Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE HABERLER Saşkanı Etem Cankurtaran gelecek yıl yapılacak belediye seçimleri için ön seçim hazırhklanna başladı IP îstanbuTuğeriistiyori - CHP tstan- ıkurtaran, ge- seçimlerde İs- liye Başkanlı- jnseçimlebe- ledi. CHP'nın tlı üyesi oJdu- an. "Bu üyete- göstermeüyiz. üyür" dedi. daşık9ayson- :in CHP'yi fs- ayaçalışıyor. II 'li belediyeyö- lediye meclısi gider- mek, demokratik kitle örgütleriyle iliş- kilen yenıden canlandırmak için gece gündüzçalışan Cankurtaran, "Partüçin- deki kopukluklan gidermek için kitn- sebirşevvapmamış" dedı. Cankurtaran, bır yandan kitle örgüt- lenyle ılişkılen canlandırmaya çalışır- ken bır yandan da CHP'li belediyeler- den, 4 yıllık çalışmaları hakkında bri- fingler alıyor. Bu anlamda ilk toplan- tısını Büyükçekmece Tepecık Beledi- yesı ileyapan Cankurtaran. ilyönetici- leri ile birlikte öncekı gün de Çatalca Belediyesı'ni ziyaret ederek Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut'tan. ya- pılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çatalca Belediye Meclisi Salonu'nda- ki toplantıda bir konuşma yapan Can- kurtaran. halkm yüzde 40'ının seçim- lere ilgisız olduğunu, bu kıtleyı ılgıli kıl- mak ıçın çalışmalar yapılması gerekti- ğıni söyledi. Cankurtaran, "Bir grup insan laik düzeni yıkıp İslam devleti ku- ralım divor. Bir grup da üniter detleti parçalamak isthor" dedi. Türkiye'nın bütün kurumlarıyla çö- zülme noktasına getirilerek ulus devle- tin > ıkılmak istendiğini iddia eden Can- kurtaran, örgütlülüklerin felç durumda oldugunu. temsilı demokrasinin hiçbir ilkesinin partilerde yaşatılmadığını söy- ledi. Cankurtaran '•ToplumlaCHFyibir araya getirecek politikalan toplumun önüne koymalıyız. Belediye >öneumle- rine kaülımı kurumlaştırmauyız. CHP olarak nasıl bir yönetim diişündüğû- müzü ve nasü yönetecegimizi ortaya koyınalıyız'' şeklinde konuştu. CHP'nın üye. örgüt, ideoloji partısı oldugunu vurgulayan Cankurtaran, "ls- tanbul'u geri istiyonız. tstanbul'u san- ğa, cüppeye teslim edemeyiz" dedi. Yaptıklan çalışmalarla ılgili bilgi ve- ren Çatalca Belediye Başkanı Fırat Ay- kut ise altyapı çalışmalan I999'da bı- tirilecek olan Erguvankent projesinin en önemlı ve büvük çalışmalan oldu- gunu söyledi. Etem Cankurtaran dün Çatalca Beledhesi'ni zryaret etti. ırmak suçundan gözaltma alman 11 kişinin serbest bırakılması sorun oldu yetki çaüşması lemek için silahlı çe- suçundan gözaltına ııcunun da bulundu- rakılması konusun- lilen arasındakı çe- kışmenın. daha önce meydana gelen bir yet- ki çatışmasından kaynaklandığı ortaya çık- tı. Emnıyet yetkılilerinin, sorgulamalan ta- mamlanmadan çete üyelerini serbest bırak- makla suçladığı Cumhuriyet Savcısı Adem Koyuncu'nun. daha önce polis tarafindan ya- kalanan 3 havat kadınını serbest bıraktırdı- ğı gerekçesıyie soruşturma geçirdiği belir- lendı. Koyuncu. dün "sava bulunmadığr ge- rekçesiyle Bozova'ya gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Masası ekıplerinin geçen şubat ayında yap- tığı operasyonlarda Giilistan Çinici (21), Ni- lüfer Karabuiut (19) ıle Ö.İ. adlı kadınlar *anın suç'u vplaştı ı. HaJil Nebiler. ıtapan \e Zafer n'ın 10 ay hapis n olan "Âpo 91/ aasını kitapcık ndi haklannda ç duyurusunda jatapan yaptığı TCY'nin 162. anın suç saydığı başhbaşına suç abidir" suçunu Klekçeye destek uray Şen, Sebla an Basri Aydın iiğü Türkiye'de adar mücadele li\e konuştular. N ' S A Ğ A N A K ) fuhuş yaptıklan iddiasıyla yakalanmışlardı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan Giilistan Çinici, nöbetçi savcılıkça kadm pazarlama suçuyla tutuklanırken diğer sanıkiar serbest bırakılmıştı. Ancak, Gülistan Çinici de bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu serbest kalmıştı. Polis yetkilileri, kadınlarla Koyun- cu'nun ilişkısi olduğu suçlama- smda bulunarak o sırada adlı- yede denetleme yapan Adalet Bakanlığı müfettışlerine suç duyurusunda bulunarak soruş- turma açılmasını sağlamışlar- dı. Müfettiş raporlannda Gü- listan Çinici'nin, Koyuncu ta- rafindan odaya aJındıgı öne sü- rüldü. Bu arada odaya çağnlan adlıye kâtibme bizzat Koyun- cu tarafindan bir üst mahkeme- ye ıtıraz dilekçesi yazdınlarak Çinici'nin serbest kalmasının sağlandıği iddia edildi. Bakanlık müfettişlerince ifa- desi alman Kcyuncu'nun polis- ler hakkında çeşitli nedenlerle açtıği davalar da gerginliğin tırmanmasına yol açtı. Koyun- cu'nun, asayiş şubesinde görev- lı toplam 21 polis hakkında *iş- kence ve görevi kötüyı kullan- ma" nedenıvle dava açtığı, Mazlum-Der'ın gündeme ge- tirdiği işkence davalan üzerm- de durdugu, bu tavnnın polisin tepkisini çektiği belirtildi. njeımii Galeri ve Sergi V ilanfarıni7 İriri! j|yilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) MEYHANE AÇILDI* UTEBANK SPORT BAR CINE S. Bilardo DANCING kadar PERA Cafe-Bar Afeyhane ve Oanang hanç pazar gûıtien de açı^ız. Tel: 251 02 22 - 249 0« 79 TAK5IM PERA GÜZEL KONUŞMA BÖLÜMÜ 1998-1999 Öğretim Yılı için Ön Kayıtlar Başlamıştır Türk Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından TORON KARACAOĞLU ve ekranların sevilen sesi NÜVİTCANDANER'in yönetimindeki seçkin öğretim kadrosu. • PROGRAMIN AMACI: Türkçe'nin imlasına, telaffuzuna ve estetik inceliklerine özen göstererek, özgür ve sistemli düşünme ahşkanlığı, araştırma ve yorumlama gücü kazandırmayı, lelevizyon, radyo ve reklam etkinliklerinin ıhtiyacı olan sanatçıların yetijtirilmesini amaçlıyor. • PROGRAMIN İÇERİĞİ : Diksiyon, Fonetik, Artikülasyon, Tiyatro Dili, Şan, Dublaj, Radyo Spikerliği, Sunuculuk Eğitimi. EGITIMIERİMİZ SUTUDYO VE KAMERA CALIŞAAASI !LAVELID!R PROGRAM SURESI : Haftada 3 gün, 8 saat. Toplam süre 5 aydır Programa en az ortaolcul mezunu her ya;la öğrenci alınır. Programı başarı ile bitiren öğrencilere MİUİ EGITİM BAKANLİĞI'mn onaylı dıploması venlir. T.C. M.E.B. OZEL PERA GUZEL SANATLAR Sıraselviler Cd. Billurcu Çıkmazı Bıllurcu Sk- No 14TAKSIM/ISTANBUL Tel: 0(212] 245 44 60 - 244 52 03 - 245 30 08 Tedavi görüyorcJu Işadamı Hacı Sabancı öldüİstanbul Habcr Servisi - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanvekıli Hacı Sabancı, dün kaidırıldığı Amenkan Hastanesi'nde sa- at 19.30 sıralarında vefat et- ti. ABD ve Türkiye'de akci- ğer kanseri tedavisi gören Hacı Sabancı, dün hastalığı- nın ağırlaşması üzerine Ame- rikan Hastanesi'ne kaldırıl- dı. Sakıp Sabancf nın bır kü- çük kardeşi olan Hacı Saban- cı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşa- ma veda etti. TBMM Başkanı Hikmet Çetin.Hacı Sabancı'nın ölü- mü nedeniyle Sabancı aile- sinebaşsağlığıdiledi.Çetın. Hacı Sabancı için eşi Ozcan Sabancı ve kardeşi SakıpSa- bancı'> a başsağlığı mesajı gönderdı. TBMM Başkanı Çetin'in mesajı şöyle: "Sa- bancı Holding Yönetim Ku- rulu üyesi. seçkin işadanıı. degerli eşiniz Sayın Hacı Sa- bancı'nın >aşamını \itirme- sindcn derin iküntü duy dum. Hacı Sabancı. çalışma >aşa- mı boyunca >apnğı hizmctler- k daima takdirle anılacaktır. Merhum Hacı Sabancfya Tann'dan rahmet diler, size ve Sayin Sabancı ailesine en içten tazheterimi sunanm." Akciğer kanseri sonucu vefat eden Hacı Sabancı'nın ölümüyle ilgili olarak Ame- rikan Hastanesi'ndekı dokto- ru Sinan Bay rakçı bir açıkla- ma yaptı. Sabancı'nın 2 yıl- dan beri akciğer hastalığı ne- deniyle tedavi gördüğünü be- lirten Dr. Bayrakçı, hastalı- fının şiddetlenmesi üzerine dün saat 09.00'da hastaneye getirildiğini söyledi. Dr. Bay- rakçı, yapılan tüm tıbbi mü- dahalelere rağmen, Hacı Sa- bancı'mn saat 19.00sıralann- da vefat ettiğini bildirdi. Sa- bancı Holding'den alman bil- giye göre. Hacı Sabancı'nın cenazesi, 26 Haziran (yann) Adana'da öğle üzeri kılınacak cenaze namazından sonra Adana Asn Mezarlığı'ndaki aıle kabristanında topraga ve- rilecek. 1935 yılında Kayseri'de doğan Hacı Sabancı. ortaöğ- renimini.gençlikyıllannıve yaşamının büyük bölümünü Adana'da geçirdi. Iş hayatı- na Sabancı Grubu'nda oto- mobıl ve pamuk ihracatı bö- lümlennde başlayan Saban- cı, 1974 yılında kurulan Ha- cı Ömer Sabancı Vakfı'nın ba^kanlığını üstlendi. Hacı Sabancı'ya. Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel tarafin- dan da, topluma katkılanndan dolayı Üstün Hizmet Madal- yası verildı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanveki- lı olan Sabancı. aynı zaman- da Adana Sanayi Odası Mec- lıs Başkanlığı'ru dayürütüyor- du. Hacı Sabancı evli, 3 ço- cuk \e 7 torun sahibiydi. Alemdaroğlu: Taviz yok Köktendincilerden• •• IUüyelerine tehdit İstanbul Haber Servisi - İstanbul Ünhersitesi. Rektör Prof. Dr. Kemal.'Uemdaroğ- lu'nun "Tttrkiye Cumhuri- yetiAnaj asası'nı \« Atatürk devrimlerini koruyup geliş- tirecek gençliği yetiştirme is- teminin" köktendinci \e mandacı çevreleri rahatsız ettiğini belirtti. istanbul Üniversıtesi Ba- sın Merkezi"ndenyapılan ya- zılı açıklamada. Rektör Alemdaroğlu ve diğer öğre- tim üyelerine karşı "adeta bir savaş" başlatıldığı sa\ıı- nularak bunun sonucu olarak her gün sayısız telefon ve mektupla açık tehdit \e sal- dınlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Kamumunu yanıltmayı ve tahrik etmeyi kendilerine göre\ f kabul etmiş bu grup- Dergi 1 yasında lar, her türlü olayı hangi ta- rihte veya kimin sorumlulu- ğunda olduğuna bakmadan uydurma haberier yaparak. kötülejerek. karalayarak ve genç insanlan kandırarak iinKersite>e ve de% lete karşı ayaklannıalan için kampan- ya yürütmektedir. Clkemi- zin içerisinde bulunduğu bu zor gûnlerde İstanbul Cni- versitesi,göre\ininv« sorum- luluğunun tam olarak bilin- cindedir. Ülkemizi karanhk ve çağdışı düşüncekrin oda- ğı haline getirmek isteyen ki- şi ve gruplara karşı ünher- sitemiz, tarihinden \e büyük önder Mustafa Kemal Âta- türk'ten aldığı güç ile Tiirki- ye Cumhuriyeti'ne çağdaş, demokrat a)dın. Atatürk il- keve devrimlerine bağlı genç kuşaklar yetiştirme karann- dan asla vazgeçmeyecektir." AçıkSayfa'dan hukukçulara çağrı Haber Merkezi - Açık Sayfa Aktüel Hukuk Dergısı Yazı- ışleri Müdürü Bahri BavTam Belen ınsan haklan, demokrasi v e hukuk devletinden ya- na olan tüm hukukçulan der- giye yazı yazmaya ve abone olmaya çağırarak, "Yeni dö- nemde daha çok savfalı bir dergi çıkarmak \e daha çok meslektaşa ulaşmak istiyo- ruz" dedi. İstanbul lu avukatlar tara- findan çıkanlan Açık Sayfa Aktüel Hukuk Dergisı birin- ci yılını doldurdu. A\ukat, hâkim. sav cılar \e akademıs- yenler olmak üzere hukukla ilgili geniş bir kitleye hıtap eden Açık Sayfa ya- yın hayatına abone sıstemıyle devam ederken yalnızca ad- liyelerde satılıyor. Açık Sayfa Yazı- işleri Müdürü Belen, derginın dağitımında güçlük çektıklerinı söyleyerek "Ha- len İstanbul'daki meslektaş- lara ulaşabiüyoruz. Oysa biz öncelikli olarak hukuk ala- nında yapılan etkinlikleri ve yayınlan izleyeme>en Ana- dolu'daki meskktaşlara ulaş- mak istiyoruz" dedi. Belen, yargının sorunlan- nı gözler önüne sermek iste- diklerini, bunun da abone sa- yısının artmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog