Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın \onetmenı Orhan Erınç • Genel Vavın Koordınatonı HıkmetÇe- tınkavj 9 Vaziı^len Mudıını Ibrahım Yıldız 0 Sorumlu \Iudur Fıkret llkız • Haber Merktvı Muduru Hakan Kara 0 Goreel Yonetmen Fıkret Lser Dış Haberler Şınası Danışuglu 0 isiıhbaraı Cengız Vıldınm 0 tkunomı Mehmet Saraç 0 Kultur Handa" -enkoken 0 Spor AİKİülkadır >. ucrlman 0 Makaleler Samı karaören 0 Duzeltme AİKİullah >. azKi0 Fotofrat Lrdoğan Köwoğlu • Bıl'ü Belge Edıbe Buğra 0 \ un Hattrlıîn Mehmet Faraç N j \ m Kunıiu tlhan **el<,uk (Ba^kan) Orhan Erınç Okta\ Kurtbuke Hıkmet ÇclınkdNj Şûkran Soner. Ergun Balcı. İbrahını > ıldız. Orhan Bursalı, Mııstafa Balba>. Hakan Kara W ara Temsılusı Mustafa Balba> \laturkBuhan No I2\Kat4 Bakanlıklar \nkaraTeI 4l9<İO2Oriıat> laU 4195027 0 Izmır Icnısıltısı Serdar Kızık. H Zı\a BK 13^2 S 2 ITtl 4411220 raks 44191 P 0 \dım TemsılciM Çe(ın)ığenoğiıı. InonuCd 119 S No I Kat I Tel 363 12 11. Faks ^63 12 b Muesst.^ Muıiunı Lstun \kmen • Koordınator Ahmet konılsan A Muhasebe Bülenl >«ıer»lddre Hüseun Gu«T#kLinıe Önder Çeuk • Bıleı Klen Naıi İnal # Bılyı^asar Sıstcnı Murmet Cıler#Sati) tazılet hu/a MEDV. \ C • V.om.tım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gulbın Crduran • koordınalor Rcha Işıtman # Genel Mudur Yardımcısı SodaÇoban Tel S14 (T 53 M39>X0 <PS4«WI Faks5!W63 >a>ımla>an ve Basan Venı Gun Haber ^lansı Basin \e \avınviltk -\ !> TurkocagıCad ^9 41 Cagaloğlu J 4 3 3 4 h: P k 246 Uanbuî Tel (U 2 ı 2 r > ! "• «"* ()•» (20 hat) ItTlSaK ">7 O ö l p I ~\ ~>1 - ' Ugie UZ/ I / I - \KşdlTl 2 YatSl ^ 4 » v\\vvv cumhuriyet com tr Vogel'de yeni dönem • Haber Merkea- Bılgisayar ve endustn sektorundekı dergılen ıle bu pazarda lıderlığı elınde tutan Vogel'ın vonetım kadrosu yenılendı Genel Mudur Hermann W Paul yaptığı açıklamada, yenı hedeflennı, bılgısayar ve endustn sektoru konulannda uzmanlaşmak ve okurlanna daha kalıtelı hızmet verebılmek adına araştırma-gelıştırme çalışmalan ıçın yatınmlan bırer kaynak durumuna donuşturebılmek olarak açıkladı Chıp, Level ve MM Makına Magazın dergılennı bunyesınde bulunduran Vogel, bılgısayar dergılen arasında 41 192 satış ortalaması ıle lıder dummunda İzieyiciler rahatsız oldu • ANKARA(UBA)- Alman Lısesı oğrencılen A C Y\eA Y'nın ıntıhanna ılışkın haberler 178 Alo RTUK hattma şıkâyet konusu oldu RTUK'ten edmılen bılgıye göre ızleyıcıler en çok Interstar ıle Sho\v TV'yı şıkâyet ertiler Jzleyıcıler, ıkı gencın ıntıhanna ılışkın haberlenn olumsuz ımaj yarattığını, şeytana tapanlarla ılgılı oiarak venlen haberlerı doğru bulmadıklannı ve 'Çocuklara seyrettırmeyın' ıbaresıne karşın çocuklann ızleyeceğı saatte yayına venlmesının yanlışlıgını dıle getırdıler Yağdan uzak dupun • FRANKFURT(AA)- Yaglı besınler, bağırsak kansenne yakalanma nskını arttınyor Alman Gıda Kurumu (DGE) Başkanı Prof Gunther Wolfram, gunde 100 gramdan fazla yağ alan bır ınsanın. kalın bağırsak kansenne yakalanma olasıhgının oldukça arttığını bıldırdı lnsanlann gunluk yağ ıhtıyacının 60 ıle 80 gram arasında olduğunu belırten Prof VVolfram. ozellıkle hayvansal yağların zararlı olduğunu, buna karşılık bazı bıtkısel yağlann. kansere karşı koruyucu bır etkısının bulunduğunu soyledı Çağpıya 4 bin 861 yanıt • ANKARA(AA)-Mıllı Eğıtım Bakanhğı'nın 1997- 1998 eğıtım-oğretım yılı başında emeklı oğretmeniere yaptığı çağn uzenne 4 bın 861 sınıf oğrermenı bakanlığa başvurdu MEB. başvuruda bulunan bın 878 oğretmenın atamasını ıstedıklen merkezlere yaptı Atanan oğretmenlerden bın 598'ı goreve başlarken 280'ı ıse çeşıtlı nedenlerle gore\ yenne gıtmedı 52. YunusNadi Ödülleriiçin îstanbuVda anlamlı töre Törenin açış konuşmasını ga/etenıi/ imti\a/ sahibi Berin Nadi >aptı (solda). Çok sa>ıda konuğun katıldığı (ortada) ödül törcni sonrası, Borusan Oda Orkestrası, Şef Saim Akçıi >önetiminde bir konser \erdi (sağda). AYDINLIKBULUŞMA• Geleneksel Yunus Nadi odüllerının 52. sı Istanbul Liitfı Kırdar Kongre Merkezfnde öncekı gece düzenlenen törenle sahıplerıne verıldı Ödül törenı ve ardından venlen kokteyl, gecenın sunucusu Işık Yenersu'nun deyışıyle "Türkıye'nın aydınlık ınsanlan"nm buluşmasma sahne oldu. 1998 ÖDÜLLERİ KüHurSer\isi-Bu\ıl 52 "sı\erı- len 1998 Yunus Nadi Odullen on- cekı ak^am İstanbul I utfi Kırdar Kongre >e Sergi Sara>ı nda düzen- lenen torenle Sdhıplerını buldu Su- nuculuğumı tıvdtro sanalçiü Işık YenersıTnun >aptığı odul torenının açılıi} konuşmasını gazetemız ımtı- yaz sahıbı Berin Nadi >aptı C um- hurıyetçılerı sevgıyle selanılavan Benn Nadi. *\ unus Nadı Be> 'i an- mak benim için en bıi>uk ke>if\v if- rihardır. \mae>iNazmı\e Nadı Ha- nını'ı unutmamak la/jnı. Bir kadın erkegi hem \ezir. htııı de rvzil eder. Hepinize C unıhuri\tti okuduğunuz için. ondan hoşlandığını/ için te^ek- kur edİNorum \e imkân olduğtı ka- dar bu guzel gazetenın, bu namuslu gazetenın. bu medyasız gazetenin de- vamını dilıvorum" dedı 52, Yunus Nadi OdüUeri \ unus Nadı Odullenne bu yıl 326 kı>ı afiş. karıkatur, totoğraf, sosval bıhmler ara;>tırnıası, uzun metrajlı fılm. şıır. oyku veromandallannda toplam 480 >apıtla ba>\ urdu Atış dalındaodul Vurdaer Mtıntaş,Bu- lent Erkmen, IVIengu Krtel. Sadık Karamustafa \ e Fan Oral'dan olu- >an seçıcı kurul tarafından Veşinı Demir vc Esen Karoi arasında pay- laştınldı Odulu Cumhuriyet Vaktı Y onetım Kurulu t\esı Ztynep l şak- lıgil \ erdı kankatur Dalında, Semih Bakı- oğlu, Fernıh Doğan. İsmail Gulgeç. Kamil Masaracı \e Furhan Sel- çuk'tan ofu!>an se*,ıcı kurul odule Yavu/Ozhan'ılayıkgordu Ozhan'a odulu Cumhunjet Vakfı Yonetım Klurulu UyeM I^kTokuştaratından \ en Idı Fotoğraf dalında. Şakir Eczacı- başu Isa Çelik. Orhan Erinç, \ra Güler, Paul Mc Millan'dan olu^an seçıcı kurul ödulu. Kemal Gok \e Türker Cimcoz arasında pa> la^tır- dı Gök \e Cımcoz"a odulu \enı- gun A Ş Yonetım Kurulu Başkanı AlevCoşkunverdı Sosyal Bıhmler ^raştırması da- lında Bedia \karsu. loktanıış \ti-s, A>dın \> ba), TanerBerksm. Ahmet Taner Kışlalı. İ/yi'trin Onder \ e Fr- doğan le/iç ten olusan seçıtı kurul 'Vahıdettin, Mustafa Kemal ve MiJ- ü Mucadele' adlı yapıtı ıle Turgut Oakman'ı odulelayıkgördu Ozak- man'aodulunu gazetemız Genel \a- yın \ onetmenı Orhan Erinç \erdı L'zun Metrajlı Fılm Senaryosu dalında Tank Kkan. Macit Koper. Zeki Ökten, Ziya Oztan. Işıl Ozgen- turkve Memduh Un'den olusan se- çıcı kurul odulu Mehmet Gükağaç \ e Serap Gedik arasında paylaştır- Yunus Nadi ödül törenine katılan konuklar arasında F.mre Kongar, Doğan Hı/lan (solda), Bedri Ba>kam \e Semiha Berksoy (ortada) da vardı. Forenin sunuculuğunu Işık Yenersu üstiendL Ödül törenine büyük ilgiBaşbakan Mesut\ ılnıaz. IX*ı le! B.ı- kanı Prot Dr Hiknıct Sanıi 1 urk. De\ - let Bakanı Yucel Seçkiner Mıllı bğı- tım Bakanı Hiknıct Lluğba> Malıve Bakanı Zekerna Temizel De\ let Ba- kanı Husamettin Ozkan L laştırma Bakanı Necdet Menzir. Enenı ve Ta- bıı Ka>naklar Bakanı Cumhur Ersiı- mer Tarım \e Koy l^len Bakanı Mus- tafaTaşar Dev let Bakanı MustafaYıl- maz. De\ let Bakanı Ruştu Kazım Y û- ceten. Çe\re Bakanı İmren \\kut. Dev- let Bakanı Dr BurhanKara. Kultur Ba- kanı İstenıihan Tala>. Sağlık Bakanı Dr Halil İbrahim Özsoy. Devlet Bakanı Eyûp Aşık. Dev let Bakanı Hasan Ge- mici, Kadıkoy Beledıve Bdbkanı Sebmi Ozfurk, Kâğıthane Beledıve Başkanı \rif Calban, Turk-İş Genel Başkanı Bay ranı Meral. Mustafa Eknıekçi'nın eşı Aldoğan Ekmekçi Izniır Yazıbaşı Ekm Şenlığı Duzenleme Kurulu Baş kanı Fİİİ7 Tasboğlu Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel geceye telgrafla- ny la katıldı Dev let Bakanı Ca\itKa\akgonder- dığı nıesajda \unus Nadı'nın Turk basınında çok onemlı bır şahsıvet ol- masının yanında cumhurıvet tanhının butunu bakımından da müstesna bır kışılığe sahıp olduğunu vurguladı Cavıt Kavak mesajında ayrıca şun- lanbelırttı "\unusINadLkurtulussa- \aşını aklıvla. >un?ği\le \etum gucu>- le destekJemişnr. Vunus Nadi'nin ku- ruluşunu gerçekJeştirdiği ve bidere çok önemli bir miras olarak bırakbğı Cum- huriyet gazetesi ulusal bağımsı/Jık sa- l urkive C unıhuri>ıti ilı koşut bir tarihçeve sahiptir. Cumhuriyet ve basın tanhimı/ açısından bov lesine et- kilı olmuş olan Yunus Nadi adına va- nmyu/vıldan beriyanşmaduzenlcn- mesi toplumumuz için bir onur vesile- sidir. Cumhuriyet gazetesinin bu den- li önemli bir toplumsal sonınıluluğu veduvariılığı yeniliklere uy um sağlaya- rak hattaonculukyaparak yaşatmada gösterdiği gay reti alkışlnoruın." \ unui Nadı Odullen gecesıne, Odak Dersanesı Es Bank, Eczacıbaşı Top- luluğu Turkıye Gazetecıler Cemıye- tı Enıınonu Beledıyesı, Fenerbahçc KulubuBaşkanı A/JzVıldınm. Fener bahçe Kulubu 1 » onetım Kurulu Uvesı KöksaiOzbek Bılgı Ya>ınevı \e Kent TV çıçek gonderdı Ödül töreninin ardından. bahçede Çıgan mu/iği eşlığinde gerçekleştirilen kok- teyl oldukçacoşkıtlındu. (Fotoğraflar UĞURGUNYUZ-KUBILAYTUNTÜL) dı GokağaçveGedık'eodulunuga- zetemız Muessese Muduru Lstün Akmen verdı Şıır dalında Cevat Çapan, Do- ğan Hcdaa Attüâ İlhaaŞükran Kur- dakul ve Hilmi Yavuz'dan oluşan se- çıcı kurul, Nazmi Ağıl ve Mehmet Kazım Kumpasoğlu nu odule layık gordu Ikı şaıre odulu Cumhunyet gazetesı yazan Cüneyt Arcayürek \erdı Oyku Dalında, MehmetBaşaran, \ edat G'unvoL Selim İleıi Tank Dur- sun K. ve Sanıi Karaorenden olu- şan seçıcı kurul odulu, Gulseren En- gin ve Osman Şahin arasında pa>- laştırdı Ödulu turkıve Gazetecıler Sendıkası Genel Başkanı Ziya So- nay verdı Roman Dalında, Talip Apaydın. \hmetCemal.KonurF.r- top, Vluzafler l yguner ve Tahsin V ü- cel'den oluşan seçıcı kurul odulu DemirÖztü \ e HakanAkdoğan ara- sında paylaştırdı Odulu Turkıye GazetectlerCemıyetı Genel Sekre- terı Turgay Okayto verdı Borusan'ın konseri Odul torenının ardından, Borusan Oda Orkestrası bır konser verdı Sa- im Akçıl'ın şef. Ivan Koucher'ın so- lı»t olarak katıldığı konserde, Vhal- dinın k CoDcertoGrosso/OpJ,Na Il,ReMinör've A ivolonseheYaj- lı Çalgüar için Sonat / No.6, Si b ma- jör'veMozart'ın 'Senfoni.K\ 201, No 29, La Majör' başhklı yapıtlan seslendınldı Borusan Oda Orkest- rası uyelen aynca Mozart'ın Türk Marşı'nı >orumladılar Geceye. Demirtaş Cey hun, Tur- gay fişekçi, Ahmet Levendoğlu,Ay- şeSOİVTİ. işıl Ozgenturk. Fusun \kat- lı. Emre Kongar, Recep Bilginer, Guldal Mumcu. Doğan Hı/Jan. Ce- vat Çapan, Ali Ozgcnturk Vedat GunyoC RefikDurbaş. Mpay Kaba- calı, Halit Kıvanç. Pars Fuğİacu Fa- kir Bay kurt, Turkan Saylan, Nuret- tin Sozen, Doğu Perinçek. Leman Sam, Sumru Yavrucuk. HikmetŞim- şek,İzzttGQna>.Semiha Berksoy,Ze- liha Berksoy. Bedri Bay kam, Şakir Eczacıbaşu Orhan Duru. Sezer Du- ru, Dikmen Gurun. Erendiz \tasü, Şanar Y urdatapan. Feyza Hepçilin- girler, Fernıh Doğan, Nurer Lğur- lu, Mucap Ofluoğlu. Behiç Ak, Nec- la Arat, Bulent Ianla. \ni İpekka- ya.Gultekm Ç ızgen, Yurdaer Alün- taş. Deniz Kavukçuoğlu \c İsa Çe- lik başta olmak uzere çok sayıda ya- zar, sanatçı ve ış dunyasından ısım katıldı FRANSA 98 MESELA DEDIK ERDAL ATABEK CTALYA - NORVEÇ BREZİLYA - ŞİÜ Ge(,en pazar gunu "Babalar Gunıi"dekutlandı Kutlan- dı sozu dıl alışkanlığı. babalara da armağan alınarak gonullerı alındı Bu gunun, mağazalann er- kek reyonlannı hareketlendırmek ıçın ıcat olunduğunu so> leyenler haklı çıkıyor Bırturlu satılama- yan cuzdan kravat, gomlek kol duğnıesı turunden eşyanın guçlu bırpromosyonla e\ latları tarafın- dan alınıp babalara armağan edıl- mesı pıyasavı hareketlendınyor Babalarda, paralan kendı ceple- rınden çıkan annağanlan kabul ederken ne duşunuyorlar bılın- mez Ama, toplumlardakı "baba küftürij" bır gune sığnıa> acak ka darzengındır Bızde bu haftd bı- raz buralarda gczınclım dedık iskele babası... /~i ok yaygın bır baba nıodelı- V^ dır Sağlam bır karakten var- dîr. hıç sarsılmaz Hep bulundu- ğuyerdelokgıbıdurur Ağzınıaçıp bır tek laf ettığı gorulmemıştır Bu da ona "ağır adarrT kımlığı ka- zandınr Eğer bıryerlerdeyetkılı adam olsaydı çok makbule geçer "her şeyi bilen ama olgun dav ra- nıp konuşmayan baba" sıfatını kazanırdı Istedığı yere başkan se- çılırdı de yennı kım^ecıkler ala- mazdı Nıcegemılenngelıpnıce- lennın gıttığı, halatlann bağlanıp çozulduğu o ıskelede sarsılmaz bır ırade anıtı gıbı durur Değış- Babalar Giinii de Var... mezlığı kendısıne "herkoşuladi- rençli bir imanın sahibi olduğu" nıtelemesını kazandırmıştır Ha- yatta kendıne >on bulamayanlar gelıp ona baktıklan zaman "İşte yönıinü bulmuş bir baba" derler ve kendılenne çekıduzen venrler Gemı\ le sabah akşam oraya bu- raya gıdenlenn "nereyegittikleri" sorulduğu zaman ağır bır tavırla "Onu anaları bilir, babalar öyle iş- lerleilgilenınez"yanıtınıvenr As- lında hangı taraftan bakılırsa ba- kılsın, aynı iskele babasıdırama muthış bır karızması vardır Keş- ke her baba ondan bıraz ders al- saydı Babam öyle diyo... lanılan bu slogan zamanla yavıl- mış, arabalann arkasına "Babam Oy le Diyo" > a da "Babam Sağol- sun' n dıyeyazılaryazılmıştır u Ne dedin babam" turunden argo de- yışler "Nerelerdesinbabauk'" tu- runden bıçkın ağızları baba kul- turunün yansımalandır Aslında "Babam Oyle Diyo" sloganı toplumda yaygın olan "bi- rinin ağzuıa bakma"\i çok lyı ya- kalamıştır "Yukarsı Öyle Diyo", "Birileri Öyle İstiyo" gıbısınden otonteye tapma alışkanlığı bura- da bır çocuğun ağzından dıle ge- tınlmıştır Çocuk kulturundekı " Benim ba- bam senin babam döver" dey ışı ılerde, "Bizimkilersizinkilerinea- nınaokur"adonuşecektır Bırtur- lu kendı kışılığını bulup da "ben öylediyorum" demeyı becereme- B,ızım toplumun babacı kûltü- runu yakalamış, çok anlamlı bır slogandır Arabareklammdakul- yen bır kulturu bu slogan çok ıyı yansıtmaktadır Arabalann arkasına da "Babam Sağolsun" ya da "Amcam Sagol- sun" yazdıran beleşçı çıkarcılık bu toplumda ne dayılar, ne enışteler yaratmıştır KendiM bırşey yapmayı duşun- meden beleşe yatan kolaycılığın arkasında hep başkalanna sığın- mak yatmaktadır İşte. "Babam Öyle Diyo" sozlen de boylece bır reklam sloganı olmaktan çıkmış, bırtoplumsal ıdeolojınınozdeyı- şı oluveımıştır Sağolasın Baba Babafingo... / şte şımdı yanıJdınız Bu soz- cuk "fînk atan baba" demek değıldır Neden değıldır0 Çunku, oncelıkle babalar fınk atmaz. At- maz, çunku atamaz Zavallı babanın sabah evdençı- kıp ışe gıtmek, para kazanmak ıçın butun gûn çalışıp gene eve donmekten başka yaptığı bır şey yoktur (Böyle düşunmeyen hanımlar fakslannı lutfen Pazar Dergı'ye gondersınler Bu ışlere onlar ba- kıyor) Onun ıçın babanıza bıraz acı- yın Onlarneannelergıbı ovulmuş, ne çocuklar gıbı ustune tıtrenmış- tır Babalık dedığınız belalı bır ış- tır Baba olacağım dıye canı bur- nundan çıkan erkekler baba ol- duktan sonra ellennden başka ye- nne bakılmaz olmuşlardır Onlar da ne y apsınlar, ellennde "Babalar Günü"nden başka bır şey kalmadığı ıçın o gunu bekler olmuşlardır Babafingo'yagelın- ce, bu bır Italyanca gemıcılık te- nmıdır Yelkenlı gemılerde dıreklenn ustunde bulunan en yuksek par- çaya "babafingo" denmıştır Bu te- nme de açıklık getınyoruz kı bu masum yelkenlı dıreğıne başka mana verenler varsa artık utan- maları gerekır Boyle yureklennı çurutup de her laftan bır mana çıkarmak doğ- ru bır ış değıldır Insan bıraz da ly ı şeylere akıl yormah değıl mı 9 Bu arada "ballıbaba"yı sığdırama- dık Oysa babalann en doğalıydı Ağzınıaçardasesıçıkmazdı Ney- se o da haftaya kalsın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog