Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

OKAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.1996-1997 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI ÖZET BİLANÇO (MİLYON TL.) AKT1F (VARUKLAR) 1 OONEN VAHUtOAB A Hazır Degerter B Menkul Kıymetler C Ksa Vaoat Tıcan Alacaklar D- Oger Kısa Vadelı Alacaklar E Slokiar 1 » Madde ve Malzeme 2 Yar Mamuler 3-Ara Mamuller 4 Mamuiler 5- Emtıa 6-Dlger Sloklar 7 SlokDegerDuşukıuguKarşılıgı 8- Venlen Sıpanş Avanslan F Dıger Oonen Varlıklar 2 DURAN VARUKLAR A Uzun Vadelı Tear Alacaklar B- Dıjer Uzun VaOek Alacaklar C- Füansal Duran Variıkiar 1 Baglı Menkul Kıymetter 2 tştjrakler 0 Mack» Duran Varlıklar 1 Arazı ve Arsalar 2 Yerusru va Yeraltı Duzenlen 3-B<nalar 4 Makma Tess ve C'hazlar 5- Taşıt Araç ve Gereçien 6- Doşeme ve Demıroaşlar 7 Dıjer MadO Ouran Vartıklar 8- Bvıkmış Amortısmaniar() 9- Yapıimakta Olan Yatınmiar 10- Vanlan S<panş Avanslan E MarttCHmayan Duran Varlıklar F D4er Ouran VartıMar AKT1F ( VARUKLAR) TOPLAM 603 490 28 238 — 196 037 450 18 076 — 245 902 — 263 331 1 097 184 4 828 445 43 965 67 467 - (2 806 253) — 3818 CARI DONEM 31 12.1997 14292 90 202 297 822 10060 1092 193 43 572 3529 - 263 3234 967 49 66 180 1 548141 3304 978 4.853119 ÖHCEKI 0ONEM 198 283 25 915 _ 105 625 450 19 916 (18274) 68 465 — 263 132 603 399 2 674 400 33 975 14910 - (1434 876) 7«3 9218 31 12 1M« 41361 3040 177.278 188 970 402 380 6440 3495 — 263 1 901921 56 648 819 469 1906 383 272US2 PASIF (VARUKLAR) 1 K1SAVADELI BORÇLAR A Fmansal Borçlar B-Trean Borçiar C- Dıger K sa Vadelı Borçlar D- Altnan Sıpanş Avansian E Borç ve Gder Karşılıklan 2 UZUN VADaJ BORÇLAR A Finansal Bsrçlar B-T«ari8otelar C-Diger Uzun Vade» Bon?ar O- Alınan Stpans Aansijjn E Borç ve Gider Karşılıklan 3- ÖZ SERMAYE A S«fmaye B- Setmaye Ta«hhutten ( ) C- Emyon Pnmı ' 0- Ytradan Oegenem* Deget Aroşı 1 Duran Vartıklafdakl Deger Artısı E YEDEKLER 1 Yatal Vadekier 2 OzelYedekler 3-OtaganuMu Yedek F Net DOnem Karı G- Net Donem Zaran H-GeçmısY>.Zaran»nO PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM CARI DONEM 31 121M7 2 814.669 3633 43 562 73 077 200 639 296 728 14348 99 051 17 978 — — — 157 150 1200 000 967 2 814 668 47 196 11808 ıeo5s\> 683 643 175128 3994 148 4JJS311» ÖNCEKİ DONEM 31 12.1M6 1917 947 680 3589 69 878 155 928 88 734 9950 77 041 18 978 — — — 120 4S5 300 000 308 1917 947 4269 42*25 (80 581) 401 531 139 463 2 184 858 2.723.852 OKAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NIN 01.01.1997 - 31.12.1997 DÖNEMINE ILIŞKIN GELIR TABLOSU İLGILI AÇIKLAY1CI NOTLAR (Aksl bellrtilmedikçe tutarlar Milyon Tûrfc Llrası Olarak) 1- FaaHyet Konutu Oan Tekstıl Sanayı ve Tearet A Ş (Şırket) run ana taakyet konusu pamuk pfigı uretım, .le çeşttlı tekstıl dokuma ürunten ımatalı ıle bunlann yurtıçı ve yurtdışında satışıdır Merkezı Islanbulda olan şırketın faorıkası Gazıantepttt bulunmaittadır 2- Serm«y*njn%10v«D*tuFaztawnaSahlpOrtaUHin OanHoktngAŞ. Dıgenen 5100 49 00 100 00 PayTutarı 612 000 568 000 1200 000 S«rmayeyı Tenuti Edsn H l u a Semttortm Tanınan Imtlyaziar Sermayeyt lemstl eden hısse senetten arasında ımtıyazl< hısse senedı butunmamaktadif Kjyrttı Semnyrt Orttkhklarda KayM) S t r m > < Tutan ŞırVetn kay tlı sermâye tavanı 1 800 000 otup çıkanlmış sermayesı 1.200 000dır Yıl ıçınd» Yapılan Sannay* Arttınmlan ve Kaynaklan Yıl ıpnde yapılar sermaye arrtır mı aşagıda özetlenmçbr r Arttır m Tanhı 31 12 1997 Amırım Tutan 900 000 Nakıt 300 000 YDOAF 600 000 Yıl Içind* Ihraç Edilen H 1 > M Sanedl Dıtındakl Menkul KıynMMar Y I >çı'xje h sse senedı drş nfla menkul k yrret Ihracı bulunmamaktadir Yı 1 Içınde ıtla edllen borçlanmayı temsll »dan menkul krymd bulunmamaMadır C«ri Döoemde Duran Variık Haraketlari a) Sat n altnan tmal veya nşa edılen madd« duran vanıklann matryetı 95 66 b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddı duran variık nalıyen (net) c) Can dönemde ortaya çıkan yenıöen değerteme anışları 1 496 72 Variık malıyeflennde ı*) 2 605 695 Btnkmiş amortısmanlarda O 1 108 973} d) Yapılmakta olan yaiınmtann mtefcgı tnplam tutarı başiangtç ve brbş tanhı ve tamanDama derecası Amonnman YSnterr» Normal amofiHfnan yanterm uygulanmaKariır Uvguiaran amortsman oranları a^agnjakı gtxtr •Binalar %2 %4 Makına Tesıs v« Cınazlar %5 %10 Deımrtaşla: %10 TaçıiAraçları %10 Kıdem Tazmnaı karşlıgı Iş akdı ışvaren tarafından feshedılen uaıaoml». yûrûrtûktefa 4 kanunları ^rçevesnde çalışttklan yıHar ila orantdı olarak yapılması geroken ödemelen kapsamaktad r Ancafc tiar çatısın yıl ıcın yaptlan ödame yine Iş Kanunu de tavana bagianm şnr31 12 1997 de 6u tavan 104 219 375 TLyıl olarak gerçakleşmşiır Ştrket ılçılı mevzuat hukumlarıne göre kıdem tazmınatma hak kazaran personelln bılanço tanhıne kadar surtmuf olduğu HızmeHen kan>ılıgında jelecekt» Sdenacak haklann bugunku degennın lesaplamış ve Sarmaye Prymsası Kunjrunca yayınanan mevzuai hukumlenna uygun olarak bılonçoya yansıtmıştır 31 12 1997 tanhı ıtoanyte hataplanan kıdem tazmmatı karşılıgı tutan 64 619 ('996 27 954 du> 12- Bttartfo T«riMn<J»n Sonn OrHyl Çıkan v. Açıktamayı OtraMlran Husu*lara hltkln Blkjl Kıderr taz'n nai tavan 01 0< 1998tarhnden Ibaren 104 219 375 TLyıldan 144 990 000 TL/yıla yuks*»lıT«ştır 15- Şaıta Battı Zarariar II* Hw TOrtü Şaria Bıjlı Kaaançlan W*kln BMgt Şrtele aıt 147 525 US $ tutarındakı emtıa naklty* Şırkett tarafından 1995 yılında kayba ugratıldıgından naktrye Ştrkatı atoynme dava açılmıştır Dava rialen devam etmakndir Şırket TEDAŞ TDrtaye EleMnk OaOıtım A Ş Gazıantep Dağıtım Muesaeses Mudurtugu taralından talap oknan 19 885 tutanndakı en«qı borcunun mevcui olmadığının tespıtı amacı ıle adı geçen Kurum aleyhme dava açmış ve dava 15 07 1996 tanhmde Şny»l Miıne soruçianm.çt:' Ancak davalı TEDAŞ karan temyız etmıştır Şırket bu dava ıçın 31 12 1996 tanhıne kadar 51 057 tutarındakJ karşılik ayırmıştır 01 01 3112 1997 donerru ıçm karşılık ayrılmamışlır ŞırHet X 09 1994 tanNnde surest sona eren Ihracatı Teşvrk Belges t n kapat Iması ıçrn basvurmuşlur Hazıne ve Oıf Tlcaret Mustefartıgı nca yapılan ınceteme devam ermektedır Belge kapsarnında taahnut eoılen ıhracat kan>ılıgı 6 433 <Xx 31 12 1997 tanhı ıtıbanyfe Şırket .n alacaklan ıcın açmış oldugu ve devam eden muhtelrf dava sayısı 5 olup alacak tutan 16 655dr 14- isMrntnln Oayrl Safl Kar Oranları Üzerlnda onamll Ölçûd* Elkld* Bultınan Muhaaab* Ttkmlnltftnde D*glf Ikllklen IHfkln Bilgl v* Bunlann Paraart Elldlari tslatmenın gayrı safı kar oranları uzerında ortefnlı olçude «tkıd* bulunan muhaseb* tahmıntennd* herhangi Wr d«9>İŞikuk bukjnma/nakiadtr 1§- AktHO*g«n«rÛtM<ndalt*vcut Bulunan Ta«*Mi Ipetak »ey« Tamlnat TManan AkM dagtrtar ûzemde mevcut bukmor ıpotek veya termnatlann looıam tuian 469 441 A Vanlen ıpoMdv T Y T Bankası 20 000 EgabankAŞ 400000 Şehit Kamfl BeMryea 69 441 489441 Boyahane Bma Inşaatı Makıne ve Teçhızai Alımı 41308 5890 000 269 852 Nıtelıgı Teşvık Belge No Toplam Yatmm Tulan Toplam Harcama Tutan 31 i 2 1997Bakıye Başlangıç Tanhı A/alık 1995 Bıtış Tanhı Aralık 1998 Tamamlanma Derecesı %15 Cari ve Gelecek Donemlenle Yaralanılacak Yatmm Indlrtıninin Toptam Tutan Şırket n car ve gelecek dönemlerde yararlanabılecegı yatır m ındınmı tutan 9 280 d> 1«- AkHtDegariarlnToplaınSlgartaiulan AkM (JeSartenn toplam agorta tulan 3 305 020 d» •lafMAraçkv. 600.000 2.680 113 24 907 3 305 020 10- Işletmenln Ortaklar, Itttraklar va Bagfc Ortaklıklaria Olan Alaeak-Bon; lllakM Alacaklar Ortaklar Tıcan Tıcan OkanHoktmg A.Ş Temettu - Baglı Ortaklıklar ŞırkeOen 17- AI«Mlr^lcJnAI«»Tuş Olan lpo**v«Dt*»TeınlnaOannTopiaın Tutan Alacaklar ıçm herhangı bır ıpotak veya temrat abnmamıttır Borçlar Tıcan Tıcan Otmayan 1009 PaameY*rAlmaTanTaahuM*nnTopiamT«lan Oürnrüktere venten temrıai maktuplan Mahha<r«larawlanWnnatrnaMuBlan M*1 Okan Biracılık Malt Mes San A Ş Isot A.Ş Beslen Makama San A Ş Beslen Pazariama A Ş Okan Tunzm ve Seyahat A.Ş Okan&9OdaAracıl,kHızmetlen 8085 M 243987 VargıDanl«nnev«itontarnlnatmeMuplan TKalunma Bankamma Mifan tamnM maktuplan T E K. na varttan tamnat mektuptarı katat Bankaama venlen termnat makiupiarı mnatMaktw a v * ı 1 ^ ^ •••>•••• •e^apv^aaişınvB'1 temınat Otarak Varaan OevM Tahv* ,r, 8926 5 748 978 9 673S 11 Btak Oranma taa**! Tvnar SankaMrda btoke mevfluaı nkiur Br%ıyudala»r>>riB»d»llUzarlrK»»nGc« Şırket 1997 yıiınöa Isot A Ş vasıtas.yta 27 04 1998 vadelı 1 048 000 USD tutannda prerrosman kredaı kulanmı»tı< SSzlonumı kredıye ılışkın olarak Isot A Ş nın bankaya odedıgı ^0281 tutarındakı taız ve komısyon Şırket taratından aynen Isot A Ş n« ödenmıştır Dıger grup Şırketlenne ûdenen ve alınan faızîer gelır lablosu dıpoot 6 da betırtılmıştır StoMar ve Dtger Bllanço Katemlartnde Uygutanan Dftgerlame Envantar v« Amorttsman Aytrma YAntamlart, Bunlafda ve Diger Muha*ebe Polltlkalannda Öncaki Donamlare Gore Yapılan Deglşlkllkto. Bu DaglalklHdan'n Paraaal Ettütarl v* Isletmenın Surekllllgl Ile Donemeelllk Varsayımlannı Degittlrecak Muhtemrt Gallamatar v* Bunlann Qan>kça4art Mennu K ynetler Me^kLİ K ymeuef elde etme manyetıne göre degeriennektedır Devlet tahvıd ve hazıne bonosu gıt» kamu kesırrı menku' k ymetten vadelennde elde ed lecek gelır n söz konusu menkul kıymetlenn ıktısabından bılanço tanhıne kadar göçen sureye sabet eden kısm menkul k ymet natenı ariında faız gelın karş ] klarında yer almıştır Alacaklar Alacaklar mah tabkHarda kay 1tlı rjegerien ıle yer almaktadır Turk Urası senetle alacaklar (vadelı çeklar) Manço gununde geçentoian resmı ıskonto oranı %80 ve senetierdekı mukayyet faız oranları uzennden reeskont edılmekte ve rıeaapianan raaakont tutar doneme gK)er yazılmaktad r 31 12 1997 tanhı ıtıbanyte 120 790 tuiar ndakı alacak senetlennm Ivadai çaklar) raaakont edılmesı netıcesınde 8 954 reeskont gıden hesaplanmıs ve reeskont gıderı maiı tablolara yars t ımıştır Senetsız alacaklar ıse jç ay ıçınde tahsıl edılecsgı beklendıgmden reeskonta tabı tutvjlmamıştır Borçiar Borçlar maiı tablolarda kayıtlı degerten ıle yer almaktadır 31 12 1997 tanhı ıtıbanyle firmanın vadesı gelmeyen senatlı borç bulunmamaktadır Senetsız borçlar ıse uç ay çensınde ödenecegı beklervdıgınoen reeskonta tat» tutulmamıştır Stokar Stok ar elde etme malıyeo ıle degertenmektedır Stok betoteme yorrtemı hammadde ve malzemalar ıçm 1* gıren * çıkar (Fll-Ü^ yoiıer'ine gore nesaplanmakta okjp yan mamuller ve mamuller agırlıklı ortalama maJıyet yonlermne göre hesaplanmaktadır Madd Düran Varlıklar Maddı duran varlıklar elde etme malıyetine göre kayıttara almmaktadır Maddı duran variıklar mevzuat gereg araz ve arsalar rıanç Vergı Usul Kanunu çerçevesınde her yıl yenıden degeriemeye tabı tutulmaktadır 31 12 1997-tıbarıylebuo<an%80 4(1996 1 ü728)dur Şırket dokuma bökımunde çalısmıyor olması nedenryte bu bolume listan yaklaşık 53 558 tutannda kayrllı degen olan maddı duran varlıklarını yenıden degerleme dışı tutmuş ve ayrılan amortısrnan gıdennı ıse çalışmayan kısım gıdanBnne yansıtmrstır Yenıden degerteme sonucu maddı duran vartiklarda meydana gelen net artışın karşılıgı ozkaynaMarm bv parçasının teskıl eden yenıden degerleme değe r artış tonuna ılave edilmektedır Gereklı lormalıtelenn yenne getmtmesı şartı na> bu tanun sarmayay* ıtave «dılmesı ve karşılığında pay sahıptenne bedetsız hısse senetlen venlmesı mümkundur ttdann Bona naylctarine Oora, Boraa Rıylçlerl Cfzerlnden Gotterflmle Menkul Kıymetlerln v» Flnanaal Duran Vartıklann Malryet Beılellerme Oor» Degerterlnl Gosteren Bllgi Şrketm jjttraklennm rasse senetlennm borsada ıstom gormemesı nadeniyle borsa ray^Un yoktur mafyet badeaen esas alınmıştır 31 12 1997 ıBbanyte Menkul kıymetler aşaOıda ozerJenmıştır Ekto Etme 3112 1997 FaaGekr Piyasa Degen Karsıbgı 202Repo(21 19S8vade*) 90000 90202 21- Manlaıl Krymetrtr v* Baglı Menkul Kıym.tl.r aruBu içlnd* Yar Al)p IşMiMnln Ortaktan, latlraklsri ve Baglı OrtakMdar Tarafından Çıkanlmı» Butunan Mankul Kıymct Tutarian ve Bunian Çıkaran Onaknktar Isletmenın ortakjar ştırak er ve bag ortakl klan taralından çıkar imt; olup mankul kıymetter va baglı menkul kıymetler grubu ıçınde yer alan menku k ymet bulunmamakt' 22- Mall Tablolarda Dlg»r" IbarMlnl Tasıyan H«*ap Katamlanndan OaMI Oldugu Grubun Toplam Tutannm X20 * M « r » Bllanço Aktlf Tootamının %5'lnl Aaan Kaiamlarln Ad ve Tutarian 221 Kısa Vade» Dıger Alacaklar Dıger Grup Şırkettennden can hesap alacaklan (Not 10) 8 926 TC Me*ez Bankasından KKDF Alacagı 1 043 Diger Kısa Vadelı Alacaklar 91 22 2 Dıger Donen VartıUar Dıger KDV Peşın Ödenen Vergı ve Fonlar Gelecek Aylara an Gıderler Personel Iş Avan&ian Maddı Duran Vartık KDV» 10080 17J3O 7 * 1 7.563 840S 3.069 43.572 22 3 Dıger Duran Varlıktar Gelecek YıHara an Peşın Odenen Leasınfl Kıra Gıden Maddı Ouran VariıK KDV sı 63378 2802 66 180 Şırket 01 01 31 12 1997 donemınde leasıng kıra grian olarak toplam 131 511 tutannda Sdemede buiunmuştur Şırket leasıng Kjra sözieşmetermı donemseHık prenstt* çerçevesınde donem fınansman gıderlenne 68 133 leasıng kıra gıdennı yansıtmış gen kalan 63 378 tutan ıse geiecek yıllara aıt peşın odenen leasıng gtderierme yansıtmıştır 22 4 Kısa Vade* Dıger Borçlar Digar KDV 17330 Psrsonete Borçlar 309 r } ^ Grup ŞırkeltenraJen can hesap borçlan(not 10) 243 991 Olger 172 261802 22 5- Dıger Borç ve Gıder Karşılıklan (Kısa) TEDAŞ a otan faız borçları ıçm ayrılan karşılık (not 13) 51 057 Vergı ve SSK pnmı ıçm geakme zammt karşılıgı 1 955 Hazıran 1997 donemı personele ödeneoak ucret ve maaşlar 6 295 22 6-Dlger Borç vo Gıder Karşılıklan (Uzun) TYT Bankasına ödeneoak faız karşılıgı (Not 33 3) 23- 59 307 92 531 %1 Inl A»an, Paraonakton Alacatrtar Ua PanMMtala Bofçlar Tutannın Ayn Ayn Topl»m»an ^>ger Alacakiar' ıle 'Dıger Kısa Vadeiı veya Uzun Vadefı Borçlar" nesap kalemı ıçınde buiunan personekien alacaklar ıle personete borçlar bılanço aktıt toplamınm %1 mı aşmamaktadır 24- Ortaklar IfüraklOT v* Baglı Ortaklrklardan Alacaklar Nwlenlyl« AyrHan Şuphtll Alacak Tutarian ve Bunlann Borçlulan Ortaklar ış&rakier ve baglı ortaklardan aiacaklar nedenıyte şuphetı alacak mevcut degıldır 25- VadMl Gednlş Bukman va hanûz Vadaal Oatmayan Alacaklar Içln Aynlan ŞuptMll Alacak Tuttrian Şırkeun 31 12 1997 tanhı rUbanyle tahsılatı oeçıkmış oiarı toplam 16 655 tutannda alacaklan mevcuttur Şırket soz konusu aJacaklann tamamı ıçın karşılık ayırmıştır 2*- l«tetm« I I * Dolayh Sarmay* n Yiratim ltl*kialn* Sahlp Ittlraktor ve Baglı Ortaklıkltrm D4kümC ila latlrakler va Baglı OnakiıkMr Haaabında Yaralan Ortaklıklann lılmleıi ve Ittlrak Oran ve Tutarian 31 12 1997 tanhı ıtıbanyle ıştıraklere Jışıkjn bılgıler aşagıaa gosterıUıgı gıbıdır ŞırkelAdı Sermayea Matıyet Daflen Iştjrak TuBn Iştırak Oranı O a n MaklneSanayı A.Ş 5000 263 263 % 5 3 0 Iştırak edılen sırket hısselermın çogunkjk payları Okan Holdıng A Ş nın kontroiu aitındadır 27- l»tır»kler va Baglı Ortaklıklarda icaa< Kaynaklardan Yapılan Sarmaye Arttırımı Nedaniyie Elde Edllen BedelsU Hlssa S«n»d1 Tutarian tşt rakter ve baglı onaklıklarüa ıçsel haynaklardan yapılan sermaye arttırımt nerientyte etrie edvlen beöetstz hı&s« senedı buiunmamaktadır 2»- Taammaziar Onrinde Sahip Otunan Aynl Haklar ve Bunlann Degerieri Taşınmazlar uzennde sahıp olunan aynı haklar yoktur 29- Dur»n VarlıktortJa Son Ûc Yıkla Y»nld«n Degerlmne Tut«rı 0101 31 12 1997 donemı ve son uç yılda yapılan yeraden degenemeye ıhşkın bılgıler aşağıdakı gtHdir 1995 961 041 1996 822 717 1997 1496 722 30- Yabancı Paralaria TamsU Edlleo »a Kur Oarantla* Ohnayan Alacak v* Borçlar IX Aktltte Mevcut Yabancı Paralarm Ayn Ayn Tuunan *a TL na Donuaturulrna Kıırian Yabancı para borç ve atacaklar ışlem tanhındekı resmı kurlar esas alınarak degerlenmektedır 3112 1997 tanhı mbanyle bıtançoda yer alan yabanc para borç ve alacaklar bu tanhlı Turkıye Cumhunyet Merkez Bankası dövız kuriarı ıl« degerlenerek bılançoya yansıtilmıştır Bılançoda yer aian dövtziı borç ve alacaklar aşağıdakı gıbıdır Yabancı Para Tutarı Defleı leme Kurulu TL Karşıhjı Bankatar Vadesz Mevduat 1 362 US $ 935 DM 15000 FFB 2O4 7S0 114 240 34 1X1 279 107 512 Tıcan Alacaktar Venlen Stpanş Avansları 1 062USS 400 000USS 204 750 J1- Kısa Vadelı Banka Kredılen 300 000 US $ 204 750 61 425 OrtaUar. Itttnluar v» Baglı OrtakMdar LaMna VerlhKi Gararrrl. Taahhtt, KaMat, Avana, Ctro glM YûkûmKUuktarln Tulan Ortaklara ^tııaklere ve baglı onaklıkiar lernne venlen yukumluluk yoktur 12- Katagorllari ıtibariyl* Yıl Içlnde Çalıaan Paraonalln Onalama Sayıaı Yfinena 13 Ktşı Iden Personel 55 Kışı İSCI 217Kı»ı 285KİSI 33- M»ll Tablalan ÖnemM Ölcüde ErklKyen ya d * Mall Tabtolann A ç * YonjmlanablHr v* AnlaşıuıbtHr Olma». Açıamdan Cterakll Otan Dtge» Huaualar 33 1 Alacak Seneflen Alınan vadeh çekterm vade bazında an.flaması afagıdakı g ö d r Aralık 1997 Ocak1998 Şubal1998 Mart1998 Noan1998 3 3 2 Kısa Vadeiı Banka Kretilen 1 440 82 643 5 807 20 700 10200 120 790 Yabancı Para Tulan Miyon TL Tutar US$300 000 61425 !): v"-''-C! 3 j - j | •(>• jrrsi 73077 31 12 1997 tanrande yabancı para kredılerın faız oranlan% 16 Ile % 18 arasmda TOrk Uası krecaerm taz oranı da % 5 25 dır 33 3-Uzun Vadelı Banka Kredten Ş 1994 yılında Turkıye Tunzm Yatmm ve Dış Tcaret Bankası (TYT) ndan kuManmış oldugu krecMer (TL ve YP) ıçın bankanm laalryetlen durdurulmasından (daha sonra ıflas etmesıl sonra 01 01 31 12 1997 donemınde yapılan 1 000 tutanndakı ödeme hancınde Bankaya herhangı bır faız ve veya anapara ödemesı yapılmamıştır Hlaa ıstemlen sözkonusu banka adına T Iş Bankası tarafından yurutulmektedır Şırket ıle Tlş Bankası arasında kredı taız oranları konusunda ıhtılat mevcuttur Banka, 1994yılındaokjsan malıknz esnasında yuksek( %312yevaran) oranlarda taız talep etrras ancak Şırket buna nraz ederek konuyu MahkİBmeye goturmustur 1996 ıcnde konu ıle 'Ig* gftruşmeter ve hukukı araştırmala/ sonucunda Şırket sözkonusu kredüer ıçın Turk Mahkemelen taralından benzen ıhtıtaflar ıçın uygularan 1a z oranlannı dıkkate alarak 31 12 1996 tanhındekı faız karşılıklannı yenıden hesaptanmış ve Şırket bu hesaptamalar sonucunda Ş rket 92 531 tutannda karşılık ayırmıştır Şırket Yön«tıni söz konusu kredıler ıçın 31 12 1997 tanhınde T C Merkez Bankas: reeskont faız oranlann d'kkate alarak faız karşilıklar'nı yenıden hesaplam şîır Bu hesaplamaya gore ayrıian taız karşılıgmın yeteriı okiugu görulmuştur Banka adına T Iş Bankas ndan Ipotegın paraya cevnlmes yoHj ıle takıp taleplennde ödeme yazısı yapılmışbr Şırket bu tafep ıçm yasal yollara başvurarak dava açrntş ve ıaayı durdurma karan afmıştır 33 4 Leasıng Borçları Şırkerınleasngyoluylaakiıgımakınelerııçın31 12 1997 lanhıoden sonra odayecegı taksıt tutarları asagıoa ozetleı Yabancı Para Tutarı TL Karşılığı US ( 983 608 201 394 DM586666 67021 268 415 OKAN TEKSTİL SANAYI VE TİCARET A Ş 1996-1997 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI (MİLYON TL) A Brut Satışlar B Satışlardan Indınmler (-) C- Net Satışlar D- Satışların Malıyetı (-) BRÛT SATIŞ KAR I (ZARARI) E Faalıyet Gıderlerı (-) ESAS FAALIYET KAR I (ZARARI) F- Dığer Faalıyetlerden Gelırier ve Kartar G- Dığer Faalıyetlerden Gıderier ve Zaraıiar (-) H- Fınansman Gıden (-) FAALIYET KAR'I VEYA ZARARI 1- Otağanustû Gelırier ve Kartar J- Olağanustü Gıderler ve Zararlar DONEM KAR 1 VE ZARARI K Odenecek vergı ve Yasal Yukumlulükler (-) NET DÖNEM KAR 1 (ZARARI) OZET GELIR TABLOSU 31.12.1997 31.12.1996 2 871 269 (82 788) 2 788 481 (2 446 471) 342.010 (274 777) 67 233 206 122 (8 955) (200 712) 63 688 112 (12 148) 51 652 (39 744) 11.908 1 362 091 (57 768) 1 304 323 (1 238 810) 65 513 (108 262) (42 749) 190 316 (17 868) (76 994) 52 705 14338 (8 013) 59 030 (16 105) 42.925 OKAN TEKSTİL SANAYI VE TİCARET A.Ş.'NİN 01.01.1997 - 31.12.1997 DÖNEMI MALI TABLOLARINA ILIŞKİN NOTLAR (Aksi bellrtilmedikçe tutarlar Milyon Türk Lirası Olarak) GaUr v« Gldar Katamlarinin BallrtenmMi Gelır ve gıoer kalemlennır beiırtenmesınde tahakkuk esası uygulanmaktadır Buna gore haaılat (gaNr ve karlar) aynı dönema aH mal yet ıgıder ve zaradana) karşılaşt r lacak şekıide muhasecelestmlmektadtr Donamln Amortlaman Oldarlarl ıte ıtta « TOkenme Paytan a) Amortısman Gıderien 262 404 aa) Normal Amortısman Gıderten 151 430 bb) Yenıden Degerlemeden Dogan Amortısman Gıderlen 110 974 b) Itla ve Tukanme Payiarı 7 , 2- Oonarnln Ftoukont ve Karfılık Gldert.rf Şuphel alacak karşılıgı Alacak senetien reeskont gıden net Kıdem Tazmnatı karsılıgı 3- Donemln TDm Flnanaman GMerlerl Donemın 'um fınansman gıderlen toplamı 204 066 dır a) Ureöm malryetıne venlenler b) Sabrt Vartıklann rnakyetıne venlenler c) Doğrudan gıder yazıtanlar 262411 16 452 7360 36 665 60 477 3.354 200712 204 066 4- Donemın Flnantman Giderlerlnden Ortaklar, Baglı Ortaklık va iatlraklerle llglll Kıamın Tutarı Okan Tunzm ve Seyahal A Ş ne ödenen can hesap taız 4 099'dur 5- Ortaklar, Baglı Ortakhk ve Istiraklene Satıa ve Alışlar Bçslen MakamaAŞ nevenlen yemek hızmetı 16 573 dur Ortaklar. Baglı Onakl* ve Işilraklertton Alınan ve Bunlara Ödman Fatz, Kira ve Bennneri Şırket 31 12 1997 tanhınde Okan grubu şırketlerı ıle olan carı hesaplarma aşağıdakı laızlen tahakkuk ettırmıştır Beslen Makama A Ş Şrket 0' 01 31 12 1997 dönemme ıtıskın Beslen Makama A.Ş den alacaklan lcn y * k % 98 oranından 61 058 tutannda faz tahakkuk eittrmıstjr Isoi A Ş Okan Tunzm ve Seyahal A.Ş ve Okan Tunzm YatırınHan ve tstetmeol^ı A.Ş Şırket 1996 yılına tşton olank 01 01 31 1 £1997 donemnje ılave laız tahakkuUarı yapmıstır Buüavelene 1996yılı ıçnlahakkuk etnnlen faız tuları aşagıda gostenidıgı gb 203 906 ya ulasmıştır 1996ıçın 1996ıcın Aiman Faız 0101 31121997 0101 31121996 1996 «jn donemınde tahakkuk donemmde tahakkuk toplam tahakkuk ettjnlen taız ettmlen faız eftınien faız IsotAŞ '• 7782 32031 39813 Okan Tjnzm Yatırımları ve Isl A Ş 42 586 13 986 56 572 Okan Tjnzm ve Seyahat A Ş 26 970 26 970 Beslen Makama San A Ş 80 551 80551 77 338 126 568 203 906 01 01 30 06 1997 tahakkuk rjenenvnde tahakkuk ettmlen 1996 faız tutarian 1996 yılında tahakkuk ettmlmts otsaycu 1996 yılımn drjnem karı 77 338 artmjs otacakb Şırket ayrıca 01 01 31 12 1997 donamnde aşağıdakı tau tahakkuklannı yapmıştır 1997 ıçm AJınanFaız 01 01 31 12 1997 dönemnde tahakkuk -. ettınlenlaız ' * İMA.Ş 8 597 Okan Turtzm Yatmmlan ve Isl A.Ş 7 493 16090 Okan Tunzm v«Seyah»t A Ş 0101 31 12 1997 donemınde Şrtoita olan borçlar ıçn y ı l * % 120 oranmdan 4 099 lutannda rao Sdanmısi» OkanHoldıngAS (HoKtngJ Hoöng, SrtatB yonetırn ıdeste*; NzmeOen varmakMkr HokkngaayapılanaozMfm*uyannca yonetım NzmetKn Orşılıjında Hoöng vartan hrzmMn mtehgı ve yogunluguna gore homat matra* kadar net •atrftann % 1 5 nu geçmamek kaydıyla ucret tak» adaMaoaktir 01 01 31 12 1997d6namlnd« HoMmge y«ntWn hianaaarl karmılıgında fldanan katılım payı tutarı ' 8 000 dır Ûzet otarak 01 01 31 12 1997 donemmde 1996 yıkna «akm 77 338 alman latz dtfiü ohnak Dzan alınan verten taızler ve dkjer Alınan Fa 1*000 18 000 Beslen Makama San A Ş tootAŞ • ' ' Okan Tjnzm Yıtınmtarı ve Işl A Ş Okan Tjnzm va Seyahal A Ş OkanHokJlngAŞ Alınan FaaMr 61058 16 379 50 079 26970 2302 158 788 4 0 M Tahakkuk etrjrilmış olan yukandakı tatzfer 01 01 - 31 12 1997 aonemınoe tahsd edilmıştir YonerJmKunjluBa»k«nv»lj>»lertleCiao«ll»Bdur, Qan»1l<txın»»<oı,Cj»r^ Donemde Saglanan Ucret ve Beruen MenfaaBeon Toplam Tutarı Yonetim Kuruiu Başkan ve Uyelen Ue gene! mudür genel koordinator gsnal mudur yardımcılan gftH Qst yönetJcılera sagtanan ucret ve benzer mentaatfenn toplam 11 480 dlr Amonnm.n Hetaplama Y6nt*mleri Ile Bu YaMamlaroe Yapılan •*glflkllklartn Doneınlıı Amortlaman OKlerierlnde atoydana Getlrdigl Artış («) vaya Az«n» (-) Amortısmaniar 31 12 1997 tanhınde sabrt kıymetlenn akMleştinlrm? kur farklan hartç olmak ûzere yeraden degerienmış degerlen uzennden normal amortısman yontemre gr)m hataplanmıştır Stok UallyvM Hesaplama SMamlvi v» Yomamteri Hammadde stofclar ı!k g ren ıik ç ka' yöntemıne göre hesaplanmakta ohjp, mamüter ve yan mamuller agırtıkiı ortalama mahyet yontemne gore hasaplanmaktadır Varaa, lamawn vaya Kıama« F1HI Stok Saymı Yapılamamuı Strjklar 31 12 1997 tanhınde fblen sayılmıştır Yurtlçl v» Yurtdışı Satışlar Hesap Katoml Içlnd* Yer Alan Urun, Hurda D6künrü glbl Meddetefln Satıflan II* Hlzmet Satışlannın Ayn Ayrı Toplamlannın Brut Satişlann S20 «Inl Asmau Hallnde Bu Madd* ve Hlnnettera llltklnTutarlan Yurt ıçı ve yurtdışı satışlar hesap kalemı ıçınde yer alan yan urun hurda dokuntu gıbı maddelerın satışlar brut 554 dır 12- IfMmenin Vanıa Satışları ıle llglll Tesvtk ve Subvaralyonlan Hakkmda Bllgı Işletmen n ^ar ş ar e Ig teşv K ve sjDvansyorar yokrur 13- Oneekl Doneme lllşkın Gellr ve Gıderler ıle Oncekl Doneme Alt Gıdcr ve Zararların Tutarian ve Kaynaklan Oncekı dönerpe I şkın gei r ve Kanar yoktur Ûncekı doneme ılışkın gıder ve zararların tutarı 7 480 dır 14- Adl v» Hıtryattı Hteae Senetlert lcln Ayn Ayn Gotlarllıııa» KoşuHıyla, Hteaa Kar v» Kar Payı Oranlan Hısse kar (1 000 OOOTL nomınal degerdekı) 9 923 Hısse kar oranı % 1 0 15- Her Blr Ana Uretım Grubu Içtoı Ayn Ayn Olmak Üzere, lıletmenln Donarn İçlnd* Gerçekl*ftlrdlgi Mal ve Hlzmet MlktarMnndakl 0«glşmelw 0101 31 121997 0101 31 12 1997 Artış/(Azalış) % (Kg) (Kg) Kardelpkgı 536 732 211034 154 Penyelpigl 1898 847 1819 413 4 Open End Iphgı 4 166920 3025617 38 16- Her Blr Ana Satif Grubu Içln Ayn Ayn Olmak Üzere, Işletmenln Donem içlnde Gerçekl«stlrdlgl Mal ve Hlzımt Mlfctartanndakl Oegı»mel»r Kardelpkgı Perryelplıgı Open-End Iplıgı 17 1 Faız ve Dıger Temettu Gelırier Grup ŞırkerJen Faız Gehrlen (Not 6) Banka Faız Geimen 17 2 Faalıyetle ıigah Dıger Gelırier ve Kanar Menkul Kıymet Satış Gelırien Reeskont Faız Getınen Yemek Hızmet Gelırlen Kur Farkı Gekrlen Dıgeı Gehr va Karlar 17 3 Oıger Faalıyetlerden Gıder ve Zarar Reeskont Faız Göenen 01 01 31 12 1997 (K9) 517 620 1963.067 3923 400 156 788 92 156 880 4734 1.594 18 573 24 087 254 01 01 31 12 1997 (Kg) 212 444 1 775 892 2991979 Artışy(A2alış) % 144 11 sı 8955 OKAN TEKSTİL SANAYI VE TİCARET A.Ş. 01.01.1997 • 31.12.1997 HESAP DÖNEMINE AIT 8AĞIMSIZ DENETIM RAPORU Okan TeksM Sanayı veTcaret A ş nln (Şırket) 31 12 1997 tanhı ıtjrjanyie dûzerHenmış Mancosunu ve bu tarl«e sona eren hesap donemıne aıt getır satışiann maltyetı fon akım ve nakıt akım tabloiarını fnce4emış bulunuyoruz Inceiememız genel kabui gûrmuş denetım ılke esas ve standartiar na uygur- olarak yap Im ş ve oolay sıyia hesap ve ışlemterle ılgılı olarak rrvuhasebe kayıtlannın kontrolu ıle gerekll gördugumuz dıger denetlem* yöntem ve tekrıklenn ıçermışör 31 12 1996 mall tablolarına ıltşkın baflıms z öefetım raporjmuzun 3 uncu maddesınde B 019 rrnryon TL kısmının Okan Grubu şvketlennden olmak uzere toplam 17 957 mıryon TL geakmıs alacagı oldugu ve buniar «m karşılık aynlmadıgı belımlmışiır Soz konusu alacaklar 01 01 31 12 1997 donemınde tahsıl edtlmışttr 3A 12 1996 malı tatotolanna Mşkın bagımsı denıtm raDorumuzurt m 4 de ş<rketın 1994 yıiında faaiıyetı durdunjian ve bılahare tasriye ışlemlenne tabı tututan TYT Bankası na kredı anapara ve faız borcu olouğubelırtılmıştir Kredl anapara ve taız konusunda Şırket ve Banka arasırtda ıhtllaf dogmuş ve konu mahkemeye ıntıkal etmıştır Şırket soz konusu kredılenn 31 12 1997 tarıh ne kadar bınknvş faızlerı ıçm TC Merkez Bankast reeskom farzı oranlarından 92 531 milyon TL karşılık aytrmışttr Dava mhkemede haien devam etmektedır 31 12 1996malıtablc4arınaılışlwibaC>rnsızder»<ırnraporumuzunm5deŞırkerınOkanHoldıngA.Ş ıle Okan Holdlng komiundekı dığer şırketl«r ıle onemlı tutarîaroa tıcan ve fınansman ılîskılen oldugu ve bu ılışkılere aıt kosuüann bırbınnden tamamıyta bağımsız şırketler arasındakı ernsallennden farklı olması mumkun oldugu bellrormışDr Şırket 0101 31 12 1997 donemınde Okan Grubu şırketienne 1996 yılına aıt ve pıyasa emsalıne uygun 77 338 milyon TL faız gelır tahakkuku yapmtştır 31 12 1996 malı tabkjlar narfışkınbağımsız denerjm raporumuzun m 5 m6ve m 7de 29 922 mıryon TL mevduatın 69 878 mıtyonTL kredı bakıyasının 63 066 nvlyon TL alıcı bakryetennın ve 10 825 mıtyon TL venlen spanş avansının dırekt olarak dogrulanamadıflı belırulmıştır Soz konusu bakıyelcın 01 01 31 12 1997 donemınde kapandığı görulmuştur Goruşumuze göre yukar da 3 uncu paragraftak hususun etkısı hancınde yukanda söz konusu edılen malı tablolar Okan Tekstl Sanayı ve Tıcaret A Ş nın 31 12 1997 tanhındekı gerçek mal durumunu ve bu tarıhte sona eren hesap cîonemıne aıt gerçek faalıyet sonucunu mevzuata ve SPK tarafından yayınlanan genel karjuı gormuş muhasece ıkeıenne uygun olarak dogru ocnnde yansıtmaktadır ERGIN Ulustararası Denetım ve Yemınlı Malı Muşavırlık A Ş Member Fırm of GRANT THORNTON InternaHonal AykutHaM Sorumkı Ortak Baş Denetçı Nazım Hıkmet Sorurrtu Ortak Denetçı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog