Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yonetmenı Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatorû HikmetÇe- tinka>a # Yazıışlen Muduru İbrahim \ ıldız • Sorumlu Mudur Fikret İlkiz • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Du, Haberler Şinasi Daruşoğlu • Uıhbarat Cengiz Yıkünnı#Ekonomı MehmetSaraç# Kultur Han- dan Şenköken • Spor Vbdülkadir V iicelman 9 Makaleler Sarai Karaören • Duzeltme Abdullah ^azıcıAFotoğraf Erdoğan Koseoğiu •Bıigı-Bolgc Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kurulu îlhan Selçuk (Başkan). Orhan Erinç, Okta> Kurtböke Hikmet Çerinka\a, Şükran Soner. Ergun Balcı, tbrahim \ ıldız. Orhan Bursalı, Mustafa Balbav. Hakan Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Bulvan No 125. Kat4, Bakanhklar-Ankarâ Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027* tzmır Temsılcısı Serdar Kınk, H ZıyaBlv 1352 S 2'3 Tel 4411220, Faks 4419117 • Adana Temsılcısı Çetin Yiğeooğlu, InönüCd 119 S No 1 Kat l.Tel 363 12 11. Faks 363 12 15 MüesseseMudurü Üstün 4kmenAKo- crdmator Ahmet konıban • Muhasebe Bölent Yener • lıiare Hüsejin Gfirer • tşletme Önder Çelik • Bılgı-ljlem \ıü tnal 0 Bılgısayar Sıaem Mörûvet Çfler • Saüş FazUet Kuza MED\A C: • Yonetım Kurulu Başkaru - Genel Mudur Cülbin Erduran 0 Koordınatör Reha Işıtaıan • Genel Mudur Yardımcısı SodaÇoban Tel 514 07 53 - 513 95 80-5138460-61 Faks 5138463 Ya>Htlavan ve Basan: > enl Gun Haber \jansi Basın \e Va\ıncılık A > Turk c a i Cad 39 4! Cağaloglu 34334 lst PK 246 lstanbui Tel (0 212) S12 05 0* ı20 haı) Fak~ (0 212ı* 28HAZIRA\ 1998 Imsak. 3.25 Gıineş 5 27 Öğle. 13.14 Ikındı: 17.12 Akşam: 20.48 Yatsı: 22.40 www.cumhurıyet com tr Özelleştirme ihalesi görüşmeleri yann başlayacak olan kuruluşta skandal bitmiyor POAŞ yok pahasmaTrİlyonlUk arsa 1 lira Trilyonlarca lirahk malvarhğı bilançolarda gösterilmeyen POAŞ'ın, Ankara'nın göbeğindeki 3 bin 240 metrekarelik arsasının değeri de l lira olarak gösterildi. Şirkete ait benzer 28 arsanın fiyatlannın da değerinin altmda gösterildiği belirtiliyor. Şirketin 47 adet tam donanımlı akaryakıt servis istasyonu ile Balgat'taki lojmanlan için de gerçek değerlerinin çok altında sembolik fiyatlar öngörüldü. 3 firma ihaleden çekildi POAŞ içintekiif veren ıo firmadan EGS Holding AŞ, Cıngıllı Holding AŞ ve Süzer • • Holding AŞ, teminat tutannın 10 milyon dolardan 35 milyon ^İ dolara çıkanlması nedeniyle ihaleden çekildi. Özelleştirme aresi Başkanı Uğur Bayar, POAŞ için ihale öncesi fiyat açıklamanın "ahlaksızhk olduğunu" belirtmesine karşın, yüzde 51 'lik hisse için en fazla "800 milyon dolar" rakamını telaffuz etti. OLCAYAYDİLEK ANKARA - Tnlyonlarca lı- ralık maharlığı kayıtlarda gö- rülmeyen Petrol Ofisı Anonım Şirketi'nin (POAŞ), Anka- ra'nın göbeğindeki 3 bin 240 metrekarelik arsasının değen bılançoda "1 lira" olarak yer aldı Şirketin 47 adet tam dona- nımlı akaryakıt servis istasyo- nu ıle lojmanlanna da gerçek değerlenne göre sembolik fi- yatlar öngörüldü. Özelleştırme Idaresi Başkanı Uğur Bayar. POAŞ için pazartesı günü ya- pılacak ıhale öncesi fiyat açık- lamanın "ahlaksızlık olduğu- DU" belirtmesine karşın, y uzde 51 hısseye en fazla "800 milyon dolar" öngördü. POAŞ'ın yüz- de 51 'lik kamu hıssesının blok satışına ılışkın ıhalede son pa- zarlık görüşmelen yann Özel- leştirme tdaresı Başkanlı- ğı'nda gerçekleştınlecek PO- AŞ için teklıf veren 10 firma- dan EGS Holding AŞ, Cıngıl- lı Holding AŞ ve Süzer Hol- ding AŞ. teminat tutannın 10 milyon dolardan 35 milyon do- lara çıkanlması nedeniyle iha- leden çekildi Ihalede yanşa- cak fırmalar şöylc "Akmaya- Orteks Ortak Girişim Grubu; Ce\lan İnşaat Taahhüt Ithalat ve fhracat Limited Şirketi-MU- gaz Ticaret ve Sanayi AŞ Ortak Girişim Grubu; Çukurova Hol- ding AŞ-Anadolu l luslararası Ticaret ve Taşımacılık AŞ Or- tak Girişim Grubu; Doguş Hol- ding AŞ, Garanti Bankası AŞ Ortak Girişim Grubu; Koç Holding AŞ; Selahattin Be>a- zıt; Türkhe İş Bankası AŞ-Ba- \ındır İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ-Park Holding AŞ Petrol Ürünleri Turizm ve INak- liyat AŞOrtak Girişim Grubu." POAŞ'ın başta lstanbui. tz- mıt ve Izmır'de yapımı süren dolum adalan olmak üzere tnl- yonlarca lıralık malvarlığının bilançolarda gostenlmedığını saptayan müfettış raporlannın ardından, şirketin Tunus Cad- desı'nde genel merkez bınası- nırı yanındakı 3 bin 240 metre- kare arsanın değennın de kayıt- larda "1 lira" olarak görüldüğü ortaya çıktı. Emlakçılar ıse Kı- zılay ve Bakanlıklar'daki en de- ğerlı boş alanlardan bin olan arsaya değer bıçmekte zorlan- dıklannı vurguladılar. Şirketin benzer bıçimde 28 değışık yerde daha arsası bu- lunduğuna dıkkat çeken POAŞ yetkılılen, "Bu arsa gibi bü- yüklü küçüklü daha 28 arsası- nuı bulunduğu göz önüne ab- nırsa PO\Ş'ın çok ucuz fivata satılmak istendigi ve alacak hol- dinglere ne kadar bü\ük mik- tarlarda gizli sermaye aktanmı yapılmak istendiği orta>a çtka- cakûr" görüşünü kaydettiler. POAŞ'ın arsalannın yanın- da sahip olduğu bınalann da çok düşük değerlerle envanter- lerde yer aldığı ortaya çıktı. Bu konuda çarpıcı bir örnek veren POAŞ yetkılilen, kayıtlarda amortısmanı çıkanldıktan son- ra yaklaşık 162.5 mılyar lira olarak görülen Balgat'takı 41 dairelik lojmanına, ayn olarak MArkasıSa. 6,Sü.3'te CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son siyasi gelişmeleri değerlendirdi 'Oımhuriyetsiz demokrasi olmaz' BTK Raporu '300 kaymakam şeriatçı'• Başbakanlık Takip Kurulu'nun mülki idare amirleriyle ilgili olarak hazırladığı raporda, bazı kaymakamlann Kuran kurslannda gönüllü hocalık yaptıklan, kadınlann elini sıkrnadıklan, Milli Gençlik Vakfi toplantılanna katıldıklan, Milli Güvenlik Kurulu ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine ağır konuşmalar yaptıklan kaydedildi. • 4. Sayfada 1.5 yıl hapsi istendi Erbakan hn yargdanması yann başliyor • Kapatılan RP'nin lideri Necmettin Erbakan'ın, Anayasa Mahkemesi'ne hakaret ettiği için 3 aydan 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın ilk duruşması Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yann başlayacak. Davanın ilk oturumuna Erbakan'ın da katılması bekleniyor. • 4. Sayfada Aylardır aranıyordu Maskeli hırsız başkanın şoförü • Ağustos 1997'denbuyana Daday'ın korkulu rüyası haline gelen ve son 10 ayda 11 ev ve işyerine maskeli ve silahlı olarak girip hırsızhk yaptığı belirlenen kişinin, Daday Belediye Başkanı Nedim Bıyık'ın makam şoforü Abdullah Yıldız olduğu ortaya çıktı. • 6. Sayfada Çiridn Kral'uı Sefimive Cezaevi yiUarı» Başroldeki Zeki Göker a>ıu zamanda oyunan yönetmeni ve senaristL Ankara Birlik Tiyatrosu 26 yıl sonra yine yasaklı Yılmaz Güney'inyaşamöyküsünün anlatıîdığı "Bir Güzel Çirkin Kml" adlı oyun 13 ilde engellentyor MEHMET FARAÇ Geçmişten bir fotoğraf. Yılmaz Giinev cezaevinde. Ankara Bırhk Tiyatrosu (ABT) ta- rafmdan sahnelenen ve Yılmaz Gû- ney'in yaşamöyküsünün anlatıîdığı •'Bir Guzel Çirkin Kral" adlı ovun Gazıantep Cumhuriyet Savcılığı'nın takipsizlık karanna karşın oynana- mıyor. Izmir ve lstanbui gibı büyük kentlerin yanı sıra yurtdışında da 35 merkezde sahnelenen oyun. 12 kent- te de yasaklandı. ABT Yönetmeni Zeki Göker. Gazıantep'te bır otelde mahsur kaldıklarını behrterek, "Çevremiz srvil polislerlcdolu.Psiko- lojik baskı attında rutuluyoruz" de- dı ABT' yı oluşturan oyunculara yö- nelik engellemeler ilk değil. Tiyat- ro, Aziz Nesinin "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşanıaz" adlı oyununu 1971 'de sahnelerken de 15 soruşturma geçir- di. Aynı yıllarda Muzaffer tzgû'nün Kara Düzen'ını sahnelerken de bas- kılarla karşı karşıya kaldı. Enri Toy'un Pir Suttan Âbdal oyunu 14 vali tarafından yasaklanırken 17 kentte de mahkeme karanyla oyna- nabildi.1997 yılından bu yana sah- nelenen "BirGözel Çirkin Kral" ls- tanbui, İzmir, Bahkestr, Bursa, Ada- na, Mersin ve Tarsus gıbı kentlerle Almanya, fngiltere, Fransa, lsviçre ve Hoilanda'daki 35 merkezde oy- nandı. • Arkast Sa. 6, Sü. 3 'te • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal son günlerde yoğunlaşan "sistem" tartışmalannın temelsiz olduğunu, "Cumhuriyet'i eksilterek demokrasinin arttınlamayacağmı" söyledi. • Baykal, FP'nin gelinen noktada daha demokrat görünerek hedefine ulaşmayı öngördügünü vurguladı. Baykal, DTP'nin koalisyona ıİişkin değerlendirmelerinin kendilerini ılgilendirmediğini, Başbakan Mesut Yılmaz'la yaptığı görüşmenin geçerli olduğunu söyledi. • 5. Sayfada 'Siyasette tılsımlı çözüm yok9 • "Siyasette 1. Sosyal Demokratlar Konferansı" dün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla başladı. Karayalçın, konferansın açıhşında düzenlediği basın toplantısında, çeşitli kentlerde ve merkezlerde kurulan 'Düşünce Atölyeleri' ile ilk adımlan atılan Kurumsal Reformlar Projesi'ni anlattı. • CHPSamsun mılletvekili Murat Karayalçın, Sosyal Demokrat Hareket'in (SDH) siyasette tılsımlı çözümlere, rüzgâra inanmadığını belirtirken yapaylıktan, taklitçilikten ve şablonculuktan yana olmadıklannı söyledi. • 4. Sayfada Yunus Nadi'yi anıyoruz• Gazetemizin kurucusu Yunus Nadi 53 yıl önce aramızdan aynlmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ile Atatürk devrim ve ilkelerinin ödünsüz biçimde savunulması amacıyla yayın yaşamına başlayan gazetemiz, görevi devralan Başyazanmız Nadir Nadi tarafından kurumlaştınlarak kurucusunun belirlediği yoldan aynlmaksızın bugünlere ulaştı. Kurucumuz Yunus Nadi'yi ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz... K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ ' N D E B İ R A D I M D A H A S A L I K İ T A B I PLATON SOKRATES'İN SAVUNMASI Niyazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. DÜNYA KLASİKLERİ, YENİDEN... 75 yıl önce Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının amacı, ümmet toplumunun kulları yerine özgür yurttaşlar yetiştirmekti. Çünkü, demokrasiyi, ama gerçek demokrasiyi, ancak "fikri hür, irfanı hür" yurttaşların kurabileceğini biliyorlardı. Daha ilk günden bir eğitim seferberliğine girişmelerinin nedeni buydu. Batı'dan ve Doğu'dan, sayıları 500'u aşan "dünya klasiği" bunun için Milli Eğitim Bakanlığı eliyle dilimize çevrilip yayımlanmıştı. Büyük çoğunluğu bugün bulunmayan, genç kuşakların ulaşamadığı, okuyamadığı dünya klasiklerini Cumhuriyet'in 75. yılında yeniden aynı amaçlayayımlıyoruz. Cenç demokrasimizin sağlam temellere kavuşmasına katkıda bulunmak için... Her Salı bir Dünya Klasiği... HER EVE BİR AYDINLANMA KİTAPLICI! "Aydınlanma Kitaplığı"nın ilk kitabı. Bu Salı ve her Salı Cumhuriyet'le birlikte... 2 Temmuz anmasına izin yok HATİCE BtÇER SIVAS - Sıvas katlıammın 5. yıldönümü nedeniyle kentteki kıtle örgiıtlennce yapılmak iste- nen etkınlıklere Sıvas Vahli- ğı'nce ızin verilmedi. Valilik, or- ganızasyon komitesıne etkinlik- lenn 2 Temmuz'dan sonraki ikı mArkasıSa.6,Sü.3'te GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kırık Döküh Hiîkümetle İlk Kez Koalisyonun geleceği belirsız küçük ortağı Demok- rat Türkiye Partisı (DTP), hükümette kalabilmek için sıra sıra "şartlar" sıralıyor. Hakkıdır. Ancak hem hükümette kalmayı hem de muhalefet yapmayı dışarıdan destek veren CHP kadar başara- madığı için bu tür davranışları doğrusu garipseniyor. M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Eisenstein 100 yaşında Devrim onun esin kaynağı idi. Ama daha sonra yolu yine devrim adına kesildi. 1998, Eisenstein'ın hem 100. doğum yılı hem de 50. ölüm yıldönümü. Tangonun eski sesi Selçuk Kaskan, Orhan Avşar Orkestrası'nda tango okurdu. Skeçler yazardı. Aramızdan ayrılalı tam 20 yıl geçti. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Aydınlanma... Yeniden... Cumhuriyet'in salı günleri vermeye başlayacağı "Dünya Klasiklen"n\n listesine bakınca, lıstede olma- dığı halde, nedense aklıma ilk, Marco Polo geldi. Marco Polo, 13. yüzyılda Venedik'ten yola çıkıp Ana- dolu üzerinden Çin'e uzanmıştı. Gezisinı yazıya dök- türürken şu notu düşmüştü: "Gördüklerimin yansını aktarmadım, zira kimse inan- • Arkosı Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog