Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

3© HA2İRAN 1998 SALI CUMHURİYET HABERLER Tayyip Erdoğan hapiscezasını temyizetti • îstanbul Haber Servisi - tstanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. Siırt'te yaptığı bir konuşmasında "halkı sınıf, ırkr din, mezhep veya bölge farklıhğı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettigi" gerekçesiyle Diyarbakır DGM'nin hakJanda verdiği 10 aylık hapıs cezasını temyiz etti. Erdoğan'ın avukatları Kezban Hatemi ve Mehmet Kemal Aydın tarafından hazırlanan 6 sayfalık temyiz dilekçesi, dün îstanbul DGM'ye ulaştınldı. Dilekçe, tstanbul DGM kanalıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlıği'na sunulmak üzere, Diyarbakır 3 No'lu DGM'ye gönderildi. İnsan haklan uyarısı • İZMİR(AA)-Dokuz Eylül Ünıversitesı Hukuk Fakültesı Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Cyesi, AİHM'de Türkiye ile ılgili davalarda savunmanlık yapan Prof. Dr. Durmuş Tezcan, "Türkiye ile ılgili davalan inceleyerek" birrapor hazırladı. tçişleri Bakanlığı'na gönderilen raporda, Türkiye hakkında Avrupa lnsan Haklan Komisyonu'nda (AİHK) bin 500 "kabul edilebilirlik" karan verilip, incelemeye alınmış bireysel baş\ııru bulunduğunu belirten Tezcan, kasım ayında yürürlüğe girecek 11 no'lu ek protokol nedeniyle başvurularda artış beklendiğini kaydetti. Hindistan ANKARA (AA) - TBMM Başkanlığı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Hindistan Parlamentosu Alt Meclisi Başkanı G.M.C Balayogi ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı Hikmet Çetın'ı ziyaret etti. Balayogi, Hindistan'ın nükleer denemelerinin hiçbir ülkeye yönelik olmadığını kaydederek, "Hindistan, hiçbir ülkeye zarar verme niyetinde değil. Hindistan, bartş Ve' istikran destekleyen ' ülke olmuştur. Türkiye ile de ilışkilerini bozmayı istememektedir" dedi. Mehmet Özhaseki görevine başladı • KAYSERİ (AA) - Belediye Meclisi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özhasekı, dün sabah görevine başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde Başkanvekili Zeki Yeltekin, Genel Sekreter Cafer Beydilli ve daire müdürlen tarafından karşılanan Mehmet Özhaseki, beledıyenin işleyen bir kurum olduğunu belirtti. Şükrü Karatepe'nin yaptığı bir konuşma nedeniyie 1 yıl ceza alarak hapse girmesinden sonra belediye meclisi. geçen hafta Mehmet Özhaseki'yi başkan seçmişti. Birdal'm pasaportu • ANKARA (ANKA) - Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, CHP Îstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın yazılı soru önergesıne gönderdiği yanıtta, Akm Birdal'm 21 Nisan 1998'depasaportunun süresinin uzatılması için baş\urduğunu, pasaportun bir buçuk ay sonra saldınnın ardından verildiğini bildirdi. CHP milletvekili Karakaş, Birdal'ın saldın günü pasaportunu alması halinde Paris*te bir toplantıda olacağına dikkat çekti. PoHslere 15 yıl istendi • İstanbul Haber Ser\isi - Görevlı olmadıklan halde kimlik kontroiü yapmak için durdurduklan 5 kişiden tehditle para aldıklan, 2 kişiden de para almaya teşebbüs ettikleri iddia edilen 3 polisin yargılandığı davada savcı. sanıklann 15 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasma çarptınlmalannı istedi Tıtan davası • tstanbul Haber Servisi - Titan Türkiye Direktörü ICenan Şeranoğlu'nun da aralannda bulunduğu 12 Titan yöneticisinin 45 kişiyi dolandırdıklan iddiasıyla yargılanmalanna Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Kenan Şeranoğlu, dolandıncılık suçlamasını reddederek etkinliklerinin yasal olduğunu savundu. Bakan Uluğbay, genelgenin anayasa ve yasalara aykm olmadığını söyledi 'Kıyafet genelgesi değişmez'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, kılık-kıyafet genelgesinin yerine yeni bir düzenleme yapılmayacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Uluğbay, FP Konya Milletvekili Hasan Hüseyin Öz'ün "küık-kıyafet genelgesine" ilişkin soru önergesini yanıtladı. Hikmet Uluğbay, söz konusu genelge ile "MUli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerie Öğrencilerin Kılık ve Kıyafetlerine İlişkin Yönetmeük" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlannda • Hikmet Uluğbay, ortaöğretim kurumlarında derslerin Atatürkçülükle ilişkilendirilerek anlatılması yönünde alınan karan eleştirenlerin doğru bilgilere sahip olmadığını söyledi. Atatürkçülüğün derslere girmesinin 1986 yılında alınan kararla gerçekleştiğini kaydetti. Çahşan Personelin Kılık ve KıvafetlerineDair Yönetmelik" hükümlenne uyulmasının istendiğini belirtti. Hikmet Uluğbay, şöyle dedi: "Demokrasiler, kurallar rejimidir. Ülkemizdeld kurallar da TBMMnin çıkardığı yasalar ile bu yasalann Ldn \erdiği yönetmelik ve diğer mevzuatla oiuşmaktadır. Demokratik rejimlerde konulan kurallara uymak ve uygulamak yönetimlerin önde gelen görevidir. Birev lerin veya gruplann kendi anlayışlaruu demokrasimizin yasalanna egemen kılması beklenemez. Ulus olarak temel amaeımız. toplumun her kesiminde hukuk kurallarına uvınayı ve saygıyı esas kılmaktır. Söz konusu genelgenin, anayasa ve yasalara a> kınuğı bulunmadığmdan yeni düzenleme yapılmasını gerektiren bir husus yoktur." Bakan Hikmet Uluğbay, Cumhuriyefe yaptığı açıklamada da ortaöğretim kurumlannda derslerin Atatürkçülükle ilişkilendirilerek anlatılması yönünde alınan karan eleştirenlerin doğru bilgilere sahip olmadığını söyledi. Atatürkçülüğün derslere girmesinin 1986 yılında alınan kararla gerçekleştiğini kaydeden Uluğbay, "Eleştiri yapanlar Türkiye'de neyin uygulandığını iyi araştırsınlar. Çünkü, Atatürkçülük 1986 yıhnda 6 bakanın imzasıyla derslere gjrdi" görüşünü dile getirdi. Kendilerinin, Atatürk'le ilgili konulann hafifletilmesi yönünde çalışmalar yaptıklannı söyleyen Uluğbay, derslerden gereksiz tekrarlann çıkanldığmı kaydetti. Hikmet Uluğbay. ders konulannın Atatürkçülükle ilişkilendirildiğini vurgulayarak "Yapılan sadece konulann derslerle uyumlu hale getirUmesL İlave ders yok" diye konuştu. Yeşil gensoru önergesi 'Çetelere bulaşmayan merkez sağpartiyok' • CHP milletvekili Orhan Veli Yıldınm, görüşmeler sırasında üstü kapalı olarak Cumhurbaşkanı Demirel'i "çetelerin dedesi" olarak suçladı. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - DYP Grup Başkanvekilleri tarafın- dan. yerini bildiği halde yetkiü makamlara bıldir- mediği gerekçesiyle Dev- let Bakanı Eyüp Aşık hakkında verilen gensoru önergesi, dün TBMM Genel Kurulu'nda görü- şüldü. DYP'lilerin Aşık hakkında verdikleri gü- vensizlik önergesi de ya- nn oylanacak. DYP'lilerin "Yeşü, kontrolümüz alnnda" sözleri nedeniyie Devlet Bakanı Eyüp Aşık hak- kında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınması, CHP'nin tavn nedeniyie kabul edilmiş- ti.TBMM'de geçen hafta yapılan görüşmeler sıra- sında salonda bulunan CHP'lilerin karar yeter sayısı rakamını yükselt- melerine karşın oy kul- lanmamaları karar alın- masını zorlaştırmış, CHP'lilerin salondan ay- nlmaması üzerine öner- genin gündeme alınması- nın kabul edilmesi tartış- ma yaratmıştı. TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan görüşmeler sıra- sında CHP'nin net olma- yan tavn tartışmalara ne- den oldu. CHP Tunceli Milletve- kili Orhan Veli Yıldı- nm' ın, dünkü görüşmeler sırasında üstü kapalı ola- rak Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel' i "çetele- rin dedesi" olarak suçla- yarak "Çetelere bulaşma- yan merkezsağ parti yok" demesi tartışma yarattı. Yıldınm, DSPliderive Başbakan Yardımcısı Bû- lentEcevit'in iktidarda ol- masına karşın neden kontrgerillanın üzerine gitmediğini ve faili meç- hul cinayetlerin hesabını sormadığını kaydederek "Acaba Başbakan Yar- dımcısı ve hükümet ola- rak siyasi irade sahibi de- Pmi"dedi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Enneni tasansıveKıbns,MGK'deANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK), bu ay yaşanan önemlı iç ve dış gelişmeler değerlendınlir- ken, Fransa'nın sözde Ermeni soy- kınmı yasasıyla ilgili karan, Kıb- ns'ta yaşanan son bunalım ve Yu- nanistan'la ilişkiler ele alındı. MGK'nin haziran ayı olağan toplantısı, dün Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Başbakan Mesut Yılmaz. Genelkurmay Baş- kan ı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- radayı, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ismetSez- gin, lçişleri Bakanı Murat Başes- gioğlu, Dışişleri Bakanı İsmail Cem. Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora- miral Salim Dervişoğlu. Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral bhan Kıhç, Jandarma Genel Ko- mutanı Orgeneral Fikret Özden Boztepe ve MGK Genel Sekrete- ri Orgeneral ErginCelasin katıldı- lar. Kıbns'la ilgili bölümünde Devlet Bakanı Şükrü Sina Gü- rel'in de bulunduğu toplantıda. MİT Müsteşan Şenkal Atasagun. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Bü- yükelçi Korkmaz Haktanır, Em- niyet Genel Müdür Vekili Ersin Yıhnaz ve OHAL Bölge Valisi Ay- dın Arslan da yer aldılar. MGK'de Oiağanüstü Hal Ue PKK'nin iç ve dış destekleri konusu da ele alındı. (HASAN ADIN) Toplantının ana gündem mad- desini, Fransız Ulusal Meclisi ta- rafından kabul edilen sözde Erme- ni soykınm yasa tasansı, Kıbns'ta yaşanan son bunalım ve Yunanıs- tan ile ilişkiler, Cardiff zirvesinden Türkiye'ye ilişkin olarak çıkan ka- rarlar oluşturdu. Fransız Senatosu'nun gündemi- ne alınması Türkiye'de büyük ra- hatsızlık yaratan yasa tasansıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı kurul üyelerine bilgi sundu. Tasa- nnm senatoda kabul edilmesinin engellenmesi için alınacak önlem- leri tartışan kurul, sözde Ermeni soykınmı ile ilgili yasa oluşturma ginşimlerinin yayılmasınm önü- ne geçilmesi için yürütülmesi ge- reken çalışmalan da değerlendir- di. Yunanistan'ın Güney Kıb- ns'taki Baf Üssü'ne 4 F-16 savaş uçağı indirmesinin ardından baş- layan bunalımda yaşanan gelişme- ler MGK'de masaya yatınldı. MGK. Oiağanüstü Hal uygula- ması ile PKK'nin iç ve dış destek- leri konusunu da ele alırken istih- barat birimleri, terörle mücadele- nın özellikle dış destekleri konu- sunda bilgi \e belgeleri kurula sundular. Tacizci binbaşı ordudan atıldı \LVHlVtUT ORAL DİYARBAKIR-Silvan ll- çe Jandarma Tabur Komuta- nı olarak göre\ yaparken em- rinde çahşan tabip teğmen Z.G, jandarma erleri TA, AJC, H.Ç. ve Ö.Ö'ye müte- selsil (zincirleme) sarkıntılık yaptığı ortaya çıkan Jandar- ma Binbaşı AhmetAü Kaba- taş'a 2 yıl 29 ay 10 gün hapis cezası verildi. Kabataş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ihraç edildi. Diyarbakır 7. Kolordu Ko- mutanhğı Askeri Mahkeme- si'nde 1 yıldan bu yana de- vam eden da\ ada, sanık Bin- başı Kabataş, suçlamalan sürekli olarak reddederek emrindeki askerler aracılı- ğıyla masaj yaptırdığını, \ü- cudunun alt tarafını soymadı- ğını ileri sürmüştü. Olayın mağdurlanndan Ö.Ö'nün, tazmınat taleplerinin saklı tu- tulmasına da yer verildi. YAZII ORHAN BİRGİT Benim kuşağım cumhuriye- tin ilk yıllarında doğdu. Orta öğrenimini de 4O'lı yıllarda yaptı. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkalı yirmi yıl ya geçmiş, ya geçme- mişti, Ikinci Dünya Savaşı'nın olumsuz koşullannı iliklerimize kadar hissediyorduk. Karartma ve karne döne- miydi. Ülkede lise sayısı, abartmadan söyleyeyim 50'yi geçmezdi. 63 ilin tümünde li- se olmadığı için, mesela birOr- dulu genç Sıvas'a, Ispartalı, Antalyalı da Afyon'a giderdi. Devlet, lise öğretmenini ye- ni yeni yetiştiriyordu. Yeterli sa- yıya ulaşılamadığı için de bazı dersler, pedagojikoğrenimden geçmemiş kimi devlet görev- lilerince veriliyordu. Benim okuduğum Konya Lisesi'nde Almanca derslerine önce bir arkitekt, daha sonra da bir kimya uzmanı geliyordu. Ortaöğrenim sırasında ye- terli düzeyde yabancı dil oğret- Hoşgeldin Aydmlanma mek isteyenler, çocuklannı Is- tanbul'a, ya Galatasaray'a, ya da Fransızların, Almanların, Amerikalıların imparatortuğun son yıllarında açtığı kolejlere göndermek zorundaydılar. Iz- mir, Tarsus, Kayseri gibi iki üç yörede de benzer Amerikan kolejleri vardı. Tümü paralı olan bu okulla- ra, Anadolu kentlerinde oku- yan memur, esnaf çocukları nasıl gitsin? O kentlerde sana- yici ve ticaret adamı bile yok denecek kadar azdı. Kısaca bizim kuşağımızın, Batı'nın da Doğu'nun da düşünce pence- relerini açtırmalan olanaksızdı. Bize yabancı dil öğrenimi vermekte zorlanan devlet, bir başka yoldanjmdadımıza ye- tişti. Hasan Âli Yücel'in ba- şında bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı Doğu ve Batı'nın en seçme yapıtlarını "klasikler" adı ile yayımlamaya başlamış- tı. Artık, salt kendi ülkemizin değil, bütün insanlığın izbırak- mış düşün ve edebiyat adam- lannın yazdıklarını okuyabile- cektik. Kitapların satış fiyatlan ucuzdu. Devlet, yoksulluğunu bu dev kültür hizmetine yansrt- mamıştı. Ama böyle de olsa bu kitapları satın alamayanlar için, Halkevleri kitaplıkları da isteyenlerin hizmetindeydi. Birbiri ardına okuduğumuz bu dev kitapları, Halkevi dil- edebiyat kolunda düzenlenen küçük seminerlerde tartışırdık. Demokrat Parti iktidarının; Köy Enstitüleri gibi, Halkevle- rini de niçin kapattığının, kla- siklerin yayınına neden son verdiğinin ayırdına o zaman varamamıştım. Bugün bu yaş- lardan geriye baktığım zaman, ülkemin ve halkımın aydınlığı- nın, dönemin iktidannca bilinç- li olarak istenilmediğini daha kolay anlayabiliyorum. ••• Zaman zaman düşünmü- şümdür. Yabancı dilleri iyi bilerek üni- versite öğrenimine başlayan çocuklarımızın sayısı hızla ço- ğalıyor. Dış ülkelerde öğrenim yapanlarınki daha da hızla ar- tıyor. Batı'da da, Doğu'da da ya- yımlanan kitaplar, doğrudan doğruya kitapçılanmızın rafla- rında sıralanıyor. Ama neden- se o Yücel'in klasikleri, benim için öğrenim yıllanm sırasında belleğimde yer eden o tarifsiz yeıieşmeye karşın hep aradı- ğım, yenileri niçin çıkmıyor di- ye kendimi sorguladığım ki- taplar olmuştu. Gazetem ve gazeteniz, bu- günden başlayarak beni artık o uzun yıllardır süren mahru- miyetten de, kendime dönük sorgulamadan da kurtanyor. "Cumhuriyet" Kurtuluş Sa- vaşı'nda da, ondan sonra ki yıllarda da hep aydınlanmaya yönelik işlevler yaptı. Aydınlıktan korkanlar, yara- sadır. Yarasalar, bu nedenle de "Cumhuriyet"] sevmezler. Her salı yayımlanacak olan "klasik- ler" dizininin bu tür kitaplann alışılmış tirajlarının çeperlerini yırtarak, her "Cumhuriyet" okuruna ulaşmasının ne kadar büyük bir hizmet olduğunu dü- şünelim. Promosyonu tabak-çanak olarak görenler, belki Cumhu- riyet kitaplarını okuduktan sonra bugüne kadar nasıl bir yanlışta ısrarcı olduklarını da anlarlar. Hoşgeldin Salı günleri. Hoş geldin aydmlanma. Ne iyi ettin de kitaplıklanmız- da boş kalan rafları doldurma- ya başladın.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog