Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1998 PAZAR HABERLERIN DEVAMI POAŞ yok pahasnıaI Baştaraft Arka Sayfada satılmak istendiğinde yapılan de- ğer tespit çalışması çerçevesinde yaklaşık 475 milyar lira değer bi- çildiğini vurguladılar. POAŞ yet- kileri şunlan kaydettiler: "PO- AŞ'ın, Balgat'taki 41 daireük loj- manlannın haziran a>ı başında ay- n olarak satışı planlanmış ve her daire için 11-14.5 milyar arasında değer tespiti yapılmış, 41 dairenin yaklaşık toplam değerinin 475 mil- yan bulduğu tespit edilmiş, lojman- lann satışının MSB'den gelen istek üzerine ertelendiği ifade edilmiş; ancak POAŞ'ın değeri tespit edilir- ken bulunan bu 475 milyar yerine kayitiarda lojmanlar için yer alan 162.5 milyar lira dikkate almmış- tır." Ankara, Istanbul, lzmir ve Ada- na'da bulunan toplam 47 adet tam donanımlı akaryakıt satış ve serv is istasyonlan da çok düşük bedelle devredilmeye hazırlanıyor. Anka- ra'da bulunan 9 adet istasyonunun değeri amortısmanlarçıkanldıktan sonra sadece 2 milyar 232 milyon lira olarak envanterlerde yer aldı. POAŞ'ın mülkiyetine sahip oldu- ğu söz konusu 9 istasyondan yal- nızca Eskişehir Yolu 7. kilometre- de bulunan ve Süleyman Bölünmez tarafından işletilen istasyonun 1 trilyon lira göstenldiğine işaret e- den yetkililer, şu bilgileri verdiler: "Dışkapı mevkiinde bulunan is- tasyonun da bu değerden aşağı ol- madığı gerçektir. Bu iki istasyonun bile 2 trihon civarında olmasına rağmen, bunların diğer istasyon- larla birükte 2 milyar olarak göste- rilmesi. bu istasyonlann ne kadar cüzi bir paraya satılmak istendiği- nin göstergesidir. Özelleştirme İda- resi Başkanlığı. bu arsaların ve di- ğer gayrimenkullann rayiç değer- lerinin tespit edilip edilmediğini. tespit edibnişse ne kadar olduğu- nu, tespit edilmemişse niçin edilme- diğini açıkiamak zorundadır." Yetkililer, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in 14 Haziran 1998 Pazar günii gazetemizde çıkan "POAŞ'ta kayıt oyunu" haberinin ardından özel inceleme başlataca- ğını açıklamasına karşın. bugüne değın hiçbir girişimde bulunmadı- ğını bıldirdıler. Özelleştirme Idare- si Başkanı Uğur Bayar. Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, şir- ketin satışıyla, bu yılın ikinci çey- reğı için öngörülen 1.5 milyar do- larlık gelir hedefinin aşılacağını söyledi POAŞ'ın satış fiyatıyla il- gilı eleştirilere karşılık Bayar, "Sa- yın Mümtaz Sosyal'ın 'POAŞ şu kadara satılıyor' diye bir demeci var. Devam etmekte olan bir ihale sürecinde kim olursa olsun, hangi makamda olursa olsun, fiyat beyan etmenin etik ve ahlaki bir şey oldu- ğu kanaatinde değilim" dıye ko- nuşru. Ancak Bayar, açıklamasının devamında POAŞ'ın şu anki değe- rinin 1.7 milyar dolar olduğunu be- lirterek şöyle dedi: "Bahse konu hisseler şirketin yüzde 51'i. thalede ne rakam çıkarsa çıksın ikiyle çar- pacaksınız. Diyelim ki ihalede 600 milyon dolar. 700 ya da 800 milyon dolar çıktı. Ne çıkacaksa sanki şir- ketin tamamının değeri\iniş gibi milletin zihnini kanştınyorlar. F.fendim '2 milyar dolarlık arsası varmış' peki o zaman neden şu an- da Petrol Ofisi'nin piyasa değeri 1.7 milyar dolar. Bunlann hepsi hura- fedir, gerçekle Ugisi yoktur." Bayar. POAŞ'ın kalan yüzde 42'lik hissesinin de 1999 yılında satışa sunulacağını bildirdi. CKK'de söyleşi Cumhuriyet Kitap Kuiübü (CKK) Haziran ayı etkinükleri kapsamında yazar Cezmi Ersöz önceki akşam okurianyla buluşru. Ersöz. CKK Taksim Sergi Sakmu'nda düzenlenen etkinlikte okurlanvla "düşünce özgüriüğü" ve "aydın" üzerine söyieşti, daha sonra kitaplannı imzaladı. (BERTAN AĞANOĞLU) Ankara Birlik Tiyatrosu I Baştarafı Arka Sayfada 26 1 Haziran'da Anadolu turnesine çıkan ABT'ye ilk yasağı, "kentte hiçbir demokratik kitle örgütüne yaşam hakkı tanımayan" Şanlıurfa Valısı Şehabettin Harput koydu. Yılmaz Güney'in yaşamöyküsü- nûn anlatıldığı oyun Şanlıurfa'dan sonra Diyarbakır'da yasaklandı, a- ma Malatya'da sahnelendi. Gaziantep'te 3 Haziran'da sah- nelenen oyunu 1200 kişi izledi. 11 Haziran'da tekrar sahnelenmek is- tenen oyun polis fezlekesine daya- nılarak yasaklandı. Gaziantep Vali Yardımcısı Hasan Şenses tarafın- dan ABT'ye gönderilen yazıda ya- saklama gerekçesi şöyle anlatıldı: "Oyunun senaryosunun toplumu etnik aynmcıuğa sevkedeceği ve bu- nun da nefret duygulannı arttıra- rak Uimizde istenmeyen olaylann çıkmasına sebebiyet verebileceği, kamu düzenini bozucu ve halkı suç işlemeye teşv ik edici mahiyette oMu- ğundan, 3713 Sayılı Terörte Müca- dele Kanunu'nun 8. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyannca Gaziantep merkez ve ilçelerinde oynatılması valilik emri ile yasaklanmışur." ABT Yönetmeni Zeki Göker de karşılaştıklan engelleri şöyle anlat- tı: "Gaziantep'tesanatçılarotelden alınarak emniyete götüriildü ve ko- miser Nurettin Aydoğan'ın haka- retleri arasında ifadeleri alındı. Bu konuda sa\cılığa suç du> urusunda yıl sonra yine yasaı bulunduk. soruşturma açıldı. Gazi- duklannı, ancak yargı karanna kar- ıklı antep Güvenlik Şubesi tüm illere faks çekerek oyunun yasaklandığı- nı duyurdu. Bunun üzerine dört gün içinde Batman, Niğde. Tunceli. Aksaray, Muş, Bingöl, Kırşehir, Af- >on, Bilecik \e Pazarcık'ta da oyun yasaklandı. Anladık ki tüm ülkede yasaklandık." Engelleri aşmak için önce Kay- seri sonra da Konya Idare Mahke- melerine başvurduklannı belirten Göker, uzun uğraşlardan sonra oyu- nun video kasetini Gaziantep Sav- cılığı'na verdiklerini ve 25 Hazi- ran'da takipsizlik karart verildigini söyledi. ABT Yönetmeni Zeki Gö- ker, oyunu oynamak için birkez da- ha Gaziantep Valiliği'ne başvur- şın ikinci yasakla karşı karşıya kal- dıklannı belirterek şöyle konuştu: "Savcı 'kamu adına kovuşturma açılmasına yer olmadığına' ilişkin karar veriyor. Oyunu buna rağmen sahneleyemiyoruz. Mrmi gündür otelde kalı\ oruz. Bilet almış 3 bin se- yirci oy una sahip çıkıyor. Yerel rad- yolara protesto telefonlan gelijor. Antep halkı bizi destekliyor. Çevre- miz sivil polislerie dolu. psikolojik baskı altında ruruluyoruz. Gazian- tep İdare Mahkemesi'ne yeniden başv urduk. Hukuk devletinin ka- nıtlanmasını istiyonız. Aksi halde 27 yıldır emek verdiğimiz tiyatro- muzu kapatmak zorunda kalaca- ğızT 2 Temmıız anmasına valilik engeli Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan 'Balat ve Fener projesi uygulama aşamasmda' • Baştarafı Arka Sayfada a\ içinde yapılabıleceğını bildirdi. İHD Sıvas Şube Başkanı HidayetYddırun, 2 Temmuz Sıvas katliamının 5. yıldö- nümü nedeniyle bir tertip komitesi oluşturaraku İnsan Haklan ve Kardeşlik Mitin- gf ile "Demokrasi ve İnsan Haklan" konulu panel ıçın valiliğe başvurduklannı söyledi. Yıldınm. 24 Haziran gü- nedir? lar rdir? «tılıyor, î ı saplar kr rahatsız nü tertip komitesine valilik- ten gönderilen yazıda, söz konusu etkmliklenn 2 Tem- muz'dan sonraki 2 ay içinde yapılabileceğınin bildirildi- ğini aktardı. Valiliğin bu davranışının üzüntü verici olduğunu be- lirten Yıldınm, şu açıklama- yı yaptı: "2 Temmuz'u ya- saklasalarda unutturmak is- teseler de bizler unurmaya- cağız. Olaylara seyirci kalan de\ let yetkililerini. katilçete- lerini kahraman ilan edenle- ri, namus sözü verenleri unutma\acağız. Sıvas'ta ör- gütlü KESK'e baglı sendika- lar, tHD, Halkevi. Hacıbek- taş-ı Veli Anadolu Kültür Vakfi ve EMEP'le biriikte ÖDP'nin de aralannda bu- lunduğu kide örgütleri. sen- dikalar ve partiler. 2 Tem- muz saat 1230'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyduktan sonra MadımakOteii'ne ka- ranni bırakmak için gerekli güişimlere başlamışlardır." ADD'den açıklama ADD Genel Başkanı Yekta Güngör Özden, Sı\ as katliamının yaklaşan yıldö- nümü nedeniyle yaptığı ya- zılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti. Atatürk ve la- iklik düşmanlığının ortak eylemi olan Sıvas kıyımı; ay- mazlık, bağnazlık ve sap- kınlığın çirkin boyutlannı kamtlayan acı ve utandıncı bir olay dır. İnsan haklan ve özgürlüklerte demokrasi- nin. siyasal ödünler yüzün- den ne duruma düşürüldü- ğüniin kara bir örneğidir" denildi. Özden, "Türkiye- mizin temel dayanaklannı oluşturan Atatürk ilkelerin- den uzaklaşarak daha kötü durumlar yaşanmaması için her yurtseveri duyarlı ve kararlı olmaya çağınyor, Sıvas'ta yitirdiklerimizi sa} - gıyla anarak büyük ulusu- muza Atatürk ay dınlanma- sı yolunda esenlikler diliyo- rum r> dedi. İstanbul Haber Ser\isi - Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tantan. 1995 yılında başlatılan. Avrupa Bırlıği ve UNESCO işbirliği ile sürdürülen "Balat \e Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu - Güney Haliç" projesinin uygulama aşamasına geldiğinı söyledi. Sadettin Tandan dün. Fener'dekı Kudüs Kılisesı bahçesınde düzenlediğı kahvaltılı basın toplantısında "Balat ve Fener Scmtkrinin Rehabilitasyonu" projesi hakkında bilgi verdi. Fatih'teki tarihi zenginliklenn teker teker tespit edilerek proje içerisine alındığını belirten Tantan. restorasyonun 4 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Yaklaşık 1200 binada oturan insanların kuracağı bir kooperatifle çalışmalann modern imece usulüyle yürütüleceğini belirten Tantan. bölgede restorasyon okulu kurulacağını söyledi. Fatih'teki tarihi zenginliğin bir başka yerde bulunamayacağının altını çizen Tantan, yurttaşlann projeye sahip çıkmasını istedi. Toplantıda bir konuşma yapan Mimarlar Odası Genel Başkanı Okta> Ekinci. projeye • Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, "Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu - Güney Haliç" projesine sonuna kadar destek vereceklerini söyledi. sonuna kadar destek \ereceklerını söyledi. Oktay Ekinci şöyle dedi: "Bu proje sadece İstanbul'un değil Türldye'nin onur projesidir. Başta Kültür Bakanlığı ve Tophı Konut İdaresi olmak üzere herkesin tüm gücüyle bu onura sahip çıkması ulusal bir borçtur." Fatih Belediyesi'nın önderliğinde, AB ve IJNESCO arasında sürdürülen çalışmalar neticesinde Eylül 1997 yılında Fatih'te UNESCO bürosu açıldı. Bu tarihten sonra Fatih Belediyesi. Avrupa Birliği ve UNESCO işbirliğinde yürütülen Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu Projesi için yerli ve yabancı uzmanlar bölgeyi çeşitli yönleriyle araştırdı. 8 ay boyunca sürdürülen "Yapılabilirlik Etüdü" Şubat 1998'de "Balat ve Fener Semtlerinin Rehabilitasyonu (Tarihi Yanmada)" adıyla kitaplaştırıldı. Bölgeyi mımari ve sosyolojik yönleriyle inceleyen. bölgenin sorunlannı tanımlayan, ihtiyaçlannı tespit eden ve müdahale önerileri içeren bu rapor AB'ye sunuldu ve tasdik edildi. İlk uygulama aşaması 1999 yılında başlayacak olan projeye AB, 6 milyon dolarlık bir sübvansiyon sağlamayı kabul etti. İnönü kitabıra imzaladı G U N D E M MUSTAFABALBAY • Baştarafı Arka Sayfada mazdı." Polo'nun yolculuğunda kullandığı en kısa zaman dilimi gün: "Buhara'ya 17günde ulaştık. Yolboyu şanslıydık." "Volga'yı geçıp, ilkyerleşim yerine ulaşmaksade- ce üç günümüzü aldı." Bugün değil gün, uçak birkaç saat gecikse, "ha- ber" oluyor. Polo'nun gezi "hızında" aynı zamanda insanlığın gelişim hızı gizli. "Gelişim hızı"n\n anlamı, içinde gizli. Bir yerden bir yere ya da bir aşamadan başka bir aşamaya gelme hızı. Bunu nasıl saptayacağız? Başlangıç noktasının sonrasındaki kilometre taş- larını veri alarak. Bu bize aynı zamanda, ulaşabile- ceğimiz nokta konusunda da yardımcı olur. Bugün Poio'nun "günlerine" gülüyoruz, yannki ku- şaklar da bizim "saatlerimize" sataşacaklar: "Eskiden Istanbul'dan Kahire'ye iki saatte gidilir- miş, nasıl dayandılar?" Geçmişteki gelişim hızının geometrik artışı bize geleceğı gösteriyor. Bu, yaşamın her alanında geçer- li. Ama bütün bu hız içinde şunu unutmamak gere- kiyor: -İnsanlığın gelişimi. Cumhuriyet'in "Aydınlanma Kitaplan"rnn ilki Pla- ton'un "Sokrates'in Savunması" bunun ipuçlarını veriyor. Felsefe dünyası bir bakıma ikiye aynlır: -Sokrates'ten önce ve sonra. Genel kabul gören değerlendirme şu: "Sokrates ilk çağlann kapalı toplumunda özgür- lüklerden, açık toplumdan söz eden ilk kişiler ara- sında." Sokrates öğrencilerine şunu söylüyordu: "Kalıplaşmış düşünceleri çürûtün, yeniden düşü- nün." Sokrates bu düşünceleri nedeniyle yargılandı. Kendisini ölüme götüren suçlama şuydu: "Dinsizlik... Gençleri saptırmak..." Neden acı acı gülümsediniz? Bilgiye biraz ilgi— Cumhuriyet, cuma kitaplanyla Türkiye Cumhuriye- ti'nin temellerini, o dönemin ruhunu günümüze taşı- yor. Şimdi salı kitaplanyla insanlığın binlerce yıllık bi- rikimini "gazefe"nin yanında sunuyor. Biz "tencere" değil "pencere" veriyoruz. Aydınlı- ğa, insan aklına, bilime açılan pencere, pencereler... Dünya Klasikleri "Kurtuluş"un ardından "Kuruluş" sürecinde Anadolu'yu aydınlatmıştı. Hasan Âli Yü- cel'in önderliğinde kurulan "Tercüme Bürosu" dün- ya birikimini Anadolu'ya taşımıştı. Her Cumhuriyet Bayramı'nda yeni kıtaplar dağıtılıyordu. Törenlerde sadece hitap değil kitap da vardı! 1950'lerle biriikte Tercüme Bürosu'nun önemi azaltıldı. 1967'de sadece kapısına kilit vurmak kal- dı. Zamanla "fikir"\n yenni "zikir" aldı... Geldik bugü- ne! Bir ülke düşünün ki, orta büyüklükteki kentlerine üniversite gidince gericilik artıyor. Neden? Fikrin ye- rini zikir aldığı için. 1950'lerde dünya ile bağ kesilir, 1980'lerde okullardan felsefe dersi kaldırılırsa ne olur? Bugün ülkemizin karşı karşıya kaldığı durum olur. Cumhuriyet'in Aydınlanma Kitaplığı'nda Platon'u, Puşkin'ler, Stendhal'lar, Said-i Şirazi'ler ızleyecek... Pek çok kişi, "laıklik" deyınce, "Din ve devlet işle- rinin birbirinden aynlması" deyip susuyor. Bu, lajk.- liğin küçük bir bölümü. Laiklik tartışma ortamı, laîfc- lik daha çok düşünce, laiklik daha çok kitap... Sözü Sokrates'le bağlayalım. Öğrencileri O'na so- ruyor: -En büyük yardımcınız kim? Ikirciklenmeden hemen karşılık veriyor: -Bilgi... Bilgiye ilgi arttıkça, gericiliğe silgi gerekmeyecek! Dionisos nıozaiği için özel ekip BEKİRŞAHtN GAZİANTEP-MS 1 yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Zeugma antik ken- tindeki Roma villası salo- nunun tabanında yer alan Ozüm ve Şarap Tannsı Di- onisos iie Ariadne'nin ev- liliklerini an1alan figürle- rin yer aldığı mozaiklerin büyük bölümünün çalın- masının ardından yürütü- len çalışmalardan sonuç alınamadı. Gaziantep Vali- si Muammer Güler, çalı- nan parçalann bulunması ve geri kalan parçalann Gaziantep Müzesi'ne ta- şınması için özel ekipler kurulduğunu söyledi. Uzun süren kazı çalış- malan sonunda 1992 yılın- da gün ışığına çıkanlan ve görkemli bir yapıya sahip olan Belkıs mozaiklerinin çalınması yöre halkı tara- fından da tepki gördü. Çalman parçalann Bel- kıs'taki Zeugma antik ken- tinin en önemlisi olduğunu vurgulayan Vali Güler ko- nuşmasını şöyle sürdürdü: "Üzüm ve Şarap Tann- sı Dionisos ve kansı Ariad- ne'nin e\lilik figürü dfin- yada bilinen bir eser. O ne- denle özel yerler dışında hiçbir müze ya da sergi sa- lonunda gösterimesunula- maz. Herkes tanır. Çalan- ların bunu düşünmesi ge- rekti .Ama çaldılar. Dilegi- miz mozaikler zarar gör- meden ele geçirilmeleri. Çokprofesyoneice sökülüp kaçınlmış. Yoksa herkesin o mozaikleri o şekilde sö- kfip götürecegini dfişüne- miyonım." Bu olaylardan sonra Di- onisos mozaiğinin geri ka- lan kısmını Gaziantep Mü- zesi'ne getırmek için ça- lışmalara başlandığını ifa- de eden Güler, bu iş için Istanbul'dan özel bir eki- bin geldiğini. kalan parça- yı taşıyacağını söyledi. Güler, ilgililerin durumla- n ile antik kentteki güven- lik konulannın da gözden geçirileceğini sözlerine ekledi. Maskeli hırsız başkanın şoförii si'ndeokurlanyla buluştu. Cumhuriyet'in kunıluş ve atılım dönemini, 2. Dünya Sava- şı yıllannı ve SÖDEP'in kuruluşunda yaşanan güçlükleri anlattığı Anılar ve Düşünce- ler adlı kitabını imzalayan İnönü, bugün de 16.00- 18.00 saatleri arasında Remzi Kita- bevi'nin Erenköy Şubesi'nde okurianyla buluşacak ve kitaplannı imzalayacak. Yurt Habeıieri Servisi - Kastamonu'nun Daday ilçe- sinde polisin aylardır aradığı maskeli birhırsızın, belediye başkanmın makam şoforü ol- duğu ortaya çıktı. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de iki ayn liseye giren hırsızlar, kız öğ- rencilerle bayan öğretmenle- rin fotoğraflannı çaldılar. Ağustos 1997'den bu yana Daday'ın korkulu rüyası ha- line gelen maskeli ve silahlı hırsız, önceki gün Ferihan Tekin ve MakbuleTerken ad- lı kadınlann yaşadığı eve pencereden girmek isterken silahmı düşürerek camı kırdı. Paniğe kapılan ve kaçmaya başlayan maskeli kişi, çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen po- lislerce yakalandı. Son 10 ay- da 11 ev ve işyerine maskeli \e silahlı olarak girerek hır- sızlık yaptığı belirlenen kişi- nin, Daday Belediye Başka- nmın makam şoförii Abdul- lah Yüdız olduğu ortaya çık- tı. Yıldız, çıkanldığı mahke- mece tutuklandı. Birbaşka il- ginç hırsızlık olayı da Eğir- dir'de meydana geldi. Önce- ki gece Eğirdir Anadolu Li- sesi ve KJZ Meslek Lisesi'ne giren hırsızlar koridorlardaki panolarda bulunan bayan öğ- retmenlerin \esıkalık fotoğ- raflannı çaldılar. Kız öğren- cilerin dosyalardaki resimle- rini de alan hırsızlann ya- kalanmasma çalışıhyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog