Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet INTERNET'TE www.cumhuriyet.com.tr www.cumhuriyet.com Cumhuriyet R AD YO ÎSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAY1Z 75. YIL SAYI: 26537 / 150000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 3 HAZİRAN 1998 ÇARŞAMBA Türkiye, sözde Ermeni soykınmı karannı meclisten geçiren Fransa'yı uyardı 4 Bu yanhşıdüzeltin'• Fransa Ulusal Meclisi 'nin kabul ettiği Ermeni soykınmı yasa tasarısının senatoda onaylanmaması için girişimlehni sürdüren Türkiye, Fransa 'yı karannı düzeltmesi için bir kez daha uyardı. Diplomatik kaynaklar, yasa tasarısının 29 Haziran da Fransız Senatosu 'nun gündemine gelebileceğini belirtiyorlar. • Fransa Meclis Başkanı ve Senato Başkanı Yardımcısı 'yla ayrı ayrı görüştüğünü bildiren TBMMBaşkanı Hikmet Çetin Fransa 'nın karannın ikî ülke ilişkilerine ciddi zarar verebileceğini söyledi. Türkiye 'nin, Paris Büyükelçisi Sönmez Köksal aracılığıyla Fransa Dışişleri Bakanhğı 'na nota verdiği belirtildi. elaketedaveüyeçıkanldı Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sel baskınının gerçekleştiği her merkezde anlaşd- ması güç kamu ve insan hatalan felaketin bovutlarını arttırdı. Bilgisi/lik ve in- san hataiarnla ortava çıkan büviik felaketin görünen izleri kapatılmaya çalışı- lırken. srviJ kuruluşlar bölgede ekonomik vıkımın önienmesi için çağnda bulun- du ve kitiese) göçe dikkat çekti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • 3. Sayfada ANKARA / İSTAN- BUL / PARİS (Cumhu- riyet) - Türkıye, sözde Ermeni soykınmı kara- nnı parlamentodan ge- çıren Fransa "yı "yanlı- şını bir an önce diizelt- mesi konusunda" uyar- dı. Ermenistan yönetı- mini de "sağduyulu" olmaya çağtran Türki- ye, Erivan'ın Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik sertlik yanlısı polıtika ızlediğini bildirdı. Dı- şişleri Bakanhğı. Erme- ni soykınmıyla ilgili savlara tarihçilerin yaz- dığı kitaplarla yanıt ver- di. Fransa Ulusal Mecli- si'nin kabul ettığı Er- meni soykınmı yasa ta- sansının senatoda onay- lanmaması için girişim- ierini sürdüren Türkiye, Fransız yönetimıni bir kez daha uyardı. Diplo- matik kaynaklar, yasa tasansının 29 Haziran'da Fransız Senatosu'nun günde- mine gelebileceğini belırtirken Türkiye'nin Paris Büyü- kelçisi Sönmez Köksal aracılığıyla Fransa Dışişleri Ba- kanhğı'na verilen notada, söz konusu tasannın Ermeni terörünü tekrar alevlendırebileceği belirtilerek Fran- sa'dan Türk dıplomatlannı daha lyi koruması istendi. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Büyükelçı Necati Utkan da dün düzenlediği basın toplantısında. bir soru üzenne. Fransız mallannı boykot çağnsı • ADD Izmir Şubesi, halkı Fransız mallannı boykot etmeye çağırdı. ADD Izmir Merkez Şubesi, Fransa'dan aynlmak için mücadele eden Korsikalı ulusçulara insani yardımda bulunmak için kendi bünyesinde Korsika'yla Dayanışma Komitesi kurdu. • 1Z Sayfada ' Soykınmı Fransızlar Afrika'dayaptı' Fransız lejyonunda askerlik yapmış olan Fevzi Yurtsever "Asıl soykınmı Fransızlar Afrika'da yaptı, şimdi de günah çıkartıyorlar" dedi. Yurtsever "Tasan senatoda da kabul edilirse, Fransız konsolosluğunun önüne çelenk bırakacağız" diye konuştu. • 17. Sayfada Fransa'nın Türki- ye'nin düşmanı olma- dığını, ancak son tutu- munun iki ülke arasın- daki ilişkileri onanl- ması oianakh olmayan bir düzeye çekebilece- ğini bildirdi. Utkan, Fransa'yı uyardıklan- nı, girdikleri yanlış yoldan dönmelerini is- tediklenni belırterek "Bu yanhş, terörü ee- saretlendirecektir. Fransa'ya bu yanlıştan 'dön' diyoruz" dedi. Utkan, Ermenistan yönetimine yönelik mesajında da özellikle yeni yönetımin Yuka- rı Karabağ ile ilgili olarak uluslararası çö- züm yollannı reddettı- ğini, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı sert- lik yanlısı bir politika izlediğini belirterek "Ermenistan'dan da- ha sağduyulu davran- masını bekliyoruz" diye konuştu. Utkan, basın toplantısına getirdiği Ermeni sorunuyla ilgili Türk ve yabancı tarihçilere ait 72 kitapta soykınm • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te TBMM, FRANSA'NIN KARARINI KJNADI • / 7. Sayfada Birdal saldırısı Güraltay gözaltına alındı • Birdal'a suikastın azmettiricisi olarak aranan Semih Tufan Güraltay, Kadıköy Kozyatağı'nda gözaltına alındı. • Güraltay'ın kardeşi Emre Güraltay ve olayla ilgili adı açıklanmayan bir kişi de Okrneydanı'nda düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen bu kişiler hakkında Ankara'dan gelecek talimata göre işlem yapılacak. • 6. Sayfada Selahattiıı Bozkurt'u yîtirdik İstanbul Ha- berServisi-Ga- zetemizın Idare Servisi'nde ça- lışan arkadaşı- mız Seiahattin Bozkurt'u kay- bettik. Yakalandığı amansız has- talık sonucu yaşammı yitıren Se- lahattin Bozkurfun cenazesi Kayseri Tomarza'ya bağlı Ça- nak'pınar Köyü'nde bugün öğle- yin kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. tki çocuk babası olan Selahat- tin Bozkurt 50 yaşındaydı. BORSA Dün 3753 Öncekı 36O5 DOLAR oDün258.5OO Öncekı 257.8OO MARK ODün 145.3OO Öncekı 144.7OO ALTIN •oDün 2.425.OOO Öncekı 2.41O.OOO Washington Isviçre'yi aklama arayışına girdi... Türkiye Nazi altınlanna karşı hukuk savaşı veriyor ABD'denTürkiye'ye suçlama• ABD, Nazi Almanyası'nın Yahudi altınlan konusunda Isviçre'yi aklamak için suçu Türkiye'nin üzerine atma arayışına girdi. ABD, Türkiye'yi Yahudi soykırımına engel olmayan bazı Avrupa ülkeleri ile aynı kefeye koydu. Nazi soykınmından kaçan 100 bin Yahudiye sığınma hakkı veren Türkiye, bir yandan manevi açıdan ABD'nin suçlamasını kabul edilemez bulurken, diğer yandan Yahudi altınlanm gasp etmediğini belgelerle ortaya koyarak hukuk savaşı veriyor. LALE SARIİBRAHİMOĞLÜ ANKARA - ABD'nin Nazi Al- manyası'nın işlediği soykınm suçu- na ortak olan ülkelerle aynı kefeye koymak istediği Türkiye. hukuk sa- vaşı veriyor. ABD, dün yayımladığı ikinci raporda, Almanya'nın Ikinci Dünya Savaşı sırasında kendi top- raklan ve işgal ettiği ülkelerde yağ- maladığı Yahudi altınlarından ka- zanç sağlayan ülkeler arasında gös- terdiği Türkiye'ye yeni suçlar yük- lüyor. ABD'nin Yahudi altınlannın gasp edilmesine alet olan Isviçre'yi aklamak için suçu Türkiye'ye attığı gözlendi. Nazi soykınmından kaçan TOO bin Yahudiye sığınma hakkı ve- ren Türkiye, manevi açıdan ABD'nin suçlamasını kabul edile- mez bulurken, gerçeği belgelerle or- taya koyuyor. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Bü- yükelçi Necati Utkan dün düzenle- diği haftalık basın toplantısında, ko- nuyla ilgili bir soru üzerine "Türki- ye'nin diğer üikelerle aynı kefede gö- rülmesi doğru olma> l acaknr" dedi. Utkan, Türkiye'nin saklayacak hıç- • Arkası Sa. 17,SiL3'te Hard-rock'ın gelmiş geçmiş en büviik gruplanndan Deep Purple, yeni aibümleri 'Abandon'ın tarutım turuna İs- tanbul'dan başladı ve Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda iki gecede 10 bin müziksev'ere seslendi. Tam 30 yıldır rock sahnesinde olmalanna karşın av nı çizgivi sürdürmev i başaran Ian Gillan.topluluğun kurucusu ve bey ni John Lord'la Deep Purple'a Blackmore'un yerine katılan yeni gitarcı Steve Morse ve davulcu Ian Paice konserierin vıldızlanydı. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Olağan Gündemde Çozulurmuş! Meclis bir aydır doğru dürüst çalışmıyor. Siyasal parti yöneticileri şikâyetçi. Medya şikâyet- çi. Başkanlık sistemi yolunda Cumhurbaşkanı da şi- kâyetçi! U Arkası Sa. 17, Sü. l'de NAZIM HİKMET ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILIYOR B 3. Sayfada AVRUPA İLE YENt BUNAL1M KAPIDA • 7. Sayfada KOSOVA'DAN BÜYÜK KAÇIŞ • 9. Sayfada ÜLKERSPOR LtG ŞAMPİYONU MSpor'da DGM^DE İFADE VERECEK Erbakan'a soruşturma ANKAR\(ANK.4) -DGM Savcısı Nuh Mete Yük- sd. kapatılan RP'nin Genel Başkanı Necmettin Erba- kan hakkında yeni soruşturma açtı. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel. Erbakan'ın hacda yaptığı konuşmada. halkı sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge fark- lılığı gözeterek kin ve düşmanhğa açıkça tahrik etti- ği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Savcı Yüksel, dün acil olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bir yazı yaza- rak Necmettin Erbakan'ın ifade vermek üzere "mev- cutlu olarak" DGM'ye getirilmesini istedi. TCK 312 2 nci maddesi gereğince açılan soruşturmada Necmet- tin Erbakan'ın, halkı sınıf, ırk, din. mezhep ve bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanhğa açıkça tahrik ettiği ilen sürülüyor. Erbakan, hakkında bu madde uyannca dava açılma- sı halinde 1 yıl ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiy- le yargılanacak. C U M H U R İ Y E T M N K Ü L T Ü R H İ Z M E T 1 Zâbit ve Kumandan NURİ CONKER A tatürk'ün yakın arkadaşı Mehmet Nuri (Conker), 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. Mustafa Kemal gibi o da Manastır Askeri idadisi'ni bitirmiş (1902), Harp Akademisi'nden mezun olmuş (1904-1905), yüzbaşı olarak orduya katılmıştır. 31 Mart İsyanı'nı bastırmak üzere İstanbul'a yürüyen 'Hareket Ordusu'na gönüllü olarak katılan Mehmet Nuri, bu harekette Mustafa Kemal'le birlikte çalışmış, daha sonra Mahmut Şevket Paşa'nın yaverliğini yapmıştır. 1910 yılında kurmay subay olan Mehmet Nuri, Trablusgarp Savaşı'nda Bingazi'deki kuvvetlerin kurmay başkanlığına getirilmiş, Balkan Savaşı sırasında Bolayır'da yaralanmış, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de 24. Alay'a kumanda etmiş, Conkbayırı muharebelerinde ikinci kere yaralanmıştır. Mehmet Nuri'ye bu gaziliğinin bir nişanı olarak, daha sonra Atatürk taratından 'Conker' soyadı verilmiştir. 1923-1931 yılları arasında Kütahya, 1931'den ölümüne kadar da (1937) Gaziantep milletvekili olarak görev yapan Nuri Conker, her zaman Atatürk'ün yakınında bulunmuştur. Mustafa Kemal 'Zâbit ve Kumandan ile Hasbihal' adlı ünlü eserini, Nuri Conker'in 'Zâbit ve Kumandan' (1914) adlı kitabına cevap olarak yazmıştır. Nuri Conker'in bu çalışmasmı, Hasan-Âli Yücel'in önsözü ve günümüz Türkçesi ile birlikte tek kitap olarak ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le Üniversite adaylan kapatılan bölümler nedeniyle bir seçenekten oldular YOK ekstern bölümleri kaldırdı EBRU TOKTAR ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK.). İstanbul, Ankara ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunan "ekstern (de- vam mecburiyeti bulunmayan)" hukuk fakültesı ve ıktisat bölümlerini kapattı. 1998 ÖYS Kılavuzu'nda bu bölümlere yer verilmemesiyle devamsız öğrenim olanağı için tanınan 1000 kişilik konten- jan sonaerdi. 21 Haziran'da yapılacak Öğrenci Yer- leştırme Sınavı'na (ÖYS) geri sayım baş- larken öğrencilerde üniversite tercihlen- ni şekillendiriyorlar. Geçen yılagöre "da- ha sınırh" tercih olanağıyla karştlaşan öğ- renciler, ekstern bölümlerin kapatılma- sıyla da bir seçenekten daha oldular. Eks- tem bölümler, puanlannın devam zorun- luluğu olan bölümlere göre daha düşük ol- ması nedeniyle tercih edilıyordu. YÖK. uygulamanın gerekçesini "eks- tern bölümlerin Açıköğretim Fakültesi'yle aynı işlevi görmesi'* olarak açıkladı. Kon- tenjanlann ülke gereksinimine göre şe- killendiğını kaydeden YÖK >etkilileri, "Anadolu Üıüversitesi dıştnda Açıköğre- tim Fakühesi > a da bu işleve paraiel eğitinı almama kararı aldıklannı" açıkladılar. Ancak YÖK, kaldınlan bölümleri Açı- köğretim Fakültesı'ne eklemedi. • ArkasıSa. 17, Sü. Tde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog