Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

2 7 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER A. F ÖRGÜTÜRAPORU Japonya'da mahkumlara işkence rürkgemici Romanya'da fıapsedildi • BÜKREŞ (AA) - Romanya karasulanna izinsiz girmekle suçlanan Osman Reis 3 gemisinin kaptanı Serter Mehmet Numan, Köstence'de çıkanldığı mahkemede 2 yil bapis cezasına çarptınldı. Mahkeme, Romanya karasulannda kaçak olarak avlandıgı gerekçesiyle gözaltına alınan Numan'ın gemisine el konulmasına da karar verdi. AğaOğiu2 adlı bir başka Türk gemisinin kaptanın da, Köstence'deki mahkemede aynı gerekçeyle yargılanacâğı belirtiliyor. Rumen yetkiliier, yılbaşından bu yana 30 kadar Türk gemisinin Romanya karasulannda kaçak avlandıklan gerekçesiyle yakalandığını kaydedıyorlar. bpanya'da Ftt saldırısı • REîVTERİA(AA)- lspanya'da, aynlıkçı terör örgütü ETA'nın düzenlediği saldında, bir belediye meclisı üyesının öldüğü bildırildi. Ispanya radyosu, ülkenin kuzeyindeki Bask kenti Renteria'daki Halk Parîısi'nin belediye meclisı üyesi Manuel Zamarreno'nun otomobilinin yola yerleştirilen bombaya çarpması sonucu havaya uçtuğunu haber verdi. Haberde, patlamada Zamarreno'nun öidüğii, araçta bulunan 2 kişinın de varalandığı kaydedildi. Bill Clinton'ın heyeti Pekin'e kapılannı daha da açması için önerilerde bulunuyor Çin'e ticaret baskısı• ABD Başkanı, Çin'in rejim muhaliflerine uyguladığı baskılar kendisini kaygılandırsa da ülkesinin bu ülkeye yönelik politikasının değişmeyeceğini söyledi. Dış Haberler Servisi - Resmi bir ziyaret için Çin'de bulunan ABD Başkanı Bill Clinton'm Çin Devlet Başkanı O- ang Zemin'le yapacağı görüşme öncesinde ABD'li yetkiliier Çin'e pazannı açması yönünde uyguladıklan baskıyı art- tırdılar. Bill Clinton, yö- netim muhalıflerinin tu- tuklandığı yönündeki ha- berlenn kendisini kaygı- lıflere yönelik baskının Ctinton ailesi Sian kentinde 10 bitı he> kelden oluşan kilden ordunun askerieri arasında dolaştı. ABD'nın Çin'e yönelik politika- sını değiştirmeyeceğini söyledi. ABD Tıcaret Temsilcisi Charlene Barshefsky,Çin'in Dünya Tıcaret Örgütü'ne (WTO) girebılmek ıçin pazannı daha da açması ge- rektiğini bildirdi. Barshefsky Çın Ticaret Bakanı Şi Guangşeng'le yaptığı görüşmede, ABD'nın Çin'in WTO'ya katılmasına des- tek vermesı için öncelikle Çin'in tarım ve endüstn mallanyla hız- met pazannı ABD'ye daha genış bir biçimde açması gerektıf inı ve iki ülke arasındaki tıcaret denge- sizliğinın düzeltilmesı gerektiği- ni söyledi. Barshefsky'nin Söz- cüsü JayZiegler "Çin pazanıu aç- tnalu bu kadar basit VVTO. açık bir uluslararası ticaretsistenıi sağ- lar. Çin de diğer üvelerle a>iu ko- şullar aJonda örgüte girmeli" de- dı. ABD Ticaret Bakanı Robert Rubin, dün Çin Başbakanı Ju Rongci ve Merkez Bankası Baş- kanı Day Siangtong ile görüştü. Rubin, Clinton'ın gezisi süresın- ce Çin'in parasını devalüe etme- yeceği yönünde güvence aldı ABD. Çin'e pazarını açması için baskı yaparken dün açıkla- nan rakamlar Çin'in ABD'yle olan ticaret fazlasının 6,93 mil- yar dolarolduğunu ortaya koydu. ABD'li yetkiliier, Çin'in ABD'yle olan ticaret dengesizli- ginın miktannı olduğundan daha az göstermeye çalıştığını belirti- yorlar. Çin, 1998 yılı için öngör- diiğü 16.6 milyardolarlık ticaret fazlasının geçenyıl 16.39 milyar dolar olarak açıklanan ticaret faz- lasından yalnızca yüzde 1.3 ora- nında fazla olduğunu belırtirken ABD fazlanın yıllık yüzde 25 ora- nında arttığını ve 49.7 milyar do- lara ulaştığını öne sürüyor. ABD'nin protestosu Bill Clinton, dün muhaliflerin tutuklandığı yönündeki haberle- rin kendisini kaygılandırdıgını, ancak bunun Çin'le kurmak iste- diğı ilişkileri bozmayacağını söy- ledi. Eski imparatorluk başkenti Sian'da biraçıklama yapan Clin- ton, haberler doğruysa bunun Çin'in ileri değil geriye baktığı anlamına geldığinı belirtti. Bill Clinton, Sian'daki bir ilkokulun bahçesinde yaptı- ğı konuşmada "Şimdiye ka- dar yaptıklannız, dünyanın Çin demokrasisine neter kat- Oğınızı görmesini sağJavacak bir penceredir. Çin'e, iilkele- rimlz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için geldim" dedi. Clinton, Sian'da gazeteci- lerin sorulannı yanıtlarken Tayvan konusuna da değine- rek Pekin yönetiminin ABD'nin Tayvan'a verdiği desteğin azaltılması yönün- deki baskılara boyun egme- yeceğini söyledi. Pekin'dekı ABD Büyükel- çisi James Sasser üç yöne- tım muhalifinin tutuklanma- sırıı resmen protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığıysa mu- haliflerin tutuklandığı yö- nündeki haberleri yalanladı. Çin yasalanna göre gözaltı- na alma "tutuklanma" sayıl- mıyor. ABD Ulusal Güven- lik Danışmanı Samuel Ber- ger,Çın'in tutuklamalann gerçek olmadıgı yönündeki açıklamasının yetersız ve ka- bul edılemez olduğunu bil- dirdi. ABD'nin protestosu- nun ardmdan tutuklanan dörtmu- haliften üçü serbest bırakıldı. Pekin'deki Tiananmen Meyda- nı'nda düzenlenen resmi karşıla- ma töreninin ardından bugün bir araya gelecek olan Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin'le Bill Clinton'ın gündemınde insan haklan, silahsızlanma, nükleer başlıklı fuzelerin yönlerinin de- ğiştırilmesi, Çin'in WTO'yagıri- şi ve pazarlannı daha da açması, Çın parası yuanın ıstikrara kavuş- turulması gibi konulann yer ala- cağı belirtiliyor. TOKYD(AFP)Uluslara- rası Af örgütü (AI), Japon- ya'ya, cezaevlerindeki iş- kence ve insanlık dışı uy- gulamalara son vermesi çağnsında bulundu. Orgüt dün yayımladığı Japon Cezaevlerindeki İn- sanlık Dışı Cezaiandırma Yöntenderi adlı raporunda, Japon tutuklu ve hükümlü- lerin yaşadıklannı gözler önüne serdi. Örgütün Doğu Asya yet- kilılerinden Mark Allison "Mahkûmlar, cezaevinin gizli iç disipün kuraüannı en ufak şekilde ihlal etmek- ri halinde deri ve metal ke- lepçeierle bağlanıp gardi- yanlann saidınsına uğru- vor ya da köpekler gibi ye- mek yemeye zorlanıyoriar. Dünyanın önde geten siyasi ve ekonomik güçlerinden biri olan Japorrya, insan haklan konusunda flerieme kaydetmelktir" dıye konuş- ru. Japon cezaevlerindeki ıç dısıplin yöneöneliğine ay- kın davranan mahkûmlar "Küçük YaJnızlık CezasT adı venlen bir yönteme gö- re saatlerce hareketsız, diz üstünde ya da bağdaş kur- muş pozisyonda gözlennı duvar üstündeki bir nokta- ya dikmeye zorlanıyorlar. Koruma Hücreleri adı verilen uygulamadaysa de- n ya da metal kelepçelerle bağlanan mahkûmlar, bir hücrede bazen haftaîarca kaiıyor, önlerine koyulan plastik bir kaptan hayvan gibi yemek zorunda bırakı- lıyorlar. Hücrede bulunan video kameraları tarafından sürekli ızlenen mahkûmlar, tuvaletlenni pantolonlann- da açılan bir delikten yap- maya zorlanıyorlar. ÛAÖ'nün raporunda "W* olarak adlandınlan bir mahkum, ıçkıli araba kul- lanmaktan aldığı ikı aylık hapis cezasını çekmek üze- re girdığı Hamada Ceaze- \ ı'nden çıkamıyor. Gürültü yaptığı ıddıasıyla koruma hücresıne konulan W ikı gün sonra hücreden ölü ola- rak çıkanlıyor. İnsanlık dışı disiplin kurallan Tokyo'dakı Fuchu ceza- evınin ıç dısıplin yönetme- lığine göre mahkûmların ">ürürken koüannı kav uş- rurmalan. ellerini ceplere sokmalan, ayaklannı sürt- mekri bilinçli olarakomuz silkmeleri çalışma sırasın- da gereksiz konuşmalan. ai- le üyelerinin isimlerini ve adreslerini diğer mahkum- lara vermeleri, tuvaletlerde sohbet etmeleri, u> ku saati dısuıdavataklannın üzerin- de oturmalan" yasak Ja- pon cezaevlenndeki mah- kûmlar. iç dısıplin yönet- meligmde olsun ya da ol- masın , gardıyanlann tüm emırlerıne de uymak zo- runda bulunuyorlar. CBEOfTLYONNAIS ' MERKEZI PARIS • ISTANBUL TÛRKIYE MERKEZ ŞUBESİ Yabancı Para Cmsınden hesaplafda değertemeye alınan ABD Dolan kuru 204 '50 • TL YıAanda yer aJan, CREDIT LYONNAtS. Merkezı Pans, Istanbuf Tûrtuye Meftez Şubesıne art 31 12 1997 tarihlı bılanço ve aynı tanhiı Kar-Zarar Tabiosu Başarar Yemınlı Malı Mûşavirfik A Ş a member of Pnce Wa(effwuse tarafından deneflenmıştr CREDIT LTONNAf) BAMKASI KARŞILAŞTIRMAI.I BİLANÇOSU ( MİLYAR TL CAHOOCU - NMTEE&FUa OâERHMJlUULUSUfi K OMM Iç 8 c A.KMVMM a Om w u*s vatt V» TAMP7SÖ OICdAjtfl pfckf A. ûm TıM#> MRMr jMq I 5 | I i Kann TM % UEVDUATMUNZMIKAAŞIJKÜUO e wonn <»iiı 1 » 2969 S' x\t ;*,'s » K 575 57S 0 155 155 0 0 Î » 18 362 188 167 0 243 S 5 3 0 0 5Û '07 57 45 3 iq 031 5' <3 317 3'"" : a 121 '21 o û 10 10 210 162 C 48 a 90 5 C 0 a 14 48 34 18 CARIDuNEU 131 ı2 19t7) C ten***** D fcvı M- AüNAN KRB)(L£R 3) IV fONLAfl & Vrtgı Day* U n M KıfiMHr fKZVZ GCen RCESKOKTlA» ı ( | V» ÛOENEC» VEKİl. RESlA HAflÇ « PPkâ£B * F»*ar 14 2] Gaçınş Vıi Z n v ~0PUWPA5< euwço »ŞJ «JKU t- GAftMfFi VE ' 1- TAArHuTLffl TORJUk» FLPÎf'5 CEFAL£TIEP «350 38T 699' 83K '557 •23 *3 CHEDIT LrONMAIS SANKASI K»flŞH«ŞIIRI«ALI « İ B » I ZARAK CETVCLI ( HILrAH T l . ) CARtD^MEU '3' 13 1»'] 1 » u «MM F 099 F«ı GeM**i, ? j 15 s 3 rtfttf Sınftrtra 9 Svmayf F^ocn t{jw Klran f 0«J«f«Dı»a4*fcıS| F«EMŞiaOEF4Bll') A.vem«nUcnlMKamq««4r 2 Glfn NaM KfMSm Vtrtr \z~Tz - : - = 5- : - : :t: • - T >- SM 427 «Ç 47 57 9 _ 5 _ ^ T«n*n»f » 5 V<- NET F«Z BŞ1 G£l«LB) [ IV V] n- VEFK3 ÛNCC9 KAFI ı ZARAFI [a • VI ] V*- VEFO PfiOVtZYONU » l e r d A 2AAM1]V1I VM] CHEOIT LVONNAIS (FRANSA) 11.12 1M7 KONSOLIDE SİLANÇOSU (MIUTOH FRF) TOFUM I4A2M HESAr\AR CRtDIT LYOHNAIS (FBAHSA) 31 I M I I 7 KOHSOLİOE (CAfl ZARAR CETVELI •••»ı SSCLODCFU? IM C4GBIGBBIVE «B 5û£Wrt»nienr t»sa dağen 0 T L * Memü degeH» dtadmfcb^jlr J byMMnn « ( » " cataygmr J 5 l%ar T^l i 1 I ll T ^ n . ocno <m tnnziı mtnlni fci|nM<ur¥iı G m K * gusA otnk a(*ü(*âı iyMra Târe dsğerisnnş H * V M M B Kjdar 3 270 22 «3 6i 73 ArarKmtkr fcn- ç * v w llırtBi Kıymaa» ^Mn Fc.on.rnnnr.,1 Clgar »£0*M BAMCA VE MALİBÛNYE İLE İLGİLİ GEN£L DIPNOT VE AÇIKLAJMUR AUCAIOJR KnMft* (TıA OM*. AL Faın&tfrTm |»mgw)M4«.»wı< ıM>> H1 w«»»l| • ıa«aı>tt«nUılibtnıMM>ıMıl>l««g(> •tanya amaa M a * n »80 Ooan g*» tt« * ı wwmn aaoiu 2$ 12 ı»7 201 aso TRL 2612-997 298.710. TRL 271219)7 202.» TRL X 1 2 I W 2B3.1»- TBL 31'219»7 a«.7».TP«. 117) «• K*flVEWlWCETV&KILlşmr*WCTVEA(HjWIUA ( i | ^tnUaraıMtliorMliUıanMnanr . . . 0 TL* Mnkmoaoıiaıtra» r 1 DÛVÖ VAK.KLASI O0Vtfrt>U4UİlKLf« USO O711S00. USO 43.5» 100.- uso 117200 • BanUMI M «** • * • » 9 o l » tnak «MrHn Wmn adton«v«ı ^na ba> n t n M toarçn m btgitr atŞARAN YEMKU lUU MUJAVirUK A.Ş. A ME1BEB OF PF»C£ «ATEFKOUSt o »«nMn sonra oraya çritan m ^ridmitn gMMnr ^ M l n I^Mn Mgtor B«>NÇO VE NA2TU HESAPLARA UŞKİN CVNOT VE AÇKLAUALAFL YunbftblrkttrMMn) 0 T L V M B I U » Meriui AgVtar cuaan Hkytam 0 TL njurmMutthjnup rn»vfen<g>«*Mir BAâUSC DBCTÇI BAFÇBU YftMrkuubni TÜ*y<ŞılbHı SSSSr 31 AnH 1«97 <• 1991 k M tt»MMıngjMf«. « • l » f i « i M o n H bu ntf hUolv DnrlN* göıOf Su aanovifar dtnattn Hflfl lı I ırill ' — lnrıı llllill rt l l j B î l l n f l n " L ınt auıMk «r an Mt«4M « anM«cı > atnn>»<Miıalatlolanı> (11) 1663Wyv Tl ı ı öhiyar TLsıTasam/kAnduAS^onaFonu (12) ÇtarivımtffiıuıurnMtiıaçfartvTUarT J TLdr TedatdttM B M m I M wn4dne HSruşknrjir (MrttnnHi uan (13) liıılll ıı*ıl MııiBIMnııKı» G TLOr {141 U4Muıkg^krık^»;lrAiWnı«ı 0 TLs (1S) SIMMigSfMtoaknlaııaıaTC BtaMortk ...__ . ._ .. ~ mııawı<iM* «•wnwg ujgur4Wwtfwnwın»ıCMW»i|t<mow% 75 <mk *rns,tmV*vamıa3}X*Mmıvmi¥<*--~ "—» ' C 84«b«wMrWr«HIMq4n#ylagM|MM>>MIM4W 14) Gtıu|>ıııuıgM.MMl>wlıoUar bOuiftml a r M n k CodlLjorai T5*«« 3T 4rBM 1997 M 1996 Mttmdalc rr^ Armjru vt avn m r * r * sotvıflrarıy4fln «t H**Kk3parBQrataa*e*»ritWiS*şır' ~ " ' vt dûısrfım» esMania J)ftor zanr&ney* •Mn Ztns.suw Politikacınm giysisi de politik Sovyet pofitikacıları hep aynı şekilde giyinirlerdi. Lacivert takıma ve koyu sade kravata s/kça rast- lanırdı. Şimdi de komünistlerin önemli bölümü böyle giyınıyor. Liderleri Gennadiy Zyuganov bu tarz giysisiyle "muhafazakâr" kanadın temsilcisi sayılıyor. özellikle kravatlarda Zyuganov, Necmettin Erbakan'ın oldukça gerisinde. "Sağayakın komünistler" daha rahat tarzda giyiniyorlar. Birkaç yıl önce dağınık saçlannı arkaya dogru taramaya başlayarak ımaj değıştiren Başkan Boris Yeltsin'ın giysileri 1996 seçim kampanyasından itibaren "çağdaşlaştı. "Batılı modelleri aşırıya kaçmadan izleyen Yeltsin'in kravatlannda zaman zaman hafif uyumsuzluklar dikkat çekiyor. Eski general, iki yıllık politikacı ve çiçegı burnunda Krasnoyarsk Valisi Aleksandr Lebed bu konu- da en şık ve en cesuriardan biri olarak niteleniyor. Modacılar Vladamîr Jirinovski'nin henüz MOSKOV GÜNLÜĞÜ. HAKAN AKSAYI kendini bulamadığını ıfade ediyor. Milliyetçi lidenn denedığı değişik türler arasında bazen birdenbire Çarlık Rusyası'nı, Kafkaslar'ı veya orduyu hatırlatan çizgiler şaşırta- biliyor. Batı'ya yakınlığıyla tanınan Başbakan Yardımcısı Boris Nemtsov'un ve eski Başbakan Yardımcısı ve bugünkü YES Enerji Kurumu Başkanı Anatoliy Çubays'ın, Paris'i "iyi izlediği" belirtiliyor. Yeni Başbakan Sergey Kiriyenko da aşağı yukarı öyle. Eski Başbakan Viktor Çernomırdin bazen onlar gibi, bazen de komünistler gibi giyinmesıyle esprı konusu oluyor; bundan siyasal mesajlar çıkaranlar az değil. 'Yeni Ruslar' Mercedes'e hayran Ünlü Alman otomobili Mercedes'in son iki modelinin dünyada en fazla bulunduğu kentin Moskova olduğu açıklandı. Rusya başkenti, lüks cip sayısı açısından da dünya liderliğine gidiyor. Bı akıllı Rııs, komünist "Sizce en akıllı Rusya yurttaşı kim" sorusuyla yapılan anket, neredeyse başkanlık seçimlerine dönüştü. Komünist lider Zyuganov oylann yüzde 10'unu alarak birinci gelirken ardından liberal başkan adayı Yavlinski ve muhalif General Lebed geldi. Yeltsin yüzde 1.4 oranıyla ilk 10'agirmeyi başaramadı. Beş kişiden bı'pinin gözü dışarda 1500 kişi arasında yapılan bir ankette "Gerekli olanaklara sahip olsaydınız yurtdışına yerieşmeyi düşünür müydünüz" sorusu yöneltildi. Sonuç, her beş kişiden birinin gözü dışarda. Bunların çoğu genç. Ankete katılanların yüzde 72'si "Rusya'da asla vazgeçmem" cevabını verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog