Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kuzey Irlanda'da seçlml barış yanlıları kazandı • BELFAST (AA) Kuzey lrlanda'nın ilk bölgesel nıeclisi için nispi temsil sistemiyle önceki gün yapılan seçımın kesin sonuçlarına göre Kuzey irlanda barış anlaşmasını destekleyen partiler meclisteki 108 sandalyenin 80'ini kazandı. Yapılan açıklamaya göre barış anlaşmasının önde gclcn muhaliflerinden Demokratik Birlik I»artısi (DUP) 20 sandalye kazanırken, ittifaklarla birlikte barn> karşıtı birlikçı partiler, meclisteki toplam 28 sandalyenin sahibi oldular. AclaııaVla SAVAŞ KtJRKLÜ /SAMİH AZMİ KZER/ SABİT ÖZKESER/ BEKİR ŞAHİN / AÜ TIRAŞ ADANA/MERSİN Adana ve çevresinde dün meydana gelen 6.3 şıddetındekı dcprcmde ılk belırlemelere göre yüzü aşkın kişi öldü, binden t'a7İa kışı yaralandı. Saat 16./ 56'da meydana gelen deprem, Çukurova'da büyük paniğe yol açtı. 20 saııiye süren depremde bırçok bına yerle bır olurken cn büyük hasar ve can kaybı Ceyhan ilçesı ıle Adana kent merkczınde yaşandı. Depremin etkilcdiği Hatay'da bır kışı yaşamını yıtinrken Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Nevşehır, Konya, Karaman, Aksaray illeri ile Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinin yanı sıra KKTC'de de hissedilen deprem, bu yerlerdc can ve mal kaybına yol açmadı. Bırçok ilçesinde elektrik ve suyun kesik olduğu Adana'da halk gcccyi sokakta geçirdi. Adana dün şiddctli bir depremlesarsıldı. Saat 16.56 sıralarında meydana gclcn vc merkez Türkiye'nin yansmda hissedilen sarsmtıda 100'den fazla yurttaş yaşammı yitirdi deprem Vapur ücretlerine zam • Istanbul Haber Scrvisi Şehir Hatları Işletmesi'nc bağlı vapur ücretlerine yüzde 20 ile 33 arasında zam yapıldı. Şehir hatları ve Boğa7 seferlcrı ücretlerı 150 bin liraya, Adalar ve Yalova yolcu tafima iicretleri de 800 bin liraya yükseltildi. Arabalı vapurlarda ise otomobil ücreti 400 bin liraya, kamyon ve kamyonel ücreti de 700 bin liraya çıkarıldı. EskihisarTopçulaı arasındakı arabalı vapur iicretleri, otomobillerde 3 milyon liraya, kamyon ve kamyonetlerde de 4.5 milyon liraya çıkarıldı. üssünün Karataş ılçesi olduğu bildirilen depremin şıddeti Richler ölçeğıne göre 6.3 olarak belırlendi. Boğaziçi Üniversilesi Kandillı Rasathanesi Deprem Araştırma Enstıtüsü Müdürü Prof. Ahmet Mete Işıkara, depremin Karataş fay zonundaki harckctlenme sonucıı meydana geldığını tahmın cttiklerını söylcdi. Işıkara, depremin Adana cıvarında 36 9()cnlcm ve35.7 boylama tekabül eden noktada meydana geldığını açıkladı. Işıkara, 6.3 şiddetindekı depremin ardından 'artçışok' dıye adlandırılan 16depremin daha meydana geldığını belırterek depremin Dınar depremindeıı daha şiddetli olduğıınıı söyledı. Kandillı Rasathane yetkilileri de 21.55 'te gerçekleşen son depremin şıddetının 4 olduğunu açıkladı. Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu ıse 6.3 şiddetindekı depremden sonra peş peşe 40'ın ü/erinde yer sarsıntısı meydana gcldiğını bıldirdı. Jeofizik Mühendislerı Odası, Adana vc çevresinde meydana gelen depremde can kaybının fazla olmasının nedcnınin, "asıl kentleşmenin fay /oııu üzcrindeki alanlarda yapılması" olduğunu bıldirdı. Deprem sonrası Adana'da büyük panik yaşandı. halk sokaklara dökiildü. Kentte telefonların büyük bölümüarızalanırkenelektriklerde kesildı Depremin cn fazla etkilediği Ceyhan ilçesi dışında Adana kent merkezi ve köylcrinde 70'ı aşkın kişı yaşammı yitirdi, yüzlerce kışı yaralandı. Ölcnlcrden I2'sinin merkeze bağlı Yüreğir ilçesi Kılıçlı Köyü'ndcn olduğu bchrtıldı. Güney Adana ya da Eski Adana olarak bılinen Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Tepebağ, Kayalıbağ, Keremıthane, Bey, Hürriyet, Barajyolu ve Beş Ocak mahalleleriyle, Obalar Caddcsı deprcmdcn büyük hasaı gördü. Bazı mahallelerde çok sayıda evde elektrik kontaklarından kaynaklanan yangınlar çıktı. Kcnttc polıs, belcdiyc, sivil savunma ekiplerinin yanı sıra Devlct, Numune vc SSK hastaneleri de alarma geçirildi llastanelere yüzlerce yaralınıngelırılmcsı nedeniyle tüm sağlıkekıpleri göreve çağnldı Ancak clcktriklerin kesik olması nedeniyle yaralılara müdahalc cdilmesınde güçlüklcr yaşandığı bildirildı. Polis otolarından yapılan anonslarda kan verebilecek durumdaki vatandaşlann en yakın sağlık kurumlarına başvurmaları istcndi. Adana mcrkezde I, Ceyhan ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 yerde enkaz kaldırma çahşmaları sürerken trafolardaki kayma nedeniyle kentın yüzde 2()'sıne elektrik ve su verilemiyor. Hasar gören'evlere girmemelen konusunda uyanlan halk, geceyi sokakta geçirirken 5 Ocak Stadyumu da halka açıldı. Depremin ardından Adana Kürkçüler Cezaevi'nde yaşanan kargaşa da 6. Kolordu Komutanlığı'ndan cezaevine sevk edılen birhklcr tarafından bastırıldı. Cezaevındc 8 mahkumun yaralandığı öğrenıldı. Adana Vali Yardımcısı Ardahan ibtuk, hastanelerc sürckli yeni yaralılaı getirildiğini, ölü sayısının da arttığını kaydettı. Mersin'de deprem sırasında ıkı camının minaresı yıkıldı, çok sayıda evin camları kınldı Mersin Valı Yardımcısı Mustafa Oruçoğlu, kentte can ve mal kaybı olmadığını, ılk anlardaki panik havasının da yavaş yavaş kaybolduğunu açıkladı. Deprem sırasında İçel Devlet Hastanesi'nde paniğe kapılan bir kışı balkondan atlayarak yaralandı. Osmaniye Valisı flmit Karahan, kent merkezi ve ilçelerde kayda değer bir hasar meydana gelmedığını, yalnızca Endel Köyü'nde 3 evin yıkıldığını bıldirdı. Depremin can ve mal kaybına yol açtığı Adana'da Valı Oğuz Kağan Köksal başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Köksal, Adana'nın tarihinın en büyük deprcmini yaşadığını, yaraların sarılması için tüm hızla çalıştıklarını söyledi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ısc hasarın büyük bölümünün cski yapılarda olduğunu, halkın yiizde 97'sinın şchirde yaşamasma rağmen ölümleriıı büyük çoğunluğunun köylerde meydana geldiğıni söyledi. Adana'da 80100 yıldır böylc bır deprem yaşanmadığını belirten Durak, halkın ekmek ve gıda maddesı ıhtıyaçlarının karşılanması için çalıştıklarını, belediye ekmek fabrikasını tam kapasite ile işlcttiklerini vurguladı. I lalkın su ve ekmek ıhtıyacını karşılamak üzere Kızılay depolarının da açık tutıılduğıı bildirildı. LZLENİMLER Sultanahmefte türban eylemi • İstanbul Haber Servisi Ankara'ya yürüdükten sonra dün dönüşe geçen türban lı öğrencilcr, çoğu kara çarşaflı ve sanklı yaklaşık 2 bin kişi tarafından Pcndik'te karşılandı. Sultanahmet Meydanı'na doğru hareket eden konvoylar nedeniyle Istanbul trafiği 4 saat süreyle tıkandı. Sultanahmet Meydanı'nın miting alamna çevrilmesi nedeniyle turistler yer bulamayarak çimenlere oturdu. Paniği yaşamak... ÇETtN YtĞENOĞLU ADANA Kcnte, kentin ünlü sarı sıcağı egemen. Yapış yapış. Hava pınlpırıl amaozanınbetimledığinden dc ağır. Güncş, sanki yeryüzüne yaklaşmış. Büyük olaylar öncesinin o bilinen scssizliğı... İnsanlar bezginliklenni sıcağa vcriyor, yüzlerine konan sineklcn bılc kovalamaya isteksiz. Kent çoktan boşalmış, yaylalara, sahillerc vurmuş kendisıni, olanakları elverişli Adanalılar Kalmak zorunda olanların çoğunluğu 'yazgı kurbanı'. Birazı da işleri elvcrmcyenler. Büyük olasılıkla ırgatlar çapaları sırtlarında çadırlara dönüyordur Işte o an... O an var ya, o an... Yaşanmayınca anlatılamayan... Ilk salıscdc (eminim salise denli kısaydı) insan bir büyük matkabın o yol işçilerinınkindenyanındaki duvara darbe yaptığını, sonra bütün 7eminin ayakları altından kaydığını sanıyor. Sonra bir titreme... Sonra bir sarsıntı... tçınde bulunduğu bina ile birlikte bır o yana bır bu yana giderken, ayrımına varılıyor gerçeğin: Tamam, buraya kadar herhaldc... Sonrası şoke olıış . Çığlıklar... Kaçışmalar vederinbir dinginlik... Elektriklerinkcsildiği, telefonların sustuğu fark edilıyor sonra. Kendilerini sokağa atanlar şamar yemiş gibı. Apartmanların tepelerinde patlayan güneş cncrjisi sistemlerindcn fışkıran sulara, camları kırılmış vitrinlere bakıyorlar boş gözlerlc. Ilk anda, ölü yaralı yok herhalde, diye düşünüyor insanlar. Sonra siren sesleri yırtıyorgökyüzünü... Yıkılan, çöken evlenn altında kalanlar, ölüler, yaralılar konusunda polisten gelen kesin olmayan haberler, depremin etkisinin sanılandan büyük olduğunu ortaya koyuyoı... Hastanelerden yükselen çığlıklar, o hep yaşanan gerçeğin anonsu oluyor... Panik, şaşkınlik, altyapısızlık, yctersizlik ve becenksızlik... Eski adıyla Karşıyaka, şimdinin Yüreğir ilçesinin devlet hastanesi tam bir anababa günü. Has tanenın bahçesi, savaj) sonrası yıkılmış bır 1ten: tin ortasına kurulan sahra hastancsindekine ben/iyor. Ağlayanlar, sızlayanlar, sedyelerde tedavi cdilmeyi bekleyenlcr, bir elinde serum torbasıyla yaralı yakınlarını kucağında taşıyanlar vc kenara kaldırılmış sahipsiz ölülcı. Yıkılan evlerle ölü ve yaralıların çoğunluğunun adresi malum: Varoşlar... Nüfiısıın yüzde 95'i deprem bölgesinde Haber Merkezi Deprem; yeryüzünü şekillendircn jeolojik olaylardan biri olarak tanımlanıyor Fay dcdığimız kınklar boyunca ycrkabuğunda meydana gelen hareketler, depremlen oluşturuyor. Dünyada her yıl 6 şiddctinden büyük 100 deprem, 7 şiddetınden büyük 20 deprem meydana gcliyor. Fakat bu depremlerin çoğu yerleşım alanlanndan uzakta meydana geldiği için hasara nedcn olmuyor. Ancak bu depremler yerleşim alanlarına vc büyükşehirlcrc yakın yerlerde meydana geldiklerinde büyük felaketlere sebcp oluyor. Yalnızca 1976 yılında Çin'de 250 bin, Guatemala'da 23 bin, lran'da 2 bin, Italya'da 900 ve Türkiye'de Muradiye'de 4 bin kışı deprcmlerdc öldü, binlerce kışı de yaralandı. Depremlerin sebep olduğu maddı kayıplar da çok büyük boyutlara ulaşıyor. 1992'de Erzincan'da meydana gelen deprem 30 tnlyon, 1995'te Dinar'da meydana gelen deprem ısc 10 trilyon lıra zarara yol açtı. Yerel Yönetımler Dcrgisi'nde yer alan bilgilere göre, dünyada depremlerin yüzde 95'i Akdenız kıyıları, ülkemiz ve Iran'ı da ıçıne alan bır kuşakta meydana gcliyor. Ülkemiz topraklarının yüzde 92'si ve nüfusumuzun yüzde 95'i deprem bölgelerinde yer alıyor. Bu toprakların yüzde 44'ü çok tehlike11 deprem bölgesinde bulunuyor. Nüfusumuzun yüzde 6O'ı bu tehlıkelı bölgclcrdc yaşıyor. Büyük sanayı merkezleıının de yüzde 99'u deprem bölgeleri ıçındc vc bunların yüzde 74'ü çok tehlikeli bölgelerde yer alıyor Ulusal gelirimizin yüzde 9l'ı isc deprem bölgelennden sağlanıyor. Planlanan barajların yüzde 92'si deprem bölgelerinde vc bunların yüzde 32'si çok tehlıkelı yerlerde bulunuyor. Uzmanlara göre ülkemızde Akdenız ve Ege kıyıları, Bolu, Amasya, Tokat, Erzincan. Erzurum illeri, Hatay'dan başlayan MalatyaBıngöl üzerınden tekrar hrzurum'a doğru uzanan bant ve Batı Anadolu'da DoğuBatı doğrultusunda akan nehırlenn çcvrcsi, deprem rıskının en yüksek olduğu yerlcr olarak biliniyor. Güneydoğu Anadolu, Ankara, Konya, İçel vc Karadeniz kıyıları ise en az tehlikeli bölgeler arasında kabul edilıyor. Istanbul ıse dcprcmscllik bakımından çok aktifolan Kuzey Anadolu fay zonunun batı ucunda yer alıyor. Türkiye'deki deprem bölgeleri • Istanbul (Yalova harıç) E H 2. Bölge 1. Edirne 2. Kırklarelı 3. Tekırdağ 1. Bölge • Istanbul Haber Servisi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesı Arif Baş, önceki gün vefat etti. Arif Baş, Hergün, Politika, Dünya, Akşam ve Tercüman gazctelerinde çalışmtştı. Baş'ın cenazesi bugün Denizli Acıpayam ilçesinde toprağa verilecek Gazetecl ArifBaşöldü 4. Çanakkale (Trakya yakası) | 6. Bölge 1. Eskişehir 2. Kütahya 3. Uşak 4. Afyon 5. Denızlı 6. Burdur 7. Isparta 7. Bölge 1. Muğla 2. Antalya 7. Karaman 8. Aksaray WI 10. Bölge 1. Ankara 2. Kınkkale 11 Bölge LBolu 2. Zonguldak 3. Kastamonu 4. Çankırı 5. Çorum 6. Sinop 7. Bartın 13. Bölge 1. Rize 2. Artvin 3. Erzurum 4. Kars 5. Ardahan 6. igdır 14. Bölge 1. Malatya 2. Tunceli 3. Elazığ 4. Bingöl 5. Diyarbakır 6. Muş 7. Bitlis 8. Siirt 9. Van 10. Ağrı 11. Batman 15. 1. 2. 3. 4. 5. Bölge Adıyaman Şanlıurfa Mardın Hakkari Şırnak tı ! • Istanbul Haber Servisi Türkiye Eğitim Gönüllülerı Vakt'ı, varoşlarda yaşayan öğrenciler için pazartcsı günü yaz okulları açıyor. Istanbul'da yaşayan tüm eğitim gönüllülerini kapsayan bir "imece" modeliyle yaz okullarında iki bin öğrenciye parasız 6 haftalık öğrenim, kültür, spor ve eğlence olanaklan sunulacak. Yoksul öğrenciye yaz okulu | 3. Bölge 1. Izmit (Kocaeli) [~~~l 8. Bölge 2. Adapazarı (Sakarya) 1. Mersin (İçel) 3. Yalova 2. Adana 3. K. Maraş • 4. Bölge 4. Gaziantep 1. Bursa 5. Antakya 2. Bilecik (Hatay) 3. Balıkesır £ 3 9. Bölge 4. Çanakkale (Anadolu yakası) 1. Konya 2. Kırşehir E23 5. Bölge 3. Yozgat 1. Izmir 4. Kayseri 2. Manısa 5. Nevşehır 3. Aydın 6. Niğde | Yapı türieri Son deprem felaketının yaşandığı Adana'da da görüldüğü gibi, ülkemizdeen hız.lı yapılaşma tehlıkelı bölgelerde oluyor. Ozclliklc deprem bölgelerindeki yapılaşmalar, kanunlar vc yönetmelıklerle kontrol edilmeyc çalışılıyor, ancak en çarpık yapılaşmalar da buraiarda görülüyor. Bu da Istanbul, Izmir, Bursa, Izmit gıbı şchirlcrdc ckonomik gelişmclerin bir sonucu olarak son yıllarda görüleıı büyük nüfus patlamalarından kaynaklanıyor. Uzmanlaı. depremin zararlarının azaltılabilmesı içm önceliklc bınaların ınşa edılcceği zeminin yerleşıme elverişli olup olmadığmın araştırılması gerektiğinı belırtıyorlar Türkıyc Deprem Vakfı da deprem sırasında vc sonrasında yapılrhası gerekenleri şöyle sıralıyor' 0 Kger bina icindeyscniz bulunduğunu/. yerde kalııı. Pencere, raf ve bcnA.Tİ ağır eşvalardan uzak durmaya çalışın. Viasanın altına «fveruk yü/.ünüzü ve haşıııı/ı koruy uıı. En a/ 6() saniye kalın. Elektrik ve dogalgaz tesisatmı kapatın. (îaz kokusu duyarsanı/ sakııı atcş yaknıayın. 0 Eğer bina dışındaysanız diğer bina lardan,ener|i hatlarından ve ağaçlardan uzaklaşarak açık bır alana gidin. 0 Araba kııllanıyorsanı/ köprü, kavşak ve yüksek hinalardan u/üklaşarak arabanın içiıulc kalııı. 0 Deprem sırasında dağlık bir bölgedeyseniz yamaçlarda, taş ve kaya düşecek yerlerde durmayın. 0 Deprem sonrasında bulunduğunuz yapıvi soğııkkanlılıkla terk edin. Asansörii kullanmadan daha önce tespit edilen toplanıııa alamna gidin. 0 Ikinci sallantıya hazırlıklı olun. 0 Yangına karşı mücadelede ve ilk yardım saglanmasında ortak hareket edin. 1 12. Bölge 1. Samsun 2. Amasya 3. Tokat 4. Sivas 5. Ordu 6. Giresun 7. Trabzon 8. Gümüşhane 9. Erzincan 10. Bayburt Erzurum'u felç etti KRZURIIVI (AA) hrzurum'da aşırı yağışlar yüzünden bazı ev ve işyerlerınin zemin katlannı su bastı, asfaltların çökmesi sonucu araçlar devrildi. Dün saat 16.30'da başlayan ve şiddetli şckilde yanın saat süren yağışlar Erzurum'da yaşamı felç cttı. Yıldızkcnt, Dcrc, Çukurevler, Sanayi ve Kombina semtleri ile Dadaşköy'de ev ve ışyerlennın zemin katlannı su bastı. Şiddctli yağışlar, Taşmağazalar ve Cumhurıyct Caddesi'nde asfaltların çökmesinc neden oldu. Çöken asfalt üzerinde bulunan bazı araçlar devrildi. ltfaiye yetkilileri, zemin katlan dolduran suların boşaltılması için birçok vatandaşın yardım isteminde bulunduğunu belırttiler. Öte yandan Pasinler ve Erzurum Ovası'nda da yağışların ekili alanlarda hasara yol açtığı bildirildı. Otomobil dolandıncılığı • Istanbul Haber Servisi Otomobil kampanyası düzcnleycrek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen "Azim Otomotiv AŞ"nin ortaklarından Rngin Şahin, Istanbul Malı Şubc Müdürlüğü'ne bağlı ekıplercc gözaltına alındı. Yetkililer, şirketın diğer ortağı Turan Ekşıoğlu'nun yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydettilcr. KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) Borusan Kültür v e AııkaraMa kriz masası oluşturuldu Kimlik tespit • Baftarafi l. Sayfada ilçesınc diğer ıllcrdcn ambulans ve personel kaydırıldığı öğrcnildi. Atct Isjleri (Jenel Müdür Yardımcısı Taylan Ataoglu, 2 uzman gönderilerek depremin etkı alanının bclırlcneccğini söyledi. Istanbul Sıvil Savunma Birliği'nebağlı 25 kişıden oluşan egitılmiş vc donatılmış bir kurtarma ckibi dc çalışmalara katılmak üzere Adana'ya gitti. lanmıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." TBMM Uaşkanı Hikmct Çetin, mesajında yurtta^lann acılannı paylaştığını kaydederck "Hiç kuşkusu/ devletimu, gönüllü kuruluşlarımuın da destek ve katkısıyla kısa sürede ve etkin biciıııde depremden etkilencn ev ve işyerleri hasara uğrayan yurttaşlarımızın yardımına koşacaktır" dcdi. CHP Gencl Başkanı Deniz Baykal, felakettcn duyduğu üzüntüyü dile getirirken "Halkımı/ın yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için devlelin bütün inıkânlanyla scfcrber olacagını ve yardım elini uzatacağına inanıvoruz" dcdi. Milli Eğitim Bakanı Hikmct llluğbay, deprcmi biraçılışta gazetecilcrden öğrenirken "Adana'da meydana gelen bu olayda da millet ve devlet aynı duyarlılıgı gösterecektir" dedi. FP Gencl Başkanı Recai Kutan, ÖDP Genel Başkanı t f u k Uras, DYP Genel Başkanı Tansu Çlller, İP Genel Başkanı Doğu Ptrinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoglu, Devlet Bakanı MetinGürdere, yayınıladıkları mesajlarla başsağlığı ve geçmiş olsun dileğındc bulundular. etl 17:30 Laser Disc: Belgesel "A Portraıt of James Galway" (60 dk. Ingilızce) Laser Disc: Film "Dead Man" Yönetmen: Jim Jarmusch (121 dk. Ingilizce) 7 7:30 lerı SANATGALERISI t RESIM ATOLYtS[ STUDIO PEINTURE çalışması sürüyor Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları tüm hızıyla sürerken ilk aşamada belirlenen ısımler şöyle : Gonca Balta,Sühc>la Palas, Boran ö/.kan, Figen Kntka, Seviınc Kcndirci, Meliha Özkan, Saniye Yaman, Saadet Kara, Elif Demirkan, Ebru l>wğanay, Fahriyc Doğanay, Ktem Tolon, Fatma Kotka, Serkan Altıın, I'ürkan Altun, Yusuf Karadağ, Zübeyr Yıldız (22), Esat Güngör, Mehmet Şerif Yüksel (40), Hayriye Arapgil (35), Bekir Sıtkı Demirkır (43), Scrpil Burkay, Faruk Aytekin, Hafı/.t Aytekin, Seda Aytekin,(>ülay Akgündüz, Oguzhan Çakmakgözlüoglu,EşrefYetkin, levfıkTutkuner, Al i Konakü, Ali Sonar, Mahmut Kayhan. AÇILDI! KEDİLER 3Z GÜLSEREN KAYALI REStMSERGISİ/SHAZİRAN IOI[MMIJ2'98 Ahmcl Fetgarı Sok (tskı Kalıpçı Sok) No I48fl Teşvıkıve 80200 IstanCıul / Tol: 2 4 1 7 1 541 MEYHANE UEVUAUC canlı Fas.l Hergece S P O R T B A R CINE 5, Bllardo DANCING $abaha kadar Siyasilerin mesajlan STUDIO PEINTURE SANAT GALER1SI & RESIM ATOLYES1 17:30 Laser Disc: Belgesel "Marıa Callas, Lıfe and Art" (70 dk. Ingilızce) 17:30 Video: Belgesel "Boulez 20 yy Muzığınde Bır KılometreTaşı" (75 dk. Fransızca) > • ' Meyhane ve Dandrtg haric paıar günlen de açığız. Tel : 251 02 22 249 08 79 TAKSİM REStM ÇALIŞMALARI YONETIMİNDE ÇARŞAMBA • PERŞEMBE CUMA CUAAARTESİ 12:00 20 0 0 r.u BORUSAN BORUSANKültür Sanat Kültür ilanlarınız İçin: ĞULSERENİCAYALI Etkınlikler ücretsi/dir Tcl: ( 0 ? l 2 ) ?9? 06 DEVAM EDİYOR 293 89 78 (3 hat) Ahmet Fetgari Sok (Eski Kalıpçı Sok) No 148/1 Teşvlkye 80200 Istanbul TEL.: 241 71 54 Istanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demircl, deprem fclaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek "Hayatını kaybeden vatanda^lara Allah'tan rahıııut diliyorum. IVIilletimize geçmiş olsun, yaralılara acil şifa dilivorum" dedi. Yozgut gezisini iptal ederek bugün Trabzon'dan Adana'ya gidecek olan Başbakan Mesut Yılmaz, bir mesaj yayımlayarak felakcttcn duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yılmaz çöyle dedi:"Bu felaketin yaralannın en kısa siirede sarılabilmesi için devletiıniz, bütün imkânlan ile vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlanmıza Allah'tan rahmet, yakınlanna ba$sağlığı diiliyorum, yaralılara acil şifalar temennisiyle tüm vatandas
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog