil toplum örgütleri, siyanüre karşı verilen mücadeleye destek amacıyla Dünya Çevre Günü 'nü Bergama 'da kutiayacak. TÜrklye bOğazma kadar battl Türkiye gelişmeçabasım, çevreyi kirteterek ve doğayı tahrip ederek sürdürüyor. Çevre Bakanlığı 'nın "Türkiye'nin Çevre Sonmlan" başltklı raporunagöre, 14 termik santraldan sadece ikisinde antma tesisi bulumıyor. 2 bin 900 yerleşim yerinden yalmzca yüzde 1.5'inde antma tesisi var, Diğerlerinin atık sularımn yüzde 98.9 'u doğrudan deniz, göl ve nehMere veriliyor. İncelenen 9 bin 325 endüstriyel işletmenin yüzgte 81 'i arıtmasız. Denizler. nehîrler ve tarım alanları hızla artan kirtilîkyüzündenyok oluyor. GBM UUTBf• haberi • 77. Sayfada Haber Merkezi - H ızlı sana> ı- leşme, çarpık gelışme. sürekli kâr olgusu, doğanın ve insanın sömürülmesi sonucu yaşanan çevre sorunlannın 'ekolojik kriz' noktasına geldiği sav unul- du. 'Acil eylem' çagrısı yapan çevreci örgütler, konuya dikkat çekmek için bugün çeşitli etkin- likJer dûzenliyorlar Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), dün yaptığı açıklama- da, çevre sorunlanna yönelik ciddi ve kalıcı politikalar üreti- lemediğinı, bu yüzden çevTe so- runlannın daha da içinden çıkıl- maz bir noktaya geldiğini kay- detti. ÇMO, Dünya Çevre Gü- nü'nde kutlama yapmayacakla- nnı söylerken Greenpeace de Çevre Günü kutlamalanmn inandıncıhktan uzak olduğunu savundu. Greenpeace açıklama- sında şu görüşlere yerverildi: "Çevreyi kirleten endüstrile- rin ürünleri. basın vavın organ- larında çevreci ilanlarla en çok bugünlerde pazariaımor. Göko- va'lan, Yatağan'lan mahkeme karan çiğneyerek çalıştıranlar. Akkuyu'ya nükleer santral iha- lesi açanlar en çevreci nutuklan yine bugünlerde atnorlar." Türkiye'deki en büyük tehdi- din nükleer santral olduğunu be- lirten Arkadaş Çevre Grubu. dünyanın gündemındeki en önemli sorunun da nükleer de- nemeler olduğunu vurguladı. SOS Akdeniz Bürosu da çevre- yi korumakla görevli kurumla- nn gidişata seyirci kalmasının affedilemez olduğunu belirtti. CHP Çanakkale MilJetvekili Ahmet Küçük yaptığı açıkla- mada. çevrenin korunması için yetkili yetkisiz herbireyin üze- rine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini kaydetti. Antalya Mimarlar Odası, gecekondu ve kaçak yapılaşma sorunu üzerin- de durarak, "Toprak rantı ve yağma yapılaşmasma tutsak edilmiş imar politikalan terk edilmediği sürece, olağanüstü afetlerdoğal halegelecektir" de- di. Gaziantep Çevre Müdürü Mesut Niziplioğlu, sanayileşme • Arkası Sa. 17, Sü. 3te CHP'den çevre raporu Çevre Filmleri Festivali Hükümetin notu düşük • CHP'nin önûmüzdeki gûnlerde kamuoyunun tartışmasına açacağı Somut Politikalar Çalışma Grubu'nun hazırladığı "Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" ön raporunda, kaikmma, "Tüm bir toplum için yaşam kalitesinin yükseltilmesi" olarak tammlandı. U17. Sayfada • Uluslararası Bodnun Çevre Filmleri Festivali *nin ikincisi dün dûzenlenen törenle başladı. Çeşitli ûlkelerden 10 uzun metrajlı fîlrnin yanşacağı festivalde, doğal ve tarihsel çevTeye müdahalenin sonuçlan ve bunlann canh yaşam ûzerindeki etkilerini gösteren yapıtlar göstenlecek. • 72. Sayfada • Her yıl bayram yapılarak kutlanan 5 Haziran 1972 tarihli Dünya ÇevTe Bildirgesi. çevrenin korunmasından sadece Çevre Bakanlığı'nı değil, "tüm bakanlıklan" sorumlu tutuyor. Bakanhklann nasıl çalıştığinı anlamak bakış açılannı anlamaya yetıyor. « W B&KfriB yvm • Arka Sayfada Koalisyonda w yeni hükümet' bunahım DSP Ve DTP'den eleştiri Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın seçim uzlaşmasını hükümet ortaklan "soğuk" karşıladı. Bakanlar Kurulu toplantısmda başta DTP'li bakanlar olmak üzere çok sayıda bakan söz alarak eleştirilerini dile getirdi. DSP ve DTP, uzlaşmanın Demirel'den döneceği umudunu taşıyor. • 5. Sayfada Demirel bunalım istemez' CHP Genei Başkanı Deniz Baykal. seçim hükümeti konusunda Cumhurbaşkam Demirel'in tavnndan endişe duymadığmı söyledi. Deniz Baykal, "Demirel, anayasanın verdiği yetkiyi kullanarak bunalım yaratmamak için yeni bir hükümetin kurulmasına olanak verecektir" diye konuştu. • 5. Sayfada Senaryolan Iki lidenn uzlaşmasından sonra Ankara kulislerinde özellikle şu senaryolar konuşulmaya başlandı: 1- Demirel hükümeti kurma görevini yine belirlenecek adaya verir. 2- Çiller ile ilgili soruşturmanm gelişimine bakılarak bir baskm seçim gündeme gelebilir. 3- CHP hükümete girer ve kararlaştınlan tarihte seçime gidilir. • 5. Sayfada Cumhurbaşkam Demirel'den Chirac'a uyan mekrubu 'Tarihten husumet çıkarmak yanlıştır' • Türkiye'nin sözde Ermeni soykınmı tasansının senatodan dönmesi için Fransa nezdinde çabalan sürüyor. Meclis Başkanı Çetin ve Başbakan Yılmaz'dan sonra Cumhurbaşkanı Demirel de muhatabına bir mektup göndererek uyanda bulundu. Fransa Cumhurbaşkam Chirac'a - , . -_ gönderilen mektupta, bu girişimin eylemleri tahrik edeceği belirtilerek "Şahsi dostluğumuza ve zati âlinizin Türk-Fransız ilişkilerine verdiği öneme güvenerek yasama organlan nezdindeki nüfiizunuzu kullanmanızın özellikle etkili olacağına inanıyorum" dendi. • Demirel'in mektubunda önemli anımsatmalar var: "Tarihi olaylann yargılanması tarihe bırakılmalıdır. Fransa Ulusal Meclisi'nin bu karan, tarihten kasıtlı olarak husumet çıkarmak isteyen çevreleri ve endişem odur ki terör eylemlerini tahrik edici nitelik taşımaktadır. Türkiye'de oldugu kadar Fransa'da yaşamakta olan 300 bine yakın vatandaşımızı da rencide eden bu karann. her alanda hızla gelişmekte olan Türk-Fransız ilişkilerini bozmak isteyenler ve Kafkasya'da banş ve istikrann tesisine engel olanlar dışında kimseye bir yaran olmayacağını özellikle vurgulamak isterim." • 8. Sayfada İRTİCA İLE MÜCADELE TASARISI Cüppe ve sarığa ceza arüyor • trtica ile mücadele amacıyla hazırlanan yasa tasanlanndan birisi daha TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Tasanya göre şapkanın dışında ' fes, sank veya başka bir serpuş giyenler 6 aydan bir yıla kadar hapis. 50 milyon lıradan 100 milyon liraya kadar da para cezasma çarptınlabilecekler. • Şeyhlik, dervişlik. müritlik. dedelik, halifelik gibi dini unvanlan kullanarak bu unvan ve sıfatlara uygun hizmetleri yerine getirenlere, tekke ve zaviye açanlara verilecek cezalar da yeniden düzenlendi. • 7. Sayfada Akaryakıt'a zam Yalta'da tarihi Tİrve • Ukrayna'nırı Yalta kentinde 11 üJkenin katılımıyla gerçekleşecek zirvede KEt şartı imzalanacak. Demirel, KEt şartınm büyük önem taşıdığını vurguladı. • 6. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TÜPRAŞ, süper ve normal benzin rafıneri satış fı- yatının yüzde 4. kurşunsuz benzin rafineri satış fıyatının yüzde 4, kurşunsuz benzin ra- fineri satış fiyatının yüzde 2 oranında artırıldığını bildirdi. Gazyağı, motorin ve kalorifer yakıtı fiyatlannda değişiklik olmadı. Yeni fiyatlar şöyle: Kurşunsuz: Ankara'da 182 bin 400, Istanbul'da 181 bin 400, tzmır'de 180 bin 700 lira. Sü- per: Ankara'da 186 bin 700. lstanbul'da 185 bin 800. lz- mir'de 185 bin. Normal: Anka- ra'da 173 bin 200, lstanbul'da 172 bin 300, Izmir'de 171 bin 500 lira. FueloB-6: Ankara'da 30 bm 900, lstanbul'da 31 bin 700, Izmir'de 30 bin 800 lira. FUTBOL ŞÖLENÎNE 5 GÜN KALDI MSpor'da NÂZIM'INOYUN YAZARLIĞI TARTIŞILDI • 12. Sayfada HÜKÜMETTE TEKEL ANLAŞMAZLIĞI • 7. Sayfada 'KÜRT TASARISI ART NİYETLİ' • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yalta Konferansı - KEİ ZirvesiL YALTA - Ukrayna'nırı Kırım'daki Simferepol Hava- alanı'ndan bir hafta önce ayrıldık. Dün gibi. Bir hafta önce Cumhurfeaşkanı Demirel, resmi bir ziyaret için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve sonra... • Arkası Sa. 1'7, Sü. l'de BORSA ûDün 4012 Önceki 3774 DOLAR vDün 257.600 Önceki 258.200 MARK ûDün 145.800 Önceki 145.650 ALT1N Dün 2.430.000 Önceki 2.435.000 Borsada seçim sevinci Erken seçim tarihinin belirlenmesi ve enflasyonun düşüş trendine girmesi borsayı yükseltti. • 10. Sayfada Bursa Ulusal Güçler Meclisi oluşturuldu • Mersin ve Adana'dan sonra Bursa'da da "Ulusal Güçler Meclisi" oluşturuldu. Aralannda CHP ve IP il örgütü, meslek odalan, demokratik kitle örgütleri, ADD ve Bursa CUMOK üyelerinin de bulunduğu Bursa Ulusal Güçler Meclisi, kuruluşunu önceki akşam açıkladı. • Meclis adına ilk bildiriyi okuyan Kâzım Sakarya, Atatürk ilkelerini, çağdaş, laik, varsıl, sosyal hukuk devleti fikrini iktidara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. B 17. Sayfada GUNDEM Ml STAFA BALBAY Onümüz Görünmüyor... Bir Yıl Sonrası Çok Net! Bütün endişem şu: Ya Yılmaz üç-dört gün sonra partisinin grup top- lantısmda çıkar, "Ben bu ifadeleri Baykal'/n baskısıy- laverdim. Oşartları, baskı altında kabul ettim. Tümü- nü reddediyorum" derse... • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog