Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER BalkanSrvesi 8-9 hazfranda • AJNKARA (AA) - Türkiye, Gü-neydoğu Avrupa Işbirliği Süreci çerçevesinde 8-9 haziranda düzenlenecek olan böl ge ülkeleri dışişleri bakanlan toplantısına ev sahipliği yapacak. Istambul'daki Balkan Zirvesi'ne Türkiye'nin yanı sıra asıl katılımcı ülkelerolan Arnavutluk, Bulgaristan, MaJcedonya. Romanya, Yugoslavya Federal Curnhuriyeti ve Yunanistan ile gözlemci olarak Bosna Hersek ve Hırvatistan dışişleri bakanlannın katılacağı açıklandı. TürMer'den Alman Bakan'a kınama • BERLİN(AA)- Alrnanya'da Berlin Eyaleti tçişleri Bakanı Jörg Schönbohm'un "Almanya'da yaşayan yabancılann Alman toplumuna ayak uydurmaları gerektiği" yolundaki açıklaması, Türk demekleri tarafından sert dılle eleştirildi. Berlin Türkiye Toplumu, Berlin Türk Cemaati, Türk Alman Toplumu, Türk Alman lşadamları Birliği, Türk Veliler Birliği ve Türk Sağlık Elemanlan Derneği yaptıklan ortak basın açiklamasında, yabancılann dünya şehri' Berlin için potansiyel tehlike olarak damgalanmasını yadırgandıklannı vurguladılar. Fransa'da köktemPnci avı • PARİS (AA)- Fransa'da Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde radikal lslamcı gruplara karşı yapılan operasyonlar çerçevesinde 3 kişi daha gözaltına alındı. Adli kaynaklar, Paris'in Val- de-Marne ve Seine-Saint- Denis banliyölerinde. dün yapılan aramalarda 3 kişinin yakalandığını açıkladı. 26 ve 27 mayıs günleri yapılan operasyonlarda yakalanan 56 kişi aleyhine açılan davalardan birinde, adlan geçen bu 3 kişinin evlerinde gerçekleştırilen aramalarda çeşitli belgeler de ele geçirildi. Çeçenler ordu kıruyor • MOSKOVA (AA) - Rusya'dan bağımsızlık isteyen Çeçenistan'ın, düzenlı profesyonel ordusunu kurma aşamasında olduğu açıklandı. Çeçenistan Ulusal Muhafızlan Komutanı Muhammed Hambiyev, düzenli ordu karannın geçen yıl ahndığını ve bu amaçla 2 bin askerin yetiştirildiğini söyledi. Hambiyev. orduya katılım yönünde hiçbir güçlükle karşılaşmadıklannı, gönüllünün çok fazla olduğunu belirtti İngiltere, S-300'lerin adaya girişini engellemek için Kıbns Rum kesimine gelen gemileri aramaya başladı Rıımlara fngiliz ablııkasıMURAT İLEM ATİNA-Güney Kıbns Rum yöne- timinın Rusya'dan sipariş ettiği S- 300 füzelerinin adada yol açtığı ger- ginlik devam ederken İngiltere fuze- ler konusunda aktif rol oynamaya başladı. GKRY'de yayın yapan Sigma adlı televizyon kanalının haberine göre İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir heîikopter önceki gün Rum yöneti- mine mal getiren Rafel adlı Yunan bandırası taşıyan bir gemiy i durdura- rakaramayaptı. • Rafael adlı Yunan bandıralı gemi Larnaka açıklannda Ingiliz Hava Kuvvetleri'ne ait bir heîikopter tarafından durdurularak arandı. Larnaka açıklannda durdurulan gemide S-300'Ierin parçalan buluna- mazken olay Rum yönetimi ve Yuna- nistan'da tepkiyle karşılandı. İngiliz aMukası Başta ABD olmak üzere BM. AB ve diğer Batı ülkelerinin uyanlanna rağmen S-300 füzelenni adaya getir- mekte kararlı görünen Rum yöneti- minin tngiltere'nin ablukası karşısın- da ne turum takınacağı merakla bek- leniyor. Kıbrıs'ta lngiltere'ye ait üslerde bulunan helikopterler geçen günler- de Rum kesimi üzerinde alçak uçuş yaparak füzelerin yerleştirilmesi muhtemel yerler üzerinde fotoğrafla- ma çalışması yapmışlardı. Yerden yirmi metreye kadar alça- • Türkiye'nin operasyon yapma olasılığına karşı îngiltere'nin vatandaşlannı tahliye planı Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. lan İngilizhelikopterlerinin uçuşlan- nın süreklilik kazanacağı alınan ha- berler arasında. Diğer taraftan İngiltere"de yayım- lanan Sunday Times gazetesinde yer alan S-300 fİizelerinin adaya getiril- mesiyle Türkiye'nin operasyon yap- ması durumunda uygulamaya konul- maya konulması muhtemel tahliye planı. Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Söz konusunu haberi değerlendiren Yu- nanistan Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos gazetede yer alan İngiliz tahliye planını maksatlı birplan şek- linde yorumladı. Rum Yönetimi Sa- vunma Bakanı ise haberi birrastlan- tı olmadığına dikkat çekerek "Bu gi- bi haberler maksatlı ve Rum bölgesi- nin turizmini baltalamanın vanında, S- 300 konusunda şantaj planlannın birparçasıdır" şeklindedeğerlendir- di. Gazetede yer alan haberde adada bir savaş çıkması durumunda 250 bin turist acil şartlar altında tahliye edi- lecekler. Ingilizlerin hazırladığı se- naryoda. tahliye işlemine tiim İngiliz Hava Kuvvetleri'nin yanında. uçak gemileri, İngiltere Si\il Havacılık Teşkilatı'na ait uçaklar ile gemiler katılacak. Günde iki bin ile üç bin ki- şinin tahliye edilmesini ön gören pla- nı uygulayabilmek için adadaki İngi- liz birliklerinin önceki gün tatbikat yaptıklan da ögrenildi. Çin Devlet Başkanı zemin, Cüney Asya'da nükleer krizi başlatan Hindistan'a sert çıktı 'Hindistaıı'ın hedefi Çin'• Hindistan'ın yeni bir balistik füze programı f başlatırken Japonya Başbakanı Haşimoto nükleer silahsızlanmayı tartışmak üzere küresel bir forum düzenlenmesi çağnsında bulundu. Dış Haberler Servisi -Çin Devlet Başkanı Ciang Ze- min nükleer denemelerin- den dolayı Hindistan'ı sert birdille eleştirerek bu ülke- nin "Çin'i hedefledigini" öne sürdü. Keşmir sorunu- nun çözümü için Japonya ve Bangladeş'den gelen ara- bulucuk önerilerini redde- den Hindistan'ın, 2500 ki- lometre menzilli ve nükle- er başlık taşıyabilecek yeni bir balistik füze programını başlattığı bildirildi. Hindistan Savunma Ba- kanı George Fernandes'in. parlamenterlerin soru öner- gisine verdiği yanıta göre Hindistan yeni bir füze programı başlattı. Yeni program, Hindistan'ın 1500 kilometre menzilli Agni (Ateş) füzelerinin 2500 kilometre menzile çı- kanlmasını öngörüyor. Bu arada. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafın- dan yapılan açıklamada " Pakistan ile aramızdaki so- runlar 1972 yıünda yapılan anlaşma çerçevesinde, doğ- rudan görüşmelerk' çözül- meüdir" denildi. Dün Fransız Haber Ajan- sı'ndan(AFP)birheyetika- bulünde yaptığı konuşma- da Hindistan ve Pakistan'ın gerçekleştirdiği nükleer de- nemelere ilk doğrudan tep- kisini gösteren Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin ıse "Güney Asya'daki gergin- liklerden ilk önce Hindistan sorumludur" şeklinde ko- nuştu. Ciang. uzun süreden beri Güney Asya'da "üs- tünliik sağtamaya çauşüğı- nı" iddia ettiği Hindistan'ın nükleer denemeleriyle "Çin'i hedeflediğinir> sa- \ undu. Japonya Başbakanı Ryu- taro Haşimoto ise dün nük- leer silahsızlanmayı tartış- mak üzere politikactlann ve bilim adamlannın bir araya geleceği küresel bir forum düzenlenmesi çağnsında bulundu. Japonya Dışişleri Bakanı KeizoObuchi'nin söz konu- su öneriyi, G-8 ülkelerinin 12 haziranda Londra'daki toplantısında gündeme ge- tireceği kaydedildi. Bu arada, Pakistan'ın Ja- ponya tarafından önceki gün önerilen ve Hindistan ile arasındaki Keşmir soru- nun çözümü için görüşme- lerin başlamasını içeren çağnya olumlu yanıt verdi- ği belirtildi. Pakistan Dışiş- leri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pakis- tan, Cammu ve Keşmir so- rununa çöziim bulunması için uluslararası topluluk- larla işbirtiği yapmaya ha- zjrdır" denildi. Nükleer denemelerin ar- dından kendisine uygula- nan yaptınmlann etkilerini hafifletmek amacıyla Pa- kistan "da hükümet, tasaruf politikası uygulamaya baş- ladı. Buna rağmen Pakistan nükleer silahlanmadan geri kalmıyor. ÇORUM BtRİNCt ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997-283 DURSUN GÜNEŞ Davacı Halil Şakir Vekili Avukat Hasan Çatal tarafından davalı Dursun Güneş aleyhine mahkememizde açılan şirketin tasfiyesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda, Davacı vekili 17.7.1997 tarihli dava dilekçesinde, müvekkilin de ortağı olduğu Güner Ltd. Şti, 1993 yılında kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini, 2 yıl ak- tif olarak faaliyet gösterdiğini, Dursun Güneş'in üzerine düşen yükümlülükleri yenne getırmemesı ve Çorum'u terketmesi sonucu faaliyetıni yerine getiremez hale geldiğini. hiçbir kazancı ve faaliyeti olmayan şırket için Ticaret Odası aidatlan. Maliye'ye ve Bağ- Kur'a bir kısım ödemeleri müvekkilinin yaptığını ve bu durumun müvekkilınin zaranna olduğunu belirterek Gün-er Ltd. Ştı.'nın tasfiyesme karar verilmesini talep ve dava etmiş- tir. Adınıza dava dilekçesi tebliğ edılememiş olup. yapılan araştırmalara rağmen de tes- pit edilemediğınden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar venlmiştır. Duruşmanın bırakıldığı 16.7. 1998 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunma- nız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz. duruşmalara gelmediğinız takdirde yok- luğunuzda karar verileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzefe ilanen tebliğ olunur. 14.5. 1998 Basın: 24329 KIRŞEHİR SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1997 596 Karar No: 1998 272 Kırşehir ılı Kaşabaşı Mahallesı Hırla mevkıınde kâin 2597 ada 1 parsel sayılı 648 m2 1.585.000.000 TL. muhammen bedelli taşınmaz ile, aynı mahalle ve mevkide kâin 2597 ada 2 parsel sayılı 815 m2'lik 3.972.101.590 TL. muhammen bedelli taşınmaz ile, aynı mahalle, mevkiı ve adada kâin 3 parsel sayılı 601 m2'lik 3.703.407.0O0 TL. tahmini be- delli taşınmaz ile aynı mahalle, mevkii ve aynı adada kâin 4 parsel sayılı 670 m2'lik 3.866.157.000 TL. tahmini bedelli taşınmaz ile aynı mahalle ve Acem Köprüsü mevki- inde kâin 2597 ada 5 parsel sayılı 690 m2'lik 1.821.100.000 TL'si tahmini bedelli 5 par- ça taşınmaz umum arasında açık ihale ile satılmak suretiyle ortaklıklannın giderilmesi- ne karar verilmiş ve taşınmazlar maliklerinin adresleri bilinmediğinden kendilerine ka- rann ilanen tebliği gerekmiştir. Bu itibarla taşınmazlar maliklerinden Emine ile Kezi- ban'ın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz yoluna başvurmalan, aksi takdirde karann kesinleşeceği hususlan karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 18.5.1998. Basın: 24061 YAYLADAĞI KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1996/12 / Karar No: 1997-05 Davacılar Fecir Günç ve arkadaşlan tarafından mahkememize açılan kadastro tespitıne itiraz davasının mahkememizde yapılıp bıtirilen duruşması sonunda: Davacı Fatma Günç mirasçılarından Mustafa oğlu 1940 d.lu Oktay Günç ile Ahmet Günç mirasçılanndan Ahmet oğullan 1970 d./ lu Murat Günç ile 1966 d.lu Levent Günç Yayladağı ilçesi Aşağıpulluyazı köyünde ikamet etmekte iken köyden aynldıklan, yapılan zabıta araştırmalanna rağmen açık adreslerinin tespit edilmediğinden mahkememizin 9.9.1997 tarih, 1996/12 esas, 1997 05 karar sayılı ile Yayladağı ilçesi Yukanpulluyazı De- vedagı mevkiinde bulunan 86 No'lu parselin 11625 m2'lik bölümü ile yine aynı yerde bu- lunan 87 No'lu parselin 2300 m2'lik bölümünün 3.6.1982 tarihli tespitleri gibi orman ola- rak sınırlandınlmasına ilişkin verilen karar. taraflara tebliğ edilmediğinden ilanen tebliği- ne, ilan edildikten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur. Basın: 17678 AKÇAABAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995-66 Davacı Musa Kahriman vek. Av. llyas Saraç tarafından davalılar Zehra Kara ve arka- daşlan aleyhine açtığı tapu iptali v e tescil davasının yapılan duruşmasinda verilen ara ka- ran gereğince; Adresi tespit edilemeyen dahili davalılardan Akçaabat ilçesi, Meşeli k.den, tbrahım kızı Zehra Yardım'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup. da- vanın 01./ 07.1998 gün ve saat 09.00'da yapılacak olan duruşmasında hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksı takdirde yokluğunda yargılamaya devam- la karar verileceği H.U./ M.K.'nun 213 ve 377. maddelen gereğince davetiye tebliği ye- rine geçerli olmak üzere ilan olunur. Basın: 24043 Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de dün gösteri yapan yü/Jcrce kişi Pakistan aleyhinde sloganlar atü. Pakistan'ın gerçekkştirdiği nükleer denemeleri kınamak için maske takan göstericiler, Pakistan Büvükelçiği'ne beş adet biberon bırakü. Büyükelçiliğe gönderilen notta "Pakistan önce bu sütü içip büyüdükten sonra Hindistan 'Ia göriişmeye başlasın" denildi. Gözler K.Kore'ye çevrildiTOKYO (Reuters)- Hindistan ve Pakistan'ın peş peşe gerçekleştirdikleri nükleer denemelerin ardından gözler, bu kez de elinde atom bombası olduğu ileri sürülen Kuzey Kore'ye çevrildi. Japonya'da yayımlanan Nihon Keizai Şimbun adlı günlük ekonomi gazetesinde yer alan habere göre Japonya Savunma Teşkilatı tarafından hazırlanan raporda, Hindistan ve Pakistan'ın nükleer denemeler gerçekleştirmesinin ardından Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapmasının daha da kolaylaştığı belirtildi. Kuzey Kore'nin en az bir adet atom bombası na sahip olduğunu ilen süren gazete, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma konusunda Pakistan'dan yardım alma olasılığının Japonya'yı endişelendirdiğini yazdı. Haberle ilgıli yorum yapmaktan kaçınan Japonya Savunma Teşkilatı Sözcüsü, Kuzey Kore'nin nükleer silah üretmesi olasılığını da yabana atmadıklannı söyledi. Japonya'daki Ulusal Savunma Çalışmalan Enstitüsü'nden Profesör Hideşi Tekasada "Kuzey Kore ile Pakistan arasında askeri alanda alışveriş olduğu düşünüliirse, Kuzey Kore'nin de nükleer silah üretmesinin mümküıı olduğu anlaşıiacaktır" dedi. Fransa Grevler yayılıyor RARtS(.\A)-Fransa'da Dünya Kupası finallerine çok az bir süre kala. pilotlardan sonra tren ve nıetro işçileri de gre\e gitmeve hazırlanıyor. Fransız Banlıyö Trenleri. Metro ve Otobüs İşçileri Sendikası(RATP). üyelerinin perşembe günü greve gitmeleri çağnsında bulundu. Tren ve metro işçilerinin, bugün Paris'te büyük bir protesto gösterisi yapmak için hazırlandıklan bıldinldi. RATP, işverenden daha fazla işçi çalıştınlmasını ve bir maaş ikramiye verilmesini talep ediyor. Öte yandan. Fransız Havayollan'ndaki grevi bitirmek amacıyla, pilotlar sendikası ve işveren arasında yapılan görüşmelerde yine bir sonuç alınamadığı bildirildi. , •.',";'" Pilotlann grevi . .' ,. dolayısıyla iç ve dış hatlarda ulaşımın büyük ölçüde aksadığı bildirilivor. Pilotlar Sendikası Başkanı Jean Claude Corbet grevin uzun sürebıleceği tehdidinde bulundu. Fransa'da kamyon şotorlerinin daha fazla maaş talebiyle geçen hafta yaptıklan bir günlük yol kapatma evlemi. ülkede ulaşımı tamamen felce uğratmıştı. İLAN T.C. KARS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN İLANDIR DosyaNo: 1988 260 E 1997/48 K Davacı Mürsel Köse ve Hazıne vekili tarafından dava- lı Mecit Demir aleyhine açmış olduğu tespitin iptali ve el atmanın önlenmesi davasının yapılan yargılaması sonun- da Kars Merkez Sukapı Mahallesi 5 ada, 16, 17 ve 18 No'lu parseller hakkında davacı Hazine'nin davasının reddine, davacı Mürsel Köse'nin davasının kısmen ka- bulüne karar verilmiş olup davacı Hazine vekili tarafın- dan verilen karar temyiz edilmiş olmakla temyiz dilekçe- si aşağıda kimlikleri yazılı bulunan Reşıt Çavuş mirasçı- larına tebliğ edilemediğınden ilanen tebliğine karar ve- rilmiş olup temyiz dilekçesine itirazlan olanlann tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize bildir- meleri ilanen tebliğ olunur. KİMLİKLERİ: Reşit Çavuş mirasçılan Hayriye, Mahiye, Cevahir. Hünkâr, Sultan. Mahire, Kudret.' Basm: 9688 İLAN ANTALYA 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1998'625 Davacı Mehmet Bileydi tarafından Antalya Merkez Selçuk Mahallesı 251"de nüfusa kayıtlı Aynur oğlu 8.1.1960 d.lu Murat Bileydi'nin kendisinden 13.6.1980 tanhinden itibaren herhangı bir haber ahnamadığını, yaklaşık 18 yıldan bu yana kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Murat Bileydf nin gaipliğine karar ve- rilmesini istemiş olmakla. Gaipliğine karar verilmesi istenilen Murat Bileydi'nin sağ veya ölü olarak yerini bilenlerin bir yıl içerisınde yu- kanda dosya numarası yazılı mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri, aksı takdirde gaipliğine karar verile- ceği hususu ilan olunur. Basın: 23577 ARDAHAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Davacılar Zekariye Çoban ve arkadaşları tarafından davalılar Hazine ve arkadaşlan alevhine mahkememize açılan kadastro tespitinin iptali ve tescil davasının yapı- lıp bıtirilen açık duruşmalan sonunda. Mahkememize verilen karar davalı Hazine vekili tara- fından temyiz edilmiş olduğundan ve aşağıda ısımlen yazılı olan şahıslar adreslennde bulunmadıklanndan do- layı mahkememizce verilen karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edümemiştir. Teblıgatın 7201 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince yayımlanma tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı. mahkememizce verilen karar ve temyiz dılekçesi yerine kaim olunacağı iianen tebliğ olunur. Esas No Adı Soyadı kövü Ada Parsel 1992 73 Besra Yeltekin Gölgeli 129 1 1992 73 AyselAvşar Gölgeli 129 1 Basın: 18026 ACİLEN Gebze'de açılmakta olan hastanede çalışmak üzere Çocuk Hastalıklan Uzmanı (Full-Time) aranmaktadır. Tel: 0532 612 04 24 BOLU SULH HUKUiK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1996/632 Esas 1998/216 Karar Davacılar Nimet Doğruel vs. tarafından davalılar Re- caı Kırgöz vs. aleyhine mahkememize açmış olduğu iza- le-ı şuyu davasının yapılan açık duruşmalan sonunda; Dava konusu Bolu ili merkez Ihsaniye Mah. Akkanat mevkiinde kaın ve tapunun 322 kütük. 145 ada. 6 parsel- de kayıtlı taşınmazın hissedarlar arasında aynen taksim- leri mümkün olmadığından ortaklığın satış sureti ile gi- derilmesine 3.3.1998 tarihli karar ile verilmiştır. Davalılardan Recai Kırgöz tüm aramalararağmenbu- lunamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğ edilmiş, ka- rann da ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen bulunamayan Recai Kırgöz'e davetiye yerine kaim olmak üzere mahkeme kararı ila- nen tebliğ olunur. Basın: 23188 İLAN TC CEYHAN İŞ MAHKEMESİ'NDEN 1996,59 Davacı SSK tarafından davalı Mustafa Özbolat aleyhi- ne açtığı R. tazminat davasının yapılan yargılamasında: Davalı Remzı oğlu, 1975 doğumlu Mustafa Özbolat yapılan tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemedı- ğinden bu defa davalının bu davaya karşı beyanda bulun- ması için 24./ 6.1998 günü duruşmada hazır bulunması davetiye yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın: 22161 SİİRT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1997 257 Davacı. kendisine asaleten. dahili davacılar Takyettin, Tuba ve Gülşen'e velayeten Perihan Gümüşten. Kera- mettın ve Şekemaz Gümüşten vekili tarafından açılan gaıplik davasından; Siirt ilı. Baykan ilçesi. Obalı köyü, C:023 01,S:80. K: 18'de nüfusa kayıtlı. Ibrahim ve Ki- zo'danolma. 01.04.1953 d.lu Izzettin Gümüşten'in işi ile ilgilı görevlı olarak 18./ 08.1992 tarihinde gittıği, kendi- sinden bugüne kadar bir haber alınamadığı ve ölümüne mutlak gözü ile bakıldığı bıldirilerek tzzettin Gümüşten hakkında gaiplik karan verilmesi talep edilmiş olmakla: lzzettin Gümüşten hakkında bilgisi olan kimselerin ışbu ilan tarihinden itibaren bir sene içerisinde mahkememi- zin 1997(257 esas sayılı dava dosyasına bıldirmesi. M.K.'nun 32 2'nci maddesi gereğinee ilan olunur. 07.05. 1998. Basın: 23342 AKDAĞMADENİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 19%'274Esas 1997 364 Karar Davacı Orman lşletme Müdürlüğü tarafmdan da\alı Osm.ır. Önswr alevhine açılan Tapu iptali Tescil ve Menı Müdahale dava- sının karan gereğince: Akdagmadenı ilçesi Oluközü köv ü Kaya- pınar mevkii, 122 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın orman savılan yerlerden olduğu anlaşılmakla söz konusu kavdm iptali ile orman vasnnda Hazine adına tapuya kavıt ve tesciline daır da\ anın kabu- lûne karar venlmış: Taşınmaz malıki Osman Ûnsov "un adresi bi- linmediğinden karann kendisine Basın İlan Kurumu Miidürlü- ğü'nce ilanen tebliği gerekmiştir. Bu itibarla vukanda adı geçen tapu malıkinin ilan tarihinden itibaren 8 gün içinde temv ız yoluna başvurması. aksi takdirde karann kesinleşeceğı hususu karar teb- liğ yenne kaim olmak üzere Basın İlan Kurumu'nca ilanen tcbliâ olunur. Basın: 22149 NİĞDE ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN Sayı: 199850 Davacı S.S. Birko Koyunlu Yapı Koop. Başkanhğı. Koyunlu kasabası vekıllennın davalıiar Pamukbank T.A Ş. Genel Müdür- lüğü, Ali Akalın aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargı- lanması sonunda verilen ara karan gereğince Davalı Mehmet oğ- lu. Hasan Uçar ve Ali Akalın'ın duruşma günü kendilerine tebliğ edılmediği. savcılık araştırması neticesınde de adreslen tespit edi- lemediğınden. duruşma gününün kendilerine ilanen tebliğ edil- mesıne karar verildiğinden. adı geçen davalılann duruşma günü olan 7.7.1998 günü saat 09. OO'da mahkememizde hazır bulun- malannm tebliğine. duruşmaya gelmediklen takdirde bozmaya uyulup uyulmama hususunun resen karar venleceğine ilanen teb- liğ olunur. 15.5.1998. Basın: 23647 KADİRLİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN Davacı Ali Yürekli tarafından davalılar Maliye Hazınesi. Or- man Işletmesi ve Tahta Köyü Muhtarlığı alevhine açılan tescil davasında. Dava konusu yer olan Kadirli ilçesi Tahta Kövü De- mırsekisi mevkiinde bulunan doğusu yol ve mezarlık. batısı yol. kuzeyi Akbayır. güneyi patika yol ıle çevrili bulunan tahminen üç dönüm miktanndaki yerde, davacı Ali Yürekli tarafından tes- cil davası açılmış olup, dava konusu yerde hak ıddıa edenler \ar- sa mahkememizin 1987669 Esas sayılı dava dosyasının duruş- ma günü olan 08.09.1998 tarihine kadar müracaat etmelen. et- medikleri takdirde davacı davasını ispat ederse mevcut deli1lere göre MK'nin 639. maddesıne göre karar verıleceğı hususu ilan olunur. 15.05.1998. Basın: 24084
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog