Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE 16 SPOR Biletleri satıyorlar ama! G. Saray hn Diyarbakır senaryosu/^ Yönetimin 1998-99 sezonu ikinci yarı !/fî maçlarını oynamayı planladığı Diyarbakır ^ ^ Atatürk Stadı için değişik yorumlar yapıhrken "teşvik" adı altjnda devletten alınması söz konusu kredi de huzursuzluk yarattı. ARİF KIZILYALrv Alı Sami Ven Stadı 'nın ye- rine "çok amaçb spor tesisi" yapmak için yaklaşık 2 yıldır proje çalışmalannı sürdüren Galatasaray'ın, ınşaat siire- since maçlannı nerede oyna- yacağı sorusu hâlâ net bir ya- nıt bulamadı. FanıkSürenyönetiminin, Başbakan Mesut Yılmaz'a görürdüğü "Maçlanmıa Di- yarbakır Atatürk Stadı'nda oynayaüm" önerisi. spor özellikle de Galatasaray ca- miasında değişik yorumlara neden oldu. yönetim kurulu- nun 1998-99 sezonu ıkincı yan maçlannı oynamayı planladığı Diyarbakır Ata- türk Stadı için değişik yo- rumlar yapılırken "teşvik" adı altında devietten alınma- sı söz konusu "30 yıl vadefi kredi" de huzursuzluk yarat- tı. Galatasaray. önümuzdeki sezonun ikinci yan maçlan- nı Diyarbakır Atatürk Sta- dı'nda oynamayı planladığı halde, büyük gelir elde ettiği kombine bilet satışlarına 9 Haziran Salı günü başlana- cak. Diyarbakır projesi nede- niyle satışlann düşeceği en- dişesi üzerine yönetim kuru- lu. "para iadesi" konusunda taahhütname vermeyi karar- laştırdı. Uçak kiraianıa yok İkinci yan maçlannın Di- yarbakır \eya başka bir ilde oynanması halinde. kombine bilet sahıplerine "ücretsiz" uçak hizmeti verileceği yo- lundaki haberlerse asılsız çıktı. 50 milyon dolar lafi Galatasaray"ın. maçlannı geçici süreyle Diyarbakır'da oynama teklıfinin altında, uzun vadelı teşvik kredisi olayının yattıgı vurgulandı. Galatasaray yönetiminin. Di- yarbakır Atatürk Stadı'nın modernizasyonuyla birlikte spor okulu ve antrenman te- sisi için 50 milyon dolar ol- duğu iddia edilen bu parayı devietten talep edeceği An- kara kulisleri ve GSGM çev- relerinde yankılandı. Teşvik söz konusu Galatasaray"ın. maçlannı Diyarbakır'da oynamasıyla ilgili olarak görüşlerini aldı- ğımız Genel Sekreter ve Ba- sın Sözcüsü Ateş Ünal Erzen "Ali Sami Yen Stadı inşaatı başladtğında maçlanmızı bir yeıierde oynamak zorunda- yız. Diyarbakır fikri ortaya anldı ve yönetimimiz bu gö- riişü beaimsedi. Orada bir misyon üstlenmeyi planlıvo- ruz. Ancak gazetelerde yaâj- dığı gibi 50 milyon dolar lafi edilmedi. Elbette o bölgeye yatınm yapan işadanıı dev- İetten teşvik alıyorsa Diyar- bakır Stadı'nı \eniden orga- nize edecek, spor okulu aça- cak, tesis yapacak Galatasa- ray teşvik isteyebilir" dedi. Erzen. Fenerbahçe ve Be- şıktaş'ın "Bizdcdogudamaç yapaiım"şeklindekı önenle- nne ise bir anlam veremedi- ğini söyledi. Sarpkava'nın sözleri Gençlik ve Spor Genel .Müdürii Tevfik Sarpkaya ıse Galatasaray'ın, maçlarmı Di- yarbakır'da oynaması konu- sunu sevinçle karşıladıkları- nı söyledi. Sarpkaya, kulak- lanna Galatasaray'ın bu pro- je için para istedıği yolunda duyumlann geldiğini, ancak kendilerine resmi teklif ya- pılmadığını da vurguladı. Sarpkaya, "Galatasarav 'ın teklifi bizi sevindirdi. Ancak para istedikleri yolunda söy- lentilcr \ar. Bu, devlelin işi. Karan devlet verir"dedi. F.Bahçe'nin Siirt'te beda- va maç oynama teklifinin, al- kışlanması gereken bir hare- ket olduğunu vurguladı. Feti Trabzon'da Bu arada G.Sarav'ın sa- vunma oyuncusu Feti. Trab- zonsporla iki yıllık sözleşme imzaladı. Feti yaklyaşık 3 sa- at süren görüşme sonunda 600 bin dolar karşılığında ımzavı attı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ancelotti giderken uyardı 'Futbolcular yanch'HİLıMİ TÜRKAY Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Car- loAncelotti, eşiyle birlikte hayran kaldığı k- tanbul'dan dün aynlarak ülkesınedöndü. İtal- yan çalıştıncı, Parma'yla olan sözleşmesinı feshettikten sonra önümuzdeki hafta yeni- den Istanbul'a gelecek ve kendisinı I yıl F. Bahçe'nin teknik direktörü yapan sözleşme- yi imzalayacak. ttalv an teknik adam. Istan- bul'dan aynlmadan önce yaptıgı açıklamada. eşiyle birlikte tstanbul'a veyemeklerine hay- ran kaldığını söyledi. Ancelotti. özellikle ba- lık yemeklerine doyamadıklannı, attıklan Boğaz turundan ıse çok etkilendıklerini kay- • İtalyan teknik adam. çalım yapan ve sahada koşmayan adama taviz vermeyeceğini söyledi. • Basının aşın ilgisine şaşırdığinı söyleyen Ancelotti, "Aynı şeylere İtalya'da izin vermezdim"dedi. dettı Teknik adamlığı ile ilgili >orulan da yanıtlayan Carlo Ancelotti. kendisı için 1 milyon dolariık futbolcuyla 13 milyon dolar- lık futbolcunun aynı olduğunu söyledi. Pren- siplerinde fazla çalım atan futbolcuya yer olmadığmı kavdeden Ancdotti. "\Sahadabos duran fiıtbolcuyu sevmem. Benim için futbol- cunun fijatı degil, veteneği \e çalışkanlığı önemlidir. Topun olduğu bölgede 4 futboku obnah ve aynı anda pres yapmalT şeklinde konuştu. Italya'da birçok başanlara imzaatan teknik adam. "Kariyerim belli >e bunu daha da yukan çıkarmak için iddialıyım. Bugiine kadar taviz vermedim ve bundan sonra da vermeyi düşünmüyorum. Bu nedenle kimse- nin gozünün \aşına bakmam. Futbolcular yandı da divcbilirsiniz" dedı. Istanbul'da kaldığı süre ıçensinde kendi- sine gösterilen ilgiden dolav ı zaman zaman sıkıldığı gözlenen Ancelotti, konuyla ilgili, "Benleilgilenilmesi giizel.Ancak aşırna kaç- tığını düşünüyorum. Aynı şeyler benim ül~ kemde olsa, biına izin vermezdim" diye ko- nusru. Bu arada başkan AazYıktanın tarafından açıklanan ve önceki akşam yatta Ancelot- ti 'yle imzalanacak protokolün iptali. San- Lacivertli carnıanın bazı kesimlerinde merak uyandırdı. Özellikle İtalyan çalıştırıcınm, "Fenerbahçe' l >i çok se\dim. Türldye'yi be- gendim, ancak karanmı 8 Haziran'da vere- ceğinı"demesı, ~Ancelottikararde0ştirebi- lir" şeklinde yorumlandı. Sistemdeki değişiklik ve yeni oyun anlayışı Ülkerspor'u başanya götürdü Şampiyonluğıııı sırrı savunma Şube Sorumlusu Yıldı/Okumuş ve kaptan Harun'urı sevinci büyüktü. (KEREM KAÇARLAR) LEVENT YÜCELMAN Ülker, basketbol liginde son- bahann ilk günlennde başlayıp yazın kendinı gösterdiği şu gün- lerde sona eren uzun maratonun galıbi oldu. Peki. Clker bu şam- pivonluğa nasıl ulaştı? Bu yazıda play-ofF'daki Ül- ker'in yaşadığı olumiu değişik- likleri açıklamaya çalışacağız. Biz dahil kımse Ülker'in play- off'ta böyle bir performans ser- gilemesini tahmin etmiyordu. Çünkü ligde ve Avrupa kupasın- da farklı öndevken maç kaybet- me sendromuna gırdiğinde "şanssızlık" gibi bilımsel hiçbır degen olmayan savunmaları an- lamsız bulmuştuk. Oysa Ülker kenaryönetimi çok heyecanlı ve panik bir görüntüde olduğu için takım da maçın sonlarında bu akıma kendini kaptınyordu. Ay- nca sonlardakı düşüşün sebebi. kondisyonlannın yetmeyip ener- jilennin erken tükenmesiydi. Benchden de fazla destek gel- mediği sahadaki oyuncular yük- sek tempolu oyundan yoruluyor ve sorumluluk almaktan kaçını- yordu. Ülker böyle bir ortamda play-ofF'lara geldı. Savaşmayı öğrendiler Sadece hücum gücü en yük- sek takım olma özelliğiyle örnek aldıkları Efes'i aşmanın müm- Gençlik ve Spor Genel Müdürii Tevfik Sarpkaya açıkladı 6 Abdî İpekçi basketbola verildi' Spor Servisi - Gençlik ve Spor Genel Müdürii Tevfîk Sarpkava, özerklesmeden yana olduklannı belırterek "Konu ile ilgili kanun taslağı hazır. Bürün federasionlar artık kendi avaklan üzerinde durmalı. Bi- zim de bu konuda yardımlanmız \e çahş- malanmızvar. Abdi İpekçi Spor Salonu'nu basketbola tahsis edeceğiz. Turgay Demi- rel ile birgörüşmeyapacağız. Her federas- yon için ayııı hareket edeceğiz"dedi. Renault Mais tarafından düzenlenen Şe- ref Kürsüsü Yanşması'na katılan Gençlik \e Spor Genel Müdürii Tevfik Sarpkaşd. Gençlik ve Spor tl Müdürü Vedal Ba>ram Basketboi Federasyonu Başkanı furgav Demirel, Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kimil KehaleveGeleneksel Spor- lar Federasyonu Başkanı Alper Yazoğlu. toplantıda, tesısleşme ve özerklık konulan ile federasvonlara aynîan genel bütçeleri tartıştı. Sarpkaya. müdürlüğün bütçesiyle ilgili olarak da biraçıklama vaparak "Her. şey dahil olmak iuere 25-30 trilyon. Federas- vonlara ise6-7tril>on arasuıda. Federas>on- İar bu parayı eğitim. malzeme ve faaliyetler için harcıyor. Kutbokulann aldıklan ücret- lerilefederasyonlann bütçelerikıyaslanma- mairdıve konuştu. Gündemde .ver alan İbrahim'm iransfe- nnin basketbo'lun geleceği açısından ken- dılennideoldukçayakındanilgılendirdiğı- ni belirten Federasvon Başkanı Turgav De- mırel. "Biz geçen >ıl aldığımız bir kararla bu sezon için bonservis bedellerini kulüple- rimize bıraktık-Ancak bu rakamlar basket- bola zararverir" diye konuştu. Renault Mais Şeref Kürsüsü Yanşma- sı nın mart ayı degerlendirmesinde Avnıpa Şampiyonlar Liginde 2. olan Vakıfbank Bayan Völeybol Takımı bırincı. Üniversite- lerarası DünyaOkçuluk Şampiyonası'nda 1. olan Deniz Günay ikinci. L'luslararası Dan Kolov Serbest GüreşTumuvasında 1. olan Zekeriya Güçlü üçüncü seçildi. TRABZON'DAN / HASA> AL Hami'den Sonra Forvet TRABZON - Trabzonspor'da forvet boşaldı. 29 gol atan Şota'dan sonra 20 gol atan Hami de Avrupa'ya gitti. Kalanlar geçen yılın tamamlayıcılan; Vugrineç, Se- lahattin ve Çetin. Üç futbolcu da önümüzdeki sezon Bordo-Mavili for- mayı gerçek anlamda taşıyabilecek isimler değil. Vug- rineç, karambol golcüsü. Fizik gücü son derece yeter- siz. Asistliğiyle dikkat çekmekte. Selahartin, köy futbo- lundan uzaklaştıkça bir yıldız gibi doğuyor. Altyapı ek- sikliği var. Top tekniğiyle vücut tekniği uyumsuz. Zor po- zisyonda başanlı bir vücut hareketinin arkasından kö- tü bir vuruşla, zor kazandığını kolay harcıyor. Çetin de hırvat oyuncunun bir benzeri. En basit bir ikili mücadelede kendini kolay bırakıyor. Kısa mesafe- de başarılı. Orhan ise ileri ikilide yarartı değil. Gol ka- çırdığında anında "demoralize" oluyor. Mücadeleci ya- pısı ve orta sahayı kısa sürede katedişiyle, ileri ikilinin art<ası ya da dış yan kulvarda kendisine yer bulabilir. Trabzonspor, oyunu rakıp alana yığarak set hücumu oynamada da oldukça başansız. Sağ kulvar çalışma- yınca solda Abdullah'a önlem almak son derece kolay oldu. Gol, çoğu maçlarda 2. bölgeden atılan şutlarla ge- lin<en bu şırtlar üretilmediğinde kapalı savunmaları aç- mak zorlaştı. Gordon Milne. büyük ihtimalle Abdullah'ı orta saha- ya çekerek hücum blokunu zenginleştirmeye çalışa- cak. Ancak bu durumda da orta sahanın seçim zengin- liği ortadan kalkacak. Sağ ve sol kulvan birden işler ha- le getirmek öyle hemen olmaz. Bu durumda Milne'in 3- 5-2 sisteminden 4-4-2 sistemine dönüşü zorunlu gibi gözüküyor. Kanatlarda hem savunma hem de hücum görevini tam anlamıyla yapabilecek oyuncu olmayınca, oyuncuya göre sisteme geçilecek. Trabzonspor'da Hami'den boşalan mevki dolar. Önemli olan hücum blokunu, fizik gücünü üstün drip- ling yapabilen, hava hâkimiyeti olan. hücum presle ra- kip savunmaya soluk aldırmayan. ver-kaçla orta saha blokunu pozisyona sokan, vuruş tekniği açısından ku- sursuz, topsuz oyunla arkadaşlarına boş alan yaratan komple bir santrforla tamamlamak. Vanspor'dan alınması düşünülen Sinan, belki birta- kım eksiklikleri kapatabilir. Fakat, 14 yıllık özlemi sona erdirecek umut olamaz. GÖRÜŞ / DOCAN HASOL Yazarırnız yurtdışında bulunduğundan yazısını bu hafta yayımlayamıyoruz. kün olmadığını, savunmada sa- vaşmak gerektiğının bılincin- deydiler. Öncelikle savunmayı sertleştirdiler. Ancak sert sav un- manın, faul sorunlannı berabe- rinde getireceği gerçegi ortaday- dı. Çünkü oyun belirli oyuncular üzerine kuruluydu veyedeklerin oyuna katkısı hemen hemen hiç yoktu. Bu açıdan yardımlaşmalı savunma yaparak müdafaalannı günümüz basketboluna uyarla- dılar. Bu savunmayia içeri gö- mülüp dışarı yayılarak diri ka- lınca hem faul sorunlanyîa kar- şılaşmadılar. hem de güçlerini hücuma sakladılar. Gerektiğin- de kendilerini yerden yere atıp savaştılar. Aynca enerjılerinı tüm maça yaymayı öğrenmeleri, kon- disyon sorunlu bu takımı bile maçın sonunugetirebileceksevi- yeye ulaştırdı. Pota alünj keşfedince Hücumda da bazı değişiklik- ler yaptılar. Fast-breakler olma- yınca set hücumunda yük her za- man dış oyunculardaydı. Asun ve Rankûı'ı savunmada sadece fîzikleriyle kullanırken hücum- da perdeleme görevini yüklemiş- lerdi. Play-off'ta çemberden uzak oynamayı seven Rankın'i fç'eri yerleştirip tek kalan ve fi- güranlık yapan Asım'ı pota altın- da kullandılar. Sav unmada da bu ıkıliyle nba- untları toplayıp sevdikleri yük- sek tempoyadayah hızlı hücum- larla zoru kolay yaptılar. Böyle- ce 2.10'luk iki oyuncuyu pota di- binde iyi kullanmanın neleri de- ğiştirebileceğini. rakip sav unma- Iann dengesini ne denli bozabi- leceğini yaşayarak gördüler. Sonuçta dış oyuncular üzerin- deki yük de hafifledi. Hareket- li hücum ettikleri gibi adeta top eline yapışık olan Anderson da içeri penetre ederek rakıp müda- faaların dengesini altüst etmiş oldu. Zaten bu üç önemli faktö- rün birleşiminde Efes Pilsen gi- bi bir takımı şaşırtarak play - off'ta 3 kez yenmek kolay olma- sa gerek. 2 çocuk annesi rekortmen: Aysel Taş DENlZ DERİNSU Atletızm Avrupa Şampivon Kulüp- ler Kupası Bayanlar B Grubu yarışma- lanndayız. Jamaikalı yıldız 200 metrede F.Bah- çe için start almak üzere. Pist kenann- da fotoğraf çekmek üzere hazırlanan bir basın görev lisi. yerde ısınan eşof- manlı bir atlete Ottey'in hangisi oldu- ğunu soruyor. Aldığı yanıt ilgınç' "Merhaba. ben Aysel Taş. CiritteTür- kiye rekoru kırdım. venisi için ısınıyo- rum." L lkemızde belli branşlar harıç sporculara gösterdi- ğimiz ilgi belli. Avseî. 61.13'le kendisine aıt Türkiye rekorunu )inelerken sevinçten havalara uçuyordu. Bu derecesiyleolımpivattafinalvanşabileceğınisöylerken gözleri gülüyor. Rekorunu zor bir dönemden sonra v i- nelemesi ısekendısı ıçın çok daha anlamlı. Bulgargöç- menı sporcu. 13 yaşmdaki oğlundan sonra şımdi de 8 aylıkbir kız sahibi. Kızı 3 aylıkken çalışmaya başladığını kaydeden ba- şanlı sporcu. "Hem bebek baknıak. hem de bu kupava hazırianmak çok zor oldu. Ancak şimdi tüm buniara değdiğini görmek çok gü- zel"dıyorvegülerek, oğlununsıkıntısm- dan da bahsedıyor: "Oğlum da ilk aşkını taşnor. >cmeden. içmeden kesildi. \nne olarak üziilmemek elde değil." Türkıye'de kendisinı çalıştıracak ant- renörbulamadığını belirten Aysel'in 1.5 vıldıryanında Bulgar AntoanetaSelens- ka var Selenska. 1981 yılında gençler kategorısmde yanşırken 71.88'le dünya rekoru kırmış. . „ c , . ,, Selenska eîbı tecrübelı bırinden ivi ya- Aysel ıngozu Sydney de. r a r |a n d l ğ l n Jk a > d ed e n Avsel, F.BahçeAt- letizm Subesı Başkanı Önder Özbilen'den de bahset- meden edeınıyor v e " Destegini hiç esirgemedL Ne mut- lu ki onu mahcup etmedim" di>or. \'a^\ 34 olan Aysel'e ne zaman bırakacağını sordu- ğumuzda \ ıne gülümsüyor: "İşin sonuna gekiikçe zev- ki daha da artıyor. Hele bu deretevi de yaptıktan sonra bırakmavı düşünmek anlamsız. Hedefun Sidney Olinı- piyatlarTnda final vanşmak"dıyor ve eklıvor: "Olim- piv attan sonra spor beni bırakmadan. ben onu bıraka- cağım." Hentbol HedefAvrupa Şampiyonası KEREM KAÇARLAR HentboldeTürkgençtakım- lan Avrupa sınav ına çıkıyorlar. Yann başlayacak Gençler Av- rupa Şampiyonaları Eleme Gruplan'nda erkekler tsraıl Tel Av iv'de. bayanlar da Avusrurya Tulnn'de mücadele verecekler. Dün İstanbul kampını sona erdiren ve 1sraiI'e hareket eden erkek milliler, yann ilk maçla- nnı saat 17.00'de ev sahibi Is- rail'le oynayacaklar. Teknik di- rektörKaraca Müezzinoğlu. iyi birhazırlık dönemi geçirdikle- rini ve gruptan başanyla çıka- caklanna inandıklannı söyle- di. Grubun diğertakımlan Çek Cumhuriye;ti ve Hollan- TEIVİS / IZZET ZİYA Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü "T- ED" gerçekten büyük bir başanya imza attı. Bayan takımı ondördün- çü defa Türkiye lig şampiyonu oldu. Öyle sanıyorum ki Türkiye Tenis Lıgi de bu yaşlarda. Araya bir veya iki takım girebildı. Antalya'daki play-off'tan dönen TED Tenis Kaptanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz şunları söy- ledi: "Izmir'i ve Yeşilyurt'u 7-0 yendik. EN- KA'yı 5-2, ENKA en tehlıkelirakibimizdi. Öy- le de oldu. Ş-2açıkbirfark. Ancak maçlarbu rakamın gösterdiği gibi kolay geçmedi. EN- KA bıze kök söktürdü. =Finalde bir ara üç kortta oynanan üç maçta da yenik durum- daydık. Kupayı kaybedebilirdik. ENKA'yı gös- terdiği büyük mücadeleden dolayı kutluyo- rum." Tınaz, pazartesı günü izmir'de başla- yacak olan erkekler ligi play-off tumuvasıyla ilgili görüşlenni de şöyle açıkladı:" Şampiyonluk Kolay Değil '7998 lıg şampiyonluğu play-off maçlan- nın çok zor geçmesıni beklıyoruz. Bayanlar- da olduğu gibi ENKAyine en güçlü rakibimiz. izmır Kültür Park 'ta en az onlar kadar ıddıalı. Bizim şampiyonluğu muhafaza edebılme- miz için bu takım/arta yapacağımız müsaba- kalarda ilk üç maçtan ikisinı, en az birini mut- laka kazanmamız lazım. Ettıan Oral'/r? askerde oluşu ve Karagü- cü'nde yer alacak olması, kuşkusuz bizim için bir handikap. Ancak beş kişilik takımda, son iki adamımızın, dığerkulüp elemanlann- dan daha iyi olması da bizim avantajımız. Kolay elde edilen bir kupa yerıne, ter akı- tarak. büyük mücadeleler vererek mutlu so- na ulaşmak bizim felsefemize ve sporun ru- huna uyuyor." Veteranlar tenısinın olumsuz bir yanını da bu arada vurgulamak istiyoruz. Önü- ne gelen turnuva yapmaya başladığı ıçın bir haftada birkaç turnuva çakışıyor. On- dan sonra da programlar altüst oluyor. Bazı kışiler her turnuvaya gırdıği için işler arapsa- çına dönünce, aklı başında tenisçiler de pe- rişan oluyor. Anlaşıldı ki turnuvalar birbinyle çakışacak. Bunu önleyecek kafa yapımız yok. Hiç de- ğilse tenisçilerakıllannı başlanna toplayıp tek turnuvaya girsinler. Turnuva düzenleyenler de aynı tarihte baş- ka turnuvada oynayanlan kabul etmesinler Marifet sayı ile övünüp, "Bize 300 kişi katıl- dı" demek değildir. "Bizkaliteli ve çoğunlu- ğumemnun eden tumuva yaptık" diyebiliyor musunuz? da.Avusturya'da mücadele ve- recek bayan mıllilerin ilk maçı yann e\ sahibi Avusturya ile saat 18.00'de. Daha sonra lz- landa ve Poriekız'ledekarşıla- şacak genç bayanlarda tek dü- şünce fmallere kalmak. A takımdan VelizÖzeLVeliz Yümaz, Gülay, Öznur v e HU1- ya'vı takvıye ederek kadroyu güçlendirdiklerini belirten Genç Bayanlar Hentbol Milli Takım Teknik Direktörü Ke- mal Durak, Cumhunyet'e. "Uzun süredirAvrupa Şampi- yonası için hazırlanıyonız.Tek- nik heyet ve tüm oyuncular he- defe kuitlendL Bujenerasyonun da Avrupa'da derece vapacağı inancındayım" dedi. Geçen yıl Fildişi Sahille- ri'nde yapılan Dünya Şampi- yonası final lerine ilk kez katıl- dıklannı ve 11. sırada tamam- ladıklannı hatırlatan Kemal Durak. -Genç Hentbol Milli Takımının yaş ortalaması çok düşük. Aynı kadrovla 1999'da Çin'de düzenlenecek Dünya Şampivonası'nda da iyi bir de- rece elde edeceğinıize inanıyo- rum" diye konuştu. Altıh 65 milyon verdi Spor Servisi- İstanbul at yanşlannda altılı ganyan, 1- 2-9-1 8-8-8 kombinesini bi- lenler, 65 milyon 722 bin 750'şerlira kazandılar. Atletizm Öznur Dursun Millilerde Oznur kaosu Spor Servisi - 400 metre Balkan Şampiyonu ve 800 metre Türkiye Rekortmeni Öznur Dursun'un, BrunoZa- ulı Milletler Kupası yanşlan için milli takıma çağnlmayı- şı atletizm dünyasında üzün- rü ile karşılandı.Geçen sezon Yunanistan'da 2.01.58 koşa- rak Türkiye rekoru kıran Dur- sun'un geçen yıl Akdeniz Oyunlan'nda yaşanan olaylar nedenıyle Atletizm Federas- yonu ile arasının bozuk oldu- gu öğrenildı. Federasyon vet- kılileri bu haberlen doğrula- mazken "Öznur.BruneZauli sonrası Balkan şampiyonası- na katümavacağm! bildirdiği için kadroya almadık"açıkla- masında bulundular. Rekortmen atîet Öznur Dursun. milli takıma alınma- yışınatepki gösterdi. Dursun, "Şu an en iyi derece benim. Formdayım ve forma hak- kıın" dedi. Cetin Yılmaz 'Efes'i geçmek için çok uğraştık' Spor Servisi - Ülker takı- mında 2şampiyonluğunu ya- şayan coach Çetin Yılmaz "Genç oyuncularda ısrar et- memizin kanphğını gördfik" dedi. Efes Pilsen oyunculan- nı ve teknik kadrosunu ver- dikleri mücadeleden dolayı kutladıgim söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer onlarbüyük birtakım otmasalardı biz de bugünkü yerinıi/de olamazdık. Onlan geçmek için çok uğraştık, var- gücümüzle çalıştık ve bunu başardtğımı/ için çok nıutiu- yum". Önümuzdeki yıl Av- rupa Ligi'nde daha farklı bir Ülker izlettireceklerini belir- ten Yılmaz, "Geçen yıldene- vimsizlikten çok maç kaybet- tik. Ancak bu yıl çok daha farklı olacak. Hedefîmiz bir ilki gercekteştiripfinal-four'a kalmak" dedi Futbol Mali genel kurul bugün ANK.ARA (CumhurnetBü- rosu)-Çoğunluk sağlanamadı- ğı dün yapılamav an Futbol Fe- derasvonu Mali Genel Kurulu. •Tahkim vç MHK seçimi'yle birlikte bugün Ankara TÜBİ- TAK Feza Gürsey Salonu'nda gerçekleşecek.Çoğunluk aran- maksızın vapılacak mali genel kurulda tahkim Kurulu ve MHK'nın değışmesi için seçi- me gidiimesi bekleniyor. 87'si noteronayiı 100'e yakın imza toplayan 1. lig kulüpleri, iki ku- rulun değişmesi ileTürk futbo- lunun daha sorunsuz günlerya- şayacağını öne sürdüler. .-\ncak Ankara'da dün akşam bir seri toplantı yapan taban bırlikleri, MHK ve Tahkim le devam ka- ran aldılar. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Mırcan (2). P: Servethan (7). PP: Gökde- len(6). S:0rümcek(13). 2. KOŞU: F:Zırve 1 (3). P: Adil 1 (4). PP: Speedy Fıghter(2).S:Yarsuvat(8). 3. KOŞU: F: Rubio (7), P: Misti. Dancer (2), P: Ge- lintay (5), PP: Liderhamm (6). S.Danışment(3). 4. KOŞU: F: Private Dancer (2).P:Kashmirian(5).PP: Külhanbey (6). S:Yücel- bey(3). 5. KOŞU: F: Mirhat (4), P: Arapkızı 6 (6). PP: Banaz- bey(2),S.ArslanErayn). 6. KOŞU: F: Haylaz (3), P: WoodPecker(5). PP: Öz- türk(4). S: Burakhan(l), SS:MyBest(ll). 7.KOŞU:F:Zeliş(l).P:Gür- cü(2),PP:Eralp(6).S:Ka- raçizmeli (12). Günün tkilisi: 3. Koşu: 2/7 Tabela Bahis: 3. 5.4. 1. 11. ALTILI GANYAN l 5 S 3 10 1-4 4 3 5 4 1 11 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog