Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ HABERLER eklilik yaşının yükseltilmesinin 'insanlık suçu' olduğunu söyledi :e IMF'yleşkanı Rıdvan Budak, hükümetin t ıtandaşına karşı olduğunu belirterek e prim gün sayısının yükseltilmesinin ıınız yok' demek anlamına geldiğini söyledi. - DİSK Genel Budakdün.emeklilıkyaşınmyükseltılme- meklilik yaşının si konusunda De\ let Bakanı Güneş Taner altilmesınin Tür- ile Çalışma Bakanı Nami Çağan arasında ın olduğunu be- yapılan protokolle ılgılı yazılı bır açıklama eyi;işçiyi,vatan- yaptı. Namı Çagan'ın özellıkle emeklilik IMF'vle anlaşa- yaşı konusunda yaptığı açıklamaların, bu jrsabuyanılgısı- protokolun Türkiye için değıl. IMF anlaş- ır" dedı. Rıdvan masını ımzalamanın bir önkoşulu olarak yapıldığını ortaya koyduğunu savunan Bu- dak. hükümetin sorumluluğunun vatanda- şına karşı olduğunu. ancak iktidann IMF'yle anlaşma uğruna kendi yurttaşımn hakJan- nı ortadan kaldırdığını iddıa etti. Emeklilik yaşının \e pnm gün sayısının yükseltilmesinin Türkiye gerçekliğine ay- kın olduğunu belırten Budak söyle dedı: "Bunu Sayın Çağan da açık biçimde ifa- deetmiştir. Türkhe'deki ortalanıa \aşam sü- resi \e çalışma koşullan. getirilen öneriler çakışmamaktadır. Örneğin 9 bin prim öde- me gün sa> ısı. 25 vıl aralıksız çaitşma anla- mına gelmektedir. Kabul edeüm ki aralık- sız çalışmayı başardınız, bakanlığın verdi- ği bilgilere işverenlerin yüzde 50 oranında eksik bUdirim verdiği bir ülkede bu kadar çok prim gün sayısmı doldurmak olanak- sızduV Türkıye'de aralıksız. kayıp verme- den 25 yıl calışmanın bir hayal olduğunu; işsizliğin büyümesi, ekonominin sağlıklı bir yapıya oturmamış olması, hukuksuzlu- ğun inanılmaz ölçüde boyutlanmasının hıç kımseye bu kadar süre calışabilme şansı tanımadığını iddia eden Budak, "Prim ve yaşsınınnı yükseiterekçahşanlara 'Sizin ıçin yann yok' denilmektedir. Bu birinsanhk su- çudur" dedi. ce gönderdiler ı üyeleri iyor şan öğretim elemanları. akademik personelin ma- aşlannın arttınlması ıste- miyle imza toplayarak Baş- i bakan. TBMM Başkanı ve parlamentoda grubu bulu- ı nan siyasi parti genel baş- kanlanna gönderdiler. ; Imzalanan metinde, öğ- retim elemanlannın gelir düzeyinin. son yıllarda enfiasyon karşısında aşı- nırken öğretim eleman- lanna aJternatifoluşturan iş alanlarına göre de düş- tüğü vurgulandı. 1992 Ocak ayından 1998 Ha- ziran ayına kadar gecen sürede dolann 49 katına. tüketici fiyat endeksinin de 54 katına yûkseldiği anımsatıldı. | w ı ı ı | •) Kadıköv el sanatlan ve gümüş sokağı esnafı. Ka- S O K a g l K a i a i r U i n a S i n dıköyBelediyesitarafindan gümüş sokağının kal- dınlmasını dün belediyenin önünde protesto etti. Sokağın kaldınlmaması için Belediye Başkanı Selami Öz- türk'le görüşmek amacıyla belediyeye gelen esnaf, Öztürk'ün olmaması nedeniyle kendisiyle görüşemedi. Belediyenin önünde. üzerinde "el sanattan \e gümüş sokağı kaldırılmasın" yazüı pankart açan esnaf. Ka- dıköy Pasajı yanındayapılan otoparktan dolayı sokağın taşınmakistendigini söyledi. Sokakiçin kendileri- ne Kadıköv Merkez karakolu arkasında gösterilen yerin "sapa ve arkada" olduğunu belirten esnaf, pasajın önündeki el sanadan ve gümüş sokağının kaldınlmamasını istedi. (Fotoğraf: K.UBİLAY TÜNTÜL) ^ENLEMELERE HIZ VERDİ latiplerin ders nında teıııizlik Bürosu)-Din sınıflarda okutulan fıkıh dersınde, 'içti- ımetGül'ügö- had ve müçtehid" konusu 'taklit ve taas- takanı Hikmet sup' alt başlığı işlenirken taassubun zarar- ders program- lan. çağdaşlaşma ve uygarlık konulanna temizleme ha- yer veri lecek. versitesi llahi- Imam hatip liseleri 12. sınıfta okutuJan MuallaÇolak'ı 'dinler tarihi'nde öğrenciler. laikliğe yö- .rlüğü'ne getir- nelik ıç ve dış tehdıtler konusunda uyan- ıkıh' \e 'dinler lacak. Bu tehdıtler. 'Misyonerlik Faaliyet- ni taassubun za- leriveBazı YıkıcıDiniCereyanlar'konu- dı. suyla ilişkilendirilerek anlatılacak. Genel Müdürü Lise 9. ve 10. sınıflarda okutulan din kül- aldıktan sonra türü ve ahlak bilgisi dersinde. 'taassubun eni düzenmele- zararlan. cehaletten kaçınma. de\ letin ta- ı Din Öğretimi assubu etkisiz hale getirmesL milli seche ,'erici bürokrat- kavramı ve Atatürk. Atatürk'ün ahlaka nıldi. 9. ve 11. ilişkin görüşleri' konulan ışlenecek. E ZİNOANLARIND VELİLERDEN ZAMLARA İSYAN 6 Ozel okullarda fiyat iartarken kalite düşüyor' ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) -Özel Okul Öğrenci Velileri Derneği Ge- nel Başkanı Serdar Karabeyoğlu, özel okullarda fiyatların dengesız, eğıtım ka- litesinin düşük ve denetımın az olduğu- nu belirterek "Ozel okul fiyatlan sürckü artarken egrtim kalitesi düşmektedir" de- di. Tüketiciyı Koruma Demeği (TÜKO- DER) Genel Başkanı Mehmet Sevim de özel okullarda fiyatlann sürekli artması- na rağmen eğitirn kalitesının düştüğünü vurgulayarak "Özel okullar birer ticaret- hane, öğrenciler de müşteri olarak görii- lüyor" diye konuştu. Özel Ökul Öğrenci Velileri Derneği Genel Başkanı Serdar Karabeyoğlu, özel okul fiyatlanna 1998-1999 öğretim yılı için yapılan zamlar konusunda, Ankara Devlet Opera Bale Çahşanlan Vakfi 'nda (TOBAV)basmtoplantısı düzenledi. Ka- rabeyoğlu, resmı enflasyon rakamlanyla, özel okullara yapılan zamlar arasındakı farkın velileri zor durumda bıraktığını kaydetti. Karabeyoğlu, sorunlannı yetkililere duyurabilmek için bir faks kampanyası başlattıkJannı da kaydetti. TÜKODER Genel Başkanı Mehmet Sevim ise derneğin lstanbul Kadıköy'de- ki genel merkezinde yaptığı basın top- lantısında. yüzde 80 olarak açıklanan enf- lasyona rağmen özel okul ücretlerinin yüzde 200 düzeyinde artmasının keyfi ve kabul edilemez olduğunu söyledi. KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 13 HATI ; miiziğin en seviien eserleri. vorak, Bizet, Strauss, Lloyd VVeber, Morricone nfoni Orkestrası (Tempo de Toulouse) Ursule / Piyano: Mehveş Emeç Teramuz 1998, Saat: 21.00 e acılacak ve CAFE ERESIN TAXIM hizmetinizde olacaktır. ;tisi "Nasîk müzifcle cazın buluşması". Sunan: Vefa Çiftçioğlu 2) 251J6 00), Vakkorama (Taksım, Suadiye, flkmerkez) BAHARİYE S A N A T GALERİSİ Karma Resim ve Heykel Sergisi 23 Haziran-25 Eylül 1998 Doğan AKÇA Fatma AKYÜREK • Mıne ARASAN Mehmet ARPACIK Belgin ATALAY Emre BAŞOĞLU BirselBOSUTGÜRBÜZ Nafiz ÇAMLIBEL ismet ÇAVUŞOĞLU Neşet DÜNDAR Ayilkin GÜNEYLİ Orhan İLYAS Berke İNEL Ekrem KAHRAMAN Güneş KOCABAY Dilek KARADEMİR Neslihan PALA MENTEŞ Bahattin ODABAŞI Hatice ODABAŞI Ünsal TOKER Yaz boyunca Pazar-Ptesi hariç 12 00-19 00 arası açıktır Kadıte Sk. No 1/1 Bahanye-Kadıköy (Reks Sıneması Karşs) Tel: 0216. 414 55 06 SPORT BAR CINE S. Bilardo DANCING Her gece sabaha kadar PERACafe-BarîSn Meytıane ve Danang hariç pazar günleri de x$a. Tel: 251 02 22 - 249 08 79 TAKSİM *jf*" VJ V? V* Vf V5 \T\T\*'tt' V? V? V?V?VJV?V?V?V5*îf- V? Kültür Sanat ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) ra Franız Kültür Merkezi'nin işbiıiiği ile 1HOMSON ; A N E R O O G A N P R O D U C T I O N S Cekilmeyi göze alamadı DTP hükümette kıılnuı vorhğına koşuilargetirdi • DTP: Mutabakatı tanımayız. • Oyalama taktiği izleyen ANAP: Mutabakat diğer ortaklan bağlamaz. • CHP: ANAP ipe un sererek gerekçe üretmesin. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Baş- kanı Deniz BaykaJ'ın 'uzlaş- matutanagı' ılegüvenceyeal- dığı erken seçim konusuna Genel Idare Kurulu karany- la 'rest' çeken DTP, hükümet- teki \arlığını 'özel koşullara' bağladı. DTP'nin, bazı önce- likli yasalann çıkanlması ko- şuluyla "hükümette de\ r am" kararıyla rahatlayan ANAP, Baykal'la vanlan seçim uz- laşmasını askıya almanın yol- lannı anyor. ANAP yöneti- mı. CHP desteğine karşın \ er- gı, yerel yönetimler, irticayla mücadeleyasalanile DTP'nin koşul olarak getirdiği yasalar Meclis'ten çıkanlmazsa se- çim uzlaşmasının geçersiz sa- yılacağını açıkladı. CHP ıse ANAP'ı seçim uzlaşmasını bozmak için gerekçe aramak- la suçladı. Yılmaz-Baykal anlaşması- na başından ben en sert tep- kıyi koyan ve önceki gün bu konuyu görüşmek üzere GtK' i toplayan DTP, hükümetten çe- kilmeyı göze alamadı. Baş- bakan Yılmaz'ın önceki gün GtK toplantısı sürerken, sürp- riz bır kararla genel merkez- de ziyaret ederek seçim ıtti- fakı önerdiğı belirtılen DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindonık'un bu öneriye net bir yanıt vermek yerine par- tisinin hükümete devam koşul- larını aktardığı öğrenıldı. DTP'nin dün açıklanan GtK karannda. "Yılmaz ile Ba>- kal'ın hükümet protokolünü hicesa>arak inualadıklan u/- laşma tutanağı ile üçlü koalis- yon hükümerinin göre\ süre- si ve pmgramının koalisyon ortaklanndan biri ile koaiis- yon dı^ındakibirparti tarafin- dan tesbitediktiğj" vurgulan- dı. Bu uzlaşmanın, DTP'nin hükümet içindeki konumunu gözden geçırmesi zorunlulu- ğunu doğurduğu belirtilen ve Yılmaz ile Başbakan Yardım- cısı BükntEcevit'edeiletılen GtK bildınsinde, "hükümet- te kalmak icin" özetle şu ko- şullar sıralandı: "Cumhuriyetin temd ilke- lerinin korunmasına ve de- mokrasinin güçlendirilmesi- ne \ önelik \asal düzenlemele- rin ivedilikk yapdması ve ge- rekB önlemlerin alınması. Dü- şünceyiifadcözgürlüğünü çağ- daş normlara y ükselten yasal düzenlemenin vapılması. Se- çim, siyasi partiler. siyasi ah- lak. shasi partilerin seçim har- camalannın denenenmesl mD- letvekili dokunulmazhklan- nın sınııiandınlması \e mu- halefet partUeri ileişbirliği ya- parak Medisgündeminin ohtş- rurulması. Devlet memurla- nnın >çemeklilerinin temmuz ayı maaşaroşiannuıen azvüz- de40oiarak tespitedilmesL Çe- telcr\eSusurlukola\ınıncid- diyetve kararülılda ele alınma- sı. Memursendikaları yasası- nın çıkanlması." Bildinde. bu tasanlann çı- kanlması ıçin Meclis'ın yaz aylannda da çalışmalannı sür- dürmesi gerektiğine 4ıkkat çekılerek, "DTP'nin hükü- met içindeki varlığmın deva- mı bu önerilerin gercekkştiril- mesine bağlı olataktır" denıl- dı. CHP Genel Sekreteri Ad- nan Keskin ise. "Kendi gru- bunu parlamentoda haarru- tamayan ANAP.tasanlarçık- mayınca CHP'yi suçlayarak \erilen sözden caymayı plan- lıyor. İpe un sererek gerekçe üretmesinler. Cayacaklarsa dürnstçe açıklasınlar. Sağa sola çantur atmasıniar~ dedi. FP: Ekonomik baskı yapılıyor Irticacı sermayede vergipaniği ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara para, bahşış. rüşvet gibi kaynaklan da kap- sayacak biçimde gelır kate- gorilerine "kaynağj ne olur- sa otsun her türlü kazanç ve iraflar" eklenmesi, irticacı sermayede panik yarattı. Bu kategorinin maddeden çıka- nlması için verdikleri öner- geleri kabul edilmeyen FP'li- ler, "ara rejim anlayışı mı" di- ye sorguladıkları düzenle- menin "siyasi iktidarlarve> a baskı gruplanrun dayatma- sıyla ban sermaye gruplan- na baskı yapma ûnkâıu tanı- dığını" ılen sürdüler. Malıye Bakanı Zekeriya Temizel'in. devletten kaçın- lan gelirlerin vergilendiril- mesine yönelik olduğunu bil- dirdiği vergi yasa tasansmın 25. maddesi FP'lileri tedirgin etti. Yürürlüğe giren vergi kimlik numarasının yaygın- lık kazanmasıyla işJerliğı ar- tacak olan bu düzenlemeyle "ekonomik baskı" yapılaca- ğıru ilen süren FP'lı .Aslan Po- lat "1940'lara dönüş proje- siyle inanç, düşünce özgür- lüğü bakımından halkımız büyük bir baskı altına aün- dı. Korkuyorum ki bu nıad- de> le de bu kıskaç tamamla- nacaknr"'dedı. FP'lı Ekrem Erdem ise "tehlikeli" olarak nitelendir- diği maddeyle gaynmenku- lunu. aracını kazanç elde et- me amacı olmadığı halde nakde dönüştürmek ıçin sa- tanlann da vergi ödemek zo- runda kalacaklannı söyledi. CHP'li AJgan Hacaloglu ıse karşı olduğu rant ekono- misi batağına saplanmakla suçladığı FP'nin maddeye karşı ta\nnı."1984 beri ne gü- zel mal biküriminde, servet .beyanında bulunmuyordu- nuz ve bu rant ekonomisinin kulvaıiannda her türlü ilis- küerle kat be kat arttırdığı- nız servetiniz aman şeffaflaş- masın. Bu >asa olur ki, böy- le biralan açar" sözleriyle de- ğerlendırdi. Hacaloğlu'nun, FP'lilenn sözlü sataşmalan- na "Rahatsız olunacak bir şey olduğu kanaatindeyseniz olun" yanıtını vermesi dik- kat çektı. Sivil örgütlerden gün Gazjnlcı'ya eğtâm omırplaketi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Altmışa yakın ör- gütün oluşturduğu "Eğitim Hakkını Savunma Komite- si" tarafindan eğitimcı- yazar MustafaGazalcı için düzen- lenen "Eğitim Onur Günü" dün gerçekleştirildı. Harb-tş Toplantı Salo- nu'ndaki etkınlık. Öğrnet- men Dünyası Yazıişlerı Mü- dürü Zeki Saruhan'ın açılış konuşmasıyla başladı. Saaı- han, kitle örgütlerinin yıllar- dır demokratik ve laik bir eğitim için uzun ve ısrarlı bır mücadele vermesinden ötü- rü Gazalcı ıçin gün düzenle- meye karar verdiklerini söy- ledi. Gazalcı'yla aynı dönemde parlamenterlik yapan Hasan FehmiGüneş. konuşmasında. bir siyasetçide bulunması ge- reken en önemli özelliğin "güvenilirlik" olduğunu be- lirterek "Gazalcfda bu öz vardır, gerisi aynnhdır" de- dı. Gazalcı'nın yaşamöykü- sünü ilköğretim müfettişi Mehmet Akçasoy anlatırken kitaplannı da Ösman Nuri Poyrazoğlu tanıttı. Gazalcı, yaptıgı teşekkür konuşmasında, "Asünda bu plaketin. benim kişiliğimde, demokratik, laik. bilimsel, parasız üretici bir eğitim sa- >aşınu \eren tiim öğretmen- lere ilericikre, aydınlanma- cılara verildiğinin bilincide- yim" diye konuştu. Tören. Gazalcf ya plaket verilmesinin ardından kok- teylle sona erdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog