Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

30 MA2İRAN 1998 SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 ŞfRKETLERDEN g AUER'in Saadet adıyla pj^asaya sunulan ilk fıntılanndan biri. 'nın dü/cnlediği Öküsü' adlı sergicie tanıÖJdı. Kiilriir Bakaalığı ve üniversite öğretinı üyelerinûı de$tegiy]« hazırlanan sergi öniim üzdeki günierde Yofk Metropolitan Miizesi'nde sergilenecek. • GARANTİ faktoring orgjnizasyonu olart Factors Ch;i'n Intemational'a (FCO üyeoldu. 48 ülkfden 134 üyesi bulunan FCI. faktoring korusu n da dünyanın en büjük organizasyonu olaıak kabul ediliyor. BKORDOTOSAN, Avrupa'n <n en büyük moioriu araç org*nizas>onlan ve turing kulipteri ağına sahip olan ARC Transistance kuıtiluşunun ola»aklanndan yarjrlanarak, Tüıkiye'deki araçlara, AvrJpa'nın 32 iilkesinde senis olanaklan sunuvor. • LOGO YAZILIM," Micfosoft ile işbirliği yapırak firmalann sağjkl' büyümesi için genkü asgari mali yönîtim altyapısını sunan bir .ampanya başlartı. • JtÇELİK, büyük ölçedi şirketler katüorisinde Avrupa Kalte Ödülü için \amyor. Üretim yanında çahanlann toplam kalite uygı/amalannı yerinde değrlendirmek için Tüıû>*'ye gelen bir grup yetiü. Arçelik tesislerinde görşmelervaptı. £Electrolux »t< KŞYAOA DUMVA UOCftt • ;ECTROLUX. bir sür>nce Avrupa Aşçılar Birii (Euro-Toque) ile işbıği içinde "food car adı altında bir proam başlattı. Avi'a'nın önde gelen şefinin üye olduğu EırToque'un 3 yıl boıica kurumsal spcorluğunu üstlenen EI^olux, 1997yılından buia "foodcare" ICCKU çeşitli aktiviteler Ihaleyi Akmaya-Orteks Ortak Girişim Grubu, 1 milyar 160 milyon dolarla kazandı POAŞ'ta soııa gelindiANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye pazarındaki vüzde 52'Iik payı. stratejik özelliği ve yüksek kânyla kamunun en değer- li yatınmlanndan olan Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin (POAŞ) yüzde 51'lik bissesi blok olarak satıldı. Petrol-Iş Sendikasi. 1 milyar 160 milyon dolarlık satışın iptal edil- mesi için Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi'nebaşvurdu. Sendika. Anayasa Mahkemesi'nın iptal etti- ği değer tespıt ve ihale yöntemleri- ne ilişkin hükümlerin yerine getin- len düzenlemesinin de anayasaya aykm olduğu; rhalenin Özelleştir- me Yasası 'nın "aleniyet ilkesini" çiğnediği: şirketin Türkiye ekono- misi ve ulusal savımma açısından stratejik önemi gerekcesiyle satışın iptalini istedi. POAŞ'ı alan Akma- ya-Orteks Ortak Girişim Gru- bu'nun büyük ortağı Hayyam Ga- ripoğlu. gerekli parayı vurtdışı kay- naklardan karşılayacaklarını, ya- bancı ortak alacaklannı bildirdi. Li- man-İş Sendikası'nın dergisı. daha önceki özelleştirmelerden Sümer- bank'ı alan ve bankacılık. tekstil, kimya. maya sektöründe 28 şirketi bulunan Hayyam Garipoğlu'nun. kaçakçılık suçundan hapis yattığı- nı iddia etti. POAŞ ihalesi, dün Hazine Müs- teşarlığı'nda gerçekleştirildi. Cm- gıllı Holding. Süzer Holding ve EGS Holding'in ihale sürecınden geçen hafta çekilmelerinin ardın- dan 7 ortaklık grubu tekliflenni re- vize ettiler. Kapaiı zarf usulüyle ya- pılan ilk turun ardmdan açık arttir- mada Selahattin Beyazıt ve Çuku- rova Holding ile Anadolu Ulusla- rarası Ticaret grubu; Ceylan Inşa- at- Milangaz Ticaret grubu; Koç Holding, Türkiye Iş Bankası-Park Holding- Baymdır Holding-Petrot Ürünleri Tur've Naklivat AŞ (Pet- rol Ürünleri tşverenlen Sendika- sı'na ait) ortaklık grubu; Doğuş Holding-Garanti Bankası ortaklığı sırayla elendi. Komisyon Başkanı Haluk Bü- yükbaş'ın. Türkiye Iş Bankası. Ba- • İhaleyi 1 milyar 160 milyon dolar teklifle, Sümerbank'ı da alan Marmara Biracılık'm sahibi Hayyam Garipoğlu'nun ortak olduğu Akmaya-Orteks Ortak Girişim Grubu kazandı. Ordunun stratejik özelliği nedeniyle tepki gösterdiği Askeri îkmal ve NATO Tesisierfnin aynlması konusu ise şimdilik sözde kaldı. ihale yasal bulunmadıEkonomi Servisi - Rekabet Kurulu Başkanı Ay- dbn Ayaydın. KÎGEM ve Petroî-îs Sendikası Genel Başkanı Bayram Yıkhnm, akaryakıt dağıtım piya- sasmın yüzde 40'ına sahip ofan Petrol Ofisi Ano- nim Şirkerî'nin (POAŞ) sonuçlanan ihalesinin ya- sal olmadığını açıkladılar. Ayaydm. "Yangından mal kaçınr gibi ihale yaptyoriar. Şeffaf ihaleye göJ- gedüşürüMü'' dedi. Rekabet Kurulu, trilyonlarca lira malvariiğı ka- yıtlarda görühneyen POAŞ'ın dün sonuçlanan iha- İelerinin iptali için harekete geçti. Aydın Ayaydın, POAŞ ihalesinin hukuka aykın olduğunu belirterek Danıştay i 'inci Dairesi'nin, ihalelerde Rekabet Ku- rulu'ndangörtiş almazorunluluğugetirdigini anım- satttı. Ayaydm, "Bizim görüşümü/ aluımadı. Pa- zartea gfinü vapJacak ihaJc için euma günii saat 16J0'da bize bilgi verilhor. L'steük gdnderiien >azı- da 17 Haziran'dablzebâşka bir \7oa^nderikiigi id- dia edflhnr, Biz ne faks ne de yaa aldık* dedi. Kamu Işletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vak- fi'ndan yapılan açıklamada. "Bu ırvgulama kamu vicdanı tarafindan ona>lanmadrgı gibi. \asava avkı- nhk)önûnden de iptak mahkûmdur. Btı uvgulama, ulusaJ savunmayı za>r ıf1attığı gibi piyasada tekekri yapıknn otusmastnınönüaçtbnaktaveböigeseJden- gesbdiklerin gkterilmeande gerekli müdahaie araç- lannı ortadan kaidırmaktadır'* deniidi. Değer tespiti yok Petrol-lş Sendikası Genel Başkanı Bayram YıJ- dınm da POAŞ'ın gerçekJer saklanarak, değer tes- piti yapılmadanve yargılamanmsonucubeklenme- den televizyonda göstermelik senaryolarla satışa çrkanidığım belirterek buyöntemin ahlaki ohnadı- ğııu söyledi. Uğur Bayar'ın gerçekleri çarpıttığmı ifâde eden Yıidınm, yasal süredolmasınakarşın Ba- yar'tn neden savunrnasını mahkemeye sunmadığı- nı sordu. Yıidınm, "Özdfeştirmejigızliceyüriitnıe- nin ve değerinin amnda fiyat ileri sürnıenin neresi etik ve ablakidir?-dıve sordu. Yurt çapında Sodece taşınmazı 2.1 milyar dolar ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Türkiye'nin en göz alıcı yer- lerine dağılmış 2 milyon 700 bin taşınmaz malı bulunan ve 1 milyar 160 milyon dolara satılan Petrol Ofisi Anonim Şirketi (POAŞ) sa- decegayrimenkullerine2.1 milyar dolar değer biçiliyor. Ankara, ts- tanbul. İzmir, Izmit. Antalya, Mer- sin, Konya, tskenderun, Batman, Samsun. Trabzon'da 11 adetbölge müdürlüğü bulunan POAŞ'ın, İz- mir ve lzmit'te 2 adet madeni yağ tesisi var. Şirketin bölge müdürlük- lerine bağlı olarak 14 adet deposu bulunuyor. Pek çok havaalanında uçaklara yakıt ikmali yapıyor. yındır, Park ve Petrol Ürünleri tur ortaklığının çekilmesinin ardından, ihalede en yüksek teklif veren bir- kaç grubun Özelleştirme Yüksek Kurulu"na (ÖYK) bildirileceğini ve son karann bu kurulda verilece- gini vurgulaması dikkat çekti. OYK. şirketlerin sadece verdikleri parayı değil. diğer satış koşullannı da dikkate alarak değerlendirme yapacak. Liman-lş Sendikası'nın dergi- sinde. daha önce Tekirdağ Lima- m'nm ihalesinedekahlan Hayyam Garipoğiu'yla ilgili olarak şu iddi- alarayerverildi: "4arkadaşıvlabir- likte 1990 yıhnda fPEKS adında 500 bin lira sermaveü mütevazı bir şirket kurarak iş dümasına girmiş- tir. Ancak Garipoğlu'nun müteva- a serveti kısa sürede bü.vümüş ve önce Marmara Biracılik'u 1995 >i- lında da Sümerbank'ın bankaaiık bölümünü saon alnuştır. OrtakJa- nyla arasında u> uşma/Jık çıkması üzerinesilahiıadamlanylaortakla- nnı ttevK dışı bırakan Garipogiu. şirketi tek başına yönetmeve başla- mıştır. Ha>\anı Garipoğlu ve baba- sı Kasım Ganpoglu kaçakçılık suç- lanndan hapseablnuştır. Kendi fab- rikasını basarak güvenlik görevti- siyle fabrika müdürünü bıçakladı- ğ> için de Hayyam \e Kasım Gari- poglu'nu Ceyhan AsByeCeza Mah- kemesi 'Iştirak halinde bıçakla \e sopayla müessir fiil işlemek' su- çundan tutuklamıştır.Garipoğhıile Ozer Çiller'in yakın dosttuklanysa avn bir iddiadir." " ÖIB Başkanı l'gur Ba>-ar. ihale başlangıcında. özel sektörün devle- tin çekildiği işletmeleri *fe*kalade işleteceğini'' söyledi. ihale sürecinde fiyat açtklaması- nı "ahlaki değerlereaykın" nitelen- dirmesine karşın POAŞ'a 800 mil- yon dolarlık değer biçen Bayar. iha- İe sonrasında. "Türkiye'ninson yıl- larda gelişmekte olan Avrupa eko- nomileri içinde, İş Bankası'\la en büyük halka ara gerçekleştirdik- ten sonra. POAŞ'la en büyük biok satışı gerçekleştirmiş oluyor" dedi. Bayar. kalan yüzde 42'lik hıssenin de İş Bankası modeli ile yurtiçi ve vurtdışı piyasalarda satılacağını söyledi. Garipoglu'nun ortak olduğu grup. I milyar 160 milyon dolarlık bedelin yüzde 50'sini sözleşme ta- rihinde peşin olarak, vadeye bırakı- lanktsmının yüzde 25'ini 1 yıl. ka- lanmı da 2 yıl içinde, dolar bazm- da yüzde 10 basit faizle ödeyecek. Kamu Işletmeciliğini Geliştirme Merkezi Vakfı 'ndan (KİGEM) dün yapılan açıklamada. POAŞ'ın. hal- kın ve ulusal savunmanın gereksi- nimlerini karşılamak üzere kurul- duğu anımsatılarak şöyle deniidi; u Bu u>gulama kamu vicdanı tara- findan ona>lanmadığı gibi, yasaya aykınlık >önünden de iptak mah- kûmdur. Bu uygulama. ulusal sa- vunmayı zayıflattığı gibi. pivasada tekelci yapılann oluşmasının önü acılmakta ve bölgesei dengesizlikle- ringiderilmesindc gerekli müdaha- ie araçlan ortadan kaldınlmakta- dır. ÖIB Başkam'nın böylesine bir Moksatışı. sermav enin tabana>ayü- ması diye sunmasmda ahlaka sığan bir vön vokrur." Tekstflinfirsatarayışı Ekonomi Servisi - Tekstil ve konfeksi- yon sektöründe, Türkiye'nin Avrupa Birli- ği'nden sonra ikinci önemli pazan ABD'ye ihracatı arttırmanın yollan konuşuldu. Tür- kiye Ihracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Okan Oğuz, tekstil ve konfeksiyon sektö- rü için ABD'nin vazgeçümez olduğunu be- lirterek, Türkiye'nın ihracatının yansını buraya yaptıöını dile geıirdi. TİM Başkanı Okan Oğuz. ABD'ye ıhra- catın son yıllarda çok arttığını. ancak daha da arttırmanın mümkan olduğunu belirte- rek. geçen yıl ABD'ye ihracatın yüzde 49 oranında arttığını ifade etti. Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon thracat- çı Birlikleri. "ABD Tekstil ve Konfeksiyon Pazar Koşullan w \eni Fu^atlar" başlıklı semmer düzenledi. Türk tekstil ve konfek- siyon ihracatçılanndan yoğun ilgi gören se- minerde açılış konuşmasını TİM Başkanı Okan Oğuz, DTM Müşteşan Yavuz Ege v e ABD Tekstil Müzakerecisi Don Johnson yaptı. Seminere. ABD'li işadamlan ve hu- kuk müşavirleri de katıldı. TİM Başkanı Okan Oğuz, mart ayında yapılan toplantıdan sonra ABD'yle yaşa- nan kotasıkıntısının birazhafiflediğini be- lirtirken, DTM Miisteşan Yavuz Ege. ko- talann tamamen kaldınlması için girişim- lerde bulunduklannı belirtti. Tekstil ve konfeksiyon sektörü için büyük önem taşıyan ABD tarafından teks- til ve konfeksiyon sektöründe toplam 42 ürüne kota uygulanıyor. Yalın düşünce 'zirve 'de Ekonomi Servisi - tş dünyasmda devrim yarartığı savıınulan "Yalın DüsünceSistemi"ninyaratıcılan ve uygulayıcılan. "YahnHrve"konu- lu seminer vermek için dün lstan- bul'a geldiler. "Yaün DüşünceSistemi" kitabı- nın >azar!anndan Prof. Daniei T. Jones yalın düşünce sıstemini an- latarak "Japon Toyoto otomobil fir- masının öncülüğünü yaptigı yalın üretim sistemi dümanın her tarafında yaygınlaş- maya başladı. Yöneticilerin değeriaçtkça ta- lumlamalanna. bclirli bir iirün için değer yaratan rüm faalhetlerin bir değer akımı- na yerleştirilmesine yalın düşünce yardun- cı oluvor" diye konuştu. )AL1\ DÜŞÜNCE Arçelik, Tofaş ve Beko Elekt- ronik'in sponsorluğunde ve l.D.E.A'nın evsahipliğinde Av- rupa ve Amerika'yı kapsayan uluslararası bir seminer dizisi- nin Türkiye ayağı olarak gerçek- leştirilen zirvenin konuklan ara- sında. bu sistemi uygulayan ya- bancı şirketlerden gelen temsil- cileryeraldı. Seminerde Arçelik Gene! Müdürü Meh- met Ali Berkman, Arçelik'in 1995'ten iti- baren yeniden yapılanma ve yalın düşün- ceye geçiş aşamasının başlattığmı kayde- derek "Bu yapılanma sonrasında geçen üç yılda performans göstergelerinde hissedilir geüşmeler sağlandı" dedi. Ev alırken keyfinizi kaçırmayın! Nakit Ev lakit Ev sizi istediğiniz gibi ir ev sahibi yapıyor... hiç zorlanmadan. fakit Ev, iktısat Bankası'nın özel ıhtiyaçlara getirdıği zetçûzümlerden sadece bıri. Gelin konuşalım Jze en uygun çözümu sunalım İKTİSAT Memnu n i ye tle Nakit Atışvenş • Nakıt Ev • Nakıt Ihtıyaç • Nakit Otomobil • Nakıt Tatıl • Nakıt Çek • Nakıt Hesap • Otomatık Ödeme ÇocuMamsigomsatanın nıhsatıiptaledilecek Ekonomi Servisi - Türkiye'de sigara üretim ve dağıtımını temsil eden TEKEL. Philip Morris Sa ve R.J. Reynolds firmalan devlet bakanlığı denetiminde "Çocuklanmızı sigaradan uzak tutahm" kampanyası başlattı. Devlet Bakanı Eyüp Aşık. çocuklara sigara satan bayiîerin satış ruhsatlannm iptal edileceğini söyledi. Kampanyayı dün düzenlenen bir toplantıyla duyuran Devlet Bakanı Eyüp Aşık. 18 yaşmdan küçüklere tûtün ve mamullerinin satışıru yasaklayan yasanın uygulanamadığını ve eski alışkanlıklann devam ettiğini belirtti. Türkiye genelinde satış noktalannda yürütülecek kampanya ile vitrin camlanna yapıştınlmak üzere . sticker'lar, satış \ elemanlannı eğitici ve bilgilendinci basılı dokümanlar. posterler ve yaka kartlanmn dağıtımı dün başladı. Devlet Bakanı Aşık, çocuklann sigara satışında potansiyel müşteri olarak gösterildiğini belirterek. "Çocuklar ya meraktan ya da arkadaş baskısından sigaraya başlıwrlar. Çocuklara sigara satnıayı yasaklayan 4207 sayılı yasa çıkalı 2 yıl olmasına karşın uygulanamadı. Kampanyanın hedefi çocuklanmıa ve anne-babalan \ itrin camlanna yapışfınlacak sticker'lar hazır. bu konuda egitmektir" 7 diye konuştu. Türkiye'de 200 binin üzerinde sigara satış yerleri bulunduğunu kaydeden Aşık. çocuklara sigara satan bayi ve bakkallann satış ruhsatlannın iptal edileceğini vurguladı. Aşık, '•Dağram elemanlan, bavileri kontrol edecek, uyaracak ve eğhecek. Çocuklara sigara satüdtğını gören >urttaşlar TEKEL il müdürlüklerine şikâyet edebilecekler" dedi. Birgazetecinin. "Yeşö, ba>ilerden sigara alabüecek mi" sorusu üzerine, "Bugün konumuz çocuklar. Ben bu konuya öncelik verdiğim için buradayım. Başka konulara girmeyin" dedi. TEKEL Genel Müdürü Mehmet Akbayda. "Bugün başlarılan kampanya ile rakip firmalar toplum çıkarlan için bir araya geldiler. Biz de toplum olarak buna destek vermehyiz" diye konuştu. Philips Morris Sa Genel Müdürü Marco Teribtini, çocuklann sigara içmesinin kanşık bir konu olduğunu belirterek ürünlerinin yetişkinler için olduğunu söyledi. Bu arada Aşık, toplantınm ardmdan tstiklal Caddesi'ndeki bir bayiye kampanya afişini astı. İŞÇİNİN EVRENİNDE1V ŞLKRAN SONER Bir Adım DahaHerkes kendine göre kimi adımlar atıyor. Bir yerlere doğru yol almaya çalışıyor. Ama ne yöne doğru? Sokakta, bir toplantıda, orada burada karşılaştığım Cumhuriyet dostları, merhabanın ardmdan, "Ne ha- ber?" sorusunu yapıştınrlar. Bu klasik gazeteciden ge- nel bilgi alma anlamında değildir. Cumhuriyet dostları, özellikle yazaıiarın aynlıp dönmelerine yol açan kriz ve eski şirketin iflas masasına gittiği günlerden bu yana, Cumhuriyet'in aydınlanma çizgisini, ilke ve değerlerini koruyarak yaşatılması kaygısı ve sorumluluğunu pay- laşmaktalar. Bugünlerde onlan da 'Salı Kitaplan'nın heyecanı sar- mış. "Kaç satar? Genç kuşaklaralırmı?.." sorulan peş peşe geliyor. Cumhuriyet dostlan aydınlanma çizgisi- nin Türkiye cephesini yansıtan 'Cuma Kitaplan'ndan sonra, dünya cephesini yansrtacak 'klaslklerdizisi'nin, 'Salı Kitaplan'nn tutmasını çok istiyortar. Özellikle öğ- retim üyesi dostlar, okuma özürlü yetiştirflmiş yeni ku- şaklann klasikleri tanımasında, sevmesinde, ufkunun açılmasında rol oynayabilecek dünya klasiklerinin ya- yımlanmaya başlanmas/ndan, Cumhuriyet'in kültürhiz- metinde önemli bir adım daha atmasından çok mutlu- lar.. • • • Medya merkezi Ikite/li'den dün aldığım bir taze ha- bere göre, orada da bir adım daha atılmış. Hani Gaze- teciler Meclisi'nin gazetecılik etik değerlerinin yok ol- masına bir tepki olarak Cağaloglu'nda düzenledigi çok anlamlı, hoş birşenlik vardı. Medya merkezinin, çalışan gazetecilerin bu etik değerler, kimlik arayışından, özlük haklanna sahip çıkmalarından hiç de hoşnut olmaya- caklannı biliyordum; kokusu çıkmaya başladı. Çoğunluğu adı bilinmeyen paravan taşeron şjrketler- de, gazeteci statüsünde çalıştırılmayan gazeteci arka- daşlanmız, yeni zam oranlarının çok gülünç düzeyler- de kalması ile pasif bir eylem geliştirdiler. Düşük zam- lan kendilerini işten attınmayacak bir eylemle protesto ettiler. Kendi kendilerine ceza verip birkaç gündür ye- mek yemiyorlar. Medya merkezinin yöneticileri hemen davranıp paralı satış yapılan kafeteryalan kapattırmış- lar. Eylemin devam ettiğini görünce de hızlarını alama- yarak işe gelen gazetecilerde üst-çanta araması baş- latmışlar. Neden mi? Dışardan bisküvi, yiyecek falan ge- tirmesinler diye tabii ki... Türkiye'de halkın, emeğin so- runlannın yansıtılması, kamuoyuna mal olması, hak ara- ma bilincinin oluşmasından sorumlu gazetecilerin ha- line bir bakın. Söküğü ile dolaşan terziden çok daha a o nası bir durumda değiller mi, siz karar verin. ••• Hükümet ne pahasına olursa olsun özelleştirme yo- lurtda tam gaz yürüyor. Dün petrol işletmelerinin akıl, vicdan, izan kabul etmez satışı vardı. Hani şu malvar- lığının dökümü bile yaptlmayan, her şeye rağmen bü- yük kârtar getiren işletmelerin yok pahasına, hukuka ay- kın yağmalanması... Cumhuriyet Radyo'da "Emeğin Gündeminden" programında Mümtaz Soysal Hoca ile söyleşiyorduk. Satışın, satılan mallann değertespiti ya- pılmadan yapıldığı saatlerde, onlar KİGEM olarak hü- kümetin yapmadığı çalışmayı tamamlamaya çalışıyor- lardı. Bugünkü gazetelerde basın açıklamalannı okuya- caksınız, verirlerse televızyon haberlerinden de izlemiş olacaksınız. Olabilecek malvariiğı değerierinin çok al- tında, "açık artttıma değil, açık eksiltme" yöntemi ile; yasalara, hukuka, akla, vicdana aykın bir kamu yağma- laması daha gerçekleştirilmiş oldu. Tabii ki KİGEM şimdiden hukuka aykın bu satışın ip- tali için dava açmak üzere hukuksal çalışmalannı yürü- tüyor. Ama bilindiği üzere hükümet, özelleştirmelerde yargının hukuka aykın saptamalanna, yargı kararianna da uymayarak hukuku bir kez daha, ağır ve açık biçim- de çiğniyor özelleştinne saplantısı, bir büyük vurgun, talan yolunda, asıl hukuk devletinin temeli dinamitleni- yor. Bundan sonra ne olacak? Hukuk, yargı karariarını dinlemeyen siyası iktidariar karşısında, kurumlarına sa- hip çıkma görevi, çalışanlanna, örgütlü sendikalanna düşüyor. Bundan sonrasında hak, hukuk arama kav- gasındaemekcephesinin, sendikalann, işçilerin neya- pacakları büyük önem ve anlam kazanıyor. • • • Kamuoyuna hemen hemen hiç yansımayan çok çar- pıcı bir gelişme de. sanki lokal bir sorun kapsamınday- mış gibi yaşanıyor. Tuzla bölgesine Kazlıçeşme'den ta- şınan deri işçileri, hemen her gün bir başka nedenle direniş yapıyorlar. Sendikal geleneklerini taşıyan ve sen- dikasızlaştırmayı kabul etmeyen işçiler, sendikaya üye olduklan için işten atılmalara karşı da direniş yapınca, dişe diş, bire bir deri işverenterine sendikal haklannı, toplusözleşme düzenini kabul ettiriyoriar. Tuzla'da, bu yeni sanayi yerteşim bölgesinde daha önce tersanelerdeki sendikalaşma hareketleri kırılmış. Bütün en çağdaş teknolojili yeni sanayileşme bölgele- rinin kapısından içeriye sendika sokulmamış. Sadece DlSK'in sendikal örgütlenme çalışmalan içinde bir bu- çuk yılda 50 binin üzerinde işçi tek tek işten atılmış. Tuz- la deri işçileri de neyin nesi oluyor? Bir çıban başı, ay- kın örnek oluşturuyorlar. Ya sendikalaşma başanları, verdikleri savaşım, başka işkollan ve işyerlerı ışçilerine de örnek oluşturur, moral verirse? Başları kesilmeli, bu çıban başı hemen yok edilmeli, değil mi? Deri işverenleri, işyerierinde sendikaya teslim olma- yı içlerine sindirememişler. Sermaye cephesi adına bir savaşta yenilmiş olmayı ayıp kabul etmişler ve hemen bir formül de bulmuşlar. Tuzla deri işyerleri, hükümetin alacağı bir kararia serbest bölge olacakmış. Bilmeyen- ler için altını çizelim. 12 Eylül hukuku ve yasaklı yasa- lanndan birine göre, serbest bölgelerde para için her şey serbest. ama işçiler için sendika, sendikal haklar yasak. Zaten bu nedenle Türkiye'de pek çok özel ser- best bölge var. Daha doğrusu buralar sendika sokma- mak üzere serbest bölge. Ama aslında işlev ve çalış- ma olarak olağan bölge. Zaten cılız olan sendikalaşmayı yok etmek üzere ne güzel bir çözüm, adım, değil mi? Evet, gördüğünüz gi- bi herkes kendi yolunda yürüyor. Yeni adımlar atıyor. A- ma hangi yönlerde? Ne yazık ki insanı insan yapma yö- nündeki çabalar, adımlar, insanı hedef alanlara göre azınlıkta ve zayıf kalıyor... Sac itlıalatiiia kota geliyor ZOlVGLLnAK (Cum- huriyet) - Erdemir'in hak- sız rekabetten korunması için kota uygulamasına geçiliyor. Yassı çelik itha- latına kota uygulamasını öngören Bakanlar Kurulu karamamesi imzaya açıl- dı. Karamameninyürürlü- ğe girmesiyle yassı çelik (sac) ithalatı yeniden dü- zenlenecek. lç fiyatlarda- ki dengesizlik ortadan kal- dınlacak. Erdemir'in BDT kay- naklı yassı ürünlerin hak- sız rekabetinden korunma- sıyla ilgili kararnamenin yakm zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kota uygulaması ile başlatılan çahşmafara des- tek veren Ereğli Sac Tüc- carlan Derneği Başkanı Burhan Eren. "Imzayaaçı- lan kararnamede bir ba- kanın imzası kalmış.Buso- runun da çözümleneceği- ne inanjyoruz" dedi. Erdemir Genel Müdürü Işık Eyüboğlu. Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada kota uygulamasının arttk kaçınılmaz bir noktaya geldiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi: "BDPden gelen yassı de- nür iç piyasavı olumsuz >öndeetkili>or.Kararçıktı- ğıandanitibarenyassı üriin ithalatına sınırlandırmage- leeektir. Kota uvgıılamanın başlatıiması Erdemir için büyük önem taşıvor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog