Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİFU* 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Şekersiz sakız dişi konıyor' • İstanbul Haber Servisi - Turk Dışhekmlen Bırlığı (TDB) BaşLnı Celal Yıldınm. ağız \edış sağlığının kcrunmasında şekersız çıklrtın koruyucu olduğunu sövledı TDB'nın eskı uyelennJen Prof Dr Şukru Kandemır'ın bır çıkleteonay »erdığı ıçin bırlığı eleştırdığmı anımsatan Yıldırım, "TDB sadece koruyucu urunlere onay venr Bu onau \ermeden once bılımsel araştırmalar vapılır dedı Özden korumasız bırakıldı • istanbul Haber Servisı - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı (Ç\ DD), eskı Anavasa Başkanı Yekta GungorOzden ın korumalarınaaıt arabalann gerı alınmasının. korunmanın ortadan kaldırılması anlamına geldığını bıldırdı Açıklamada, 'Buhaksızlık ve yanlışlan kını>or bunlann derhdl duzeltılmesını ıstıyoruz" denıldı TBMM çözüm üretsin' • İstanbul Haber Servisı - Şıddete Karşı Guçbırlığı Plaffbrmu Turkıye'nın çok zor bır donemden geçtığını, TBMM'nın bınken sorunlara çozum uretmesı gerektığını bıldırdı Açıklamada sorunlar çözumlenınceye kadar Meclıs'ın tatıl yapmaması ıstendı Ibncer Turan'ın sağlık dupuımı • İstanbul Haber Senisi - Gorev donuşu. oncekı gun Umranıve'de geçırdığı trafık kazasında ağır yaralanan Sabah Gazetesı Kadıko> Burosu muhabırlennden Tuncer Turan'ın sağlık durumu cıddıvetını koruyor Lmranıye Ozel Erdem Hastanesı Yoğun Bakım Servisı ndetedavısı suren Turan ın şuurunun halen kapalı olduğu bıldınldı Düşünceye özgürlük eylemi • İstanbul Haber Servisi - Sanatçı Şanar \urdatapan ıle Prof Dr Alı Nesın. gazetecı- vazar Dr Haluk Gerger ve Evrensel Gazeıesı Yazuşlen Muduru Fatma Bayar ın ceza almasına neden olan yazının yer aldığı' Duşunceye Ozgurluk-15 ' adlı broşuru dun DGM çevresmde dağıtarak kendılen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular Başbakanlık'ta AB toplantısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CardıfTte 12 " Hazıran'da toplanacak olan AB zırvesı öncesınde, Turkı>e-AB ılışkılennın durumu Başbakan Vlesut Yılmaz ın başkanlığında yapılan toplantıyle ele alındı Toplantıda, Turk göruşlennın AB've aktarılması ıçın hazirlanan karşı-stratejının Cardıff sonrasına bırakılması benımsendı PBVden tepki • İstanbul Haber Servisi - PEN Yazarlar Demeğı Başkanı Alpay Kabacalı, Eşber Yağmurdereirnın tekrar cezaevıne konulmasına tepkı gostenlmesı gerektığını sovledı Kabacalı, yaptığı yazılı açıklamada. "Dunya kamuoyunda Turkıye duşunce ozgurluğune ve ınsan haklarına saygısız iılkelerın ılk sıralannda bır kez daha ver almıştır" dedı PKK operasyonu • İstanbul Haber Servisı - İstanbul Terorle Mucadele Şubesı tarafından yapılan cperasvonlarda, yasadışı PKK orgutune personel ve İojıstık destek sağladıklan «ne surulen 3 kışı ıle bunlara ^ardını ve yataklık ettıklerı addıa edılen 4 kışı gözaltına •alndi Galatasaray Üniversitesi Senatosu, Monoury'e gönderdiği mektupta, karardan derin hayal kınklığı duyduğunu bildirdi AByev'den Fransa'ya sert tepLdHaber Merkezi - Bakû'de Fransa Sa- nayı Bakanı Christian Pierret ı kabul e- den Azerbaycan Cumhurbaşkanı Hay- dar Aliyev Fransız Ulusal Meclısı"nın Ermenı soykınmı yasa tasansını kabul etmesının gayn adıl oldugunu ve gunu- muzle bağdaşmadığını soyledı Ahyev, "Hazar-Petrol-Gaz'98 ülus- lararası Fuan"nın açılışına katılmak uzere Bakû'de bulunan Fransa Sanayı Bakanı Christian Pierret ı kabulunde yaptığı konuşmada, Fransa Ulusal Mec- lısı'nın soz konusu karannın Azerbay- can'da cıddı tepkı ve endışevle karşı- landığını soyledı Haydar Aliyev. mılletvekıllerınden oluşan bır heyetın konuvla ılgılı olarak Fransa'ya gıtmelennın kararlaştırıldı- ğını bıldırerek tanh boy unca hep Erme- nılenn Turklere ve Azenlere karşı soy- kınm yaptığını, bunlann unutulduğu- nu, ancak 1915 'te meydana gelen olay- lann abartılarak karar konusu yapıldı- ğını ıfade ettı Pierret de Fransa Ulusal Meclısı'nın karannın Fransa nındışpo- lıtıkasının değışmesı anlamına gelme- dığını soyledı Meclıs karan ıçın huku- ısnmşvı 17.ULUSLARARASI . I X İSTANBUL. . vAKtı FILM FESTIUALI metın sorumluluk taşımadığını, karann kuçuk bır grubun ınısıyatıfıyle kabul edıldığını belırten Pierret, "Fransa yö- netimi bu olaylann Türkrve Cumhuri- yeti ilc ilişkisı olmadığı kanaatindedir ve Turkiye bunun içın sorumluluk taşımı- yor" dedı Fransa'nın Turkıye Buyukelçısı Da- niel Lequertier de yaptığı açıklamada Fransız Meclısı'nın Ermenı soykırımı- nı tanıyan karar tasansını kabul etme- sının ardından Ankara-Pans ılışkılen- nın gerılıp genlmeyeceğının, Turkı- ye'nın elınde oldugunu savundu Galatasaray Unıversıtesı Senatosu. Fransız Senatosu Başkanı Rene Mono- ury'e dun gonderdığı mektupta karar- dan denn hayal kınklığı duyduğunu bıl- dırdı Karann hem tanhı hem de huku- kı bır hatayla golgelendığını savunan senato şu goruşlen kaydettı '*1948tarihli 'SoykınmCezalandınl- ması ve Onlenmesıne Daır Antlaşma'ya gore sov kınnı. bır insan topluluğunu yok etmek amacıv la bir dev let tarafından 0- rişilen veya musamahavla karşılanan harekettır. Ovsa donemın Osmanlı hu- kümetinin, imparatorluğun Ermeni te- baasını vok etmek kastıvla tertip aldığu emir verdiği veva musamaha gosterdiği yolundaki iddialann herhangı bir daya- naktan voksun olduğu açıkça ortaya çık- mıştır. Tanhı gerçek şudur kı sılahlı Er- meni çeteleri. Çaıiık hukumetının kış- kırtmasıv la daha 1888'den itibaren Do- ğu Anadolu'da vaşayan Turk ahaliye sal- dırmay a başlamış ve her iki tarafa men- sup başıbozuk çeteter arasındaki çatış- malar, bu tarihte ortava çıkmıştir. I915'te Ermeni çeteleri, itılaf Devlet- lcrı' nin teşv ikiv le Turk ordusuna arka- dan saldırnuşlardır. Bu çeteler, aynı za- manda. srvil Turk ahaliye karşı sistemli saldınlara girişmiş ve mesela \an şehri ahalisinin tumıine yakınını katletmişler- di. Dahilde kamu du/eninı korumaktan âciz bir durumu duşecek kadar zayıfla- mışolup ımparatorluk ulkesını koruya- bilmek ıçın değışik cephelerde olağanus- tu bır çaba gostermek durumunda olan donemın Osmanlı hukumetv-Çarlıkor- dusunun ışgal ettığı ara/ıdekı Turkleri Rus hatlannın arkasına surmesıne kar- şılık olarak bolge Ermenilerinın de Rus hatiannın ardına sevkedflmesi yolunda- ki bir teklifi reddederek- karşıiıklı çete- ler arasındaki çatışmalan mumkun ol- duğunca durdurmak, boy lece her iki ta- rafta da zav iatı elinden geldiği kadar SH nuiamaya gayret etmek ve ordusunun gerisinı emniyete almak amacıv la, bu Ermeni ahaliy i Suriye ve Lubnan eyalet- lerine nakletmekten başka çare bulama- mıştır." Sakarya Unıversıtesı Senatosu, Geb- ze Yuksek Teknolojı Ensıtıtüsu Rektor- luğu, Marmara Unıversıtesı (MU) Yo- netım Kurulu Fırat Unıversıtesı Sena- tosu tarafından alınan kararlarda Fran- sa Ulusal Meclısı'nın Ermenı soykınm yasasını kabul etmesı protesto edıldı Mustafa Kemal Dernejğı Genel Sekre- ter Yardımcısı Kudretl nal. ADD istan- bul Şube Başkanı Bilge BUgiç, TB- MM'nın ılk donem mılletvekıllennden Beyazıt Mıllervekılı Atıf Beyazıt ın oğ- lu Akengin Bevazıt. Hukukun Egemen- lığı Derneğı, Turkıye ve Turk Dunyası lktısadı ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV ) da Fransız Parlamentosu nun Ermenı soykınm yasasını kınadı Broek, Oskanyan'la görüstü AB, Erivanyönetimi ileyakın temasta Dış Haberier Servisi - Fran- sa'nın :>ozde Ermenı soykm- mmı kabul ettıgıne ılışkın ka- rar tasansını parlamentosun- dan geçıımesının ardından Avnıpa Bırlığı de Envan yo- netımı ıle ılışkılennı gelıştır- me gınşımlenne başladı AB Dış Ilışkıler Sorumlusu Hans van den Broek, AB ıle Ermenıstan arasındaki ışbırlı- ğı anlaşmasımn gelecek yıl yurürlüğe gırebıleceğını be- lırttı Rus Interfaks ajansının habenne göre Ermenıstan Dı- şışlen Bakanı Vardan Oskan- yan ıle başkent Envan'da gö- rüşen Van den Broek, AB'nın, Ermenıstan ve Kuzey Kafkas- ya'yı ekonomık ve jeopolıtık açıdan oncehklı bır bolge ola- rak gorduğunu kaydettı Er- menıs>tan De\ let Başkanı Ro- bert koçaryan ıle de Yukan Karabağ konusunu göruşen van den Broek, bu sorunun ço- zümunun, bölgenın ıstıkran ıle ekonomık ve sosyal yön- lerden gehşmesmı sağlayaca- gını ıfade ettı II fiiım - 03 Mıyıs 1998 Teşekkür edîyoruz. İstanbul Kültur ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu, 17. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nın gerçekleşmesine katkıda bulunan tum Bakanlık, kurum ve kişilere teşekkur eder. İMKB Ba;ak Sıgorta Beykent Unrversıtesı Sınemâ Oyunoıluju Programı CINES DHL Wor)dwıde Express Dr Nejat Eczacıbaşı Vakfr Efes Pılsen Gön Mas Matbucılık A Ş Max Factor Intematıonal Omomaak Renjutt Sa/ın Ibrahım Gurdal. Tunzm Bakanı Sa/tn Ismaıl Cem, Dtşışlen Bakanı Sayin Istemıhan Talay. Kültür Bakanı Bajbakanlık Gumriik Müsteşariıjı Başbakanlık Batmüfavıriigı Bafbakanlık Tanıtma Fomı Kurulu ..> D.î^len Bakanlıgı Kukur Ijtcrı Gend MudurUJB Kultur Bakanlıjı Telrf Haklan ve Sınema Genel Muduriuju Tunzm Bakanlıği Tanrtma Genel Müdurtıijü Gumrukler Genel Müdürlügu Ge^ıcı Muafiyeder Şube Mudurhiju Turk Hava Yolları Genel MüdUHUJu Devtet Havame/danlan Işletmesı Genel MuduHügiı Ataturk Havalımanı Mulkı Idare Amıriıgı Ataturk Havalımanı Gmş Gumruju MuduHugu Atatürk Havalımanı Yolcu Salonu Gumruk Mudüriugü TRT Genel Mudüriüjü İstanbul Valılıgı İstanbul Buyukseh.r Betedıye Ba^kanlıgı İstanbul Buyuksehır BeJedıyesı Kültur Işlen Daıre Ba^kanlıjı Bakırkoy Belediye Başkanlıjı Beyogiu Belediye Başkanlıjı Kadıkoy Belediye Başkanlıgı İETT Genel Mudurluju Lutfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergı Sarayi A.M I P (Sondnne Sıbtnl) Adnana Chıesa Enterpnses (Govonm MaroMo) AGOS (Sevon Ataotfu) Dr Ahmet Boyacıoglu Ahmet Erenlı Akof Dagıom (Yusuf Kose) Alı Taygun Alptıagraphıcs (Turgoy Bosoran) Art Vıdeo (Dojon Olgumr) ATV Asya Fılm (Afc Özgenturk^ Austnan Fılm Commıssıon (Annc Laurenı) Avşar Fılm (Şukrv Avşar) Bavana Ftlm tntemaoonal (Alexander Farogoj BEK Tasarım Beyond Fılms (Amanöa Huddlfj Bındweed Soundvısıon (/do Wass) Bıtters End IfK (Mochıko Komotsu) Bravo TV The Bntısh Councıl İstanbul (Manm Frytr Ltykı Tongut) The Bnosh Councıl London fStewort GJ. Soroh Fosdıke) Bulent Erkmen C * O Producoon Canal Plus Image Intematıonal (Dommıque Bnma) Capıtol Fılms (Sharon Harel Stocy Herbert) Cariton Fılm Dtstrıbutors (Martm Poultney) Carousel Celluloıd Dreams (htrre Menahem) Cem Davran Cenrx fKerem Yoruk) Cero en Conducta CSJIVM Mortmez) Cınecına Intematıonal (Rcaanna Santocecca) Cınematheque Gaumont (Agnes Bertola) CMPC rfeggy Chao) Cumhunyet Curb Entertaınment (Acron Rogm) Danısh Fı)m Insütute (Lssy SeHaıche, La Caman) ddf (Arhan Kayan Defne Halman Defnre Bılgisayar Homeden (Behçet Akodn) Derek Elley DFFI rs Samhanam) Dıvan Otel İstanbul Duran Ofset (Oktay Duron) Edward Zahanev Fılm (/vanka Stovnevo) El Mecanısmo Encanado (Femondo Mennero) Emıne Şahın Yeşıl Emre Baykal Enıs Tımuçın Tan Esın Tunzm (Isak Ojalvo Hutya Karademtrj Fabnca de Imagens Lta IKna CmtAAibara) Faır Play Producoons (Ramon Te/lo) Favorı Mutomedya fHakan AJocabcnb) Fıda Fılm (Ferruh Dogon) Fılm Four Intematıonal (Amonda Street, Ubbf Hugba) Fılm Polskı (Jokmta Gahcko) Fılms Transıt (CathenneteOef) Flaclı Pyramıde Internaoonal (Enc Lagasse Poul R/dıer) Forossımo Fılm Sales (Esther Bonnenberg, Morjan van der Haar) FStop , Fransa Baskonsoloslu|u Fransa Buyukelçılıgı Ankara Fransa Baskonsolosu lEnc Lcbtdel) Fransa Dışıslen Bakanlıfı (Jorane Deunf Martme BoutroHt) Fransız Kültür Merkezı İstanbul (PtvSppe Pıotoux) Gallerıa Gaundrı Fılm (Isabdh Sandn) Goethe Insotut. İstanbul iKun Scharf Semra Aktaş Bocakçj Greek Fılm Center (Voula Georgakokou) Gulın Ustun HaleSontas Incıdent (Rony Vasert) Instttuto Nacıonal de Cıne (üna Oanon) Intercınema Agency (Rassc Fommaf Intermedıa (Poul DomJ krterpan (Mustafa llbok. Ibrahım Akman) IPACA (Oa Paa de Sooso; OıU J» ' h a n Akköy tra| (Cmai Noyan. Nesthon Guaım Nodır Bekorj | I InolâTuna Italyan Kultur Merkezı lAdetto Rapok) Jane Balfour Fılms Ltd (Gary 6eevers) Kanal D Kawakjta Memorıal Fılm Instıtute Kenman Ulusoy KMPPC (Keunsong Let) Kılıç Fılm (Esol K/(«y Koksal Engur Le Studıo Canal + (Anm; Wamewskı) Les Fılms Alba Longa (Akxandre PKaotto) Les Fılms du Carosse (Madeleıne Morgenslem) Les Fılms du Requın (Cynoc Aunoi) Magıc (Omer Faruk Sezgm) MagyarFılmunıö (Anno-Mana Boso) Mas Matbaacılık A Ş (Lokman Şohın Cenop Kongbz) Mavı Fılmcılık (Zekı Demırkubuı) Med Yapım (Faoh Aksoy) Mehmet Koştumoglu Mercure Dıstnbutton (jacauesteQou Genevteve Lhote) Mınema Medya Ltd Şa liulent Ptker) Monad Fılm ve Tanıtım Ltd Ştı (Şe/îk Memıy MSU Sınema-Televızyon Merken (Prof Samı Ştkemgu Alev Idraoğkı) NBC Fılm (Nun Brfje Ceykın) New Zealand Fılm Commıssıon (Lınt/soy Shefton; Nıda Karabol Nıkolaus Geyrhalter Fılmproduktıon (Nıkolaus Geyrhofter) Norwegıan Fılm Instıtute (Astn Deh/ı &hndheımj Nurselı Idız O B F Prod \Oscar Barney Fmn) Oguz Yaşargıl Ömer Ahunbay Pandora (Sudy Coy) Paul McMıllen Pnma TV Pnsma Fılm (Mıchad Seeber) Promete Fılm Yapım Ltd Şa (Cengrz Ergun) Promoshop (Sedot Alton) RekJam-l; (Aiehmet Suzen) Remzı Yayınevı Rhombus (/u*e Soebekn) Roıssy Fılms (Mone-Anne Pajol) RPM Radar (Fusun Gençsu Arzu Radur Sonltman Suno Mağora) The Sales Co (Akson Thompson joy Wong) Sanmal A.Ş (Ersm Penan) Savoy Hotel (Hasan Borut) Seawell Fılms (jeanntne Seoweff) Selın Gunal Semıh Akyuz Shddon M Rıch & Assocıates Inc ShowTV Sınefekt Fılm Laboratuvarlan A.Ş. (Cıhan Bcydur) Studıo Nıeuvve Gronden (Hanneke Stark) Stıteks (Nur Gerj Svredı&h Ftlm Instıtute (Gunncr AJmer) Tadrart Fılms (Munet Mertm) Tetıf Haklan ve Sınema Genel Muduriügu (Gurbvz Mutkı) Tıpograf (Osman Tukı) TMC(ErolAva) TMG (Kam VVadfıch) TRT Ankara TV Drama Programlan Mudurlu|u TRT İstanbul Televızyonu (Muaafa Yotoson, Bmnur Kılmçkayo) Turek Tunzm fSemo Çubukçu) UGC DA Intematıonal (Mortme Druelle) Umut Sanat Urünlen Tıc Ltd Şo (Yımjf Karabol) Unıfrance Fılm Internaoonal (Antome Khabfe) Unıted Fılm Producoon (Foruk Aksoy) Umıt Unal Wall (Şenol Yukse/J VVarner Bros Turkey IHakık Kapkmoğkı) Yalçın Boratap Yekta Kara Yem Yaptmlar Yonder Ltd Ştı (A Meftem Yonder) Yeşım Dernır Yurdaer Altıntaş Yurdagul Altınors Av Yurdagul Emanetoglu Zhao Weı Fılms (Mabelyn Ow) * * * ' FESTIVAL SPONSORU İSTANBUL. MINKUİ. KIT»«TU« BORSASI KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK * = £ Ü V REMAUIT Bu ılan Cumhunyet Gazetesı nın katkısıyla yayıntanmıştır Cumhuriyei Çiller çiftinin servetinin kaynağının soruşturulması Komisyon Pelister'i dinleyecek AN KARA (Cumhunyet Burosu)-DVP Genel Başka- nı Tansu Çiller ın servetını soruşturan TB\1\1 komısvo- nu DYP'lılerın ıtırazlarına karijin. (.ıllerçıttınınyanı sı- ra aılenın baz\ ta^ınmazlannı uzenndc gosterdığı SunaConul Pelister ı de dın leme karan aldı Komisyon ayrıca. Çil- ler çıftının şırketlerı \e ser>etının kav- nağı ıle ılgılı ınceleme ba^latan Malıve Bakanlığı ndan ınceleme raporunu ıste- dı Bakanlığın, ıncelemeyı henuz bıtır- medığı tamamlanır tamamlanmaz da komısyona gonderme sözu verdığı bıl- dınldı D\ P Genel Başkanı Tar^u Çiller ın "kanuna ve genel ahlaka av kın mal edi- nerek. gorevini kotuve kullandığr sav- ları uzerınekurulan TBMM soruşturma komısyonu, dunku toplantısında. belge ve uzman ıstenecek kurumlan belırle- • DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ın. "kanuna \e genel ahlaka avkın mal edınerek, gore\ını kotu>e kullandığr sav ları uzenne kunılan TBMM soruşturma komısyonu, dunku toplantısında. belge ve uzman ıstenecek kurumlan belırledı \erek\a71 saznıa karan alırkenbılgisi- ne başv urulacaklardan bır bolumunu de belırledı Komısvon toplantısındarahat sızlıgı nedenıvle geleıneven onerge va hıbı \\AP konva Mılletvekılı Chmet \lkan ın gelecek hafta venıden çağnl- masına, gelemeyecek durıımdavsa ıfa- desının ev ınde alınmasına karar verıldı Komısvon çalışmalannı mumkun oldu- ğunca ovalamak ısteven D\ P lı uveler Omer Barutçu ve Ergun Ozdemır ıse "Çilk'r hakkında soruşturma açılmast- nı sağlayan onergev i veren Mkan'ın ava- ğına gidemeyeceklerini"' ılen surduler ANAP'lı Erkan Mumcu ıle CHP'lı Tuncav Karavtug ıse "Burada kişisel hırslarımızı. komplekslenmi- zı bir kenara bırakmak /o- rundavız. Komısvon gorevi- nın gereğını vapacak" dıve kariji çıktılar Toplantıda başkanlık dıvanının Tansu- Ozer Çiller *,ıttı ıle Suna Gonul Pelis- ter ın bılgısıne başvurulınaM onerısıne deDYP'lıler "Dahaoncekisonışturma konıisvununda ıfadelerıne başvurul- muştu" dıvc kar^ı çıktılar -\ncak ko- nıisvon çoğunluğu "Başka komisvon- lann çauşmalan bizi bağlamaz" dıye- rek, bu kışılerın komısvona davet edıl- mesını kararlaştırdı Komısvon avrıca \argıtav Hazıne Savıştav ve Malıve Bakanlığı nda uz- man daha once kurulan Meclıs soruş- turma komısyonu raporunun tamamlan- masından bugune kadarkı sureyı kapsa- vacak doneme ılışkın de Tansu Çıl- ler'den mal bıldınmı ısteyecek. Sarıhan 'Çeteler serbest aydınlar içerde' ANKARA (Cumhuriyet Burosu) -Yenıden Çankırı Cezaevfne konulan avukat EşberVağmurdereli lOaylık mahkûmıvetın yanı sıra 22 5 yıllık cezasının kalan bolu- munu de vatacak \ağmurderelı nınavukatı Şenal Sanhan Susurluk çe- tesı dışarıda dolaşırken ay dınların sırf goruşlennden dola>ı cezaevıne konulması- nın kabul edıiemez oldugu- nu soyledı Çağdaş demokrasılerde "duşuncc suçu" kavramının bulunmadığını ka>deden Sa- rıhan. •'İlkemizde ise bazı duşünceler hâlâ sakıncalı gö- rulmekte ve Terorle Muca- dale Nasası'nın 8/1. maddesı ik'ctzalandınlmaktadır" de- dı (, etelenn mafyanın, guç vthıplerının ışledığı suçların buvukluğu ve vahametıne karşın serbestçe dolaştıkla- rını belırten Sanhan şunlan sovledı "Bu kişilenn vargı onüne getırilmelerinin olanaksız ol- duğu bu gunlerde, duşunce- lennden dolav ı av dınlann ce- zalandırılmalan toplumda infialt vol açmaktadır loplu- mun bu adıl ve mes.ru hassa- sivetine vanıt verilmesı gere- kir. Susurluk çetesı dışanda dolaşırken çete mensuplan- nın parlamentodakı doku- nulmazlıklanna dokunula- mazken avdınlann sırf du- şuncelennden dolayı cezaevi- ne konulması kabul edile- mez. Doğru olan TMV 'nin tumuyle hiç olmazsa 8. mad- desinin ortadan kaldınlması- dır. Ancak mevcut parta- mentonun konuva yaklaşımı bilinmektedir." Sarıhan Işık Hukuk Bu- rosu avukatlan olarak 312 maddede yapılması planla- nan değışıklıkle ılgılı onen hazırlayıp TBMM Başkanı ıle TBMM'de grubu bulunan sıy ası partılere gonderdıkle- nnıso>ledı Sanhan, "Daha öıtce parlamentoda kabul edilen sorumlu yazıişleri mu- duıierinin cezalannın erte- lenmesine yönelik yasa, esas alınarak ha/ıriadığımtz öne- rimize uvgun bir dtgişikliğin. en kısa surede vasalaşmasını istivoruz" dedı Askeri giyim defilesi EVfilIi Savunma Bakanbğı"nca (MSB). cumhuriverin kuruluşunun 75. yıh kudamalan kapsamında düzenlenen "1. Askeri Givim Defilesi" buyıik ilgi gördu. Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsnıet Sezgin, askeri givim sanaviinin urunlerine ihraç olanağı sağlamasına karşın, henüz kendıni yeterince tanıtamadığıu söyiedi. Genelkurmav Başkanlığı ve Ziraat Bankası işbırliğiyle hanrianan "Terorle Mücadelede Türk Silahlı Kuvvetferi Sergisi" Ankara'dan sonra tstanbul'da açıldı Serginin açılışı. Beylerbevi Saravı'nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Atilla 4teş tarafından vapıldı. MSB'nin düzenlediği defîte. dfin Bilkent Hotel'de gerçekleştûüdi. Törene. Cumhurbaşkanı Sülcyman Demirel. Genelkurmav Başkanı Orgeneral Ismaıl Hakkı Karadayi. Genelkurmav 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir. Milli Savunma Bakanı Sezgin ve DTP Genel Başkanı Hüsamertin Cindoruk kaüklı. fîecenin açıüşında konuşan VISB Musteşan Korgeneral Tuncer Kılıç, ettdnlık için Mehmetçik Vakfı'na 75 milvar liraiık bağış yapıkiığını biMirdi. Cumhurbaşkanı Demirel tarafından Sezgin'c plaket sunulmasının ardından sahne alan kadın-erkek mankenler çok savıda asken givsiji tanıttılar, Gecede ses sanatçısı Banş Manço ve Kurtalan Ekspres ik TRT Çoksesli Korosu da birer konser verdi Gcnelkurmay Başkanlığı ve Ziraat Bankası işbıriiği ile hazırtanan "Terörie Mücadelede Tûrk Silahh Knvvetteri Sergisi"' Beylerbeyî Sarayı'nda 1. Ordu Komutanı Orgeneral Atilla Ateş tarafından acıİdı. Orgeneral Ateş açıhşta vaptığı konuşmada * Başka devletler tarafindan destekteuen bir çetenin yaptıklannı halkımıza anlatmak istedik" dedi. Genelkurmav Basın Halkla tiişkiler ve Tanıtım Daire Başkanı Kurmay \Ibay Hüsnü Dağ ise açüış konuşmasında serginin. terorun her turlu ınsan hakkuun temeti olan "yaşam hakkını" nasıl ihlal ettiğının en somut gostergesi ıılduğunu anlattı. 25 Nisan'da Ankara'da acdnuş olan sergi tstanbul'da Beyierbeyi Sarayı'nda 16 Haaran tarihine kadar açık olacak. Sergi Tünel'deki Ziraat Bankası Sergi Salonu'nda 19-26 Haaran tarihleri arasmda da gezfiebilecek. (Fotoğraflar HATİCE TUNCER / TARIK TINAZAY)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog