Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE HABERLER 1. BHm ŞenHği • İstanbul Haber Servisi - Özel Kültür Ilkögretim Okulu'nun. 8-11 yaşlanndakı öğrencilerinın bilim ve teknoloji alanındakı bilimsel uygulamalan ve deneylerinın yer aldıgı ıkı gûn siireli " I. Bilım Şenlıği" dün başladı. 'Tüpkiye'nin nükleer amacı yok' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye; nükleer, biyolojik ya da kimyasal silah üretme nıyetinde olmadığını, bu kapsamdî Pakdstan ile yapıldığı savlanan görüşmelenn düş ürûnü olduğunu açıkladı. Dışişlen Bakanlıgf ndan dün yapılan açıklamada, bazı basın organlannda Türkiye ile Pakıstan'ın nükleer silah üretımi konulannda temaslarda bulunduğu, aynca Türkiye'nin Pakistan'a nükleer yapmada kullanılan malzeme sağladığına yönelik haberler çıktığı, bunlann gerçekle bir ilişkisi olmadıgı bildirildi. Taşar: Oevekuşu lezzetti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tanm ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'den su ürünleri ithalatını bir süre için askıya alan karannın saptmlarak hayvan ithalı yasagının kaldınlması ıçin lobi malzemesi olarak kullanıldıgını söyledi. "Türkiye'de Devekuşu Yetiştiriciğı '98 Sempozyumu"na Bakan Taşar, devekuşu etinin sıgır etıne çok yakın bir tat olduğunu belirterek "Türk damağma uygun, ama Türk insanını bu etin tüketimine alıştırmak zor" dedi. AA'nın yeni hizmetbinası • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anadolu Ajansı'nm yeni hızmet binası Başbakan Mesut Yılmaz'ın da katıldığı birtörenleaçıldı. Açıhş töreninde bir konuşma yapan Yılmaz, "Anadolu Ajansı, 2000'li yıllann iletişim imkânlarına kavuşarak dünyanın çagdaş haber ajanslan arasındaki yerini almıştır" dedi. Kadın FHmleri FestivaH başladı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uçan Süpürge Kadın Kuruluşu tarafindan ilk kez düzenlenen Kadın Filmleri Festivalı başladı. Türk sınemasının ünlü sanatçılannı Ankara'da konuk eden festival, birbirinden güzel fılmlerle 11 Haziran'a kadar sürecek. Kültür Bakanlıgı, Çankaya ve Yenımahalle belediyeleri ile The British Council'in katkılanyla düzenlenen Kadın Filmleri Festivali'nin açıhş töreni dün Büyük Tiyatro'da gerçekleştirildi. 2. kez idam • İstanbul Haber Servisi - lran rejim karşıtı "Halkın Mücahitleri Örgütü"nün Fransa sorumlusu Zehra Racabi ile direniş komitesi üyesi Ali Panah Moradi'yi öldürdügü gerekçesiyle çarptınldığı 33 yıl 4 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan ıran Gizli Ser\ısi "Savama'" ajanı Reza Berzeger Masoumi, 2 kez idam cezasma çarptınldı. Açıklama • İstanbul Haber Servisi - Eski Bandırmaspor Başkanı İhsan Kuruoglu yaptıgı yazılı açıklamada; öncekı gün gazetemızde "Dört bir yanımız çete" başhgıyla yayımlanan haberde adının geçtiğini anımsatarak, hakkındaki iddialarla ilgili olarak 20 Nisan 1998'de görülen davada beraat ettiğini belirtti. Izmir'de gerçekleşen operasyonda gözaltına alındığını doğrulayan Ihsan Kuruoglu. adlnın "çete'Merle birlike anılmasından rahatsızlık duydugunu ıfade etti. Merkez Bankası Başkanı, Türkiye'nin kriz beklentisine sokulduğunu söyledi ErçePden IMPye suçlamaAiNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gazi Erçel. üstü örtülü olarak IMF ve Dünya Bankası'nı Asya krizini görme- mekle suçladı. Erçel. uluslararası finans kuruluşlannın, Asya'da kendı reçetelerine uygun gelışmeler yaşanmasına karşın, bu reçeteye uymayan Türkiye'nin kriz bek- lentisine sokulduğunu söyledi. TCMB Başkanı Erçel, Asya bunalımın- dan alınacak dersler açıklamasıyla ekono- miye ciddı uyanlarda bulundu Erçel, Dev- let Bakanı Giineş Taner'in tasarruf sahip- leriyle küçük bankalarda kaygı yaratan ve tepkiiere neden olan "I2bankanın Banka- lar YasasTnın 64. maddesi kapsamında bu- lunduğu ve mevduaüar üzerindekidcvletin sınırsız güvencesiııin kaldınlacagı" açıkla- masma yönelik olarak "Zayıf bankacılık sektörii ve bu sektörün etkin olmayan de- netimi krizlerin oluşmasında en önemli et- kenlerin başında gelmektedir. ŞefTaf ve sağ- lıklı bir finansman sistemi. krizleri önleme- de başannın sımdır" dedi. Erçel. gelışmekte olan piyasalara akan fon- lann yüzde 95'inin özel finans kuruluşla- nnca sağlandığını vurgulayarak piyasalar üzennde güvenin kaybolmaması için sağ- lıklı makroekonomık uygulamalann en önemli faktör olduğunu söyledi Gazi Erçel. Asya ülkelerinin bazılannda. tanımladığı kriz reçetesine u>an gelışme- ler yaşanmasına karşın bunlan görmeyen uluslararası finans kuruluşlannın "zaafa düştüklerini" behrtırken '•Sonınlan olma- sına rağmen bu receteje uym*>an Türkiye'ye gerek kredi derecelendirmeleri düşürüle- rek gerekse kriz bekleyişlerine sokularak haksznk edflryor" dedi. Erçel'ın bu açık- laması, Dünya Bankası ve IMF'ye sıtemola- rak değerlendirildı IMF I. Başkan Yardımcısı Stanfcj Fisc- her, IMF Avrupa 1 Bölümü Dırektörü Mk- hael Deppler, fon hevetmın Türkiye hakkın- daki raporunun ıcra direktörleri kurulunca temmuz ayında ele alınması öncesınde Dev- let Bakanı Taner'in davetlisi olarak Türki- ye'ye geliyor. \AGLIK OCAKLARI KURULTAYI ; Kamu hastaneleri özerkleştirilecek' ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Cumhurbaşkanı Süieyman Demirei, tedavi edici ve koruy ucu hekimlik konulanndan önce egı- tim sistemının saglık bilıncini ül- kenin tüm yurttaşlanna vermesi gerektigını söyledi. Başbakan Me- sutYıimaz, Türkiye'nin saglık sek- töıünde kat ettiğı mesafenin ge- lişmiş ülkelerle kıyaslandıgında küçümsenemeyecegını belirtirken hazırladıklan saglık reformuyla kamuya ait hastanelen ıdari ve ma- li özerkliğe kavuşturacaklannı bil- dirdi. Cumhurbaşkanı Süievman De- mirel, "1. Sağhk Ocaklari ve Ko- ruyucu Hekimlik kurultayrnın açılışında yaptığı konuşmada, sag- lık bilincinin öneminı vurguladı. "Canının değerini bümeyen insa- na ne vapsanız boştur" dıyen De- mırel. egıtımın hekımın ışini ko- laylaştıracağını kaydetti. Demirel. saglık hizmetlerinin daha da yaygınlaştınlması gerek- liliğine işaret ederken hekim sayı- sının bir misli arttınlması gerek- tıginı söyledi. Başbakan Yılmaz. hazırladık- lan sağhk reformuna göre hasta- nelerin kendi masraflannı karşıla- yabileceklerini, verimlılik ve etkın- lik esasına göre çağdaş bir anlayış- la yonetilebileceklerini kaydetti. Artan ısteğe göre saglık ocaklan açılması çalışmalannın sürdürül- dügünü anlatan Yılmaz, 224 sayı- lı yasanın öngördügü hedeflere ulaşmakla birlikte, önlerinde yeni hedeflerin belirdigini, bunu görmek durumunda olduklannı söyledi. AİHMden RP'ye itiraz 'Inançhümyeti partilerin • tekclindc değil f p telMARC OMETTO(MaritiıııeConııiMuı- ders Meeting, Türk Oeniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Harbiye Askeri Tarih ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda başladı. NATO Giiney Donanma Komutanı \e Yıınanistan Deni/ Kuvvet- leri komutanrnın da aralannda bulunduğu 24 komutanın katıldığı toplantıda NATO'daki son ge- lişmeler görüşülecek. Basın mensuplanna \unanistan Deniz Kuvvetleri Komutanı OramiraJ Ge- orgios loannidis ile birlikte poz veren Oramiral Salim Denişoğlu, müttefik ülke Yunanistan'ın de- niz kuvvetleri komutanı ile gayet dostça ve meslektaş ilişkisi içinde olduklannı anlattı. ANKARA (LBA)-Av- rupa lnsan Haklan Mah- kemesi (AİHM). RP'nin kapatılmasını "inanç ve ibadet hümyeti kısıttan- masT kapsamında görme- di. AtHM. kapatılan RP'nin iptal başvuru dilek- çesinde "tbadet ve inanç hürrryeti ortadan kaldınl- nuşür" ifadesıni, "İnanç hürrryeti siyasi partilerin tekelindedeğüdir" gerek- çesiyle metınden çıkarttı. Mahkeme. kpatılan RP'nin Genel Başkan Yar- dımcısı Şevket Kazan ve Trabzon FP Milletvekili Şeref Malkoç aracılığıyla Anayasa Mahkemesı'nın kapatma karannın ıptal edilmesi istemıyle AlHM'ye başvuran Nec- mettin Erbakan ın dilek- çesinde öne sürdüğü "İnanç ve ibadet hürriye- tiengeHeniyor" ıfadesinın "İnanç ve ibadet hürriye- ti siyasi partileri ilgilendir- mez" gerekçesiyle başvu- ru metninden çıkanlma- sını istedi. Mahkemenın istegi üzerine bu gerekçe başvuru metninden çıka- nldı. AİHM yetkililen baş- vuru sırasında ".4na>asa Mahkemesi'ni mi, yoksa Türkiye'vi mi şikâyet edi- VINNKum.Pan.Ya. LAMANIN BİNBİR YOLU SON 2 OYUN Itltfon 0 212 235 5< 57 4 HAZİRAN PE»;EHBE1S:30 5 HAZİRAN CUMA Z0İ3Ö ÇIL SANAT VE KULTOB MERKEZI NAFİ ÇÎL resim sergisi ÇİL SANAT VE KÜLTÜR MERKEZİ 26 MATIS-26 HA2IRAN SERGI HERGUN 11 0O-I9 0OARASI AÇIKT1R. FISTIKLI SOK FISTIK APT 2/3 SUADIYE-İSTANBUL 0216-38S 1533 CAft * ° ^ | 4 Huinn Perscmbc 22.30 ] JAZZDİNLETİSI*: EjürolAğırbaş -.tın < Baki Dujjarlar -.r-.m ', C?m Aks«l: P»J< ; ^fjün 15.00-19.00 ırası J tüm içltilerde %S0 indirim < Hosnun Galıp Sok J No 20 Beyoğlu-İST > Tel (0212) 245 05 16 j Pera Sineması GENÇ SİNEMACILAR HAFTASI 1MASUMİYET | 04 Haziran 98 Perşembe TELEFON : O212. 251 32 4O SEANSLAR 12.00-14.15-16.30-18.45-21.00 i Akbank'tan ADANA ADAPAZARI ANKARA (Çankaya) ANKARA (Cınnahl ANKARA (Kızılay) ÇORUM DENİZLJ ELAZIĞ ESKİŞEHİR (Kopnjbaşi; İSTANBUL (Bahanye) İSTANBUL (Bebek) IZMIR (Konak) ORDU TRABZON www^kbank com tr/sanac Sanatçılarımıza Çağrı Akbank. Ekım 'ŞS-Mavıs 99 donemınde de sanatçılanmızı yurdumuzun çeşrtlı kentlenndekı Akbank Sanat Galenlen nde sergı açmaya eseriennı halkjnnıza sunmaya çağınyor Akbark <n sanatçılanmLza tanıdığt bu olanaktan yararlanabtlmek ıçın Düzenli bir dosya ile: • Dııekçe (Hangı gaıende ne zaman sergı açmak ıstedığ nız, aı;ık pcsta adnesınız. teiefon ve faks numaranız) " Ozgeçrr^ıştnız • Eserlenmzden en az uç adedının nenklı fotoğ^fı ıle I Tennjz 1998 tanh ne kadar Akbank Kültür Sanat Müdürlüğü Sabancı Center A. Levent 8074S İstanbul adresrne Daşvumnanız gerekıyor • Başvurular seçıcı kunjl taraftndan değeriendınierek, seı^ açması kaDul edıfen sanatçılara yazılı oiarak bıldınlecektır • Sergı açma talepten karşılanamayan sanatçılann gonde'dıklen belgeier, kendılenne lade edılecektır Açılacak sergilerde Bankamız: • Sergı Ga.etıyesını \e açılış kokteylını, • Sanatçı sergıstnı bulunduğu kent d;şındakı bir Akbank Sanat Galensı'nde açacaksa Esertenn nakıl bedelın (kargo) ve sıgortasmı. sergı açılışında bulunacak sanatçın n gıdış-dönuş yol masrafını karşılar • Sergınır düzenlenmesı ve satılan esertenn geiın tumuyie sanatçıya aıttır Yukanda yaz^ı tüm htzmetter &jnko r ntz usut ve esaslan üahdınde yapılır AKBANK HARBİYE AÇIK HAVA TİYATROSU 6 Haziran 1998, Cumartesi Saat: 21.00 Konuk Sanatçılar: Tom&Jerry Bilet sâtış yerleri : Vakkorama Taksrm Vakkorama Suadiye DtR Erenköy DtR Etiler DtR Nişantası Kora-Raksotefc Ortaköy İletişim-Raksotek Bahariye 02122511571 0 216 3609090 0 216 4675413 0212 2632914 0 212 2242415 0.212.2607918 0.216 3384523 Konser günü Harbiye Açık Hava Tiyatrosu giseleri Yerler numaralıdır. H H J L I«l O 212 216 05 «5 THMEI Fal 0 212 216 05 80 Kültür Sanat m^in ilanlarınız İçin: (3 hat) 10. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında BİR CASUSA AĞIT İstanbul Devlet Tiyatrosu 22,23 Mayıs, Aziz Nesin Sahnesi 20.30 ÂKREP Ankara Sanat Tiyatrosu 27,28 Mayıs, Taksim Sahnesi 20.30 YOSMA Dostlar Tiyatrosu 1 Haziran, Kenter Tiyatrosu 20.30 KUVAYİ MİLLİYE İstanbul Devlet Tiyatrosu 4 Haziran, AKM Büyük Salon 21.30 EFES PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. yorsunuz" sorusu karşı- suıda Kazan'ın zordurum- da kaldığı belirtildi. Baş- vuru sırasında, kapatma karannın düzeltilmesin- den yana olduklannı anla- tan Kazan'm, "Biz Tür- ki>e'yi şikâyet etmijoruz. Ama muhatabımız Tür- kiye'dir. Karann düzeltil- mesini istiyoruz" diye ko- nuştugu öğrenildi Bu arada, Erbakan'ın, Istanbul'un fethinin 545. yıldönümü kutlamalann- da yaptığı konuşmanın Sa- karya Cumhuriyet Baş- savcısı Mustafa MahirDu- rakoğlu tarafından ınce- lemeye alınacağı ögrenil- di. Erbakan, stadyuma Is- tanbu! Büyükşehir Beledi- ye Başkanı Tayyip Erdo- ğao'la birlikte bir helikop- terle geldı. Erbakan'ın stadyumu dolduranlara milli görüş yemıni de et- tırdıgı törenlerdekı konuş- ması şöyle: "Burada toplanan bü- yük kalabahk sadece İs- tanbul'un fcthinden, mil- li görüş aşkından değil, çektiği sıkıntılardan kur- tulmak için burava koşup geldi. Şimdi Sakarya'da (oplandık. sonra tüm 1 ür- kiye'yeyayılacagu. Bütün gücümüzle çalışacağız. r ' İş bırakma eylemine hapis istemi NECATİAYGIN İZMÎR-Kamu Emekçi- leri Sendikalan Konfede- rasyonu'nun(ICESK)aldı- ğı karar doğrultusunda 11 Arafife 1997'de sendikal haklan ıçın ış birakan Tüm Yargi-Sen lzmırŞubesi'nin yönetici ve öyesi 108 kişi hakkında dava açıldı. Savcı, sendika yönetici- leri hakkında üç yıla kadar ağır hapis ve sürekli me- muriyetten men cezası ister- ken aralannda sendika üye- si olmayan, ancak etkinli- ğe kahlanlann da bulundu- ğu 101 adliyeçalışanı hak- kında, dört ay ıle bir yıl ara- sında hapis cezası istiyor. Tüm Yargı-Sen Izmir Şube Başkanı Öraer Gözel, art arda açılan soruşturmala- nn kendilerinı yıldırmaya yönelik olduğunu belirte- rek yargımn kendilerini ak- layacağına ınandığını söy- ledi. Izmır Cumhuriyet Baş- sa\ cılığının talımatıyla baş- latılan soruşturmada, eyle- me katıldıkian gerekçesiy- le 7 sendika yöneticısı ile birlikte aralannda sendika üyesi olmayanlann da yer aldığı toplam 108 kışı hak- kında idari soruşturma açıl- dı. Idari soruştunnalar sü- rerken adli soruşturmalar da başladı. Mezara saldırı Göktepe ailesinden suç duyurusu İstanbul Haber Servisi - Gözaltında dövülerek öl- dürülen gazetecı Metin Göktepe'nın ailesı, gazete- cinin mezannı tahrip eden- lerin belirlenerek haklann- da da\a açılması için suç du- yurusunda bulundu. İstanbul Adliyesi'nedün Göktepe'nin ağabeyi tbra- him Göktepe ve Meryem Göktepe ile gelen avukat- lar Ali Saydı, Kamil Tekin Siirek, Semih Vlutlu ve Mustafa Üçderehazırladık- ları dilekçeyı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere müra- caat savcısına verdiler. Avukatlar adına bir açık- lama yapan Kamil Tekin Sürek, Esenler Mezarlı- ğı'nda tahrip edilen meza- ra el yazısıyla birtakım me- sajlar yazıldığını belirtti. Mesajlann ipucu değerin- de olduğunu vurgulayan avukat Sürek. savcılık ve polisin faillerin yakalan- ması için titiz bir çalışma göstermesini istedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog