Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER GUNCELcÜNE\T ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Ayrtı gün bir de yazılı metin dağıttı. Metindeki üs- lûp Demirel'in konuşma ve yazı üslûbuna pek ben- zemiyor. Ama Cumhurbaşkanı metni sahiplendi. Demek ki; Çankaya artık bugüne değin sürdürdü- ğü tartışmalarda yer alan ilkeleri, öğeleri kâğıda dök- menin zamanı geldiöine inanıyor. Ankara'nın Genç Iş Adamlan Derneği, Demirel'in önerilerini yineleyeceği bir ortam olarak iyi hazırlan- mış veya hazırlanması sağlanmış. Bir TV'de konuşan dernek sözcüsünün tartışmayı yurda yaymayı görev bildiklerinden söz etmesine bakılırsa, Genç iş Adam- lan hayii zengin bir çalışma programı hazırlamış ya da hazırlamalanna yardımcı olunmuş. Cumhurbaşkanı'nın aylardır bilinen önerileri yine- lediği günün akşamı; konuşması kimi özel TV'lerde "sürpriz açtklamalar veya öneriler" diye sunuldu. Bir gün sonra önceki günlere oranla önemli bir de- ğışim gözlendi: "Kalemli kuvvetlerimizden" kimi bi- reyler -nedense- aylardır göstermedikleri çabayı sü- tunlara yansıttlar ve.. Demirel'i de önerilerini de hem övdüler hem de destek veren satıriar döktürdüler. CHP liderinin Demirel'e yönelik sert sözleri yorum- suz yansıtıldı. Baykal'ın Cumhurbaşkanı'na "Senin hi- maye ettiğin, göz yumduğun bütün o tarikatlar, ör- gütlenmeler -başkanlık sistemiyle- ortadan kalkacak mı" diye sorması kimi çevrelerde belki yadırgandı. Ama başkanlık sistemi tartışmaları bir başka ger- çeğin yavaş yavaş ortaya çıkmasına yol açıyor. Kimi yazarfar(örneğin Rauf Tamer) tartışılması ge- rekenin Demirel'in "şahsı" degil, "sistem" olduğunu yazıyor. Ne ki başkanlık sistemi tartışmalan kaçınılmaz bir başka tartışmayı beraberinde getiriyor. 35 yıllık siya- set adamı Demirel'in bu ve benzeri konularda daha önceleri açıkladığı görüşlerin anımsanmasına neden oluyor. Sistemle birlikte, gidiş öyle ki Demirel'in dü- nü ve bugününün de tartışmaya açılacağı anlaşılıyor. TC Islam devleti mi? Cumhurbaşkanı "başkanlık sistemini" daha çok kendi için istediği yolundakı kanılan silmemekte di- reniyor. Hatta 14 Haziran 1998'de "Ben Türkiye'nin bir sorununa çare aramıyormuşum da kendime ça- re anyormuşum gibi bir durum olursa, ben o tartış- mada yokvm" diyor. Ancak, başkanlıkla ilgili "heve- sı" crtmadığını açık seçik dille bir türlü söyleyememe- si, sistem tartışmalanna kişiliğinin katılmasına önayak oluyor. Çankaya önerilerine ilk sahipleneceklerin RP'den doğma FP ile takkelilerin kan kardeşi Şaibe Hanım olacağını varsayıyorduk. Doğrulandı. FP Genel Başkanı Recai Kutan grup konuşmasın- daki ilk cumlesıyle Çankaya gibi düşünenleri sevin- diriyor. Son cümlesiyle sevinenlerı ve yakın çevreyi hüsrana uğratıyor. Demirel'e katılıyor FP; ne ki "önerilerin karara bağ- lanması için elbette siyasalpartiler tarafından oturu- lup konuşulmasını" önşart koşuyor, yani anayasa de- ğişikliklerinde pazarlık istiyor. Önşart ise; "önce 'şekli' olan cumhuriyetin 'gerçek' anlamda bir cumhuriyet olmasını" istiyor. Kırtan'ın son cümlesinden yüregi sıkışanlar olabi- lir. Oysa FP Genel Başkanı'nın sözlerinden "anlaş- mazlık ve uyuşmazlık" çıkmaz... Zira; "şeklicumhuhyettenkurtulmanın" ilkesel baz- da geregini Cumhurbaşkanı Demirel, 11 yıl önce Nur- 'cuiann yayın orğanı bir dergide şöyfe açıklamış bulu- nuyor: "1924 Anayasası 'nda da Türk devletinin dini, din- i Islamdır' denildiğine göre o günkü devlet de bir Is- lam Cumhuriyeti'dir. 1923'te kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuhyeti bir Islam devletidir. 'Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet elden gidiyor' şeklindeki beyanlann, bence, iyi bakıldığı zaman tu- tarlılığı yoktur. Atatürk'ün kurduğu devlet laik devlet değildi. Is- lam devletidir." Cumhurbaşkanı'na göre on bir yıl siyasette çoook zamandır. Fakât, Demirel gibi soylediklerine ve yaptıklanna her zaman sahip çıkan bir siyaset adamı; kuşku yok, bu ifadeteri bugün yadsımaz, hatta yalanlamaz da. "Şekli cumhuriyetten" kurtulmalarını sağlayacak bu veya buna benzer önemli bir anayasa kuralı kab- ul gördüğünde... FP, başkanlık sistemine niçin karşı çıksın? Hürriyet'in 50. yılı kutiandı Hürriyet gazetesinin 50. yılı Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Gala Gecesi" ile kutiandı. Gazetenin sahibi Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan'ın e\ sahipliği yaptığı geceye Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL, KKTC Cumhurbaşkam Rauf Denktaş. Başbakan Mesut Yılmaz, bakanlar. millenekilleri. işadamlan. gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saraym bahçesinde düzenlenen koktevlekatıian konuklan Avdın Doğan, Sema Doğan, Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve başyazar üktay Ekşi karşıladı. Demipel'in Ahrar Partisî gafı • İstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de% letin yeniden yapılandınlmasına ilişkin açıklamasında programını örnek gösterdiği "Osmanlı Ahrar Partisi' siyasi tarihimizde "31 Mart Ayaklanması" olarak bilinen şeriatçı isyanın organizatörü çıktı. Demirel, önceki gün yaptığı açıklamada. 1900'lerin başında bazı partilerin seçim beyannamelennde "Daha ıleriye nasıl gidebiliriz" diye düşünceler yer aldığını belirterek Ahrar Partisi'nın seçim beyannamesıni örnek göstermişti. İşçi Partisi Genel Başkanı Perinçek. Demireri istifaya çağırdı. TBMM Uyum Komisyonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yurtdışındaki seçmenlerin bulundukları yerlerde oy kullanmalan ile ilgili yasal düzenlemeyi yapmakla görev lendırilen TBMM Anayasa Uyum Komisyonu 4 vöntem belirledı. Komisyon. muhatap ülkelerin tercih edecekleri yönteme göre mektup. sınır kapılannda oy kullanma ya da konsolosluklara sandık koyma yöntemlerini içerecek bir yasal düzenleme yapılması görüşünü benimsedi. 'Skandalın anası DYP, babası ANAP' diyen CHP'li Tanla, konunun üstüne gideceklerini söyledi CHP'den Sıısıırlıık önergesi• CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla, görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle Başesgioğlu ve Sungurlu hakkında soruşturma önergesi verilmesinin önceki günkü grup toplantısında gündeme geldiğini söyledi. Tanla. önergenin hemen hazırlatılarak TBMM Başkanlığı'na iletileceğini bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tanla. Susurluk konusunda göre\lerını ıhmal et- tikleri gerekçesiyle tçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu \ e Adalet Bakanı Oltan Sun- gurlu hakkında soruşturma önergesi vere- ceklerinı açıkladı. Tanla. "Susurluk'un anası DYP, babası ANAP'tır. Aralannda hesaplaşsınlar" dedı. Tanla. CHP'nın "ak- raba seçmenler" olarak nitelediğı ANAP- DSP. HADEP-ÖDP arasında biraraştırma yaptığını. sonuçlarm üç hafta içinde açık- lanacağını bildirdi. Tanla. dün düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında. Başesgioğlu \e Sungurlu hakkında soruşturma önergesi verilmesi- nin önceki günkü grup toplantısında gün- deme geldiğini. önergenin hemen hazırla- tılarak en kısa zamanda TBMM Başkanlı- ğfna iletileceğini bildirdi. Susurluk'un "birsiyasetoyumT olmaktançıkanlıpcıd- di biçimde üzerine gidılmesi gerektiğini vurgulayan Tanla. imzalanan protokolün. hükümete yumuşak da\ranma anlamına gelmediğini belirtti Tanla, "Bizmuhalefet partisiviz. görevimizi yapacağız. Kaku ki protokolün 3. maddesinde, bu yaklaşınu- mız da belirtilmişrir** dedı. Devlet Bakanı Eyüp Aşık hakkındaki gensoru önergesinin en kısa zamanda TB- MM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini anımsatan Tanla. CHP'nin bundan sonra- ki tavn konusunda şunlan söyledi: "Susur- luk olayına en hassasyaklaşan parti olarak tavnmızı ortaya kovacağız. Susurluk'un anası DYP. babası ÂNAP'tır. Aralannda hesaplaşsınlar. Biz gelişmeleri izleyeceğK." DTP yöneticilerinin 56. hükümet arayı- şı içinde olduğuna yönelik bir soru üzeri- ne Tanla. bu yaklaşımlann Türkiye'ye çok fazla bir şeygetırmeyeceğinı belirterek se- çimi kimsenin engellememesi gerektiğini söyledi. Tanla. CHP'nin seçim propagan- dasında halka diğer partilerden farkını an- latacağını söyledi. Tanla, "soJ aileyi yüzde 50'ye çıkaraca- ğız" açıklamasının, solda güç birlıği ya da ittifak anlamına gelip gelmediğinin sorul- ması üzenne de şunlan kaydetti: "Bu bir birteşme, güç birliği ve ittifak ola- rak algdanmamah. Biz artık sağın kokuk değneği olmadan. bu aikvi büy ürmek istiyo- ruz. Türkiye'de sosval demokrasinin artık ülkenin tek çözümü olduğunu halka anlat- maiıyız. Amaç. aynı aileden insanlann çö- züm yolunun CHP olduğunu anlaünaknr." Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin 75 yıldır geri kalmışlıktan kurtulmaya çalıştığını söyledi Demirel niîkleeri savundutstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, sıyası istikrarsız- lıklann bazı şeylerin yapıl- masını önlediğini belirterek "Eğer hükümetlerin başın- da kavakyelleri bitiyorsa ül- kenin büyük meselelerini düşünmek ikinci, üçüncü planda kalıyor" dedi. Nük- leer karşıtlarının, çevreci kuruluşlann, bilim adamla- nnın yıllardır Akkuyu'da yapılmasına karşı çıktıklan nükleer santralı savunan Demirel. "1971 hükümet bunalımı olmasaydı Akku- yu Nükleer Elektrik Sant- rah'nı ben vapmıstım'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Demirel. dün Tekirdağ Cerkezköy'de ve lstanbul'da çeşitli temel atma ve açılış törenlerine katıldı. Tekirdağ'ın Çerkez- köy ilçesindeki organize sa- nayi bölgesinde kurulan. işadamı Aslan Ekşioğlu'na ait Aslan Iplık Fabrikası'nın açılışını yapan Demirel. Te- D u n > a Ticaret Merkezi 5. holünün temelini atan Demirel'e, CNR Fuarcılık AŞ Yöne- kırdağ Lımanı nın açılışını timkuruluBaşkanıCeydaErentaranndangününanısınaplaketverildLDemirel,Çek- nfsö ledi m U Z y a p a C a ğ ' " m e c e Nükleer Araştırma Merkezi'nde ağaç dikti. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) Demirel, Cerkezköy Organize Sa- tan kurtulmay a çalıştığını söyledi. Hi- Elektrik Santralf nın yerini 28 yıl önce nayi Bölgesi'ndeyaptınlan Bilim Cer- roşima'ya atılan bombanın ve Cerno- bensatınaldım. 1971 hükümet bunalı- kezköy Betalaktamik Üretim Tesisle^ bıl faciasmın nükleer enerjiye karşı bır- rinin açılış törenınekatıldıktan sonraB^-Jaknn koricuiarı gündeme getîrdigini helıkopterleCekmeceNükleer Araştır- belirten Demirel şöyle de\am etti: "Mesele sadeceelektrik üretmek de- ğil. Çünkü kötü propaganda yapıldı. Halkımızkorkutuldu. Hükümetlerka- rarlıhk gösteremedi. Akkuyu Nükleer ma ve Eğitim Merkezi'ne geçti. Yeni- den işletmeye alınan TR-2 Reaktö- rü'nü hizmete açan Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin 75 yıldır gen kalmışlık- mı olmasaydı nü kletrsantralı ben y ap- mıştım. SiyasiisrikrarsızJıkçok kere tw- n şeyJerin yapilmasını önlüyor." Dün- yada 443 adet nükleer santral olduğu- nu kaydeden Demirel "Herkesin cam tatlı değil de bidmkisi mi tatlı? Başına atom bombası yemiş Japonya'nın ener- jisinin büyük bir kısmı nükleer santral- lardan geliyor. Nükleer teknolojiden, nükleer enerji santrallaruıdan kork- mayın. Dünyanuı en uygv, caoı en tat- lı insanlan korkmuyor" diye konuştu. Daha sonra Bahçelıevler Özürlüler Kapalı Spor Salonu'nun açılışını ya- pan Demirel, CNR Dünya Ticaret Merkezi'nin 5. holünün temelini attı. Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği panelde gazeteciliğin temel değeri tartışıldı 6 Medyada etik, dayanışmayla olıır' A1SKAR.4 (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomi Muhabirleri Derneği'nce (EMD) düzenlenen "Medya ve Etik" konulu panel. dün Vakıfbank Konfe- rans Salonu'nda gerçekleştirildi. Pa- nele. gazetemiz Genel Yayın Yönet- meni ve Türkiye Gazeteciler Cemiye- ti Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Erinç. Milliyet gazetesinden UmurTalu. Hür- riyet gazetesinden Enis Berberoğlu. Dünya gazetesinden Taylan Erten. Ye- ni Yüzyıl gazetesinden Abdurrahman Yıldmm. Selçuk Üniversitesi tletişim Fakültesi'nden Erkan Yüksel konuş- macı olarak katıldı Erinç. panelde yaptığı konuşmada. gazeteciliğin bir yaşam bıçimi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken etik ilkelerinin gazetecilik örgütleri arasın- daki dayanışmayla yaşama geçirilebi- leceğini söyledi. Erinç. gazetecilerin haberin son aşa- masında sormalan gereken tek soru- nun "Haber doğnı ve belgeli mi" soru- su olabıleceğine dikkat çekerek "Pat- ron kızar mı, bu haber kimleri ilgilen- dirir. hangi ilişkileri zedeler diye düşü- nülnıemeli" diye konuştu. Talu, promosyon kalkarsa gazeteci- lerin üçte ıkisinin işsiz kalacağını be- lirterek "Promosyonu sarvunmuyorum. ama bu nedenle saldırmıyorum da" de- di. Berberoğlu. medya ile siyasetçılenn giderek birbirlerine yaslandıklanna dikkat çekerken Türk medyasına ya- bancı sermayenin girebileceği öngörü- sünde bulundu. EMD Genel Başkanı Ali Bilge de, Türkiye'de liberalleşme sürecinin ku- ralsız, hukuksuz ve ahlaksız biçimde geliştiğini, bu sürecın de etkisiz bir medya ortaya çıkardığını ifade etti. Panele. konuşmacı olarak davet edil- mesine karşın cezaevine girmesi nedeniyle katılamayan gazeteci Ragıp Duran da bir mesaj gönderdi. Duran. mesajında. haber değerinin en önemli ölçütünün kamu yaran olduğunu belir- tirken kişisel ya da şirketsel çıkarlann hiçbir zaman kamu yarannın uzerinde görülmemesi gerektiğini vurguladı. Bankacılann tepki gösterdiği düzenlemeye ilişkin geçici madde de değiştirildi Tasarrııf ve harcamalar veı^i kapsamında ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP'nin önergesiyle menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde alış be- deli kapsamma alınarak sağlanan muafı- yetin kaldınlmasına yönelik düzenleme. geçici madde görüşmesinde de korundu. Vergi reformu yasa tasansının, gelınn tanımını genişleterek tasarruf ve har- camalan da \ ergi kapsamma alan mad- desi de kabul edildi.. \'ergı tasansı TBMM Genel Kuru- lu'nda FP'lılerin karar yetersayısı istem- len ve pek çok sav ıda önergelerle yürüt- tüğü engelleme çabalan içmde görüşülü- yor. Tasannın 213 sayılı Vergi Usul Ka- nunu'vla ilgili 20. maddesı kabul edildi. Bu maddeyTe işletme hesabında defter tu- tan yükümlülerden ısteyenlere. 31 Aralık 2000 tarihine kadar aynı esasta defter tu- tabılmelerine olanak tanındı. Bu madde- nın içindeki geçici 20. madde de. daha önce 6. maddenin değıştirilerek kabul edilmesi doğrulrusunda DSP'nin önerge- siyle değiştirildi. Böylece. 6. maddeyle vadesi 2 ve daha uzun olan devlet tahvil- leri. TKİ. Kamu Ortaklığı İdaresı ve ÖİB başkanlıklannca çıkanlan menkul kıy- metlenn borsa rayici yerine alış bedeliy- le değerlenmesi muafiyetinin kaldınlma- sına koşut. bu maddedeki değişikhkle de 1999 yılı sonuna kadar 1 yıl ve daha uzun vadeli aynı mali araçlar için tanınan mu- afiyetten \azgeçildi. Yalnızca 1998 itiba- Selahattin Duman'ın Karadenizlilerle ilgili yazısına tepki büyüyor Sabah Trabzon tesislerine silahlı saldın nyla bu mali araçlann geçici vergilendi- rilmesinde alış bedeli ile değerleme ya- pılacak. 20. maddenin içindeki geçici 21. mad- de, DSP'nın önergesi doğrultusunda, ya- sanın yürürlüğe gırmesinden önce işlenen suçlar için eski yasa hükümlerinin geçer- li olması. hükmolunacak cezalarda ise daha önceki düzenlemeler ile bu tasan- daki düzenlemelerden hangisi suçu işle- yen lehine ise onun uygulanması biçi- minde değiştirilerek kabul edildi. Geçici 22. maddeyle de. Vergi Usul Kanunu'nun kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezalanna ilişkin düzenlemesini diğer ka- nunlardan yapılacak atıflann, vergi ziyaı cezası kapsamında değerlendirilmesı kabul edildi. TRABZON - Sabah gazetesi yazan Se- iahattin Duman'ın 19 Haziran tarıhlı yazı- sında Karadenizlilere atfen anlattığı fıkra- ya tepkiler giderek büyüyor. Sabah gazete- sinin Trabzon'daki tesisleri önceki gece kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Du- man hakkında çeşitli suç duyurulannda bu- lunulurken dün gazetenin Trabzon'daki te- sisleri önünde toplanan vatandaşlar Du- man'ı protesto ettiler. Duman'a özür dile- mesi için perşembeye kadar süre veren der- nekler, kittesel gösterilerin yapılacağı uya- nsında bulundular. Duman'ın yazdığı ve Karadenizlilerin büyük tepkisini çeken fik- ra Temel ile ilgili. Fücrada köyden kente ge- len ve bir Nataşa ile birlikte olan Temel'e babası dönüşünde şöyie diyor: "Sen şimdi hastahk kaptın. Hastalıksenden kanna. ka- rtndan bana, benden anana ve anandan da bütün koye yayüacak." Yazınm gazetede yayımlanmasının ar- dından ülkenin her yanından Karadenizli- ler, Sabah gazetesinin fstanbul'daki merke- ziyletaşratesislerini faks ve telefon yağmu- runa tuttular. Sabah gazetesinin önünde ön- ceki gece ve dün sabah toplanan bir grup Karadenizli de Duman'ı protesto ettiler. Önreki gece yapılan protesto gösterisinde Sabah binasma taş da atıldı. Selahattin Du- man hakkında Trabzon ve Sürmene ilçe- sinde ayn ayn suç duyurusunda bulunuldu. Karadeniz Gazeteciler Cemiyeti Başka- nı MuratTaşkm, Selahattin Duman"ı yazı- sından dolayı şiddetle kmadıklannı bildir- di. Cemiyet bildırisınde Duman, Türkiye kamuoyundan özür dılemeye çağnidı Sabah gazetesinin Trabzon Arsin Orga- nize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisleri önceki gece saat00.30 sıralannda kurşunlandı. Sa- hil yolunda seyreden biraraçtan gazete mat- baasına açılan 8 el ateş sonucu yaralanan olmadığı öğrenildi. Dün matbaanın önün- de toplanan kalabalık bir grup da protesto eylemi yaptıktan sonra Trabzon-Rize kara- yolunu ulaşıma kapadı. Sabah gazetesinin bölge temsilcisi Soat Çanakçı, vatandaşlann demokratik bir bi- çimde gösteriler yaptıklannı, kalabahğın içindeki birkaç kişi dışında herhangi bir taş- kmlığın meydana geimediğim söyledi. Trabzon Belediyesi, Duman'ın yazısı üze- rine gazete aboneliğini iptal etti. Basın Kon- seyi'nden yapılan açıklamada tesislerine yapılan saldın kmanarak Selahattin Duman hakkında iş,lemlere başlandığı bildirildi. Vergi reformu yasa tasansı- nın. gelirin lanımını genişlete- rek tasarruf ve harcamaları da vergi kapsamma alan 24. mad- desi genel kurulda kabul edil- di. Kabul edilen madde. "Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği tasarruf ve harcamasına kaynak teşkil e- den her türlü kazanç ve iratla- nn safi tutandır" biçiminde ta- nımlanıyor. Böylece tıcari. zi- rai ve serbest meslek kazançla- n. gayrimenkul seımaye iratla- n ve menkul sermaye iratlan- nın yanı sıra "kaynağuıa bakıl- maksızın diğer her türlü ka- zançlar ve iratlar" da vergi ge- lırine tabi olacak. Dünkü gö- rüşmelerde tajannın 5 madde- si daha kabul edildi. Rusya Yeltsin: Yareform ya seçim ERGİN YILDIZOĞLU Yeltsin, salı günü yapılan hükümet ve parlamento ortak toplantısında. üyelere "Ya hükümetin önerdiği reform progra- mını 16 Temmuz'dan önce geçirirsiniz ya da başka tedbiıiere başvurmak zorunda kalınm" diyerek Duma'yı iptal edip yeni bir seçime gidebileceğini ima etti. Haftalardır süren mali kriz içinde Rus- ya piyasalannda hisse senetleri yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmışti. Başbakan Kriyenko, rubleyı savunacağını sık sık vurgulamasına karşın, piyasalarda güven sağlayamadı. devalüasyon söylentilerinin önüne geçemedi. Kriyenko'nun, piyasa- lan. öncelikle de halen 670 milyon dolar- lık bir kredi dilimini serbest bırakması için görüşmekte olduklan IMF'yi memnunet- mek niyetiyle önerdiği ekonomik önlem- ler paketı, reform karşıtı muhalefet parti- leri tarafından engelleniyor. Financial Tımes'a verdiği bir demeçte, Rusya ile uluslararası kredı kurumlan ara- sındakı görüşmeleri yürüten AnatoK Chu- bais, Rusya'nın bankalardan ve Batı ülke- lerinden 10-15 milyar dolarlık bir ek kre- di sağlamaya çabaladığını, anlaşmalann ıki ay içinde tamamlanacağını umduğunu söyledi. Kriyenko reformlarının Du- ma'dan geçmesi, Rusya'nın mali krizi at- latabilmesi açısından büyük öneme sâhip. Kriyenko, parlamento birleşik toplantı- sında yaptığı konuşmada, "bugüne kadar çok zaman kay bedUdiğJni" vurguladı. eko- nomıyi istikrara kavuşturmak için vakit geçirmeden hükümetin önerdiği reform paketinin kabul edilmesi gerektiğini sa- vundu. Kriyenko, vergi kaçıranlara hoşgö- rülü olmayacaklannı, vergi tabanını kü- çük ışletmeleri destekleyecek yönde dü- zenleyeceklerini söyledi. Kriyenko. Du- ma Başkanı Gennady Selezenko'nun. da- ha önceki "Bir de\aiüasyon olabilir, bu da hükümetin istifa etmesine yol açabilir" uyansınm aksine. dev alüasyon yapılmaya- cağını. rublenin savunulacağmı vurguladı. Başbakan Kriyenko, önerdiği 20 mad- delik pakette, rublenin gerilemesini dur- durmayı, piyasalara güven vermek için vergi sistemınde değişiklik yapmayı, ka- mu harcamalannı kısmayı, faizleri yüzde 60'tan yüzde 30'a indirmeyi, v ergileri şir- ketlerden bireylere. üretimden tüketime kaydırmayı amaçlıyor. Paketin kamu har- camalannı kısma kalemınin bir parçası olarak Kriyenko, ülkenin nükleer savunma programında radikal bir değişiklik yapa- rak üç tip balistik fiize projesini iptal et- mek istiyor. Reuters'ın aktardığma göre Merkez Bankası Başkanı Sergei Dubinia "Sistemia istikrariı olduğunu.yeteıiirezenlerinin bu- lunduğunu. ancak birikmiş ücredtri öden- meyen işçilerin protestolannın siyasi istik- rarsızlık yaratabileceğini'' düşünüvor. Parlamentoyu tehdit eden Yeltsin. "Du- rumu dramatizc etmek istemiyorum, an- cak aşın gerginlikler Rus toplumunda bir gerçeklik haline geldi" dıyerek ekonomik krizin derinleştiğini ve giderek bir siyasi krize dönüşmeye başladığını ileri sürdü. Diğer taraftan. gözlemciler ne Du- ma'nın ne de Yeltsin'in, bu dönemde bir siyasi krizi ya da bir erken seçime gitmeyi göze alabileceğini vurguluyorlar. 18 bin mark ödeyecek Solingen kundakçısına tazminatcezası BONN (.'VA) - Almanya'nın Solingen kentinde 5 yıl önce meydana gelen ve'5 kişinin ölümüne neden olan kundaklama olayıyla ilgili olarak VV'uppertal Eyalet Mahkemesi'nde görülen tazminat dava- sında ilk karar açıklandı. VVuppertal Eya- let Mahkemesi'nde görülen davada. daha önce kundakçılıktan suçlu bulunarak I0 yıl hapis cezasına çarptınlan ve bugün 21 yaşında olan Christian R., olayda ölen Gülsüm Ince'nin (28) eşi Ahmet ve kızı Güldane tnce'ye, 8 bin markı faız olmak üzere, 18 bin mark tazminat ödemeye mahkûm edildi. Chnstian R.'nin. Ahmet ile Gülda- ne'nin her türlü maddı ve manev ı zararla- rını karşılaması da karara bağlandı. Ah- met Ince'nin avukatı ise Christian R.'nin maddi durumunun iyi olmaması dolayı- sıyla, kendisinden tazminatın tahsıl edıl- mesinin zor olacağını kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog