Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Sel baskınının görünen izleri giderek kayboluyor. Şimdi ekonomik krizden korkuluyor w Ekonomik yıkmu önleym'ALİER Sel felaketının kent merkezlenndekı ızlen giderek kayboluyor Su. kanalızas- yon v e dığer altyapı hızmetlenndekı ak- samalar yaşamı çekılmez kılsa da halk, bu tur sıkıntıların geçıcı olduğunu bılı- yor Yerel yonetıcılenn, sıvıl kuruluşla- rın ve halkın her fırsatta dıle getırdığı asıl korkusu kapıyadayanan "ekonomik fdaket". Hukumetın bolgeyı afet bolgesı ılan etmekten kaçınan yaklaşımı bu yondekı korkuyu daha da buyutuyor Afet bolge- sınde goruştuğumuz yerel >onetıcıler\e halktan kışıler, bızden oncelıkle ekono- mik felaketın onlenmesıne ılışkın me- sajlannı ıletmemızı ıstedıler Valı, bele- dıye başkanlan. sıv ıl kuruluşlar ve esna- fın duyurmak ıstedıklen mesajlarşoyle CemalAyman(Karabuk Valısı): "Bir- çok insan rüm sermayesini vitirdi. Bu- nun anlamı ekonomik faaliyetlerin dibe vuracağıdır. Konu. sermayesini yitiren Ou, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerindeki aksamalar yaşamı çekilmez kılsa da halk, bu tür sıkıntıların geçıcı olduğunu biliyor. Yerel yönetıcilerin, sivil kuruluşlann ve halkın her fırsatta dile getirdiği asıl korkusu kapıya dayanan 'ekonomik felaket'. esnafla da sınırlı değiL bölgedekı herkes bundan kotu etkılemr. Bolgede tanmsal alan az. ama değeıiı. Basında one çıkma- dı. ancak tanmsal alan bu\ uk zarar gor- du. Halk Bankası esnafia, Zıraat Banka- sı köylunun Uk 1-2 >ilı odemesiz olmak üzere acil kredi ihtiyacını karşılamalıdır. Karabük- \nkara Demiryolu hatü şu an kapalı. Karabuk- \nkara- İstanbul ula- şımuu ise servis yolundan sağlıyoruz. O yoldan 3(M0 tonlukTIR'largeçivor. Ser- vis yolu bu yuku kaldırmaz. Bölgedekı tı- cari faalivetin can damarian olan her i- ki >olun bir an once devreye sokulması şart. Verel yonetimlerin olanaklanyla bunlan yapamayız." Adem kızılbag (Saltukova Beledıye Başkanı): "Sel baskınlanna karşı önlem alınma/ \e buralar sel bolgesı olarak anılmaya devam edilirse yeni vatınmcı gelmeyeceği gıbı varolan da kaçar. Sana- yicı neden nsk alsın". Nusret Dereli (Çaycuma Sanayı Sıte- sı Başkanı): "220 işyeri sular atünda kal- dı. Ioplam zarar 250 mihar civannda. Ticari faali>et yuzde80 azaldı. Mısır eld- lemedı, ko> lu bu yıl çalışmayacak, trak- torler evin onunde yatacak ve tamir için bize gelmeyecek. Gelende de nakit para olmayacak. Dolavısıvla ticaretzinciri ko- pacak". Bartın Demokratik Kitle Örgiitleri: *Bartın ili bir an once 'Afet BoIgest* kap- samına alınarak varalann sanlmasına çalışümalıdır. Ev, işyeri ve araçlannı kay- beden yurttaşlaıia, işsiz kalan ınsanlan- mızın işsulik ve diğer sonınlannın acil olarak çözümlenmesi gerekmektedir. Uzun yıllardır işçi aünmavan \masra Taşkomdrö lşletmesi'ne yeni işçi aiımı- na gidilmesi bu sorunu önemli olçude çö- zümleyecektir". HayatiAIdırakh(TUSlA\ Bartın Şu- be Başkanı) "Ortatüccaraıdeposunda- ki tıim mallan gitti. Kişi başına duşen za- rar 100-300 milyar arasında. Kesın ço- ziım için olaganushı hal koşullan bize de uygulansın. GSV1H Bartın da 1.500 do- laruı üstünde gozuküyor: ama gerçekte bu rakam 1.280 dolar. Birkaç kişinin tril- vonluk banka hesabı ortalamavı vuksel- tiyor. Barün bu nedenle kapsam dışı tu- tıildu. Ekonomik potansiyeiimiz var. 15- 20 bin sorunsuz ve uysal tşgıicu var." Oğuz Pir(Bartın Beledıye Başkanı) : "Bartın surekli goç veren bir il. 1990'da 205 bın olan nufus, 1997'de 186 bine duş- tıi. Ekonomik onlemler almakta geç ka- lınırsa kitlescl goç yaşanır. Kentte tahri- bat buyük. Biz önumuzdekigıinlerde bin geçici işçi alaeağız." Kemal Yıldız (Devrek Ticaret Odası Yonetım Kurulu Uyesı): "Kredi borçla- nnın ertejeneceği belirtihyor ama esnaf dahaçokozel kuruluşlara borçlu. Bu ne- denle yapıltnası gereken şey esnafa uy gun koşullarda kredi vermek". Hasan Başoğlu (Tornacı-Yenıce) "Atölyemde 1.5 mihar lira zarar tespiti yapıldı; 60 mihon vardım aldım. Lzun vadeli kredi verilsin ve Yeni Sanayi Site- si'ne taşınmamız sağlansuı". Necdet Kavaklı(Nalbur- Yenıce)- "Ti- caret bitti, çekler odenmivor. Bu olum- suzluk dalga dalga herkesi etkiler." Askerden 48 saatte 52 mctıvük köprü Batı Karadeniz Bölgesi'ni vuran sel felaketinde yurttaşlara ilk ulaşan askeri birlikler oldu. \skeri heükopterler, 3 metre yüksekliğe kadar çıkan sel sulan nedenrvle evlerindcmahsur kalan afetzedeleri evlerin çaüianndan alarak kurtardı. Devrek Belediye Başkanı Nadir Saraç, "Jandarma Genel Komutanlığfnın helikopterleri olmasa>dı 50-60 ölü wrirdik"'dedi Askeri ekipler, tahrip olan altvapırun venilenmesine de aktif katkı sağhyor. 1. Ordu Panel Köprü Böliiğü. Devrek kent merkezrvle Karşıyaka Mahallesi'nin araç, \a\a ve içme suyu ulaşımını sağlavan köprünün yıkıîması üzerine, aynı noktada iki gün içinde panel köprü yaptı. 52 metre uzunluğundaki köpru 12 tonluk araç geçişine olanak tanrvor. (FotoğraflanHATİCE TUNCER) de FUTBOL KEYFİ Meslek odalarından ortak görüş Selin nedeni büinçsiz yapılaşmaİstanbul Haber Servisi - Bartın da kurulu meslek odalan \e sıvıl kuruluşlar. sel felaketının "tannsal" nedenlerden değıl. sorum- suz yapılaşma nedenıyle ır- mak yataklarının daraltıl- masından \ e orman alanla- rının tahnp edılmesınden kaynaklandığını açıkladı- lar Sıv ıl kuruluşlar, felaket- ten sonra açıklama yapan uit duzey yonetıcılenn, he- men her yıl meydana gelen taşkınları \e nedenlennı gormezden gelerek felake- tı tannsal nedenlere bağla- malannın bılımsel gerçek- lıkten uzak olduğunu vur- guladılar Meslek odalannın Bar- tın şubelen ıle sıvıl kuru- luşlar Bartın ve çevresınde meydana gelen sel ve he- yelanın nedenlennı araştı- rarak sonuçlannı bir rapor- la açıkladılar Orman. Ma- kıne. Inşaat, Mımar ve Zı- raat Muhendıslerı odalan ıle TEMA Vakfı. Tabıp Odası \taturkçu Duşunce Derneğı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı, Ener- jı \apı Yol Sendıkası. GMlS.CHPveODPtlbaş- kanlannca hazırlanan ra- porda felaketın nedenlen ozetle şoyle sıralandı - Barün Nehri'nin Kara- deniz'e dokulduğu yerde inşa edilen Barün Linıaıu, nehrin denize boşalmasını zorlaşürarak nehirseviyesi- nin 2-3 metre y ükseunesine yol açmıştır. - Son yıllarda plansız ya- pılaşma sonucu nehır yata- ğına hızla yapılan konut v e sanayı tesıslen, nehnn do- ğal akış sıstemını bozarak nehıryatağı dışındakı ev ve ışyerlennın de sular altında kalmasına neden oldu - Nehir yatağı uzerindeki sanayi tesisleri ve konutla- rın kaü ve sıvı aüklan zaten dolu olan nehir vatagını da- ha da doldurarak suvun de- nize boşalmasınıgeciktirdi. - Ozellıkle açmalar so- nucu gerçekleşen orman tahnbatı surekli bir heye- lan ve erozyon oluşumuna neden oldu Bu durum, ya- ğış sulannı hızla yuzeysel akışa geçırerek nehnn taş- masına yol açtı Bartın ve Ulus orman ışletmelennın ekolojık dengeyı gozetme- yen uretımı bu surecı hız- landırdı Raporda çözum ıçın şu onenlerde bulunuldu - Barün Nehri'nin denize boşaldığı yer genişletilerek temizlenmeli ve nehrin de- nize rahat akışını sağlamak için yeni bir tahliye kanalı açıunabdır. - Beledıye yerleşım pla- nında yerleşım alt kodu de- nızsevıyesınden 12 5 met- re yukseğe çıkarflmalı, DSl'nın hazırladığı "taşkın tehlike sının" son venler dıkkate alınarak yenıden belırlenmelıdır - Nehir yatagındaki sana- yi tesislerinin katı atıklan- nı nehre dokmesi onlenme- li, anüna tesisleri bir an ön- ce devreve sokulmalı ve bunların kaü aüklan bele- diyenin göstereceği uygun bir alana dökülmelidir. - Banın ve Ulus orman ışletmelennın orman alan- lannda etkın koruma on- lemlen alınmalı. uretımde ekolojık denge gozetılmelı ve açılan alanlar ağaçlan- dınlmalıdır 196O'lı yıllarda yapılan lıman ınşaatı projesınde to- pograf olarak çalışan, han- ta muhendısı Tuna Ozta- mur da Bartın'da 3 metre- yı bulan sel sularının ana nedenının nehır akışını en- gelleyen lıman yolu oldu- ğunu soyledı Lıman ınşa- atı sırasında nehır yatağı- nın değıştınldığını anımsa- tan Oztamur. "Hiçolmazsa bu felaketten sonra bugüne dek yapılan yanlışlar tek- rarianmasın". ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Insanın Kayboluşu Bugunlerde hapıshanelerden çok sayıda mektup alıyorum. Bir kısmı "mektup gonılmuştur" damga- sıyla, doğrudan hapıshanelerden gonderılıyor bir kısmı da damgasız gelıyor Herhalde zıyaretçılerı ka- nalıyla dışarıya çıkartıyor ve gondenyorlar Mektupları yazanlar, genellıkle DHKP-C davala- nndan yatanlar Bu gençlerın, kendılerıne "tutsak" demelerınden hıç hoşlanmasam da mucadele yon- temlennın "davamıza" buyuk zarar verdığıne ınan- sam da, hatta kımı zaman muthış sınıriensem ve çok ağır bıçımde suçlasam da netıce olarak bunlar "bı- zım çocuklanmız" Bır bıçımde sahıp çıkmak ve yar- dımcı olmak zomndayız Bazılannın kıtap taleplen oluyor Sırayla karşılama- ya çalışıyorum Turkıye'yı oğrenmeye ve sağhklı bır bıçımde analız etmeye çalışıyorlar Bazen de bambaşka konularda dayanışma talep edıyoriar Geçen gunlerde, bın Bayrampaşa'dan, bın Bergama'dan ıkı mektup aldım Her ıkı mektup- ta da 31 Mart 1998'de gozaltına alınmış olan dort arkadaşlarının "kaybedılmek ıstenmesı" endışesı dıle getınlıyordu Izmır'de gozaltına alınan Neslihan Uslu, Metın Andaş, Hasan Aydoğan ve Mehmet AJi Mandal'a bırturlu ulaşılamıyormuş Bılmıyorum, bu arada bır haber alınması mumkun olabıldı mı'? Ne bana mektup gonderenlen tanınm ne de go- zaltına alınan bu gençterı Ama devlet, ınsanı gozal- tına alarak "kaybetmez" Sorgusunu yapar (elbette ışkencesız bır bıçımde) ve dosyasını hazırlayarak yargıya teslım eder Artık karar yargınındır Ve yargı- nın bağımsızlığı konusunda, başta "Barolar Bırlığı" ve kımı yuksek mahkeme uyelennın kuşku uyandı- rıcı beyanları olmasına karşın kararlarına saygı du- yanz Zıra duymak zorundayız Pekı, ınsanların "kaybolması", yanı bır bıçımde "buharlaşması" ne demek? Bunun utanç verıcı or- neklerını anımsamasak, "vehmedıyoriar" dıyece- ğım Ama orneklen var, utanç verıcı orneklen var Emnıyet guçlennın "soruşturmanın selametı" açı- sından gozaltı suresını bıraz uzatmalarını da anla- yışla karşılayabılınz Ama anladığım kadarıyla bu çocuklann nerede oldukları bellı değıl Hukuk dev- letı nerede, CMUK nerede' Inanın boyle şeyler Ata- turk Cumhunyetı'ne yakışmıyor Boyle şeyler Iran'da olabılır, Lıbya'da olabılır Af- ganıstan'da olabılır, Suudı Arabıstan da olabılır A- ma temel felsefesı "halk egemenlığıne dayanan çağdaş ve laık bır cumhurıyet olmak" bıçımınde be- lırtenen Turkıye Cumhunyetı'ne yakışmıyor Eğer bu çocuklar Ersever gıbı bır astsubay uz- man çavuşun elıne duşmuşlerse, vay halımıze • • • Akın Birdal'ın suıkastçılan yakalandığı zaman umutlanmıştım "Çefe belkı çozulmeye başlar" dı- ye duşunmuştum Boşuna umutlanmışım Âdamlar oyleane sağlam ılışkıler kurmuşlar kı bırturlu çozul- muyoıiar, "ıçerden bınlennın" kendılenne sahıp çı- kacağını bılıyorlar ve bunun rahatlığı ıçınde, soğuk- kanlılıklannı koruyorlar Eğer hafızam benı yanıltmıyorsa, suıkastı ızleyen gunlerde bır gazete ya da dergı, suıkast gınşımcıle- nnın Akın Birdal'ın burosuna b*r TİT bayrağı bırak- tığını yazmıştı Her gun okuduğum yedı gazeteyı ve haftalık, aylık yınmının uzenndekı dergıyı koruma ım- kânım olmadığı ıçın bu haberı okuduğum gazete ya da dergıyı de atmışım Evdekı dergılerı karıştırdım, bulamadım Suıkastçılar boyle bır bayrak bırakmak nıyetın- deymışler, ama anlaşılan aceieye geldığı ıçın bıra- kamamışlar Pekı o haben yazan adam ya da adam- lar, bu "saldırganların" nıyetlennı nereden bılıyortar- dı acaba 9 Saİt bu noktanın uzenne gıdılmesı bıle pek çok konuyu aydınlatabılır Ya da acaba ben mı yan- lış anımsıyorum'' • • • CHP Kurultayı'nı eleştırmemem, hatta ucuz bazı eleştırıler yapanlan, "yazacak başka şey bulama- makla"ıtham etmem, kımılennı kızdırmış Bunlardan bın benı Baykal'a yağcılık yapmakla suçlamış Çok guldum Ben bu yaşıma kadar kımseye yağcılık yap- madım Ama tum dunyayı "yağcılık ve çıkar sağla- ma" çerçevesınde goren kımı zavallı kalemlerın bu- nu anlaması çok zor Elbette beğendıklerım, başarıh bulduklarım ol- muştur Buınsanları buyuk bır mutluluklaovenm A- ma aynı ınsanlann yanlışlannı gorduğum zaman en sert bıçımıyle eleştırmekten de çekınmem Ne derece umursar bılemem, ama kurultay son- rasındakı Deniz Baykal, henuz ovgume layık bır şey yapmadı Fakat bence yerılecek bır şey yapmış da değıl Ve eğer eleştıreceksem, herhalde bunun çerçevesı kurultayın ışık ve ses gostenlen olmazdı Çevremızdekı "çapsız" ınsanlarla uğraşmak, ına- nın "karşımızdakılerie" uğraşmaktan daha çok za- manımızı alıyor Yerel Basın Eğitim Semineri 'Haberin naınıısıınu korumahyız^ CEMİL CİĞERtM SAMSLW-Turkıye Gazetecıler Cemıyetı (TGC) ıle Konrad \denauer Vakfı'nın, Samsun 19 Mav ıs Gazete- cıler Cemıyetı'nın ev sahıplığınde duzenledığı "Yerel Basın Eğitim Semineri"nde konuşan TGC Genel Başka- nı IVail Gureli. "'Haberin namusunu konımalıyTz" dedı Buyuk Samsun Otelı nde yapılan Karadeniz bolgesın- den 60 gazetecımn katıldığı semınenn açış konuşması- nı 19 Mayıs Gazetecıler Cemıvetı Başkanı Necdet Lzun yaptı Lzun "Bu toplantı. gazetecilere yazdıklanndan dolavı hapis cezalannın vıerilmediğL gazetecilerin pro- mosvon için değil objektif temellere dayalı haber ve vo- rumlanvla çok satılıp. okunduğu bir Turkiye ozleminin ifadesidir" dıye konuştu Son zamanlarda habercılığın yanlış anlaşıldığını, habercılığın onemınm gen plana ıtıl- dığını anlatan TGC Genel Başkanı Naıl Gureli de şun- lan soyledı "Kimi köşe yazılan haber niteliği taşımakta. kimi ha- berber tarafsızlık ilkesınden aynlmakta. saptınlmakta. yonlendirici unsuriar haberin ıçıne katılmaktadır. Bu ba- kımdan haberin deyim venndeyse namusunu korumak için hepimiz nerede olursak olalım. hangı dunya goruşu- ne sahip bulunursak bulunalım meslek ilkesı, meslek ıtnu- ru ve namusu açısuıdan sorumluluğumuzun biüncinde ol- malıyız." Gazetemız Yazı tşlen Muduru Fıkret tlkiz ıse u Med- ya ve Kişilik Haklan" konusunda yaptığı konuşmada. Turkıye'dekı kavTamlann evrensel olduğunu soyledı 11- kız, şöyle dedı "Herkes ifade özgiırluğune sahiptir. \n- cak bu özgurlükleri kullanırken odev ve sorumluluk ice- risinde hareket edilmelidır. Vani bir kişinin ozel yaşamı- nı korumak gerekir. Herkesm gizli yaşamı vardu: Herke- sin bir özel yaşamı vardır." Ikı gun suren semıner"Yerel Basının Sorunlan ve Çözum Yollan" konulu panelle sona erdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog