Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada nanlann gerçekte insan haklannı kullandığını savunu- yorlar. Fakat, başlıca hedeflerine karşı eleştiriler başladığı ya da bu hedeflere yoğun eleştiri yöneltildiği zaman, savunageldikleri "gerçek demokrasi"y\ rafa kaldınve- riyoriar. Her konuda öne sürdükleri demokratik kurallara as- la inanmadıklannı; davranış ve söytemlerinin tümüyle palavra olduğunu yine kendi eylemleriyte kanıtlıyoriar. Irtica kesiminin özenle ön plana çıkarmaya çalıştı- ğı türban savaşımında ortaya koyduğu son marifet maskelerini aşağıya indiriyor. Maskenin arkasındaki sıntan astl yüz; şetiata ant içen kesimlerin demokrasi yoluylatoplumu aldatmanın pe- şinde olduklannı belgeliyor. Tümüyle propagandaya ve toplumu birbirine düşür- meye yönelik dinsel kışkırtıcılığa dönük türban yürü- yüşü, saptadıkları amaca ulaşmadığı gibi, başkentte yeterince ilgi de görmüyor. Hatta, kimi odak noktalarında ummadıklan tepkiy- le karşılaşıyorlar. Örnegin ANAP'ta! Başbakan'ın bir numaralı yar- dımcısı Agâh Oktay Güner çıktı karşılanna. Doğrusu Güner'den umutluydular. Muhafazakâr sağcı kesimin önde giden isimlerindendi, ama bekle- dikleri Agâh Oktay Güner'le karşılanna çıkan Agâh Oktay Güner'in kimliği birbirinden farklıydı. Yürüyüşe katılan türban propagandistlerine ANAP Genel Başkan Yardımcısı. "Ortamı sertleştirmeyin" dedi ve ekledi: "Madem yöneticileriniz kıyafetlerinizi çağdaş bul- muyor, o zaman siz de başınızı açın." Baş açmanın dinsizliği çağnşbrdığına inandınlmış olan türbanh grup, şokla sarsıldı. Agâh Oktay Güner'in bu sözleri bir başka yarar da- ha sağladı. Her yasal engelde "gerçek demokrasi"y\ devletin karşısına bir panzehir gibi çıkaran şeriatçı medyanın gerçek yüzünün sergilenmesine olanak sağ- ladı. Gerçek yüzleri Hemen her konunun, -kuşkusuz daha çok şeriata giden yolu kapayan konulann- rahatlıkla tartışılması- nı, hatta karşı görüşlere geniş yer verilmesini sürekli yineleyen köktendinci medyanın önde giden gazete- lerinden Yeni Şafak, Güner'in sözlerini dün şu büyük manşetle duyuruyor: : "Sıktınartık". Agâh Oktay Güner'in sözüm ona "Beyaz Yürüyüş" adını verdikleri kışkırtıcı eyleme kapılanlara "Başınızı açarsanız kıyamet mi kopar"'diye çıkıştığını ikinci man- şetine alıyor. Şeriatçı medyanın gerçek demokrasi anlayışının na- sıl bir yuttuımaca olduğu böylece, bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Laik cumhuriyetin sağladığı özgüıiükçü ortamda to- humu atılan, son yıllarda takkeli kafalılann partileşip güçlenmesinden sonra filizlenip boy atan şeriat bası- nının özde demokrasinin bir numaralı düşmanı oldu- ğu da bir kez daha ortaya çıkıyor. Agâh Oktay Güner'in yol gösterici eleştirisel konuş- masına bile tahammül edemiyoriar. Yalancı bunlar, iki- yüzlü. Amaçlannavanmakiçinheryol, heryöntemmübah! Milli Gazete'leri isetürbanhlaradınayalvaryakar; 'Bi- ze sahip çıkın" diyor. Görmezlikten gelmek istedikleri bir nokta var. Tür- banlmın üniversitedeokumasına türban engel oluyor. •Ama o-denli bir yüzsüztük içerisindeler ki, başta Cum- hurbaşkarn'na, yetfcMere "Başörtüsü zulmüne el ko- yun" diyen bildiri dağıtıyor, demeç veriyoriar. Neyse ki, türbanla toplumu birbirine düşürme ça- bası, bir avuç şeriat sevdalısı kişiyle 3-5 bin tirajlı kök- tendinci medyanın oluşturduğu dar bir alanda kalıyor. Güner "Hem devletin polisine karşı geleceksin, hem de böylelikle hakkını aramış olacaksın" derken, aylar- dır sahneye konulan türban rezaletini özetlemiş olu- yor. Bu oyun bakalım kaç sahne daha oynanacak? Aslında iyi oluyor, iyi. Demokrasi işliyor, maskeler iniyor! Zonguldak Ulusal Güçler Meclisi çoğalıyorIstanbul Haber Servisi - Kemalist anlayış ve Dev- rimci Cumhuriyet eksenin- de oluşan ulusal güçlermec- lislerine bir yenisi de Zon- guldak'taeklendi. Zongul- dak Ulusal Güçler Meclisi bildirisinde, en önemli ama- cın Mustafa Kemal'in baş- lattığı cumhuriyet devrimi- ni tamamlamak olduğu vur- guianarak "Emeğin başken- ti Zonguldak'ın ulusal güç- leri altı oku temel alarak DevrimciCumhuriyetprog- ramını iktidar yapma ka- rartılığındadıriar" denildi. Tam bağımsızlık. ulusal egemenlik ve antiemperya- lizm çizgisinde bir araya gelen Atatürkçü kişi ve ku- ruluşlann oluşturduklan 'ulusal güçler medisleri'nın sayılan giderek artıyor. Da- ha önce Mersin, Adana ve Bursa'da kurulan ulusal güçler meclislerine son ola- rak Zonguldak Ulusal Güç- ler Meclisi eklendi. Öteki tüm kentlerde olduğu gibi CHP, İPveADD'nin Zon- guldak şubelerinin yer aldı- ğı Zonguldak Ulusal Güç- ler Meclisi 'nin diğer kuru- culan Zonguldak Barosu, Genel Maden tşçileri Sen- dikası, Emekli Oğretmen- ler Derneği, Tüm-Emekli Sen, Türk Anneler Derne- ği. Maden Mühendisleri Derneği. Belediye-İş Sen- dikası, Çağdaş Yaşamı Des- tekleme Derneği ve Kilim- li Halkevi oldular. Meclısin kuruluş bildirisinde Zon- guldak'ta iktidann, Türki- ye'de iktidar anlamma gel- diği belirtilerek 1950'den beri iktidar olan sağpoliti- kalann yarattığı mafya-ta- rikat rejiminin iflas ettiği vurgulandı. Bildiride, dev- rimci cumhuriyet anlayışı- nı korumanın, savunmanın ve geliştirmenin, ulusal dev- leti ve ulusal ekonomiyi kurtarmanın temel yolu ol- duğu ifade edildi. Devrimci Sol davası îstanbul DGM'den üç idam karan ISTANBUL (AA) - tstan- bul Devlet Güvenlik Mahke- mesi, eski Cumhuriyet Baş- savcısı Yaşar Günaydın ile emekli Orgeneral AdnanEr- söz'ün de aralannda bulun- duğu 12 kişinin öldürülme- sinden sorumlu tutulan Dev- rimci Sol davası sanıkları MednDikme,YaseminOku- yucu ve Bayram Kayayi idam cezasına çarptırdı. Is- tanbul 1 No'lu DGM'deki duruşmaya sanıklardan Me- tin Dikmekatılmazken sanık Yasemin Okuyucu'nun, ko- nuşmasına başlamadan ön- ce açmak istediği bir döviz, jandarmalar tarafindan yır- tıldı. Son sözleri sorulan sa- nık Bayram Kaya süre iste- di. Okuyucu ise mahkeme- ye hitaben "Sizin adaletini- ze güvenmiyoruz. Bunlann hesabını vereceksiniz" dedi. Mahkeme, verdiği yaklaşık 1 saatlikaradan sonra. Oku- yucu, Dikme ve Kaya'yı, "devietin anayasal dflzenini silah zoruyla yıkmaya teşeb- büs ettikleri'' gerekçesiyle TCK'nin 146 1. maddesi ge- reğince idam cezasına çarp- tırdı. Sanıklar ise mahkeme- nin karannı çeşitli sloganlar atarak protesto ettiler. 1205 yargıç ve savcıyı kapsayan atamalarda muhafazakâr görüşlülerin ağırlıklı olması dikkat çekti Yargıda sancıh kararnatne• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yaz kararnamesi beklenenden daha kapsamlı oldu. 1205 yargıç ve savcının tayini yapılırken alt görevlere verilen yargı mensupları arasında laik- Atatürkçü görüşü sahiplenenlerin ağırlıklı olması dikkat çekti. ANKARA (Cumhuriyet Bünosu) - Ada- let Bakanlığı'nın, 1205 yargıç ve savcıyı kap- sayan yaz kararnamesi dün Hâkimlerve Sa\ - cılar Yüksek Kurulu'ndan çıktı. 24 il ve il- çe başsavcısı aynı unvanla başsav cı olarak başka yerlere atanırken 21 savcı başsavcı oldu, 22 başsavcı da sa\ cı olarak tayin edil- di. DGM'lerle ilgili de 18 atama yapıldı. Başsavcılık unvanlan alınan 22 yargı men- subundan büyük bölümünü Atatürkçü ve laik düşünceyi sahiplenenler oluştururken. alt kadrolardaki terfilerde muhafazakâr gö- rüşlülerin ağırlıklı olması dikkat çekti. Ka- ramameye göre Ankara Başsavcısı tlhan Mesutoglu lzmir. tzmir Başsavcısı Meüh Tan da Ankara Başsavcılığı'na atandı. Tan'nın, Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirerın tercihi iizenne Ankara"ya getiril- diği ileri sürüldü. Istanbul Başsavcısı Fer- zan Çitici yerinde kalırken, Bursa Başsav- cılığı'na eski Adalet Bakanlığı Müsteşan ArifYükseTe > akınlığı ile tanınan Erzurum Başsav cısi Hakkı Kövlü getirildi. Edirne Başsa\cısı VahapGüneş'in başsavcılık un- vanı alındı. Adalet Bakanı OltanSungur- lu. Sakarya Cezaevi Sav cısı İsmail Alkan' ı memleketi Gümüşhane'ye başsavcı atadı. Sungurlu \ e ekibinin daha çok alt kade- medeki yargıç ve savcılann atanmasında et- kili olduğu. üst kademelerde daha çok Hâ- kimler ve Sa\ cılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK.) ağırlıgını koyduğu belirtildi. Yüksek kurul. Kombassan davasında Konya Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak Ankara Ticaret Mahkemesi"nin koyduğu ih- tiyati tedbir karannı kaldıran ve bu yüzden soruşturma geçiren Ali Fidan'ı Ankara yar- gıçlığına atadı. Kurul, gazetecı MetinGök- tepe davasında sergilediğı tutumla tep.kı toplayan Afyon Ağır Ceza Mahkemesi Sav - cısı İsmail llhan'ı yine Ankara yargıçlığı- na getirirken. avukat Eşber Yağmunfcrei'nin hükmünün infazında çelişkilı tutum sergi- leyerek Adli Tıp Kurumu'nun raporuna iti- raz eden Çankın Başsavcısı tbrahim Ethem Dikmen'i daha üst görev olan Muğla Baş- savcılıgfna atadı. Savcı llhan, eski Adalet Bakanlığı Müs- teşarı Lğur İbrahimhakkıoğlu'nun kanş- tığı bir trafik kazasında takipsizlik karan vermişti. tslamcı yazar Abdurrahman Di- lipak hakkında verdiği beraat karan üzeri- ne eski RP'li Adalet Bakanı tarafindan ödüllendirilerek bakanlık bürokratı yapılan ve Sungurlu tarafindan eski göre\ ıne mde edilen Şişli yargıcı Selami Bereket Bolu yargıçlığına tayin edildi. Sıvas Başsavcılı- ğı'na. Mehmet Ağara yakınlığı ile tanınan Adalet Bakanlığı müfettişlerinden NadirÖz- kardeşin getirilmesi dikkat çekerken. fi- rar eden ülkücü mafy a babası Kürşat Yü- maz'la cezaevinde iken kurduğu samimi- yet nedeniyle adı basına yansıyan Burdur Başsavcısı Mehmet Demir Beyoğlu'na düz savcı olarak gönderildi. "Kürt Ahmet" la- kabıyla tanınan Ahmet Turgufun düğü- nüne katıldığı gerekçesiyle soruşturma baş- latılan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekıl- leri ZeldGüngör ile DYP'li A>-v«zGökde- mir'in dünürü INusret Çiçek Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyeliklerine atandılar. Isparta'da görev yapan AyşeCan'ın, bir bayan yargıç olarak Susurluk skandalının baş kahramanlanndan DYP'li Sedat Bu- cak'ın memleketi Şanlıurfa'ya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak tayin edilmesi dikkat çekerken. Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Ömer Yılmaz Çamh- bel. Ankara'da Ağır Ceza Mahkemesi Baş- kanlığı'na getirildi. Çamlıbel'in, DGM'de görev yaparken Sıvas katliamı davası kâ- rannın altında imzası bulunuyor. Türk-Konut davasında RP'li Mehmet AlOnsoy lehinde karar verdikteri gerekçe- siyle soruşturma geçiren Ankara 5. Ağır Ce- za Mahkemesi Başkanı Şükrü Sönmezata Malatya'ya. aynı mahkemenin savcısı Sır- n Yakut da Kayseri'ye atandılar. DGM'lerde de 18 atama yapıldı. Anka- ra 2 No'lu DGM Başkanı M. Turgut Ok- yay, görev süresi uzatılarak yeniden aynı mahkemenin başkanlığına atanırken. aynı mahkemenin savcılanndan İbrahim Kozan da Ankara yargıçlığına tayin edildi. Şevket Kazan'ın bakanlığı döneminde uzun süre kamuoyu gündeminde tartışma konusu olan türbanh iki bayan yargıçtan To- kat Yeşilyurt yargıcı Hülya Gerçeker'in, batıya kaydırılarak Çorum'un Budurlu il- çesine atandığı dikkat çekti. Ataköy intiharı Barodan medyaya eleştiri • Istanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, Ataköy'de yaşanan intihar olayının hukuk etiğine aykın olduğu ve savcıhğa suç duyurusu yapılacağı belirtildi. tstanbul HaberServisi -1s- tanbul Barosu Çocuk Hakla- rı Komisyonu Sözcüsü Avu- kat Aşkın Yaşar Topuzoğlu. Ataköy'de ikı çocuğun inti- hannın. görsel medya tarafin- dan hukuk kurallarına aykı- n biçimde işlendiğı görüşün- de olduklannı bildirdi. Ataköy'de. Alman Lisesi öğrencisi 1 'i kız 2 öğrenci- nin intihannın ardından, ga- zete ve televizyonlarda yer alan haberler, tstanbul Baro- su'nca düzenlenen "Çocuk Haklan ve Hukuk Açısından Ataköv 'deki tkiÇocuğım lş- dhan" konulu basın topian- tısıyla değerlendirildi. Topu- zoğlu, olaydan sonra gerek in- tihar eden çocuklann, gerek- se arkadaşlannın adlannın, hiçbir kanuni delil olmaksı- zın medya tarafindan teşhir edildiğıni ve çocukların yar- gılandığım savundu. Bu tür yayınlann, yeni in- tıharlara neden olacağını öne süren Topuzoğlu, "Kanuni tespit vapümadan. bir tari- kat \-armis gibi gösterilirken ve bu gençlerin buraya üye olduklan iddiasında bulunu- lurken ne yaşamlannt kay- beden çocuklann ailelerinin acısına saygı gösterilmiş ne de yaşamakta olan çocukla- nn görecekleri zarar dikka- te alınmışdr" diye konuştu. Topuzoğlu, uzmanların açıklamalannın da "üp ve hukuk etiği kunülanna ay- kın oJduğunu" vurguladı. Topuzoğlu, bir soru üzen- ne, önümüzdeki günlerde olayla ilgili olarak savcıhğa suç duyurusunda bulunacak- lannı bildirdi. Topuzoğlu, ai- lelerin olayı dava konusu et- mesi durumunda bir sonuç alabileceklerini de kavdetti. Çöp ihalesinde Eminönü Belediyesi'ne farklı, Büyükşehir Belediyesi'ne farklı rapor hazırlandı Müfetüşlerden çifte standart• Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Devlet thale Yasası'na karşı hile yaparak çöp transfer istasyonlannın işletilmesini araç ve gereçle belediyenin van kuruluşu olan İSTAÇ AŞ'ye protokolle devretmesi, Içişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerince yasalara aykın bulunmadı. Belediyesi'nin uygulamasına olum- lu görüş bildirmelerinin. sivasal görüşlere uygun. çifte standart bir ııvgulama olduğu iddia edildi. fçışleri Bakanlığı Mülkiye mü- MEHMET DE.MİRKAYA İçişleri Bakanlığı'na bağlı Mül- kiye müfettişlerinin. ANAP'lı Emi- nönü Belediyesi'ni suçladıklan bir konuda FP'li Istanbul Büyükşehir fettişlerince soruşturulan Istanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöp iha- lesinde >asalara aykın bir durum bulunmadı. Mülkiye Başmüfettişi Halis Gerdaneri \ e Şükrü Erdem tarafindan hazırlanan inceleme ra- porunda."İddia edildiği şekilde İs- tanbul Büyükşehir Belediye Baş- kanı R. Tayyip Erdoğan'ın taraflı da\ ranmış olmasından bahsedil- mesinin mümkün olama> acağı. bu konuda suç işlendiğini gösteren ye- terli kamt bulunmadığı v\? soruştur- ma açılmasına gerek kalmadıgı ka- naat >e sonucuna vanlmışür" de- nildi. Tayyip Erdoğan'ın, Devlet İha- le Yasası'na karşı hile yaparak çöp transfer istasyonlannın işletilmesi- ni araç ve gereçle belediyenin yan kuruluşu olan İSTAÇ AŞ'ye pro- tokolle devrettıği. bu şirketin, işi doğrudan yapmak yerine başka Genç hekimlerin diploma sevinci İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Ingilizce Tıp Bölümü'nü bitiren ve 11'i yabancı olan öğrencilere diplomalan dün törenle verildi. Törende konuşan donem birincisi llke Sipahioğlu, bazı hocalarının İngilizce tıp eğitimi olamayacagı savıyla derslere "kerhen" geldiklerini söylediklerini öne sürdü. Mezurt öğrencilerin bazılartna diplomalarını veren eski İÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Berkarda ise "Derslere kerhen gelen hocalar hiç gelmesin, bu işi sevenler yapsın" diye konuştu. Törende daha sonra 10. Yıl Marşı söylendi. f otoğraf: UGUR GÜNYÜZ) •*£ L./1 M|B Jg /> Gençler Bergama'da buluşacakİstanbul Haber Servisi - Siyanürle altm çıkaımak is- teyen çokuluslu bir şırkete karşı verdiği mücadeleyle dünyanın dikkatlerini üze- rine toplayan Bergamalılar. şimdi de çok sayıda ülkeden gelecek gençlere ev sahip- liği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'den de birçok aydı- nın desteklediği "Dünya Gençlerinin Bergama Bu- luşması'"na İstanbul Dev let Tiyatrosu, Ankara SanatTi- yatrosu. Bulutsuzluk Özle- mi. Moğollar. Yeni Türkü başta olmak üzere birçok topluluk ve sanatçı katıla- cak. Tarihiyle. kültürel zen- ginlikleriyle. siyanürcü şir- kete karşı direnen köyliile- riyle Bergama. 31 Temmuz- 9 Agustos tarihleri arasın- Emekli yarbayla gazete karşılıklı tazminat istiyor Turhan-Milü Gazete davasıtstanbul HaberServisi - Emek- li Yarbay Talat Turhan'm kapa- tılan RP'nin yayın organı olarak bilinen Milli Gazete aleyhine açtığı 2 milyar liralık tazminat davası ile Milli Gazete'nin Tur- han aleyhine açtığı karşı tazmi- nat davası dün Zeytinburnu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Milli Gazete'de yayımlanan "TürkiyeŞi bekleyen büyük teh- Hke" adlı yazı dizisınin "12 Mart cuntalan" başlıklı bölümünde Nazh Ibcak'ın kitabından alınan paragrafların, Talat Turhan'm kitabından yapılan ahntılar gibi gösterilmesi nedeniyle Turhan gazeteye tekzip göndermişti. Ba- zı komutanlann Marksist- Leni- nist olduklannm iddia edildiği bu yazı dizisi ile ilgili noter kana- lıyla gönderdiği tekzibin > ayım- lanmaması üzerine Turhan dava açmış ve Zeytinburnu 2. Sulh Ceza Mahkemesi. Turhan'ın ya- Milli Gazete, tckzibini yavımlamav ınca Talat Turhan tazminat davası açtı. Milli Ga/ete de. Turhan hakkın- da tekzip metninde hakaret ettiği gerekçesiv le davacı oldu.(BERTAN AĞANOĞLU) nıt vedüzeltme istemini yerindebulmuştu. An- cak bu mahkeme karanna karşın Milli Gaze- te, Turhan'ın tekzibini yayımlamayınca Tur- han yeniden tazminat davası açtı' Milli Ga- zete de. Turhan hakkında tekzip metninde hakaret ettiği gerekçesiyle karşı da\a açmış- tı. Davada Turhan'ın avukatı Nebi Bartas. Milli Gazete'nin 28 yıl geçmesine karşın ger- çekleri çarpıtarak müvekkilinin kişilik hak- lanna saldırdığını belirtti. Barlas. Milli Gazete'nin; yayımlamadığı tekzipte yer alan. "Atatürk düşmanlığının sizlere birşey kazandırmavacağını ne zaman anlavacaksınız? Kanlı mı kansız mı' öztemi- nin kansız' bölümünü kısa iktidannızdöne- minde denediniz ve boyunuzun ölçüsünü al- dınız. Kanlıvı dencmevc kalkanlann çok m- rartı çıktığının örnekleri tarih sayfalannda bulunmaktadır" ifadeleri için açtığı karşı tazminat davasının da reddini istedi. Milli Gazete'nin avukatı da yayında Tur- han'a hakaret edilmediğini savunarak. Tur- han'ın tekzibinde kendilerıne hakaret ettiği- ni öne sürdü. da kardeşliğin. banşın, de- mokrasinin ve özgürlüğün yeniden beşiği olacak. Pe- ru, Tunus. Almanya. Fran- sa, Israil. Filistin gibi pek çok ülkeden gelecek olan dünya gençliği. bu buluş- mada hem birlikte üretebil- me hem de Bergama .köy- lüleriyle kaynaşrna ve daya- nışma olanağı bulacak. Buluşmanın asıl renkli- ISUNIUL 5.ULUSLARARASI •"•LTUR ESANAT nm CAZ FESTIVAtl 7 -18 Temmuz 1998 liğini ise dünya gençlerinin oluşturacakları çalışma gruplan verecek. Berga- ma'daki gençlik kampını di- ğer kamplardan ayıran en önemli özellik de bu ola- cak. Örneğin resimle ilgili ar- kadaşlar hep birlikte Berga- ma'da duv ar resmi yapacak- lar: heykel, fotoğraf, sine- ma dallannda okuyan öğ- renciler ortak ürettikleri eserleri sergileyecekler; hu- kuk fakültesi öğrencileri MA1 anlaşmasının uluslara- rası tahkimi konusunda se- miner verecekler; mimar- lık öğrencileri köylülerin içme suyu temin ettikleri köy çeşmelerini restore ede- cek: tıp eğitimi almış öğ- rencilerde köylüleri sağlık taramasından geçirecekler. özel şirketlere yaptırdığı. bu şir- ketlerin de RP'ye yakınlıklanyla bi- lindikleri iddia edilmişti. Raporda. İSTAÇ AŞ'nin birma 1 - halli ıdare kuruluşu olduğu ve Iha- le Yasası 'nın 71. maddesinin 2/b fik- rasına göre. tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kuruluştan prq- tokolle hizmet satın almasının yâ- salara uygun olduğu görüşüne yer verildi. Ancak bir süre önce Mül- kiye Başmüfettişi Mus- tafa Tam ve Mülkiye Baş- müfettişi Hüseyin Avni Coş'un, 1997'de Eminö- nü Belediyesi'nde yafl- tıkları "teföş" sonunda hazırlanan raporda özet- le şöyle denildi: "Teftiş dönemi içerisinde İstanbul Büv ükşehir Belediyesi'ne aitlSTONAŞveİSFALT AŞ'den İhale Kanunu'nun 71. maddesine istinaden protokolle mal satın al- dıklan incetenmiştir. Dev- let ihale genelgeleriyle bu tür şirketlere uygun gö- rüş verilmemiş olup 71. maddevegöre bu şjrketler- den protokolle satınalma yapıunası mümkün değü- dir." ANAP'li Eminönü Be- lediyesi'nin, Istanbul Bü- yükşehir Belediyesi'ne aitlSTONvetSFÂLT'tan protokolle mal satın al- ması "mümkün" değil- ken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tSTAÇ'tan protokolle hizmet satın almasının yasal bulunma- sı, tam bir çifte standart uygulama olarak nitelen- dirildi. 19%vel997yıhndaişi aynı yöntemle yapan İs- tanbul Büyükşehir Bele- diyesi. ortaya atılan iddi- alardan sonra 1998'de uy- gulamayı değiştirmiş, işi protokolle devretmek ye- rine, ihaleye çıkarmıştı. Mülkiye müfettişleri- nin hazırladığı raporda, İstanbul Büyükşehir Be- lediyesi tarafindan yapı- lan savunmanın aynen ka- bul edilmiş olması da dik- kat çekiyor. İstanlyilju s r n a Gişeler Açılıyor 5. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nin rezervasyondan kalan biletleri, 27 Hazİran dan itibaren hergün saat 10.00'dan 19.00'a kadar Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi'nde kurulan FeStİVal GİşeSİ'flde satışa sunuluyor. Gişe Telefonlan: (0212/292 08 00 ve 292 08 01) Not: Biletler gösteri günleri, gösteri saatine kadar, gösteri mekanlarındaki gişelerden satın alınabilir. Biletler ayrıca Capitol, Carousel ve Uzelli (Şaşkınbakkal)'de satışa sunuluyor. FESTİVAL SPONSORU W GARANTI KURUMSAL SPONSORLAR KOCBANK İ-- MARMARA V RENAUU Bu ilan Cumhuriyet Ga2etesi'ntn katkısıyla yayınlanmıştır. CumtHJriyet
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog