Bugünden 1930'a 5,491,976 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Netanyahu'dan yenj öneri • MADRtD(AA)-tsrail Başbakanı Benyamin lSetanyahu, Ortadoğu konusunda yeni bir konferans düzenlenmesinin yararlı olacağını söyledi. îspanya Başbakanı Jose Maria Aznar'ın ülkesini ziyareti öncesinde Madrid'de yayımlanan ABC gazetesine demeç veren Netanyahu, I99l'de düzenlenen ve îsrail ile Arap komşulannı bir araya getiren Madrid Konferansı'nı anımsatarak yeni konferansın yine Madrid'de düzenlenebileceğini belirtti. Cezayip'de çatışma • Dış Haberier Servisi - Cezayir'de Berberi kökenli şarkıcı Lunes Matub'un öldürülmesinin ardmdan Tizi Uzu kentinde patlak veren olaylarda bir kişi öldû, bir kişi yaralandı. Göstericilerle güvenlik güçlen arasında çıkan çatışmada 18 yaşındaki bir üniversite öğrencisi polis tarafindan göğsünden vurularak öldürüldü. Kentin pek çok kesiminden dumanlar yükseldiği ve göstericilerin sokaklarda barikatlar kurduklan bildirildi. BM Angola temsilcisknin uçağı düştii • ABIDJAN(AA)- Birleşmiş Milletler Angola Ozel Temsilcisi Aliun Blondin Beye'i taşıyan uçağın Fildişi Sahili'nin başkenti Abidjan yakınlannda düştüğü bildirildi. Önceki akşamdan bu yana kayıp olan uçağın enkazına henüz ulaşılamadı. Togo'nun başkenti Lome'den Abidjan'a gitmek üzere havalanan uçağın içinde Beye'nin yanı sıra bazı Arrikah • dıplomatlar da bulunuyordu. Suudi müttüden Viagra'ya izin • RtYAD (AA) - Suudi Arabistan müftüsü Şeyh Abdülaziz bin Baz, erkeklerdeki iktidarsızlık sorununu çözen Viagra'nın kullanımına izin verdi. Baz, ilacın kullanımına, sağlığa dokunmadığı ve içinde sarhoş edici maddeler bulunmaması koşuluyla izin verdi. Clinton ve Zemin, Çin-ABD ilişkilerinin yeni bir döneme girdiğini açıkladı Banş içm işbirBğiDış Haberier Servisi - Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan ABD Başkanı BiOCtinton ile Çin Devlet Baş- karu Ciang Zemin arasında dün Pekin'de gerçekleşen zirveyle Çin-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem başla- dı. ABD'nin ve Çin'üı Asya'da ve dünyada siyasal is- tikrann ve banşın sağlanması için güç birliği yapaca- ğını açıklayan liderler nükleer fuzelerin yönlerinin de- ğiştirilmesine ilişkin anlaşmaya imza atarken Tayvan, Tibet ve insan haklan konulannda görüş birliğine va- ramadılar. ABD Başkanı Clinton, zirve öncesi geldiği Tianan- men Meydanı'nda Çin Devlet Başkanı Ci- ang Zemin tarafindan askeri törenle kar- şılandı. Liderler daha sonra Çin Parla- mentosu'nda zirve toplantısı için bir ara- ya geldiler. îki saat süren toplantının ar- dından liderler televizyondan canlı ola- rak yayımlanan ve 70 dakika süren basın toplantısına katıldılar. Ciang Zemin, toplantıyı açış konuşma- sında zirvede olumlu, yapıcı ve verimli görüşmeler yapıldığını söylerken Bill Clinton da iki ülke arasında açık ve dü- rüst bir ilişki kurulduğunu belirtti. Zemin "tki devlet başkanının karşıbkfa riyaretie- ri Çin-ABD ilişkik'rinin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Bu, bürün dünyada • ABD Başkanı Bill Clinton'la Çin lideri Ciang Zemin 47 konuda anlaşmaya vardı. Clinton, Tiananmen katliamını kınadı. ABD Başkanı Clinton için Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen resmi karşdama töreni pek çok kesimin tepkisini çekti banş ve istikrann sağlanması açKindan çok önemlT dedi. Zirve toplantısında 47 konuda anlaşmaya varan liderler arasında, basın toplantısında insan haklan, Ti- ananmen katliamı ve Tibet konusunda gerginlik ya- şandı. Ciang Zemin, basın toplantısında Çin ve ABD'nin nükleer fuzelerinin bundan böyle birbirle- rini hedeflemesi konusunda anlaşmaya vardıklannı açıkladı. Başkan Clinton, anlaşmaya ilişkin olarak "Hiçbirşey fuzcterimizi birbirimize doğrultnuunamız konusunda vardığunız anlaşmadan daha iyi olamaz. Bu bütün dünyava Çin ve ABD'nin düşman değil or- takoMugunu gösteriyor" dedi. Clinton, Çın'ın nükle- er, kimyasal ve biyolojik silah teknolojisinin satışını daha sıkı denetleneceği karanndan memnunluk duy- duğunu belirtti. Liderler, ABD ve Çin'in küresel nükleer silahsız- lanmanın sağlanmasını öngören Nükleer Silahsızlan- ma Anlaşması'na bağlı kalacağını belırterek Pakis- tan ve Hindistan"ın gerçekleştirdiği nükleer deneme- leri kınadılar. Toplantıda Tiananmen katliamına deği- nen Clinton "Her konuda anlaşsak da bu konuda an- laşamaytz. Ben ve halkım Tiananmen MeydanTnda güç kuDanılmasırun ve demokrasi için sesini yükselten öğrencikrin öldürülmesinin bir hata olduğunu diişü- nüyoruz" dedi. Ciang Zemin ise Tiananmen Meyda- nı'ndaki gösterilere müdahale edilmesi- nin gerekli olduğunu ve pişmanlık duy- madıklannı savunarak "EğerÇin 1989yı- hndaki olaylar sırasında kab önlemkr al- masaydı bugün sahip olduğumuz istikra- ra kavuşamazdık" dedi. Başkan Clinton, Çin ile ABD'nin arasında uzun zamandır sorun oluşturan insan haklan konusunda resmen diyalog başlatılacağını belirterek ABD'nin insan haklan ve özgürlüklerinin korunmasına büyük önem verdiğini vur- guladı. Clinton, iki ülke arasında ekonomik alanda çeşitli anlaşmalar imzalandığını belirterek Çin'in Dünya Ticaret Örgü- tü'ne adaylığı konusunda gelişme sağla- namadığını söyledi. Clinton, ülkesinin Çin parası yu- anın korunması için destek verecegıni açıkladı. Tayvan ve Tibet ABD Başkanı. Tayvan Boğazı sorunun banşçı yol- lardan çözümü için Çin ve Tayvan'ı diyaloğu en iyi olanaklarla sürdürmeye ça'ğırarak ülkesinin "Tek bir Çin" politikasını savundu. Clinton, Çin liderini Ti- bet'in ruhani lideri Dalay Lama ile diyaloğa davet ederken Zemin ülkesinin Hindistan'da sürgünde bu- lunan Tibet lideriyle pek çok kanaldan diyalog başlat- tığını ve Dalay Lama'nın olumlu yanıtını bekledikle- rini söyledi. Dalay Lama'nın sözcüsü ise kendilerine böyle birçağnnın ulaşmadığını söyledi. BELEDtYE SEÇÎMLERİ KKTC'de yine hükümet krizi REŞATAKAR LEFKOŞA - Kuzey Kıbns Türk Cuuhuriye- ti'nde (KKTC) bugün halk, yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimler başlarken Ulu- sal Birlik Partisi-Demok- rat Parti koalisyonu da yeni bir kriz dönemine girdi. Seçimde 118 bin 833 kayıtlı seçmen oy kulla- nacak. Seçimler sonu- cunda toplam 28 beledi- ye başkanı, 212 belediye meclisüyesi, 199muhtar ve 780 muhtar üyesi se- çilecek. Oy verme işlemi bu- gün saat 08.00'de başla- yacak ve 18.00'e kadar sürecek. Seçimlerde, özellikle 4 ilçede, ağırlık- lı olarak parlamentoda temsil edilen dört siyasi parti yanşıyor.. Bu arada, KKTC'de iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi-Dempkrat-t;-, Parti koalisyonu yine kri- ze girdi. Hükümet ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, bu kez "teUdnlere" aldır- mayacaklannı ve Ulusal Birlik Partisi ile koalis- yondan çekilebilecekle- rini açıkladı. Açıkla- maya Ulusal Birlik Par- tisi'nden bir tepki gelmezken ana muhale- fetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi lieri Meh- met Ali Talat koalisyon için Denktaş'a "yeşil ışık" yaktı. KUZEY İRLANDA Barış yanlıları meclise girdi Dış Haberier Servisi - Ku- zey Irlanda'da geçen perşem- be günü yapılan yan özerk yerel meclis seçimlerinin ilk sonuçlan banş yanlısı parti- lenn rnşcliste çoğunluğu el- de ettfgini ortaya koydu. Se- çimin resmi olmayan sonuç- lanna göre 108 sandalyeli meclisin 92 sandalyesinin sahipleri belli oldu. Buna gö- re Sosyal Demokrat lşçi Par- tisi (SDLP) 24, Ulster Bir- likçi Partisi (UUP) 22, De- mokratik Birlik Partisi (DUP) 17, Sinn Fein 16, ttti- fak Partisi 5, Ingiliz egemen- liğinden yana Ileric i BMik- çi lttifakı ve Kuzey trlandalı Kadınlann lttifakı 1 'er san- dalye kazandılar. tngiliz BBC televizyonu- nun yaptığı tahmine göre, banş anlaşmasından yana olan partilerin mecliste 79- 80 sandalyesi olacak. Seçimlerde uygulanan ter- cihli sistem nedeniyle UUP'nin 29 sandalyeye ulaşması, parti başkanı Da- vld Trimble'nin de başbakan olması bekleniyor. Trimble, seçimlenn Kuzey Irlanda'ya yeni ve parlak bir geleceğin yolunu açtığını söyledi. Öte yandan banş anlaşma- sma karşı olan DUP ve müt- tefıklerinin. anlaşmanm ya- şama geçirilmesini engelle- meye çalışacaklan belirtildi. DUP üyesi George Camp- befl, seçimlerin hemen ardın- dan yaptığı açıklamada"Bizi trlanda'vla >akınlaştırma\-a yönelik meclis* getirilecek tüm önerilere karşı oy kulla- nacağı/. önerileri öıilemeye cahşacagn" dedi. IHFNİN YILLIK RAPORU Avrupa'da insan haklan çiğneniyor VİYANA(AFP)-Ulusla- rarası Helsinki Federasyo- nu (IHF) tarafindan dün ya- yımlanan rapora göre Av- rupa Güvenlik ve tşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyesi 54 Avnıpa ülkesinin 41'inde insan haklan ihlal ediliyor. Raporda, Arnavutluk'ta insan haklan konusunda gelişme kaydedildiği vur- gulanırken Kosova'daki Amavutlann durumunun giderek kötüleştiği ve böl- gedeki bunalımın ilan edil- memiş bir savaşa dönüştü- ğü belirtildi. IHF'nin raporunda, Slo- vakya ile Belarus insan haklan ihlaleri konusunda listenin başında yer alıyor. Slovakya'da hükümetin adalet mekanizmasının üzerindeki etkisini arttırdı- ğı, devletin azınlıklara kar- şı saldırgan tutum aldığı belirtilerek ülkedeki Neo- Nazi saldınlara ses çıkanl- mamasının üstü kapalı onaylama anlamına geldiği vufgtilâhdı. Belarus'ta uygulanan devlet politikalannın Stalin dönemini çağnştırdığı be- lirtilen raporda, ülkedeki insan haklan ihlallerinin geçen yıl kitleselleştiği be- lirtildi. IHF'nin yıllık raporun- da, Rusya ve ABD de eleş- tirildi. Rusya'da sermaye sınıfinm basını denetlediği ve cezaevi koşullannın çok kötü olduğu belirtilen ra- porda. ABD de sıgınmacı- lara yönelik kötü muame- le ve idamlann çokluğu ne- deniyle eleştirildi. ÎTÎPOLÎTÎKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Avpupa Konseyi'nin Raporu ve Türkiye'de Demokrasi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), is- viçreli sosyalist milletvekili Bayan Vermot Mangol'un, Türkiye ile Avrupa Konseyi arasında büyuk gergınli- ğe yol açabilecek Güneydoğu rapoaınu yumuşattı. Ancak rapor yine de Türkiye açısından olumsuz bazı maddeler içeriyor. Uluslararası Kürt Konferansı'nın toplanmasına iliş- kin maddenin kaldınlması, Türkiye'yi rahatlatan deği- şikliklerin başında geliyor. Aynca rapordaki "Türkiye sivil Kürt halkına karşı sı- lahlı güç kullanmaya son versin" şeklindeki ifade red- dedilerek onun yerine "AKPM Anadolu 'da köyyıkma eylemlerini ve insanlann yerinden edilmesini kınar" dendi. • • • Vermot Mongol'un raporunda PKK terörunden söz edilmezken, yapılan degişiklikle "AKPM, PKK terö- rünü kınar" dendi. Avrupa Konseyi'nde Türk milletvekilleri, Bayan Mongol'un önyargılı raporunun değişmesi için güçlu bir mücadele verdiler ve başarılı da oldular. Ancak, raporda Türkiye açısından olumsuz sayıla- cak, daha bir dizi madde var. Bu bakımdan bağımsız milletvekili Cevdet Akça- lı'nın "Değiştirmek istediğimiz tüm maddeleri değiş- tirdik. Birtek koruculuk sistemi kaldı. Zaten o da Tür- kiye'de tartışılan konu" şeklindeki demecini biz biraz fazla iyimser buluyoruz. Doğru. Koruculuk sistemi Türkiye'de. de tartışılan bir konu, ama Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin ıçışle- rini ilgilendiren, üstelik insan haklan ile ilgısi olmayan bir konu üzerinde ahkâm kesmesi de pek yenilir yu- tulur bir davranış değildir. Avrupa Konseyi koruculuk sistemi ile OHAL'ın kal- dınlmastna ek olarak Türkiye'nin, Avrupa Azınlık Hak- lan Sözleşmesi'ni imzalamasını istemekte ve Kürt asıl- lı vatandaşlanmızı "azınlık" olarak tanımlamaktadır. Yani Lozan Antlaşması'nın hükümlerine ters düşen bir tutum takınmaktadır. Isyiçreli parlamenter Vermot Mangol'un raporu kö- tü niyetle hazırlanmış bir belge idi. Insani durumu ele alması öngörülen rapor, Türkiye düşmanı bazı çevre- lerin çabası ile, siyasal nitelik kazanmıştı. Ama, yukanda değindiğimiz gibı, rapor AKPM'de kabul edilen son şeklı ile de, Tür&iye'ye ters gelen bir dizi unsurdan antılmamıştır. • • • Şimdi gelelim bize göre en önemli konuya. Avrupa Konseyi'nin raporu önyargılı ya da "koru- culuğu, OHAL'ı kaldır Kürtlere azınlık statüsünü ta- nı" şeklinde Türkiye'ye talimat verir nitelikte... Isviç- reli parlamenter Bayan Vermot Mangol, apaçık PKK'nın sözcülüğünü yapıyor... Türkiye'nin düşman- lan rapora siyasi nitelik verilmesi için elinden geleni yapmış, falan filan. Peki onlann ekmeğine yağ süren, ellerine koz ve- ren kim? Anasol hükümeti iktidara geleli bir yıl oldu, dişe do- kunur tek demokratikleşme yasası çıktı mı? İnsan haklan konusunda kayda değer olumlu gelişme var mı? Karakollarda ışkence son buldu mu? Dışışlerı Bakanı Ismail Cem, geçen pazar Sabah gazetesindeki yazısında "Türkiye'yiengellemeye dö- nük özlem sahıplerinin işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Türkiye, hukuk sistemindeki ve uygulama- lanndaki insan hakları ve demokrasi duyarsızlıklannı bir an önce geçmişe terk etmelidir" diyordu. Cem'in bu yazısı çıkarken, gazeteci Ragıp Duran, Apo hakkında yazdığı bir yazı nedeni ile 7.5 aylık ce- zasını çekmek üzere hapse giriyordu. Ragıp Duran, Apo'yu Zapata'ya ve Garibaldi'ye benzetmiş. Biz bunu okuyunca "Ragıp, bu işiabartmış, fanta- zi yapmış" diyerek gülüp geçtık. Ama koca devlet, omuz silkip geçemiyor. Ve Ra- gıp'ın hapse atılması Avrupa basınında günün konusu oluyor. Siz eloğluna koz verirseniz o da kullanır. ÇALWDAVUUARI SâzveMiMkAM (Setan* Tûttûsel TÛRKÜLER YOUADIM SANA « i Mûlık x düzenieme: ADNAN BtGk KARAMSAR KALESl Söz K Mûıit; ANOftiM (AfyonTMrisû) DAĞLAR ENGEREK DUNYA SĞi ve UCoik: 8ANU KIRBAĞ (Açltk grevtnde âiısen aniara) SEVDA SEVDA ÜSTUNE BANUKIRBAĞ S6zn>Hüz»:ANONtM OĞUL GEL Ssr. m SULTAHABDM MûM. BANU KİRBAĞ YUNUS MİSAU 5 & ve Müvk- ALAATTIN (K GÛLÜŞÜN KAUR BENDE Sır AHDKT TBlM - Mûzik: SCLDA BAĞCAN (Oğvtbtmkafbaknanalara) HAG Ali OBASI Sâı ve V.ünk: ANOHİM HELEYAR Siz ve Miaû: AMOmu t^Mt^iM^elL. MfldOR ÖZGÜN MÜZİK YAPIM **+> BASIN VE HAIKİA njŞIĞLER, MBIAJERLİK VE ORGANİZASYON Teİ! 0 ^ 1 2 • K 7 6 1 1 2 Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dikelim ORMAN BAKANUĞIAĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖNLÜNÜZCE TATİL BÜTÇENİZE UYGUN ÛDEME PANSb/ON Kızılot Köyü Manavâat Antalya Tel-Faks: 0-242-748 21 28 Aııkara Irtıbat 0-312-476-42-92 Faks: 0-312-476 SO19 Xatll boyunca gazetcnlt cumhurlvet blzdcn tLANT.C. TAVŞANLIAŞLİYE HUKLTC MAHKEMESİ'NDEN 2. İLAN 1998 8 Esas Davacı Muttalip Türk vekili tarafindan mahkeme- mize açılan çek iptali davasmda verilen ara karar ge- reğince; Davaya konu Domaniç Halk Bankası Şube Mü- dürlüğü'nün 5773 no'lu hesabından davacı Mutta- lip Türk'e verildiği bildirilen 8090646, 8090647. 8090648. 8090649, 8090650 seri no'lu çek bedelle- rinin TTK. 699. ve devamı maddeleri uyannca ödenmesinin yasaklanmasına karar verildiği, söz konusu çekleri elinde bulunduranlann ikinci ilan- dan itibaren üç ay içersinde mahkememize başvur- malan, aksi halde belirtilen çeklerin TTK. 672. ve devamı maddeleri uyannca iptaline karar verileceği ilanolunur. 12.6.1998 Basın: 29346 Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILLAGE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 rrf'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf t Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6OOOOOO- TL CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 '•>-« Kent TV'de belgesel hiç bitmez. Hiçbir gün belgeselsiz geçmez. EIMTrv Bilgi Kanalı Vaşamın Resmi Doğaya Meydan Okuyanlar Amerika Macerası Büyük Uluslar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog