Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

30 HAZİRAN 1998 SALI CUMHURfYET SAYFA DIŞ HABERLER Cezayir'de bomba: 3 ölü • CEZAYİR (AA) - Cezayir'in başkenti Cezayir'in 100 km gûneybatısındaki Hemis- Miliana bölgesinde dün patlayan bomba, 3 kişinin ölümüne. 14 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan 2'sinin durumun ağır olduğu belirtildi. Cezayir'in bu bölgesinde güvenlik güçlerinin hafta sonunda düzenlediği operasyonlarda, 20 aşın dinci militanın öldürüldüğü, 100'ününde yakalandıgı bildirildi. 1992 'den bu yana şiddet olaylan yaşanan Cezayir'de, resmi verilere göre 26 bin, gayriresmi verilere göre de 70 bin kişi öldü. Kinkefm S-300 endişesi • LEFKOŞA (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yannakis Kasulides'e bir mektup göndererek, Rum yönetiminin Rusya'dan sipariş ettiği S-300 fiizeleri konusundaki kaygılannı iletti. Rum yönetimi Sözcüsü Hristos Stilyanides, yaptığı acıklamada. Kinkel'in Kasulides'e bir mektup gönderdiğini belirtti. Mektubun içeriği hakkında bilgi vermeyen Rum Sözcü, sadece "S-300 füzelerine değiniliyor" demekle yetindi. VVeizman erken seçim istiyor • KVDÜS (Ajanslar) - Israıl Devlet Baskanı Ezer Weizman, Benyamin Netanyahu'nun başbakanlığı döneminde Ortadoğu banş görüşmelerinin tıkanmasını gerekçe göstererek "acil erken seçim" çağnsında bulundu. VVeizman, Kudüs'te yaptığı açıklamada, banş sürecinin aksadığını ve bu konuda birçok tuzak bulunduğunu belirterek, "Eğer. Netanyahu'nun yerindeoJsaydım, erken seçime giderdim" dedi. ABD Başkanı, Pekin Üniversitesi'nde özgürlük ve insan haklanndan söz etti öinton'dan demokrasi çağrısı• ABD lideri, 1989'da Tiananmen'deki demokrasi yanlısı gösterilere öncülük eden Pekin Üniversitesi öğrencilerinin sorulannı yanıtladı. Dış HaberlerServisi-ABD Baş- kanı Bill Clinton, dün Pekin Üni- versitesi'nde yaptığı konusmada, Çin yönetiminden temel insan haklanna saygı göstermesini ıste- di. 1989'da Tiananmen Meyda- nı'ndaki demokrasi yanlısı hare- ketin başını çeken Pekin Üniver- sitesi öğrencilerine seslenen Clin- ton. "Kendi görüşlerimizi başka- lanna dayarmaya çalışmıyoruz, ancak bazı haklann e>renseloidu- ğuna inanıyonız* dedi. Geniş kapsamlı 9 günlük Çin ziyaretini sÜTÛüren Bill Clinton konuşmasında, geleceği gençlerin inşa edeceğini vurgulayarak. "Be- nim kuşağımın siyasi önderieri ge- lecekten, 21. yüzyıklan bolca söz edhorlar, ancak onu yaşayacak ve inşa edecekolanlarsiz, öğrencüer- siniz" dedi. ABD Başkanı. 75 da- kikasüren konuşmasında, 1989'da Tiananmen Meydanf nda patlak veren ve yüzlerce kişinin ölümüy- le sonuçlanan olaylara değinmedi. Clinton. bir öğrencinin ABD'de insan haklannın durumuna ilişkin sorusuna verdiği yanıtta, ırkçılık baştaolmak üzere kendi ülkesinin de bu sorunlardan muaf olmadıgı- nı kabul etti ve "Mükemmel deği- Clinton üniversite öğrencilerine yapbğı konuşmasında 1989 yıünda Tiananmen Meydanı'nında yaşanan olaylara değinmedi. 3 milyarlık ticari anlaşma Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton'ın, devam eden 9 günlük Çin ziyaretinde, bugüne kadar 3.1 milyar dolar tutannda ekonomik ve ticari anlaşma imzalandı. Çin, anlaşmalann bir parçası olarak, ABD sermayeli Boeing fırmasından 17 adet yolcu uçağını satın alacağını, 10 adet yolcu uçağını da satın almayı düşündüğünü bildirdi. Çin'den yapılan resmi açıklamada, Çin'in, Boeing fırmasından 800 milyon dolar değerinde 16'sı B-737s ve biri de B-747s olmak üzere, 17 adet yolcu uçağını satın almaya karar verdiği, 10 adet yolcu uçağını da satın almayı düşündüğü kaydedildi. Çin'in, General Electric firmasından da, 161.7 milyon dolar tutannda, buhar tribünü almayı planladığı, bu konudaki anlaşmanın yakında imzalanmasının beklendiği kaydedildi. liz. bunu hep söyiüyonun" dedi. ABD Başkanı, Çin yönetiminin televizyondan canlı olarak yayım- lanmasına olanak tanıdıgı konuş- masında, ABD'nin Çin'le "yeni bir yüzyılda yeni bir ilişki kur- mak" ıstediğini kaydetti. Ziyare- ti sırasında ülkede "özgürlük mel- temierinin estiğüıi" gördüğünü, ancak 1 milyar 200 milyon Çinli- nin temel hak ve özgürlüklerinin güvence altma ahnması için daha köklü değişikliklere ihtiyaç du- yulduğunu ifade eden Clinton, "Yaşanan deneyimler,özgûıiükle- rin istikran güçlendirdiğini ve uluslann değişimine katkıda bu- lunduğunu göstermiştir; biz de bu- na inanıyoruz" dedi. Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin. cumartesi günü Clinton'la televizyonda yap- tığı görüşmede, Tiananmen Mey- danı'ndaki olaylann bastınlması için güce başvurulmasının, Çin'in "istikrannı" sağlamak açısından gerekli olduğuna inandıklannı söyiemişti. 'Çevre size emanet' ABD Başkanı konuşmasında, çevre konusunda da öğrencilere güvendiğini açıkladı. Çin'in, at- mosferde sera etkisi yaratan za- rarlı gazlann üretim ve kullanı- mında yakında ABD'yi geçeceği- ni hatırlatan Bill Clinton, bunun 21. yüzyılda küresel afet düzeyin- de tehlike saçabileceğini vurgula- dı. Clinton. "Bunu bir kez daha soylüyorum. stzjn nesliniz bu ko- nuda daha fazla çahşmah. Bu iş, hem sizi hem de Amerikan halkı- nı bekleyen ve dünyanın geleceği için büyiik bir iş" dedi. Nükleer silahlanma Clinton konuşmasında, nükle- er denemelerde bulunan Hindis- tan ve Pakistan'ı da yeni bir silah- lanma yanşını körüklemekle suç- ladı. ABD Başkanı, Çin ile ABD'nin. Hindistan ve Pakis- tan'ın nükleer denemeler konu- sunda daha ileri gitmemeleri için ortak bir strateji izlediklerini vur- guladı. Konuşmasında Asya'daki mali krize de değinen Clinton, ekonomik sistemde istikran koru- mak için iki ülkenin işbirliği yap- ması gerektiğini sözlerine ekledi. Avusturya, Türkiye ile illşkllerin gelfştirilmesine öncelik vereceğini açıkladı AB Dönem Başkanlığı Avusturya'da LÜKSEMBURG(AA)-AB Dönem Başkanlığı'nı tngiltere'den dün devralan Avusturya'nın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Ba- kanı Wotfgang Schüssel, ülkesinin 6 aylık programı hakkında bil- giler verirken, Türkiye ile ilişkiler konusunda olumlu ifadelerkul- landı ve sonbaharda "yeni bir sayfa açılabikceğini'' söyledi. CardiffZirvesi sonuçlannı "cesaret verid" olarak nitelendiren Schüssel, zirvenin yeni fıkirler getırdığını, mali ışbirlığının ser- best bırakılmasmın önemli olduğunu ve bu alanda çözüm öneri- sinin yürütme organı olan komisyondan ıstendığını söyledi. Schüs- sel, CardifF sonuçlannın Ankara tarafından da olumlu değerlen- dirildiğini savunarak, dönem başkanlığı sırasında Türkiye-AB Ortaklık KonsCyi'nth toplanmasına öncelik ve önem verecekle- rini belirtti. Kıbns Rum kesiminin AB'ye tam üyeük müzakere- lerinin belirli bir süreç ıçerisinde devam edeceğini kaydeden Schüssel. Rumlann adaya S-300 fuzeleri yerleştırme girişimleri- ni eleştirdi. Avusturya'nm dönem başkanlığı programında, Tür- kiye ile ilişkilerin "tüokaj durumundan çıkarülmasr hedefi üze- rinde duruluyor. Programda, Avusturya dönem başkanlığının. "Türldye'nin istikrannın ve Babya yöneliminin güvence a/bna ahnması kdn" Lüksemburg Zirvesı'nde belırlenen ve Türkiye'yi AB'ye tam üyeliğe hazırlayacak olan. özel stratejinin uygulama- ya konulmasına yönelık çalışaCağı beürtiliyor. Avusturya, Türki- ye ile insan haklan, Kıbns ve Ege sorunlan dahil tüm konularda diyaloğun tekrar başlamasını "ümit ettiğini" kaydediyor. ' EDİKULE ZİNDANLARIND BAŞSAĞLIĞI Değerli büyüğümüz SÜLEYMAN SARIALÎOĞLU'mın vefatı nedeniyle kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlanmıza ve hemşerilerimize başsağlığı diliyorum. MURAT KARAYALÇIN Klasik müzigin en sevilen eserleri. Beethoven, Brahms, Dvorak, Bizet, Strauss, Lloyd VVeber, Morricone Avrupa Gençlik Senfoni Orkestrası (Tempo de Toulouse) Şef: Marc Ursule / Piyano: Mehveş Emeç 6 Temmuz 1998, Saat: 21.00 Kapılar saat 18.00'de acılacak ve CAFE ERESIN TAXIM hızmetinizde olacaktır. Konserden once CD dınletısı "Klasik müzikle cazın bulusması". Suııan: Vefa Crttcıoglu Biletler: AKM (0 212) 25156 00). Vakkorama (Taksim. Suadiye. Akmerkez) Ankara Fransız Kiiltür Merkezi'nin işbirligi ile Sponsodar: = AErROSPATIALE THOMSON H A K A N E R D O G A N P R O D U C T I O N S ERFELEKİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'IVDEN KAMBtYO SENETLERİ (ÇEK-POLİÇE VE EMRE MUHARRER SENET) ÜZERİNE HACİZ YOLU İLE YAPILACAK TAKİP TALEPLERİNDE ÖDEME EMRİNtN ÎLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1998/10 Alacakh: Niyazi Önal tncedayı Mah. Sok. 2 No. 48 Si- nop Borçlu: Hüseyin Şahin Yeni Mah. Sinema Sok. No: 31 Sinop Borç mik: 35.000.000.- TL asıl alacak 23.381.944.- TL işlemiş faizi 58.381.944.- TL Alacağın takıp tarihinden itibaren %74 faiz. tcra harç masraflan ile birlikte tahsili. Se- net ve tarihi: 08.10.1996 tanzım ve 01.04.1997 tediye tarih- li bono. Takip mesnedi: 163 örnek ödeme emri. Yukanda isim ve adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı ad- resınize ödeme emri gönderilmiş ve adresınizde bulunma- dığınızdan ödeme emri bila tebliğ edılmış, daha sonra yapı- lan zabıta tahkikatında da zabıtaca venlen cevabı yazılann- da adreste ikamet etmedıginiz ve tanıyan ve bilen olmadığı sadece daha önceki adresinızden Kastamonu iline tasındığı- nız bildirilmiş ve zabıtaca da adresiniz tespit edilememiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin teb- liğ tarihinden itibaren kanuni süreye 10 gün ilavesi ile 20 gün içinde borcu ödemeniz, takip dayanağı senet kambiyo senedı niteliğine haiz degilse ve yine takip dayanağı altında- ki ımzanın size ait olmadığı iddıasmda iseniz 15 gün içinde açıkça ve bir dilekçe ile tetkık mercıı hâkimlığıne bildinne- niz. aksi takdirde kambiyo senedındeki imzanın sizden sa- dır olmuş sayılacagı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, takip konusu alacağın %10 oranmda para cezasına mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığmız veya borcun itfa veya im- hal edildiği veya alacağın zamanaşımına ugradığı hakkında veya yetki itirazınız var ise bunu sebepleri ile birlikte 15 gün içinde tetkik mercıine bir dilekçe ile bıldirerek tetkık merci- inden itirazınızın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz tak- dirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmedıgi takdirde 10 gün içinde 74. madde gereğin- ce mai beyanında bulurananız, bulunmazsanız hapıs ile taz- yik olacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya gerçege aykın beyanda bulunursanız yine hapisle cezalandınlacağı- nız hususu ile işbu ödeme emri yerine kaim olmak üzere ilan olunur. ' Basın: 29849 ANMA MEHMETALt ALADAĞ, Yaşamı süresince Anadolu'nun değişik yörelerinde eğitime katkıda bulunan, Ivriz IlköğTetmen Okulu, Bolu Erkek Öğretmen Okulu. Ankara Kurtuluş ve Cumhuriyet Liseleri edebiyat öğretmeni, Erzurum Neneharun Kız Öğretmen Okulu, Erzurum Eğitim Enstitüsü, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü; Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Bölümü öğrerim görevlisi, Gölcük Barbaros Hayrertin Lisesi edebiyat öğretmeni ve müdürü, kurucumuz ve edebiyat öğretmenimiz, ölümünün dördüncü yılında mezan başında anılacaktır. İZMİT ETKEN EĞtTİM DERSHANESt 30 Haziran 1998 Pazartesi günü (bugün) Saat: 18.00 Kocaeli-Değirmendere Mezarlığı SIVAS 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996-650 Davacı Maliye Hazinesi vekili Av. Zuhal Arat tarafindan davalılar Mehmet Er ve müştereklen aleyhıne mahkememizde açılan tapu iptalı davasımn yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğınce: Tüm aramalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen davalılar Emıne Çil. Mus- tafa Kaçmaz, Şemsi Çetinkaya ve Ahmet Kaçmaz adlanna ilanen tebligat yapılmasına karar veril- miş olmakla, adı geçenlerin duruşmasının bırakıldığı 16.7.1998 günü saat 8.30'da mahkemernizde bızzat hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekiile temsil ettırmeleri. aksı takdirde davaya yok- luklannda devam edilerek karar venleceği hususu HUMK'nun 509. ve 510. maddelen gereğince ışbu duruşma davetıyesı yerine geçerli olmak üzere ılan olunur. 11.6.1998 Basın: 29866 MALATYA1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sa>i 1998/260 Davacı Mehmet Ketboga tarafından açılan veraset davasınm yapılan açık yargılaması sonunda: Malatya-Pütür- ge kazası Tekederesı 8 kûtükie kayıtlı Memet ile Fatma'dan olma 1330 d lu 19^5 ölümlü Huçı Ketboğa'nm mnas- çısı olduğunu ıddıa edenlenn üç av ıçensinde mahkemeniKe başvurmalan ılan olunur Basın 29798 YOZGAT ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ'NDEN 1997,778 Davacı SSK Müdürlüğü vekili Av. Ergun Çiftçi tara- findan davalılar Topel lnş. Mal. Tic. San. A.Ş. aleyhine açılan rucuan alacak davasırun yapılan duruşması sıra- sında verilen ara karan gereğince: Davaci Topel fnş. Mal. Tic. San. A.Ş.'nin adına duruşma gününü bildirir daveti- yenin yapılamadığı ve tüm aramalara rağmen adresinın meçhul olduğu anlaşıldığından davalı Topel lnş. Mal. Tic. ve San. A.Ş.'nin bu dava dosyasımn duruşma günü olan 17.7.1998 saat 9.00'da mahkememizde duruşma sa- lonunda hazır bulunması veya kendilerini bir vekiile temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmanın yokluklann- da yapılacağı, duruşma günü ve dava dilekçesi yerine ka- im olmak üzere ilan olunur. 12.6.1998 Basın: 30081 ERZURUM 1. ASLrYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo-997 379 Karar No 998170 Davacısı Dılek Çelik tarafindan davalı Hasan Çelık aleyhıne açılan boşan- ma davasmm venlen karar gereğince. Davalı Hasan Çelık adına dava dılekçe- sının ilanen teblıg edılnuş oldugundan mahkemece venlen 16 4 1998 gün ve aynı sayılı karannda ilanen teblıgıne karar venlmıs olmakla. Davanın kabulü ile Erzururn ılı Aşkale ılçesı Ballıtaş köyû kûtûk 51 'de nüfiısa ka>ıth Osman ve Emıne'den olma 1956 dogumlu Hasan Çelık ile Efendı ve Nadıre'den ol- ma 1961 doğumlu Dılek Çelık'ınMK 'nun 134 1-2 madde gereğince bosan- malanna. mûşterek çocuklan Emır Sultan Çelık ile Esra Çelık'm \elayetinin davacı anneve venlmesme. her yılm dını v e mılh bayramlar ile 1 temmuz sa- bahı saat 09'dan 31 temmuz akşamı saat 19.00'a kadar davalınm çocuklanm vanına alarak luşısel ılışkınm bu şekılde tesısme karar venimij olup Işbu ka- rann yayın tanhmden iDbaren 15 gün ıçtnde davalı Hasan Çelık tarafindan sü- resı içinde temviz etmedığı takdirde karann kesınle^ecegı hususu karar tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen teblıg olunur. 9 6 1998 Basın. 29806 ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1994 399 Orhan Taslun ve Mustafa Taşkın vekili Av tbrahım Gek tarafindan Os- man Uyarbolulu \e Çetin Kılıç aleyhıne ıkame edilen tazmınat davasımn ya- pılıp bıtınlen açık duruşmalan sonunda. Taraflann yapılan kazadakı kusur oranlan dıkkate alınarak 21 776 000 TL tazmınatın Çetm Kılıç ile .Mımet Gûzel'den tahsili ile Orhan ve Mustafa Taşkın'a dava tanhmden itibaren ya- sal faızjvle birlikte tahsılıne karar venldığı, Çetm Kjlıç"m adresi meçbul ol- dugundan karann ılan edıldıgı tanhten itibaren Çetın Kılıç tarafindan 15 günlük süre ıçensinde temyız edilmediği takdirde karann kesinleseceği hu- susu karar teblığı yenne kaim olmak üzere ılan olunur Basın 29813 DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 199''440 Davacı Bekır Dınçer vekili Av Mehmet Kurgun laranndan davalı Yusuf Yıldı- nm aleyhıne açılan ıstırdat davasında. Denızh lstıklal Çad 1042 Sk. no: 28 D: î'de davalı Yusuf Yıldınm adma daha önce ilanen dava dılekçea davetıyesı teblıg edıl- mış. duruşmayagelmedığınden ve bir başka vekiile de temsil ettırmedığınden dava konusu olan 28.7 1997 tanhlı sözleşme altmdakı ımza münderecan yönünden beya- nı alınmak ûzere HUMK'nun 234 maddesı gereğince makbul bırözrû olmaksızın duruşma günu ve saatte beyanı alınmak ûzere mahkemede haar bulunması. bulun- madığı takdırde Lıbul ve ıkraretmış sayılacağına karar venleceğınden duruşma gû- nû olan 7 7 1998 günü saat 9'da haar bufunması yönünden ıstıcvap daveOyesı teb- liğ yenne geçmek üzere ılan olunur Basın 29406 Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. HÜSEYİN FİDAN Ehliyetimi.,Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ALtDAĞ POLÎTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD ve Çin Başkan Clinton'ın Çin gezisinde 3 milyar dolartık ticari anlaşma yapıldı; Çin, Boeingfirmasından800 mi- lyon dolar değerinde 17 yolcu uçağı alacağınt açıkladı. Pekin, bu uçaklara ek olarak 400 milyon dolarlık 10 yolcu uçağı daha almayı düşündüğünü bildirdi. İki ülke aynca nükleer stratejik füzelerinin bundan böyle birbirierini hedef almayacağını bildirdiler; Hindis- tan'la Pakistan arasında nükleer silahlanma yanşını engellemek için ortak çalışmalar yapacaklannı açıkladıfar. Clinton'ın Çin gezisınin, daha çok insan haklan ve ticari yanlan üzerinde duruldu. Gezinin ticari yanının çok önemli olduğuna kuşku yok. ABD'nin geçen yıl Çin'le ticaret açığı 50 milyar dolardı. Çin hafen ABD'nin Japonya'dan sonra en büyük ticaret açığı verdiği ülke. İnsan hakları ve demokrasi konusunda ise Başkan Clinton, Çin'deki konuşmalannda çeşitli insan haklan örgütlerinin beklediği kadar sert çıkışlaryapmadı. • • • Ancak gezinin asıl önemli yanı sanınz siyasi alan- dadır. Çin, Asya'da güç dengesi açısından yaşamsal öneme sahiptir. Bu nedenle ABD'nin Avrasya strate- jisinde özel bir konumu vardır. Prof. Zbiegnievv Brzezinski'nin belirtiği gibi ABD gerek Avrupa, gerekse Asya'da tek bir ülkenin ege- men olmasını istemez. Almanya'nın Avrupa'ya ege- men olma ihtirası ABD'nin 1. ve 2. Dünya Savaşlanna girmesine yol açmıştır. Aynı şekilde faşist Japonya, Asya'yı egemenliği altına alma emellerinin karşısında ABD'nin dikildiğini gördü. ABD'nin Avrupa ve Asya'da (Avrasya) tek üikenin egemen olmasını engelleme polrtikası günümüzde de devam ediyor. ABD, bu nedenle Orta Asya ve Kafkasya'da petrol yollannın Rusya'nın denetimi altına girmesini en- gellemek için Bakû - Ceyhan booı hattı projesini desteklemektedir. Çin ise, ABD açısından Rusya'ya karşı denge un- surudur. Rusya'nın da Çin'e karşı denge unsuru olduğu gibi. Rusya, ılerde güçlenip zengin enerji kaynaklanna sahip OrtaAsya cumhuriyetlerini tekrardenetimi altına almak isterse, karşısında ABD'nin yanı sıra Çin'i de bu- lacaktır. Kaldı ki ABD, 20-30 yıl sonrasının süper gücü ol- maya aday, yükselen dev Çin'le ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Aksi takdirde, Çin'in Rusya ile ittifak kur- ması olasılığı vardır ki. bu da VVashıngton'un Asya'nın tek bir ülkenin ya da ittrfakın egemenliği altına girmesi- ni engellemeye yönelik politakasına ters düşer. Özetle reel politik açıdan VVashington, insan hak- lan ve demokrasi sorununun ABD-Çin ilişkilerini gerginleştirmesine izin veremez. Başkan Clinton'un Çin gezisi ve 1989'da öğrenci- lerin katledildiği Tiananmen meydanında kendini karşılama törenı yapılmasını kabul etmesi bu reel poli- tik gerçeğin somut örneğidir. • • • Aslında, Çin'in kendi iç dinamiği ile demokrasiye doğru yol aldığı söylenebilir. Çin Komünist Partisi iktidarda kalabilmek için halkın yaşam standardını yükseltmek zorundadır. Bunun için de ekonomik büyümeyi devam ettirmeye mecburdur. Ekonomik büyüme ya da liberalizasyon ise, yeni fikir- lerin, yeni bilgilerin ülkeye girmesine yol açar. Bu olgu da siyasal otoritenin gücünün azalmasına, sadece adı komünist olan yönetici sınıfın zayrflamasına neden olur. Yeni fikirlerle birlikte orta sınıfın güçlenmesi, demokrasi için ortamı hazıriar. Özetle, Çin Komünist Partisi, siyasal liberalizmeyol açtığı gerekçesi ile ekonomideki liberalleşmeyi dur- durursa, halk kitlelerinin huzursuzluğu artar, isyan çıkabilir. Ekonomik liberalleşmenin devam etmesi ise kaçınılmaz olarak siyasal liberalleşmeyi gündeme ge- tirir. Çin'deki otoriter rejimin tarih sahnesinden çek- ileceği dönem yaklaşmaktadır. Ülkenin demokrasiye yumuşak iniş yapıp yapmay- acağını ise zaman gösterecek. ECumhuriyet kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu TEMMUZ AY! ETKİNLİKLERİ ANMAGÖNLERİ 2 Temmuz Perşembe Saat 18.00 5. Yıldönümünde Sivas Toplu Kıyımı ve Yitirdiğimiz Sanatçılar Konuşmacılar: MEHRİZAT-ALPAY KABACALI-ÖNER YAĞCI P.E.N YAZARLAR YAZARLAR DERNEĞI S E N D İ K A S I katkılarıyla Adres: lstıklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 19MAYISKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1997/157 Esas'998/20 Karar Davacı Orman ldaresi tarafindan davalı Osman Karabi- ber aleyhine açılan 19 Mayıs ılçesi Cerekli köyü 147 ada, 11 no'lu parselin tespıtınin iptaline ilişkin davada yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne. dava konusu 19 Mayıs ılçesı Cerekli köyü 147 ada, 11 no'lu tasınmazm or- man niteligi ile Hazine adına tapuya tesciline karar veril- mıştir. Mahkememizin 13.5.1998 tarih ve 1997 157 esas, 1998/20 karar sayılı karan davalı Mehmet oğlu, 1964 d.lu Osman Karabiber"e yapılan araştırmalar neticesınde tebliğ edılemedığınden, mahkememizin anılan karan adı geçen davalıya tebliğ yenne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu- nur. 1561998 Basm: 29850
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog