Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ 14 TELEVIZYON ÜNUN rİLMLERİ 10.00/ctv/Paris'iSon.. Ayrıntı yanda Yalıuzca Aşk 12.00 TRT 3 Biyografik /77\ (For Love Alone) - Filmde; Ivana Trump'ın vî/ kendi notlanr.dan uyarlanan hayat öyküsii anla- tılıyor. Çekoslovakya kayak takımında olan fakir bir genç kızın yükselişi, Amerikan jet sosyetesine giri- şi ve bunun getirdiği acılar konu ediliyor. Yönet- men: Michael Lindsay Hogg. Oyuncular: Stephen Col- üns, Sanna Vraa, Madeline Kahn. Bombaa Çocuklar14.15 Show TV Macera /Çs (Captain Nuke & Bomber Boys) - Frank, Mic- vîy key ve Sly birer lise öğrencisi gençtir. Bir gün, terk edilmiş bir binada bulduklan FBI'a ait atom bombası hayatlannı tamamen değiştirir. Bombayı FBI'a teslim etmeden önce fidye istemeye karar ve- rirler, ancak olaylarbekledikleri gibi gelişmeyecek- tir. Yönetmen: Charles Gale. Oyuncular: Joe Man- tegna, Joanna Pacula. înieyen Nağmeler 15.00 Kanal D Duygusal /^>ı Nışanlısının ölümünden sonra genç birkızla iliş- ^y ki kuran ünlü bir şarkıcı ile onlan ayırmaya ça- lışan kötii biradamm öyküsü. Safa Önal'ın senaryo- sunu yazıp yönettiği film; Zeki Müren için özel ola- rak hazırlatılmış, öykü olarak kusurlar tasıyan, kah- ramanlann yerli yerine oturtulmadığı. amacına ula- şamamış. romantik. duygulu bir ilk yapıt ömeği. Baş- rollerinde Müren'in yanı sıra Mine Mutlu, Önder So- mer, Çolpan llhan ve tsmet Ay yer alıyor (1969). Camflla 15.05 TRT 2 Duygusal /TT\ (Camilla) - Freda. ünlü bir piyanist olmak iste- VÜ' mektedir. Kocasıyla bozuk ilişkilerini düzelt- mek için gittikleri tatil yerinde tanıştığı Camilla ad- lı yaşlı keman sanatçısı ona çok şey öğretecektir. Yönetmen: Deepa Mehta. Oyuncular: Jessica Tandy. Bridget Fonda, Maury Chaykın. Elias Koteas. CiKeii Kız 15.15 atv Duygusal /£"> Türker Inanoğlu'nun yönettiği. başrollerini Kar- vTVtal Tibet ve Filiz Akının paylaştığı filmde: bir bar kadınına âşık zengin aile çocuğu ile işportacılık yapan fakir kızın öyküsü anlatılıyor. 16.20 / Interstar / Çaylak Ayrıntı yanda AJevüTepder 17.15 Kanal 6 macera /fN (The Burning Hills) - Küçük bir kasabayı ele \Zs geçiren Satan ve adamlan her istediklerini yap- maktadırlar. Ancak asıl amaçlan tüm vadıye sahıp olmak isteyen bu grubun teker teker çiftçileri öldür- mek zorunda kalmalan, birçok probleme neden ola- caktır. Yönetmen: Stuart Heisler. Oyuncular: Tab Hunter. Natalie Wood(1956 ABD. 94 dk). GetinlikKızlar 18.15 ShovvTV Duygusal Sanatçı bir babayla, cezaevindeki annelerini öl- müş sanan üç kız kardeşin duygusal öyküsü. Atıf Yılmaz'ın yönettiği filmin başrollerinde Sadri Alışık, Zeynep Değirmencioğlu, Meral Taygun, Ye- şim Tan ve Göksel Kortay yer alıyor (1972). Yeni Kr Hayat 20.15 ctv Macera (A Changed Man) - Hayatı boyunca mutlu ol- mak için çabalayan Yann. arzuladığı yaşamı bir türlü yakalayamaz. Kendini başansız bir yazar ola- rak gören Yann, sorunlannı unutmak için içmeye başlar. Bir süre sonra Lily ile tanışrnası ise hayatını büyük ölçüde etkileyecek ve olumlu adımiar atma- sını sağlayacaktır. Yönetmeniiğini PatrickJamain'in üstlendiği filmin başrolünde Bemard Giradeau var. Fotoğraftaki Sır 21.00 Prima Macera (Eatal Esposure) - Jamie Hurd eşinden yeni boşanmış, dul bir kadındır. Bunun sıkmtısından kurtulmak için iki oğluyla beraber Spruce Adası'na tatile gider. Ancak ailenin huzurlu tatili. çektikleri fo- toğraflann karışmasıyla birlikte altüst olur. Yön: Alan Metzger. Oyn: Mare Winningham. Nick Man- cuso, ChristopherMcDonald(199l ABD, lOOdk). 22.00 / HBB / Zengin... Aynnt yanda Hayalet Köpeğim 22.00 interstar Macera (My Gbost Dog) - Yönetmeniiğini John Putch'ın üstlendiği. başrollerini Russ Tamblyn ve John Philip Lavv'ın paylaştığı filmde. annesiz küçük birço- cuğun trafık kazasında kaybettiği köpeğınin günün birinde tekrar hayatına girerek ona sorunlannı çöz- mede yardımcı olması konu ediliyor. Çok Yakın ve.» 23.50 Interstar Duygusal (L'p Close and Personal) - Yönetmeniiğini Jon Avhet'nin üstlendiği, başrollerinde Robert Red- ford. Michelle Pfeiffer, Stockard Channing ve Joe Man- tegna gibi oyunculann yer aldığı filmde; yerel tele- vizyonlarda hava durumu sunuculuğu yapan Tally Awater'ı halkın güvendiği karizmatik bir kişiliğe dö- nüştüren ünlü bir spikerin zamanla ona âşık olmasıy- la gelişen olaylar anlatılıyor. Kedi Kız 00.40 Kanal D Gerilim ©(Cat People) - Irena ve Paul Gallier adında iki kardeş seks sonrasında pantere dönüşmektedir. Tekrar insan olmalan içinse birilerini öldürmeleri gereklidir. Bu arada iki kardeş arasında 'tanımı zor' bir ilişki vardır. Yönetmen: Paul Schrader. Oyuncu- lar: Nastassia Kinski, Malcolm McDowell, John He- ard( 1982 ABD. 118dk). /C?\ /CT\ C) Yabana Yerliİzleyin Orta Değmez RADYO CUMHURİYET'TE BUGÜN Cumhuriyel O7.4 06.00 Hafta Sonu Ezgi- leri 09.00 Cumartesi Ate- şi (Handan Söğüt) 11.30 Yönetim ve Değerfer (Fe- rudun Kandemir) 12.00 Insana Dair (Irfan Yıldız) 13.30 Tangonun öykü- sü (Fehmi Akgün) 14.00 Bir Türkü Bin Yürek (Ley- la Köse) 16.00 Odak Noktası (Ahmet CemaO (Tekrar) 16.40 Lambalı Radyo (Cem Yazıcı) 18.30 Aydınlanma (llhan Selçuk) (Tekrar) 20.00 Makrofon (Çağatay Öz- türk) 22.00 Şiir Dünyası (Turgay Fişekçj) 23.00 Engin Evin'le Bir Saat 24.00 Sırdaş (Özden Top- rak) 02.00 Köşe Taşları (Oya Özarslan). Tel: (0212 513 80 06) Faks: (0212513 7719) •k Ana haber bültenleri saat 13.00'te ve 18.00'de yayına girecektir. • 13.30 Tangonun Öyküsü: Fehmi Akgün'ün ha- zıriayıp sunduğu programda, 1920'li yıllarda Ar- jantin'de Carlos Gardel ile başlayan "sözlü" döne- min kadın ve erkek ılk tango şarkıcıları tanıtılıyor • 14.00 Bir Türkü Bin Yürek: Leyla Köse, prog- ramında halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akki- raz'ı konuk ediyor. • 20.00 Makrofon: Çağatay Öztürk. sanatçı Zu- hal Olcay ile "Sanatta çok yönlülük" konusunu tar- tışıyor. TRT1 10.05 Gençlerle 'dünya' TV Servisi - Farklı ke- simlerdeki gençlerin birara- ya gelerek düşüncelerini açıkladıkiarı "Gençlik EvP'ndebu hafta "dünya" konusu tartışılıyor. Canlı ya- yımlanan programa. Ezgi Topluluğu müziğiyle katı- lırken, "Nutuk"tan da bö- lümlerokunuyor. Programı Ömer Faruk V ılmaz ve Bahattin Yaşar yönetiyor. TRT2 11.10 Senfoni Orkestrası TV Servisi - Klasik mü- zik programı "Konser Sa- lonlarındaıT'ın bugünkü bölümünde Bilkent Senfoni Orkestrasrnın konseri ek- rana geliyor. Şef Jean Fo- urnefnin yönettiği orkest- raya solist olarak ıdil Biret eşlik ediyor. Yönetmeniiği- ni ise Taner Kaltalının üst- lendiği programda Pierne, Ravel, Chaussonun eser- leri seslendiriliyor. TRT1 15.05 'Her Şeye RağmerT TV Servisi - Sağlık prog- ramı "Her Şeye Rağ- men"nin bu bölümünde Al- manya'da yaşayan Türk ve Alman özürlülerle, Türki- ye'deki özürlülerin yaşadık- ları sosyal çevre ve rehabi- litasyon olanaklan karşılaş- tınlıyor. Faruk Öztimur'un sunduğu programın yönet- meni Feridun Keşir. TRT 2 20.35 'Karalama Defteri' TV Servisi - Doğan Hız- lan'ın sunduğu "Karala- ma Defteri"nin bu haftaki stüdyo konuğu. Prof. Dr. Erdal İnönü Yapım ve yö- netimini Emel Uygur'un üstlendiği programda; Inö- nü'nün ''Anılar ve Dflşün- celer" adlı kitabı üzerine söyleşi yapılıyor. TRT 2 22.45 'Carmina Burana' TV Servisi - "5. Aspen- dos Uluslararası Opera ve Bale Festivali'" programı- nın bu bölümünde Ankara Dev let Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Carl OrfTun "Carmina Bura- na" balesi ekrana geliyor. Sunuculuğunu Ekrem Ta- mer'in üstlendiği programı Taner Kaltau yönetiyor.Or- kestranın şefliğini Naci Öz- güç yapıyor. Brando'nun akıl hocalığıTV Servisi - New York'a sinema-te- levizyon eğitimi görmek için gelen Clark Kellogg'un (Broderick), bu kente ayak basah henüz bir saat olmuşken bavulu ve parası çalınır. Bu durum, Vermont'dan kalkıp gelmiş. sinema okuluna gidecek parlak bir genç için hiç de iyi bir baş- langıç değildir. Okul kitaplarını bile alamayacak ka- darparasızkalmıştır. Yardımını isteye- bilecegi kimsesi yoktur. Tüm eşyaları- nı çalan taksi şoförii Victor Ray (Kirby), bir gün tekrar karşısına çıkar ve ona red- dedemeyeceği bir iş önerisinde bulunur. Ray'in karanlık işlerle uğraşan amcası Carmine Sabatini (Brando) , şimdi Clark'ın patronu olacaktır. Sabatini, Nevv Yorklubirithalatçıdır. Interstar 16.20 Çaylak - The Freshman / Yönetmen-Senaryo: Andrevv Bergman / Görüntü: VVilliam A. Fraker/ Müzik: David Nevvman / Oyuncular: Marlon Brando, Matthevv Broderick, Penelope Ann Miller, Bruno Kirby, Maximilian Schell / 1990 ABD yapımı, 100 dakika. Kuşkulu iş bağlantılan veçekicibirkı- zı (Miller) vardır. Babacan ta\ ırlı Saba- tini. Clark'a her konuda rehberlik etme- ye ve zamanla da yaşamındaki her ay- rıntıya kanşmaya başlar. Genç adam. ıçinden çıkamayacağı bir duruma düş- müştür. Üstelik Sabatini, Clark'ı kızıy- la da ev lendirmeyi düşünür. Artık yaşa- mı hakkında karar verme özgürlüğünü tamamıyla yitiren genç adamın tek iste- ği eski yaşantısını geri almaktır... Marlon Brando'nun yıllar sonra ün- lü "The Godfather" (İ 9^2) fîlminde- ki kompozısyonunu yinelediği güldürü filmi "Çaylak" va da sınemalarda gös- terildiği adıyla "Akıl Hocam" bir kez daha Interstarekranında bo\ gösteriyor. Yönetmen Andrew Bergman, büyük oyuncu Marlon Brando'yu oldukça hoş veyabancısıolmadığıbirkompozisyon- da beyazperdeye getiriyor. Tabii, Bran- do da rolünün hakkını fazlasıyla \eriyor... Eskigünleregötüren şehir crv 10.00 Paris'i Son Gördüğümde - The Last Time I Saw Paris / Yönetmen: Richard Brooks / Oyuncular: Elizabeth Taylor, Van Johnson, VValter Pidgeon, Donna Reed, Eva Gabor, Kurt Kasznar, George Dolenz / 1954 ABD yapımı, 116 dakika. TV Servisi - "Paris'i Son Gördü- ğümde", Paris'te zengin bir Amerika- lı kızla olan aşkını hatırlayan bir yaza- nn hikâyesini anlatıyor. Yönetmen Ric- hard Brooks. F. Scott Fitzgerald'ın "Babvlon Revisited" kitabının gör- kemli ve hayli duygusal bir uyarlama- sını gerçekleştirmiş. Tek fark, Fitzgerald dokunaklı hikâyesini 1920'liyıllarayer- leştirmişken, Brooks'un filminin Ikincı Dünya Savaşı'nın hemen ardından ge- len dönemde geçmesi. Bu MGM yapı- mı, Paris'teki "sürgün"Ierin hayatını, sürgünlerin Parisi'ni titiz ve zevkli ay- rıntılarla işliyor. Aynca, bütün oyuncu- lar da iyi performanslar vermiş. Charles VVills (Van Johnson). edebi- yata düşkün, bu alanda başan kazanma- yı bekleyen Amerikalı biraskerdir. Pa- ris'e gider, zengin ve güzel Helen EIIs- wirth (Taylor) ile tanışır. tkisi birbiri- ne âşık olunca da genç adam bu şehre yerleşmeye karar verir. Ilk romanını yaz- maya koyulur. Işler bir süre yolunda gi- der ama, Charles yazdıklannı satamayın- ca, alkolden medet umar. Onun aş;n öl- çüde içmesi. çok geçmeden çiftin arası- nı açar. Tartışmaya başlarlar. Böyle bir tartışmanın ardından Charles kansına kızarak evin kapısını kilitler, onu sağnak altında dışanda bırakır. Helen, zatürre- eyeyakalanıpölür... Brooks. filmine. Charles'ın Paris'e Film çevrildiğinde MGVfnin en fazla iş yapan > ıldızları arasında yer alan Elizabeth Taylor. yine bir MGM yapımı olan "Butterfield'da (üstte)... dönüşüyte başttyor ve bahtsız â^ıklarm hikâyesini geri-dönüşlerle anlatıyor. Be- yazperdenin yüzü en güzel artistleri ara- sında seçkin biryere sahip Taylor, bu film çevrildiği sırada MGM'nin en fazla iş ya- panyıkldafFara.Mndayeralıyordu. Film için Paris'te ve Ri\iera'da. en çok da Can- nes'da iki hafta çekim yapıldı. Geri ka- lan bölümlerise MGM'inCulverCity'de- kı stüdyolanndaçekildi. '50'lerden nostaljik melodiler TV Servisi - Teksaslı çift- çi, genç kızıyla birlikte Paris'e gelerek ona bir zamanlar ev- li olduğu Fransız annesini ta- nıştınr ve işler kanşır... 1950'lerinMGMmüzikal- lerinin tipik birörnefi. Daha sonra VValt Disney stüdyola- nnın kontratlı yönetmeni ola- rak çalışan ve sayısız fılmini Pazar Sinemasf nda izleye- geldıgımız Norman Ta- urog'un yönettiği tllmin se- naryosunda, sonraki yıllann ünlü çok satar yazan Sydney Sheldon'ın, şarkılannda ise Nicholas Brodszky'nin im- zası \ar. Film özelfikle kad- rosuylailginç. I940ve50'le- rin unutulmaz Fransız starı. Danielle Darrieux bu tek Hollywooddeneyindeilgınç bir portre çiziyor. Ayrıca oyunculuk yeteneklerinden çok sesleriyle perdede uzun süre tutunan bülbül sesli Ja- ne Povvell ve Italyan köken- li V'ic Damone filmi şarkıla- nyla sürüklüyorlar. Latin kö- kenli Fernando Lamas da filmin oyunculan arasında. "Zengin, Genç ve Gü- zel", önemli olmamakla bir- likte birdönemin müzikalle- rinden nostaljik çagnşımlar getirecek hoş bir kurdele. HBB 22 00 Zengin, Genç ve Güzel - Rich, Young and Pretty / Yönetmen: Norman Taurog / Oyuncular: Danielle Darrieux, Wendell Corey, Jane Povvell, Fernando Lamas, Vic Oamone / 1951 ABD. 95 dakika. NTV 22.05 Gezi notlan Avustralya <da yaşam TV Servisi - Fatih Türkmenoğlu ve kame- raman Serkan Kaya- baş'ın on gün süren Avust- ral>a gezisinden görüntü- ler "En Uzak Türkiye" programında ekrana geü- yor. Yapımda: Avustral- ya'da yaşayan 150 bin Türk'ün dramlan, umut- ları, sıkıntıları ve beklen- tilerinin yanı sıra Türk res- taurantlan, dansözleri, Fet- hullah Gülen'in okullan ve spor kulüpleri de yer alıvor. TRT2 16.50J 'Cafe Magazin' Izmir'in sanat köyü TV Servisi - "Cafe Magazin", sanatçı Üm- ran Baradan la resim, çini sanatı, Izmir'de ya- pımı sürdürülen sanat kö- yü, yurtiçi ve yurtdışın- daki etkinlikleri üzerine söyleşiyle başlıyor. Ay- çe Dikmen'in sunduğu programda önümüzdeki haftanın kültür ve sanat etkinliklerinin verildiği "Ajanda" köşesi, Edip Akbayramın eski bir parçasının yer aldığı "Naftalin" bölümü de ekrana geliyor. TRT izmirTelevizyo- nu tarafından hazırlanan programın yapım ve yö- netimini Erol Artem üst- leniyor. TRT 2 12.35 'Mozaik' Tarihsel bir yolculuk TV Servisi - Çeşitli me- kânları ve öykülerini ek- rana getiren belgesel ya- pım "Mozaik"in bu bö- lümünde; tstanbul'da Os- manlı ordusunun fethe çıktığı yer olan Ayrılık Ceşmesi ve Bağdat Cad- desi, Artvin Sarp Sınır Ka- pısı, ÇanakkaJe Boğazı ve Çimpe Kalesi, Süleyman Paşa'nın ve Namık Ke- mal'ın mezarları, Anka- ra'da At Pazan, Çanak- kale Truva, Polatlı Gordi- on, Van antik kentleri ve Van Akdamar Adası me- kânlan tanıtılıyor. Progra- mın yapım ve yönetimini Taha Feyizli üstleniyor. Prima 19.10İ Belgesel 'İnsanlığın serüveni' TV Servisi - Kablolu TV'den yayın yapan Pri- ma'da "Yaşanmış Öy- küler" adlı yeni birprog- ram başlıyor. 20. yüzyıl- da inanılmaz olaylara im- za atan insanlığın ilginç seriivenini ekrana taşı- yan programın konu baş- lıkları arasında, Atlan- tik'in uçakla fethi, dün- yanın en uzun motor yol- culuğu, paraşütün öykü- sü, Ikinci Dünya Sava- şı'nda radyo casuslan, hız rekorları, Amazon maceralan, aya yolculuk, Everest'in fethi, hava, ka- ra ve deniz maceraları yer alıyor. TRT2 20.05 Sonbölüm Tiyatroyla geçen yıl TV Servisi - "Tiyat- ro SaatT'nin bu hafta ek- rana gelecek son bölü- münde, 97 98 tiyatro se- zonunda Istanbul'daki ödenekli ve özel tiyatro- larda perdelenen oyun- lardan kısa anımsatma- laryapılıyor. Erem IVal- cı'nın sunduğu yapım, Cevat Çapan'ın sezona ilişkin değerlendirmesi ve tiyatrosever okurlar için yedi kuramsal kita- bın tanıtımıyla ekranlara veda ediyor. Programın yapımcılığını FikretTer- zi üstlenivor. TRT 2 14.201 Tartışma 'Boşanma ve çocuk' TV Servisi - Canlı ya- yımlanan "Kesişme Nok- tası"nın bugünkü konusu "Boşanma ve çocuk". Aliye Uzunatağan'ın sun- duğu yapıma konuk ola- rak; avukat Ayşe Eren, ai- le terapisti Hanna Nita Schlerler \ e gazeteci-ya- zar Leyla tpekçi katılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.00Haberler 10.05 Gençlik Evi 11.00 Ha-b € r t e r 11-05KlıpSaatı 1^00Haberler 1Z05 Deniz Fatihi laOOHaberler 13.05 Dünya Ku- pası'nda Dün, Bugün 13.10 Yabancı Film: Ufaklık 14.00 Haberler 14.05 Filmin devamı 15.00 Haberler 15.05 Her Şeye Rağmen 15.30 Yerli Film: Süper Ba- ba 16.00 Haberler 16.05 Filmin Deyamı 16.50 Ro- manya - Tunus Karşılaşmasından Özet 17.20 Maç Başlıyor 17J0 Dünya Kupas: Kalya-Notveç (Cantı) iai5 Devre Arası 18.30 Dünya Kupası (2. Devre) 19-20 Ha- yat Bazen Tatlıdır 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haber- ler20.45 Sayısal Gece 21.32 Kupa Gündemi 213ü Maç Başlıyor 22.00 Dünya Kupası: Brezılya-Şili (Canlı) 2Z45 Devre Arası 23.00 Dünya Kupası (2. Devre) 24.00 Günün Getirdıklen (0 372 428 22 30). <->w 08.00 Yabancı Film: Sierra Madera Hazi- mffL rtesi 10.10 Mystery of Sphinx 11.10 Konser M-^ Salonlarından 12.35 Mozaik 13.00 Dizi: M.A.N.T.I.S. 13.50 Belgesel: Bitkilerin Dünyası 14.20 Kesişme Noktası 15.05 Yabancı Film: Camilla 16.50 Cafe Magazin 17.35 Dıkkat Trafık 18.00 5. Istanbul Türk Müziği Günleri 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Bir Kelime Bir Işlem 20.05 Tiyatro Saati 20.35 Karala- ma Defteri 21.05 Attilâ llhan'fa Zaman Içınde Bir Yol- culuk 21.30 Uzaklara Yolculuk 22.00 Gece Bülteni 22.30 Festivalde Dün, Bugün Yann 22.45 5. Aspen- dos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 23.45 Ya- bancı Film: Onimaru (0 212 259 72 75). 10.00 Telegün 11,30 Sevimli Rakun 12.00 Yabancı Film: Yalnızca Aşk 13.30 Belge- sel 14.15 Amatör Korolar 14.45 Belgesel 15.15 KonserSaatı 15.45Zıl Çalınca 16.15Yaban- cı Film: Farklı Bir Kadın 17.50 Müzik Dünyasından 18.30 Belgese! 19.00 Müzik Pınarı 19.20 Dertler Bı- zimOlsun 19.50 Genç Haber 20.00 Klıp Saatı 21.30 Kalıforniya Rüyası 22.00 Gece Başlarken 24.00 Dün- ya Kupeısı Futbol Karşılaşması (Tekrar). 10.00 MEB Açıköğretim üs. Ders Prog.13.00 Müzik Ekspresi 13.45 Bir Solist 14.00 Saz- dan Söze 14.50 At Yanşlan (IstanbuO 17.40 MEBAçıköğretim Us. Ders Prog. 20.00 Belgesel 20.30 Yörelerimiz Türkülerimiz 21.00 Diyanet Saati. 10.00 Haberler 10.05 Gençlik Evı 11.00 Ha- berter 11.05 Klip Saati 12.00 Haberler 12.10 Sevdiğım Adam 13.00 Haberler 13.10 So- nat Bağcan 14.00 Haberler 14.05 Dın Sohbetlerı 14.30 Işteklennız 15.00 Haberler 15.05 Yerli Film: Büyük Öç 16.30 Belgesel 17.00 Haberler 17.05 Ate- şi Çalmak 17.30 Dıyalog 18.00 Haberler 18.10 Yerli Film: Gelin Oy 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberieri 20.00 Haberler 20.45 Sayısal Gece 21.30 Yerli Film: Ana 22.55 Müzik Pınarı 23.10 Hindistan Belgeseli 24.00 Günün Getirdikleri. I 07.30 Yerli Film: Öldüren | Aşk 09.15 Dizı. Pan/tı 09.45 Çızgı Sinema: Söğütlüktekı Rüzgâr10.30TatılYazVakti 11.30Mo- daShovv 12.30 Top 20 13.30 Dizi: Se- vimli Bücür 14.15 Yabancı Film: Bom- bacı Çocuklar 16.15 Yerti Film: Uya- nıklar Dünyası 18.15 Yerli Film: Ge- linlik Kızlar 20.00 Show Haber 21.00 SporSayfası 21.10Kupa98 21.15Dİ- zi: Küçük Ibo 22.30 Hülya Avşar Show 23.45 Kupa 98 00.15 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Emanuelle 7 02.00 Tut- ti Frutti 02.45 Kapanış (02T228635 35). 5 07.30 Rumeli'nin Sesi 09.00 Ya- bancı Film: Yaman Silahşör 10.40 Cumartesi Konseri 11.10 Alihan'la Asker Saati 12.10 Tetikçı Ke- maliaOO Haberler iai5Helezon 14.15 Yabancı Film: Miami'de Mehtap 16.00 TopSecret 17.00 Haberler 17.15 Ya- bancı Film: Alevli Tepeler 19.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 20.00 Sine- maskop 20.50 Bmm Cumartesi 22.20 Haber 6 22.50 Aşağı Yukan ibrahım Sadri 00.30 Gece Konseri 01.30 Ha- ber 6 02.00 Yabancı Film: Cennetin Anahtarlan 04.20 Yabancı Film: Ya- man Silahşör (Tekrar) 05.50 Yabancı Film: Alevli Tepeter (0212284 31 50). 01-50 Kültür-Eğitim 07.35 Yaöancı Film: Kahraman KöpekBalto0a50Yaban- a Fdm: AfacanlarOrmanda 10^0Yaban- cı Film: Masallar Prensı 11.35 Yabancı Film: Uçan Fil 13.20 Cine Sinema 13.45 Yabana Film: Çalınrmş Güzellik 15.40 Ya- bancı Film: Tango 17.10 Belgesel: De- rinlerdekı Tarih -4 17.40 Yabancı Film Sen Uyurken 19.20 Cıne5 Ajanda (Şif- resiz) 19.30 Yabancı Film: Striptiz 21.30 Yabancı Film: Çılgın Aşk 23.05 Yaban- cı Film: Çifte Oyun 01.00 Yabancı Film: Şeytan Tohumu 02.30 Yabancı Film:Ara Beni 03.45 Yükselen Yıldızlar ve Seksi Yıldızcıklar (0 212 225 55 55j. 07.00 Haberler 07.15 Ekonomı 07.20 Sporda Bugün 07.30 Gündem- dekiler (Tekrar) 08.00 Haberler 08.15 Sporda Bugün 08.30 Gündemdekiler (Tekrar) 09.00 Haberler 09.20 Basın Özetı 09.30 2000'ınÖtesı (Tekrar) 10.00 Haberler 10.05 Motorsports 10.45 Li- festyle 11.00 Haber 11.10 Basın Öze- ti 11.20 Ekonomi Dünyası (Tekrar) 12.00 Haberler 12.05 Kritık (Tekrar) 12.45 Li- festyle 13.00 Haberler 13.10 Yedi Gün Spor 19.00 Haberler 19.15 Yurtta Bu Hafta 19.40 Sporda Bugün 20.00 Ha- berler 20.30 Spor Gündemi 21.00 Ha- berler 21.05 Dünya Kupası Özel 22.05 En Uzak Türkiye 22.30 Para Harcatma Sanatı (Tekrar) 23.05 Belgesel: Yaşa- dığımız Yüzyıl 24.00 24 Saat (0212213 0333). 07.00 Uyan- rna Zamanı 08.30 Sabina 21710.30 Mega 11.00 Öz- lem 13.00 Şenır Rehberi 13.30 Dunya Kupası Speci- al 14.00 Hıts 15.00 Zeynep 16.00 Profesör 17.00 Me- ga 5 18.00 Videone 19.00 Kapalı Gışe 19.45 Dünya Kupası Special 20.45 Top News 21.00 Mertle Mertçe 22.00 Dans Zamanı 00.30 Mega 01.00 Dans Zamanı 03Ü0 Sıgarasız Toplum Pro- ;esi 03.30 Türk Halk ve Sa- nat Müziği 05.00 Trafik Za- manı (0 272 288 75 75). 07.35 Pop Klip 09.00 Haber Bül- tenı ° 9 - 20 D u n y a Listelerı 11.10 Şario 11.35 Dünya Moda- sı '12.10 Dünya üsteleri 12.35 Son Düzlük 13.00 Haber Bülteni 13.40 Dün- ya Lısteleri 14.10 Caz'ın Ustalan 15.10 Dünya Lis- telen 15.40 Finans Dünya- sı 16.10 Dünya Lısteleri 17.10 Tıp Dosyası 18.10 Eğıtim Kürsüsü 19.35 Dün- ya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.05 Dünya Lis- telerı 21.30 Yabancı Film: Son Hasat 23.30 Azizna- me 01.00 Haber Bülteni (0212 282 51 00). WM st+vr °8 -30 Y o 9 a I f C t V veSe 09.00 Çızgı Film Kuşağı 10.00 Yabancı Film: Paris'i Son Gördüğümde 12.00 Belgesel 12.30 Dün- denYannaiaOO Haber 13.10 Power Play 14.10 Flipper 14.50 Şeref Kürsüsü 15.40 Kahkaha Makineleri 16.10 Belgesel 17.00 E.N.G. 18.00 PovverPlay 19.00 Klasik Film Kolleksıyonundan 19.30 Ana Haber 20.00 Spor 20.15 Ya- bancı Film: Yeni Bir Hayat 21.50 Belgesel 22.30 Navar- ro 24.00 Gece BuJtenı 00.20 Yabancı Film: Playboys (0 212 282 36 00). _ • . _ 06.30 Dıllerdekı Şarkılar 9 ¥ l f 07.00 Platın 07.30 Çızgı • * • w Film: Gargoytes 07.50 Dis- ney Club 09.45 Sigara 10.10 Lezzet Pı- nanm11.10Elıfnağme 13.0X)GünOr- tası 13.25 Yerli Film: Beni Bırakma 15.15 Yerli Film: Cilveli Kız 17.10SM 18.10ALaLuna 19.00 Dızı: MacGy- ver 20.00 atv Haber 20.40 Spor Ha- berieri 20.50 Hava Durumu 21.00 Di- zi: Reytıng Hamdı 22.10 Seç Baka- lım 24.00 Gece Haberieri 00.05 Spor Suare 01.00 Habercı 02.00 Platın 02.30 Müzıklı Dakıkalar 03.00 Bam Telı 03.30 Sigara 04.00 Gonülden Nağmeler 04.30Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) 05.30 Dıllerdeki Şarkılar. (0 212 655 00 00) 06.00 Huzura Doğru 06.30 Çizgı Film Kuşağı 06.00 Dün- den Bugüne 10.00 Asker Postası 11.30 Huzura Doğru 12.00 Ha- berler 12.15 Sağlık Olşun 13.00 Muzık Çarşısı 15.00 Sinan Özen'le Bir Saat 16.00 IşDünyamız 17.00 Haberler 17.30 Yerli Film: Sevenler Ölmez 19.00 Ana Haber 20.00 Yerli Film: Ateş Parçası 21.30 Muazzez Abacı Konseri 23.00 Klas Magazin 24.00 Gece Bülteni 00.15 Mehtaplı Geceler 02.00 Yabancı Film: Kibar Savaşçı 03.30 Müzik 05.00 Di- zi: Komşular (0 212 652 25 60). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Küçük Lulu 08.00 Dragon'un Gücü 08.30 Çiz- gi Film: Kızıl Baron 09.00 Çizgili Harikalar 10.00 Çizgi Film: Red Kit 10.30 Çızgı Sinema: Sınbad 7. Se- yahat 12.20 Zirvedekıler Pop 13.40 Sınyal 14.20 Kar- ne 15.00 Yerli Film: Inleyen Nağmeler 16.10 Dızı. Ro- bin Hood 17.00 Dizi: Herkül 18.00 Yerli Film: Kül Ke- disi 19.30 Haber Bülteni 20.35 Spor Gündemi 20.45 Di- zi: Ruhsar 21.50 Ince Ince Yasemınce 22.30 Dızı: Acı Günlenm 23.30 Beyaz Show 00.30 Haber Saatı 00.40 Yabancı Film: Kedi Kız 02.20 Türk Sanat Müziği 02.40 Sigaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Klip 08.10 StarTop 20 09.30 Yabancı Film: Aşkın Kitabı 11.10 Yerli Film: Gariban Şakir 12.50 Yerli Film: Ibo Yetimter Meleği 14.40 Yer- li Film: Ay Işığında Saklıdır 16.20 Yabancı Film: Çay- lak 18.00 Yerti Film: Sefiller 19.30 Star Haber 20.30 Star Spor 20.45 Hesabım Bıtmedi 22.00 Yabancı Film: Ha- yalet Köpeğim 23.30 Gece Hattı 23.50 Yabancı Film: Çok Yakın ve Çok Özel 03.10 Yabancı Film: Hayal Sevgili 04.50 Müzik... Müzik... Müzik... 06.40 Sıgarasız Toplum (0 212 448 80 00). U D D 06-30 Aerobik 07.30 Alvin ve Arkadaşları r l D D 07.55 Çizgi Çocuk Klasiklen 08.40 Genç Ya- •••••• nşçılar 09.15 Çizgi Filmler 10.00 Haberler 10-.15Çızgı Filmter 11.00Mavı Dunya 12.05MuzıkKu- lübü 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser: Özdemır Erdoğan 16.00 Haberler 16.05 Metronom 17.00 Haberler 17.10 Önce Sağlık (Canlı) 18.00 Müzik Bahçesı 1a » Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabancı Film: Âşıkiann Tatili 22.00 Yabancı Film: Zengin, Genç ve Güzel 24.00 Haberler 00.30 Önce Sağhk (Tekrar) 02.00 Gece ve Müzik. (02122814800). 08.00 Clips 09.00 Çizgi Film 09.30 Sigara ve Sağlık 10.00 Trafik 10.30 Mozaik 12.30 Yabancı Film: Zafere Yürüyüş 14.30 Bei- gesel 15.00 Müzik Hattı 16.00 Gülümse 16.30 Zenger Paşa'nın Konuklan 18.30 Üçkâğıtçılar 19.30 Flash Ha- ber 20.00 Yarışma: 5-10-15 21.00 Mozaik 23.00 Söz Esnafın 24.00 Yıldo İle 01.00 Yabancı Film: Sihirii Aşk Adası 02.30 Kapanış (0 212 256 82 82). • 07.30 Bale 08.40 Konser 09.20 Konser PRJNtSt 10 -10 Belgesel: Kaptan Cook'un Seyır Def- ten 11.00 Yabancı Film: Zoriu Yolculuk 12.50 Genış Açı 13.00 Prima Sanat Günlüğü (Tekrar) 13.30 Bale (Tekrar) 14.20 Belgesel: Denizlerin ipek Yo- lu 15.10 Yabancı Film: Zıt Kutuplar 17.10 Konser (Tek- rar) 17.50 Belgesel: BüyülüSular 18.30 Habercı 19.10 Belgesel: Yaşanmış Öyküter 20.00 Ihtıras Kurbanları 20.50 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Fotoğraftaki Sır 22.40 Belgesel Magazin Vızyon 23.30 Yabancı Film: Brooklyne Son Çıkış 01.00 Bale {0 212 502 98 02).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog