Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HA2İRAN 1998 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER BM'den yapılan açıklamada, Kosova'da 50 bin Arnavut'un evini terk ettiği bildirildi Artıavutlar kaçıyor• UNHCR'den bir yetkili, 3 bin 700 kişinin Arnavutluk'a, 4-6 bin kişinin de Karadağ'a sığındığını, Kosova'da ise 42 bin kişinin evini terk ettiğini kaydetti. • NATO, Makedonyâ ve Amavutluk'a, askeri birlik gönderme olasıhğını araştırmak üzere askeri uzmanlardan oluşan bir heyet yollama karan aldı. DışHaberlerServisi- Sırp gü- venlik güçleri ile Arnavut nüfus arasında çatışmalann şiddetlen- digi Kosova'da 50 binden fazla kişinin evini terk etmek zorun- da kaldığı bildınldi. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseriiği'nden (UNHCR) ya- pılan açıklamada, 3 bin 700 sı- ğınmacının Amavutluk'a geç- tiği, 6 bin kişinin ise Karadağ'a sıgındıgı kaydedildi. NATO Konseyi'nin daimi tem- Köyleri Sırp güvenUk güçleri tarafindan yakılan Kosovab Arnavut köylüler gruplar halinde Arnavutluk'a göç ediyor. Bölgeden gelen haberlere göre köylüler Sırplara karşı eüerindeki hafif silahlarla direnirken ölü sayısının artmasından endişe edüiyor. silciler toplantısında dün Arna- vutluk ve Makedonya'ya aske- ri uzmanlardan oluşan bir keşif birliği gönderilmesi kararlaştı- nldı. Uzmanlar, NATO'nun, böl- gede güvenliği saglamak ama- cıyla bu ülkelere asker gönder- mesi olasılıgı çerçevesinde ön in- celemelerdebulunacaklar. NA- TO kaynakları, bölgeye asker gönderilmesi konusunda derhal bir karar alınmasının ise müm- kün olmadığını belirttiler. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserligi'nden Mons Nyberg "UNHCR, Kosova'da 42 bin ki- şinin evini terk ettiğini, ancak eyaletten aynlmadıgını tahmin ediyor. 3 bin 700 kosovalı Arna- vut ise, Arnavutluk'un kuzey sı- njnnıgeçti"dedi. Nyberg, elle- rine, 4-6 bin kişinin de Kara- dağ'a geçtiği yolunda haberler geldiğini söyledi. Mons Nyberg, çoğunlugu Arnavut olmayan Müslümanlardan oluşan grup içerisinde 700 Sırp vatandaşı- nın bulunduğunu sözlerine ek- ledi. Arnavut nüfusun çoğunlukta oldugu Kosova'da Sırp güvenlik güclerinin "aynlıkçı teröristleri vakalamak" için hafta sonu baş- lattıklan operasyon tüm hızıyla sürüyor. Belgrad'ta görevli yabancı bir diplomat AFP'ye verdiği de- meçte "Bu, krizin patlak verdi- ği günden beri yürütülen en bü- yük ve en sert operasyon" dedi. Bölgedeki uluslararası gözlem- ciler de son beş gûnde meyda- na gelen çatışmalann, krizin baş- ladığı şubat ayından beri görü- len en yoğun çatışmalar oldugu konusunda görüş birliğinde. Sırp güvenlik güclerinin köy- lere roketatarlar ve başka ağır silahlaria sürekli saldın düzen- lediği belirtiliyor. Yabancı ajans- lar da Arnavutluk'un kuzey sı- nınndan bakıldığında hem Sırp silahlannın hem köylerden çıkan dumanlann görüldüğünü ifade ediyor. Kosova'daki Arnavut ba- sınında dün yanan evlerin fo- toğraflanna ve şiddetli çatışma- larla ilgili haberlere yer verildi. Ibrahim Rugova liderligindeki Kosova Demokratik Birligi'ne yakınlıgıyla tanınan Bujku ga- zetesi, çatışmalarla ilgili haber- leri "Yılbaşından bu yana en az 240 Arnavut öldiirüMü" başh- ğıyla duyurdu. Kosova bölgesinin bagımsız- lıgı için mücadele eden Arnavut- lar'a karşı savaşmak istemeyen yaklaşık 100 Sırp polisinin işi- ne ise son verildigi belirtildi. Belgrad'ta yayımlanan Dnevni Telegraf gazetesi, Sırp polisle- rinin geçen hafta Priştine ve Peç kasabalannda yapılan operas- yonlara katılmayı reddettikleri kaydedildi. Bu arada VVashington 'daki te- maslannı tanıamlayan Rugova dün Roma'yageçti. Rugova'nın, bugün tırmanan krizi göriişmek üzere ltalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini ile bir araya gel- mesi bekleniyor. • • ' ' • Ust geçitten üzerine otomobil düşen hızlı trenin 14 vagonu raydan çıktı. Yüzden fazla yolcu öldü Tren kazası Almanya'yı sarstıDış Haberler Servisi - Almanya'nm Celle kentine baglı Eschede kasabası yakınlarında meydana gelen tren kazasında, ölü sayısının yüzünüzerinde oldugu bildirildi. 200'üagır 300 kişi de yaralandı. Sivil savunma yetkili- leri AFP'ye yaptıklan açıklamada ölü sayı- sıntn 120 oldugunu kaydettiler. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Kazanın, Al- manya'da son 20 yılın en büyük tren kazası oldugu bildirildi. Hannover'den Hamburg'a gitmekte olan İCE- Express 884 adlı şehirler arası hızlı tre- nin üzerine Almanyanın kuzeyindeki Esche- de kasabası yakınlannda üst geçitten bir oto- mobil düştü. Otomobilin çarpması sonucu yüksek hızla seyreden trenin 14 vagonu ray- dan çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazada. üst geçidin çöktügü kaydedildi. Gör- gü tanıklannın felaket olarak niteledigi ka- zada, çarpmanın etkisiyle trene baglı ilk 4 vagon iç içe girdi. Kaza sonrasında çok sa- yıda insanın enkaz altında sıkıştıgı bildiril- di. Yaralılara ilk müdahalenin yapıldıgı kur- tarma çalışmalanna 300 kişilik bir ekip ve 15 helikopter katıldı. Yerel polis şefı Joachim Lindenbergkazay- la ilgili olarak " Burada tam bir kaos hakim. Yarab sayısını saptamak mümkün degil" de- di. Almanya'yı yasa boğan tren kazasının meydana geldigi Eschede Kaymakamı Kla- us Rathert. enkazm altından şimdiye kadar 80 cesedin çıkanldığını bildirdi. Ancak ka- za yerindeki sivil Savunma yetkilileri ölü sa- yısının 120 oldugunu keydettiler. Gözyaşla- nnı tutamadıgı dikkat çeken Rathert'in ver- digi bilgiye göre, kazada içiçe giren 2 vago- na henüz ulasılamadı, llkyardım yetkilileri, trenin enkazı altında okul ögrencileri bulu- nabilecegini kaydettiler. Yetkililer, kazada 300'e yakın kişinin yaralandıgını. bunlardan 200'ünün durumunun agır oldugunu belirt- tiler. Saatte 200 km yapabilen İCE trenleri. fab- rika denemelerinde özel raylarda saatte 406 km sürate eriştirildi. Ancak tarifeli seferle- rinde saatte 280 km'yi aşmıyorlar. ICE'ler özel traversli hatlarda saatte 280 km yapar- ken, üzerinde kaydıklan 2 bin kilometre uzunlugundaki özel demiryolu hattında yol- cu taşıyoriar. Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Jacqu- es Chirac ve lngiltere Başbakanı Tony Bla- ir. tren kazası sebebiyle Başbakan Hclmut Kohl'e başsaglıgı mesajı gönderdiler. İrana intiKam için geldiler1 Halkııı Mücahitleri Tahran'da kan döküyor • Iran'ın başkenti Tahran'da önceki gün Devrim Mahkemesi binasına düzenlenen saldırıyı üstlenen Halkın Mücahitleri dün de Devrim Muhafizlan Merkezi'ne saldırdı. Dış Haberler Servisi - Iran'ın başkenti Tahran'da Devrim Mahkemesi binasında 3 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına yol açan patlamanın sorumlulugunu Halkın Mücahitleri üstlenirken kentte önceki gece de Devrim Muhafizlan Merkezi'ne saldınldıgı bildirildi. Tahran radyosu dün verdigi haberde, kentin dogusundaki Devrim Muhafizlan karargâhına. Halkın Mücahitleri örgütüne bağlı bir timin saldırdığını duyurdu. Karargâha düzenlenen saldında can kaybı olup olmadıgı konusunda konusunda bilgi verilmedi. Öte yandan, Tahran valiligi, halkı Mahkeme binasına düzenlenen saldında ölenJerin cenaze törenine davet etti. Tahran radyosundan yapılan duyuruda. halka törene katılarak "münank Halkın Mücahitleri" örgütünün giriştigi terör eylemlerine duyduklan nefreti göstermeleri çagnsı yapıldı. tran resmi haber ajansı IRNA ise, önceki günkü patlamanın Halkın Mücahitleri tarafından gerçekJeştirildigi iddiasını reddetti. IRNA'da yayımlanan bir yorumda " Münafıklar, yandaşlaruun bozulan morallerini düzeltebUnıek için her türlüyalanı kullanmaktadırlar'' denildi. Iran'da yayımlanan Iran Daily gazetesi. rejim muhalifi Halkın Mücahitleri örgütüne baglı 50 militanın "sabotaj ve terörist eylenüer" düzenlemek için Iran'a girdigini ileri sürdü. Gazetede dün yayımlanan bir haberde, örgüt militaniannın, Afganistan'm Iran sınınndaki Farah. Nimruz ve Herat eyaletlerinden Iran'a girdikleri belirtildi. Taleban örgütünün, 300 kadar Halkın Mücahidi militanını egittigini ileri süren gazete, militanlann, kendilerini egiten Taleban liderlerinden Molla Musa'nın bir süre önce öldürüimesının ıntikamını almak için tran'a girdiklerini ileri sürüldû. Kâbil'e roket saldırısı Deprem bile silahlan susturamadı ICE trenleri Almama'da en güvenli yüksek hız trenleri olarak tanumurdu. KÂBİL (Ajanslar) - 4 bin kişinin öldügü, on binlerce insanın evsiz kaldığı tleprenıin yaralannı sarmaya çalışırken Afganistan'da silahlar susmuyor. Taleban karşıtı güçler tarafından başkent Kâbil'e dün yapılan roket saldınsında 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Başkentin kuzeyinde bulunan Kolola Poşta bölgesine yapılan saldında, 70 km. menzilli Rus yapımı Uragan roketi kullanıldıgı belirtildi. Roket saldınsı Taleban muhaliflerinin elinde bulundurdugu Kabul'un kuzeyindeki üslerden yapıldı. Saldında ölenler arasında kadın ve çocuklann buiunduğu, çogunun aynı aileye mensup oldugu açıklandı. Afganistan'm üçte ikisini kontrolü altında bulunduran köktendinci Taleban yönetimi, pazartesi günü Ahmet Şah Mesut liderligindeki muhalefet güclerinin Kabul'e roket saldınsı yaptıgını söyledi. Taleban. önceki gün de muhalefet güclerinin Kabul'un kuzeyinden başkente dört roket fırlattıgını belirtti. CumhuriYe( kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HA2İRAN AYI ETKİNLİKLERİ SOYLEŞİLİİMZA GUNU 4 Haziran Perşembe Saat:17.00-19.00 kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AY! ETKJNLİKLERİ SOYLEŞİÜ İMZA GUNU GURSEL ONGOREN Konu:"Medya ile Mücadele" Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 5 Haziran Cuma Saat: 17.00-19.00 DARENDE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Darende Asliye Hukuk Mahkemesi'nden davacı Yu- suf Özdoğru vekili tarafından davalılar Hasan Yılmaz ve Ramazan Tekin aleyhlerine açılan müdahalenin men-i tapuda ev kaydının silinmesi davasının yapılan duruşma- sında verilen ara karan uyannca; Davah Hasan Yılmaz oğlu Ramazan Yılmaz ve dava- lı oğlu tbrahim Yılmaz kızı Semile Aktaş (Yılmaz) ad- lanna çıkartılan davetiyeler tebliğ edilmemiş, yapılan araştırmada adı geçenlerin adresleri tespit edilemediğin- den adı geçenlere ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşma tarihi olan 30.6./ 1998 günü saat 09.15'te mahkemede bızzat hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmeleri, aksi tak- dirde yokluklannda karar verileceği hususu davetiye ye- rine geçmek üzere ilan olunur. Bajın: 24070 OYA BAYDAR Son kitabı "Hiçbir Yere Dönüş" ile diğer yaprtlannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. AFYON / BAYAT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1993/126 / Karar No: 1997/13 KararTar: 8.7.1997 Karar Son.: Kısmen kabul ve kısmen ret; Dava: Tapu iptal-tescil-kadastro tespitine itiraz ve tes- cil. Davacı Pakize Eski tarafından mahkememize açılan; kadastro tespitine ıtiraz ve tescil davasında; mah- kememızin 8.7.1997 gün ve 1993//126E-1997'13 karar sayılı hükmü: dahili davacılar; 1- Nazlı Eski, 2- Bayram Eski. 3- Sultan Eski. 4- Meryem Eski, 5- Musa Eski. 6- Melahat Eski, 7- Fadime Mumcu'ya (Özel) adreslerine usulüne uygun tebligat çikanlmış olup; bugüne kadar tebliğ edilemediği ve adreslerinin tespit edilemediği; Davacı Pakize Eski'nin açmış oldugu kadastro tes- pitine itiraz ve tescil davasında; mahkememizin vermiş oldugu 8.7.1997 gün ve 1993// 126E. 97 13 karan ile davanın kısmen kabul ve kısmen reddıne karar verildigi; Yukanda ısimleri yazılı dahili davacılann davaya kar- şı ve mahketnemiz karanna karşı bir diyeceklerinin ve itirazlannın bulunup bulunmadığının, itirazlannın var ise yasal süre ıçınde itiraz etmeleri, yasal süre içinde itiraz edilmedığınde karann kesinleştirileceğı; Tebligat Kanunu'nun 3220 sayılı yasanın 31. maddesi uyannca ilan olunur. 20.4.1998 Basın: 18070 istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 CÎZRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997/146 ' Karar No: 1997/27 Şırnak ili, Cizre ilçesi. Keççan Hesinan Aşireti Cilt No: 037/03, Sayfa No: 10. Kütük Sıra No: 67'de nüfusa kayıtlı Habip ve Kazi'den olma 15.11.1933 doğumlu Mehmet Yağarcık ile eşi Esmer ve 18 yaşından küçük çocuklan Mehmet tdris, Habip, Elif, Naime Yağarcık ile davacı Mehmet ve Esmer'den olma, 0! .01.1967 doğum- lu Halil Yağarcık ve eşi Feleknaz ile çocuklan Abdullah, Maryete, Emine ve Mehdi ile davacı Mehmet ve Es- mer'den olma, 26.11./ 1969 doğumlu Mehmet Sabih Ya- ğarcık'ın nüfus kütügündekı Kayden Yağarcık olan so- yadlannın "Dalmış" olarak tashihen teciline karar veril- miştir. Zarar görenlerin 1 yıl içinde dava açmalan ilan olunur. Basın: 17408 ARAÇ KADASTRO HÂKIMLİĞİ'NDEN Davacı Araç Orman Işletme Müdürlüğü vekili tarafın- dan davalılar Nıyazi Balcı ve arkadaşlan aleyhine açılan kadastro tespitine itiraz davasının mahkememizde yapı- lan yargılaması sonucunda. Dava konusu Haliloba köyü. 114 parsele ilişkin tespı- tın iptali ile taşınmazın orman vasfmda Hazine adına tes- pit ve tesciline karar verilmiştir. Karar davalılar Ismail oğlu. 1935 doğumlu Kadır Bal- cı. Haliloba köyü 1330 doğumlu Veliye Büyükbalcı. ay- nı köyden tsmail oğlu. 1335 doğumlu Ramis Balcı. Ni- yazi Balcı mirasçılan Remzi Balcı ve Hacer Balcı'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. lşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren tebliğ edilmiş sayılacağmdan bu tarihten itibaren 15 gün yasal süre içinde adı geçenler karan temyiz etmedikleri takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 17487 GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANIANTALYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIS MEMURLUĞU Esas: 1998/10 Satış Antalya Merkez Kızılsaray Mah. 3894 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz Antalya 2 Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 1997/1114 E. 1998549 K. sayılı karan geregince satıla- caktır. Satışa konu Antalya Merkez Kızılsaray Mah. 3894 ada, 4 parselde kayıtlı taşın- maz tapu kaydına göre 441.00 m2'lik avlulu ev olarak kayıtlıdır. Ancak parsel üzerinde- ki ev yıkılmış olup boş arsa vasfındadır. Parsel doğudan blok nizamda 2 kat inşaata mü- saıttır. Tapu kaydında muvakkat inşaat sebebi ile 6785 sayılı lmar Kanunu'nun 11. mad. tevfıkan şerh bulunmaktadır. Mahalli rayiclere göre arsanın m2'si 101.000 000 Tlüen parselin tüm değeri 441.00 x 101.000.000 TLm2 = 44.541.000.000 TLdir. 1. Satış 10.7.1998 günü saat 09.00-09.10 arasında Antalya Adliye Sarayı Kat: 3, No: 22'de açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satışta degerinin %75'ini bulmadığı takdirde 20.7.1998 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılacaktır. 2. satışta degerinin %40'ı ve mahkeme masrafiannı geçtiği takdirde en çok arttırana ihale edilecektir Satış peşın para iledir, ancak ısteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa iştirak edenlerin degerinin "Î^O'si nispetinde teminat yatırması şarttır. Ihaleye iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak- lan. başkaca bılgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 1998 10 E. sayılı dosyasına baş- vurmalan ilan olunur. Basın: 24394 İLAN T.C. NİKSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1994440 esas Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Ahmet Şahın. Palet inşaat Şirketi. Kamuran Faik Okyar. Kemal Yıldız. Yaşar Tezbulut, Selahattin Ergüden, Ad- nan Kuleyn. Ümit Dönmez, 9-Alı. Cumaail Güner ve Bekir Yılmaz aleyhine mahkeme- mize açılan dava nedeniyle: Davalılardan Kemal Yıldız ve Yaşar Tezbulut'un yapılan aramalara rağmen adresi bulunamadığından ilanen tebliğme karar verildiğinden' SSK vekili tarafindan fazlaya ilişkin dava ve talep haklannın saklı tutulması kâydı ile 4.318.454.864 TL kurum zarannın şimdilik 2 / 8"i 1.079.613.716 TL'nin gelirler yö- nünden gelir bağlama kararlannın onay tarihlerinden, masraflann sarf ve ödeme tarih- lerinden itibaren uygulanacak yasal faıziyle birlikte davalılardan müştereken ve müte- selsilen tahsiline, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalılardan almmasına karar verilmesini vekâleten dava ve talep etmiştir. Davalılardan Kemal Yıldız ve Yaşar Tezbu- lut'a dava dilekçesinin ve duruşma gününün teblıği yenne kain olmak üzere 16.6.1998 tarihınde saat 9.10'da Niksar Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bu- lunmalan veya kendilerini bir vekille tebliğ etmeleri. aksi takdirde yokluklannda karar verileceği hususu HUMK'nin 213 ve 377. maddelerı geregince ilanen tebliğ olunur Basın: 534 OSMANİYE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1993/183-70 Osmaniye Dereobası köyü Kabamazı mevkiinde İcain, 22.500 m2 yüzölçümündeki taşınmazın Rukiye Azgın ve müş- terekleri adına yapılan tespitine Hazine tarafından itiraz edilmiş, mahkememizin 16.12.1997 tarih 1993/ 183-70 sayılı karan ile davanın reddine, taşınmazın tespit gibi tesciline dair verilen karar Hazine vekili tarafından temyiz edilmiş olup mahkememiz karan ve temyiz dilekçesi tespit maliklerinden Şerife Aköz mirasçılan Fatma ve Mehmet Aköz ile Ummu- hanı, Fatma, Abdurrahman ve Fadime mirasçılanna Dereobası köyündeki adreslerinde tebliğ edifememiş olup adı geçen- lere mahkememiz karan ve temyiz dilekçesi ilanen tebliğ olunur. Basın: 14334 FERİZLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/13 ' Karar No: 1998<28 Mahkememizin 12.5.1998 tarih ve 1998'13 Esas- 1998/28 Karar sayılı ilamı ile; Sakarya ili Ferizli ilçesi Doğancı Köyü. Cilt: 005. Sayfa: 12, Kütük: 7'de nüfusa kayıtlı Nadir ve Radiye'den olma. 24.11.1986 doğumlu, Emri Aktürk'ün Emri olan isminin Emre olarak düzel- tilmesine karar verilmiştir. MK'nin 26. maddesi uyann- ca keyfıyet ilan olunur. 12.5.1998 Basın: 24059 AYRANCI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1996 26 ' Karar No: 1997/25 Karar Tanhi: 4.6.1997 Davacı Halil Kasapcopur vekili Av. Hikmet Kasapçopur tarafından davalılar Abacı Abdurrahman kansı Ayşe ve arkadaşlan aleyhine açılmış bulunan tapu iptali tescil da- vasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonucunda, Ayrancı ilçesi. Hüyükbu- run köyü, parseller: 767, 781 ve 852 no'lu taşınmazlann tapulannın iptali ile davacı adı- na tesciline karar verilmiş olup, taşınmazda hisse sahıbi olan Abacı Abdurrahman ka- nsı Ayşe. Dürüye kocası Emrullah. Hasan çocuklan Kamil ve Nadiye, Şerife kocası Ha- san'ın veya mirasçılannm tüm aramalara rağmen bulunamadığı v'e karar tebliğ edile- mediği anlaşıldığından. Tebligat Kanunu'nun 29 ve devamı maddeleri uyannca işbu hükmün gazete ilanından itibaren 15 gün sonra temyiz süresinin işlemeye başlayacağı ilanen teblıg olunur. Basın: 8011
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog