Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 HAZİRAN 1998 PAZAR HABERLER Ücretlilere ayrı tarife önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-CHP. gelır vergisinin yüzde 52'sini öder konuma gelen ücretlilerin 5 puan daha aşağıdan başlayan ayn vergi tarifesiyle yükünün hafifletilmesi içın önerge hazırladı. CHP, asgari ücretin iki katına kadar olan eğitim ve sağlık giderlerinin tamamının matrahtan düşülmesini, birden fazla işverenden elde edilen ücretlerin beyannameye dahil edilmemesini istedi. IVIafya kaçak kentlen kuruyop' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kent Kcx)peratifleri Merkez Birlıği (Türkkent) Genel Başkanı Oğuz Soydan, gelir dağılımındaki bozukluğun "facia" noktasma geldiğini, bu durumun konut edindirmeyi alabildiğine zorlaştırdığını söyledi. Yanlış yerleşme kararlan ve imar hareketlerinin kentler ve kıyılarda arsa mafyalan oluşturduğunu kaydeden Soydan, "Artık mafya kaçak kentler kuruyor" dedi. Akay'dan hükümete uyarı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Kamu Çalışanlan Sendıkalan Konfederasyonu Genel Başkanı Resul Akay, hükümetin öngördüğü yüzde 20'lik maaş artışının, alt maaş gruplannda yûzde 70, üst maaş gruplannda yüzde 50'den az olmaması gerektiğini söyledi. Akay. memurlann haklan üzennde son günlerde çirkin pazarlıklar yapıldığını belirtirken kamu çalışanlan ile ilgili sendika yasa tasansının. 24. maddenin görüşülmesinden sonra askıya alındığını anımsattı. ASKİ işçilerinin eylemi • ANKARA (AA) - Ankara Su ve Kanalizasyon ldaresi (ASKİ) işçileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in işçiye karşı hasmane ve zalim tutum izlediğini, toplusözleşme görüşmelerinde anlaşmaya yanaşmadığını iddia ederek, Gökçek'i protesto amacıyla saçlannı sıfıra vurdurdular. "Vur vur inlesin, Melih Gökçek dinlesin'", "İşçi, sendika omuz omuza" sloganlan altında saçlannı sıfira vurduran Hak-tş Konfederasyonu"na bağlı Hizmet-lş Sendikası Ankara Şubesi Başkanı Hayati Dilli, amaçlannın. Gökçek'i yanlış tutumundan dolayı uyarmak olduğunu söyledi. TDK ve TTK için kampanya • İstanbul Haber Servisi - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kadıköy Subesi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetinde tanımlanmış olan yasal statülerine kavuşturulması amacıyla kampanya başlatıyor. ADD açıklamasında; 12 Eylül darbecilerinin 15 yıl önce yol açtığı hukuk tahribatınm onanlması amacını paylaşan kişi ve kurumlarla dayanışma içine girileceğini belirtilerek bu konudaki ilk toplantının TDK'nin 6. kuruluş yıldönümü olan 12 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirrildi. Bu ulusal davayı kendi davası sayan kışi ve kuruluşlann 0216 414 90 97 numaralı fakstan Hürriyet Yaşar'la iletişim kurabilecekleri belirrildi. TGC, atv'ye saldırıyı kınadı • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), an 2000 binasına önceki gece yapılan silahlı saldınyı kınadı. Açıklamada, kişisel ya da ideolojik görüşlerden kaynaklanan kızgınlıklara ya da propaganda amaçlı girişimlere kaba kuvvet yoluyla çözüm aramanın, insanlık dışı ve ilkel bir davranış olduğu kaydedildi. • Oral Çalışlar yıllık izninin bir bölümünü kullandığından yazılarına ara vermiştir. BTK raporunda bazı yöneticiler irticayla mücadeleyi aksatmakla suçlandı 4 3OO iaııı şeıoatçıALPERBALLI ANKARA - Başbakanhk Takip Kuru- lu'nun mülki ıdare amirleriyle ilgili olarak hazırladığı bir rapor, 300 kaymakamın irti- cai faaliyetlerle mücadele etmek bir yana, ir- tıcayı destekleyici çahşmalaryaptıklannı or- taya koydu. Raporda, bazı kaymakamlann Kuran kurslannda gönüllü hocalık yaptıkla- n, kadınlann elini sıkmadıklan, Milli Genç- lik Vakfi toplantılanna katıldıklan, Milli Gü- venlik Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine ağır konuşmalar yaptıklan kayde- dildi. Başbakanhk Takip Kurulu tarafından ülke genelindeki mülki ıdare amirleriyle il- gili olarak yapılan bir çalışma sonunda ha- zırlanan raporda, Türkiye'de irticai faaliyet- lere göz yuman ya da destekleyen kayma- kam sayısının 300 olarak belirlenöüği kayde- FP'lilerin şaşkınlığı Başbakanlık Takip Kurulu raporundan: Gönüllü Kuran hocalığı yapıyorlar. # Kadınlann elini sıkmıyorlar. # MGV toplantılanna katılıyorlar. # MGK ve TSK aleyhine ağır konuşuyorlar. dildi. Raporda, irticayı destekleyen kayma- kamlann ağuiıkh olarak Adıyaman, Afyon, Ağn, Ankara, Artvin, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır. Elazığ, Erzincan, Erzu- rum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane. istan- bul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Sıvas. Tokat. Trabzon, Tun- celi, Şanhurfa. Yozgat, Zonguldak. Aksaray, Kınkkale ve Karabük ve çe\ relerinde görev yaptıklan kaydedildi. Türkiye'deki kayma- kam sayısının yüzde 40'ını oluşturan 300 kaymakamın irticayla mücadeleyi aksattık- lan belirtilen raporda, mülki idaredeki bü- yük oranlı şeriatçı kadrolaşmanın 1992 yı- lından sonra gerçekleştiği kaydedildi. Ra- porda, Içişleri Bakanlığı'nın söz konusu kay- makamlarla ilgili olarak harekete geçmesi is- tenirken. şu saptamalara yer verildi: - Camı yaptırma derneklerinin para top- lamasına yardım ediyorlar. - İrticai vakıflara bina tahsis ediyorlar. - lçkilı toplantılara katılmıyorlar. - MGV toplantılarına katılıyorlar. - Türbanlı memurlara göz yumuyorlar. - Kadmlarla el sıkışmıyorlar. - Bazılan ulusal bayramlarda rapor alarak törene katılmıyor. - Bazılan ev ziyaretlerinde haremlik-se- lamlık oturuyor. - Bir kısmı Kuran kurslannda gönüllü ho- calık yapıyor. - Kastamonu'nun bir ilçesinde kaymaka- mın, 10 Kasım ]997'te Atatürk'ü anma tö- reninde saygı duruşu yaptırmadığı belirlen- di. - Bazı kaymakamlann türbanlı memurla- nn rapor alması için nüfuzunu kullandığı belirlendı. - Bir kısmı MGK ve TSK aleyhine çok ağır konuşmalar yapıyor. - Bazılan irticai faaliyetlerin üzenne gi- den personelı tayin ettiriyor ya da görevden aldınyor. - Birçok kaymakam eşi protokollere ka- tılmıyor. - Bir kısmının irticai vakıf, dernek ve okullarda gızli toplantılarakatıldıklan belir- lendi. 'BTK'yiErbakan kendisikurdurttu' SEBAHAT KARAKOYUN ANKARA-BatıÇalış- ma Grubu (BÇG), Başba- kanhk Takip Kurulu (BTK) ya da Sivil Çalış- ma Grubu (SÇG) olarak da bılınen Uygulamayı Takip ve Koordınasyon Kurulu'nun çalışmalannı TBMMlnsan Haklan Ko- misyonu'nun gündemine getiren FP'liler, Başba- kanlık'tan gelen yanıtta umduklannı bulamadıîar. Başbakanhk Müsteşan Yaşar Yaacıoğlu imzasıy- la gönderilen yazılann bı- risinde "Başbakanlık bünyesinde BÇG'nin bu- lunmadığı" belırtilırken, diğer yazıda BTK'nin REFAHYOL iktidan sıra- sında dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın ta- limatıyla oluşturulduğu vurgulandı. Insan Haklan Komis- yonu'nun gündemine ge- tirdikleri BÇG ve BTK'nin çalışmalan ko- nusunda bir alt komisyon oluşturulması içın çaba harcayan, ancak başanlı olamayan FP'liler, komis- yonun geçen hafta konuy- la ilgili olarak yaptığı ka- palı oturumdan da tatmin olamadılar. Konuyu önü- müzdeki günlerde yeni- den gündeme getırmeyı planlayan FP'lileri, lnsan Haklan Komisyonu'nun BTK ile ilgili yazısına Başbakanhk'tan gelen ya- nıt memnun etmedi. Yazı- da Milli Güvenlik Kuru- lu'nun (MGK) 28 Şubat 1997 tarihli toplantısı ile başlayan süreç anlatılır- ken, toplantıda rejim aleyhtan irticai faaliyetle- re karşı ahnacak önlemle- re ilişkin olarak ahnan 406 sayıh karann Başbakanlı- ğa gönderildiği anımsatıl- dı. Bakanlar Kurulu'nun 13 Mart 1997 tarihli top- lantısında da "irtica ile et- kin bir sekikk mücadele edümesi" karan alındığı- na dikkat çekildi. Döne- min Başbakanı Necmettin Erbakan'ın imzasıyla 14.3.1997 tarihli Başba- kanhk direktıfı ile ilgili bakanlık ve kuruluşiardan irtica ile etkin mücadele için gerekli önlemlerin ahnmasının; mali destek veya kanun değişıklığıne ihtiyaç duyulan önlemler varsa Başbakanlığa bilgi verilmesinin istenildiği kaydedildi. Erbakan imzalı 18.3. 1997 tarihli Başbakanhk direktifi ile de Başbakan- lık nezdinde "Yapîbuı ça- lışmalan takip edip yön- lendirmek üzere Adalet, İçişleri. Malhe ve Milli Eğitim Bakanlıklan Müs- teşaıian iie Diyanet İşleri Başkanı, Deviet Personel Başkanı ve Vakıflar Genel Vlüdürü'nden oluşan MGK406sa>ihkaranyla ilgili önlemlerin uygulan- masını izleme ve koordi- nasyon komisyonu" ile "MGK karanyla ilgili ted- birieri sürekli izleme mer- kezTnin kurulmasımn ka- rarlaştınldığı belirtildi. DemireVinyoğun günüCumhurbaşkanı Süleyman Dcmirel. dün İstanbul'da altı okulun açılış ve temel atma törenlerine kaüJdı. Bahçelievler/Kocasinan'da özüıiükr için inşa edilen Kazun Be\az Meslek Okulu'nun açılışını yapan Dcmirel. •*L Ikenin her köşesinde her çocuğumuzun okuması lazundır derken bunda özürlü olanı da. olmayanı da kastediyoruz" dedi. Demirel'in konvmn. E-5 üzerinĞe rürban jasağınu protesto için gittikleri Ankara dan İstanbul'a dönen öğrencilerin otobüsleri ile karşüaşü. ÖğrencUeri taşı>an otobüsler Cumhurbaşkanı'nın koımnu geçerken klakson çaldı. Yakacık l'ğur Mumcu Mahallesi'nde Hüse>in Bayraktar'uı, annesi adına yaptırdığı Hatke Bavraktar Lisesi'nin açılış töreninde yurttaşlar İSKİ'yi Cumhurbaşkanı'na şikâyet ettiter. Yurttaşlar "Adından dolavı susu/ kalan l ğur Mumcu Mahallesi'ne hoşgeldiniz'" yazüı pankartlar açtılar. Demirel, sanatçı Perran Kutman'ın Kartal / Samandıra'da \apnrdığı iikögretim okulunun temel atma töreninde, "Sanatçılar zengin insanlar değüdir, gönülleri zengindir" diye konuştu. (Fotoğraf: HATİCE TLWCER) Kalçasından küçük bir operasyon geçiren Rukiye Yaşar'ın bacağı kesildi Doktor hatidanıım sonu gekniyor KEREM ILGAZ Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teda\ ı gören Ruki- ye Yaşar adlı yurttaş. "küçük bir operasyonda" doktorlann hatası nedenıyle sağ bacağını kaybetti. Okmeydanı SSK Hastanesı'nde yanlış damara iğne yapılması ne- deniyle kolu kesilen Ferhat Koç'tan sonra kalçasından küçük bir operasyon geçiren Rukiye Ya- şar'ın femoral arterinin (daman- nın) yaralanması sonucu bacağı kesildi. 5 çocuk annesi Rukiye Ya- şar (48), Kartal Eğitim ve Araştır- ma Hastanesi'nde 12 Hazıran'da kalça çıkıklığı nedeniyle daha ön- ce yerleştirilen platinlerin alınma- sı amacıyla ameliyata alındı. 24 sa- at doktor kontrolünde bulunması gereken Yaşar'm gece boyunca ağ- nlan devam etti. Sabah amelıyatına giren doktor- lar moraran bacağı görünce acıl olarak Yaşar'11Ü Çapa Tıp Fakül- tesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat- ta >anhşlıkla kesilen daman kurta- ramayan doktorlar, Yaşar'ın sağ bacağını kesmek zorunda kaJdılar. Prof. Dr. Mehmet Kuıtoğlu da "il- gili makama" yazdığı yazıda "iat- rojenik CFA yaralanması" yani tıbbi hatayı belırttı. Aile ilgisi/ükten şikâyetçi Yaşar'ın bacağmın kesilmesı karşısında şoke olan aılesı, İC Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki ilgısiz- likten de şikâyet etti. Enfeksiyon kapan bacağı kimsenin temizleme- diğini öne süren aile üyeleri. has- tanenın Yaşar'ı Göztepe SSK'-ye sevk ettiğini. buranın da kabul et- memesi nedeniyle tekrar Kartal Eğitim \ e Araştırma Hastanesi'ne gen gönderdiğini söylediler. Daha önce de aynı şekilde ame- liyat olması nedeniyle Yaşar'ın kalçasındaki son platinm alınması amacıyla bir korku duymadan ameliyat masasına yattığını belir- ten aılesi, maddi ve manevi taz- minat davası açmaya hazırlanıyor. Turkbank Çalışanlar yöneticileri Atatürk'e şikâyet etti TARIK YILMAZ ANKARA - Türk Ticaret Bankası (Turkbank) çalışan- lan. toplu iş sözleşmesini im- zalamakta geciken banka yö- neticilerini Anıtkabir'de Ata- türk'e şikâyet ettiler. Banka ve Sigorta fşçılen Sendikası Başkanı Celal Balabanh. sa- tış aşamasındaki bankada ış güvenliğinin olmadığını id- dia etti. Dün yapılan göstenye Türkiye'nin 272 şubesınde çalışan yaklaşık 3 bin kişi ka- tıldı. Çalışanlar, satış için son aşamaya gelinen Türk Tica- ret Bankası'nda toplu iş söz- leşmesini imzalamayı gecik- tırdiği iddia edilen yönetımi protesto etmek için Anka- ra'ya yürüdü. Yönetimi şikâ- yet etmek için çalmadıklan kapı kalmadığını belirten ça- lışanlar, son olarak isteklen- ni Atatürk'e bildirmeye gel- dikJerini bildirdiler. . Banka içindeörgütlü Ban- ka ve Sigorta İşçileri Sendı- kası'nm (BANK-SİSEN) Genel Sekreteri Alpteldn Sağlanmak, amaçlannın ça- lışanlan ve emeklileri daha iyi çalışma şartlanna kavuş- turmak olduğunu söyledi. Sağlanmak, toplu ış söz- leşmesinın bankamn satış öncesine gelmesı nedeniyle şu anda büyük ortak olarak görünen Merkez Bankası'na bağlı Tasarruf Mevduatı Si- gorta Fonunun sözleşmeyi imzalamak istemediğini be- lirterek "Fon, büyük oranda bir zam vererek banka>ı ala- cak tdşiye büyük bir sorum- luluk yüklemek istemhor. Bu nedenle sözleşmeyi elinden gektigjncegeciktirme>ecabşı- yor" dedi. Sağlanmak, ven- len oranlann uzlaşma nokta- sının çok uzak olduğuna ışa- ret etti. Sağlanmak, Eti- bank'ın satışının bir haftada açıklanmasına karşın Türk- bank'm satışının 24 gündür Hazine tarafindan bekJetildi- ğini, bunun da sözleşmeyi geciktirdiğini belirtti. BANK-SİSEN Genel Başkanı Celal Balaballı da "Peşkeşe karşı banka çalışan- lannın burada olduğunu U- gili herkese gösterdik" şek- linde konuştu. . SOSYAL DEMOKRATLAR KONFERANSIBAŞLADI 'SDH siyasette tılsunlı çözümlere inanmıyor' ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - CHP Samsun milletvekili Murat Karayalçm, Sosyal De- mokrat Hareket'in (SDH) siya- sette tılsımlı çözümlere, rüzgâra inanmadığını belirtirken yapay- lıktan, taklitçilikten ve şabloncu- luktan yana olmadıklannı söyle- di. " 1. Sosyal Demokratiar Konfe- ransı" dün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla başladı. Karayalçın, konferansm açılışın- da düzenlediği basın toplantısın- da, çeşitli kentlerde ve merkez- lerde kurulan 'Düşünce Atölyeie- ri' ile ilk adımlan atılan Kurum- sal Reformlar Projesi'ni anlattı. Karayalçın, Türkiye'nin 21. yüz- yıla girerken bir kez daha büyük bir def işim zorunluluguyla kar- şılaştığını söyledi. Üretimin ve gelir yapıstnın de- ğiştiğini, çeşitli seİctörlerde te- kelleşme olgusunun afırlıfını arttırdığını. enflasyonun Türki- ye'ye adeta yapıştığını anlatan Karayalçın, gelir dağılımındaki çarpık yapının sürdüğünü kay- detti. Faili meçhul cinayetler, ka- yıplar ve çetelerin bu dönemde yoğunlaştığını belirten Karayal- çın, olumlu ve olumsuz yönde yaşanan gelişmelere karşın dev- let örgütlenmesinin hemen he- men hiç değişmediğini söyledi. Karayalçın şöyle konuştu: "Devlet insan haklanna say- gılı. katılımcı. etkin ve işlevsel bir yapıya ka\ uşamamıştır. Değişim bir yana, 1982 Anayasası ile geri- ye gidiş yaşanmıştır. Toplumu- muzda bir tür dokunulmazhk. bir tür kutsallık anlayışı içinde değeriendirilen devlet örgütlen- mesineçetelerin nüfuz edebilme- si ağır bir de\ let bunaumının ya- şanmasına neden olmuştur. Siya- setçilerimiz çözüm önermekten çoköfkeyi örgüttemeyi, tepki ser- gilemeyi ya da o andaki sorunia- n dillendirmeyi tercih etmekte- dirter." Karayalçın, Türkiye'nin ortak temeli ve değerlerinden hareket edilerek yeni gelecek tasanmla- n ortaya konulmadıkça siyasetin etnik kökenlere ya da inanç ya- pılanna yöneleceğini, "Türkiye çözülüyor" yargısınm daha da güçleneceğini belirtti. SDH'nin nasıl bir Türkiye, nasıl birsol ör- gütlenme ve nasıl bir sol iktidar sorulanna yanıt aradığını kayde- den Karayalçın. "Türkiye'nin sosyal demokratlan yıllardır so- runlann çözümü için kişilerden ve olaylardan medet uman bir si- yaset yapma biçimi tarafından adeta rehüi alınmış durumdalar. SDH bu anlayışın solu gerilettiği- ne inanmaktadır" dedi. Karayalçın, SDH'nin özgür birey, örgütlü toplum, sürdürüle- bilir kalkınma ve hakça paylaşı- mı amaçladığım belirtti. Siyasal toplumun buyurgan. yurttaş ve sivil toplumun da uygulayan du- rumunda olmaması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, küresel sistemin işleyişinin siyasal erkı kendiliğinden devralmasından duyduklan kaygıyı dile getirdi. Karayalçın, SDH'nin Türki- ye'nin gelecekle randevulaşarak kendisini aşacağına inandığını dile getirirken. hareketin özel mülkiyeti 1989 tarihli Sosyalist Enternasyonal kararlan uyann- ca ve çağdaş sosyal demokrasi anlayış ve ilkelerine uygun ola- rak kabul ettiğini söyledi. Özelleştirmenin SDH için kampanya konusu olmadığını belirten Karayalçın, gereksinim du>ulması halinde özelleştirme işleminin mülkiyetin tabana ya- yılması doğrultusunda yapılaca- ğını kaydetti. SDH'nin Türki- ye'de tam istihdam ve tam de- mokrasiyi gerçekleştirmeyi amaçladığım anlatan Karayalçın, "Söylenenlerin kâğıt üzerinde kalması iddiası daha çok sol için ileri sürülmüştür. Bu doğaldır. Çünkü sol Tiirki>e halkına düzen değişikliği önermiştir. Ama dü- zen değişikliği için toplumsal mü- hendislik çalışmalannı yapma- mışör" dedi. SDH'nin Kurumsal Reform- lar Projesi'nde Türkiye'de top- lumsal değişimi gerçekleştirecek büyülü formülü bulma gibi bir iddiası olmadığını kaydeden Ka- rayalçın şöyle devam etti: "SDH zaten siyasette tılsunlı çözümlere, rüzgâra, fırtınalara inanmamaktadır. Yapayhktan, taklitçilikten, şablonculukıan ya- na değiliz. SDH sosyal demokra- sinin tüm e\Tensel ilke ve değer- lerini taşımaktadır. Ama sonuçta SDH Türkiye'nin sosyal demok- rat hareketidir. Siyasal kökleri- mizi Bernstein'lerde Ka- utsky'lerde gördüğümüz kadar, Hacı Bektaş'larda, Hacı Bay- ram'larda, Pır Sultan'larda, Yu- nus Emre'lerde, Sultan Gali- yev'lerde ve nihayet bu toprakla- nn yetiştirdiği en büyük devrim- ci olan Mustafa Kemal 'lerde gö- rüyoruz." Düşünce Atölyeleri'nce Yeni Üretim Biçimi, Emeğin Orgüt- lenmesi, Sosyal Güvenlik, Eği- tim, Sağlık, Gençlik, Kadın. Çevre, Tanm ve Yeniden Yapı- lanma, Yeni Kent Kurumlan, Yargı-Hukuk, Yönetim ve Yeni- den Yapılanma, Küreselleşme, Gelir Dağılımı, Kürt Sorunu ve İnanç Özgürlüğü konulan üze- rinde çalışarak hazırlanan rapor- lara çalışma gruplannca dün son hali verildi. Bugün konferansta tartışılarak hazırlanacak metin kamuoyuna sunulacak. 1.5 yıl hapsi istendi Erbakan'ın yargılanması yann başlıyor • Kapatılan RP'nin eski lideri Necmettin Erbakan'ın, Anayasa Mahkemesi'ne hakaret ettiği için 3 aydan 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yann başlayacak. ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Partisinin kapatılmasından sonra yaptığı bir konuşmada 'Anayasa Mahkemesi'ne hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 3 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kapatılan RP'nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yargılanmasına yann başlanacak. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk oturumuna Erbakan'ın da katılması bekleniyor. Erbakan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Selçuk tarafından hazırlanan iddianamede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Mayıs 1997 günü "RP'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykın eylemlerin odağı haline geldiğT iddiası ile temelli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığı anımsatılarak Yüksek Mahkeme'ce yapılan yargılama sonunda RP'nin kapatıldığı ve beyan ve eylemleri ile partinin temelli kapatılmasına neden olan 6 millervekilınin milletvekilliklerinin sona erdiği belirtildi.. İddianamede. sanık Necmettin Erbakan'ın kapatma karanndan 2 gün sonra 18 Ocak 1998 günü Ankara Altınpark Anlâ Salonu'nda. RP Ankara 11 Divan toplantısında bir konuşma yaptığı ve bu konuşmada RP'li belediyelerin çalışmalannı ve son zamanda RP'ye üye sayısının artışını anlattıktan sonra şu ifadelere yer verdiği bildirildi: "...Merkezi idarede ülkemLri felaketten kurtaran >eniden bü\ük Türkiye'nin temellerini atan RP hakkında alınmış olan Anayasa Mahkemesi karannm, büyük tarih karşısında bir zerre kadar kıynıeti yoktur... Ola>, hakikaten bir vahim, tarihi hatadır_" Iddianamenin sonunda ise sanık Erbakan'ın TCY'nin 'resmi heyetlere, hâkime gıyaplannda sövme ve hakaret' fiilını düzenleyen 268 1- son maddesine göre 3 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmesi istendi. Bu arada Erbakan, Avrupa lnsan Haklan Komisyonu'nda görülecek, RP'nin kapatılma davasıyla ilgili olarak, ünlü Fransız hukukçu Laurent Hincker ile göriiştü. Görüşme sırasında, lnsan Haklan Komisyonu'nda görülecek davada yapılacak saMinmanın hazırlıklannın ele almdıgı öğrenildı. Kutan, gençleri uyardı 'Aksaçlılar ellerini çeksin diyenler hayal görüyorlar' • Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, partide 'aksaçlılar-yenilikçiler' aynmının bulunmadığını belirterek, 'Içimize fitne fesat sokmak isteyenler var' dedi. Kutan. il başkanlan toplantısında seçim için seferberlik ilan etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan, partide "aksaçular- gençler, venilikçiler-gelenekçikr'' diye bir aynm bulunmadığını savunarak, "Partklen aksaçlılar ellerini çeksin diyenler hayal görüyoıiar. Onlara birkaç örnek vermek istiyorum. Kırşehir il başkanımu 27, Bilecik il başkammız 28. Hatay il başkanımız da 29 yaşında. Hangi partide bu kadar genç insaniara yer verümiştir. Bunlann hepsi uydurmadır" dedi. Recai Kutan, il başkanlan toplantısında erken seçimin Nisan 1999'dan önce ekim ya da kasım ayında yapılabileceğine dikkat çekerek. "Hangi tarihte yapıhrsa \apılsın.. bugünden itibaren seçim seferberüği ilan ediyoruz. Bugünden itibaren seçim çahşması içine gireceğiz. İl, ilçe ve neledıŞe başkanlarımızın bulunmadığı yeıierde teşkilatlannuz şimdiden aday belirteme çahşmalannı başlatnıabdır" diye konuştu. Kutan, partı yöretiminin. milletvekillerinın ve genel idare kurulu üyelerinin bundan sona Anadolu'yu dolaşarak çalışmalar yapacaklannı da kaydetti. Bir süreden beri ısrarla FP'de iç çekişmeler yaşandığı yönünde haberler yayımlandığını belirten Kutan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar uydurma haberler. Onlar bunlarla ojalanırken biz bayragı burçlara dikmek için çalışıyoruz. Aksaçular- gençler, yenilikçiler-^elenekçiler diyorlar. En ak saçlı ben olduğuma göre beni bu ihtilann tarafı olarak göstermiş oluyoriar. Bunlann hepsi hayal ürünü. Bu partide aksaçlılann deneyimi ile gençlerûı dinamizmi iç içedir. Partiden aksaçlılar ellerini çeksin diyenler hayal görüyorlar. 1970-71 doğumlu il başkanlanmız var. İçimize fitne fesat sokmak iste>enlere soruyorum, hangi partide bu kadar genç insaniara yer verilmiştir." Kutan. devletin yeniden yapılandınlması gerektiğine dikkat çekerek. "Maalasef kendi sakat zihnivetlerine göre toplumu baskıyla şekillendirmek isteyenler var. Toplum mühendisliği yapmak isteyen bu jakoben zihniyetler karşısında mücadele ederek mutlaka demokratik bir toplum anlayışuu gerçekleştireceğiz'' diye konuştu. Irticanın ülke gündemine yapay bir şekilde ve belli amaçlan gerçekleştirmek için getirildiğini öne süren Kutan, "Kurban derisinin nereye verileceğine, kızlanmızın başındaki başörtüsüne kanşıyorlar. Sonra da demokrat olduklarını sövlüvorlar. Kargalar bile güler buna. Bunlar inançlı insanlann siyasete katıhnasını istemi\orlar. Bizu dine siyaseti alet etmekk suçlayanlara biz de siyaseti dine alet edijorsunuz diyoruz" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog