Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ 8 DIŞHABERLER Stefanopulos EOKA'yı övdü LEFKOŞA (AA) - Kıbns Rum kesiminde bulunan Yu- nanistan Cumhurbaşkanı KostisStefanopulos, dün Ma- karios'un ve Ingılızlertara- fından asılan 13 EOKA'cı- nın mezarlannı ziyaret ede- rek çelenk koydu. Kıbns Rum kesimindeki temaslan sırasında önceki gün Kıbns meselesinin çö- zümü için Türkiye'ye diya- log çağnsında bulunan Yu- nanistan Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos dün Baf bölgesındeki manastırda yaptıgı açıklamada "Yuna- nistan'ın Kıbns'ı terkeöne- sinin mümkün olmadığuıı" belirterek "Çünkü Kıbns Yunanistan'dır" dedi. Yunanistan Cumhurbaş- kanı Kostis Stefanopulos, lngilizler tarafından asıla- rak idam edilen 13 EO- KA'cının mezarlannı ziya- reti sırasında yaptığı konus- mada ise tedhiş örgütü EO- KA'nın üyelerini "birerad- sız kahramana" benzeterek "kutsal bir yeri ziyaret etti- ğini" savundu Konuşma- sında, Ingilızleri eleştiren Stefanopulos, tngilizlerino dönemdeki davranışlann- dan sarsıldığmı söyledi. In- gilizlerin, "Mağrurluklan oranında, insanlıktan yok- sun olduğunu" ifade eden Stefanopulos "tnsanlıktan noksanlıklan oranında me- deniyetten de yoksundur. Galiba saiıte bir mağrurluk- lan var" şeklinde konuştu. Stefanopulos önceki gün Kıbns Rum lideri Glafkos Kkrides'in onuruna verdi- ği yemekte Türkiye'ye çağ- nda bulunarak Yunanistan ile bırlıkte "Kıbns'ı bölge halklan için bir anlayış ve işbiriiği köprüsüne dönüş- türmeyi" önermişti. Kıbns Özel Temsilcisi Richard Holbrooke Kosova için çözüm arayışında ABD özel temsflci arıyor Holbrooke geçen günierde Kosova'nın bağımsızbğı için savaşan UCK gerillalan ile biraraya gelmişti. Holbrooke AtiııaMa yuhalandı MURATÎLEM ATİNA - ABDnm BM daimi tem- silciliği adayı Richard Holbrooke, Atina'da DÜN akşam yaptığı konuşma- da, Türkiye'nin AB'ye gırmesı gerek- tiğini söyleyince Yunanlılar tarafından yuhalandı. Holbrooke, dün akşam Atina-Ame- rikan Deere Koleji'nin mezuniyet tö- renine katılarak bölgedeki son gelişme- lerhakkındabirkonuşma yaptı. Ko- nuşmasında Kıbns Rum kesiminin AB'ye gireceğini. ancak Türkiye'nin de birlik üyesi olması gerektiğini be- lırten Holbrooke, mezuniyet törenini izlemeye gelen yaklasık 4 bin Yunanm sert tepkisiyle karşılaştı. "Ayıp ayıp" diye haykıran ve ıslık çalan kalabalık, bırsüre Holbrooke'unkonuşmasınade- vam etmesinı engelledi. Bu arada, özel Antenna televizyo- nu, Holbrooke'un konuşmasının bu bölümünde "S-300 füzeleri, savun- ma aracı olmak bir vana. saldınyı mıknatıs gibi çekiyor" diyeceğini, ancak tepki üzerine bunu söylemek- ten çekinerek, bu bölümü atladığını önesürdü. Kıbns'taçözümsüzlüğün sorumluluğunun Turk tarafına ait ol- duğunu öne süren Holbrooke, ABD'nin iki bölgeli, ıki toplumlu bir federasyon tezıni desteklediğını söyledi. Türk- Yunan ilişkilerinin yapıcı bir biçimde gelışmesinin tüm müttefiklerince ar- zuedildiğini belirten Holbrooke. Was- hington'un her ikı tarafın da güç kul- lanmasını istemedığıni kaydetti. Son 4 gündür çözümü için mekik diplomasisi yürüttüğü Kosova sorunu- na da değınen Holbrooke. "Son dere- ce lehlikeli bir durum söz konusu. Çatışmalann yayılması halinde Ma- kedonya, Arnavurluk ve Yunanistan da bundan etkilenir" dedi. FLAT KOZLUKLL' WASHINGTON ABD Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü James Rubin, Türk tarafının Kıbns'ta ciddi görüş- melere hazırolmadığını gösterdiği- ni söyledi. Rubin, ABD'li diplomat Richard Holbrooke'un Kosova'da devreye girmesi nedeniyle Kıbns özel Temsilcisi görevini sürdüreme- yeceğini dc belirtti. Kıbns sorununun çözümekavuş- tunılması yönündeki girişimlerin- den sonuç alamayan ABD yöneti- mi, bu sonuçtan Türk tarafinı sorum- lu tutmayı sürdürüyor. James Rubin, yabancı gazeteci- ler için duzenledıği ^ — ^ — — basın toplantısında, Kıbns'ta çözüme yö- nelik cabalann süre- ceğini, bu konuya yüksekderecedeön- celik verdiklerini be- lirtti. Holbrooke ve Dı- şışleri Bakanhğı Kıb- ns Özel Koordmatö- rüThomasMiIler'in Kıbns ıçın sonuncu- su mayıs ayında ger- çekleştirilenbirdizi gırışimde bulundu- "^~™~"™~™ ğunu anımsatan James Rubin şöy- ledevam ettı: "Bu görijşmeJerin sonunda.Türk tarafinın ciddi görüşmelere baştama- ya hazırolmadığı görüldü. Tanınma gibi koşullar öne sfirüldü. Bu, bi- zim düşüncemize göre kartlar des- tesinin içinde \oktur ve ciddi bir öneri değildir. Bir önkoşul haline geldiği zaman. gerçekçi olmayan öneriler ortaya çıkıvor. Tanınma kartlararasındayoktuıf ABD Baş- kanı Bill Clinton'ın Kıbns Özel Temsilcisi olarak yeni bir ismin be- lirlenmediğini kaydeden Rubin, an- cak Kıbns'ta çözüme öncelik ver- diklerini ifade etti. • ABD Dışişlen Bakanhğı, Türkiye'nin Kıbns için ciddi görüşmelere hazır olmadığını gösterdiğini öne sürerek KKTC'nin tanınması koşulunun ciddi bir öneri olmadığını iddia etti. ABD Dışişlen Sözcüsü, "BM'nin iki toplumlu ve iki bölgeli bir fede- ral çözüm çabaJannı desteklemeye devam ediyoruz. Önemli ekonomik ve güvenlik yararlan sağlayacak olan Kıbns'ın AB'ye tam üyeliğine de tam destek veriyoruz" dedi. Richard Holbrooke'un ABD Se- natosu'ndan onay almadan Kosova için mekik dokuduğunu belirten Rubin, Holbrooke'un bundan böy- le çok meşgul bir diplomat olaca- ğını ve Kıbns Özel Temsilcisi gö- revini sürdüremeyeceğini belirtti. 'Kardar arasında yoktu' Rubin'in " Kartiararasında yok- — — — ru" dedigi KKTC'nin tanınma konusu ABD'nin Ada'daki son temas- lan sırasında ağırlık- lı olarak gündeme gelmiştı. KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, Rum ta- rafi iie görüşmek için KKTC'nin egemen bir devlet olarak ta- nınmasını ve Rum- lar'ın AB'ye yaptığı ^ ^ ^ ^ ^ ^ üyelik başvurusunu ™"^™~^™ geri çekmesini talep etmisti. ABDtarafi, Ada'da 1974'den bu yana kan dökülmesini önleyen iki devletli "fffli" durumu tanıma- yı reddederek, ödünlen KKTC'den istemişti. Richard Holbrooke, BM Daimi Temsilcisi olarak Başkan Bıll Clin- ton tarafından aday gösterildığı gün, Kıbns'taki basansızlığın Türk tara- fından kaynaklandığını söylemiş- ti. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ko- şulu, Holbrooke'u öfkelendirmiş, Bosna banşmın miman olan ünlü diplomat çabalannın başansızlığa uğramasından dolayı Türk tarafinı suçlamıştı. UZEYİRLANDA Barış : karşıtları oyları böldü LONDRA (AA) - Kuzey Irlanda'nın ilk bölgesel Meclisi için nısbi temsil sistemiyle yapılan seçimler sonrası dün sabah başlanan oy sayımlan sonucunda seçimi kazandığı ke- sinleşen ilk lider. Batı Belfast adayı Sinn Fein lideri Gerr> Adams oldu. Koyu bir Katolik bölgesı olan Batı Belfast'tan seçim kazanan Adams'ı, yardımcısı Martin McGuinness'in Ulster Mid bölgesinden kazandığı sandalye iz- ledi. Seçim kazanan parti liderleri arasında, böl- gesindeki ovlann büyük çogunluğunualan ve ilk Bölgesel Meclis'm en büyük partisi olma yönünde sürpriz bir başan kazanan Sosyal De- mokratik Işçi Panısi (SDLP) lideri John Hu- me da var. Seçim öncesi tahmınlerde favori ola- rak görülen Kuzey Irlanda Birlik Partisi'ni ge- ride bırakan SDLP lıdennın. kurulacak ilk ka- binede Başbakanlık görev ini üstlenmesi de ih- timal dahılinde görülüyor. Bu arada. Ittıfak Partisi liden Lord Alberdice da Doğu Bel- fast'tan. ilk Kuzey Irlanda bölgesel meclisin- de partisıni temsile hak kazandı. Oteyandan. Kuzey Irlanda Birlik Partisi'nin seçim öncesi tahminlerde oturtulduğu birinci sıradaki yerinı kaybetmesıne neden olarak da, Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) bekle- nenden çok oy alması gösteriliyor. Banş An- laşması'nı tanımayan DUP.referandumsıra- sında da "hayır" kampanyası yürütmüştü. Protestanlar'ın oylarının bölünmesi ve SDLP'nın aradan sıynlıp birinci parti olma- sınm nedenı olarak gösterilen DL'P'un lide- ri lan Paisley de seçimden başanylaçıktı. Bir- leşık Kralhk Birlik Partisi"nin (ÜKUP) lide- ri Rooert McCartney de meclıse Down North mılletvekilı olarak girdi. Bu arada, seçimin favonsi olarak görülürken. ilk sonuçlara göre bırçok bölgede ıkıncıhk ve hatta üçüncülüğe kadardüşen Kuzey trlanda Birlik Partisi (UUP), şu ana kadar sadece lider kadrosuna seçim ka- zandirma başansını gösterebildi. UUP Lideri David Trimble ilk meclisegirmeyi garanti et- ti. Dün öğleden sonraki ilk 24 sandalye şöy- le sıralandı: DUP 8. UUP 4. Sinn Fein 3, SDLP 5, lttifak Panısi 3. Birleşik Kralhk Bir- lik Partisi ise bir parlamenterlık kazanmış durumda hulunııvor ATÛRKÜLER YOUADIM SANA S&z. DKOIk w ûBantane ADMAN BXStL ENGEKK DÜNYA SĞZ vt Muzık BAfiU KIRBAS (Actok gnvtnde dûfen anlara} SEVDA SEVDA İISTVNE SÖZ w Uuz*: BANU KRBAĞ 6a pirPHISUlTANASDAL Uûzılr BAHU KKIBAĞ YUNUS MİSAÜ SizveMOZık AIAATTINU5 GÛLÜŞÜN KAUR BENO€ Siır AHİIET TRJJ • MÜUt. XWA BAĞCAH ÇAUN DAVULLARI SteveMûzfcANONİM tStbalk T0*M) KARAHİSAR KALESİ (Afyan TûrkOsü) DAĞLAR (tf) Sta n A*a*. ANONtM OĞUL . Söz ve Uûzit- MUSTAfA ATKI (OjuUtmt kıybtden tnatoct) HACJ AU OBASI tfntifla Türkûsû) HELEYAft (Haky) S6z ve UÛZİİ. AHONİM MfldORÖZGÛN MÛZİK VAPIM • • I '"• özeOstmM SizCert ikinci dil avantajını sunar. Qûç(ü Bir kadro vtfarbiı bir anfayif. İngiUtu,.fysca,Vütffe ve Mtumca, her dili uzmanından öğrenin. Aynca 9fozm OOZÛMCdan 'Dİ'KSİyOK karsian. Çebn 6u fParCayan Çünef sizi de aydınCatsın. OÇprf<Baf(ama Çünieri 06 Temmuz 13 Temmuz Adres- Cihannuma Mah Akdoğan Sok Kardeşler ApÇ No. 11-13/3 Tel: (0212) 227 92 24 - 227 60 05 BASIN V! HALKU ilMER, MENAJERİİKVE 0RGANİ2ASY0N Teİ! 0.212 • 527 61 121 AKÇAKOCA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRLMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dos>-aNo: 1997/247 Saolmasına karar verilen gajTimenkulün cinsi, kıymeti, adedi. evsafı: 1) Akçakoca ılçesı Edillı köyü. kö) ıçı mevkıi. pafta 4. par- sel 343'te kayıtlı 20.400 nû miktannda findık bahçesı. ûzerinde 6X7 metre ölçülerine kargır bına olup bınanm değen 834.524.570.- TL., fındıklığın değen: 10.200.000.000.- TL., fın- dıklık ve binanın toplam değeri: 11.034.524.570.- TL.'dir. 2) Edilli köyü. Kökderesi mevkii, pafta; 3 parse): 291 'de kayıi- lı 14.080 nû miktannda findık bahçesı. Borçlu hissesi 1/2 olup, değeri- 2 262.0OO.OOO.- TL.'dir. Saöş şaröan: 1 - Satış, 03.08.1998 gün saat 10.00'dan 10.20'ye kadar Akçakoca Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapı- lacak. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yûzde 75'ini ve rüç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıeı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 13.08.1998 günû a\- nı yerde aynı saatte ikıncı armrmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edilememışse gaynmenku! en çok arttıranın ta- ahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet so- nunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bede- linın malm tahmın edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve sa- tış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baska paraya çevırme ve paylaştırma masrafla- nnı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebı düşecektır. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıymetin yüzde 20si nıspetinde pe> r akçesi \eya bu miktar kadar milli bir bankanın temmat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşın para iledır. alıcı ıstedığınde 20 günü geçmemek üzere mehıl veniebilir. Tellalıye resmı, ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alı- cıya aittır. Birikmiş vergıler satış bedelınden ödenır. 3- Ipotek sa- hibi alacaklılarla dığer ılgılılerin (*) bu gaynmenkul üzenndekı haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgelen ile on beş gün ıçınde dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak- si takdırde haklan tapu sıcılı ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha- riç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelını >a- tırmamak suretiyle ihalenm feshıne sebep olan tüm alıcılar ve ke- fillen, teklıf ettıklen bedel ile son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve diğer zararlardan ve ayncatemerrüt faızınden müteselsılen me- sul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizı avnca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ilan tanhınden itiba- ren herkesın görebılmesı için daırede açık olup masrafı venldıgı takdırde isteyen ahcıya bir örneğı göpdenlebılır. 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormüş ve münderecatını kabul etmış sayıla- caklan. baskaca bılgı almak ısteyenlerin 1997 247 sayılı dosya nu- marasıy la müdürlügümûze başvurmalan ılan oîunur. 2.6.1998 (*) Ilgilıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın: 26946 GELİBOLU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR Es. 1997,74 /Dosya. 1997'4! Davacı K.H tarafından davalılar Raif Güven ve Fanba Mo- zaffanan aleyhine Gelibolu C. Başsavcılığı tarafından evlen- menin ıptali davasınm yapılan açık yargılaması sırasında veri- len ara karar gereğince: Davalılar Raıf Güven ile Fanba Mo- zaffanan. yapılan yargılama sırasında tüm aramalara rağmen adresleri bulunup adlarına tebligat dava dilekçesı ve duruşma gününün teblığ edılemediğinden. adı geçen davalılara duruş- ma günü olan 16.9.1998 günü saat 09.00'da mahkememızde hazır bulundurulmalan ya da kendilenni bir vekille temsil et- tirmeleri. etrirmedigı takdirde ve gelmedikleri takdirde duruş- manın yokluklannda yapılacağı teblig yerine kaütı olmak üze- re ilan olunur. 9.6.1998. ~ Basın: 58742 GÛNLÜNÜZCE TATİL BÜTÇENİZE UYGUN ÛDEME Q96l\(C 1AH PANWON Kızılof Köyü Manavfiat Antalya Tel-Faks: 0-242-748 21 28 Aflkara IrtibaC 0-312-476-42-92 Faks: 0-312-476 SO19 Tafll boyunca dazetenlz Cumhurlyct blzcJen Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILLAGE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 rtf'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, . _ ; basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü • Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %50 indirimlidir. 6.OOOOOO- TL CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75 BA\DDRMA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Müdürlüfümüzün 1997 5445 esas sayılı dosyasmdan ala- caklı Özsoylar Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Vekıli Av. Hü- seyin Burulday tarafından borçlu Tam Tat Gıda Nak. Turizm Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şırketi hakkında ilamsız ta- kıplerde ödeme' emri ile 275.000.000 TL'lık icra takibmde borçlunun adresi tespit olunamamış, yapılan araştırmada da tespıt olunamadığından ıcra ödeme emnnin adına ılanen yapıl- masına karar verilmış olmakla ışbu ılanın yayın tarihinden iti- baren 10 gün sonra borçlu adına ödeme emrinin teblig edilmiş sayılacağı, borçlunun borç ve takip masraflannm yedi gün içe- nsınde dosyamıza ödemesi. itirazı var ise veya ımza kendisıne ait değilse yine bu yedi gün içerisinde açıkça bildinlmesi, aksi takdirde ımzanın kendısınden sadırolmuş sayılacağı, yedi gün içerisinde mal beyanmda bulunması, aksi takdirde hapisle taz- yık olunacağı, borç ödenmez veya itıraz edilmezse takibe de- vam edıleceği hususlan borçlu adına ılanen duyurulur. 24.3.1998. Basın: 17392 Hem Yelken Tatili Hem Yelken Yarısı 19-26 Temmuz (8 gün) • Çakabey *98 ve Foça Regata '98 Yat YarışJarına katılma (4 gün) ' • Yelken öğrenerek Kuzey Ege'de gezı (4 gün) Deneyimslı Bay veya IMünttebat Bllfi için: (232) 422 49 10 Kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. SAİT ERDOĞAN GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas: 1986,149 Karar: 1992/386 Davacı Hazıne vekili Av. Hatice Dınç tarafından davalılar alejhıne açılan tapu iptalı ve tescıl davası açılmış mahkeme 8.10 1992 tanhli karar ile Gerede ılçesi Asmaca köyü 1248 no'lu parsel ile ilgılı davanın reddine karar verildiği Hazine ve- kıli tarafından 9.2 1993 tanhinde hüküm temyız edilmiş olup, karar ve temyiz dilekçesı aşagıda ısımlen yazılı davalılara tüm aramalara rağmen tebligatın yapılamadıı görüldüğünden. As- maca köv ünde ıkamet eden Osman Gül, Anf Çakır, Nejla Ça- kır, Hüsevın Çakır. L'nal Çakır. Vlürüvvet Çakır, Münevver Çakır, Sultan Çakır, Bulduk köyünde (Eskıpazar) Emine Selvi, Derezopran köyü Eskipazar'da ıkamet eden Döndü Tutucu ve Yenı Mah. Çamdıbı 107 Karabük'te ıkamet eden Gülsüm Yıl- maz'a mahkeme karan ve temyız dilekçesı ilanen tebliğı olmak üzere ılan olunur. 10 02.1998' Basın: 6308 BODRUM-GÜVERCÎNLİK PİNA TATİL KÖYÜ'NDE 11 gün 11 gece Tam pansiyon (S.kah-öğle-akşam yemeği) 1 kişi 4.250.000.- TL(günlük) Tel. Faks: 0 216 492 85 41 Tel: 0 216 492 82 02 DİYARBAKIR1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Davacı Hüsnü Börü vekıli tarafından davalı Gülseren Börü aleyhine açılan boşanma davasınm duruşması so- nunda; Trabzon ılı Boztepe mahallesi okul sokak No: 16'da oturan davalı Gülseren Börü adresinde bulunama- dıgmdan mahkememızin 3.3.1998 tarih ve 1997/329 1998/81 esas ve karar sayılı ilamı ile Hüsün Börü ile Gülseren Börü'nün boşanmalarına karar verildiğinden karann davalı Gülseren BöriTye tebligat yasasının 28, 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine ilamın yayın ta- rihinden ıtıbaren 15 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde hükmü kesinleşeceği hususu ılanen teblig olu- nur. Basın: 23278 Meşe âşıktır. Toprağa. Tüm canlılara. İnsana. • Yaşama. Yurdumuza. Meşe bu ülkenin toprağını aşkla korur. Meşe Palamudu Ekimi Seferberliği'ne siz de katılın. TEMA'yı arayın, yurdumuzu birlikte meşelendirelim. Uzennıze vazıfe otmayan ışlere kanşın, Turioye çol dmasın. Meşe Palamudu Ekimı Selerberliğı hakkında bılgı ıçın: (0-212) 283 78 16 Banka hesap no Zıraat Bankası Levent Şb 4000-2 Halkbank Beyoğlu Şb 66000 GAZİANTEP ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Ayşe Cın vekıli Av. Yağız Hüseyın Öksûzler tarafından davalı Hüsevın Cın aleyhine açılan bo- şanma davasınm yapılan yargılaması sonunda mahkememızce 25.5.1998 tanh ve 1997 911 esas. 1998 358 karar sayılı kararla; Şırnak ıli, Cızre ılçesı, Alibev Mah. cılt 001-01, sayfa- 92, küıûk. 49'da nüfusa kayıtlı Mehmet ve Nacıye"den olma 29.12.1967 dogumlu Ayse Cin ile avnı yerde nûfu-a kayıtlı Abdülkadır ı e \'e- hibe'den olma 31 3.1996 doğumlu Hüseyın Cın'in M K.'nın ilgılı maddesı gereğince evılılık bırlığmın te- melden sarsılması nedeniyle taraflann boşanmalanna karar venlmıştır. Keyfiyelı davalı Abdülkadır oğlu 1966 doğumlu Hüseyın Cın'e karar tebliğı yenne kaım olmak üzere duyumlur Basın 28028
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog