Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

4 HAZİFUN 1998 PERSEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 araatta yeri umutama • Ekonom Servisi-TC Ziraat Bankası. 1998 yılı turizm sezcnunun başsladığını iıkkate alarak türn il merlezleri ile özellikle tuâstik meTkezlenrdekı şubelennde öğl<e saatlernde de hizmet veriyor. TBKEL Genel Müdürfne tepki • Ekononu Servisi - Tek Gıda- Iş Seıdikası Genel Başkanı OrLan Balta, TEKEL'ın. 3AT ortaklığına ilişkin YPKKaran aleyhine açrnış oldugu da\aya ilişkin olarak TEKEL Genel Müdiirü Meımet Akbay tarafından yıpılan açıkJamanın yanıltıcı ve yargıyı etkibmek amaçlı olduğunu sa.undu. Bu arada Türkiye Bakkallar ve Bayiler FederasyonL daTEKEL'in rakı ve bira "abrikalanna talip olduklainı açıkladı. TÜSİAD, Avrupa zirvesinde • Ekonomi Senisi - Türkiye'den TÜStAD ve TlSK'in tam üyesı olduklan Avrupa Sanayi ve tşverenler Konfederasyonlan Birliği, UNICE'nin Başkanlar Konseyi yarm Londra'da toplanıyor. E-ticaretin yaygınlaştınılması • Ekonomi Servisi - Türkiye Bilişim Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesı organizasyonuyla "Elektronik Ticaret Uygulama Gösterileri" gerçekleştinlecek. Proje ile elektronik ticaretm uygulamasının arttınlması hedefleniyor. Birliklerde başkan seçimi • Ekonomi Servisi - Uluslararası Müteahhitler Bırlığı Başkan Yardımcısı Atila Şenol, Avrupa Konut Yapımcılan ve Inşaatçılan Birliği başkanlıgına seçildi. Türkiye Süt. Et. Gıda Sanayictleri ve Üreticilen Öirüği'nin(SETBlR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Maret Genel Müdürü Ali Güler seçildi. Lokomotif ihalesi yenileniyor • ANKARA(AA)- Demiryollannın rehabilitasyon çerçevesinde almması öngörülen 60 adet elektrikli ana hat lokomotifi ihalesinde teklıfler yenileniyor. Daha önce Fransız Alsthom firmasmm kazandığı. ancak teknik şartnameye uymadı|ı gerekçesiyle iptal edilen ihalenin teklıtien. 28 Ağustos 1998tarihinde yeniden almacak. 1994'te mali durumu zayıfladığı için el konan banka, 131.7 trilyon zarar açıkladı Haziııe, Türkbatık 9 ı zarara soktu TARIK YTLMAZ Mali yapısı zayıfladığı ıçın Hazıne'nın, yönetimine el koyduğu Türk Ticaret Ban- kası "nın (Türkbank) satışında son nokta- ya gelindi. Bankayı satın almak ısteyen- ler için teklif verme süresi bugün sona eriyor. Hazine yönetimindekı bankanın bılan- çosu, genel kurul yapılmadığı gerekçe- siyle bankanın yüzde 13 ortağı durumun- daki Munzam Sosyal Güvenlik Emekli ve Yardım Sandıgı Vakfı'na verilmezken, Bankalar Birliği'nın her > 11 çıkardığı "Ban- kalanmız" adlı kıtapta yayımlandı. Çifte standartın uygulandığı ıddia edi- len bilançoya göre banka, 1997 yılında 65 trilyon 924 milyar lira zarar etti. Ban- ka geçmiş yıllarda açıkladığı bilançolar- da 1990 yılından bu yana kâr açıklarken, Arthur Andersen'in yaptığı denetleme so- nuçlannda geçmiş yıllarda 65 trilyon 805 milyar lıralıkbir zarannvarlığı tespitedil- di. 1997 yılındaki bilançoda geçmiş dö- nem zararlan da hesaba katıldığında 131.7 tnlyon lıralık bir zarar ortaya çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'ın, satışının açık arttırmayla ve şeffaf bir bi- çimde yapılacağını açıkladığı Türkbank'ta, teklif verme süresi bugün doluyor. 20'den fazla alıcının ilgi gösterdiği bankaya tek- lif verenlerarasında Koç, Bayindırgibi ban- ka sahibı holdinglerin yanı sıra banka sa- hibi olmak isteyen birçok grubun da yer aldığı belirtıliyor. Mali yapı dûzeldi mi? 1994 yılında bankanın mali yapısmın bo- zulması gerekçe gösterilerek yönetimine 64. madde gereğı el koyan Hazine. bu ta- Türkbank'ın mali portresi 8 1993 i İNetkar CD Mevduata venlen toplam faız rihten itibaren yönetimi kendi isteğiyle oluşturdu. Ancak mali yapısını güçlen- dirmek üzere yönetıme gelen Hazine ve Merkez Bankası'nın, bankayı iyileştirmek bir yana kurumun mali yapısına ciddi bir biçimde zarar verdiği ileri sürülüyor. Banka, 1997 yılında 65.9 trilyon liralık zarar açıkladı. Daha önceki yıllarda kâr açıklayan banka, satış öncesi Arthur An- dersen danışmanlık firmasına hazırlatı- lan raporuna göre 65 trilyon 805 milyar liralık zarar etti Geçmiş dönem zararlan da eklendiğinde bankanın toplam zaran 131 trilyon 729 milyar liray a ulaşıyor. Uzman- lar bu çelişkili durum nedeniyle bankanın geçmiş dönem açıkladığı bilançolannın giydirilmiş olabileceğini dile getiriyorlar. Zarar takipteki alacaktan Hazine ve Merkez Bankası yönetimin- deyken bankanın önemli oranda zararı- nın gerekçesinin ise geri dönmeyen kre- diler. mevduata verilen yüksek faiz nede- niyle oluşan gıderler ve en önemlısi takip- teki alacaklar kaleminden olduğu görünü- yor. Banka. esas faaliyet işlemleri olan mevduat ve kredilerden 1997 yılında 42 trilyon 938 milyar lira eksi bakiye veriyor. Bankanın, menkul değerlerden. bankala- raaçtığı krediler ve diğergelirlerle birlik- te toplam gelirleri 77.31 trilyon liraya ula- şırken toplam yükümlülükleri 82.96 tril- yon lira olarak gerçekleşmiş durumda. Faiz giderleri ile gelirleri arasındaki ne- gatif fark ise 1997 yılında 5 trilyon 654 milyar lira. 1990 yılından bu yana buden- ge pozitif olarak görünüyor. Ancak zarann önemli bir kısmı takip- teki alacaklara aynlan karşılıktan kaynak- lanıyor. 1997 yılında takipteki alacaklara 17.9 trilyon lira karşılık aynlmış. Bu, fa- iz gelir ve giderlen arasındaki farkın 3.12 katı. Öte yandan bankanın 1996'daki ta- kipteki alacağı ise 537 milyar lira. Bu da 1997 yılında takipteki alacaklann 33.4 kat artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Önemli birdeğişim yaşanan bilançonun, 1997 yılında genel kurul yapılmadığı ge- rekçesiyle bankanın yüzde 13'üne sahip olan Munzam Vakfı'na verilmezken Ban- kalar Birliği'ne verilmesi çifte standart olarak nitelendirildi. Zafer Kültürlü 'Bilseydim gelmezdim' Türkbank Genel Müdürü Zafer Kiü- tûrlü bankanın bu kadar kötü durumda olduğunu bilmediğini belirterek "Bil- seydim gdmezdim" dedi. Bankanın kre- di musluğunun kapalı olması nedeniyle bilançoda aktif yapısıyla fazla oynaya- madıklannı kaydeden Kültürlü. pasifte değişiklik yaparak bir miktar tasarruf ederek zaran azaltmaya çahştıklarını söyledi. 22 Ocak 1998 tarihinde genel mü- dürlük kolruğuna oturan Kültürlü. daha önce Bankalar Bırlığı Başkanlığı yapma- sına karşın bankayı geldığı döneme ka- dar hiç tanımadığını belırttı. Satış ile ilgilı hertürlü sorunun ken- disine değil. Hazine ve Merkez Banka- sı'nailetilmesı gerektiğıni dılegetiren Kültürlü. bankaya. rehabılite etmek için geldığini söyledi. Bankanın aktifvepa- sif yapısının bozuk olduğuna işaret eden Kültürlü, "kredi veremediğimiz için bankanın giderleri arasında bulunan mevduat faiz malivetini aşağı> a çekerek ve elde ettiğimiz gelirleri bono ve repo alarak tasarruf etmeye çalıştıklannı" dile getırdı. Banka emeklilennin sosyal haklan- nın satış şarrnamesınde düzenlenme- diğini de söyleven Kültürlü, Munzam Vakfın bu isteklennın doğnı olduğunu dile getırdi. Yıllık fiyat artışlan TEFE'de yüzde 79.9 TÜFE'de yüzde 91.4 olarak gerçekleşti Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3.5ANKARA (Cumhurhet Büro- su)-Hükümetin, enflasyonla mü- cadele programı çerçevesinde ikinci 3 aylık dönem için öngör- düğü toplam yüzde 8'lık enflas- yon hedefi, nısan ayında yüzde 4.7. mayıs ayında yüzde 3.5 olan tüketici fiyatendeksi (TÜFE) ar- tışlanylaboşluğadüştü. Başbakan MesutYılmaz'ın lOaydanbuya- na enflasyonun ilk kez yüzde 80'in altina düşecegi açıklamasına kar- şın, yıllık toptan eşya fiyat en- deksi (TEFE) yüzde 79.9 olur- ken, TÜFE'deki yıllık artış oranı yüzde 91 4 oldu. Devlet Istatıstık Enstitüsü (DlE), mayıs ayı enflasyon ra- kamlannı açıkladı. DİE'nin açık- lamasına göre, nisan ayında yüz- de 4.7 olan TÜFE'deki aylık ar- tış oranı yüzde 3.5, nisan ayında yüzde 4 olan TÜFE'deki artış da yüzde 3.3 oldu. TEFE'deki ma- yıs ayı artışı, kamuda yüzde 2.8 olurken. özel sektörde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti. Yani mayıs ayındaki enflasyonun yüzde 0.7 si devlet sektöründeki fiyat artışla- nndan, yüzde 2.6 sı da özel sek- tördeki fiyat artışlanndan kay- naklandı. Tüketici fiyatlarında yıllık ortalama artış yüzde 93.4, toptan eşya fiyatlarında da yıllık ortalama artış yüzde 85.4 oldu. TÜFE'de en fazla artışın ya- şandığı harcama grubunu, yüzde 10.8'le gıyim oluştururken, en az artış yüzde 1.5'le gıda, içki ve tü- tün grubunda oldu. Şampiyon yine Marmara TÜFE'de bölgeler itibanyla en yüksek artış aylık yüzde 4 ve yıllık yüzde 94.4'le Marmara Bölge- si'nde, en düşük artış ise aylık yüzde2.3'le Doğu AnadoluBöl- gesi'nde, yıllık yüzde 84.5'le Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleş- ti. Hükümetın yıl sonu enflasyo- nunu yüzde 50'ye indırme konu- sundakı kararlılık açıklamalan- na karşın, ilk 5 ayda enflasyon toplamı yüzde 26.5 oldu. İlk 3 aylık dönemde enflasyon hedefin- de yaşanan sapmanın ardından. ikinci 3 aylık dönem için komı- lan yüzde 8'lik hedef iki aylık enflasyonla aşıldı. İlk 3 ayda yüz- de 16.8'e ulaşan TÜFE endeksi. iki ayda da 9.7 artış kaydetti. Enflasyonun, TEKEL ve çay- da zam yapılmaya başlanmasın- dan olumsuz etkileneceğine dik- kat çekiliyor. En yüksek arüş tişörtte Mevsimsel olarak enflasyonun yaz aylannda düşüş eğilimrnde EGS'nin ükyurUtişı mağazast Kanada'da MEHMETSARAÇ TORONTO - EGS Grubu'nun ilk yurtdışı mağazası Kanada'nın Toronto kentinde açıldı. Devlet Bakanı Ahad Andkan magazanın açılı- şını işadamlannm, "suarsız hayal gûcfi, yaraö- ahk ve risk alma cesaretf" olarak nitelendirdi. Son üç yıhn ihracatbirincisi EGS Grubu, kon- feksiyon ihracatında yeni bir modeli uygulama- ya koydu. 400'e yakın ortağmm ürünlerini doğ- rudan tüketiciye ulaştırabilmeyi amaçlayan EGS. yurtdiît mağazacılığı projesinin ilk ayağını "The Strand" adıyla Kanada'da gerçekleştirdi. Devlet Bakanı Ahad Andican, mağazanın açı- lışında yaptığı konuşmada, açılan mağazayı di- ğerlerinin takip edeceğini belirterek "Bu maga- zalar Kanada rüketkisinin Türk ürünleri ile ta- nışmasını sağlayacağı gibi Türk-Kanada ekono- mik ilişkilerinin geüşmesine büyflk bir katkı ge- tirecektir''dedi. EGS Holding Yürütme Kurulu Başkanı Ha- sanTurhan damağazaaçtlışında yaptığı konuş- mada. " Bu mağaza De Kuzev Amerika'da bir baş- langıç \apiyoruz. Diğer mağazalar önce Kana- da 'dan olmak üzere ABD'de de açılacaktur" şek- linde konuştu. Toronto'nun Markham bölgesinde toplam 2300 metrekarclik satış alanma sahip olan ma- ğazada, EGS ortaklannm ürettiği tekstil ve kon- feksiyon ürünleri satılacak. 8 milyon dolariık bir satışın hedeflendiği mağaza için 2.5 milyon do- larlık bir yatınm yapıldı. olduğuna da dikkat çekiliyor. Tüketici fiyatlannda nisan ayı- na göre en yüksek artış, yüzde 30.2'yle tişört, yüzde 30.1 'le pa- tates, yüzde 24.5'le çayda ger- çekleşti. Bir önceki aya göre TEFE'de en yüksek artış yüzde 4 4'le elekt- rik, gaz ve su sektöründe yaşanır- ken; yıllık bazda ve bu hüküme- tin işbaşında olduğu 1998'in ilk 5 ayında en yüksek artış yüzde 88.l'le tanm, avcılık, ormancı- lık ve balıkçılık sektöründe görül- dü. İzmir'de aylık 1.5 Izmir'de toptan eşya fiyatlan mayıs ayında, bir önceki aya gö- re yüzde 1.5 oranında arttı. izmir Ticaret Odası'ndan (lZTO)yapı- lan açıklamaya göre. Izmir'de ma- yıs ayı itibanyla yıllık enflasyon ise yüzde 77.8 olarak hesaplandı. İTO'nunaylık4.6 lstanbul Ticaret Odası'nca (tTO) hazırlanan ortalama artış oranlan mayıs ayı itibanyla yıl- lık yüzde 95.3. aylık yüzde4.6 ola- rak açıklandı. tTO'nun enflasyo- nu mayıs ayı itibanyla bir önce- ki yılın aynı dönemine göre yüz- de 91 oldu. İŞÇİMN EVRENİNDEN ŞÜKRANSONER İdeolojimi Arıyorum Günümüzde, öncelikle siyası partıler, sendikalar, sivil toplum örgütlen uyelennin, bütün toplumun, ortak koro halinde haykırması en yaşamsal slogan, bence "ideolo- jimi anyonım" oiabılır. Şimdı, şeriattan en sola herkesin ağzındaki "demok- rasi" sözcüğü, aynı anlamda mı kullanılıyor? CHP ku- rultayının simgesi "değişım" sözcüğü, dün elime geçen TlSK'ın "değişim ve devlet" yaklaşımlan bir ortak ara- yışta buluşma anlamına mı geliyor? Hafta sonu Esenler Atatürkçü Düşünce Derneğı'nin düzenledıği panelde, parti sözcüsü milletvekillerinin Ata- türkçülükte öne geçme yanşlannı izlemenızi isterdim. Es- kilerin deyimi ile "belagata" bakılırsa, Atatürkçülük şam- piyonluğu sıralamasında galıba birinci DYR ikinci ANAP, sonra DSR sonra da CHP oldu. Atatürkçülük ve dev- rimlefi yanşmasında başa giden, DYP milletvekılıne, Çil- ter'in şenat cephesi ile kutsal ıttıfakını soranlar oldu ya.. sıyasetçı öylesıne pışkın olmuş kı, hem Atatürkçülüğün, hem de kutsal ıttıfakm bayraktarlığını yapıp, halka yut- turmayı denıyor. ANAP'lı, DSP'Iİ hükümetin iktidara geliş nedenleri ile yüzde yüz çatışan ışler yapmasından utanmıyor. Çete- lerle, rejimi tehdit eden güçlerie, kırlilikle savaşımın, bek- leyen yasalann çıkanlmasının, kendı işleri, sorumluluk- lan olmadığı gibi davranabıliyor. CHP'lı partıye verilmek istenen imajda, sosyal demokrat degerlerin. ılkelerin, hele de Kemalızmın, devnmlenn gündem dışma atılmış olmasından çok fazla bir rahatsızlık duymuyor. Laf aramızda en polıtıze olmuş, bılınçli geçinen par- tililerin, sendikalı işçilerin, sıvil toplum örgütü üyelerinin de, öyie "Benim parîimin, sendikamın, örgûtümün ide- olojisi, kuruluşamaçlan, ilkeleri, değerieri ne?..Nereler- de önemli sapmalar, ihanet söz konusu?" türünden bir sorgulamalan, arayışlan da yok. Böyle olunca da öz, gerçek, bıçımle, görüntüyle ör- tülüp, hokus-pokusla her şey tersyüz edilebilıyor. Son günlerin yaygın soylemlerine göre, en solda, en demok- ratik araytşlar, solun, demokrasinın karsıt ıdeolojılenn söz- cülerinin, şenatçılann, rejim karşıtlannın, çete başlannın, ırkçı mılıtanlann, siyaseti, sendıkacılığı, örgüt yöneticili- ğini kirii özel çıkar, vurgun aracı yapmış olanlann, en çok, en iyi yalan söyleyenlerin dilinde. Şeriat yandaşlan, rejim karşıtlannın, en solda slogan- larta, demokrasiyı, ınsan haklarını bayrak yapmalan, mağduru oynamalan, sadece bir sıkışıklıktan kurtulma için "takıyye, hile" olarak açıklanabilır mı? Insan hakla- n, demokrasi cephesinin, solun, en az onlar kadar mer- kez sağın meydanı boş bırakmalarına ne demeli? Türkiye'de programı ve uygulamaları ile merkez sa- ğın ideolojisine, değerlerine ihanet etmemış bir tek sağ- da partı var mı? Ya da solda var mı? Tek partili dönemı atlayalım. Demokrat Parti'nin bütün bugünkü sağ par- tiler için ata sayılması sızce bir rastlantı mı? Hepsı de, en radıkalınden Islamı sıyasete alet etmekten başlayın, tankatına, aşıretıne, kafatasçısına (hem de hem Türkçü- sü, hem Kürtçüsüne tekmilı birden), çetesine, vurgun- cusuna..bu arada resmı demokrasi, Atatürkçülük, mil- Iryetçilik, merkez sağ ideolojiye oynamıyorlar mı? Kaypaklık, esneklik, ılkesızlik bu kadar ölçüsüz olma- saydı, ANAP, BBP seçim ittitakı, DYP. MHP kucaklaş- ması, sonra DYP, Refah ve FP kutsal ıttifakı, Refah'ın bir yandan sıyasal Islamı bayrak edıp, diğer yandan Kürt- çülüğe bile yaklaşabılmesi, dincilik ve ırkçılığın Türk-ls- lam sentezinde buluşabılmelen, çetelerle ıç ıçe ıken, in- san haklan bayraktarlığı bir arada yutturulabilir miydi? FP'nin söylemlenne bakıp ne kadar rejimı, demokra- siyı ıçine sindirdıği sonucuna varabıleceğız. Ya da ıtti- faklanna bakıp DYP'yı çetelerden, sıyasal Islamdan ann- mış butacagız. Dahası ıktidar uygutamaları ile ANAP'ı ay- nı şekilde hem ırkçılardan, hem çetelerden, hem de re- jim karşıtlanndan annmış kabul edebıleceğız?.. Hepsı için de çok fazla kuşku, soru işaretleri var. Solu, sosyal demokratlan belki sıyasal Islam, çetele- re ve ırkçılara bulaşma konusunda sağ kadar sorgula- yamayız. Ama bu alanlarda bile pirüpak (pek de temiz) sayılamazlar. Kımıleri rejim karşıtı görmedikleri tarikat- larla, bazen ezılenleri savunma adına bal gibi de ırkçılık çızgısıne düşerek, ırkçılaria akraba oluveriyorlar. Siya- sette ideolojık ağırlık koyma yenne, kolay yoldan oy al- mak uğruna alt kimliklere çokça prim veriyorlar. Sol asıl suçu ıdeolojisinı, solu yrtırmekle ışliyor. Sol, merkez sağın boşalttığı alana hızla akıyor. Merkez sol partiler olsa olsa, çok fazla kirlenmemiş merkez sağ partiler kimlik ve ideolojısı ile karşımıza çıkıyorlar. Oysa Türkiye'de akıl almaz bir vurgun düzenı, gelir da- ğılımı çarpıklıklan, hukuk, hak dışılık, ınsan haklan ihlal- leri, demokrasınin, Atatürk ve devrimlennın ıçinin bo- şaltılmasının sürecı yaşanıyor. Siyasi partiler, sendika- lar, sivıl toplum örgütleri fena halde ıdeolojilerını kaybet- miş bulunuyortar. Tabii onlaria birlıkte üyeleri, halk yığın- landa.. "İdeolojimi anyonım" bizde, hemen şimdi slogan ol- mayacaksa başka ne olabilir? ULU3L <»/(»/> SI t S T A N t U L ÇOCVl TtVATHOÎU FESTtVAlt VE BttTtM INTEBN A TION Al ISTANIUL C H I L D R E N ' S T H E A T I E FESTIV4L Festival Başlıyor . . . K ı ı n u l i H i s a ı ı . S ll;ı/. S u a l Zl.tlll 1.5 • Dynamo Tiyatrosu - Kanada (Duvar) (7-70 Yaş) M. Ertuerul Sahnesl, 9-10 Haziran 10 J0 ve 13.30 1.000.000 TL. Kijı k.ı Kııkl.ı I i\. sliiıı (Aliec ll.ıı ikiihır Divurında) (7 \;i> ii/ı-ri) KL-IIU-I li\;itnıMi. 10-1 1-12 lla/. • Ankara Deneme Sahnesi - Türkiye (Memiş Dayı) (7 Yaş üzeri) Afife Jale Sahnesi, 12-13 Haz. 10.30 ve 13.30 750.000 TL. 1 Quicksihtr I ivatrosu. İn<;ilterc (lîebck Scv«isi) <3-5 \liff .lalf Salırusi. lh-17-I.S Haz. 1K.30 u- 13.30 İ El Aquilinos Tiyatrosu, Ispanya (Harf Çorbası) (7 yaş ve üzeri) Kenter Tiy., 16-17-18 Haz. 10.30 ve 13.30 1.000.000 TL. İ. K. Ş. rivatroları. Türkivc (Alaaddin'in Sihirli l.ambası) (7 ' (İ.Ovmanpasa Sah. 17-1S-11 » Ha/. I3..VI 75(I.(HKI TL. • Mued Company, Kanada (Aile) (14 Yaş ve üzeri) AKM Oda Tiy. 18-19-20 Haz. 10J0 ve 13.30 TL. l lusal livalro.Nunanistaıı (Kadınlar Uirltşhoı I (S \aş \c ü/cri) ^. Iııııc Kiil. M.. 19 lla/. (IM.OII) 2(1-21 lla/. (12.00-15.00) 1.00(1 Toplu Rezervasyon için: (0212) 251 77 89 -243 09 37 Bilet satış: AKM Gişeleri ve oyunlardan 2 gün önce tiyatro gişelerinde ŞARKIŞLA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1996,306 Karar: 1997 167 Davacı kurum vekılı tarafından mahkememıze açılan 'tescıl' davasında venlen karan, davacı vekılı temyiz etmış ve Yargıtay 5. Hukuk Daıresrmn 1998/2288 esas - 4034 karar ve 23.3 1998 tanhli kara- n ile hükmûn onandığının davalılara Denış Özer. Nenman Soysafve Mahmut Tüzün'e ılanen tebliğ olunur22 4 1998 Basın:20018 ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLİ İMZA GUNU 6 Haziran Cumartesi Saaf.17.OO-19.O0 DEMIRTAŞ CEYHUN Son kitabı "Osmanlılarda Aydın Kavramı" ile diğer yapıtlarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad (Aksanat karşısı) Taksim Tel.252 38 81/82 Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. ÜMİT TOGUZ KADIKÖY 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN tLANEN TEBLİGAT DosyaNo. 1997 5699 Alacaklı: Yapı ve ICredı Bankası AŞ Borçlu: Adem Akyol Borç: 30.529.722. TL faiz ve masraflar hanç. Yukanda yazılı borçlunun borcundan dolayı borçlu adına çı- kanlan teblıgat bıla iade edilmekle yıne yapılan zabıta tahkıkatma göre adresının tespıtı mûmkün olmadığmdan ılanen teblıgat yapıl- masına kararvenlmiştır Işbu ödeme emnnın teblığı tanhınden ıtı- baren borcun ve takıp masraflannın 22 gün ıçınde ödemenız. bor- cun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takıbıne karşı bir ıtırazınız varsa ödeme emnnın ılanından ıtıbaren 22 gün ıçınde açıkça ve sebeplen ile bırlıkte tiK'nın 62. maddesı hükmü gere- ğınce dılekçe ile veya sözlü olarak ıcra müdürlüğüne bildırmeniz ve aynı süre ıçinde 74 madde gereğınce mal beyanında bulunma- nız, aksi takdırde takıbin bu sebeple sizden sadır sayılmış olacağı ve mal beyanında bulunmaz ısenız hapısle tazyık olunacağınız hıç- bır mal beyanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız hapıs ile cezalandınlacağınız. borç ödenmez veya ıtıraz edılmezse cebrı ıcraya devam edıleceğı ılanen tebliğ olunur. 22/5,1998 Basın: 25034 ECumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİLİ İMZA GÜNU 5 Haziran Cuma Saat:17.00-19.00 OYABAYDAR Son kitabı "Hiçbir Yere Dönüş" ile diğer yapıtlarını imzalayacak ve okurlanyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 GEBZE ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1997/923 Davacı Aslı Aydın tarafından davalı Mehmet Hanefı Aydın aleyhine açılan boşanma davasında: Tarafiann 7 yıldan ben evli olduklan, Halil ve Mehtap ısımli iki çocuklannın olduğunu, ancak davalımn başka bir kadmla yaşamaya başladığını, Sabiha isimli bu ka- dından Hılal ısmınde bir çocuklannın olduğunu, kazan- dığı paralan Sabiha ile harcadığını, bu nedenle tarafla- nn boşanmalanna, müşterek çocuklann velayetinin da- vacıya venlmesıne. tedbır. yoksulluk. iştirak. nafakası ile maddı ve manevı tazmınatın davalı dan tahsilini iste- miş olmakla davalı Mehmet Hanefi Aydın'm adresi Mardin Emnıyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdür- lüğü'nde görevlı polis memuru olarak çıkartılan tebliga- tın ıade edıldiğı. adres bıla meçhul kalmış olmakla du- ruşma günü 8/9/1998 günü saat 10.00'da HUMK'nin 213. maddesı gereğınce duruşmaya gelmesı, duruşmaya gelmedığı takdırde yokluğunda duruşmaya devam olu- nacağı ve karar verileceğı davetiye yerine kaim olmak üzere ılan olunur. 23.2.1998 Basın: 9361 KARADENİZ EREĞLİ KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1984 335 KararNo. 1996 132 Davacı Orman Idaresı tarafından davalılar Mehmet Bıçer ve Müş. aleyhine açılan Ömerlı köyü 1212 ve 1214No'luparsellennlcadastro tespıtlenne ıtıraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda. Dava- cı Orman Idaresı'nın davasının kabulûne. taşınmazlann orman nıtelı- ğı ile Hazme adına tescilıne karar venlmış, davalı Mehmet Biçer ılgı- li karan temyiz etmış. mahkeme karan ve temyiz dılekçesı taraflardan Müceddet Kutbay. Nebahat Karaduman. Fatma Talıa Eroglu, Fıkret Ant Nezahat Kösek. Fatma Jale Ayhan. Turgut Kamıl Madencı. Ha- lil kızı Emıne. Halıl oğlu Mahmut. tsmaıl oğlu Rüştu. Hacıahmetoğ- lu Halıl. Mahmut kızı Saadet Mahmut kızı Sanıye. Mahmut kızı Hu- nye ve Hacıahmet kızı Nazıfe'ye tebliğ edilememış ve yapılan arama- laıda adreslen buhmamadığmdan karar teblığı ve temyiz dılekçesı teb- lığı verme geçerlı olmak üzere ılan olunur Basın 24963 MUDURNU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997/214 Esas- 1997416Karar Davalılar thsan Türkmen-Sanye Türkmen'e Davacı TEK Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememıze açılan 2942 sayılı kanunun4. ve 17. maddelen uya- nnca tescıl davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mudurnu ılçesı Çamurluk Köyü 19 cılt. 1815 sayfa. 1834 parsel sayılı taşın- mazın can ve mal emnıyetı yönünden enenı nakıl hattı altına ısabet eden 2248 m2'lık kısmında, elektnk kuvvetlı akım tesıslen yönet- meliğinin 44. maddesı uyannca 3.709.200 bedel mukabılınde mah- kememızce TEAŞ Genel Müdürlüğü adına ırtıfak hakkmın tesısıne karar verümış. olup. tüm aramalara rağmen adresi tespıt edılemeyen davalılar Sanye Türkmen. Ihsan Türkmen'e ılanın yayın tarihınden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, karar tebliği yerine ka- ım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 30.12. 1997 Basın: 353 SANDIKLI KADASTRO MAHKEMESİ EsasNo: 1997 46 Sandıklı ilçesı Yavaşlar kasabası 180 ada, 5 parsel No'lu taşınmazın davacısı Mehmet Taştan tarafından davalılar Maliye Hazmesi ve Hasan Hüseyin Kıraz mirasçılan aley- hine mahkememize açılan tespite ıtiraz davasının yapılan açık yargılaması sırasında, tüm aramalara rağmen davalı Hasan Hüseym Kiraz mırasçılanndan Hasıp ve Emine kı- zı 1945 doğumlu Ummahan Çetın'in tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, adına duruşma gününün ila- nen teblığine karar venlmiş olduğu, ahnan karar uyannca davalı Ummahan Çerin'in dunışma günü olan 26.6.1998 günü saat 09.00'da Sandıklı Kadastro Mahkemesi'nde ha- zır bulunması veya kendisini bir vekille temsıl ettirmesi, aksı halde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar venleceği ilanen tebliğ olunur. 15.5.1998 Basın: 24966
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog