Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 HA2İRAN 1998 SA HABERLERIN DEVAMI PB 25 Doğu Karadenız parçalı bulutlu dı- geryerleraz bulut- lu ve açık geçecek Hava sıcakfığında onemlı bır değışık- lık olmayacak Ruzgâr, kuzey ve doğu yonlerden hafıf arasıra orta kuvvette esecek DIS MERKE2LER Oslo Helsmkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn Y Y PB Y Y Y Y Y 15 19 20 22 19 20 21 22 Munıh Y 27 Zurıh Bertın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y Y Y PB PB PB PB 22 28 37 25 32 33 32 33 Y 28 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakü Bışkek Tıflıs Kahıre Y Y Y Y PB Y Y A 20 26 26 32 31 32 21 33 A 37 i SiSİ y Çok bulutlu Yağmurlu 'AfM/ Kart Gck gurultul 6 Türbanlı öğrenciler ıııilitaırI Baştarafi 1. Sayfada dı Dev let Bakanı Mustafa Yılmaz. Cumhuriyet'e yaptiğı açıklamada. kıhk kıyafet yonetmelığının unı- versıtelerde farklı bıçımlerde uy- gulanması nedenıyle yaşanan kar- gaşadan duyduğu rahatsızhği dıle getırdı Unıversıtelenn farkJı uygulama- lan nedenıyle de bırlık sağlanama- dıgını kaydeden Yılmaz, "Tüm iiniversiteler, İstanbul Universite- si'nJnyapbğmı yapmalı. Başörtüsu- ne değiL laik cumhuriyeti vikmak isteyenlerekarşıyız. Ancakögrenci- ler iıniversite ve YÖK'un kaidele- rine uvnıak zorunda" dedı Bır tıp ogrencısının başını ort- mek ıstemesının ıse bılıme ters düştugunu vurgulayan Yılmaz. "Başımı açarsam.echennemegide- rim, diyor.Eğer bö> lebir tıp ögren- cisi varsa, hastaıun değil, doktorun tedavi edilmesi gerekir* dedı Yılmaz, turban sorununu kam- yonlardakı unlann ıçıne saklanan eroıne benzettı Doğu'dabırçokka- çakçının unun ıçınde erotn kaçak- çılıfı yaptığını soyleyen Yılmaz. "Un taşıyanlar. gıda taşır. Annele- rimizjn bacılanmızın başı baglıdır. Bir de bu başörtusii altında Hu- mevni rejimini ithal etmek isteven- ler vardır. Ben bunlann haline ao- run" goruşlennı dıle getırdı Yılmaz, istanbul Unıversıte- M"nde turbanlı olduklan ıçın ders- lere alınmayan ogrencılenn Anka- ra'ya yaptığı zıyaretı de eleştıre- rek. "Tektipknafetlerivleöğrenci- vebenzemijorlar. BunlarŞevki Yıl- maz'ın taJebelerine benzhor. Ben bu oğrencilerin kamuoyu onunde Atariirk ve Humevni hakkındaki dtişüncelerini açıkJanıalannı ıstivo- rum" dedı Muslumanlık gölgesı altında Humeynı rejımının ıthal edılmek ıstendığını savunan Yılmaz. "Ba- şdrtusünıi, saçlannıörtmek için de- ğil, laik cumhurhete gelen tehlike- yi örtmek için kuUaıuyorlar. Saçını kapatrvor, gozune sürme çekiyor, dudağına ruj sürüvor. Yani saça bakmak günah, ete bakmak sevap. Bövle mantıksızlık oiur mu" dedı Özellıkle Fazılet Partılı beledı- yelenn laik rejıme yonelık buyuk tehdıtler oluşturduğunu so>le>en Yılmaz İstanbul Beledıye Ba^ka- nı Tayyip Erdoğanın yaklaşık 40 bın ogrencıye burs verdığı \ onun- de duyumlan olduğunu kaydettı Yılmaz, "Herhalde bu kadar çok oğrenciye, laik rejime dua okusun diye burs \ermiyor" dıye konuştu Yılmaz, ortaoğretım kurumla- nnda fen bılımlen hanç tum ders- lere Ataturkçuluk konusunun ek- lenmesının Başbakan Mesut Yd- maz ve Başbakan Yardımcısı Bü- lent Ecevit tarafindan kararlaştınl- dıgını soyledı Bırçok sıyasal Islamcı'nın Ata- turk'ten (heykellen kastederek) "beton Mustafa" dıye soz ettığını anfatan Yılmaz, yenı neslın Ata- turk ve onun sılah arkadaşlannı çok ıyı bılmek zorunda olduğunu kaydettı Yılmaz. son donemde Turkı- ye'de Ataturk'u Mradan bın olarak gorme eğılımı belırdığını de belır- terek şov le konuştu "Baa çevreler, Atattirk'ü unut- turma>a çalışıyor. Oysa Atatürk büieştirici, baglav ıcı \eTürkleri bi- r arava getirici bir kahraman. Yeni nesiller Ataturk'u çok iyi tanımak zorunda. Tıirkiye'nin geleceği açı- sından bu konu çok onemli. Turki- ye Cumhuriyeti'nin ne pahasına kumlduğunu her zaman hatıria- maJıyız." Yılmaz, laik cumhunyet ıçınde yaşayan herkesın bu karan destek- lemesı gerektığını v urgulayarak, "Atatıirk karşıtlannın azaJmasıge- rekîyor" dedı Imam-hatıp Iısele- nndekı fıkıh ve dınlertanhı dersı- ne "taassubunzararlannın" eklen- mesının de lslamın gerçek ozunun öğrenılmesı açısından gerekJı ol- duğunu belırttı KULTUR • SANAT 293 «9 7S (3 HAT) RESIM ve HEYKEL MUZELERI DERNEĞI 19. CÜNÜMÜZ SANATflLARI SERGİSİ Rfsım it Heykri Hmtkn Demtgı'm dortnledıgı "Gunurmız Sanatçılan Istanbul Ser|)sı"nın ondokujunoısu Auturk (ultı/r Htrkıu Wanlonnda k l I Scrgmm anucı onctkı jnllarda olduğu gıbı ptotık unatbr alanında. jrenı oncu nıtelıfcten [ijıyjn sınjt /apıtlanm bır araya gftınp boluitumuk, ultt unıtı dmamı|ım kıriuda bufıınmaktır KATILMA KOŞULLARI: I itıpjı kaıılacak yapıtlarda, tur konu bajoıl. ymm vb açılardm timtmıylı itrbatttr 8u strgıdf J";(kl*\tmtytcık projcler de 2 1997 98 unhknndc j(r(tl(l<;onl(n /apıdvın âıta oaa krtıangı bır strgıde odu1 almamcj olması gerekmektedır } Htr sanatp en çok uç yapılla katılabılır YAPITURIN TESLIMI: 1 rapthr 7 14 EyfaÜ tanhlcn arasında (panr junfen dıjtnda) I00O-I7 00 sıallerı ırasında Kabata) Erkfk UiHi'ndt itslım alınacıfclır 2 Sanjtçı ozgcfrnıji yapıtın ıtıkmDİt alınacaktır 3 Strp/t bnbok her ivnıçıâın ppi tajma İ.ÖÖJ.JOO TL abnaulSr YAPITURIN SIGORTASI: ,: *" ^ * ^ S I hpnhr strjı sureuncc {16 ikım-iKnm) yabıız Nrsıriı|a ve jranfma karjı sıjortjlanır } fapıılann sergılenrmsı iı tajınnusı vrısmâı (trtki aıtn gostenlccelac de yapıtlarm malzemelerı nedenıjde do|abıle«k basafdan âtrnek ionımlu değıldır } itıpknmytn yapıtlar 19 Eylult kadar sergılenenler, sergı bıtımır» ııkffn 5 gun ıçınc/t gerı alınmafıdır iv surtnın bıtımınden sonra alınmamı; /apıtiar 15ın dern<|ın htrhttıp bır sorumlulugu /oktıır SEÇICİ KURUL (albbeok sırajHa) 1 Ahu Antmen 3 Hasan Bulenl Kahraman 4 Nılgun Ozayten 5 rakm Sadak ODÜLLER 5eçıcı Korul'un seçtıfı oç sanaıçı/a "ttsm ve Heykel Muzelen Dernefı Bajan Odulu". ve bır sanatçıya "Uluslararası Plasuk Sanallar Oımtp Odolu" venİKtkttr Strgıleneak «apıtü/rn tumi rtnklı bır kıal<ı% tk belgeleneceitor S*rgırun tanıtım ve duıurusu Resım Ne/kel Ku;tlen Derntgı tirıbıklın sanat dergılennde ve gunluk gazttelerde vaptlacaktır SERGİYE KAT1LANUR, YUKARIDAKI KOJULUFIKA2UI FTMÇ UYIURUR TESLIM ADRES KABATAŞ ERKEK LISESI-ORTAKOT/İSTAMBUL elinizin attında! anematıyatro. konser, bate, muzayede,opera,surelı sergı, k«ap, gea, konferans. Ççekçıterden moto kuryeye kadaruteşmak ısfEdığncher aJresheretkmlıkHanlBda. SINEMA GISELERI VE KITAPCILARDA I . Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) Wt>CKREDf KÜLTÜR SANAT YAY1NCIUK YAPI KREDİ SANAT FESTÎVALİ I Teınmu tustmki 22.30 KN0WN-X Serkan Civelek•.voa, Cem Özkan •. ta The Temptations Revievv Feat. Dennis Edwards 1965'de "My Gıri", 1972'de "Papa Was a Rollıng Stone" adlı parçalanyla Amerıka lıstelerınde bır numaraya yukselen The Temptations, gunümüzde de soul tutkunlarının heyecanla bekledığı başanlı konserlerınden bırını daha sunacak bızlere. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.15 10.000 000 TL, 8 000 000 Ti_. 6.000 000 TL, 4 000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Atatûrk Kültûr Merkezı • Yapı Kredı Akmerkez. Kacfıkoy ve Bakırfcöy Şubelerı • Zıhnı Müzıkevı-Kadıköy Suadıye Vakkorama Mağazası • D & R Etıler Nışantaşı Erenköy Telefonla Rezervasyon (0212) 293 30 80 243 62 24 249 18 29 252 67 45 YAPI KREDİ Herjün 15.00-19.00 ırası tüm içkilerJe %50 iıulirim I Hasnun Galip Sok No 20 8eyoğlu-!ST. I Tei 10212) 245 05 16 JBar Cafe ilanlarınız için Tel:293 89 (3 hat) • • 1 wi 78 Haınaııı • Baştarafi I. Sayfada Vfakinesı" adlı kıtabmda y- er alan "Kese-Sabun" adlı oykusunden uyarlandığı ılen suruluyordu Ankara Aslı>e4 Tıcaret Mahkemesrnın I Nısan 1998tanhve 1998 307 nu- maralı karar metnıne gore, bılırkışı heyetı Muzaffer Iz- gu ve Bılgi Yayınevı'nın tazmınat ıstemmı uygun buldu Bılırkjşı heyetı yap- tı|ı ınceleme sonucunda, reklam fılmının Izgu'nun, "Kese-Sabun" oykusunden esınlenerek hazırlandığı kararına vardı Reklam fıl- mınde, oykude konu edılen oğretmenın yennı banka muduru tellak ogrencının >erını de banka muştensı- nın aldığını savunan bılır- kt^i, fîlm ıçın oykude ge- çen konuşma ve temadan vararlanıldığını belırttı Reklam fılmının, 15 tele- vızvon kanalında toplam 659 jayında kullanıldığım bıldıren bılırkışı heyetı, e-s- eruzennden ızın almmadan yarar sağlandığı goruşunu kaydettı Bunun uzerıne hak sa- hıplennın ıznı bulunmama- sına karşın. yalnızca eserde geçen kışılıklerın değıştın- lerek Kese-Sabun oykusu- nun reklam fılmı haline ge- tınldıgı karanna varan mahkeme. Bılgı Yayıne- vı'ne 500 mılyon maddı, Muzaffer Izgu'ye de 100 mılyon lıra manevı tazmı- nat odenmesını kararlaştır- dı Yapı ve Kredı Bankası ıle Alı Taran Fıkır LJretım ve Yapım Hızmetien AŞ'nın mahkeme karannı temyız etmek amacıyla Yargıtay'a başvurduklan bıldınldı G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Çın de ısrarfa bunu reddettı "Hayır" dedı, "Bunu yapmasaydık, ulkede ıstıkran sağlayamazdık" ABD yonetımı olçtu-bıçtı, ınsan haklannı ıkıncı pla- na ıtıp ekonomıyı seçtı ABD, Çrn'ı "en çok gözetı- len ulkeler" arasına koydu Cltnton'la Çın Devlet Baş- kanı Ciang Zemin'ı bıraraya getıren 27 Hazıran zır- vesmden çıkan sonuçlar, ışbıriığını sağlamlaştırdı In- san hakları konusundakı dıyalog da yukanda vungu- ladığımız klasık bıçımde geçtı Başlıkta yakınlaşmayı kullandık ama, Çın'ın gelışt- mı orta vadede "kozlaşmayı" hatta devammda "ku- tuplaşmayı" da getırebılır Çunku Çın bu hızla gelı- şırse 2010 yılında dunyanın en buyuk ekonomık gu- cu olmaya aday Önce Çın'ın bugunku çızgıye gelış surecını satır başlanyla aktaralım -Çın Komunıst Partısı'nın (ÇKP) 1978'dekı kong- resınde donemın Devlet Başkanı Deng, "reform pa- ketını"açıkladı Buna gore, koyluye toprak kıralana- cak, ekonomı dışa açılacaktı -Paket tuttu ve 1980'lenn sonunda Çın ekonomı- sı 1978'e oranla dort kat buyudu 1992'de yenı adım- lara gınşılırken ÇKP ıçınde muhalefet başladı Res- mı olarak açıklanmayan rakamlara gore, 60 mılyon dolayındakı ÇKP uyesınden 2 5 mılyonu partıden atıldı -ÇKP ıçınde "patronluk okullan" açıldı 1994'te Çın'ı dolaşırken tanıştığım Urumçı Bır Numaralı Pet- rol Boru Fabnkası'nın sorumlusu Ye Zhanlin yaşa- mını ozetlerken, "1984 'te bana patronluk gorevı ver- dıler" demıştı Dunyanın otekı coğrafyalannda anla- şılması guç bır tanım -1997 Eylulu'nde ÇKP'nın 11 Kongresı yapıldı Geçen martta da bu kongrede alınan kararlar Halk Kongresı'nde onaylandı Ust duzeydekı yonetıcıle- nn çogu yenılendı Temel karar değışmedı, "Yola ÇKP onculuğunde devam edılecek " Çın deneyımının geleceğını ongormek guç Çınlı yonetıcıler, "Kapıtahstsıstem, sosyalızmden çokşey oğrendı Şımdı bız de kapıtalızmden çok şey oğre- nıyoruz Bu, sıstemımızden odun vermeyı gerektır- mez" dıyor 'Bugün bir şey yedin mi?' Clınton bu yapıyı kabul ederek ya da kabul etmış gorunerek Çın'ı zıyaret edıyor ABD ıle Çın "herbo- yutta"goruştuler Başkanlar, Dışışlen, Tanm, Malıye bakanlan Ikı ulke 47 konuda anlaştı Bunlardan bazılarını ak- taralım -Sosyal guvenlığın gelışımı, sıgortacılık -Elektronık tıcaret, Intemet teknolojıs/ -ABD firmalarının Çın'de enerjı ve petrol ışıne gır- mesı -ikı ulkenın çalışma bakanlarının, emek pazan ve ış alanı oluşturma konusunda bır araya gelerek or- tak polıtıka uretmesı -Nukleer sılahlann sınırlandırılması konusunda ış- bırlığı Ikı ulke fuzelennın bırbınne donuk olmaması . Özetı, ekonomık ve asken alanda ışbırlığı llışkıler zaten bu rotada seyredıyordu, şımdı tam hatlanyla kesınleştınlmış oldu Konuya Turtaye açısından bakarsak yeryuzunde Avrupa dışında coğrafyalann da olduğunu gosterme- sı bakımından bu yakınlaşmanın aitmı çızmek gere- kıyor Turk/yeÇın'leılışkılennıgelıştınyor Eyluldenbu yana, Başbakan Yardımcısı Bulent Ecevit, Devlet Bakanlan Burhan Kara, Işın Çelebı, Yücel Seçki- ner ve Dışışlen Bakanı ismaıl Cem Çın'ı zıyaret et- tı. Şanghay'da Turk Tanıtım ve Ticaret Merkezı ku- a/ldu Onumuzdekı ay, Kazakıstan'da Çın'le komşu olan Orta Asya Ulkelen Zırvesı yapılıyor Buradan bakın- ca, Çın'le komşu sayılınz Orta Asya'nın bır ucunda bız vanz, bır ucunda Çın Yazıyı Çın'ın ıçıyle bağlayalım 1 mılyar 200 mılyon nufuslu ulkede bınncı sorun, ınsanlann yemek ve ba- nnma gereksınımı. 1970'lerde 300 mılyon kışı açlık sınınndaydı Bu rakam 1980'lende 150 mılyona duş- tu Bugunku resmı rakam 70 mılyon dolayında Çın'ın kırsal kesımınde hâlâ geçeriı olan bırselam- laşmabıçımı var Bızdekı, "Gunaydın, nasılsınız'ben- zen karşılaşma Çın kırsalında şoyle oluyor -Bugün bır şey yedın mı ? 48 saat sonra kurtuldu • Baştarafi 1. Sayfada defnettığı ılen suruluyor Buşekıldedeftıedı- len kaç ceset olduğu ıse ne yazık kı bılmmı- yor Kurtarma çahşmalan ıse enkaz altında hâlâ yaşayanlann olduğu düşunulerek ozen- lı davranılması nedenıyle oldukça yavaş sur- duruluyor Daha once enkaz altında oldukla- n belırlenen kı^ılere henuz ulaşılamadığı ıçın olu sayısıntn artabıleceğı belırtılıvor \dana Valısı Oğuz Kağan Köksa) da dun sabah kendısını zıyaret eden lıderlere bılgı aktanrken enkaz altından hâlâ canlı çıkarma umudunda olduklannı behrterek sağlık konu- sunda sorun olmadığını. temel gereksınme- lenn karşılandığını. şu ana dek 1500 çadır da- ğıtıldığını. 2 bın çadınn da gelmek uzere ol- duğunu anlattı Koksal, en buyuk yakınma- nın hasar saptanması konusunda oîduğunu behrterek "Şu ana kadar3bin ba^vuru aldık. Bunlardan 1500'ü çadır ve gıda talebinde de bulundu. Ve karşılandı. Vatandaşlann bizege- lerek vorulmasına gerek >ok. 50 kışiden olus- turduğumuz Hasar Tespit Komis>onu zarar goren vurttaslann avağına giderek gerekli ça- lışmaJan \apı>or" dedı Adana Valısı Oğuz Kağan Koksal'ın ver- dıği bılgıje gore depremden zarar gorenler jçın dun de Sosyal Yardımlaşma ve Guvenhk \'akfı'ndan 200 mılyar îıra yardım gondenl- dı Çeşıtlı kuruluşlarca şımdıye dek gonden- len yardım mıktan yanm tnlyon lırayı aştı CHP Genel Ba^kanı DenizBavkal. depremın ımardüzenının. kentyerleşmeplanınm, ımar standartlannın ne denlı onemlı olduğunun bır kez daha ortava çıkardığını behrterek "Tûr- (d.ve'de bir suredir bir dizi felaket yaşanıvür. Buna ha/ıriıklı değüiz. Konuyu yeniden ele alıpbirafeder\asasıçıkarmalıyız > 'dedı Dep- remın gunduz v e >az mevsımınde gerçekleş- mesının can kaybınjn duşuk oîmasmı sağla- dığını, bunun da kısmen sevmdıncı olduğu- nu belırten Bavkal, valıden bılgı aldıktan son- ra Ceyhan"a geçtı Enkaz kaldırmaçahşmalannı ınceleyen sı- vı] savunma ekıp Komutanıyla goruşen Bay- kal, H Kurtanna çalışmaiannda iki şeve ihd- yaç var. Enkazaltuida canlı varsa oldurulme- meü. ama hızlı da olunmaJı" dıye konuştu Bajkalguvenılır. hızlı veduzenlı bırşekılde has.ar tespit çalışmalannın sonuçlandmlması ıçın maddı kaynaklann seferber edilmesi ge- rektığıne dıkkat çektı Daha sonra Ceyhan Kaymakamı Mehmet Öklü'yu zıyaret eden Baykal, Vfısı<;, Suluca. Geçıtlı beldelenyle Adana'da hasar goren yerlerde ıncelemeler- de bulundu ÇiOer'etepki DYP Genel Ba^kanı Tansu ÇiDer ıse dep- rem bolgesınde ıncelemeler yapmak uzere geldığı ^dana'nın Ceyhan ılçesmde halkın tepkısıyle karşılaştı Ceyhan'da yedı-sekjz katlı apartmanlann çoktuğu Inonü Cadde- sı'nde çadır kuran depremzedelerÇıller'ı go- runce tepkı gostererek "Sorunumuzla ne de\- let, ne de nufletvekiOeri ilgüenivor. Neden ge- liyorsunuz. Biz olmuşuz. Mercedeslere binip biırava gelmek sonuıumuzu çözmez" dedık- ten sonra yuhaladılar Depremden zarar gorenlere yardım yap- mak ıste>enlenn başvurusu uzenne Adana Valılığf nce bazı kamu bankalannda hesap- lar açtınldı Valılıkten yapılan açıklamada yardım yapmak ısteyen yurttaşlann Zıraat Bankası Adana Şubesı'nde 30440-1125-2 , Ataturk Caddesi Şubesı'nde 30440-578- 8,VakıfIar Bankası Adana Şubesı'nde 2037921, Halk Bankası Adana Şubesı'nde 150 00 2220 No'lu hesaplara yardım yapabı- leceklen bıldınldı Malıye Bakanlığı, depre- mın vergı mukelleflen uzenndeyaptığı mad- dı ve manevı etkıyı dıkkate alarak Adana ıl merkezınde ve Ceyhan'da gelır vergısı ıkıncı taksıt!enn<n odeme surelennın 15 Tetnmuz 1998'e kadar uzatıldığını bıldırdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog