Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

28 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET HABERLER CHP Genel Başkanı Baykal son siyasi gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi ^Cıımhııriyeti eritme hedefleniyor'• Son günlerdeki sistem tartışmalannın gereksiz olduğunu vurgulayan Baykal, "Cumhuriyeti eksilterek demokrasiyi arttıramazsınız" dedi. CHP lideri, Fazilet Partisi'nin gelinen noktada daha demokrat görünerek hedefıne ulaşma planlan yaptığını söyledi. ANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. son günlerde yoğunlaşan •'sistem" tartışmaja- nnın temelsız olduğunu. "cumhuri\ı>ti ek- silterek demokrasinin artnnlamayacağı- nı" söyledi. Baykal, Fazilet Partisi'nin ge- linen noktada daha demokrat görünerek hedefıne ulaşmayı öngördüğünü vurgula- dı. Baykal. DTP'in koalisyona ilişkin de- ğerlendirmelerinin kendilerini ilgilendir- mediğini, Başbakan MesutYümaz'la yap- tığı görüşmenin geçerli olduğunu söyle- di. CHP Bahçelievler tlçe Binasının açı- lışını yapan Baykal. memur ve emeklile- re verilmesi planlanan yüzde 20 zammı eleştirerek"Yüzde 20 zam verirlerse hü- kümete dünya>ı dar ederiz" dedı. Son siyasi geüşmeleri Cumhuriyet'e değerlendıren Baykal. Türkıye'de Cum- huriyet'ı tahrip etmeye yönelik gırişimler olduğunu belirterek şunları söyledı: "Başkanlık sistemi tartışması bu kesimle- re yanyor. Türkiye'de demokrasu cumhu- riyet temeli üzerinde güçlenir. Bazüan de- mokrasi adına cumhuriyeti eritmeyi, tii- ketmeyi bedefliyor. Bunun ayırdındayız." Kimilerinın demokrasiyi cumhuriyeti tahripte aradığını söyleyen Baykal, şöyle devam etti: "Cumhuriyeti eksilterek demokrasiyi arttıramazsınız. Eğer demokrasiyi eum- huriyete karşı y önlendirecekolursaıuz iki- sini de kay bedebiliriz. Sağlam yol, cumhu- riyet temelinde yürümektir. Demokrasi, cumhuriyetin değil. fakirüğin. cahilliğin düşmanıdır. Bunlan yendikçe, demokra- si de güçtenecektir. Fransa kendisini cum- huriyet oiarak niteler. Demokrasi, cum- huriyetin niteliğjdir. Cumhuriyeti tahrip adımlannı demokrasi diye desteklemek büyük bir yanılgıdır. Bunu anlatacağı/." Baykal. "FPveonun çevresindeoluşan yelpaze, Türkiye''de demokrasiyi tek sa- vunan kesimmiş, gibi hareket ediyor. FP'niıı A\ rupa'daki Hıristiyan demokrat- lardan özenerek Müslüman demokratgö- rünüme bürünme hedefi dikkati çekiyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" soru- suna şu karşılığı \erdi: "Cumhuriyet'i yıpratmayı hedefleyen- leren çok demokrasiy i savunuyormuş ha- vasına giriyorlar. Anlaşüan cumhuriyeti yıpratmak için daha fazla demokrat tav- ra girmek gerektiğini gördüler. Biz bunla- n anlattıkça. insanlar gelişiıni daha kolay kavrayacak. Avrupa'daki durum çok fark- lı. Orada teokratik bir de\ let kurma heve- sinde olan yok ki. Laik yaşam biçimine saldırmayı hedefleyenyokki. Kiliseylede\- let ilişkisi ray ına oturmuş, değişrirnıeye gi- rişen yok." Baykal. DTP'deki son dönemde günde- me gelen rahatsızlığın kendilerini doğru- dan ılgılendirmediğinı belirterek "Sayın Başbakan'la görüştüm. Görüşmemiz mu- tabakata bağlandı. Beni bu ilgilendirir. ANAP. DTP'nin etkisiyle bu mutabakan geçersiz say ma eğilimine girerse ^'ılmaz'm gü>enilirliği tartışma konusuolur. Bu tüm siyasi yaşamını bağlar" dedı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün CHP Bahçelie\ ler İlçe Binası'nın açılışı- nı yaptı. Açılışa. CHP Milletvekilleri Mustafa Kul, Mehmet Sevigen, Ahmet GüryüzKetenci. Algan Hacaloğhı. Cevdet Selvi, Ali Topuz. CHP İstanbul 11 Başka- nı Etem Cankurtaran ile birlıkte gelen Baykal, Türkiye'nin önünde önemli olay- lar olduğunu söyledi. Emekliye ve memura \erilmesi düşü- nülen yüzde 20 zammın kabul edilemez olduğunu \urgulayan Baykal. "Eğer bu şekilde enflasyonla mücadele edeceklerse onu da vermesinler. Yüzde 90enflasyon ar- bşı>arama yüzde 20zam veriyorlar. Bun- lann matematik hocası kim?" dedı. Hükümet içınde hem partizanlık hem de yolsuzluk olduğunu vurgulayan Bay- kah "75 yülık cumhuriyet tarihinde TB- MM Başkanlığı yapnuşolanbir zatyobtız- lukla suçlandı. Ama hâlâ mahkemeye sevk edilmedi. Hükümet yolsuzluktann üzeri- ne yürüyemedi. Çetelere karşı hükümete bağlanan unıuüar kısa sürede söndü" dıye konuştu. Sarık, cüppe ve türban kaldırıldı • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu)- "Düşünce Suçlan ve Sanat Galerisı'nde sergilenmekte olan sank, türban ve cüppe yoğun tepki ve tartışma yaratması nedeniyle girişimciler tarafından kaldırıldı. Düşünce Suçlan ve Sanat Galerisi Girişimcileri'nden avukatlar Ercan Demir, Murat Alpaslan. Mehmet Nur Terzi, Senih Özay, Haşim Öztürk, Taner Kılıç, Irfan Demirci ve Izmir Savaş Karşıtlan Derneği Başkanı Vedat Zencir'in imzaladıklan ortak açıklamada. danışma kurulu oluşruruluncaya kadar söz konusu materyallerin sergilenmeyeceği belirtildi. Girişimciler açıklamalannda gerek basından gerekse sivil toplum örgütlerinden gelen tepkileri şaşırtıcı bulduklannı kaydettiler. Hak arama' cezası • İSTANBUL (UBA)- KESK tarafından grevli- toplusözleşmeli sendikal hak ve yaşam koşullannın düzeltilmesi için düzenlenen çeşıtli eylemlere katılan SES üyesSJMkkişîhakMfndft -. - yasaHslem yapıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi'nden (SES) edinilen bilgilere göre eylemlere katıldıklan için cezalandınlan 604 sağlık çalışanından 372'si hakkında idan soruşturma, 177'si hakkında ise adli dava açüdı. Haklannda yasal işlem yapılan sağlık çalışanlanndan dördü ise Aydın'da işkence yapıldığına dair rapor veren Dr. Eda Güven'in duruşmasını izledikleri için uyan cezasına çarptınldı. 8 Yıllık Temel Eğitim Yasası • ANKARA (AA)- Anayasa Mahkemesi, RP'nın kapatılmadan önce 8 Yıllık zorunlu Temel Eğitim Yasası'nın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı görüşmeye, 30 Haziran Salı günü başlayacak. Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan RP, yasanın tümünün anayasanın çeşitli maddelerine aykın olduğunu ıleri sürmüştü. İHD'den oturma eylemine devam • Haber Merkezi - tnsan Haklan Derneği'nin, "Ülkeyi çetelerden, muhalifleri cezae\inden kurtaralım" sloganıyla ve gözaltında kayıplann bulunması. faili meçhul cinayetlerin aydmlatılması talebiyle başlattığı oturma eylemine. 32. haftasında devam edildı. 150 kışilik grubun, Yüksel Caddesi'ndeki insan haklan anıtı önünde gerçekleştirdikleri oturma eyleminde bu hafta Ülkede Gündem Gazetesi Batman Bürosu'nun bombalanması da protesto edıldi. SHA tepkisi • KOCAEÜ(AA)-CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, SEKA'ya ait fidanlığın Ford-Otosan'a de\Tedilmesiyle SEKA'nm kapatılma sürecinin başlatıldığını ileri sürdü. Gölcük'teki fidanlığın devredılmesiyle ilgili oiarak sivil toplum örgütleri tarafıhdan Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen toplantıya katılan Yurdagül, devir işleminin iptali için ne gerekiyorsa yapacaklannı söyledi. Basbakan Yılmaz Rize'de Çaydapeşin ödeme sürecek AHMET ŞEFİK ÖMER ŞAN RİZE - Önceki gün Çamhhemşin'de Fırtına Deresi üzerinde kurulacak hidroelektrik santralının yapımına karşı çıkan hemşerilen ıle çevreciler tarafından protesto edilen Başbakan Mesut Yılmaz, dün bütün zamamnı açıhşlar yaparak ve esnafı ziyaret ederek geçirdi. Yılmaz. çayda peşin ödemenin süreceğıni, Çay-K.ur'a geçici işçi alınacağım açıkladı. Başbakan Mesut Yılmaz, Rize'deki gezisinin ıkınci gününde İkizdere ilçesinde emniyet amirliği binasmı hizmete açtı ve ilçeye yönelik birçok vaatte bulundu. Yılmaz, çayda ilk sürgünün parasının peşın . verildiğini anımsatarak ** peşin ödefnelerin bundan sonra da sürecegini bu konuda gerekli talimatlann verildiğini söyledi. Başbakan Yılmaz. önümüzdekı günlerde Çay-lCur'a bir miktar daha geçici işçi alınacağım da açıkladı. Ikizdere'nin içinden geçen derenin ıslah çalışmasınm sürdüğünü belirten Yılmaz, bölgedeki hidroelektrik santral ihalesinin durdurulduğunu, bu sorunun ılçe halkının istediği bir biçimde çözüme kavuşturulacağını söyledi. Mesut Yılmaz daha sonra Rize'ye döndü ve Belediye Iş Merkezi'ni ziyaret etti. Rize Müzesi'nın açılışını yapan Yılmaz, daha sonra çarşı-pazar dolaşarak esnafı ziyaret etti. Esuafla görüştükten sonra^ • " Yılmaz, ANAP iî'öfgütü ve belediye başkanlanyla bir araya geldi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Sayın VUmaz bu memurtann iötediği parayt nereden bulsun kardeşim DTP UeANAP arasmda Mfakpazarhğı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile yaptığı seçım uzlaşmasına karşı çıkan \ e hükümetten çekilme tehdidinde bulunan DTP lideri Hüsamettin Cindonık ile ittifak konusunda ilke oiarak uzlaştığı öğrenildi. tttifakın koşullannın ise henüz netlik kazanmadığı belirtildi. Başbakan Mesut Yılmaz. Baykal ile arasındaki uzlaşmanın arkasında gizli bir anlaşma olduğu kuşkusu taşıyan \e hükümetten çekilmeyı tartışmaya açan Cindoruk'u ikna edebilmek için DTP'ye ittifak kapısını açtı. Daha önce BBP ile bozulsa bile anayasa gereği 8-9 ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Yılmaz. ülke barajını aşması olanaksız görünen DTP ile ıttıfaka hazır olduklannı söyledi Tansu Çiller'i Yüce Divan'a göndererek DYP ile bütünleşme hesabı yapan DTP lideri Cindonık, "Koşullara bağü, ancak prensipte olabilir" yanıtı verdı. Görüşmede, ittifakın koşullan üzerinde ise durulmadığı öğrenildi. Cindonık, hükümet ortaklanndan habersiz oiarak Baykal ile yaptığı uzlaşma ile ilgili Yılmaz'a sık sık sıtem ettiği görüşmede, memur maaşlannda yapılması öngörülen yüzde 20'lik zammı da kabul edebilmelennin olanaksız olduğunu söyledi. Cindonık, enflasyonla mücadelenin yalnızca dar gelirlılerin üzerinden yapılmasına itiraz ettıklerini belırtırken. zam oranın yüzde 40'a çıkanlmasını ıstedı. Yılmaz. enflasyonla mücadelede başanlı olabilmenın koşulunun bütçeye sadık kalmak olduğunu \ e kimsenin kendisinden popülist politika izlemesini 6 Gülen'în öğretnıenlerme ABD'den maaş' beklememesı gerektiğini söyledi. Ancak Başbakan Yılmaz. yüzde 20'li ücret zammının yanında, \ ergi reformu ile çalışanlann ücretlerinde yaklaşık yüzde 10'luk iyileşme sağlanacağını dile getirdi. Yılmaz, Cindoruk'un ısran üzerine bu konunun aynca gözden geçirileceğinı söyledi. DTP'nin. memura yüzde 25 zam verilmesi durumunda Vergi Yasası'ndaki değişiklikle sağlanacak yüzde 10'luk iyileştirmeyle birlikte. ücretlerdeki artışın yüzde 35'e ulaşacağını dikkate alarak, bu yüzde 5'lik zam artışını kabul etmeye hazır olduğu öğrenildi. yaptığj ittifaktan zararlı çıkan ve hesabını partisine vermekte zorluk çeken Mesut Y'ılmaz. koalisyonun bozulmasını önlemek v e hükümetın. komisyonlar ile genel kuruldaki etkinliğini kaybetmemek için bir kez daha ittifaka sanldı. Alınan bilgiye göre Cindonık ile yaptığı görüşmede, CHP lideri Baykal ile arasındaki seçim uzlaşması İstanbul Haber Servisi- FethuOah Gükn'ın kontrolünde bulunan yurtdı- şındaki okul binalarının ve öğretmen maaşlannın Amerika'dan karşılandıgı öne sürüldü. Amerikan misyon teşki- latlannın, Orta Asya Turk cumhuriyet- lerindeki birçok yeni binayı karşıhksız oiarak Fethullahçılara vermesinin. ABD'de Yahudi lobisine bağlı olarak faaliyet gösteren Bnai-Brith'm Fethul- lah Gülen'in bütün kitaplanru bedava olarak İngilizce yaymlama karan al- masının, Şiiliğe karşı ılımlı tslam türü- nü piyasaya sürmeyi hedefleyen Ame- rikan planıyla ilintıli olduğu öne sürü- lüyor. Haflalık Aydınlık dergisinin bu- gün piyasaya çıkacak sayısmda "Fet- huDah'ın okulu da öğretmeninin maaşı da Amerika'dan" ba^lığı ile yer alan haberde, "Törk ordusunun temizlik örüemkri Hocaefendinin yıllardan be- ri bıkmadan usanmadan Silahlı Kuv- vetlere sızmak için uğraştığı dikkate ahndığında. tabii ki bir anlam kazam- yor" denildi. Fethullah Gülen'in. ne zaman doğ- duğu tam olarak bilinmemesine, ken- disinin birkaç yıl önce sadece 1937'de doğduğunu anımsayabilmesine karşın yaşamöyküsünde doğumunun 10 Ka- sun 1938 olarak yer almasının, gizli bîr mesaj vermeyi amaçlayan uydurmabir "mucize" iddiasına yer veriliyor. Söz konusu iddianın yer aldığı makalede, "Genelkurmay bünyesinde İslamcı fa- aliyetleri izlemek üzere kurulan Batı Çaltşma Grubu'nun bir raporuna gö- re, Hoca'nın çoktan rflas bildiriminde bulunması gerekirdi''deniliyor. Makalede, Hocaefendinin baş "Me- doğu" Fehmi Koru' nun, "Türk de- mokrasisinin açıkbnndan" yakmdığı ve ona göre Türk ordusunun sivil hü- kümetin emrinde olmamasımn kabul edilemez bir durum olduğu belirtiliyor. DTP lideri Cindonık, görüşmede Meclis'ten bir an önce çıkanlmasını istedikleri yasa tasan ve önerilerini sıralarken, yurtdışında bulunan seçmenlere oy kullanma olanağı sağlayacak yasal düzenlemenin de seçimlerden önce mutlaka gerçekleştinlmesi gerektiğini söyledi. IRMIKI AYDIN ENGİN Evet, aynen öyle oldu. Bir gün, çocuk okuldan döndük- ten sonra, o saatte evde ol- maması gereken Terzi Sadık, oğlunun elinden tuttu: - Yüriı bakalım, dedi. Nasıl olsayağmuryağıyor. Bu hava- da top oynanmaz. Yenge "Daha küçük ayol" diye itiraz etti. Anne gök ma- visi gözlerini kırpıştırıp güldü: - Baksana koca kafalı bir oğlan bu. Alır herhal kafası... Onlar gülüştü; kafası üç nu- maratıraşlı, ilkokul 5. sınıf öğ- rencisi küçücük oğlan, elinden tutan babasıyla birlikte o gü- zelim Ege kasabasının eğri büğrü yollanndan geçip Öde- miş Halkevi Kütüphanesi'- nden içeri girdi. Ödemiş Askerlik Şubesi Kâ- tibi, hiç yayımlanmamış (ve yayımlanmayacak) "Zavallı K/z"romanının "müellifi", Hal- kevi Kütüphanesi gönüllü me- muru Hamdi Şadi Ceylani ile Bir Gün Babam Elimd Terzi Sadık selamlaştılar. Oğ- lan henüz kaptıramadı ama besbelli ki okula ilk başlana- cak ya da sünnet olunacak ya da askere gidilecek bir gün gi- bi önemli bir gündü. Oğlan, kitap denizinin orta- sında bir masaya oturtuldu. Terzi Sadık -galiba- belli belir- siz bir gururia vedalaştı: - BuyurAydın'ı, Hamdi Bey. Eti senin kemiği benim. Bun- dan böyle haftada bir gün, her salı burada olacak. Adı gibi aydın olsun... Cumhuriyet aydını Hamdi Şadi Ceylani yineledi: - Adı gibi aydın olsun.... Halkevi Kütüphanesi'nin penceresinden karlarla kaplı Bozdağ, Gölcük, Subatan, Keldağ görünüyordu. Aşağı- da, Küçük Menderes ovasın- da, on bir yaşında bir oğlanda bile şiire benzer duygular çağ- nştıran bir Ege yağmuru ağır ağırinmekteydi... Önüne kocaman bir kitap kondu: VVilhelm Meister'in Çı- raklık Yılları. Milli Eğitim Ba- kanlığı Yayınları. Johann VVolfgang von Goethe. Oğlancık ilk sayfadan baj- ladı: Önsöz. Imza: Hasan Ali Yücel. "... Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duygu merhalesi, insan vahığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlehnin benimsenmesiyle başlar..." Tam anlamadı. Ama sezdi Önünde açılan o uçsuz bu- caksız dünyayı çocukça bi sezgiyle içinde duydu. Am; gene de... Hümanizma! Ace| nedemek? Ödemiş Askerlik Şubesi Ki Euromoneyetonomimfci nasıl etkıleyecek? Derg«i, C™m nakhı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog