Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

V"' 30HAZİRAN1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Memurlar hükümetin tek yanlı ücret belirleme politikasını ve düşük maaşı protesto edecek KESK'ten 'sessiz' uyarı ri Sendikaları Konfcdcrasyonu (KESK) Genel Başkanı Siyami Erdem, hükümetin öngördüğü yüzde 20'lik maaş artışının, mcmurların ekonomik ve sosyal yaşamını kıskaç altına alan büyük bir abluka oldıığunu söyledi. Erdcm, " Bize verilen ücret, Avrupa iilkelerinde işsizlere veriliyor. Siyasiler oy potansiycliınizi düşünmek zonında. Kamu emekçilcri, sosyal politikaları, denıokraliklt'snu'yi, örgütlennıv özgürlüğüııü, lıııkııkıın ilkelerini öne çıkaran partilere destek vereeeklerdir" dedı. Kamu emekçıleri, Ulııs Atatürk heykeli öniinde saat 12.30'da başlayacak eylemı, sessiz şekilde yiirüyerek gelcceklerı Sakarya C'addesi'nde basın açıklaması yaparak bitireeekler. "Fırtına Öncesi Sessi/Jik" eylemiyle hükümetin ücret politikalarını protesto edecek olan memurlar, grevlıtoplusözleşmclı scndika istemini yineleyecekler. Erdem, kendi kaderlcrıni belirleyeeek bir süreçte taraf olmak ıstedıklerını belirterek hükümetin, elindekı yetkiyı ortaklaştırmak istemediğinı vurguladı. Daha özgürlükçü bir sendika yasasının bu Meclıs'ten çıkabıleceğine ınanmadıklarını kaydeden Erdem, yaşanan gerçeklikleri siyasi platformda değerlcndireceklerini söyledi. Erdem, "Buekonomik politikalar IMF öngörülerine dayanan halk karşıtı politikalardır. Asgari geçim standartını DİE bclirliyur. Hükümetin öngördüğü rakam çok düşük" dedi. KESK Ankara Şubeler Platformu üönem Sözcüsü Nazıın Alkaya, sadece gıda harcamalarının 65 milyon lirayayükseldiği birortamda, 8090 milyon lirayla geçinmenin miimkün olmadığını vurguladı. CHP konuyu Meclis'e taşıdı • "Siyasiler oy potansiyelimizi düşünmek zorunda" diye konuşan Erdcm, hükümetin öngördüğü yüzde 20'lik maaş artışının, memurlann ekonomik ve sosyal yaşamını kıskaç altına alan büyük bir abluka oldıığunu söyledi. ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Kamıı emekçilerı bugün düzenleyecekleri "Fırtına Öncesi Sessizlik" cylcıniyle tek yanlı ücret belirleme politikalarını ve hükümetin menıur maaşları için öngördüğü yüzde 20'lik artışı protesto edecekler. Kamıı Emckçıle SEKA ormanı için araştırma önergesi • CHP'nin TBMM Başkanlığı'na Meclis araştırması açılması istcmiyle verdiği önergede, yeşil alanları yok etmenin cinayet işlemekten farklı olmadığına işaret edildi. ANKARA/KOCAELİ zi'nin güney kıyısında bu(Cumhuriyet) CHP, Türkiye Sclüloz ve Kâğıt Fabrikası Gcncl Müdürlüğü'nün (SEKA) Kocaeli'ndekı 2 bın 400 dönümliik orman arazisinin fabnka kurulması aınacıyla Koç Holding'e bedelsiz devredılmesı konusunda Meclis araştırması uçılmasını istedı. SEKA'nın Gölcük'tekı fidanlık arazisinin l'ord Otosan grubuna devredılmesine karşı çıkan Gcnç Kocaclililcr Derneği (GKD) üyeleri ise arazıde fotoğraf çalışması ve alkışlı protesto cylemi gerçeklcştirdi. CHP Sıvas Mılletvekıh Mahmut Işık, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul vc Kocacli Milletvekili Bekir Yurdagiil tarafından TBMM Başkanlığı'na Meclis araştırması açılması ıstemıyle verilen önergede, dünyada kalkınabılmenın temel unsuru olan çevre, doğal yaşam ve ınsan faktörünün birlikte ele almdığına dikkat çekilerek ycşıl alanları yok etmenin cinayet işlemekten farklı olmadığına ışaret edildi. Kocaeli sınırları ıçindc ve Izmıt Körfelunan SEKA (ienel Müdürlüğii'nün 2 bin 400 dönümliik araştırma amaçlı ormanlık arazisinin Ford araba fabrıkası kurmak üzere Koç Holding'e bedclsız devredılmesinin, anlaşılması güç bir karar olduğu vurgulandı. önergede, en kiiçük sanayı kuruluşları ıçin bilc gerekli olan çevre etkilerini dcğcrlcndırme (CEU) sürecinin burada işlctılmemcsinin nedenleri, çevrede kara vc dcnız ıılaşımı ilc ilgili trafik yoğunlıığu sorunlarıııın çö/üıııü için cıddi bir çalışmn yapılıp yapılmadığı, bu koııu ıle ilgili açılmış dava devam ederken hiçbir araştırma ve yatınm planı göz önünc alınmadan yapılan bu uygulamanııı altında yatan gerçcğın araştmlması ıstendi. Güvenlik güçlerinın önlem aldığı fıdanlığın önünde loplanan dcrııek üyeleri adına basın açıklaması yapan Geııç Kocaelililer Derneği yöncticilerıyle. Çevre Komisyonu Başkanı Kkrem .Şentürk, halk ın bu koıuıda ycterince bilgi sahıbi olmadığını söyledi. ÖDP'den • İslanbul Haber Servisi ÖDPKadıköy llçe Örgütü'ne üye bir grup, hükümetin emeklilik yaşının yükselt'ilmesi ve kışisel sağlık sigortasına ilişkin açıklamaları ile SSK Yönetim Kurulu'nun puliklinik hizmetlerini özel hastanelere ilıale etnıe karannı protesto etmek ıçin SSK'nın Merdivenköy Poliklinığı önündc toplandı. Burada yapılan basın açıklamasında emeklilik yaşının kadınlarda 57, erkeklerde 60'a çıkarılmasını öngören hazırlığın, ortalatna ömrün 65 yıl olduğu ülkemizde "mczarda emeklilik"in yasalaşması anlamına geldiği belirtildi. protesto TBB'den çağrı 'Süahkm bırak' kampanyası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Barolar Birliği (TBB), gittikçe yaygınlaşan sılahlanma ve silahlı olaylara karşı toplıınuı uyararak "Silahları bırak ' çağrısı yaptı. TBB Yönetim Kurulu'nun Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, lstanbul, Iztnir. Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, ve Yalova baro başkanları ıle hafta sonu Kırklareli'de yaptığı toplantıda, TBMM'deki yasalar, insan hakları ihlalleri, işkence, cezacvleri, özelleştirme gibi konularda aldığı kararlaraçıklandı. TBB Başkanlığı adına dün yapılan açıklamada, Avukatlık Yasası'nın hâlâTBMM Adalet Komisyonu'nda bekletilmesi eleştırildi. Adlı kolluk yasasının çıkarılmasının da istendiği açıklamada, bunun insan hakları ihlallerinin ve işkencenın önlcnmesı, adıl yargılamanın gerçekleşmesi için zorunluluk olduğu vurgulandı. Can Yücel hastaneye yatırıldı • İZMİRjCumhuriyet Bürosu) Unlii şair Can Yücel, dün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndc ledavi altına alındı. Yücel, bir süredir devam edcn gırtlağındaki rahatsızlık nedeniyle hastanenin dahiliye bölümünde tcdavi altına alındı. Can Yücel'in genel sağlık kontrollcrinin yapılacağı, bir süre hastanede yatacağı belirtildi. Yücel'in yakınlan, hastane santralınt uyararak telefönlartn '•'" ' bağlanmamasını istediler.' 9 *J*> t< vrtlı ıu<"ksl^Mtıı«> Kadıköy Belediyesi ile DİSK'e baglı Genellş Sendikası arasında 1165 işçiyi U C l U | J l U » U A U ^ ş ı ı ı t ; kapsnyantopiuişsözieşmesiimzalandı.ZyılsürelitopluUsö/Jeşmesinegöre, p y ş işçi ücretlerinde ortalanıa yüzdc 188'c varaıı artış yapıldı. Röylece en düşük işçi ücreti ııct 127 milyon 712 bin liraya yükseltildi. Kadıköy KvlcndirnıcDairesi'ndedündii/tnlınenim/atörenindckonuşanKadıköy BelediyeBaşkanıSelamiÖztürk,Türkiye'de demokrasiyi yerleştirmenin, Atatürk ilke ve dcvriınlcrini sonıına kadar korumamn tek yoİunun örgütlü toplıım olmaktan Keçtiğini söyledi. Genel İş Scııdikusı Genel Başkanı İsmail llakkı Öııal da toplu iş sözjeşmelerinde Kadıköy Ik'k'diycsi'ııiıı iyi ııiyetli yaklaşımından dolayı çok memnun olduklannı bildirdi. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) İlk duruşmasma gelmedi Ziyaret sonuç vermedi Açıklamada ayrıca, Aydın'da gözaltına alınan Baki Erdoğan'ın ölümüne ncdcn olmaktan sanık emniyet görcvlilerine Aydın Agır Ceza Mahkemesi'nce ceza verilmesi aşamasında yargıya yönelik saldırı ile ilgili olarak Başbakan ve siyasi partilere yapılan zıyarettcn hiçbir sonuç alınmadığı belirtildi Bunedenlebaşkanlık, ISTemmuz 1998 tarihinde tütn baro başkanları ve birlik dclcgclerinin katılımı ile Aydın'da toplantı yapma kararı aldı. Cczacvlerindeki insanlık onuru ile bağdaşmayan koşulların iyilcştirilmesi ve insan haklanna uygun hale getirilmesinin de istendiği açıklamada, cn son Edirne Tarım Açık Cczaevi'ndeki olaylarla ilgili olarak "Organize suç örgütlerinin cezaevlerine egemen olduklan, devletin otoritesinin cezacvlerindc bulunmadığı açıkça gözlenmektedir" denildi. TBMM Cenel Kurulunda vergl tasarısının 31 maddesi geçtl Necmettin Erbakan gıyabında yargılandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan RP'nın son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın. partisinin kapatılmasından ıki gün sonra yaptığı bir konuşmada "Anayasa Mahkemcsi'nc hakaret ettiğT gerekçesiyle 3 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Ankara 5 Aslıye Ceza Mahkemesı'nde görülen davanın dünkii ılk duruşmasma suııık Erbakan yurtdışında olduğu ıçin katılmazken, kendısini 5 avukat savundu. Sanık avukatlarından YaşarGürkan, müvekkılınin daha önce tarilıi belirlenen Uluslararası Insan Hakları Senıpozyumu için yurtdışında bulunduğunu belirterek savunma için süre istedi Yargıç Ekrem Özdcnıir, cumhuriyet savcısının da istemı doğrultusunda, sanık Erbakan'ın mazeretinin kabulüne. adına ycni davetıye çıkarılmasına karar vcrerek, duruşınayı 14 Eylül 1998 tarihine ertclcdi. Kızılcahamam'dakı konuşmasında "Halkı din ve mezhep farklılıgı gö/iterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek" sııçlanıasıyla hakkında I yıklan 3 yıla kadar hapıs cezası istemiyle dava açılan Miistakıl Sanayicı ve Işadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Erol Yarar'ın yargılanmasına da Ankara 2 No'luDGM'de başlandı. Aynıdavada. MÜSlAD'm kapatılması da ıstcniyor. Sanık Erol Yararveavukatlarının katıldığı davanın dünkii ılk dııruşmasında, sanık avukatı Muhaınnıet Aksan, müvekkiline ıddianamcnin tebliğ cdilmediğini söyledi. CMUK'nin 210. maddesine göre. müvekkilinin savunmasının alınabilınesi için ıddıanamenın teblığının üzcrınden 7 gün geçmesi gerektiğini belırten Aksan, bu siirenın tamaınlanmasının ardından savunma yapacaklarını söyledi. Mahkcmc Başkanı Mehmet Turgut Okyay, bunun üzcrınc ıddıanamcyi Yarar'aelden tcbliğederek, dııruşmayı savunmasının alınması için 20 Temmuz Pazartesi gününe erleledı • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu)Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Kılık Kıyafet Cîenelgesi"ne karşın Izmir'de "Açık Öğretim Lisesi" sınavlarına lürbanla girilmesine izin verilmesi tepkıyle karşjilandı. Eşrefpaşa Lisesi Müdürü Binali Yıldı/., "Dıırumu lzmir Milli Eğitim Müdürü Zcki Bilgin lnanlı'nın başkanlığını yaptığı Sınav Yürütme Kuruiıı'na bildirdim Kurul yetkilileri, bu öğrencilerin örgün eğıtimin dışında oldukları için sınava türbanla gircbileceklerini söylediler" dedi. Tüpbanla sınava milli eğitim izni ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Vergi Yasası'nda kapsamlı değışiklık yapan tasarının 30. maddesi de dün TBMM Genel Kıırulu'nda kabul edildi. Buna göre, yatınm ındırim oranı, yatınm tutarının yüzde 40' ı oranında olacak. 250 milyon dolar tutarındakı yatırımlarda vcrgi ındirimı yüzde 200'e kadar çıkarılabilecek. TBMM Gcnel Kurulu'nun dünkii birleşinıinde FP Milletvekili l'.rtan Yülck, tasarının; hükümetin 35 kapitaliste teslim olnıası, diyet borcunu ödemesi ve ülke kaynaklanııın yağmalanınası anlamına geldiğini ilerı sürerek kiiçük ve orta ölçeklı ışletmelcrı yatınm indinmi kapsanıı dışında bıraktığını İcaydetti. Muhalefet sözeülerı, hükümetin Koç'ları teşvik ctmek istediği imasında bulunurken Yatmma iıulirim kabuledüdi Malıye Bakanı Zekeriya Tcmizel, "Teşvik, şu anda mevcut hivbir yatınnıa ve ^ecmişteki yatınmlara u\^ıılanına\acaL Cicvici ıııaddelerle bunu sağlıyoruz" dedı. Temızcl, amaçlarının yabancı sermayenın gclmesini teşvik etmek olduğunu söyledi. Madde ne getiriyor? Tasannın 30. maddesıyle değiştirilen 193 sayılı yasanın ek l. maddesine göre, yatınm indirimı oranı, yatınm tutannın yüzde 4O'ı kadar olacak. Bakanlar Kurıılu, bu oranı kalkınnıa plam ve yıllık programlardaözel öneın taşıılığıbelırtilcnsektörlerde yapılan yatınmlar için yüzde 100'e, 250 milyon doları aşan yatırımlarda yüzde 250'ye kadar arttınnayetkili olacak. Yasanm ck 4. maddesindeki dcğişikliğe göre de, indirimin uygulanmasına, yatınm teşvik belgesının alındığı tarihte beyannaıne verme süresi geçmemiş hesap döneminden ıtıbaren başlanacak ve indirimden yararlanılacak miktara ulaşmcaya kadar devam edilecek Teşvik belgesız yatınmlar, bu maddedcki yeniden değerleme hükümlerinden yararlanamayacak. Tasarının, götürü vergilcmenin yerine getirilcn basit ıısulde vergilemeyı düzcnlcyen 31. maddesi dc görüşelcrek kabul edildi. Bu mükellefler, gelir gider bclgelerıne göre vergılendirilccek. Kayıtları, meslek odalarında oluşturulan bürolarda tutulacak. Basıt usulde vergılendirilen mükellefler, sahte belge kullandıkları takdirde 2. sınıf tüccarın vergilemc hükümlerinc tabi olacaklar. Genelkurmay Ikinci Başkanı, Türkiye'nin, bölgesinde barışı sağlamak için çalıştığmı söyledi Insan vücudunda organ üretimi • LONI)RA(AA)Bilim adamlarının, laboratuvar hayvanlarının vücut boşluklarında yeni bir böbrek üretmeyi başardıkları ve bu deneyin geliştirilmesiyle bellı bir organı iş göremez hale gelen insanların da kendi vücutlarında yenı organ üretmeleri konusundaki dev buluşun kapılarının açılabileeeği bildirildi. Bir: TSK Kıbns'ta BM gibi Kirazlıdcre'dc kuıulan Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezı; (BİOEM) Dışışleri Bakanı İsmailCem, Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Bir ile çok sayıda üst düzey askeri yetkili, Blü programı üyesı ülkelerin büyükelçileri ve askeri ataşelerının katıldığı törenle açıldı. Açılışta konuşan Orgeneral Bir, Türkiye'nin, soğuk savaş sonrasında önem ve sorumluluklarının arttığını belirterek bölgede politik, sosyal, ekonomik vc askeri konularda strateji oluşturan eksen ülke konumunda olduğunu söyledi. Orgeneral Bır'in ardından bir konuşma yapan Dışışlen Bakanı Ccm, BİO Eğitim Merkezi'ni açarken Avrupa çokuluslu barış gücü kurulmasına ilişkin çalışmalann sürdüğünü kaydettı. Törende, BtOEM Komutanı Kurmay Albay Cengiz Kürkçü'nün verdiği brifingın ardından BİO Koordınasyon Merkezi Direktörü Tümgeneral Kolsteren de ilk konferansı vcrdı. Kolsteren, BlO'nun yapısı, faaliyetleri ve eğitim programlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Törene katılanlar, daha sonra Genelkurmay Karargâhf ndan BİO Eğitim Merkezi'nin bulunduğu Kirazlıdere'yc gcçtiler. Kirazlıdere'deki BİO Eğitim Mcrkezi'nin açılışından sonra verilen kokteylde gazelecilerin sorularını yanıtlayan Orgeneral Bir, Kıbrıs'taki son gelişmelere ilişkin bir soru üzenne "Kıbns'ta kaç senedir banş var. Bizim ve KKTC birlikleri, bölgeye banş getirdilcr. BM gibi çahşıyorlar orada. Olay ın başlangıcına bakmak lazım. Tansiyonu kiııı yükseltiyor. Müzakereden kim kaçıyor? Biz tansiyonu düşürnıcye çalışıyoruz. MUzakereden yanayız" karşılığını verdı. Bankalar Birlfği toplantısı (Cumhuriyet Bürosu) Tiirkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, Ünal Korukçu başkanlığinda dün toplandı. Hazinc Müste^arı Yener Dınçmen, toplantının ardından, aynı zamanda lş Bankası Genel Müdürü olan Ünal Korukçu ve Ciazi Erçel ilc birlikte basın toplantısı düzenledi. Dinçmen, Türkiye'de 1980'li yılların başından ılıbaren uygulamaya konulan serbest piyasa ekonomisini esas alaıı polıtıkalann sonucu bankacılık sektörüniin atılım yaptığını savundu. Nüfuscüzdanımı kaybettım, hükümsüzdür. ELtF Y1LD1Z Basın kartımı kaybetlim, hükümsü/dür. ERDAL ERKASAP ANKARA(CumhuriyetBürosu)Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral ÇevikBir, Türkiye'nin, bölgesinde barış ortamı sağlamayı hedellediğini belirterek "Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadogu'da barış çembcri oluşturmaya çalışıyoruz" dedı. Bir, TürkYuııan gergınliği ve Kıbrıs konusunda "Kıbns'ta kaç senedir barış var. Biziın biıiiklerimiz ve KKTC birlikleri bölgeye barış getirdiler. BM gibi çalışıyorlar orada" diye konuştu. NATO güney kanadında ılk kez Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Ankara'da Milli Piyango çekildi Büyük ikramiye dörde bölündü ANKARA (AA) Milli Piyango'nun 29 Haziran 1998 çekilişi yapıldı. İkramiye kazanan numaralar şöyle: 125 milyar lira: 286542 Adana, lzmir, Muğla, lstanbul. 25 milyar lira: 343717 lstanbul, Ankara, Bursa, Iskenderun 10 milyar lira: 499979 1 milyar lira: 213709 258570 375288 481041 595702 500 milyon lira: 045399 118267 181247 382192 401491 429764 447192 554924 572264 100137 200milyon lira: 014208 169246 257325 322885 375469 414569 429631 469938 520315 053261 188191 272154 358090 383501 418982 437242 480445 542738 100512 213457 304077 365496 397683 422181 453801 484611 577566 121555 247505 322005 100 milyon lira: 000646 079460 170041 265889 320332 383864 477918 513872 002076 085001 176535 273550 331756 385402 480072 525810 014789 098946 189459 274662 335633 408045 481602 556344 031192 119293 191539 285321 337533 408594 481895 557859 038095 120258 207778 311487 342264 433175 485622 563617 042332 145797 236190 312140 359700 440275 499784 569021 052018 155038 262630 315969 363107 477263 499825 599356 078468 163151 264230 319658 20 milyon lira: 08332 23056 25269 43736 54893 71064 85153 98491 08936 24173 38007 48251 63480 80433 92434 98802 10492 24542 39675 48365 10 milyon lira: 0017 3082 5794 8538 8545 8854 9649 9937 1938 41II 4 milyon lira: 010 116 402 594 866 2 milvon lira: 07 15 87 96 Amorti: 4 vc 5 • ANKARA Orgeneral Cevik Bir 'İrtica hâlâ birinci tehlike' ANKARA (Cumhuriyet BUrosu) Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Türkiye'de irticanın öncelıklı tchdıt dcğerlendirmesinde ilk sıradakı yerıni koruduğunu vurgularken irticayla etkın mücadele ıçin TBMM'de bekleyen yasaların çıknıası; Islami sermayenın kontrol altına alınması ve eğitim iizerındc önetnle durulması gerektiğini söyledi. Barış Için Ortaklık Eğitim Merkezi'nin açılışı nedenıylc I ürkıye'ye gclcn yabancı konuklar ılc dığcr davellilcrc, Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Bir'in ev sahipliğınde dün akşam Merkez Orducvı'nde bir kokteyl ve ardından yemek verildi. Orgeneral Bir, kokteylde gazctecilerin sorularını yanıtlarken irtıcanın 3 boyutu olduğunu söyledi. Bunların "kadrolaşma", "irticaya destek veren sermaye" ve "eğWm" olduğunu anlatan Bir, 8 yıllık eğıtime ilişkin yasal düzenlemenin gerçekleştirildığını vc yürürlüğe girdiğinianımsattı.Bır.diğeriki boyutla mücadele için TBMM'de bekleyen yasaların çıkmasmın şart olduğunu söyledi. Bir, birbaşka soru üzerine S300'lerin Kıbrıs'a getirilemeyeccğını belirtti. J *** nel Af için Bir İmza" kampanyasım dün Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi'nin kapısı önünde sürdürdü. Cezaevi kapısı öniinde im/a> a açılaıı ıııetiııde; "Cumhuriyetin 75. yılında demokrasi ve banş için aynmsız bir genel af, topluııısal ihtiyaçtır. Geçen yıllara rağmen insan haklanna dayalı, sivil, özgürlükçü, eşitliğin ve adaletin olduğu bir demokratik cumhuriyeti hâlâ yaratamamış durumdayı/" denildi. Metinde Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, 1997 yılı sonlannda tutuklu ve hüküınlü savısmın 50 bini buldugu kaydedildi. Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevi kapısı önündeki kampaııyaya,tutukluyakııılarınınyaıusırace/aevişiirleriyleünlü NevzatÇelikdckatıldı. (Fotoğraf: HATİCK TUNCER) SİİrÜVOr *nsan 9 U ± u H a k l a n ^"»eS" ( İ H D ) tstanbul Şubesi "Ge
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog