Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

(0212)514 0196ya Telefon Ederek Kendinize Miiziğin Ustalan öizisinden 700.000 TL'lık BirCDArmagan Edin. r m' Cumhuriyet ^ ^ . kitap kulübû TukocağıCad No 3*41 <34334£ağatoğlıv1stanbıJ Te(:(0212)514 01 96 Fafcs.(Q212)514 01 95 Cumhuriyet 0)1,07.4 V ^ o Cumhuriyet \ m --.. - ^. ^ İST&BAVfeÇEVRESlNDEYAYfNDAVIZ 75. YIL SAYI: 26564 / 150000 TL (KDV.çmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 HAZfRAN 1998 SALI K Ü L T Ü R H l Z M E T İ ' N D E B Î R A D I M A H A SOKRATES'İN SAVUNMASI Niyazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. Bugün Cumhuriyet le birlikte... YoU pahasına sattı lar'İptale mahkÛm SatlŞ' Yüzde 52'lik pazar payı, stratejik özelliği ile kamunun en kapsam- lı yatınmlanndan olan POAŞ, 1 milyar 160 milyon dolara satıldı. KİGEM, Rekabetin Ko- ı HakJanda Yasa uyannca satışın "iptale mah- kûm olduğunu" savundu. Petrol-lş Sendikası, satışın iptali için Ankara Nöbetçi Idare Mahkemesi'ne başvurdu. Ozel- leştirme Idaresi Başkanı Uğur Bayar, satışı "tarihi gün" ilan etti. Petrol Ofisi'nin yüzde 51 hissesini alan Garipoğlu, pa- rayı yurtdışı kaynaklardan sağlayacaklannı söyledi. Taşınmazları 2.1 milyar dolar 2 milyon 700 bin metrekare taşınmaz malı bulunan POAŞ'ın sadece gayrimenkullerine 2. l milyar dolar değer biçiliyor. Ankara, îstanbul, îzmir, it, Antalya, Mersin, Konya, îskenderun, Batman, Samsun, Trabzon'da 11 adet bölge müdürlüğü bulunan PO- AŞ'ın, îzmir ve Izmifte 2 adet madeni ve ğres yağı tesisi var. Şirketin Haramidere, Çubuklu, Ümraniye, Gökçeada, Mu- danya, Çukurhisar, Söke, Edincik, Fethiye, Güvercinlik, Gi- resun, Rize, Hopa ve Erzurum'da 14 deposu bulunuyor. PetrOİ-İŞ'ten uyari PetroMş Sendikası Genel Başkanı Bayram Yıldınm, Petrol Ofisi'nin satı- şının kötü sonuçlardoğuracağını belirtti. Yıldı- nm, özelleştirme sonrasında askeri amaçlı ola- rak yapılan boru hattı ve akaryakıt tesislerinin işletme, bakım ve koruma görevinin yerine getirilmesinde sorunlar ya- şanacağı uyansında bulundu. Milyarlarca dolarnet kânn yurt- dışınatransferedileceğinedikkatçeken Yıldınm, POAŞ'ın, fi- yat istikrannı sağlayıcı ve ürün arzını garanti edici özellikleri- nin ortadan kalkacağını savundu. • 11. Sayfada Adana ve Ceyhan'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor 48 saatsorira kurtuldu• Adana'da depremin acı bilançosu resmi rakamlara göre 131 'e yükseldi. Havanın sıcak olması ve bürokrasinin çarklan nedeniyle bazı yurttaşlann yitirdikleri yakınlannı sessiz sedasız gömdüğünü belirten yetkililer, ölü sayısımn resmi rakamlardan daha fazla olduğunu belirtiyorlar. • Enkaz kaldırma çahşmalan sırasında mutlu haberler de geliyor. Dün Ceyhan'daki enkaz altından Hatice Eker adlı yurttaş canh olarak çıkanldı. Kurtarma çahşmalan hâlâ sağ insanlann bulunabileceği endişesiyle dikkatli ve yavaş olarak sürdürülüyor. Maliye Bakanhğı bölgede gelir vergisi ikinci taksitlerinin ödeme süresini 15 Temmuz'a kadar uzattı. SAMİH AZMİ EZER/SABİT ÖZKESER ADANA - Depremde ölenJenn resmi sayı- sı 13 l'e yükseldi. Ceyhan'da devam eden kur- tarma çalışmalannda, Hatice Eker adlı yurt- taş 48 saat sonra enkaz altından canlı olarak çıkanldı. 52 yaşındakı Eker'ın canlı çıkanl- ması yakınlannı kaybederderin umutlanması- na neden oldu. Ülkenın çeşjtli yerlerinde as- kerlık görevını sürdüren Adanalılara deprem izni venldi. Adana ve çevrestnde meydana gelen de- ZLENÎMLER Korku yerîni kaygıya bırakıyor • Yaşam yeniden kurulmaya çalışıhyor Adana'da... Her dakika olağanüstülüğün gölgesi siliniyor. Genel kaygı yeni bir sarsıntı olup olmayacağı, bir de enkaz altından çıkacaklarla ölü sayısımn artıp artmayacağı çizgisinde odaklanıyor. Bazı yüreklerde ise acı, hükmünü sürdürüyor. • Depremden sonra ikinci gün. Korku duygusu da gitgide yok olmaya yüz tutmuş. Yerini kaygıya bırakıyor. Bu kaygıyla yaşamaya ahşmış insanlar. Dahası yollarda, refujlerde gecelerini geçirenler, bu iğreti yaşamJannm tadım bile çıkarmaya çalışıyorlar. ÇETİN VKBHOâLU'ffln yazm • 3. Sayfada premde ölenlenn sayısı her geçen gün artı- yor. Ancak ölü sayısımn açıklanan resmi ra- kamlardan daha fazla olduğu bıldınldi. Bunun da özellilde Mısis yöresindeki köylerde. bü- rokrasiden kaçan halkm, cenazeleri sessiz se- dasız gömmesmden kaynaklandıgı ileri sii- rüldü, Enkaz kaldırma çahşmalan henüz ta- mamlanmadığı için ölü sayısımn artmasın- dan endişe ediliyor. Adana ve Ceyhan'dan 3 bin kışı hasar tespitı ıçın başvurdu. Çeşıtli ku- ruluşjardan gelen maddi yardım mıktan ya- nm tnlyon lira^ı aştı. Halk arasmda panik ya- ratmaya çalıştıklan sa\lanan üç kışı gözaltına alınarak DGM'ye göndenldı. CHP li- deri Deniz Baykal DYP lıderi Tansu Çüler, FP hden Recai Kutan afet bölgesini gezerek depremzedelerle görüştü, ça- hşmalan yennde ınceleyerek yetkıhlerden bilgi aldı. Bay- kal, bir an önce doğal afet ya- sası çıkanlmasını ıstedı. Valı- likçe Adana'daki kamu banka- lannda depremzedelerıçın ba- ğiş hesabı açıldıfı bildirildi. Adana'da dün öğTe saatlenne dek yapılan çahşmalar sonucu enkaz altından çıkanlan ceset sayısı 131'e yükseldi. Ancak gerçek ölü sayısımn daha faz- la olduğu. bürokratik engeller nedeniyle savcının yönetımin- dekı resmi ekıbın geîerek ke- şif yapmasının oldukça zaman alması nedeniyle de cesetlerin kokma olasıhgı yüzünden hal- kın cenazesini sessiz sedasız mArkasıSa.6,Sü. 7'de Adana'da deprem sonrasındaki göriintüler oldukça anlamlndı. Kimi binalar tamamen yıkılırken hemen yanındaki başka bir yapı sapasağtam ayaktaduruyordu. (Fotoğraflar: SAVAŞ KÜRKLÜ) Türkiye Deprem vakfı 'Deprem tasanmmı bilmiyoruz' • Türkiye Deprem Vakfı 2. Başkanı Prof. Semih Tezcan, Türkiye'de deprem sonucu yıkılan binalann eksik malzemeden değil, mühendislik hatalanndan kaynaklandığını iddia etti. Türkiye'deki 27 inşaat mühendisliği fakültesinin sadece 3'ünde depreme karşı dayanıklılığı arttırma tekniklerinin ders olarak okutulduğunu, bu derslerin dahi seçmeli olduğunu belirten Semih Tezcan, "Mühendislerimiz deprem tasanmını bilmiyorlar" dedi. • Prof. Semih Tezcan, Adana'daki deprem sonrasında ortaya atılan, müteahhitlerin inşaatlarda eksik malzeme kullandıklan iddialannın doğru olmadığmı savundu. Tezcan, depremlerin zararlannın en aza indirilmesi için geîiştirilen tekniklerin Türkiye'deki okullarda öğretilmediğini savundu. • 3. Sayfada MALZEMEDEN ÇALANIN RUHSATI ALINACAK • 5. Sayfada CEYHAN'DA KORKU SÜRÜYOR M 3. Sayfada DevletBakanı Mnstafa Yılmaz 'Türbanlı öğrenciler müitan' • Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz riirban eylernlerini eleştirdi. Eylemcilerin "türbanla saçlannı değil, laik cumhuriyete gelen tehlıkeyı örttüklerinı" belirten Yılmaz, "Türban takıyor, yüzünü saklamıyor, dudagına ruj, gözüne sürme çekiyor. Yani ete bakmak sevap, saça bakmak günah, böyle mantıksızlık olur mu" diye konuştu. • Istanbul Belediyesi'nın 40 bin gence burs verdiğinı söyleyen Yılmaz, "Herhalde laik cumhuriyete dua etsin diye burs vermiyor. Her derse Atatürkçülük konusunun eklenmesi doğru. Çünkü yeni nesil Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlannı tanımak zorunda'" dedi. EBRU TOKTAR ANKARA - Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, kılık kıyafet yönetmelığine uymadjklan ge- rekçesiyle Istanbul Ünıversıte- si'ne alınmayan türbanlı öğ- rencilerin başlattıkJaneylemın laik cumhuriyete yönelik oldu- ğunu söyledi. Türban takan öğ- rencilerin saçlannı değil, laik cumhuriyete yönelik tehlıkeyı örtmeyeçalıştıklannı vurgula- yan Yılmaz, "Türban takıyor, ama ruj siirü>or, sürme çeki- v-or. Yani ete bakmak sevap, sa- ça bakmakgünah. Bövleman- tıksızük olur mu? Bunlar asıl amaçlaruıı Truva Atı'nın için- de saklıyor" diye tepkı göster- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Hamam Helife* takıldı • Yazar Muzaffer İzgü, öyküsünden esinlenilen yapım için açtığı davayı kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) -Yazar Muzaffer İzgü. ha- mamda çekilen reklam fılmıne kaynak olan öyküsünün kulla- nımı için izin alınmaması ne- deniyle Yapı ve Kredi Banka- sı'ndan tazminat kazandı. An- kara Asliye 4. Ticaret Mahke- mesı. banka \e reklamı çeken şırketi 600 mıiyon lira tazmina- ta mahkûm etti. Muzaffer îzgü ve eserlennın telıf hakkını dev- ralan Bilgı Yayınevı'nin. >apı ve Kredı Bankası ıle reklam fîl- mını çeken Ali Taran Fikir Üre- tim ve Yapım Hızmetleri AŞ aleyhine açtığı telif davası so- nuçlandı. Hamamda bir banka müdürü ıle müştensi arasmda geçen olayı konu alan reklam fılminın senaryosunun, hak sa- hiplerinden ızin alınmadan, Muzaffer îzgü'nün "Lüp Lüp • Arkası Sa. 6, '. 7'de i^ılmaz'ın azmiııat lavasma ret fstanbul HaberServisi - M11- tvekıllıği düşürülen Şevki Jmaz'ın, gazetemız ımtıyaz hibi Berin Nadi. Genel Ya- rı Koordmatörü Hikmet Çe- ıkaya ve Yazıişleri Müdürü rahim Yıldız aleyhine açtığı mınatdavasını reddeden ts- ıbul 3. Asliye Hukuk Mah- ArkasıSa.6,SiLl'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Deprem Allah'ın Emri Deyip... Yıllardır değişmeyen yazgımız yine manşetlerde: Deprem vurdu! Yakınmalann özünde değişiklik yok. Yazılı ve görsel ba- sının iki gündür yazıp söyledikleri söylemlerin özü şu: Inşaatlar ya kaçak ya da gereken denetimden yoksun. Kimilen neredeyse dokunulsa yıkılacak. Cumhuriyet dün Türkiye 'de depremler" listesini yaytm- ladı. Şöyfe bir göz attım; 1902 yılından 1996'ya değin 108 deprem görmüş ülkemiz. M Arkası Sa. 6, Sü. I'de Almanya ve Hollanda çeyrek finalist • Çeyrek finale yükselen iki takım daha, dün oynanan karşılaşmalar sonrasında bellı oldu. Montpellier'de oynanan Almanya- Meksika karşılaşmasında 'panzerler', rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükseldi. Toulouse'da oynanan günün diğer maçında ıse Hollanda, Yugoslavya'yı yenerek çeyrek finaie yükselen diğer bir ekip oldu. ikinci tur maçlan bugün saat I7.30'da oynanacak Romanya-Hırvatistan ve saat 22.00'de başlayacak Arjantin-lngiltere karşılaşmalanyla sona erecek. USpor'da SORSA ûDun 4120 öncekı 4014 DOLAR ÛDun 265.700 Öncekı 265.400 MARK Dun 146.700 Öncekı 147.200 ALT1N ûDun 2.520.000 öncekı 2.515.000 BORSANIN POAŞ HEYECANI • 10. Sayfada FONLARIN GÖZÜ YASADA • 10. Sayfada VERGt ÎNDİRIMİKABUL EDİLDİ • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD-Çin Yakınlaşması... ABD Başkanı Bill Clinton'ın Çın zıyaretı, onumuzde- ki dönemde dünyanın alacağı yeni biçım hakkında ıpuç- lan veriyor. 1989'daki, "Tıananmenolaylan"yıllarca ABD günde- minin birinci sırasında yer aldı. Ne zaman Çin'le ilişkiye geçilse, ilk tümce şu oluyordu: -Insan haklannda çok gerisiniz. Tıananmen otaylan hataydı. MArkosıSo.6,Sü.S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog