Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatoru Hikmet Çe- tinka>a 9 Yazıijlcn Mutlum İbrahim Yıldız • Sorumlu Mudur Fikret İlkiz 0 Haber Menkezı Mudürü. Hakan Kara # Görsel Yönetmen Fikret Eser Dı^ Haberler Şinasi Danrçoğlu • btıhbarat Cengiz ^ ıldırım # Fkonomı MehmM Sanıç 9 Kultiır Handan îjt'nkökeıı • Sfnr \bdülkadir > ücelman 9 Makaleler Sami karaören # Duzdmio Abdullah > a/jcı# Fo(agraf Erdoğan Köseoğlu #B[|gT-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Ya>in Kuruiu llhan Selçuk (Bajjkan). Orhan Erinç, Oktay Kurtböke. Hiknıcl Çetinka>a. Şiikran Soner. Ergun Balcı. İbrahim \ ıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Baibav Hakan Kara. AnkaraTemsılcısı Mustafa Balba> AtatürkBulvanNo: 125,Kat4,Bakanlıkiar-AnkaraTel 4195020Chat). Faks 4195027 • izmır TemsılciM Serdar Kuık. H Zıya Blv 1352 S 2 3Tel.4411220. Faks 44191 !7#Adana Temsılcısı Çetin Yiğenoğlu. Inonü Cd. 119 S. No. 1 Kaf 1. Tel'363 12 11, Fak-, 363 12 15 Müessese Müdünı £ stiin Aknıen 9 Koordınator Ahmet korulsan • Muhasebe BiUent \ener91darc Hüse>in Gürer • Işletme Önder ÇeMk • Bılgı- lşlem Nail İnal 9 Bilgisa\ar Sıstem Mürihet Ç0«T9Satış Farife» K\aa MEDYA C: 9 Yonetım Kurulü Başkanı - Genel Mudür Cfilbin Erduran 9 Koordınaıor Reha Işıtman 9 Genel Mudur Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5B8463 \a>ımia>an >e Basan: Yenı Cmn Haber Aıansı. Basın \e Yavıncıhk A S Turkocağıtad T» 41 Cagaloglu 34334 Ist PK 246 Islanbul Tel (0 2121 M205 05 0 0 hall Faks (0 212ı 85 >)5 4HAZİRAN1998 İmsak: 3.28 Güneş. 5.26 Öğle: 13.09 tkindı: 17.07 Akşam: 20.39 Yatsı: 22.28 Kadıköy Anadolu lisesi'ne öctül • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Anadolu Lisesi Tiyatro Kolu'nun. Güngör Dilmen'ın yazdığı. okul öğretmenlennden Melahat Özay'ın>önettiği 'Midas'ın Kulaklan" adlı oyunu. Terakkı Vakfı 3.Gençlik Tiyatrolan Şenlıği'nde seçilen beş okul arasına girdi. Terakki Vakfı Kültür Merkezi'nde oyunu sergileyen Kadıköy Anadolu Lisesi Tiyatro Kolu, jüri üyelennin değerlendırmesi sonucunda toplam 9 ödülden beşinı kazandı. Geçen yıl Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunla önemlı başarılar elde eden tiyatro kolu; jüri özel ödülünün yanı sıra. en iyi kostüm, en iyı erkek oyuncu. en ıyı kadın oyuncu \e en iyi koro ödüllenne de layık görüldü. YÖK, projesine para arıyor • ANKARA(ANKA)- YÖK, ögretim üyesi açığını kapatmak ıçin yeni arayışlara yönelırken. hazırladığı projeler parasızlığatakılıyor. YÖK. ögretim üyesi açığını dikkate alarak "Uzaktan Eğitim Pılot Projesı" hazırlarken, projenın gerçekleştirilebilmesi için de yaklaşık 27 mılyon dolar arıyor YÖK'ün hazırladığı pılot modele göre, uzaktan eğitim. uydu üzennden 6 üniversıtearasında yapılacak. Sistemde. bir öğretim yılında toplam 8 bin 400 öğrencinin eğitim alması öngöriilüyor. Seyahat acenteleri • İSTANBUL(AMKA)- Türkiye'de seyahat acente sayısı hızla artıyor. Bu yıl itibarıyla seyahat acente sayısı 4 bin 100'e ulaştı. Türkiye Seyahat Acenteleri Bırhği (TÜRSAB)'dan edinılen bılgılere göre, seyahat endüstrisi bu yıl itıbanyia 3.56 trilyon liralık bır hacme ulaşırken. 255 milyon kışıye de istihdam olanagı yaratıyor. Bu sayının 2007 yılında ise 130 milyon daha artarak 385 milyona ulaşması bekleniyor. Cazın tarihi çok eski • ANKARA (UBA) - Cambridge Üniversitesı Arkeolojık Müzik Incelemelen Bölümü'nden. arkeolog Graeme Lawson, 24 bin yıl önce Yontma Taş Devn'ndekı atalanmızın da, akbaba kemiklennden yaptıklan flütlerle caz müzığı yaptıklannı, "blues""u sevdıklerinı belirledı. TÜBlTAK'ın yayın organı Bilim ve Teknik dergisının haberine göre. Lavvson. üniversitede müzik bölümüöğrencılerine bu tezinı ıspatlarken, '• Flütün uzunluğu ve deliklerınin yeri hangi notalan \ ereceğini gösterir. Flütün en aşınmış delikleri. en çok kullanılanlardır" dedi. Üniversite bursları • İSTANBLL(ANKA)- ÖYS için geri sayım sürerken. Anadolu ve Osmangazı ünıversıteleri kazandığı programın puan türünde Turkıye genelinde dereceye gıren ve üniversıteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere karşılıksız burs \erecek. Buna göre. Anadolu Üniversıtesı kazandığı programın puan türünde Türkıye genelinde ilk 5 bıne gırerek kesin kayıt yaptıran öğrencilenne 40 milyon lıra karşılıksız başan bursu \ erecek. Yeşilköy İstasyonu yakınmda meydana gelen patlama ile ilgili bir kişi gözaltına alındı Trene bortıba: 1 öKi 5 yarah Yeşilköy Tren İstasyonu'nun hemen çıkışında meydana gelen patlama sırasında şokgeçirenyolcular\urttaşlartarafindan/orluklasakinleştirildi. \gır\aralanan iki kişi International Hospital \e Bakırköv Dev let Hastanesi'ndetedavi alnnaalındı. Diğer v aralılar a\ akta tedav i edildiler. Bombanın /amaıı a> arlı olduğunu söyteyen yetkililer. olavla ilgili bir kişinin göıaltına alındığını belirttiler. BERTAN AĞANOĞLl / ÖZKAN GÜVEN /ALPER TURGUT / AVKLT KÜÇL'KKAYA Sirkeci-Halkalı sefennı \apan banliyö treninde Yeşilköy İstas- yonu çıkışından hemen sonra mey- dana gelen patlamada Hasan Se- zer (39) öldü. 2'sı ağır 5 kişi ya- ralandı. Yaralılar Bakırköy Dev let Hastanesi ve lnternational Hospi- tal hastanelerinde teda\i altına alındılar. Halkalı Altınşehır'de bırkıraat- haneye dün gece kimligi belirlene- meyen ıkı kişi tarafından düzenle- nen bombalı saldında da biri ağır 6 kişi yaralandı. Polis, Sirkeci- Halkalı Trenin 2. vagonunda meydana gelen patla- madan sonra yaptığı araştırmada bombanın zaman ayarlı olduğu- nu belirledı. Sezer'ın patlamada ko- lunun koptuğunu \e karnının par- çalandığını kaydeden yetkililer. bombanın Sezer'in elinde ya da tam karşısında patladığını belirt- tiler. Olaydan sonra 1 kjşi gözaltına alındı. Halkalı seferini yapmak üzere Sirkeci'den hareket eden 8017 kasanumaralı banliyö treni- nin 2. vagonunda, Yeşilköy lstas- yonu'ndan hareket ettikten hemen sonra saat 17.05'te bir patlama meydana geldi. tş dönüşü saatinde ve istasyona 50 metre uzaklıkta kuruiu Yeşil- köy semt pazannın çok yakının- da meydana gelen patlama sırasın- da vagonda bulunan ve kolu ko- pan Hasan Sezer. olay yerinde ha- yatını kaybetti. Olayda yaralanan Ayşe Temur (40) lnternational Hospital'a, Hikmet Yurdakul (52) ise Bakırköy Dev let Hastanesi'ne kaldınlırken diğer yaralılar ayak- ta tedavi edildi. Sırtından. omuzun- dan ve sol bacağından yaralanan ve ameliyata alınan Ayşe Temur'un yaşamsal tehlikeyi atlatamadığı bildirildi. Üniversrtenin Adı Abkm Üniversıtesı Başkent Üniversıtesı Beykent Ünıversitesı Bılgı Üniversıtesı Bilkent Unrversıtesi Çağ Üniversıtesı t Çankaya Üniversıtesı Doğuş Üniversıtesı Falıh Üniversıtesı Işık Üniversıtesı Koç Ünıversitesi Küttür Üniversıtesı Maltepe Üniversıtesı Yedıtepe Üniversıtesı Fakülteleri işletme, M'inendıslik. Fen-Edebıyat Fakültelen iie 2 yıliık Mesiek Yüksek Okulu iktısadı Idarı Bılımler, Fen-Edebıyat, Hukuk. Tıp lletışım ve Mühendıslık Fakültelen ıle 4 yıliık Mesiek Yuksek Okulu Iktisadı Idari Bilımter. Fen-Edebıyat, Mımarlık ve Güzei Sanatlar Fakültelen İktısadı Idarı Bılımler, Hukuk, lletışım, Fen- Edebıyat Faküttelen ıle Muzık-Gorsel ve Sahne Sanatlan Tasanmı Bolumü Fen, Muhendısiik. Insanı Bılımler ve Edebryat, İktısadı Idarı ve Sosyal Bilimler. Işletme, Müzik ve Sahne Sanatlan, Güzel Sanatfar. Tasanm ye Mımartık Faküttelen ile Mesiek Yuksek Okulu İktısadı Idarı Bılımler, Fen-Edebıyat, Hukuk Fakültelen ıle 2 yıliık Mesiek Yuksek Okulu İktısadı fdart Bılımler. Hukuk ve Fen-Edebiyat Fakültelen ıle 2 yıliık Mesiek Yüksek Okulu Iktısaaı Idarı Bılımler Fen-Edebıyat ve Muhendısiik Fakültelen. Turkçe eğitim veren 4 yıllık Işletme botumu. 2 yıliık Mesiek Yuksek Okulu İktısadı Idan Bılımler, Fen-Edebıyat ve Muhendısiik Fakülteleri ile Mesiek Yüksek Okulu İktısadı Idan Bılımler, Muhendısiik ve Fen- Edebıyat Fakülteleri İktısadı Idan Bılimter ve Fen-Edebiyat Faküttelen İktısadı Idarı Bılımler, Fen-Edebıyat ve Muhendısiik Fakülteleri. 2 yıliık Mesiek Yuksek Okulu Hukuk, Mühendislık-Mimarlık. Fen-Edebıyat. lletışım, Tıp Fakülteleri ıte Hemşirelık Yüksek Okulu İktısadı Idarı Bılımler, Fen-Edebıyat, Hukuk lletışım. Guzel Sanatlar. Muhendıslık- Mımarlık, Dış Hekımlığı ve Tıp Fakultelen, Mesiek Yuksek Okulu Yılhk Ucret Hepsmde 4500 dolar Hepsınde 4000 dolar Hepsınde 3500 Ingfliz Stertini HBF'de 6650, otekı fakulte ve bolumterde 6350 dolar Hepsınde 4350 dolar Hepsınde 5000 dolar + KDV Hepsınde 4300 dolar Ingılızce eğitim veren 3 fakulte 6500 dolar. Turkçe Işletme 5.500 dolar, 2 yıliık MYO 5 bin dolar IİBF ve Fen-Edebiyat Fak. yıliık 3850. Muhendısiik Fak. 4800 dolar ve MYO 2800 dolar 6000 dolar + KDV Hepsınde 6500 dotar Fakultetenn yıliık ucretı 6250 dolar MYO ise 5 500 dolar Ttp Fakültesi'nın yılhk ûcretı 13.000 dolar, ötekı fakültelenn 6.000 dolar, Hemşirelik Yüksek Okulu'nun ise 4500 dolar. IİBF, Fen-Edebıyat Hukuk ve lletışım Fak yıliık 6 000 dolar, Guzel Sanatlar ve Muhendısiik Mımarlık Fak yıliık 7 500 dolar, Dış Hekımlığı ve Tıp Fakültelen yıliık 10 000 dolar, MYO 5 bin dolar Eğitimin pahalı adresi: Vakıf üniversiteleri • Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin toplamı 20 bin 176. Vakıf üniversiteleri arasında en çok öğrenci, Bilkent Üniversitesi'nde bulunuyor. BARIŞ DOSTER Her yıl milyonlarca genç, üniversitelere girebil- mek için mücadele verirken mali durumu iyi olan aılelerin tercih ettıgi vakıf üniversiteleri ücretleri cep yakıyor. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), üniversite ka- pılarındakı yığılmalan önlemek için yeni projeler geliştirmeye çalışırken \akıf ünıversitelerinin yıl- iık ögrenım iicretlen de 3 bin 850 dolar ile 13 bin dolar arasında değişiyor. Türkiye'nin en önemli sorunlanndan biri olan yükseköğrenim konusunu çözmede umut olarak görülen vakıf üniversiteleri, yıliık ücretleriyle veli- leri ürkütüyor. Yıliık öğrenim ücretlerini açıklamaya başlayan ve gazete ilanlanyla öğrencileri kendilerine çekmeye çalışan vakıf üniversiteleri, oldukça iddialı hedef- ler belırlemekten de kaçınmıyorlar. YÖK verilerine göre 1997-98 öğretim yılında üniversitelerde toplam 1 milyon 315 bin 809 öğren- ci eğitim görüyor. Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin toplamı ise yalnızca 20 bin 176. Vakıf üniversiteleri arasında en çok fakulte ve en çok öğrenci, Bilkent Üniversitesi'nde bulunuyor. Bilkent'te son verilere göre 9.107 öğrenci öğre- nim görüyor. Çağ Üniversıtesı ise 138 öğrenci ile en tenha üniversite konumunda bulunuyor. Vakıf üniversıtelennin yıliık ücretlerinin tıp ve fen-mühendislik bölümlennde daha yüksek olması dikkat çekiyor. Pioline'in zafer sevinci Fransa Açık Tenis Turmıvasf nda Fransız Tenisçi Cedric Pioline Faslı rakibi Hicham Arazi'yi çey rek finalde yendi. Roland Garros Stadv umu'nda o\ nanan maçta Cedric, setleri 3- 6,6-2,7-6,4-6,6-3 aldı. (Fotoğraf: REUTER) Ayağından ve kalçasından yara- lanan Hikmet Yurdakul, Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altı- na alındı. Patlamayla birlikte va- gonu siyah bir dumanın kapladı- ğını belirten Yurdakul olayı şöy- le anlattı: "Dumanla birlikte \Bgon- da biiyük bir panikyaşandı. İnsan- lar saga sola koşuşturmaya başla- dılar. Bir süre sonra imdat freni çekilerek tren durduruldu. Kafa- mı kaldırdığımda >anımda bir ba- yan kanlar içinde \atı\ordu." Görgü tanıkları da şüpheli 4 kı- şinin trene bındiğini ve içinde bom- ba olduğu sanılan poseti vagonda bıraktıktan sonra Bakırköy tstas- yonu'nda indiklerini söylediler. Olay yerine gelen asken uz- manlar da trende incelemelerde bulundu. Trendeki yolcular bele- dıye otobüsleriyle tahliye edilirken polıs bir kişiyi gözaltına aldı. Asa- yişten sorumlu Vali Yardımcısı Osman Demir. İstanbul Emnıyet Mudürü Hasan Özdemir. Müdür Yardımcısı Zeki Çatalkaya ve Terörle Mücadele Şube Mudürü AtiOaÇınarda olay yerine gelerek trende ince- lemelerde bulundular. Öz- demır olay yerınden ayn- lırken soruşturmanın sür- düğünü belırterek açıklama yapmadı. Patlama sonrasında polıs ıstasyonda geniş güvenlik önlemlen alarak kent gene- linde yoğun çalışmalara baş- ladı. Yetkililer patlamada Sezer'in sağ kolunun ve kar- nının parçalandığını, bom- banın büyük bır olasılıkla bu kişinin elinde ya da tam kar- şısında patladığını ıfade et- tiler. Öte yandan, Halkalı Altın- şehir'de bir kıraathaneye dün gece kimligi belirleneme- yen iki kişi tarafından bom- balı saldın düzenlendi. l!k belirlemelere göre. patlama- da 1 'i agır 6 kişi yaralandı. AltınşehirBayramtepe Kıb- ns Caddesı numara 221 'de- kı Fatih Kıraathanesi'ne dün gece saat 23.30 sıralarında iki kışı tarafından bombalı saldın yapıldı. Patlamada 6 kişi yaralandı. Yaralılar. lki- telli'dekı Özel Güneş Hasta- nesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılann isim- leri şöyle: Kenan Şahin, Ramazan Şahin. ,41i Kaya, Kemal Öz- türk. Kazım Demir ve Os- man Sekmen. Polis olay yerinde yaptı- gı incelemede, patlamamış bır bombayı da etkisız hale getirdi. Emniyet yetkilileri. bombalann türünün el bom- bası olduğunu bildirdi. RASGELE / RAİFERTEM Merkez Av Komisyonu Toplantısı Tartışmalı Geçti Merkez Av Komisyonu toplandı. Olaylı geçti. 1998- 1999 dönemi kararlarını aldı. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Inceliklerine girmeyeceğim. Gelecekyazılarda... Mevsim, 15 Ağustos'ta açılıyor. Birinci grup ev hay- vanlanyla. Üveyik, bıldırcın, güvercinter. Gökçe güver- cin dışında. 24 Şubat 1999 gününe dek açık. Ikinci grup av hayvanlannın avlanma süreleri kısa. Daha çok yerii hayvanlar. Keklikler, tavşanlar, 17 Ekim 1998 günü başlıyor. 27 Aralık 1998 günü bitiyor. İki ay- dan 10fazla. Yerli hayvanlar dedik ya... Üçüncü grup av hayvanlannın da avı 17 Ekim'de baş- lıyor. 24 Şubat 1999 gününe dek sürüyor. Ördekler, kazlar. Daha çok su kuşları. Av günü haftada 3 gün. Çarşamba, cumartesi, pa- zar. Bir de resmi tatil günleri. Inceliklerine daha sonraki yazılarda gireceğiz. Gelelim toplantı gününe. 28 Nisan Salt. Edırne'den Ardahan'a dek avcılann temsilcileri katıldı. Sabahın erken saatlerinde. Orman Bakanlığı'nın önü. Ana ba- ba günüydü. İlk kez avcılar, birlik temsilcileri coşkuy- la katılıyorlardı. Orman Bakanı gelmedi. Bakanlıkmüsteşarının baş- kanlığında toplantı açıldı. Tartışmalar başladı. Bu yıl katılım renkliydi. Bakanlık temsilcileri, avcıla- nn yanında. Çevreciler. hayvanları koruma dernekleri yöneticileri de vardı. Av sanayisinin de katıldığını söylersek. Pompalı tü- feklerin gündemde olduğu bir dönemde... Medyamız ilgisini esirgemedi... Esirger mı? Çevreciler, hayvansever temsilcileri ile. Avcılar ara- sında yersiz tartışmalar geçti. Avcılığı bilmeyen, görün- tü çevrecileri arasında... Ben toplantıda yoktum. Av dergilerinde okudum. Bilinmesi gereken bir olgu var. En büyük çevreciler, hayvansevenler avcılardır! Yaban hayvanının doyunma bannma yeri doğal çev- redir. Avlaklar. Avcı çevreyi korumak zorundadır. Ko- ruma savaşını yapmak. Dünyanın her yerinde ilk çev- re koruma derneklerini kuranlar avcılardır. Yaban hay- vanının yok olmasmın nedeni avcılar değil! Doyunma, bannma yerlerinin kalmamasıdır. Yok ol- masıdır. Yok etmemizdir. Yok edenler de avcılar değil- dir. Doğaya bir bakarsanız. Kimler olduğunu görürsü- nüz. Bir konu üzerinde iyi durmak gerekir. Elinde tüfek olan her kişi de avcı değildir. Eli tüfeklidiri Eli tüfeklilerin sorumluluğu avcılann üstüne atıla- maz. Avcılann üstüne atılan, eli tüfeklilerin sorumluluğuy- la kalsa iyi. Doğal yapıyı yok edenler. Yaban hayvanı- nın doyma, bannma yerterine, apartmanlardikenler. Fab- rika bacalan tüttürenler. Tarım ılaçlanyla yaban hayvan- lannı zehirleyenler. Bir sorumlu buldular. Avcılar. ilk çevre yazıları yazmaya başladığım günlerde. "Çevrecilik, tuzu kunı sanayi ülkelerinin fantezisidir" diye. Yazılarıma son verilmişti. Bugünleregelindi. Merkez Av Komisyonu'ndaki tar- tışmalar aslında sevindirici. Kişilerin yokluğunda de- ğil, yüzlerine karşı yapıldı. Bir de "ben mutlaka haklıyım" saplantısından vaz- geçilse. Tartışmalarda doğrular aransa! Çözümünü de buluruz. Bulacağız. Rasgele... ' CA. e-posta : tan (a prizma. net. tr Radyo Gv\ R A D Y C j] Cumhurh i) 1 O7, Cumhuriyef 4 ınlığa, dBîiokrasiye, Cum
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog