Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

2 7 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 ŞÎRKETLERDEN • LUFTHANSA Alman HavayoDan, 1 Temmuz- 30 Kasun tarihleri arasında 12-25 yaşlan arasjndaki gençler (öğrenci ise 12-27) için indirim kampanyası başlabyor. YES adlı kampanya sayesinde gençJer Türkhe'den Avrupa'ya diledlkleri noktaya uçuş için 99 dolar ödeyerek ulaşabilecekler. • EMİRATES Havayollan'nın sunduğu konfor, sadece business ve fırst class yolculan ıle sınırlı değil. Firma uzun uçuşlardaki ekonomi sınıflan ile de dünyanın en iyi havayolu seçildi. • VESTEL, üstiin teknoloji üriinü SE960I buharlı ütü ile pek çok insanın yapmaktan hoşlanmadığı ütüyü zevkli hak gctiriyor. En inatçı buruşukluklan açan SE960I buhariı ütü, kendi kendini temizleyen Sure Steam buhar sistemi ile defarklı. • PROFİLO Telra. yeni bir ürününü dünyanın elektronik konusunda ileri ülkeleriyle beraber piyasaya sundu. Plasma teknolojisiyle ûretilen televizyonlar, klasik tüplü televizyonlara göre değişik dizayna ve görüntüye sahip. • MAVtJEANS, Amerika ve Kanada'daki 400 sahş noktasıyla, 1997 yılının ikinci vansında 2 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Bu yüın sonunda buradaki cirosunu 8 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. • BEKO, ihracat yaptıgı ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan Fransa'daki etkinliklerine devam ediyor. tlki 1997'de düzenlenen Trophee Beko Tenis Tumuvası, bu yıl da Fransız sosyetesinin katılımıyla gerçekleştirildi. • KAR GIDA, yeni üriinü Rodeo'yu piyasaya sürdü. İşlenmiş Amerikan fısüğı tarzında ûretilen Rodeo, özel olarak yetişririlen fistıklardan seçüip işleniyor. • BECEL, bundan böyle tüketicilerine yeni 500 gramlık kâsesiyle de ulaşacak. Becel'in kahvaltılann yanı sıra yemeklerde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla ûretilen 500 gramlık kâse, 250 gramlık kâseden daha ekonomik. • KOMİLİ sabun çeşitlerine yeni ve çok amaçb bir sabun ekledi. komili 1878 adıyla ûretilen sabunun en önemli özeüiği, yüzde 100 bitkisel yağlardan üretilmesi ve zeytinyağıyla zenginleştirilmtsi. • TÜRKİYE İŞ BANKASI, görkemli koleksiyonundan seçkin örneklerin yer aldığı ve halen Tophane-i Amire Binası'nda sürmekte olan sergiyle birlikte Resim Koleksiyonu Kitabı'nı da sanatseverlerin beğenisine sundu. • AKSİGORTA'mn başanlı Akbank acenteleri, 2. Akbank- Aksigorta İstihsal Geliştinne Projesi çerçevesinde Bursa Kervansaray Oteli'nde bir araya geldiler. Türkiye'yi üç yıl aradan sonra tekrar Fon'un gözetimine sokacak program imzalandı 4 IMF île anlaşma tamam'FUATKOZLUKLU WASHINGTON - Türkıye, 3 yılhk bir aradan sonra, yeniden Uluslararası Para Fonu'nun "gö- zetimialtına" girdi. ANASOL-D koalisyon hükümeti, dün, IMF ile Türkiye'nin 37 yıl ıçindeki 17. anlaşmasını yaptı. Türkiye. 5 Ni- san 1994 krizinin ardından Hazi- ran 1994'te IMF"ylebirstand-by düzenlemesi anlaşması imzala- mış ve ertesi yıl bozmuştu. Türkiye ile IMF arasındaki an- laşma, dün VVashington'da imza- landı. Devlet Bakanı Güneş Ta- ner ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel'in attığı imzalarla, ta- raflar arasında "Yalan tzleme Programı'" (staff monitoring programme) yürürlüğe girdi. IMF'yle ilk anlaşmasını 1 O- cak 1961'de yapan ve aradan ge- çen37yıllık süredeekonomisinin işleyişini tam 16kezFon"ateslim eden Türkiye. ilk kez herhangi bir kredi içermeyen anlaşma imzala- mış oldu. Anlaşmaya Türkiye adına De\let Bakanı Güneş Ta- ner ve Merkez Bankası Başkanı Gazı Erçel imza koydu. Böylece anlaşmayı Türkiye adına hem hü- kümet hem de bürokrasi imzala- mış oldu. Bunun IMF tarafından özellikle istendiği ifade edildi. IMF lcra Direktörlen Kurulu, anlaşmaya ilişkin Türkiye'nin sunduğu niyet mektubunu, 23 Temmuz'da yapacagı toplantıda tartışacak ve oya sunacak. Ku- rul'un onaylaması halinde taraf- lar arasındaki anlaşma yürürlüğe girecek. IMF'nin Türkiye'nin dö- viz rezervi sıkıntısı olmadığı için Stand- By anlaşmasına gerek gör- mediği bildiriliyor. Hükümet bu anlaşmayla, hem içeriye hem de uluslararası piya- salara. "erken genel seçüne rağ- men ekonomik politikada sapma olmayacak" mesajı vermeyi he- defliyor. Bakan Güneş Taner, anlaşma öncesinde IMF Başkanı Micbel Camdessus ile ilk kez bir araya geldi. Bakan aynca, IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fisher ve haf- ta başmda Ankara'dan dönen IMF Türkiye - Masası Şefı Martin Hardy ıle de görüştü. Devlet Bakanı Taner, Washıng- ton'daki temaslan sırasındagaze- tecilere yaptığı açıklamada. "Ül- kenıiz kredibilitesini tekrar > aka- lamıştır ve de yükseltmektedir. Bundan sonra da daha iyi) e 0de- ceğine dair işareder vermektedir. Bu,Türkiye'deki ber insanın sevi- neceği ve kendisine şiar edineceği bir hadisedir" dedi. Son bir yıl içensinde Türkiye'nin büyük ih- Mali piyasalann gözü Türkiye'de ERGtNYILDIZOĞLU 24 ve 26 Haziran'da Wall Street Jouraal ve Fi- nancial Times uluslararası mali piyasalar için şim- di Türkiye'ye girmenin tam zamanı olduğunu yaz- dılar. Wall Street Jounıal, Türkiye borsasını u kafe» se bkdnuş bir boğaya" benzeterek. "yeni bir yük- selme dönemine girmek üzere olduğunu" ıleri sü- rerken, Financial Times. Türkiye'nin uluslararası mali krizlerden neredeysehiçetkilenmediğine, he- nüz sıkışmaya başlamamış birpiyasa olduğuna düc- kat çekti. Wall Street Jornal, enflasyon ve faizler düşüyor, IMF ile anlaşma kapıda, piyasalar tüm bunlan de- ğerlendirerek ekimde bir yükselışe geçebilir diye- rek olumlu koşullara işaretettikten sonra adeta uJus- lararası mali piyasalann ağzını sulandırmak içm ekledi: "Merkez Bankast'run rezervleri de 26 mil- yar doUr." Fınancıal Tımes'a göre de Türkiye'ye girmenin zamanı gelmiş. FT'ye göre. yıllardır Tür- kiye'nin ekonomik ve siyasi sorunlanndan yakınan ekonomistler, "benüz biraztereddütle de olsa, Tür- kiye'ye daha oiumlu bir gözlc bakmaya başiaddar." Bankalann 20 milyar dolara ulasan döviz pozis- yonlan, Salomon Smith Barney'e göre Merkez Bankasf nın ocak-mayıs arasında gelen dövızı em- mek ıçin açık piyasa işlemlerinde GSMH"nin yüz- de 0.4'ünü harcamak zorunda kalması "sıcak pa- m"nın sorun olmaya başladığına işaret ediyor. Bir başka belirsizlik alanı da kayıt dışı ekonomt. Asya krizi, stratosfere vuran Wall Street borsası, Rusya ve Latin Amerika pivasalanndaki belirsizlik orta- mında, kendine sığtnacak yer arayan kısa dönemli sermayenin dikkatini Türkiye'ye çevirmesı korku- tucu. Kısa dönemli mali sermaye girdiği piyasalar- da önce birrahatlamayaratıyor. ama daha sonra ha- va değiştiğinde, çıkarken arkada büyük ekonomik ve toplumsal sarsıntılar bırakıyor. tiyacı olan ekonomik ve siyasi is- tikrann yakalandığı noktaya ge- lindiğini savunan Bakan Taner, şunlan söyledi. "IMF ile anlaşnk. tş bitti, ta- mam. Biz para aramıyorduk. İh- ti> acımtzyok, Allah'a şükür. Gör- düğünüz gibi Merkez Bankası re- zervleri 26.5 milyar dolar. Özel bankalann rezervi deyaklaşık 10 milyar dolar. IMF'den para alnu- yoruz. IMF'nin bize empoze etti- ği bir reçete de yok. Bu anlaşmay- la 18 aylık yakın izleme programı uygulanmaya başlanmış olacak." EVIF'ye yük yok 18 ay sürelı yakın gözetim programı anlaşması IMF'ye ma- li yük getirmeyecek. Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programı e- sas alacak. IMF. 3'er aylık dö- nemler itibanyla incelemeler ya- parak Türk ekonomisindeki ge- lişmeleri dünyaya duyuracak. ABD'de bir hafta süreyle te- maslarda bulunan Güneş Taner, başkanlığındaki Türk heyetinde Merkez Bankası Başkanı Erçel, Hazine Müsteşan Yener Dinç- men. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Şükrii Binay ve DPT Müsteşar Yardımcısı FaikOztürk yer aldı. Heyetin pazartesi günü Londra'ya geçeceği bildirildi. 'Problemlersaklantyor' LONDRA(AA)- Ingiltere'nin yüksek tirajlı siyasi gazetelerinden The Independent, dün hazırladığı Türkiye sayfasında ülkenin ekonomik. siyasi ve sosyal yapısını mercek altına aldı. Türkiye sayfasında. "Problemler, yüzeyin hemen altında saklanıyor" başlığıyla verilen haber-yorum, Türkiye ile ilgili istatistiki bılgiler, ülkedeki ekonomik durumu yansıtan bir bölüm ve büyüyen sektör turizmle ilgili aynntılar yer aldı. The Independent'in haber-yorumunda. Türkiye'nin son üç yıl. yabancı yatınmcılann ilgisıni büyük ölçüde çektiği ve bu dönemde ülkeye giden THE INDEPENDENT yabancı yatınmlann ortalama değerinin 900 milyon dolan bulduğu bildirildi. Gazete, Türkiye'nin görünen yüzünün hemen altında pek çok problemi bulunduğunu da hatırlatırken. "Şaşırtıcı büyüme verilerinin arkasında hâlâ kronik bir enflasyon yatıyor" yorumunu yaptı. AB üyeliğinde hayal kınklıgı Türkiye'nin AB üyeliğı için aday ülke olamamaktan doğan büyük bir hayal kınklıgı yaşadığını da belirten Independent, AB'nin adaylık için anahtar faktör olarak sunduğu insan haklan konusunda ise küçük de olsa bazı gelişmelerin yaşandığına işaret etti. YEDİTEPE UNİVERSİTESİ TtYATRO BÖLÜMÜ ACIBADEM YETENEK SINAVIÎLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Türk tiyatrosuna tam donanımlı yeni değerler kazandırmak üzere yepyeni bir atılım: Çağdaş eğitim programı ve seçkin öğretim kadrosuyla tiyatro bölümü genç yeteneklere parlak bir sanat geleceği vaat ediyor. ÖĞRETİM ELEMANLARI . ALİTAYGUN ARSENGÜRZAP CİHAN ÜNAL ÇİĞDEM SELIŞIK ENGİNCEZZAR . . ENGİNULUDAĞ DR. FÜSUN AKATLI PROF. DR. METÎN AND . . SEÇKİN SELVİ PROF. DR. SEVDA ŞENER , TALAT SAİT HALMAN ' . . TUNÇYALMAN ; ' • ' - . • - • • • Aday olabilmek için 1998 ÖSYM Birinci Aşama (ÖSS) sınavında en az 105 puan almış olmak şarttır. • Adayların ön kayıt yaptırarak sınav giriş belgesi almaları gerekmektedir. • Kayıtlar 22 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasındadır. • Yetenek sınavı 13-14 Temmuz 1998 tarihlerindedir. ÖN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER • Dört adet vesikalık fotoğraf • Vakıfbank Acıbadem Şubesi 020202480 no'lu hesaba 5.000.000 (Beşmilyon) TL'sı ön kayıt harcı yatırıldığını gösteren banka dekontu. • 1998 yılı ÖSS sonuç belgesi fotokopisi. ' Tel.: 326 34 15, Faks: 326 34 31 Acıbadem, İbrahimağa Mh. Köftüncü Sok. 81001 KADIKÖY/ÎSTANBUL Yeni BMVV'de Güvenlik Farkı Alman mühendislerin dört yıllık bir çalışması so- nucu tamamıyla yenilenen BMW 3 serisi, güvenlik ve konfor alanında rakip ta- nımıyor. Mayıs ayı baş^nda tüm dünya ile birlikte Tür- kiye'de de tanrtımı yapılan BMW 3 serisi tasarlanır- ken özellikle BMW'nin performans ve estetik gi- bi temel değerleri de göz önüne alınmış. Güvenlik ön planda Bir önceki nesilden 7 yıl sonra gelen yeni E46 ka- sa 3 serisi standartlarında 6 airbag (2 önde 2 ön ka- pılarda ve 2ITS kafa hava yastığı), ABS dışında dün- yada ilk kez CBC (viraj fren kontrol sistemi), ASC+T (otomatik denge kontrolü), kaza sonrası devre önleyi- ci emniyet akü sistemleri- ni sunuyor. Bunun dışında aktif gergili emniyet ke- merleri ve yine dünya ilki olan araç ve anahtar hafı- zası ile kişisel programla- ma seçeneklari de güveni- lirliği arttınyor. Türkıye'de 4 silindirli 318i modeli ile 6 silindirli 320i ve 328i modelleri sa- tışa sunuian BMVV'lerde uzaktan kumandalı alarm, yağmur sensöriü silecek- ler, hidrolik direksiyon, EWS, bakım göstergesi (kalan mesafeyi km. ola- rak gösterim), ikaz kontro- lü (yağ, soğutma ve yıka- ma suyu seviyesi, kapı ve bagaj açık ikazı), araç bil- gisayan, ısıtmalı ve içer- den katlanabilen dış ayna- lar, ısı koruma camları, far yükseklik ayarı, 4 elektirk- li cam gibi çok sayıda özellik standart olarak bu- lunuyor. Fiyatlar Türkiye'de 318i 75 bin DM,6 silindirli 320i 83 bin 500 DM, 6 silindirli 193 HP'lik 328i ise 110 bin 200 DM anahtar teslim fiyatla- n ile satışa sunuluyor. <Mk Teknik Özellikleri Motoftıacmi Silındır adedı «rtofgûç 0-100 krrvs hızlanma aaksifflunıhız Ya«t tûketimı (1 OOkm'de ort.) BMW 31» 1895 4 118 10.4 sn 206tovtı 8.8 tt BMVV320İ 1991 6 150 9 9sn 219 km* 9.8 It BMW328i 2793 6 193 7 Osn Z«Jten* 3 11 It İŞÇtNtN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Kimin Umurunda? ANAP ve DSP emeklilik yaşında anlaşmışlar. Tür- kiye erken emekliler cenneti (!) olmaktan kurtarıla- cak. Son günlerde Türkiye'ye aşkı kabaran IMF ve Dünya Bankasf nın önündeki son engel ortadan kal- kacak. Kredi musluklan açılacak. Ekonomi düze çı- kacak.. "40yaşlannda emekli mi olurmuş? Dünyada, ge- lişmiş ülkelerde 65 yaşından önce emekli olan yok" kampanyası öylesine etkili yürütüldü ki, yasa deği- şikliğine karşı duracak güç çıkacağını sanmıyorum. Aslını ararsanız, bırakınız emeklilik yaşının yüksel- tilmesine, çok dahayaşamsal, haklı konularda kar- şı duracak sendikacılık hareketi mi kaldı? Havlu at- madan öte, nakavt olmuş, her şeye teslim bir sen- dikacılık hareketi ile karşı karşıyayız. Işçinin ve emekçinin haklannın sahibi ve bekçisi sendikacılık hareketinin yokluğunda, ideolojik ola- rak sermaye, küreselleşme ideolojisine teslim olmuş siyasal partiler, medya olgusunda, kamuoyuna ka- bul ettirilmiş, kotanlmış emeklilik hakkı üzerinde, bu saatten sonra ne söylenebilir ki? Belki emeği gözetmeyecek, ancak seçim kararı alınmış olması nedeni ile emeğin oyuna muhtaç si- yasi partilere, kimi gerçekler anımsatılarak ufaktan birtür seçim şantajı ile, "mezarda emeklilikten" dö- nüş yaptınlabilir. Evet, gerçek şu ki, Türkiye'de emeklilik yaş sını- n, Türkiye koşullannda da erkendi. Zamanında yük- seltilmiş, ancak Demirel'in popüiist, oy kaygısı bas- kın çıktığı için, çözülmüş bir sorun yeniden günde- me gelmiş, emeklilik yaşı erkene alınmıştı. Doö/usu istenirse, Türkiye'de yaş ortalamasının gelişmiş ülkeler düzeyinde olmadığı, emeklilik son- rası yaşanabilir süreler ortalaması gözetilerek, Ba- tı'nın altında, ama bizdekinin üstünde bir emeklilik yaş sınınnın belirlenmesi çok zor bir iş değil. işve- renlerin Türkiye gerçeklerinin üstünde, işçi sendi- kalannın ucuz politik yaklaşımlarla hiçbir şey söy- lememeleri, ya da kapı arkalarında "evet"demeleri karşısında, DSP'nin pazarlık konusu yaptığı rakam- lann üç aşağı beş yukarısında bir belirleme "hak- ça" sayılabilir. Asıl sorun emeklilik yaşının hakça bir ölçüde yük- seltilmesi değil. Türkiye'de çalışanlann emeklilik yaşlannı doldurana kadar, kayıtlı, sigortalı bir işi sü- rekli nasıl bulabilecekleri. TÜSİAD, kendi SSK yasa tasarısını hazırladığı ta- rihte, basın toplantısında sorduğum soruya aldığım yanıt; en düzgün işçi çalıştıran TÜSİAD üyesi iş yer- leri için dahi yaş ortalamasının 31 'de kaldığı idi. Bı; tabloda 30 yaşından sonra sigortalı işini kaybetmiş, kalifiye olmayan bir ışçinin emeklilik yaşını doldu- rana kadar sigortalı bir işi nerede bulacağını sormuş ve yanıtını alamamıştım. Sorumu yineliyorum: Sorun, emeklilik yaşının hakça bir sınırda belirlenmesi değil. Sorun, 30 yaş ortalaması ile, emeklilik yaşı arasındaki süre içinde çoğunluğu kayıtsız işlerde çalışmak zorunda bıra- kılan, genelde ömür boyu sigortalı işi çok az bula- bilen işçilerin, emeklilik haklarını nasıl kazanacak- lan? Düşünün ki çalışma yaşamı boyunca kımi yıl— lar sigortalı, kimi yıllarsigortasız işlerde çalışmak zo- runda kalan işçilerin, sigortalı işlerde yatırdıkları primler ile birlikte emeklilik ve sosyal güvenlik hak- lan tümü ile yok oluyor, gasp ediliyor. Meclis'ten geçecek yasanın emeklilik yaşını 55- 65 arasında bir yerlerde belırlemesinden çok daha önemli olanı, sürekli sigortalı iş bulamayacağı ke- sın çalışanlar için, emeklilik yaş sının dolduğunda emekli olmaları haklarını koruyacak hukuksal dü- zenlemeleri, formülleri bulmakta. O öyle "kayıt dı- şı" çalıştınlmaya önlem alınacağı edebiyatı ile ko- tanlabilecek bir iş değil. Belki belirli bir süre sigor- talı bir işte çalışabilmiş olan için, özel emeklilik pri- mi, borçlanma, kayıtsız çalıştınlmanın sonradan ka- nıtlanması halinde, sorumlu işverenden ceza kesı- lerek prim açığının kapanması.. türünden çözümler üretilebilir. Yoksa emeklilik yaşını gelişmiş ülkelere paralel yükseltmek, tek başına ışçinin karşı kampanyala- nnda söylendiği gibi, sözde değil. gerçekte "mezar- da emeklilik" olacaktır. Sadece Türkiye'de ortala- ma işçi yaş sınınnın gözetilmemesi nedeni ile de de- ğil. Asıl prim günlerinin tamamlanamaması, gerçek çalışmalann sayılamaması nedeniyle. Görüldüğü gibi her konuda olduğu üzere, işçinin emeklilik hakkı üzerinde de tartışmalar, hakkın ger- çek boyutlan üzerinden değil, polemiğinden, poli- tikasından yapılıyor. Hak verme ve alma popüiist öl- çülerle belirlendiğinden de sonunda kaybeden sa- dece emekçi, işçi ve işçi emeklisi oluyor. İşte en taze tartışmalardan biri daha. DTP ve Cin- doruk, Baykal'ın hükümetin devamı pazarlığında ağırlığını koyması karşısında "ben de varım" demek üzere, daha da gerçeği. DTP'den istifalan durdura- cak moral yaratma adına, hükümet içinde muhale- fet yaparken yine en bildik ucuz popüiist yaklaşım- la, Meclis'te bekleyen yasalardan söz ediyor. Zaten anlaşılır gibi değil, herkes yasaların çıkması için se- ferber, ANAP'ı, DTP'si, DSP'si, CHP'si dahil hiçbir partinin pariamenterleri yasa çalışmalanna katılmı- yor. Şimdi bu tabloda, iş yapmak isteyen DTP'nin say- dığı yasalar listesine bir bakar mısınız? Kamu çalı- şanlanna, kamu çalışanlarının istemedikleri, hakla- nnın gasp edilmesi olduğunu söyledikleri, sendikal haklar yasa taslağı bile var. Nasılsa hakkın kendisi, özü değil, adı, polrtikası önemli oluyor. Hakların özü, içeriği, gerçeği kimin umurunda ki?.. A n t e n l e r i n i z i B D P ' y e ç e v i r i n . . . A r t ı k y u r t ı ç ı p ı y a s a l a r ı i z l e y e b ı l m e k ıçın b i r TV a n t e n ı v e b ı l g ı s a y a r y e t e r l ı B D P sı • İMKB Hisse Senedi Piyasası _ . Artık ni!iWiiifiH var Her hisse senedinin 28 adet fiyat bılgisi.TL ve $ bazında grafikleri. • 15 en yaygın gösterge ile teknik analiz.'Hareketli ortalamalardan Fibonnacci' lere trend çizgilerine kadar uzanan göstergeler. • İMKB sirketlerinin mali tablo ve bazı finansal oranları Ûç, altı, onikiser, aylık tablolar, sirket bilgileri • İMKB Tahvil-Repo Piyasası • Bankalararası Döviz ve Faiz Piyasası • Serbest Piyasa Döviz ve Altın Piyasası • BDP Haber Ajansı kaynaklı haberler. •Geli>rniş haber tarama özellikleri Üstelık tüm bu bıigılefı en uygun ortam ve malryette elde etmen(Z mumkün. Ddha aynnttlt bılgı ve BOPLJNE 1 ' yalundan tanımak ıç<n bızı ârayrn BDPan ustün urunlerı ve teitnık bızmet güvencesıyle bir kez daha tamşın zler ıçın BDPLINE'ı hazırladı • Excel ve DDE aktarımı • Metastock'a verı aktarımı, • Otomatik sıralama, döngü, alarm, • Hisse senetlerine ait tûm fiyat bilgılerinin toplandığı ve son 10 işlemin görüntü- lendiği ayrıntı pencereleri • Anlık Portföy İzleme (Accountvvatch) • Anlık Zaman-Satış (Time & Sales) tabloları • Işlemlerınizi hızla gerçekles- tirmenizi sağlayan sürükle- bırak (drag & drap) özelliği • Ve VVİndovvs ortamının ge- tirdiği diğer birçok kullanım kolaylığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog