Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyetİmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orl.an Erinç • Genel Yavtn Koordınatöriı HikmstÇe- tinkava • Yazuşlen Müdüru İbrahim Vıldız # Sonımiu Müdür Fikrct İlkiz 9 Haber Merkezı Müdürir Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dı> Haberler Şinau Damşoğlu # Istıhturat Cengiz V ıldınm • Ekonomı Mehme» Saraç 0 Kultur Handan Şenköken 0 Spor -Vbdülkadir Yücelman 0 Makileler Sami Karaören 0 Duzeltme Abdullah Y ancı 0 Fotoğraf Erctoğan Köseoğlu 0 Bılgı-Belge EdibeBuğra#r ıurıH,ıbcrkn Mehmet Faraç Ya\ın Kurulu Ilhan Sclçuk (Ba^kdn). Orfaan Erinç, Okta> Kurtböke. llikmet Çetinkava. ^ükran Soner. Ergun Balcı. İbrahim Yıldız. Orhan Bursah. Mustafa Balba\. Hakan Kara. AnkaraTemMİcısı Mustafa Balba> AuturkBuKanNo 125.Kaf4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 Chat). Faks 419502" 0 İzmir Temsılcısi Serdar Kı/ık, H Zıya Blv 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks 44191170 Adana Temsılcısı Çrtin Yiğenoğlu, lnönüCd 119 S.No.l Kat.l. Te! 363 12 ll.Fak> 363 12 15 Mıiessese Müdürü Cstûn \kmen 9 Koordmator Ahmet korulsan 0 Muhasebe Bülcnr \ener«ldare Hüsevin Cürer • tştame Önder Çelik • Bılp- Işlem Vail İnal 9 Bılgısavar Sıstem Mürü»« Çiler*Satış FaziletKuza MEDYA C: • Yonetım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gûlbin trduran 0 Koordmator Reha Işıtman 0 Genel Mudür Yardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 51395 80-5HS460-61.1-aks 513S463 mi>,.. ,» Raun: \ enı Oün Haber Aıansı, Basın ve Yayınçılık A.Ş o-a/, c J ••»•»'• C^alollu 34334 lst PK 246 Islanbul Tel «0 212)512U5O5<;Ohaı) Fak» 10 212ı 513 «5 1} 30 HAZİRAN 1998 tmsak: 3.26 Güneş: 5.28 Öğle: 13.15 İkındı: 17.13 . Akşam: 20.48 Yatsı: 22.40 www.cumhunyet.com.tr BM'd0i izin • CEîEVRE/NEVVYORK (AA)-^eçen yıl 2.3 milyon insaon AIDS'ten öldüğü belrtildi. AIDS'li sayısının hıHa arttığı gelişme volundaki ülkelerden gelen talepkT üzerine, BM tarafından oluşturulan bir sağlık heyeti. isteyen ülkelerde, henûz deneme aşamasında bulunan AIDS aşısının insanlar üzerinde kullanılabilecegi yolunda görüş belirtti. BM, hastahğın yayılması ve artan talep üzerine henüz deneme aşamasında bulunan AIDS aşısının insanlar üzerinde kullanılabileceği yolunda görüş belirtti. kopyalansın' • ANKARA(AA)- CHP'nin lnternet aracılığıyla gerçekleştirdiği, 3. hafta "lnternet Anketi" sonuçlandı. Ankete katılanlara, lskoçya'da Dolly adlı koyunun kopyalanması gibi insanlann da kopyalanmasına taraf olup olmadıklan soruldu. Ankete katılanlann yüzde 50.7'si insanlann kopyalanmasına "taraf olduğunu", yüzde 45.3'ü "taraf olmadığını" söyledi. CHP, "lnternet Anketi"nin 4. haftasında ise "Sizce Türkiye'de devlet, vatandaşın geçiminden sorumlu mudur, değil midir" sorusunu yöneltecek. CHP'nin lnternet adresi şöyle- http:'-chp.org.tr Rize'de denize • RİZE (Cumhuriyet) - Rize'de, alınan su numunelerinde koli basili oranının oldukça yüksek çıkması üzerine limandan tslampaşa mahallesine kadar olan yaklaşık 10 kilometrelik sahil bandında denize girilmesi yasaklandı, Rize Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı uzmanlan, asılan levhaları özellikle çocuklann ve gençlerin dikkate almadıklannı belirterek, bu konuda anne ve babalara ' büyükgörevleTdüştüğünü söyledi. havuz keyfi • VİRANŞEHtR(AA)- Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde. 4 yıl önce Şehmuz Demirel tarafından 15 milyar liraya yaptınlan yüzme havuzu, hava sıcakhğırun 45 dereceye kadar çtkması nedeniyle kapanmaktan kurtuldu. Olimpik standartlara uygun olarak yaptırdığı havuzunun, ilk 2 yılda sürekli zarar ettiğini ve önceki yıl kapatma karan aldığını belirten Şehmuz Demirel, bu yıl tesisin bir anda büyük rağbet görmeye başladığını söyledi. Beymen Home Koleksiyonu • Haber Merkeri - "Beymen Home 98 Yaz Koleksiyonu" özel dokuma kumaşlan ve seçkin dünya markalanyla kalite ve şıklığı yatak odalanna taşıyor. Beymen Home'da; nevresim takımı 29 milyon 850 bin, pike 26 milyon 800 bin, bornoz 12 milyon 500 bin, masa örtüsü 7 milyon 900 bin ve amerikan servisi 2 milyon 950 bin liradan satılıyor. '4. Vosvos ŞenKği' • ANKARA(AA)-Ordu Doğa Aktiviteleri Derneği tarafından düzenlenen ve doğa dostu Enis Ayar rehberliğindeki "4. Ordu Vosvos Şenliği" 4-11 Temmuz tarihleri arasında Ordu'da yapılacak. Şenliğe, tstanbul. Samsun, Denizli- Pamukkale, Konya, tzmir, Iskenderun ve Diyarbakır'daki Vosvosçular, "Banşa Bir Şans Daha" sloganıyla katılacaklar. Vosvosçular. 2 bin 500 kilometre yol kat edecekler. Eğithn Kampı • ANKARA(AA)-TEMA Vakfı tarafından düzenlenen ve sponsorluğunu Tekfen Holding kurucu ortaklanndan Feyyaz Berker"in yaptığı "doğa ve erozyon eğitimi" kamplarının ilki Antalya'da başladı. TEMA gönüllülerine, erozyon eğitmenlerine, öğretmenlere, din görevlilerine, orman, ziraat, biyoloji ve coğrafya öğretmeni yetiştiren fakültelerin öğrencilerine; erozyon. doğurduğu sonuçlar ve önlemler konusunda eğıtim \ erilecek. Greenpeace: Petkim'in uygulamalan çevre ve insan sağlığı için olabilecek en kötüsü 4 Petldm halkı yandhyor'tZNttR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu)-Greenpeace'in, Aliağa Pet- kim tesislerinin yol açnğı çevre kir- liliğine ilişkin 23 Haziran'da yap- tığı basın toplantısıntn ardından Petkim Genel Müdürlüğü'nce ya- yımlanan basın bülteninde. "ka- muoyumı yanıtaa veGreenpeace'i SUÇIİVKI ifadeler"in yer alması tepkiyle karşılandı. Greenpeace Akdeniz Toksik Maddeler Kam- panyası Sorumlusu Tolga Temu- ge, Petkim'in, işlediği çevre suç- lannı "butarzyanuşifadeler" ıle gizleyemeyeceğini söyledi. Greenpeace Akdeniz Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlu- su Tolga Temuge, Petkim Petro- kimya Holding AŞ Yönetim Ku- rulu Başkanı Vehbi Dinçerler'e yazdığı yazıda, Petkim'in açıkla- masında toksik atıklann atıldığı alanın geçırimsiz doğal birzemin üzerinde kurulu olduğunun iddia edildiğını ammsatarak "Bu iddi- anm>< aptınnışoJdufunuz ÇED ra- ponı ile desteklemeniz gerektiği- • Petkim Genel Müdürlüğü'nün Greenpeace'e yanıt niteliğindeki bülteninin kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle dolu olduğunu belirten Akdeniz Toksik Maddeler Kampanyası Sorumlusu Tolga Temuge, "Petkim, bu tarz ifadelerle işlediği çevre suçunu gizleyemez" dedi. ni düşünüyonız. Kaldı kiTehlike- li Atiİdann Kontrolü Yönetmeli- ği'ne göre bu atıklann yönetme- liktc betttienen standartiara uygun olarak altı snanmcş ö/el düzenli de- polanıa alanlarınagömülmesi ge- rekmektedir. l \gulamanmn bu standartlara hiçbirşekilde uyma- dığını bir kez daha ifade ediyo- ruz" dedi. ABD gerçe^ ~ Petkim'in açıklamasında, ABD için kullanılan "çevTe kanunlan- nın en ağır olduğu bilim \v tekno- lojide dümanın en geUşmiş ülke- si" ifadesıne katılmadıklarını, ABD'de bulunan VCM ve PVC fabrikalannın çoğunuh, hiçbir po- litik güce sahipolmayan fakır zen- ci halkın ve göçmenlerin yaşadı- ğı bölgelerde kurulduğunu vur- gulayan Temuge sözlerini şöyle sürdürdü: -f^nel müdürlügünüzün. PVC üretimi. işlenmesi ve kullanunı sı- rasında insan ve çevre sağlığını tehlike\c sokacak herhangi bir toksik nıaddenin ortaya çıkmadı- ğı ifadesi Lse kuruluşunuzun duru- munun vahametini en güzel anla- tan cütnledir. Dünyadaki hemen tüm VCM/PVC üretküerininda- hi kabul ettiği bu büunsel gerçegi öğrenebilmek için en azuıdan te- sislerinizden bugüne kadar akh- ğunız numuneterin analiz sonuç- lannı okumanızı tavsiye ederiz. Türki\e'd€ geri dönüşümün çok fazla olduğu ile ilgili iddianız gü- lünç olmaktan öteye geçmemek- tedir. işingerçeğ^PVC'nintüm plastikler icerisinde geri dönüşfi- mü en zor olan plastik olması ve bu yüzden geri dönüşümünün he- men hiç gerçekleşmemesidir." Temuge. Avrupa'da pek çok topluluk ile şirketin, tsveç ve Da- nimarka'nın PVC'yi terk etme yolundaçalışmalaı yapoğıru, 2000 yılı Olimpiyat Oyunlan'nın yapı- lacağı Sydney Olimpiyat Stadyu- mu'nun PVC'siz ürünler ile inşa edildiğini belirterek Petkim Ge- nel Müdürlüğü'nün, "kloriu ank- lann ve ürünlerin yakılması so- nucunda dioksin ve furan" gibı tehlikeli maddeler oluştuğunun bir "kkfia" olduğu yolundakı açık- lamasına şu yanıtı verdı: -Sizin 1200 C derece üzerinde yakılması halindedioksin oluşma- yacağı >önündeki ifadeniz. atık yakma sonucunda dioksin ohış- tuğunu bildiginizin bir kanıüdır. Size sorumuz. bugüne kadar tesi- sinizdeki düşük ısılar ile çauşan yakma fınnlanndan etrafa ne ka- dar dioksin yaydığınızdır? Kaldı kiatıklann 1200C derecedevakıl- masıdioksin otuşumunuönlemek- te yetenizdir. Zaten Çevre Bakan- hğıda Izmifte kurulmuş olan Tür- kive'nin ilkTehlikeli ve Klinik Aük Yakma IesBİ'nebuyüzdenizinver- memektedirr Dinçerler'e gönderdiği yazıda, Aliağa Petkim tesislerindeki cı- va-cell'lerin membran cell'ler ile değiştirilmesi önerisinin Pet- kim'den değil klor alkali tesisin- de yıllardır butoksik ağırmetal ile zehırlenen işçilerin sendıkasmdan geldiğine dikkat çeken Temuge, Greenpeace'in, kaynakta toksik atık yaratılmasının engellendiği "TemizLretim" yöntemlennı des- teklediğını, yaratılan bu atıklann düzenü depolanmasınaveya yakıl- tnasına karşı çıktığını voırguladı. 4. Alan>a Uluslararası Hentbol Turnuv ası sporta rurumin iç içe geçtigi bir organizasyon oldu. Sporcular saha- da ter dökerken (üstte), Alanya'ya gelen turistler de sporun coşkusunu \aşadılar (vanda). Turnuvada kolu k>- nlan Aydın Ü Karması takımının küçiik vıldızı. aldığı kupayla teselli buidu (vanda aJtta). Alanya'da hentbolcoşkusu 4. Alanya Uluslararası Hentbol Turnuvası 'na 7 ülkeden 76 takım katıldı DENtZDERİNSU Alanya'nın'Kap- lumbağa'sı 4 yaşı- nabastı. Ukil995 yılında 26 takımın katılırruyla düzen- lenen Alanya Uluslarası Hentbol Turnuvası, bu yıl 7 ül- keden 76 takıma evsahipliği yaptı. 4 gün boyunca oynanan karşılaşmalar, çeşitli etkinliklerle bırlikte hem katı- lanlara hem de seyircilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Sponsorluğunu Budged Ret A Car, Onur Air ve McDonalds'ın yaptığı turnuvanın şüphesiz en büyük sıkın- tısı, Alanya'yı yakıp ka\oıran aşın sı- caklardı. Gölgenin karaborsaya düş- tüğü günlerde sporcular, maçlann ya- nısıra gün boyu su şişelerine akın ede- rek sennlemeye çalıştılar. Hentbol Fe- derasyonu Organizasyon Komitesi'nin, Alanya Belediyesi ile ortaklaşa dü- zenlediği turnuvanın yabancı konuk- lan, ilgiyi özellikle üzerlerine topla- dılar. tsveç, Hollanda, Kazakistan, Le- tonya, KKTC ve Türkmenistan'dan gelen konuklar, Alanya'nın tatil bel- desi özelliginden de bol bol yararlan- dılar. Hazar Denizi'nin ekonomisi kö- tü ülkelerinden Türkmenistan'ın, Alan- ya'daki turnuvaya katılabilmek için 4 günlük otobüs yolculuğunu göze ala- rak gelmesi turnuvanın ilginç notla- nndan biriydi. "Turnuvada kazananlarolacak. an- cakkaybedenolmavacakür" ilkesiy- le oynanan maçlarda kimi zaman si- nirler gerildi, kimi zaman istenme- yen sakatlıklar oldu. Kolu kınlan Aydın tl Karması ta- kımından küçük bir kız, aldığı kupay- la teselli bulurken, lzmir Büyükşehir Belediyesi'ylc Bilgi Etlik Koleji'nin yaptığı maçta oyuncular arası çıkan kavga herkesi üzdü. Ancak sonuçtaka- zanan her zaman olduğu gibi spor ve dostluk oldu. Auditoryum Disco'da- ki kapanış gecesinde tüm sporculann bir araya gelerek sergilediği tablo, bir anlamda sporun gücünü gösteriyordu. Bu yıl 4. kez düzenlenen turnuva- nın yeni bir çehresi daha vardı. Yaban- cı takımların oyuncularını ızleyen hentbol yöneticileri, bu sporculan kendi takımlanna katabilmek için bü- yük çaba gösterdiler. Evsahibi Alanya'nın gençleri de ar- tık hentbole daha sıcak bakıyor. 4 yıl önce topun kaleye elle atılmasını şaş- kınlıkla izleyen gençler ve çocuklar, heryaztakımlann mücadelesini gör- dükçe bu spora imrenmeye başladı. Sonuçta Kaplumbağa'nın simge- lediği Alanya Uluslararası Hentbol Turnuvası, 4. yaşını bitirdi. Herkes kaplumbağaya nice yaşlar dilerken. hentbolün bu turnuvayla daha renkli bir görüntü sergilediği görüşünde. Aspendos Festivali ...Veturizm sanatla kucaklaştıANTALYA (AA) - Antal- ya'da bu yıl beşincisi düzen- lenen "Aspendos Opera ve Bale FestivaB" turizm ve sa- natın iç ıçe olduğunu bir kez daha gösterdi. Festival dola- yısıyla tarihi Aspendos Ti- yatrosu, bugüne dekyaklaşık 40 bin yabancı ve 10bin yer- li turiste ev sahipliği yaptı. Aspendos Antik Tiyatro- su'nuntarihi ortamındasanat- severlere sunulan eserler, ya- bancı turistler tarafından bü- yük ilgi gördü. 15 bin kişilik tarihi Aspendos Tiyatrosu'nu dolduran izleyicilerin yüzde 90'ını yabancılar oluşturdu. Festival dolayısıyla Aspen- dos'ta düzenlenen "opera ve bale" rurlanyla tiyatroya ge- len yabancıların da büyük çoğunluğunu Almanların oluşturduğu bildirildi. Antalya'da 13 Haziran gü- nü başlayan ve 5 Temmuz"da sona erecek olan 5. Opera ve Bale Festivali'nde en çok iz- leyici çeken eser. Devlet Opera ve Balesı sanatçılannın sahnelediği Verdi'nin Aıda Operası oldu. tzleyicilerin talebi üzerine 2 kez sahnele- nen Aida'yı ilk gün 10 bin. ıkinci gün 7 bin kişi izledı. Aspendos Tiyatrosu'nda 15 Haziran günü sahnelenen Carl OrfT un Carmina Bura- na Oratoryosu da 10 bin ki- şıyi çekmeyı başardı. Ali Ba- ba ve 40 Haramiler Operası ile "Don KazaklanKorosu" da 7'şer bin kişilik ızleyici çe- ken eserler arasındayer aldı. Daha çok yabancı turistlerin izlediği bu eserlerden "AH Baba ve Kırk Haramiler" operası en fazla yerli izleyi- ci çeken opera oldu. Haftada üç esenn sahne- lendiğı Opera ve Bale Festi- vali'nde bu akşam da Piyotr Ö>içÇa>kavski'nin "Uyuyan Güzel" balesini, tstanbul Devlet Opera ve Balesi Or- kestrası ve Çocuk Balesi sa- natseverlere sunacak. 1 Tem- muz'da "Klasik Bale Yıkiız- lan*. 2 Temmuz'da "Krem- lin Oda Orkestrasrnın kon- sennın ardından festivalde. G. Verdi'nin "OteUo" adlı operası sahne alacak. Opera ve bale festivalini. bu yıl 120 bin yerli ve yabancı turistin ızlemesi bekleniyor. Ukyıl72bin,ikinciyıl80 bin, 3. yıl 84 bin ve geçen yıl da 90 bin kişinın izlediği fes- tivale ılginin her yıl arttığını belirten yetkıliler. önümüz- deki yıllarda bu rakamın da- ha da artacağı görüşünü di- le getirdıler. Yarın 1 Temmuz Kabotaj Bayramı 'Kabotaj ruhuna ihanet ediliyor' tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)-1 Temmuz Kabotaj Bayramı öncesinde açıkla- ma yapan TMMOB Gemı Mühendisleri Odası tzmır Şubesi Başkanı Gökdeniz Ne- S€r, denizci KtT'lerin "haraç mezat" satıldığına. satıla- mayanlann ise çökertıldığı- ne dikkat çekerek böylelik- le denizciliği önemseyen ül- kelerin dört elle sarıldıgı "ka- botaj ruhuna" ihanet edildi- ğini söyledi. TMMOB Gemi Mühen- disleri Odası lzmir Şubesi Başkanı Gökdeniz Neşer, de- nizcilik sektörünün, "gemi inşaat sanayü, deniz taşıma- cılıgu denizturizmi, marina- cüık. limancüık. sigortacılık, deniz ürünleri avcılığı ve ye- tiştiriciliği. cansız deniz kay- naklarv deniz sporian. deniz parklan.akvaryumlarv mü- zeleri işletmeciiiği" gibı on- larca sektörden oluşan, bir "ana üretim dah" olduğunu belirtti. Türkiye'nin, "Mavi Devrim" diye vurgulanabi- lecek büyük bir denizcilik reformu ile karacı bir top- lum olmaktan çıkıp, denizci birtoplum olması durumun- da bir taşla beş hedef vura- bileceğini kaydeden Neşer, bu hedeflen şöyle sıraladı: "Llusal gefir, Vunanistan ve Günev Kore'deolduğugibi iki veya üç kat artacaktır. tşsiz- lik azalacaktır. Ömeğin bu yıl ünhersiteve 0remeven bir milvon öğrenei için tek şans bunlann bü>ük bir denizci- lik reformııyla denizci olma- lan gibi görünmektedir. Ka- ravollannda her vil vedi bin insanunızmöbnesi, 120binki- şinin varalanmasL 12 bin ki- şinin sakat kalması kader de- ğildir. Çoğu kara taşımacıb- ğında kullanılan vükk ener- jinin en azyansı tasamıf edi- lecektir. Çe>re kirliliği çok önemli ölçüde azalacaknr." Türkiye 'nın.çokazbırça- bayla bu hedeflere varabile- cekken ulusal çıkarlan ka- racı saplantılarla görmezdetı gelmeye devam eden anla- yışlann egemenliğinde za- manını ve daha önemlisi "ge- feceğmi" kaybettiğini savunan Neşer, ileri denizci ülkele- rin dört elle sanldığı kabota- jın ruhuna ihanet edildiğini söyledi. Neşer, Türkiye'de 456 imam-hatıp lisesine karşılık, dokuz denizcilik meslek li- sesı ve beş spor meslek lise- si bulunduğuna dikkat çekti. TÜRKİYE DE YILDA 30-40 BİN KİŞİ TÜBERKÜLOZ HASTALIĞINA YAKALANIYOR Verem mikrobu dur dinlemiyor SAADET USLU Dünyada her yıl 8 milyon kişı tü- berküloz hastalığına yakalanıyor ve 3 milyonun üzerinde insan yaşamı- nı yitiriyor. Türkiye'de ise yılda 30- 40 bin arasmda yeni verem hastası ortaya çıkıyor. Tüberkülozun tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de arttığma dikkat çeken uzmanlar, ar- tışı önlemek için "normal verem mikrobutaşnanhastalann sûrekfita- kipedilmesinLdirençlihastalann ise gödemalünda tutulmasınr istiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verile- rine göre. dünya nüfusunun üçte bi- ri, yani 15 milyardan fazla insan tü- berküloz mikrobu taşıyor. 8 milyon insan her yıl tüberküloz oluyor ve bunlardan 3 milyonu hayatını yiti- riyor. Sağlık Bakanlığı. dünyada ABD. Danimarka. Hollanda gibi ba- zı endüstrileşmiş ülkelerde tüberkü- lozun AIDS'e bağlı olarak yeniden ciddi bir artış gösterdiğini belirtir- ken Türkiye'de önemli bir değişik- lik olmadığını ifade ediyor. Bakan- lık, Türkiye'de tüberkülozun en çok en çok Marmara, Güneydoğu Ana- dolu ve Karadeniz bölgelennde gö- rüldüğünü belirtiyor. Ümraniye Verem Savaş Dispan- seri'nden Göğüs Hastalıklan Uz- Gelismis ülkelerde verem, ölümlerin yüzde 25'inin nedeni •Utanılacakbir hastalık değil'tstanbul Haber Servisi - Sağlık Bakanlığı Verem SavaşDaireBaş- kanı Emd Kibaroğlu,verenun uta- nılacak birhastalık olmadığuu, te- davisinin yapılabüdiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yar- dımcısı Salih ZekiKoienoğtu, ger- çekleştirecekleri proje ıle önümüz- deki yılın sonuna kadar bu hasta- nelerin çehrelerinin değişeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hiz- metleri Genel Müdürlüğü ile Ve- rem Savaş Daire Başkanhğı tara- fından düzenlenen, "Göğûs Has- talıklan Hastane Başhekimleri Toptantıa'' dün Kalyon Otel'de yapıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağ- lı 23 göğüs hastalıklan bastanesi başhekimüıin katıldığı toplantıda konuşan Sağhk Bakanlığı Müste- şar Yardımcısı Salih Zeki Kole- noğlu, gerçekleştirecekleri pro- jeyle önümüzdeki yılın sonuna ka- dar bu hastanelerin çehrelerinin değişeceğini söyledi. Toplantıyakatılamadığı için me- saj gönderen Tedavi Hiztnetleri Genel Müdürü CihangirOzcanda mesajında gelışmekte olan ülkeler- detüm ölümlerinyüzde 25' inin ve- rem nedeniyle meydana geldiğini kaydedereİc hastahğın yüzde 75'inin 15-50 yaş grubundaki üret- ken grupta görüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Daire Başkanı Emel Kibaroğlu da, veremın utantlacakbirhastalık ol- madığını, tedavisinin mümkünol- duğunu kaydetti. Kibaroğlu, teda- vi olunması ve ilaçlann düzenli şekilde kullamlması halinde kişi- nin 9 ay içmde yüzde 99 şifa bul- duğunu kaydederek öksürük, ateş, balgam çıkarma, zayıflama, ter- leme. kan tükürme ve kilo kaybı- mn veremin belirtileri arasmda yer aldığını bildirdi. Kibaroğlu, Tür- kiye'de şu an tedavi gören 30 bin hastanın 2500'ünün dirençli has- ta olduğunu ifade etti. manı Ehjiz Pekdemir, hastalann ıyı takip edilememesi yüzünden hasta- hğın dirençli hale geldiğini vurgu- layarak bu durumda hastahğın ma- liyetinin en az 25 kat, tedavi süresı- nin ise 3 yıl arttığma dikkat çekiyor Dr. Pekdemir, Sağlık Bakanlıgı'nın normaldetedavryi karşılamasına kar- şm, dirençli hastalann ancak sosyal güvencesi olması durumunda teda- vi masraflannm karşılandığtnı belir- terek önlemleri şöyle sıralıyor. - Dirençli hastalar. zamanında te- davi olmadıklan için mikrobu her tarafa bulaştımor. Sağlık Bakanlt- ğı dirençli hastalann ortahkta özgür- ce dolaşmalanna izin vermesin. -Hekimlerverem hastalannıihbar etmeüTüm dispanserier vehastane- ler bu konuda ortak çahşmah. - Normal verem mikrobu taşıyan hastalar, Türkiye'nin neresindeolur- sa olsun takip edilmeli. Biz bir has- tayı 5 >ıl takip ediyoruz. - Aileler de kontrolde tutulmah. - ŞüpheÜ görülen herkese Uaç ve- riliyor. Önce vayılmavı önlemeliyiz. Dr. Filiz Daras ise hekım ve has- talann. hastahğın takibi konusunda bilinçlendırilmesini istedi. ' Yedikule Göğüs Hastalıklan Has- tanesi Göğüs Cerrahı Merkezi Kli- nik Şefı Dr. SadettinÇıknkçıoğlu da " tedavhi bırakan hastalann bir baş- kasına hastalık bulaştırmasında ar- hş olduguna" dikkat çekıvor. FRJkNSJk 98 ROMANYA-HIRVATİSTAN DUNYA KUPASI FUTBOl MKŞIIAŞMASI ARJANTİN-İNGİLTERE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog