Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Bugün, BirKitapAJın: Yaarın Sesi Kulaklarmızda KaJsın. Kitap"Kadıköy"de. . kitap kulübü As Eğlence Merkezı Moda Caddes No.44 Moda-Kadıkoy/Istanbul Cumhuri Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26560 150000 TL (KDV,ande) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-19451BASYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 HAZİRAN 1998 CUMA C U M H U R İ Y E T İ N K U L T U R H 1 Z M E T 1 Ermeni Meselesi-1 Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un bu çalışmasını ilgiyle okuyacaksınız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Türk Silahlı Kuvvetleri ağustos ayındaki şûraya hazırlanıyor 2000'in koımıtaıılan• Yüksek Askeri Şûra'da, Genelkurmay Başkanhğı görevini yürüten Org. Karadayı'nın emekli olması bekleniyor. Ordu 2000'li yıllara, Karadayı'nın yerine getirilecek Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvnkoğlu'nun komutasında girecek. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir büyük bir ihtimalle l. Ordu Komutanlığf na getirilecek. Kıta görevi biten Atilla Ateş de Kara Kuvvetleri Komutanı olacak. Karadayf nın emekli olmaması halinde ise başka formüller gündeme gelecek. KI\ RIKOĞLl -Ordunun başuıa ÇEV İK BİR- Kıtaja çıkıyor ATİLLA ATEŞ- Kara Ku\. Kom. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nde (TSK) terfi ve atama ış- lemlerinm görüşülecegi Yük- sek Asken Şûra (YAŞ) toplan- tısı ağustos ayının ılk haftasın- da yapılacakTSKyı 2000 yı- lına taşıyacak komuta kademe- sının şekilleneceğı şûrayla ilgı- li olarak asken kulıslerdeki se- naryolar. Genelkurmay Başka- nı Orgeneral İsmail Hakkı Ka- radayTnın emekli olupolmaya- cağınagöreşekılleniyor Orge- neral Atilla Ateş'ın emekliye aynlmasıyla boşalacak l Ordu Komutanlığı'na getınlmesı beklenen Genelkurmay tkıncı Başkanı Orgeneral ÇevikBir'ın 1999 Ağustosu'nda Kara Kuv- vetlerı Komutanı olmasına ke- sın gözüyle bakılıyor Ege Or- du Komutanı Orgeneral Doğu Aktulga ile Harp Akademıleri Komutanı Orgeneral NecatiÖz- geo de I. Ordu Komutanlığı için adaylararasındayeralıyor. Jan- darma Genel Komutanı Orge- neral Fikret Özden Boztepe bu yıl emekliye ayrılıyor. TSK'de bir üst rütbeye yük- selecek general ve amıraller ıle general ve amıralliğe yüksele- cek albay lar ve kadrosuzluk ne- deniyle emekliye sevkedilecek- lerin durumlannın görüşülece- ği YAŞ toplantısı ağustos aymın ilk haftasında yapılacak. M Arkası Sa, 6, Sü. 31e Çankaya'nın Onerisi?.. Cumhurbaşkanı Demirel. son günlere değin,ülkede bir ryimserlik simgesi gibi doJa- şıyordu. Her gittiği yerde ve her ka- üldığı toplantıda karamsar- hkian dağıtmak üzere konu- şuyordu. Türldye'nin neyi eksikti?.. Devletçarkı dönü- yordu; savcılar ve yargıçlar görevlerini yapıyorlardı; si- yasal parriler haJkın nabanı tutuyorlardı; her şeyden önemlisi de başkentte seçim- le oluşmuş bir pariamento vardı; Meclis çalışıyor, her şey konuşulup tarüşıhyordu. Ülkenin tüm sorunJan bu çerçevede çözülebilirdi baş- ka yol ve yordamJan zorla- mak anlamsızdı. • Sayın Cumhurbaşkanı. son konuşmasıyla, başında bulunduğu devletin anayasal sistemini baştan sona değiş- tirmesini öneriyor, Mecüs'i ve hükümeti geri plana iten bir başkanük sisteminin Türidye için gerekli oJduğu- nu savunuyor. Bu dummda ortaya soru- larçıkıyor: Sayın Demirel'egöre Tûr- kiye'de rejim tıkanmış mı- dır?~ YürüriükteJd anayasaJ sis- temle bu tıkanıkhğı aşmak olanaksız rrudır?» Devletin başında anayasal düzeni korumak görevinde bulunan Cumhurbaşkam- nın bu yeni vaziyeti aJması için bikmcdiğjnıi/ nedenler mivardır?.. • Ancak bu üç sorunun dı- şında bir dördüncüsü de var: Cumhurbaşkanı Demirel'in önerdiği 'Yeni Cumhuriyet' düzenininkurulmasLanava- saıun kökünden değişmesi- ne bağüdır. Bu değişiklik nasıl yapıla- cakdr?.. Ana>asadaki laiklik ilkesi- ni değiştirmek isteyen par- ti>1e işbirüği yapüarak mı amaca ulaşılacaktır?.. Bu >olda açılacak pazaruğuı so- nucu ne olacaktır?.. Sayın Demirel'in devlet >a$amında engin deneyimi vardır; öneriyi ortava atar- keo konunun bütün bo>uda- nnı düşünmediğini varsaya- oıayız. Tartışma açıunışken, ko- nuaun bu yanjnı da açıkhğa %a\uşturmasıru bekliyoruz. Cumhuriyet Karapara vergilenecekAKPM G.Doğu raporuna kabul • Avnıpa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye'nin sert tepkisine yol açan Güneydoğu Raporu'nu genel kurul oturumunda tartışarak kabul etti. Rapor ve buna bağlı tavsiye karanyla yönerge, verilen değişiklik önergeleriyle Türkiye lehine önemli ölçüde yumuşatıldı. • Rapordaki "Türkiye, sivil Kürt halkına karşı silahlı güç kullanmaya son versin" şeklindeki ifade, verilen değişiklik önergesiyle reddedildi. • 10. Sayfada Camlıhemsin Doğaya santral darbesi • Fırtına Deresi üzerinde yapımı planlanan hıdroelektrik santrallar için hazırlanan 2 ayn çevre etki değerlendirme raporunun iptal edilmesine karşın Başbakan Mesut Yılmaz bugün santrallann temelini atacak. Kurulacak santrallann, sadece bu suda yaşayan ve uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınan denizalası bahğının neslini yok edeceği öne sürülüyor. • 6. Sayfada Yümaz'a ağzı bantlıprotesto Kamu-Sen üyesi memurtar. kamu çalışanlanna yüzde 20'lik zam aroşı öneren Başbakan Mesut Yılmazı İstanbul'da düzenJedikleri oturma e>lemiyle protesto ertiler. Başbakan'a tepkilerini ağızlannı bantlayarak gösteren Kamu-Sen'liler, gre\r ve toplusözleşme hakkı içermediği için KESK'in tüm jnrt geneÛnde eylemler düzenleyerek karşı çıknğı "Kamu Çahşanlan Sendikalan Yasası rı njn da çıkanlmasını istediler. Eylem sırasında fenalaşan Türk Genel Hizmet Sendikası Istanbul Şube Başkanı Cuma AJj Kaya'ya ük müdahaJevi arkadaşian yaptı. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tüpbanın Otobüsle YuruyuşuL. Istanbul'dan Ankara'ya kadar yürüdüler. Konu, dincı basının manşetlennde baştacı. Yürüyüş ama, nasıJ bir yürüyüş? Tam bir yutturma- ca, yürüyüşün takıyyesı. Izmit, Gerede, Bolu'da gösteri yapmak için otobüs- • Arkası Sa. 6, Sû. l'de BORSA ûDun 4056 Oncekı 3980 DOLAR MARK Dun 264.250 Oncekı 264.700 ûDün 147.250 Oncekı 147.100 ALTIN Dün 2.505.000 Oncekı 2.517.000 SPK'den sermaye düzenlemesi Sermaye Pıyasası Kurulu, aracı kurumların üstlendiklen riskleri karşılayabilecek oranda özsermaye bulundurmalan ilkesini temel alan "sermaye yeterliliği" yaklaşımını hayata geçirıyor. • 12. Sayfada • TBMM Genel Kurulu'nda vergi yasa tasansının 25. maddesinin kabul edilmesiyle kaynağı ne olursa olsun ,her türlü kazanç ve iratlar gelir kapsamı içine alındı. Bu düzenleme ile kara parayla mücadele edemeyen Maliye Bakanlığı rüşvet, kumar, bahşiş ve fuhuş gibi bazı faaliyetlerden elde edilen gelirleri de vergileme olanağı bulacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- "Vergi refor- mu yasa tasansı"nın en önemli maddelerinden olan ve gelirin tanımını yeniden yaparak "kayna- ğı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iratlann " da vergılendırilmesini öngören madde TBMM Ge- nel Kurulu'nda kabul edıldi. Kabul edıien madde ile kara para, bahşiş ve rüşvet olarak adlandınlan gelirlerin de vergileridirilmesi olanaklı hale gele- cek. Maliye Bakanı Zekerha Temizel. "Yakasını vergi dairesine kaptıranlar vergi \ükü alnnda i- nim inim inierken,>aptıklan faalhetler tanımlan- madığı için trihonlar kazanıp vergi vermeyenler \-ar. Temel sorun budur" dedı. TBMM Genel Kurulu'nda vergi yasa tasansı- nın 25. maddesinin kabul edilmesiyle ticari ve zi- rai kazançlar, ücretler. serbest meslek kazançlan, gaynmenkul ve menkul ^^^^^^^^^^^m sermaye iratlanna ek olarak kaynağı ne olur- sa olsun diğer her türlü kazanç ve iratlar da ge- lir kapsamı içine alındı. Bu düzenleme ıle Mali- ye Bakanlığı rii$vet. ku- mar. kara para. bahşiş ve fuhuş gibi bazı faali- yetlerden elde edilen gelirleri de vergileme olanağı bulacak. Bu ge- ~~~~~~~~~~^~~~~ lırlenn vergilenmesi, vergi kimliknumarası uygu- lamasının tüm işlemlerde yaygınlaştınlması ıle birlikte gündeme gelebılecek. Yasa dışı yollarla gelir elde edenler veya elde ettıkleri gelirleri be- >an etmeyenler bu gelirlen ev, otomobil ve ben- zen harcamalara yönlendırdiklen takdırde Mali- ye'nin kontrol mekanizması içine girecekler. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, madde üze- rindeki eleştirileri yanıtlarken servet üzerinden vergi alınmasının söz konusu olmadığını, devlet- ten kaçınlan, bildınlmeyen gelirlerin vergilendi- riieceğini söyledi. Temizel, faalıyetlen tanımlanmadığı için tril- yonlar kazandığı halde vergi ödemeyenler bulun- duğunu ve temel sorunun bu olduğunu kaydede- rek "Toplumu rahatsızeden budur. Devletin bu du- ruma düşmesine neden olan da budur. Bu soru- m Arkası Sa. 6, Sü.6'da 8yıla Dünya Bankası kredîsi • 9. Sayfada Mirsad'ın NBA rüyası gerçek oldu • Efes Pilsen'in 22 yaşındaki forvet oyuncusu Mirsad Türkcan NBA'de forma giyecek ilk Türk basketbolcüsü olma yolunda. NBA'in oyuncu seçmelerine katılan genç basketbolcüyü Houston Rockets yöneticileri beğendi ve transfer etmeyi kararlaştırdı. • Spor 'da BELÇİKA: 1 - C. KORE: 1, HOLLANDA: 2 MEKSİKA: 2. ALMANYA: 2 - İRAN: 0. YUCOSLAVYA: 1 - ABD: 0 • Spor'da KÜLTÜR HİZMETİ'NDE BİR AD IM D A H A ı 9 t ATOM IOKRATESİN SAVVNMA&l PLATON SOKRATES'İN SAVUNMASI Niyazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. DÜNYA KLASİKLERİ, YENİDEN... 75 yıl önce Cumhuriyet'i kuran Mustafa Kemal ve arkadaşlarının amacı, ümmet toplumunun kulları yerine özgür yurttaşlar yetiştirmekti. Çünkü, demokrasiyi, ama gerçek demokrasiyi, ancak "fikri hür, irfanı hür" yurttaşların kurabileceğini biliyorlardı. Daha ilk günden bir eğitim seferberliğine girişmelerinin nedeni buydu. Batı'dan ve Doğu'dan, sayıları 500'ü aşan "dünya klasiği" bunun için Milli Eğitim Bakanlığı eliyle dilimize çevrilip yayımlanmıştı. Büyük çoğunluğu bugün bulunmayan, genç kuşakların ulaşamadığı, okuyamadığı dünya klasiklerini Cumhuriyet'in 75. yılında yeniden aynı amaçla yayımlıyoruz. Genç demokrasimizin sağlam temellere kavuşmasına katkıda bulunmak için... HerSalı bir Dünya Klasiği... HER EVE BİR AYDINLANMA KİTAPLIĞI! "Aydınlanma Kitaplığı"nın ilk kitabı. Bu Salı ve her Salı Cumhuriyef'le birlikte... GUNDEM 3VIUSTAFA BALBAY Yeşîl Uzerine Tezler... Türkiye Büyük Millet Meclisı'ndeki Yeşil tartışmasın- dan en çok keyif alan sanınz Yeşil olmuştur. Yeşil onur katında... Aşık sanık sandalyesinde... Tütünden sorumlu Devlet Bakanı Eyüp Aşık, 27 O- cak'taki bir televizyon pfogramında şunu söylemişti: "Yeşil olduğu iddia edilen kişi bizim kontrolümüz al- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog