Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 HAZİRAN 1938 CUMARTESİ 12 KULTUR Albüm hazır Audio Fact, ünlü Berklee'de eğitim görmüş genç müzisyenler Mehmet Ali Sanlıkol (klavye, vokal), Onur Türk- men (gitar). Cengiz Baysal (davul), Ro- berto Castillo (vurmalılar). Ryan YVb- odvvard (tenor ve soprano sax). Fernan- do Huergo (elektrikli bass) tarafindan kurulmuş çokuluslu bir grup. fşe önce Boston'daki kulüplerde ça- larak başlamışlar; olumlu tepkıleralın- ca sık sık stüdyoya girip demo çalış- malar yapmışlar. ABD'de albüm çı- karmayı planlarken Aydın Esen, Tür- kiye'de birlikte albüm hazırlamayı tek- lif etmiş ve Türkiye turnesi sırasında aralara stüdyo çalışmalannı sığdırmış- lar. Kıbns ve lstafıbul'daki üniversite konserlennden sonra Audio Fact'm bir bölümü ABD'ye dönmüş, Sanlıkol. Türkmen v e Aydın Esen parçalara da- ha evrensel tat verebilmek ve altya- pıyı zenginleştirebilmek için stüdyo çalışmalannı sürdürmüş. Sonuçta or- taya "Aydın Esen'in bakışıyla Audio Fact müziğiT ' dediklen bir sound çık- mış... Albüm şu anda hazır, bekliyor. Grup elemanlan plak şirketleriyle görüşüyor. Oka> Temizve Ercan Irmak'm konuk olarak katıldığı albümde Sanlıkol \e Türkmen'in dokuz bestesi bulunuyor. Elemanlara göre "samimi albüm" ola- rak tanımladıklan çalışmanın soundu "dünya müziğr olarak tanımlanabi- lir. Popun. v4 ftınk"ın, Afrika ve Latin tatlannın Türk müziği ritimlerinin bir araya geldiği kanşjma, çok yıprandı- ğı için "•fusion" demek istemiyorlar. Işte Audio Fact'in öyküsü böyle; öz- gün biryapıta imza atmak isteyen plak şirketleri ne kadar bu gruba ilgi gös- terirbelemiyoruz. ama Sanlıkol-Türk- men ikilisi gibi iki genç yeteneğin 2000'lenn başında ülke müzığine ye- ni açılımlar getireceğinden eminiz. Yaşgünü armağanı Bir yıl öncç Brian Enb'^üH 50. yaşına bastı- ğıyla ilgilı habe- rimizde dostlan- nın ünlü kompo- zitör için bir al- büm hazırladık- larını belirtmiş- tik. Yirmi yıl ön- ce "geleceğin mü- ziği r> ni yazmaya başlayan Eno, kurdu- ğu Obsure Records şırketıyle deney- sel müzik yapan dostlannın yapıtları- nı ve kendi sıradıy çalışmalarıru > ayım- lamıştı. Bunlardan Music For Filmsıle Music For Airports senfoniye yakın pasajlan, synthesizer'ın özgüratakla- nyla "simge albüm" halinegelmişler- di. fşte dostlan, Brian Eno'nun nzası- nı aldıktan sonra Music For Airports'u Bang On A Can adlı gruba yorumla- tarak bir yaşgünü armağanı verdiler ona. New York'lu altı kişilik grup Bang On A Can, havaalanlannda çalınmak üzere yazılmış. elektronik aletlerleyo- rumlanmış bu albümü elektronik alt- yapı yerine viyolonsel, bass, piyano, vurmalılar, elektrikli gitar, klarnet, sak- sofonla yeniden yaratmayı, "akustik ambient" bir havayla gözden geçirme- yi denemiş. Brian Eno dinlendıricı, tatlı melodi- leri 70"lenn sonundaki en yeni tekno- lojiyle. klasik müzikten aldığı ilham- la değerlendırerek ambient soundu ya- ratmıştı. PblyGram'ın basın tanıtımı için hazırladığı bültende. Eno'nun Mu- sic For Airports için söylediklerinden şu bölüm alınmış: "Ambient bir attnosfer ya da sanp sarmalav an bir etki. fon rengi olarak ta- nımlanır. .Ambient müzik, sakinlik ve düşünebilmek için boşluk yaratmak amacrda tasarlannıışOr. Kişhi zoriama- dan. dikkatinin her se\i\esine ulaşa- bilmelidir. İlgi çekici olduğu kadar yok sayılabilnıelidir de." Bız eğerbulabilırseniz önce Eno'nun 1978 tarihli Music For Airports'unu dinlemenizi öneriyoruz. Bang On A Can iyi bir yaşgünü armağanı olabilir. ama ambient hakkında bilgi vermek- ten uzak bir çalışma. Roll'den 20. sayı Roll'ün haziran sayısı yayımlandı. Bu sayıda söyleşıler: Sean Lennon. Perry Blake. Chumbavtamba, Peari Jam. Page and Plant. Massive Attack, Erkan Oğur, Embryo, Merean Dede, Derya grubu. Reşo,Zuhal Olcay-Vedat Sakman. Tortoise, Come, Morphinc, NihatÖreleJ, yazılar: Keith Richards'ın Plaklan, Francis Albert Sinatra, Tin- dcrstkks'in Konseri. Postrock. albüm eleştirileri yer alıyor. Brian Eno Yerli pop-rock'ın önemli gruplanndan Kargo 4. albümünü yayımladı Kargo yeni yerini arıyorKargo. diskografisinin dördün- cû, Selim Öztürk, Mehmet Şenol ŞişlL Kora> Candemir. Serkan Çe- fiköz v e Burak Karataş'Iı kadrosuv - la üçüncü albümünü YanuzhkMev- simi adıyla yayımladı. Kargo için bir dönemeç albümü sayılabilirbu çalışma; gıtarlann sertİeştiği: ka- ranlık; yaşamı derinine sorgula- yan bir söylemin yansıtıldığı al- bümün genç kızlara seslenmediği ortada. ama Yalnızlık Mevsimi'ni kimin berıımseyıp, dinleyeceği de şimdilık meçhul. Kargo elemanla- nyla yeni albümün özelliklerini, hedefini konuştuk: Tema: Yalnızhk - Müzikal açıdan bundan önce ürettikkrinizden hayti farklı Yalnız- hk Mevsimi: klavye azaJmış, gitar başrolde. Sizi böyle temel değişik- likJerv götüren ne oldu bir yılda? Bu albüm öncesi birbırimizle çok hesaplaştık; tartıştık. Örneğin ikincı albümdeki sözlerden mem- nunduk, ama müziklerden degildik. Bu kez gitar albümü olmasını is- tedik; klavyeyı daha az ve yerinde kullandık. tlk iki albüm daha ön- ceden yaptığımız işlen insanlara ta- şıdı. bu albüme hazırlık oldu. O al- bümlerde parçalar dümdüz başlı- yor, dümdüz bıtiyordu. Parçalarda- ki yükselmeleri. alçalmalan bile- miyorduk. şımdı bunu basardık. Aynca sözlerin üzerine atmosferi koklayarak müzik yazdık albüm için. Stüdyoda önce hep beraber ça- lalım ve ka>dedelim dedik, ama olmadı. Yıne beraber çaldık, ama yalnız davulla bassı kaydettik; gi- tarlar bunlann üzerine çaldılar. - Neler anlaûvor Kargo bu al- bümde? Albümde uyanış, şüphe ve kim- lik olmak üzere üç bölüm, bir de tema var; valnızhk. Albüm, Aziz- lerın Yalnızlığı adlı enstrümental MUZIK alnızlık Mevsimi Kargo için bir dönemeç albümü sayılabilir. Gitarlann sertİeştiği; karanlık; yaşamı derinine sorgulayan bir söylemin yansıtıldığı albümün genç kızlara seslenmediği ortada, ama çalışmayı kimin benimseyip dinleyeceği şimdilik meçhul. parçayla açılıyor, bu bir hazırlık, sunuş. tlk bölüm uyanış aşk acısı ve yalnızlıkla başlıyor. Bu bölüm Tann'ya Dua Et, Kalamış Parkı, Geçmek Suresi ve Yalnızlar Ça- gı'ndan oluşuyor. Yolculuğu ya- pan kişi aşk ile ilgili sorunlan bi- tirdiğinde aşkın dışında baska yal- nızlık var mı diyor. Diğer insanla- ra bakıyor, otoriter devletin koru- ması altındalar, aşka taviz veriyor- lar, evli olarak yaşıyorlar, ama yal- nızız diyorlar. Bu kaos içinde her- kesin yalnız olduğunu görüyor ve ondan sonra şüphe bölümü rast- lantılar, kader, şans, atılan zarlar, seçriğimiz yollar. köprülerin > ıkıl- ması. seçimler gibi imgelerle de- vam ediyor. Parçalar; Pastel Zar- lar, Marilyn Monroe, Kaderın Di- zaynı ve Ruhlarda Hiç Bir Sızı Yok. Kimlik bölümünde ilk parça. Bukalemun. Uyanış ve şüpheden tecrübesi var. Nasıl biri; bunu araş- tınyor. Arabik Fahişe ve Bogazıçı parçalannda Doğulu ya da Batılı olmadan ikisinin ortasında yaşama- nın doğruluğuna karar verıyor. En son Sürgün parçası var ve başa dö- nüp Azizlenn Yalnızhğı'yla, >anı kısır bir döngüyle bıtiyor albüm. - PekL grup bu anlatılanlaru bu mcsajı sözleri>uzan Mehmetkadar hissedcbili\or mu? KORAY-Açıkçası ilkbaştaya- zılanlan, yaşanmış duygulan na- sıl hayata geçireceğım diye kork- tum. Eski albümlere baktığımda bazı parçaian ne kadar duygusuz söylediğımi görüyordum. Bu al- bümde de zor bir senaryo gelince korktum ilk önce. Sonra bolca ko- nuştuk; olayı anladım. ıahatladım. Geçen yaz kötü günler yaşadık; turne kötüydü. klıpler olmadı fılan. Birönceki albümün kazançlan res- men batınldı; moralimiz bozuldu. Kadıköy'de bir stüdyo kiraladık eylül aymda; mesai gibi haftanın beş gunü çalıştık, yarannı gördük; arkadaşlık oturdu. Birbirimizı da- ha iyi anladık. - Bu albüm içerik \e müzik ola- rak 15'liklere ağır gelebilir. rockçı- larda daha baştan gruba uzak dur- duğu için yine arada kalacak gibi gözüküyor Kargo... Bizım yapabiieceğimiz bir şey yok: ancak bu albümü silah olarak kullanabilinz E\et, arada kaldık. müzıkal olarak popçularbizi izlı- yor ve ilende görüyor. Rockçılar da "onlann yapoğı birşe\ degJTdı- ye ikismin ortasında birnoktaya ko- yuyor. Bu önemli bir yalnızlık. De- peche Mode, Radiohead dinleyen adam, Kargo kaseti almıvor: aynı anlamda Türkçe bir şey >apıldığı zaman uzak duru>or. Aslmda bun- lar bizım imajımızla ilgili birinci albüm tarzımızla uyuşuyordu; ya- lan yok, öyleydik. İkinci albümde birtakım çelişkiler ortaya çıktı; ımaj olarak genç kız grubu. söy- leşilerdeanlattıklanmız farklı. tş- te bu albümde Kargo'nun gerçek dinleyicisi ortaya çıkacak: giden- ler, kalanlar bu albümde belli ola- cak. Kapakta fotoğrafımızın olma- ması da bizim için büyük olay, ge- lişme. lnsanlann bunu algıJayaca- ğına inanıyoruz. - tlk klip için Arabik Fahişe'nin seçümesi de itici gelebilir rockçıla- ra~. Arabik Fahişe oryantal rock bir parça. Bunu duyunca bazılan, 'V^y uyamklan satsın diye böyle yap- mışlar'.dıyebilır. Alakası yok, al- bümdeki 13. parça; ama plak şir- keti dogru bir hareketle bu parça- yayüklendi. Af'ın yaptıgı şımank- lıktan. Ayna'nın yaptığı tıcan ko- kulu co\erlardan sonra oryantal rock parça olarak çok ıçten ve sa- mimi gördüğümüz için direkt bu parçayla çıktık. On sekiz yıl sonra cazcı kardeşler efsanesinin devam edebilmesi için Don Akroyd a Blues, Gospel ve soul 'un ünlü isimleri yardım elini uzatıyor. Filmi beğenen yok ama müzikler seviliyor. Müzikfilmden öndegidiyor On sekiz yıllık aradan sonra Blu- es Brothers Efsanesi yine karşımız- da. Bizde Cazcı Kardeşleradını alan Blues Brothers ekıbınin yeni filmi Cazeı Kardeşler 2000 gösterime gir- di. Filmi ızleyenlerden pek beğene- ne rastlamadık, ama müzikler için herkes olumlu konuşuyor. Aslında ilk filmin de lokomotifi müzikti ve 1980'de diğer rhytm & blu- es albümlerine moral vermiştı. Blu- es Brothers 1970'lerin başında Toron- to'da John Belushi ve Don Aykroyd tarafindan kurulmuştu. Kaliteli mü- zik üreten bu grup 1978'de ilk al- bümierini yayımlamış; albümden alı- nan Soul Man adlı single büyük sük- se yapmıştı. Daha sonra yönetmen John Landis'le kafa kafâya verip pro- jeyi beyazperdeye aktarmışlar ve dünyayla tanışmışlardı. Tabii müzik dünyasının devleri de onlara omuz çıkmışlardı... Bu yeni filmde de, albümde de Dan Aykroyd'un yanında önemli isimler var. Filmin başında hapisten çıkıp tüm değer verdiği şey lerin yok olduğunu gören Aykroyd'un efsane- yi devam ettirebilmesi için yine dost- lan yardım ediyor. Türkiye'de geçen hafta yayımlanan filmin albümü Born In Chicago (The Paul Butterfield Blues Band yorumluyor) adlı rock- blues klasiğiyle açılıyor ve ardından 17 tane "iyi parça" geliyor. Bunlar arasında Aretha Franklin'in Res- pecti, EddieFl«yd.\VilsonPickettve genç blues yıldızı Jonny Lang'lı kad- ronun parçası 634-5789yme bugünün gözde gruplanndan BluesTraveler'ın Maybe I'm Wrong'u, Dr. John'ın. Donovan Leitch'ın Season of the VVitch'ıne yaptığı cover ve country parça Riders In The Sky ön planda. Blues. gaspel. R&B* New Orle- ans soundu ve eğlence bir arada bu albümde. Blues Brothers 2000 mü- zik albümü filmi izlemeyenleri de enerjisiyle etkıleyecek güçte. Not: 5. L'luslararası İstanbui Caz Festivali'ne dokuz kişilik Blues Brot- hers'ın özgün orkestrası \e Eddıe Floyd katılacak. 7 Temmuz"dakı açı- lış konserine çıkacak. Illıaıı Irem ve Milleiîiıım... İlhan İrem, çogunluğu Ku\a-yı Medya.- Dergisi'nde, bir bâlümü de Cunıhurivet gazetesindc yaymiljnmış, REFAHVOL döneminin en gergin günlerinde ve sonrasında kaleme aldığı denemelerini Millenium, Sanalizasyon FareJeri, Yarasalar ve Diğerleri adlı yeni kitabında topladı. Aydınlık gelecek. çağdaş foplum, düşünen insanlar yetıştirilmesı yolunda yürüyenleri engellemeye çabalayan kaıanhk kafalara karşı yıllardır açık tavır alan îrem, kitabm kapağında yapıtını şöyle anlatıyor: "... Aydınlık istençlerin is\^nıyla karanlık koridorlarda yaşanan inanılmaz günler™ Ve yağlı kara_. Döniişmeyen. yükselmeyen >oğım sis_ İsimlerini bir solukta sa\ ıp dökeceğiniz yedi uvuyanlann eğlcntili gömme törenterindeki $cssİ7 film o\ unlan... Artık gözlerimizi >akan toplumsal gerginlikler- Şeriat \c ihtilal düşünceterL. Hangi vok oluş / var oluşa kadar süreceği belirstz sanal iyileşme masalian... Gidenlerden beter tavizkâr, korkak >e ince hesapçı olanlann dönme dolapianna hapsobnuş gelecek düşleri«. Kuşaktan kuşağa süriip giden bu inanılmaz gece >ynsı hikâyelerini kronolojik olarak sıraladım. Toplumsal unutkanuk hastahğımn bir nebze ' tedavisi için._ Geteceğin evrensel mavitiklerinde bötün çığhklanyla tarihe karışacak bir yolcuhık bu... Yeni çağm kara safralarla hantallaşan gemisini uçurana kadar, ışığın. farekr. >arasalar ve diger çağdışı yaratıklaria ka\gası sürvcek." Simply Red9 in olgunluk albümü Simpley Red'in lideri Mick Hucknall. 1985 tarihli çıkış albümü Picture Bo- ok'tan bugüne 40 milyon adet ürünü satı- lan Simply Red, yedinci çalışması Blue'yla (Blue, yani maviyi, melankoliyi çağnştı- ran bir renk olarak değerlendirmiş Huck- nall) yeniden müzik gündemıne girdi. Beyaz "pop-soul"unun en iyilerinden ka- bul edilen grubun lideri Mick Hucknall (8 Haziran 1960 doğumlu) tabii yine vitrin- de ve tüm gözler, sorular ona yöneltilmiş durumda. Blue albümüne sekizi kendi bes- tesi olmak üzere 13 parça koymuş Huck- nall; bunlann beş tanesi Neil Young'dan MeBovvMyMind, DennisBTUVVTI"dan Ghet- to Girl, Gregon Issacs'dan Night Nurse, \retha Franklin'in kız kardeşı Carolvn Franklin'den Come Get Me AngeL The Holfies'danTheAirThatIBreathe(!ki ay- n şekilde yorumlamış bu besteyi) adlı co- ver'ler. Ilk single olarak Say You Love Vie adlı parçanın seçildiği albümde Huck- nall'in Minaıçın yazdığı Someday ın Mv Life da var. Yabanci başında çıkan söyleşilerden öğ- rendiğimize göre bu albümü önce bir co- ver çalışması gibi planlamış Hucknall. Kı- sa sürede hızla hazırlanacak bir albüm is- tiyormuş. Ancak zamanla yazıp kenara DİSKOGRAFt - Men and Women (1987) -ANwFlame(1989) -Stars(1993) -Life (1995) -PrctureBook(1995) -GreatestHits(1996) koyduğu besteler içine sinmeye başlayın- ca bunlarla başkalannın hıtlenni bir ara- da toplama\a karar vermış. Öykü böy le. şımdi parçalara bir göz ata- !ım: Albümün açılış şarkısı Mellow My Mınd \e The Air That 1 Breathe (iki ver- sıyonu kullanılan bu beste gospel \e soul şeklınde yorumlanmış). Hucknall'in geç- mışte yaptıklarıyla müzıkal açıdan fazla örtüşmüjor: ancak Blue albümünün genel ruhuna ve örneğin kendi bestelen Nıght Nurse'la. Ghetto Gırl'le tam uv uşan çalış- malar bunlar. "Sorunlannı venmek için arayacağın tek çıkış >oiu kendi içindedir, o ışık seni karanlıktan çekip çıkanr" gibi bir mesajı olan söylem iizenne oturtul- muş albüm. Beylık bir yorum olacak. ama Blue Simply Mınd'mkari>erine olgunluğu.bi- lıncı getiren ılk albüm bızce. On üç parçalık yeni albümde yedi şar- kının eski olmasını şöyle açıklıyor Huck- nall: "Sinatra \e Presley de>aşamlan bo- yunca hep başkalannın şarkılannı söyle- diler \e bu onlan hiç küçültmedi. Ben her şe>den önce bir sesim." Bızce de önemli bir ses Hucknall. İşe blues, soul. funk \ereggae'vle giren, son- ra yolunu soul'la çızen pop'a kalite geti- ren ıvi bir ses ve besteci olarak geçecek tarihe. Doksanlarda Simply Red eleman- ları Andy Wright ve Gota Yashiki'nin (bu albüme de katkıda bulunmuşlar) aktif ta- nıtımdan çekılmelerinden sonra projeve tek başına sahıp çıkan Hucknall yaşamm- da da önemli değişiklikler yapmıştı Ön- ce Italya'da yaşamaya başlamış, Blood & Fire adlı bağımsız plak şırketıyle işbirli- ğıne gıderek reggae'nın geçmişındeki gü- zellıklerın bırbiralbümlerde toplanması- nı sağlamıştı. Geçen jıl da Ingiltere par- lamento seçımlerı öncesınde ve sonrasın- da fşçi Partisi lideri Tony Blair'in yanın- da yer alarak rengıni belli etmekten kaçın- mamıştı. CÖRÜŞ 9. Erdek Şenliği'nde Sanat ve Spor İç İçe 1998 yılının yaz mevsimi festivaller ve şenlikleraçısından yoğun etkinlikler ve birkaç yarışma içeriyor. Hatta, kültürel ve sanatsal açıdan önem taşımayanla- n da sayarsak "enflasyon " yaşanıyor di- yebiliriz!.. Önemli veciddı festival ve şen- lik niteliğinde olanlar arasında "Erdek Şenliği"n\ sayabiliriz. Çünkü, Türkiye'de ilk kültür ve sanat şenliğinin gerçekleş- mesi öncülüğünü veonurunu 1958 yı- lında, "Genç Oyuncular" ve müzik et- kinlikJeri, halk danslan ile yaşayan ve son- raki yıllarda dünyaya değerlerini duyu- ran ünlü sanatçılarımızın doğmasına yarayan "Erdek Şenliği", 1962yılından 1990 yılına kadar bir suskunluk geçiri- yor. Sonra Erdek Belediye Başkanı Ha- mit Nural'ın çağdaş, yenilikçi ve olum- lu görüşü, özverili ve yoğun emeği sa- yesinde tekrar ve genış kapsamda do- ğuyor ve şimdi 1998 yılında 9. Erdek Şenliği'nl kutlamaya hazırlanıyor. Erdek Şenliği'rim en önemli özelliği ve niteliği: ülkemizde ilk şenlik oluşun- dan ve 1990 yılından günümüze, dokuz yaşını yaşamasıyla birlikte, hiçbirzaman "maddi kazanç sağlarna" yoluna sap- madan ve medyanın özellikle son yıl- larda fazlasıyla yansıttığı "kültür ve sa- nat dışı" etkinliklerden uzak kalarak, yeni yeteneklerın tanımına ve aynı za- manda eğitsel yaran olan etkinliklere yö- nelmesidir. Bu açıdan "Erdek Şenli- ği"ri\n amacı "ilk'leri gerçekleştirme" yoludur... Bugüne kadar bu amaca uy- gun etkinlikler, en dar bütçe ve zorluk- laria, ama gönül bağı. sanatçılarla kar- şılıklı özveri ve emekle gerçekleştiril- meye çalışılmakta. Bu yolda başta Er- dek Belediye Başkanı Hamit Nural'ın, Şenlik Tertip Komıtesi'nin, Organizas- yon-Basın-Halkla ilişkiler görevini üst- lenen Vedat Akdamar'ın, yetkili Hu- lusi Ay'ın ve tüm çalışanlann katkılan yoğun... Bu yıl 3-6 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 9. Erdek Şen- liği'n\n önemli ve çok ilginç yeniliği "1. Erdek Triatlon'u Federasyon Kupa- s/"nın 4 Temmuz Cumartesı günü ger- çekleşmesi olacak... Tüm dünyada Spor ve Sanat, toplumu en çok etkileyen ko- nular... Erdek Şenliği de bu yıl bu ko- nuları, yan yana öncelik vererek başla- tıyor. Başkan Hamit Nural, "AntikKyzi- kos 'ta 2000 yıl önce en görkemli kül- tür, sanat ve spor olayları yaşanırmış. Biz de aynı duygu ve düşüncelere yö- neliyoruz" diyor. 9. Erdek Şenliği'rim müzik türünde en ilginç bir etkinliği de "Unutulmayanl&r" adı altında Tanju Okan, Esin Engin ve Frank Sinatra anısına konserdir. En- gin Evin, Gökhan Abur, Gamze ve akordeon virtüözü Edvard Aris solist olarak katılıyortar. Pıyanoda Kaya Güç- lü eşlik edecek. Aynca "VVhisky" rock grubu, "Southern Comfort" grubu ve pop konseri şenlik programında... Geçen hafta yerli popun zirvesinde değışikJik yoktu; Ayna, ikinci albümü Dön Bak Aynaya ile liderliğini sürdürürken Çelik yeni albümü Sevgilerimleyle ikincilikte kaldı. Edip Akbayram 25 yıllık kariyerinin özeti Dün \e Bugün'le üçüncülüğünü sürdürdü Türk sanat müzığinde sıralama yine aynı; Muazzez Abacı yeni çalışması Cesaretim Var'la 1 numara. Ebru Gündeş, Sen Allah'uı Bir Lütfusun'la ikinci, Muazzez Ersoy; Nostalji serisinin üçüncü albümüyle üçüncü. Halk müziğinde de geçen haftaya göre kıpırdanmalar görülmüyor listede: Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu ikilisinin Gülün Kokusu Vardı adlı ortak çalışması en üst sırada. Fatih Kısaparmak, Olur mu Böyle Hasan'la ikinci, Songül Kariı, Omuz Omuza"yla üçüncü. Yabancı müzikte Dünya Futbol Şampiyonası Rickj 1 Martin'e yaradi, içinde La Copa De La \İda adlı gözde parçasının da bulunduğu Vuelve adlı albümüyle Martin 1 numara; PolyGramcılar'ın ürettiği What's Vp 5 ikinci, Rachid Taha, Dman'la üçüncü. - Kreisler - Nigel Kennedy - Almost Here- Unbelievable Truth - Lfgly- Jon Bon Jovi (single) - Henze: Undine- London Sinfonietta - Debussy: Preludes 1-2- Zoltan Kocsis - Vivakii: Double Concertos-1 Vlusici -Tangos- Arminda Canteros - Brahms: Cellos Sonatas Op. 1-2 - H Schiff - Anutha Zone - Dr John - An Italian Songbook- Cecilia Bartoli - American Songs- Barbara Bonney - Rafi's Revenge- Asiandubfoundation - Beatles Arrangements-G Söllscher - Donizetti: Arias- Luciano Pavarotti - A Portrait- Cecilia Bartoli - Yeniden Yeimişe - Nilüfer - Bir Duygudur Kibariye- Kibariye - Pera'daki Yaşlı Dilenci- Murat Köseoğlu - Kadıköylü - Denızkızı Eftalya - Ay Işığında- Pınar Aylın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog