Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAM 17 EBahçe'nin yeni çalıştıncısı bilgi edinemediğini söyledi Löw: Kasetler yetersiz HtLJVlİTÜRKAY FenerbahçeTeknik Direktö- rü Joachim Löw. fiıtbolculan lanımak amacıyla kendisüıe verilen kasetlerden yeterlı bılgilen edine- mediğini söyledi. Önceki gece tsıanbul'a dönerek yeni sezon içm çalışmalara baş- layan Alman asıllı çalıştıncı. "Kasetler- den yeterli bOgilen elde edemedinı. Kesin karanmı vermem için 9 giine ihtivacım var. Burada vapacağımız çalışmalarda flılix>lcularuı her biri için gerekli bilgiJe- ri edinmefirsafjbuJacağım. Camiaıun bü- yük olduğunu biliyorum. Herkes benden büyük başanlar bekliyor. tşi baştan sıkı tutmak zorundayım. Kimseye tstviz ver- meyeceğinr dedı. 10 Temmuz tarihinde Stuttgart'a gıde- cekJerinı, burada 15 günsürevleyoğun bir tempoda çalışacaklannı ve lstanbul 'a ha- zır döneceklerini belırten Joachim Löw, Almanya öncesinde tstanbul'da yapacak- ları idrnanlarda da futbolculara aşın de- recede yükJeme yapacağını söyledi. Ya- bancı futbolcularla ilgili olarâk hemen hemen yeterli bilgiye sahip olduğunu, bu fijtbolculann bazılannı daha önceden de tanıdığını ifade eden teknik adam, Salou konusunda Duısburglu yönetıcilerle an- laşma sağlanmaması halınde elinde alter- natıf bir ısını bulunduğunu da kaydetti. Salou için görüşme Bu arada Mılano'da bulunan F.Bahçe Futbol Şube Sorumlusu AB Yddınm'ın bugün Stuttgart'a geçerek Salou için Du- isburglu yöneticilerle bir araya gelerek bu transfen görüşeceği öğrenildi. Duisburg- luyönetıcilerlekarşılıklıfikiralışverişm- de bulunacak olan Yıldınm, bu transfen çözmesı halinde karşılıklı el sıkışılacak. Aksi durumda Togolu futbolcunun trans- fennden vezgeçilecek. Görûşme bugün gerçekleşrnezse yanna kalacak. Galatasarav yeni sezon öncesinde kamp için İsviçre'nin yolunu tuttu. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) Terim: HedefŞampiyonkorLigi ARİFKIZILYALIN Son iki yılın şampiyonu G.Saray, yeni sezona, "Şampiyoniar Ligi'nde çeyrek final" sesleri ile merhaba dedi. 35 kişilik dev bir fut- bolcu ordusu ile 1 aylık 2 aşamalı kamp için Isviçre'ye giden San-Kır- mızılı ekibin Teknik Direktörii Fatih Terim, hareketten önce Cumhuri- yet'in sorulannı yanıtlarken, "Yaşa- mın ber anında oîduğu gibi futbolda da kotay bir şey yok. Bu yıl öncerigi Av- rupa küpalaruıa verecegiz" dedi. Iki yıldır Türkiye Şampiyonlu- ğu'nu yaşayan G. Saray'ın yine 3-4 kulvarda birden yanşacak kapasitede olduğunu, ancak San-Kırmızılı ca- mianın kendilerinden Avrupa kupala- nnda başarı beklediğini vurgulayan Terim, "Yeni sezon programımızda öncetiği elbette ön eleme ile başlava- cağımız Şampiyonlar Ligi'ne vermek istiyoruz. Artık taraftanmız bizim Şampiyonlar Ljgj'ndeki maç progra- munızı uzatmamta istiyor. Kadromuz bu hedefler için yeterli" dedi. Brezilyalı kalecı CladioTaffareTin transferini kendısinin istediğini kay- deden Terim, "3 yılhkbir ftafya dene- yimi var. Tecrübeli, çevik ve iyi bir sporcu. Ondan uzun vadede yarar- lanmak istiyoruz" dedi. G. Saray'ın lsviçre kamp kadro- sunda Hagi, Popescu, FîKpescu ve Taf- farel'in yanı sıra askerlikle ilgili iş- lemleri olan Okan'la Ufiık da yer al- madı. u n ıı n • Türkiye'nin de katıldığı 12. Yıldızlar Dünya Serbest Gü- reş Şampiyonası 2-5 Temmuz'da Ingıltere'nin Manchester ken- tinde yapıîacak. • Milletler Kupası fınal müsabakası ilk maçı yann saat 16.00'da Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı ile Polonya Milli Takımı arasmda Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıîacak. • 2. Etap Kulüplerarası Ritmık Ciınnastik Yıldızlar ve Bü- yükler Final yarışmalan bugün Ankara'da yapıîacak. Yanşma- lara Edırne Cimnastik Okulu, Denge , Cimentaş, ODTÜ, De- mirspor, Sümerbank, Yenişehır'den toplam 75 sporcu katılacak. • Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası yarışmalan yann saat 09.00'da Ankara'da Bel-Pa Buz Pateni Sarayı'nda yapıîacak. Şampiyonaya 7 kategoride 90 sporcu katılacak. • Ümitler ve Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası bugün Yu- Soslavya'nın Belgrad kentinde yapıîacak. I Genç Milli Takım'da, Fenerbahçe ve Beşiktaş, gibi büyük kulüplerin alt yapısında uzun yıllar başarıyla görev aldıktan sonra Antalya, Istanbulspor, Kartal gibi ekiplerde çalışan Ad- nan Dinçer, Bakırköyspor ile anlaştı. Adnan Dınçer, Bakırköys- por'da atılım yapmak istediğini belirtti. • Kadıköy Belediyesi ile Erenköy Avcılık ve Atıcıhk Ihtisas SporKulübü tarafından düzenlenen Kadıköy Beledıye Başkan- lığı I. Skeet Atış Şampıyonası yann saat 09.00'da Ümraniye Aöş Poligonu'nda gerçekleşecek. • Dün koşulan at yanşiannda 6-9-17-4-4-12 kombinesim bi- lenler 876 milyon 458 bin 500'er TL kazandılar. • ' * Magnu özünden 68 Atatürkçü öğretmene 6 bıyık' soruşturması ÖMER YURTSEVEN DENİZLİ- Konya'ya sürgünedilen Denızlili Ata- türkçü öğretmen AM Karhk hakkındaki atama karan, dün Milli Eğitim Bakanlı- gı'nın ivedi yazısıyla 2. bir emre kadar durduruldu. Öte yandan Karlık hakkında imzasız bir dilekçeden ötü- rü Denizli Valiligi'nce "bı- yık soruşturmasr açıldıgı öğrenildi. Karlık'ın sürgününe tep- kiler üzerine dün Milli Eğı- tim Bakanlığı'ndan gönde- rilen yazıfı emirle " Kar- lık'ın 2. bir emre kadar De- ni/li'den ilişiğinin kesilme- mesi" ıstendi. Öte yandan Karhk'a yö- nelik yeni bir soruşturma açıldıgı öğrenildi. Devlet- ten hiçbir yardım almadan sekiz yıllık okul yapımına öncülük etmesi ve aydın ol- masından ötürü soruşturma kıskacına alınan Karlık, yıl- dınlmayaçahşılıyor. Geçen hafta bölge idare mahkeme- sinin tedbir kararına karşm Milli Eğitim Bakanlığı tara- fından haksız yere yeniden Konya'ya sürülen Karlık hakkında şimdi de "foyık" somştunnası açıldı. Valilik, imzasız olduğu öne sürülen bir şikâyet dilekçesini işle- me koyarak olayı soruştur- masi için iki müfettiş görev - Iendırdi. Kimliği meçhul şı- kâyetçinin, öğretmen AIi Karlık'ın bıyıklannın uzun olduğunu gerekçe gösterip kılık kıyafet yönetmeliğine uymadığını öne sürdü. Bu dilekçe üzerine açılan so- ruşturma çerçevesinde mü- fettişler, Kayabaşı Köyü'ne giderek Atatürkçü öfretme- nin kılık ve kıyafetinin ye- rinde olup olmadığını araş- tırdı. Okullann kapandıgı bir dönemde gündeme gelen şikâyet dilekçesi dikkat çekti. Bu arada müfettişler, şu anda eğitim-öğretime kapalı olan okula giderek Karlık ile görüştüler, ancak okul kapalı olduğu için her- hangi bir tutanak tut- madılar. Karlık hakkında açılan "bıyık soruşturması", bar- dağı taşıran son damla oldu. Kayabaşı Köyü'nde, tayin ve bıyık soruşturmasının şaşkınlığını yaşayan öğren- ci ve veliler atama karanna tepkı gösteriyorlar. Atina Kıbrıs'a yükleniyor • Baştarafı 1. Sayfada GKRY ve Yunanistan askeri güçlerinin "bir biitün" olduğunun tekrandır. Kıb- ns'ta Türkiye'nin karşısında GKRY değil, Yunanistan vardır gerçeğini. sayın Cum- hurbaşkanı daha da "resmileştiriyor". Üçüncü mesaj daha da önemlı: Ege bir Yu- nan denizidir diyor. Atina'dan gelen önemli konuk, "Biz Ege'yi Türkive'ye kapatrvoruz. Kıbrts'ın tamamını alarak, Akdeniz'i de kapataca- ğtz" anlamındaki Yunan niyetlerini, hiç- bir kuşkuya meydan vermeden, net bir biçimde açıklayıveriyor. Uluslararası fo- rumlarda, federasyon olsun, iki halk bira- raya gelsin "tezini" savunanlar nerede? Ege'de Türk - Yunan dostluğunu ve ban- şı istiyoruz diyen bazı Yunan bakanlan yalan mı söylüyorlardı? Sayın Cumhur- başkanı'na teşekküretmek gerek. Uygu- lamada geçerli olan "gerçek Yunan poli- tikasmı", açıklamalan ile gözler önüne sermiştir. Açıkça, a) Ege'nin bir Yunan denizi olduğunu kabul ederseniz, b) Ada- nın tümünü Rumlara bırakıp Akdeniz'i de Anadoiu'ya kapatmamıza karşı çık- mazsanız, Türk - Yunan ilişkileri şimdi- likdüzelirdemektedir. Arkasındanbirde şantaj yapmaktadır: Eğer Türkiye bunla- n kabul etmez ise Yunanistan, AB ile Tür- kiye'nin arasını açmayı sürdürecektir. Aslında devlet adamlan, Sayın Cum- hurbaşkanı gibi açık ve net konuşsalar devletler de hükümetler de karşılannda- kilerin ne îstedrklerini, neyi isternedikîe- rini daha iyi anlarlar, boşuna kürek çek- mezler. Örneğin Avrupa'dan, Ameri- ka'dan bazı politikacılar, bazı işadamlan (Hollbrooke gibi) gelip bizimkilerin ka- fasını kanştınyorlar: Yahu biraz ödün verin, işler güllük gü- listanlık olacak diyorlar. Bizim millet de biraz saf ve de iyi niyetlı olduğu için ina- nıveriyor. Hatta. emekli bazı bakanlar, dipiomatlar bile, herhalde iyi nıyetlerin- den olacak, kanıveriyorlar. Yeni patronlanna iyi görünmek gibi bir niyetlen olduğu aklımızdan bile geçmez. Onun için, içtenlikle, Yunanistan'ın GKRY'nin gerçek niyetlerini ortaya ko- yan Kostis Stefanopulos, bizim, içerdeki "işbirlikçUerin" de agızlannın payını ver- miş olmadı mı? Böyle dürüst devlet adamlanna bayılmamak elde mi? Her şey bir yana, Yunanistan ve GKRY, politika- lannı açık açık ortaya koyuyorlar. Türki- ye de, özellikle bu hükümetle. Yunan ger- çekçiliğine karşın. "Türkiye'nin ulusal çıkariaruun smıriannı" çızmiştir. AB şan- tajının Kıbns'ta ve Ege'de ışlemeyeceği- ni, uygulamaları ile ortaya koymuştur. AB, Yunanistan ve GKRY, Ankara'nın direncini kırabilmek için, "içerdeki baa çevrelerrdevreye soktuMncak bunlann da maskesi yavaş yavaş auştüğü için, et- kili olamazlar, iş o kadar basit değil, pa- buç pahalı, işin sonunda köşeye sıkışmak da var. Bakalım, Stefanopulos'un Yunan ve Rum gerçekçiliği doğnıltusunda ortaya koyduğu tutuma karşı Demirel Türki- ye'nin gerçekçiliğini nasıl sunacak?.. Bi- zim onlar gibi fanatik olma zorunluluğu- muz yok. Ama, Sayın Demirel, Türki- ye'nin ulusal çıkarlannın Kıbns'ta ne an- Ia'm tâşıdığıhı açık bir biçîmde ortaya ko- yacaktır. Zaten gıdiş nedeni de budur. Kıbns konusunda' dışardaki bazı çevre- lerle dirsek teması içinde olanlann da ar- tık gerçekleri görmeleri ve akıllannı baş- lanna almalan gerekiyor.. sonra, ileride başlan çok ağnr. Üniversitedeki yığılmantn nedeni eski adaylar * YUSUFZtYAAY Ünrversiteönündeki yığıl- ma, ÖSYS'yi daha önce ka- zanamayip tekrar girenlerin oluşturdufu talepten kay- naklanıyor. Geçen yıl ÖSYS"ye521 bın 114 lise son smıföğrencısı baş\ urur- ken, sınava başvuranlann 609 bin 662'si ise daha önce smavı kazanamayıp yeniden girenlerden oluştu. Üniver- sıte sınavlanna geçen yıl ılk kez girerek kazanan lise son sınıf öğrencilerinin oranı yüzde 18.6'da kahrken, daha önce kazanamayıp tekrar gi- ren ve kazananlann oranı yüzde 40.42 ile ilk kez giren- lerin 2.5 katmı buldu. Üni- versite Öğretim Oyeleri Der- neği Başkanı Prof. Dr. Bur- han Senatalar. yığılmanın önlenebilmesı için nüfus ar- atv'ye silahlı saldırı tstanbul Haber Servisi - atv 2000 binası dün gece kurşunlandı. Binanın ön ka- pısına iki kurşun isabet ettı- ği belirlenırken olayda can kaybı olmadı. Güneşli Basın Ekspres yoluna plakası belirleneme- yen bir araçla gelen saldır- ganlar, atv 2000 binasını kurşun yağmuruna tuttular. Saldırganlann olaydan son- ra hızla uzaklaştıklan bildi- rildi. Saldırganlann asıl he- defierinin Sabah gazetesi ol- duğu ve köşe yazan Selahat- tin Duman'a duyduklan tep- kı nedenıyle eylemi gerçek- leştirdikleri ileri sürüldü. Duman'ın KaradenizlileT hakkında yazdığı bir yazı nedenıyle üç gündür Sabah gazetesi önünde protesto gösterileri yapılıyordu. tış hızının düşüriilmesi ve mesleki eğitımin yaygınlaş- tınlması gerektığini söyledi. Ortaöğretimle yükseköğ- retim arasında kopukluk ya- şanıyor. Lise son sınıföğren- cileri, daha önce sınavlara gırmesine karşın bir yükse- köğretim programına yerle- şememiş lise mezunlan ve halen ünıversitede öğrenım görenler ünıversite sınav uıa giriyor. Ünıversite önünde birikmeye neden olan eski adaylar, liseden yeni mezun olarak üniversite sınav ına ilk kez giren gençlerin önünü kesiyor. Bir üniversıtede öğ- renciyken sınava yeniden gi- renlerin yanı sıra ikinci bir üniversite okümak isteyen üniversite mezunlannın art- ması da üniversiteye olan ta- lebin şişmesine neden olu- yor. Üniversite sınavlanna 1997'de katılan toplam 1 milyon 398 bin 367 adaydan 445 bin 226'sı üniversiteye girebildi. Sınavı kazananlar arasmda daha önce başansız olanlann sayısının, ilk kez girip kazananlardan 2.5 kat fazla olduğu görüldü. BuyılÖSYS'yebaşvuran 1 milyon 359 bin 579 aday- dan ancak 262 bın 36O'ı sı- nav sonucunda devlet. vakıf, KKTC ve yurtdışındaki üni- versitelerin lisans ve önlisans bölümlerine girebilecek. DtE \erilerine göre ülke- mızdeki yükseköğretım gör- meye aday çağ nüfusu geçen yıl 5 milyon 142 bindi. Bu yıl bu sayı 5 milyon 102 bi- ne ındi. Yükseköğretimdeki çağ nüfusu önümüzdeki yıl 5 milyon 63 bıne, 2000 yılın- da ise 5 milyon 25 bine ine- cek. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada denini soruyorlar. Adres olarak yüksek rakımlı te- pe gösteriliyor. O tepe, tepe tepe kullanacağı bir partiyi hazır mı tutmak istiyor? Sözü dolandırmanın gereği yok. DTP'nin açılışı için, daha önce DerieTopla Partisi demiştik. Daha gerçek- çi tanım sanınz şu: Demirel'in Tapulu Partisi... DTP'nin orta vadede DYP'de çözülmelere neden olacağı öngörülüyordu. DYP'den kopanlar baba oca- ğının emanetine sarılacak, yola devam edecekti. Ol- madı. DTR'nin, kuruluşunun hemen ardından hükümet ortağı olmasının, öngörülen seyri nasıl etkilediği net olarak bilinemez. Bugün gelinen noktaya bakalım. Önceki gün Yılmaz-Cindoruk görüşmesi başladı- ğında başkentte bir dalgalanma oldu: -Ne oluyor, DTP hükümetten çekilebilir mi? Aslında bu, olanaksıza yakın bir olasılıktı. Ancak Ankara'da hele son dönem yaşananlardan sonra hiç- bir şeye "olmaz" demek olmazdı. Sonuç tanıdık çık- tı: -Hükümete devam ederiz ama, şartlanmız var... DTP'nin dokuz saatlik Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının sonuçlan, dün Genel Başkan Yardımcı- sı Yıldınm Aktuna tarafından açıklandı. DTP'nin me- mura yüksek zam yapılmasından yurtdışındaki yurt- taşlanmızın oy kullanmasına kadar uzanan yedi iste- mi özünde hükümet/n de hedeflerini oluşturuyor. Ak- tuna bu istemleri sıralarken "Ben çok kazak birerke- ğimdir, bulaşıklan-çamaşırları ne zaman yıkayacağı- ma ben karar veririm" diyen eşi anımsatıyordu. Koalisyon ortaklannı kader öylesine birbirine bağ- ladı ki... Kapı da dışandan kilitli görünüyor. Ülkemizde oluşan siyasi yapı, partileri genel mer- kez ve milletvekillerinden ibaret kılmıyor. Örgütler her ne pahasına olursa olsun partinin iktidar ortağı olma- sından yana tavır koyuyor. Bu baskıyı CHP de kendi içinde hissediyor. Ama, konumuz sağ, sol yapmaya- lım. DTP kadrosunun da istemi iktidarda olmak ama, partinin ağırlığını daha fazla hissettirmesi koşuluyla. DTP arada bir posta koyuyor görünsün, varsın biçim- sef olsun... Yılmaz bu ortama ayak uydurmakta zorlanıyor mu? Sanmıyoruz. Yılmaz adım atmakta zorlantr ama, ayak uydurmakta zorlanmaz. Neden? Zaten ANAP içinde benzer bir yapıyla karşı karşıya. Onlarla nasıl diyalog kuruyorsa, DTP'yle de aynı diyaloğu kuruyor. Belki ANAP içindekinden daha kolay yapıyor. DTP laboratuvan... DTP, deyim yenndeyse ANAP ile DYP arasındaki güç çekişmesinin laboratuvan gibi. DYP elde cüzdan, fngiliz anahtan, kerpeten ne varsa DTP'ye yükleniyor. Ne pahasına olursa olsun sökmeyi hedeflıyorlar. ANAP da buna karşılık DTP'yi ayakta tutmak için ne gerekiyorsa yapıyor. DTP Meclis'te sınırda. Grup kurmak için gerekli 20 milletvekiline sahip. Bir kişi daha koparsa gruptan dü- şüyor. Komisyonlardaki üyelikleri sona eriyor. Böyle bir duruma ANAP'ın izin vereceğini sanmıyoruz. Zi- ra ANAP'ta şimdiden "nöbetçi" ya da "seyyar" diye- bileceğimiz her partiye takılabilir portatif milletvekil- leri hazır bulunduruluyor. Ola ki DTP'den ayrılsn olur- sa sayı hemen 20'ye tamamlanacak. ANAP'ın DTP'nin seçime kadar diri durmasını sağ- laması gerekiyor. Şu aşamada ANAP, DTP'lileri par- tisrne kabul edemez. Çünkü, her transfer seçimde lis- tenin üst sırasına yazılmış bir isim. ANAP'ın milletve- killeri doğal olarak bunu istemiyor. Önceki günkü gö- rüşme sonrası yayılan, "ANAP'la DTP seçimde bir- likte hareket edecek" haberi, vurguladığımız gibi DTP'yi diri tutmaya yönelik. Mesaj şu: "Ey DTP'liler seçimde ne olacak halimiz diye dü- şünmeyiniz. En kötü olasılıkla ANAP'la birliktesiniz." Bu durum, yazının başında vurguladığımız Demi- rel'in Tapulu Partisi anlayışıyla özdeş değil gibi görü- nüyor. Seçime kadar ne olur bilinmez. Ancak DTP özelinde yaşananlar merkez sağın içinde bulunduğu sığlığın göstergesi. Merkez sol ve merkez sağdaki dağınıklık birbirin- den etkileniyor. Birindeki çıkış ötekini de etkileyebi- lir. Ama seçim ortamına girilirse, milletvekilleri ne ana dinlerler ne baba... Ortalık ana-baba gününe döner! w Barış için Ortakhk Merkezi açıhyor ALPERBALLI ANKARA - Banş İçin Or- takJık Programı Eğitım Mer- kezi (BlOEM). 29 Haziran Pazartesi günü Genelkurmay Karargâhı'ndadüzenlenecek törenle açıhyor. Orgeneral Çevik Bir tarafından yapıl- ması planlanan açılış konuş- ması, emeklilik tartışmalan- nın yaşandığt son dönemde mesaj olarak algılanan bi- çimde, Genelkurmay Başka- nı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı tarafından yapıîa- cak. Ortaklık Programrnın hedefleri şöyle belirlendi: "l'hısal savunma planlama- sı ve savunma bütçeleme fa- aliyederinde görünülürlüğü sağlamak. savunma kuvvet- lerinin demokraa'k kontroiü- nü gerçekleştirmek, Kaühm- a ülkelere banşı destekleme harekân, arama ve kurtarma harekâü yapabilme veteneği kazandırmaz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog