Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 HAZİRAN 1998 SALI 14 TELEVIZYON GüNÜN FlLMLERt Haksız Adaiet 11.00 ctv Macera (Desperate Justice) - Carol Rogers'ın biri on iki. diğeri on altı yaşında iki kızı vardır. Ca- rol, iki kızını da çok sevmesine karşın küçük kı- zı Wendy'ye daha düşkündür. Bir gün annesi Jiil'den. Wendy'yi okuldan almasını ister. Erkek arkadaşıyla oyalanıp okuia yanm saat geç giden Jill, kardeşini bulamaz. Küçük Carol, saarlerson- ra arka sokaklann birinde polis tarafından koma halinde bulunur. Yönetmen: Armand Mastroian- ni. Oyuncular: Leslie Ann VVarren, Bruce Davi- son. Annette O'Toole. Müze Bekçisi 12.00 TRT 3 Duygusal ©(L'Homme Empaille) - Bir müzede bekçi- lik yapan Damien, okul çıkjşı arkadaşlan ta- rafından dö\ ülerek alnından yaralanan küçük Ce- cil'i tedavi etmek için evine götürür. llerleyen günlerde aralannda sıkı bir dostluk başlar. Yö- netmen: Philippe Venauit. Oyuncular: Jean-Lo- us Richard, Marine Verseux. Sissi 14.00 Kanal D Duygusal (Sissi) - Sissi, Avusturya Kraliçesi ve mutlu birannedir. Birgünölümcülbirhastalığaya- kalandığını öğrenir. Doktorlar hava değişikliğinin kendisine iyi geleceğini söylerler. Bunun üzerine Sisi farklı yerlere gider. Ve bir süre sonra da iyi- leşmeye başlar. Yön: Emst Marischka. Oyn: Romy Schnider. Karlheinz Bohm, Magna Schneider. Tanık Yıldız 15.45 TRT 1 Macera (Star VVitness) - Bir televizyon istasyonunun sunucusu, Monaco Prensesi Grace Kelly'nin ölümünün basit bir kaza olmadığını, bu olayın içinde maryanın olduğunu kanıtlamaya çahşmak- tadır. Filmin başrollerinde Charlene Tilton, Leah Rernini ve Edward Albert yer alıyor. 17.30 / Kanal D / Işte Hayat Aynnt yanda Jack ve Sarah 21.00 Prima Duygusal (Jack and Sarah) - Jack ve Sarah bebek bek- leyen, çok mutlu bir çifttir. Dünyaya gelecek çocuklan için birlikte birçok hazırlık yapmakta- dırlar. Fakat Sarah bebek dünyaya geidikten son- ra Jack'i yalnız bırakır. Küçük Sarah'la baş başa kalan Jack, iyi bir çocuk bakıcısı ve ev işlerinde kendisine yardımcı olabilecek birini aramakta, fakat bulamamaktadır. Oyn: Richard E. Grant, Samantha Mathis, Judi Dench, Ian McKellen. Cennetin Yolu 21.30 ctv Duygusal ©(I'll Never Get to Heaven) - Babası evi terk ertikten sonra annesi Casie ile birlikte anne- annesinin evine taşınmak zorunda kalan on üç ya- şındaki Margaret'in hayatı çok değişmiştir. Yeni bir okula başlayarak yeni ilişkiler kuran Margaret, mükemmel bir iç dünyası oldugu izlenimini ver- meye çalışmaktadır. Anne-babasının aynlmasın- dan çok utanan küçük çocuk, kendini korumak için pek çok yalan söylemekte ve daha sonra da Katolik Kilisesi'nde günah çıkarmaktadır. Yön: Ste- fan Scaini. Oyn: Amy Stewart. Wendy Crevvson. Sessiz ve Gizli 21.35 Kanal E Dram (Hidden in Silence) - Polonya'da Kızılordu ile Almanlar arasındaki vahşi savaştangalip çıkan Na- ziler. Przemysyl adlı küçük bir kasabayı işgal ederler. Artık, korkunç Nazi terörü altındaki ka- sabada yaşayan Yahudilerya sessiz birgizlilikte korkuva direnecek ya da gaz odalanna gidecek- lerdir. Yönetmen: Richard A. Colla. Oyn: Kellie Martm. Manon Ross. Tom Radcliffe (1995 ABD). 21.50 / Kanal D / Bodyguard Aynnto yanda GeBnin Annesi 22.10 atv Güldürü /7T\ (Mother of the Bride) - Margret ve John v V Hix. kızlan Anne'in nişanlandığı haberine çok memnun olurlar. Bu evliliğin planlan sürer- ken Margret'in 20 yıl önce evi terk eden ilk ko- cası Richard ortaya çıkar. Richard kendini biraz olsun affettirmek için kızı Anne'in düğün masraf- lannı karşılamak vegüzel birparti hazırlamak is- tediğini söyler. Yön: Charles Correll. Oyn: Rue McClanahan, Ted Shackelford, Kristy McNichoI. Öldüren~ 00.30 Interstar Gerilim (The Art of Dying) - Yönetmenliğini Wings Hauser"in üstlendiği, başroilerini Wings Ha- user, Kathleen Kinmont ve Gary Wemtz'in pay- laştığı fılmde; Roscoe Went adındaki acımasız bir seri katilin neden oldugu olaylar anlatılıyor. Özel Okul 00.50 Kanal D Duygusal (Private School) - Özel okulda okuyan ve ha- yatlannın bahannda olan Chris ile Jim birbir- lerine âşık iki gençtir. Fakat her aşkta oldugu gi- bi bu ilk aşk macerası da engellerle karşılaşacak- tır. Yön: Noel Black. Oyn: Phoebe Cates, Betsy Russell, Matthew Modine (1983 ABD, 97 dk). Frankestain'in... 01.15 Kanal 6 Gerilim ©(Revenge of Frankestain) - Baron Frankesta- in, bir insaru canavarlaştırdığı gerekçesiyle ölü- me mahkûm edilir. Fakat Karl adında bedensel özür- lü biri tarafından kurtanlır. Artık tek düşüncesi in- tikam almaktır. Yön: Terence Fisher. Oyn: Peter Cushing. Francis Matthevvs (1958 Ingiltere, 91 dk). İzleyin Orta Değmez (~~) Yabancı O Yerli R A D Y O CuMHURİYET'TE BüGÜN Cumhurfyet O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba (Handan Söğüt) 08.00 Sesli Gazete (Ümit Zileli - Mu.stafa Balbay - Kadri Özen) 10.30 Arkası Yarın - Dostum Mozart (Arsen Gürzap) 12.05 Kent ve Yaşam Saati (Oktay Ekinci) 13.30 Tangonun Öyküsü (Fehmı Ak- gün)(Tekrar) 14.30 In- sanca (Erdal Atabek) 15.05 Kitaplar Arasın- da (Turhan Günay) 16.05 Kısa Bir Mola (Serkan Barut) 18.30 Halk Diliyle Ekonomi (Arslan Başer Kafaoö- lu) 19.30 Müzik Cum- huriyeti (Cumhur Can- bazoölu) 20.50 Uyku- dan Önce (Meral Ba- bacan) 21.0Ç Alaturka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Tematik Gezınti- ler (Harun Mutluay - De- niz Pak) 24.00 Engin Evin'le Bir Saat (Tek- rar) 02.00 Gecenin Yol- cusu (Mustafa Dereti). Tel: (0 212 513 80 06) Faks:(0212513 7719) •Saat 13.00'te ve 18.00'de 'ana haber', her saat başı da haber bülteni yayına girecektir. •12.05 Kent ve Yaşam Saati: Oktay Ekinci prog- ramında, "Adana'daki deprem ve imar dene- timsizliği" konusunu ele alıyor. •19.30 Müzik Cumhuriyeti: Cumhur Canbazoğ- lu, Anadolu Rock'ta 30. yıllarını kutlayan Moğol- lar'ın en iyilerinden örnekler veriyor ve grup üye- lerinden Taner Öngür'le söyleşi yapıyor. GAPTV 12.05 Gençlerde intihar TV Servisi "GençUkdö- nemi ve intihar" konusu- nun ele alınacağı "Dört Mevsim Kadın" programı- nı Elçin Temel sunuyor. Yö- netmenliğini Saim ÇeUker'in üstlendiği programa konuk olarak, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bi- lim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdal Işık katılıyor. TRT2 20.00 'Müzik Mozaik' TV Servisi-"Müzik Mo- zaik" programı, Türk Bale Tarihi'nde önemli bir yere sahip olan Dame Ninette de Valois'ya bu haftaki bölü- münde de yer veriyor. Bu yıl ocak ayında gerçekleşti- rilen, balenin 50. yıl gecesin- den bölümlerin ekrana gele- ceği yapımda Süleyman De- mirel'in konuşması da yer alıyor. TRT2 20.30 'Akşama Doğru' TV Servisi - "Akşama Doğru" programı özel bir bölümle ekrana geliyor. Prog- ram, sunucusu Seynan Le- vent'in ziyaret ettiği Polon- ya'dan görüntülerle başlıyor. Polonya Başbakanı Jerzy Buzek ve Milli Savunma Ba- kanı Janusz Onyszkiewicz ile gerçekleştirilen röportaj- lara yer verilen programdâ, Türkiye'nin Polonya büyü- kelçisi ve oradaki Türk işa- damlannın görüşleri de ekra- na geliyor. ctv 20.40 'Şeref Kürsüsü' TV Servisi - Geçmişte bü- yük başanlar kazanarak Türk spor tarihine adlannı yazdı- ran sporculann konu edildi- ği "Şeref Kürsüsü"nün bu haftaki konuğu, eski milli maratoncuiardan Mehmet Terzi. Doğan Ersavaş'ın ha- zırlayıp sunduğu program- da, Terzi ile spor geçmişi ve bugünkü yaşantısı üzerine gerçekleştirilen söyleşi ek- rana geliyor. KentTV 22.15 'Vaziyet' TV Servisi - Gazetemiz yazariarından Deniz Som'un hazırlayıp sunduğu "Vaziyet" programında, Ka- botaj Bayramı ile Boğazlann durumu ele alınıyor. Uzak yol kaptanı ve avukat Gün- düz Aybay ın konuk oldugu programdâ, küreselleşen de- nizlerde kabotaj hakkı ile Tür- kiye'nin denizlerdeki gele- cegi değerlendiriliyor. Yılmaz'ın akıcı anlatımı ve oyunculann çabalanyla değerlenen bir yapım Artist olma derdindeki kız TURHAN GÜRKAN Artist olmak isteyen yoksul aile kızıv- la kaçırdığı televizyoncunun aşk ve ma- cera öyküsü. AtıfYıİmaz"ın 1975'te Urnur Bugay'ın senar>r osundan çektiği "İşte Hayat". televizyoncu Uğur Dündar'ın aynı adlı TV programmdan esintiler taşı- yan ve yaşamından bir kesit sergileyen, bir bakıma kendini oynadığı ilk ve son filmi. TV'nin geniş halk yığınları üzerinde ya- rattığı güç sayesinde çıkarcı çevrelerin ka- ranlık yüzlerini sergileyen. bir adam ka- çırma ve aşk öyküsü üzerine oturtulan eğ- ienceli ve duygusal bir güldürü örneği. Uğur Dündar'ın ününden yararlanarak çe- kilmiş tecimsel biryapım oldugu halde. Atıf Yılmaz'ın akıcı anlatımı, oyunculann iç- tenlikii çabalanyla düzeyli bir güldürüye dönüşüyor. 13. Antalya Film Şenliği'nde Umur Bugay senaryo. Adile Naşit ve th- san Yüce yardımcı oyuncu ödüllerini ka- zandı. Televizyon için "İşte Hayat" progra- mını çeken Uğur Dündar, artist olma düş- leri kuran Ayşe (Koçyiğit) adlı bir kenar mahalle dilberiyle deli dolu annesi (Adi- le Naşit) tarafindan kaçmlır. Dündarda şan- taj yaparak artist olmayı deneyen kızla annesinin isteklerine boyun eğmek zorun- da kalır. Olaydan sonra televizyoncuyla kı- zın duygusal ilişkileri sürerken, Dündar'ın sosyetik sevgilisi Alev'in (Adan) araya gir- mesiyle ortalık kanşır. Dündar'ın deste- ğiyle çe\ irdiği filmle ünü yakalayan Ay- şe. "yıhn kadını" bile seçilir. ) Kanal D 17.30 işte Hayat - Yönetmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Umur Bugay / Görüntü: Çetin Tunca / Oyuncular: Uğur Dündar, Hülya Koçyiğit, Münir Ozkul, Adile Naşit, ihsan Yüce, Aydan Adan, Suzan Avcı, Erol Batıbeki, Bilge Zobu/1975Gülşah Film yapımı. Filmin 7 WillAlways Love Yoıı' adlı şarkısı uzun süre dillerden düşmemişti Korumayakışıklı olunca... Kanal D 21.50 Bodyguard - The Bodyguard / Yönetmen: Mick Jackson / Senaryo: Lavvrence Kasdan / Görüntü: Andrew Dunn / Müzik: Alan Silvestri /Oyuncular: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph VVaite, Tomas Arana, Michele Lamar Richards, Mike Starr / 1992 ABD yapımı, 129 dakika. 'Bodyguard', ünlü şarkıcı VVhitne> Houston ve Ke- vtn CosinerVbtf-araya getiriy«f-. — . . . . . TV Servisi - Gösteril- diğinde sinema salonlann- da uzun kuyruklar oluşma- sına neden olan "Bodygu- ard" (The Bodyguard), W hitney Houston ve Ke- vin Costner'ı biraraya ge- tirmek dışında pek bir özel- ligi olmayan önemsiz bir film. Erkek, bir bodyguard, adı Frank Parmer (Cost- ner)... Kadın ise ölüm teh- ditleri alan ünlü bir şarkı- cı, adı Rachel Marron (Ho- uston)... Kadının güvenli- ği için bir koruma görev- lisine ihtiyaç duyulunca ikisinin yollan kesişir. Tek ortak noktalan. işlerinin zirvesinde olmaktan öteye geçmeyen bu iki kişinin ilk karşılaşmalan pek sevim- li bir havada gerçekleşmez. Ancakölüm tehlikesi al- tırnfa haslaya/ıVnr'akj ilk'-' Show TV 22.30İ Eski programlar değerlendiriliyor '32 Gün' son bölümüyle TV Servisi - Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu "32. Gün", sezonun son programıyla ekrana geliyor. Toplam 7 bine yakın öğrencinin katılımıyla on farklı üniversitede gerçekleştirilen bölümlerin genel değerlendirmesinin yapılacağı yapıma. bu hafta tartışmacı olarak; Yıldız Üniversitesi öğrencileri. Istanbul Üniversitesi'nin heyecanh çıkışlarıyla dikkat çeken gençleri. üniversitelerde daha önce konuk olan Adnan Keskin ve Kamer Genç. Yıldız Üniversitesi Rektörü Ayhan Alkış, sosvolog IVilüfer Göle ve pedagog Ozcan Köknel katılıyor. Programdâ; "En çok hangi konular konuşuldu", "Öğrenciler neleri eleştirdi, en fazla ne>e tepki gösterdi". "Nelere kızdılar. nelere güldüler". "Konuklar öğrencilerin soruları karşısında ne hissetti". "Hangi sorulara cevap vermekte /orlandılar" gibi konular ele alınacak. Yapımda aynca: ekrana yansımayan kamera arkası göriintüleri. kırılan camlar, su basan stüdyolar, konuklann ve öğrencilerin çekim öncesinde neler yaşadıklan gibi ilgınç anlar da yer alacak. kileri giderek aşka dönü- şür... Duygusal tonu ve "action" dozajı "iyi ayar- lanmış" izlenimi veren, böylece kendisini kapıpgö- türen bir film arayan izle- yiciyi hemen tuzağına dü- şüren "Bodyguard". bu anlamda "başanlı" bir fil- min görüntüsüne büriinü- yor. Ote yandan sinemasal derinliğin hiçbirzaman sağ- lanamadığı. oyunculuktan söz etmenin mümkün gö- rünmediği bir film bu. "I Who Have Nothing", "Run to You" ve unutul- maz "I VVill Always Lo- ve You" adlı şarkılanyla dillere de düşen yapım. son dönemlerde Türkiye'de en çok izlenen filmlerarasın- da yer alıyor. Bir zamanların "göz- de" gruplanndan Spandau İBâliet.'îiui giiaristi Gary, j , Kemp'in de ilginç bir ka- raktere can verdiği film, kafa yormadan romantız- min geniş kulvannda bir yer edinmek isteyenlere önerilir... Filmin senaryosunu, 4 'The Accidental Tourist- Zoraki Turist" (1989), "The BigChill"( 1983). "Body Heat" (1981). "French Kiss-Fransız Öpücüğü" (1995). "Grand Canyon-Şebrin Kalbi" (199f). "I Love You to Death-Oldüresiye Sevmek"(1990)."Silve- rado" (1985). "Wyatt Earp" (1991) gibi yâpıt- ların yönetmeni Lawren- ce Kasdan'ın yazmış ol- masıysa "Bodyguard" için artı bir puan mıdır bi- linmez! MERCEKLE BAKHVCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Yeşilden ÇektiMerintiz... Meşru olan her amaç için, yeşil pasaport da ve- rirmiş, başka renkteki pasaportu da. TV ekranı- nı dolduran adam, belli etmemeye çalışarak tüm kızgınlığı ile kendisine TBMM'de yapılan sataş- maya yanıt veriyor böylece. Meğer ne büyük haksızlığa uğramış! Yeşil pa- saport verilmemesi gereken kişilere yeşil pasaj port vermiş. Neden mi? Yeşil'i alanlar bunu hak- sızca almışlar ama. ortada yine de "meşru" ne- denlervar. Çünkü yeşil'i alanlarTürkiye'nin çıka- rı uğruna cezaevlerinden filan çıkarılıp ülke için çalışacaklar. Belki adam kaçıracaklar, adam öl- dürecekler ve başka haltlar işleyecekler. Baş- vurdukları yollar yasal olmayabilir. ama ne gam! Amaç, yasallık taşıyor. Nasıl oluyorsa bu iş? TV gerçekten bu gibi açıklamalara yer verdiği ve gerek TBMM'den ve gerek başka yerlerden bu gibi açıklamaları, demeçleri, konuşmaları gö- rüntüleriyle beraber yayımladığı için. eşsiz bir gö- revi gerçekleştiriyor. Ama acaba bu gibi açıkla- malar kamuoyunda gereken etkiyi yaratıyor mu? Hiç sanmıyorum. TV izleyicileri bunları ekrandan izledikten son- ra düşünüyorlar ve düşündükleri için de şu ya da bu şekilde tepki gösteriyorlar ve böyle şeyler bir kez daha olmasın diye önlem alınmasına çalışı- yorlar mı? Hiç sanmıyorum. Belli bir kesim tam anlamıyla aksini yapıyor. Va- tanın çıkan uğruna olduğunu ileri sürerek Yeşil'i verenlere "Türkiye seninle gurur duyuyor" diye yırtınırcasına bağırıyorlar. Bir başka kesim hiç sesini çıkarmıyor. Ne düşündüğünü pek belli et- miyor. Bunların arasında "kayıtsızlığı" en uygun yol olarak kabul edenler de var, "Bana ne" di- yenlerde. Belki "Böyleşeyolmaz, olmamalı"di- ye düşünenler de. Ama bu düşünceleri onları de- vinime geçirecek güçte değil. Bir de Yeşil'in bu denli ölçüsüzce verilmesine karşı çıktığını çeşitli ey\em\erle belirtenler az sa- yıda da olsa ortalıkta dolanıyorlar. Bunlar da "va- tan hainleri". öyle ya, her şeyin vatan uğruna ya- pıldığı bir ortamda ona buna karşı çıkıyorlar, "oyun"u bozmaya çalışıyorlar. Hiç böyle durum- larda oyunu bozmaya kalkılır mû Sonuçta da bir "Yeşil" düzeni Türkiye'ye yer- leşiyor. Haksızca yeşil pasaport dağıtılıyor. "Ye- şil" diye biri ortalıkta çekincesizce fink atıyor, bir türlü yakalanmıyor. Belli ki, yakalanırsa elindeki belgelerle "vatanın gurur duyduğu" kişileri çok zordurumdabırakacak. Dinciliktede "yeş//"sin- sice giderek yaygınlaşıyor. "Yeşil"den geçtlmi- yor. "Yeşil" her yerde ve sonsuz bir dokunulmaz- lığı var. Ne de olsa her şey vatan için... Televizyonların devletlisini de, özelini de küçüm- semeyin. Kimi sorunları pek ayırdında olmasa da evinizin içine dek getiriyor, önünüze koyuyor. Ama oldukça ham bir şekilde.. Evde oturanların ise elinde düşünme yetisi var. Şu yeti kullanılsa da "yeş/7"den kurtulsak. Ülke sorunlanyla ilgili ilginç değerlendirmeler: 'Vaşar Seyman ve Hasan Harmancı, "Söz Sö- zûAçtımı?" (Tanınmış kişilerfe yapılmış radyo söy- leşileri), Ankara, Haziran 1998. NTV 2205rEvet-Hayır' Depremin sonuçlan TV Servisi - Çiğdem Anat'ın hazırlayıp sundu- ğu "Evet-Hajır" progra- mında bu hafta 112 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçla- nan "Adana depremi" tartışılıyor. Canlı olarak yayımlanacak programdâ, Adana depremi çerçeve- sinde Türkiye'nin yaşadı- ğı afetlerin sonuçlarının. gerçekten felaketler yü- zünden mi, yoksa sorum- suzluk nedeniyle mi insa- nı böylesine yara!a> ıcı ol- duğu irdeleni>or. Program- dâ, Türkiye'nin deprem konusundaki krilik konu- mu, alınma.M gereken ön- lemler, çarpık kentleşme \ e doğurduğu sonuçlar gi- bi konulara da yer veriliyor. "Evet-Hayır'''a konuk olarak Ulaştımıa Bakanı YaşarTopçu ile>etkililer. uzmanlar \ e deprem/ede- ler katılı>or. Tv PROGRAMLARI 10.00 Haberler 10.05 Yaşamın Içinden 11.00 Habefieri1.05 Yaşamın Içinden 12.00 Haber- ler12.10LaNena13.00Haber1313.22Dün- ya Kupasından Dün, Bugün 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatıl Ekranı 15.00 Haberter 15.05 Müzik Pınan 15.20 Radıcal Power 15.45Yabancı Film: Tanık Yıldız 16.00 Haberler ve Borsa 17.20 Maç Baş- lıyor 17.30 Dünya Kupası: Romanya - Hırvatistan (1. Yan-Canlı) 18.15 DevreArası 18.30 Dünya Kupasc Ro- manya - Hırvatistan (2. Yan-Canlı) 19.20 Maç Arası 19.50 Spor Habeneri 20.00 Haberler 20.55 Dizi: Ha- yat Bazen Tatlıdır 21.25 Kupa Gündemi (Canlı) 21.50 Maç Başlıyor 22.00 Dunya Kupası: Arjantin - Ingiltere (1. Yan-Canlı) 22.45 Devre Arası 23.00 Dünya Kupası: Arjantin - Ingiltere (2. Yan) (0 312 428 22 30). 06.20 MEB Açıkögretim Lisesi Ders Prog- ramlan 07.40 Anadolu Üniversitesi Açıköğ- retim Fakültesi Ders Programlari 08.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TV'den Geçış 19.00 Akşam Bülteni 19.35 Tüketicı Dünyası 20.00 Müzik Mozaik 20.30 Akşama Doğru (Canlı) 21.15 Içimızdekı Dün- ya 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberler22.30 Fes- tivalde Dün, Bugün, Yarın 22.46 Atölye 23.25 Dizi: Yalnızca Gerçekler (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Müze Bekçisi 13.35 Belgesef: Alo Dünya 14.00 TBMMTV 19.00 VVimbledon Tenis Tumu- vası 24.00 Dünya Kupası Futbol Karşılaşması. 08.00 MEB Açıkögretim Lisesi Ders Prog- ramlan 10.00BeraberveŞploTürküler10.30 TSM Bir Solist 11.00 ist. Ünv. D.K.T.M. Ko- rosu 11.45 THM Bir Solist 12.10.Müzik Pınarı 12.40 Anadolu Üniversitesi llköğretim Öğretmenlerı Lisans Tamamlama Programı 13.00 MEB Açıkögretim Lise- si Ders Programlan 15.00 Izmir Devlet Klasik Türk Mü- ziği Korosu 15.45 THM Bir Solist 16.15 Fasıl 16.40 Eyvan 17.40 M.E.B. Açıkögretim Lisesi Ders Prog- ramı 19.00 Anadolu Üniversitesi llköğretim Öğret- menleri Lisans Tamamlama Programı 19.20 Anılarla Müzik 19.50 Belgesel; Berggren Fotoğraflarında is- tanbul 20.20 TSM Bir Solist 20.50 Müzik Konukları. 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Yaşamın içinden (Canlı) 11.00 Haber- ler 11.05 Yaşamın Içinden 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Tatil Ekranı 14.00 Çocuk Haber 14.05 Tatil Ek- ranı (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sizin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Isteklerınız 17.00 Gençlerle 18.00 Haberler 18.30 Bil Bul 18.55 Akşa- ma Doğaı 19.40 ingılızce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberien 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Dizi: Dertler Bizım Olsun 21.30 Konser Gülşen 22.20 Yerli Film: Girdap 24.00 Günün Getirdikleri. I 07.00 Show Başlıyor 08.15 DIZI: Dallas 09.15 Dizi: Bit- f meyen Aşk 10.30 Klıp'98 1Z30 Dizi: KırmızıKartOsman 13^0 Çız- gi Film: Küçük Uzaylı 14.00 Çizgi Film: Robinson 14.30 Çizgi Film: Hayalet Av- cıları 15.00 Çizgi Film: Peter Pan ve Korsanlar 15.30 Büyük Küçük Deme- den 16.15 Yerli Film: Sevdalılar 18.15 Dizi: Cesur ve Güzel 19.00 Dizi: Yalan Rüzgân 20.00 Show TV Haber 21.00 SporSayfası 21.10 Kupa'98 21.15 Di- zi: Canısı 22.30 32. Gün 23.45 Dizi: Av Peşinde 00.45 Kupa'98 01.15 Haber Hattı 01.45 Tutti Frutti 02.30 Klip'98 04.00 Kapanış (0 212 286 35 35). 07.00 BuSabah (Canlı) 09.00Çiz- gı Film 09.30 Müzik Sepeti 10.00 Erken Teşhıs 11.20 Çizgi Film 11.30 Sabah Neşesı (Canlı) 13.00 Ha- berler 13.15 Biz Bıze 14.45 Çoban Yıl- dızı 15.30 Çizgi Film 16.00 Arka Pen- cere 'Özel' 17.00 Ara Haberler 17.15 Yerfi Film: Oku, Beşikten Mezara Ka- dar 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentprk - Bahar Tunalı ve Bugün 19.40 Sıcak Gündem 20.20 Arka Pencere 20.30 Portreler ve Profesyoneller 20.45 Spo- ra Bakış - Hava Durumu 21.00 Rume- li'nin Sesi 22.15 Top Secret 23.15 Ha- ber 6 23.45 6. His 00.45 Haber 6 01.15 Yabancı Film: Frankestain'ın Intika- mı 02.55 Yabancı Film: Jamaika Ma- cerası (0 212 284 31 50). 5 04.35 Kültür - Eğitim 08.00 Yabancı Film: Si- cilyalılarCetesi 10.00 Ya- bancı Film: Tango 11.30 Yabancı Film: General Patton 14.25 Yabancı Film: Jacquefine Kennedy 16.55 Yabancı Film: Çifte Oyun 18.55 Dizi: Povver Rangers 19.20 Dizi: Goosebumps 19.45 Cine5 Ajanda (Şifresiz) 19.55 Yabancı Film: Harp Akademisinde Olay 21.30 Yabancı Film: Kırık Ok 23.20 Yabancı Film: Koza 01.20 Ya- bancı Film: Zıtlar Birbirini Çeker 02.25 Dizi: Gece Boyunca 02.55 Islak ve Vahşi 3 03.50 Anna Nicole Smith'in En iyileri (0 212 225 55 55). «__ , 07.00 Güne Başlarken I T V 09.00 Haber 09.20 Lı- festyle 09.30 HaberÖze- ti 09.35 Ekonomi, Gündemdekiler, Pa- saport (Tekrar) 12.00 Günün Içinden 14.00 Haber 14.20 Lıfestyle 14.30 Ha- ber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurt- ta Bugün, Ekonomi 17.00 Haber 17.20 Lifestyle 17.30 Haber Özeti. Dünyada Bugün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gün- demdekiler 19.00 Haberler 19.15 Eko- nomi 19.30 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler20.45 Spor Gündemi 20.50 Eko- nomi 21.05 Dünya Kupası Özel 22.05 Evet - Hayır 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 07.00 Uyan- ma Zamanı 08.30 VVilşon Top News 08.45 Sabina 21710.30Mega11.00Jess 13.00 Specıal Vıdeos 1330 Müge 15.30 Splash 17.30 Mega Beş 18.00 Bir Nu- mara Seç 19.45 Haberler 20.00 Aylın'le Sportmen- ce 20.45 Vıdeone 21.00 Haberler 21.05 Geveze Show 22.30 Non Stop 00.30 Mega01.00 Play üst 03.30 KanşıkTurk Halk ve Sanat Müziği Programı (0 212 288 75 75). 09J00HaberBülte- nı 09.20 Eko Start 10.10 ParaRapo- ru 10.30 Kitaphk 10.35 Borsanın Şırketlerı 12.10 Para Raporu 12.30 Kitaplık 13.00 Ana Haber Bülteni 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 14.30 Kitaphk 14.35 Sektör Soh- betleri 15.10 Para Raporu 15.40 Pıyasalar 16.10 Para Raporu 16.30 Kitaplık 16.40 EKO Finısh 17.10 Kahve Mo- lası 17.35 Vergı Dünyası 18^0 HedefÜniversrte 19^35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.35 Yabancı Film: Sessiz ve Gizli 23.35 Tü- keticı 00.05 2000'in Küçük Devleri 00.35 Kahve Mola- sı (0 212 282 5100). rs *+4-*T °8 -30 9 K f C t V v eSız 09.00 Dei: Geli Ha- yatlar 09.50 İMKB 10.00 Çız- gı Film Kuşağı 11.00 Yaban- cı Film: Haksız Adaiet 13.00 Haber 13.15 Belgesel: Doğa- nın Sırlan 14.10 Spot (Canlı) 16.00 İMKB 16.10 Dizi: Gizli Hayatlar 17.00 Haber 17.10 Dizi: Sokak Kanunu 18.00 Gun- ce19.00 DIZI: Ikı Kışilik Dunya 19.30 Ana Haber 20.25 Uyku- dan Önce 20.40 Şeref Kursü- sü 21.30 Yabancı Film: Cen- netin Yolu 23.00 Modern Ai- le 24.00 Gece Bûltenı 00.30 Belgesel (0 212 282 36 00). 06.30 Platin 07.00 Kahval- t Haberleri 09.05 Sigara 09.35 Çizgi Film: Kara Ka- nat 10.05 Alaaddin 10.35 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 11.55 Dizi: Şeytanın Gözyaşları 13.00Gün Ortası 13.30 Çiz- gi Film: Alaaddin (Tekrar) 14.00 A'dan Z'ye 16.30 Gelin - Kaynana 17.30 Dizi: Süper Baba 19.00Top Sende 20.00 atv Ana Haber 20.40 Para Hattı 20.45 Spor Haberierı 20.50 Hava Durumu 21.00 Di- zi: Tatlı Kaçıklar 22.10 Yabancı Film: Ge- lininAnnesi 24.00 Gece Haberlen 00.05 Spor Suare 01.00 Habercı 02.00 Platin 02.30 Müziklı Dakikalar 03.00 Bam Te- li (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dizi: Manuela 10.00 Yerli Film: Sıra Sende Güzelim 11.30 Huzura Doğ- ru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14.00 Siyaset Vıtrını 15.00 Müzikalite 16.00 Dizi: Komşular 17.00 Haberler 17.30 Çizgi Film: He-Man 17.55 Çizgi Film: Nin- ja Kaplumbağalar 18.20 Dızı: Eltiler 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Hollywood Safan 22.00 Haberler 22.20 vlzyon 24.00 Gece Bülteni 00.30 Yaban- cı Film: Angola'dan Kaçış 02.00Bel- gesel: Kaptan Cousteau 03.00 Dizi: Ma- nuela 03.30 Müzik 05.00 Dizi: Komşu- lar (0 212 652 25 60). 07.00 Çalar Saat (Canlı) 09.00 Çizgi Film: Çıçek Kız 09.30 Çizgi Film: Remı 10.00 Çizgi Film: Se- vimlı Kahramanlar 10.30 Dizi: Küçük Melekler 11.30 Fark/ı Bir Gün (Canlı) 13.00 Haber 13.20 Sen Her Şeyi Düşünürsün 14.00 Yabancı Film: Sissi 16.00 Di- zi: Hayat Ağacı 16.40 Dizi: Tarzan 17.30 Yerli Film: İş- te Hayat 19.30 Ana Haber Bülteni 20.35 Günün Yoru- mu 20.40 Spor Gündemi 20.45 Çarkıfelek 21.50 Yaban- cı Film: Bodyguard 00.10 Gecenin Içinden 00.40 Spor Turu 00.50 Yabancı Film: Özel Okul 02.00 Türk Sanat Müziği 02.30 Sıgaranın Zararlan (0 212 215 51 11). ±, N, 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Mega Tanıtım 09.30 Yabancı Film: Kâinann Efendileri 11.20 Yerli Film: Düş Yakamdan Osman 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızı: Esmeralda 14.30 Dizi: Gül ve Diken 16.00 Dizi: Şehnaz Tango 17.00Tatıl Başlıyor 17.30Yer- li Film: Arzu 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Köşe Kaprnaca 22.00 Dizi: Feride 23.10 Bı Daha 00.10 Gece Hattı 00.30 Yabancı Film: Öldüren Sahneler 02.10 Mega Tanıtım 02.40 Zirve Defteri 03.20 Mızrap 06.00 Müzik... Müzik... Müzik... (0 212 448 80 00). U Q B 07 -30 Bugün (Canlı) 10.00 Haberler 10.10 I 1 D D Politika Gündemi (Canlı) 11.00 Haberler •••••• 11.05 Dört Mevsim (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mevsim (Devam) 12.30Airport 13.00 Haber- ler 13.15 Müzik Klübü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Megarispons 16.35 Belgesel: Hayvan- lar OAIemi 17.00 Haberler 17.05 Çevre Aktüel 18.00 Mü- zik Bahçesi 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Ayşen Birgör ve Isteklenniz 21.00 Konser: Ayhan Aşan 22.00 Onda On Haber 22.45 Ankara'da Gündem (Canlı) 24.00 Haberler 00.30 Megarispons 01.00 2 den 4'e (Tekrar) 02.30 Kapanış (0 212 281 48 00). 07.00 Cümbüş 08.30 Çizgi Film 09.00 Ya- bancı Film: Gecenin Çocuklan 11.00 Dizi: Son Söz Sevgının 12.00 Türkülerimiz 13.15 Barış'la Müzik 14.30 Yarışma: 5-10-15 15.00 Yıldo İle 16.00 Serpil Barlas'la 18.30 Eko Bugün 19.00 Ali Ba- banın Çifiligi 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Son Söz Sev- ginin 20.45 Dıngonun Dersanesi 21.15 Yabancı Film: Sınrf 1999 23.00 23. Saat 00.15 Yıldo ile 02.00 Kapa- nış (0 212 256 82 82). 08.05 Kahvaltı Sofrası (Canlı) 09.05 Bu JD) Şabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Öykü Atölyesi 11.05 Dizi: Deniz Gurbet- çileri 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Müzik Nostalji 13.30 Belgesel: Altaylar 14.00 Sizin İçin Seçtıklerımtz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Or- manlanmız - Ormancılığımız 15.15 Sizin İçin Seçtikle- rimiz 15.30 Eldeki Hüner 16.00 Konser 16.40 Söz Sizin (Canlı) 17.30 Sizin için Seçtiklerimiz 18.00 Gide Gide GAP 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog