Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtnaz Sahibi: Berin Nadi Gene! Yayın Yönetmeni. Orhan Erinç OGenel Yayın Koordınatonı HikmetÇe- rinka\a # Yazıışlen Müdurü İbrahim Yıldız • SorumJu Müdür. Fikret İlkiz • Haber Merkezı Mudürü Hakan Kara 0 Görsel Yonetmen Fikret Eser Dı> Haberler Şinasi Oanışoglu 9 Istıhbarat Cengi/ \ ıldırım • ' Umomı Mehnıet Saraç 0 Kultür Haıuian Şenköken # Spcr Abdülkadir Yücebnan 0 Makakla" Sami Karaören 0 Duzeltme Abdullah \ a/ıcı 0 i otoğraf Erdoğan Köscoğlu 0 Bılgı-Bdge Edibe Buğra 0 > urt Haberlen Mehmet Faraç Yavın Kurjlu İlhan Selçuk ıBaşkan). Orhan Erinç, Okta> kıırtböke, Hiknıet Çetinkava, Şükran Soner. Ergun Balcı. thrahinı \ıldız. Orhan Burşalı. Mustafa Balba\. Hakan Kara. AnkjrjTemMİcisi Mustafa Balba\ AtatürkBulvanNo. 125,Kat.4,Balanlıklar-AnkaraTd 419502O(7hat). Faks 419502" 0 Izmır remsılcısı Serdar Kızık, H Zıya Blv. 1352 S.2-3Tel.4411220, Faks.44191170 Adana Temsilcisı Çetin Yiğenoğlu, InonuCd 119S.No.l Katl, Tcl 363 12 ll.Fak-, 363 12 15 Muesscse Muduni C'stün \kmen • Koordınator \hmet Koruhan # Muhasebe Bülent^cnerSldare HüsiMiı Gürer • Işletme. Önder Çdik • Bıîgı- Ijkm Nail İnal 9 Bılgı_-a\ar Sı^tcm \Iürü\rt Çilcr9San> FazüetKma MED\ \ C: • Yı>m.-ıını Kurulu Bj^kanı - Ocnet Mudur Gülbin Erduran • Koordındlor Rcha lşıtman # Gend Mudur Yardımcısı SetdaÇoban Td 514 (P 53 - 5139580-513X460-61.Faks 5138463 \an \e Basaa: \cnı Gun Haber \jansı. Basın \e Yavmcılık A Ş C-Jd }>> 41 Cağaloglu 343U Isl PK 246 Isianbu] Tel (0 2121 512 05 05 (20hall Faks |0 2121 513 85 l )5 25 HAZtRAN 1998 Imsak: 3.23 üüneş: 5.26 Öğle: 13.14 Ikındi: 17.12 Akşam: 20.47 Yatsı: 22.41 ww vv.cumhuriyet.com.tr Adaylann yabancı üniversiteler konusunda mutlaka YOK Denklik Bürosu'ndan bilgi alması istendi YOK'ten yurtdışında eğitim uyarısı 'Yeşim Ruhu' besteleniyor • İslanbul Haber Servisi - Geçen aylarda Yeşim Tekstil'in kendi bünyesinden başlattığı 'Yeşim Marşı' şiir yarışması sonuçlandı. 37 şiirin katıldığı yanşma sonunda malzeme deposu elemanı Edibe Şengül'ün yazdığı ' Yeşim Ruhu' isimli şiir birinci seçıldı. Yeşim Tekstil Halkla llişkiler Müdürü Dilek Cesur. firma olarak her zanıan çalışanlannın enıeğıne ve alınterine deger verdiklerini. bu yüzden Edibe Şengül'ün şiirinı bestelemeyı uygun gördüklerini söyledi. Adaylar bekleyecek • Aİ\KARA(ANKA)- Mılli Eğitim Bakanlığı, dengesiz dağılımdan kaynaklanan öğretmen açığının gıderilebilmesi ve ys-'nı atanacak öğretmenlerın ihtiyaç olan bölgelere gönderilebilmesi amacıyla 1998 yılı atamalarını gecikmeli gerçekleştırecek. Bakanlık, şu andaki öğretmen dağılımının ve ihtiyacının belirlenmesine yönelik olarak yeni bır bilgisayar programı hazırlayarak illere gönderirken, atamalar, illerden gelecek verilere göre yapılucak. Atama duyurulannın da ağustos ayı ıçinde yapılabileceği bildirildi. Graphisorrtan eğitime katkı • İstanbul Haber Servisi- -Macar bilgisayar şirketi Graphisoft, altı devlet ünhersitesine, mimarhk fakültelennde kullanılmak üzere mımari tasanm ve çizım programı bağışladı. Şirketin kendi ürünü olan "ArchiCAD" programı, Yıldız Teknik, Anadolu, İstanbul Teknik, Ortadoğu Teknik. Mimar Sinan ve Erciyes üniversitelerinde kullanılacak. Alasya 'Bizim Gazete'de • İstanbul Haber Servisi - Tiyatro sanatçısı Zeki Alasya, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)'nin yayımladığı Bizım Gazete'de yazılanyla >er alacak. TGC'den yapılan açıklamaya göre Alasya'nın yazılan perşembe günleri yayımlanacak. AÜ-Japon işbirligi • İstanbul Haber Servisi - Anadolu Üniversitesi (AÜ) ile Japon Shimatzu firması arasmda teknik işbirligi anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre firma, AÜ'de kurulacak yaklaşık 50 milyar lira değerinde üç adet modern analiz cihazının kullanım hakkını üç yılhğına Tıbbi ve Aromatik Bitki ve llaç Araştırma Merkezi'ne devredecek. ÇYDITden sertifika • İstanbul Haber Servisi -Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)ŞişliŞubesi'nin okuma yazma kursunu bitirenlere sertifikalan törenle verildi. ÇYDD ve SHÇEK Okmeydanı Toplum Merkezi'nde okuma-yazma kurslannın yanı sıra kadınlara meslek edindirme kurslan ile sağlık ve insan ilişkileri konulannda ücretsiz eğitim veriliyor. • YÖK, Milli Eğitim Bakanlıgı aracılığıyla 5 bin mektup göndererek yurtdışında üniversite eğitimi görmek isteyen adaylan uyardı. Üniversite adaylanna gönderilen uyan mektubunda, "Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim yapan yabancı üniversiteler tarafından verilen diplomalara denklik belgesi düzenlenmemektedir'" denildi. ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurumu (YÖK), yurtdışında üniver- site öğrenimi görmek isteyen lise son sınıf öğrencilerine Milli Eğitim Ba- kanlıgı aracılığıyla mektup göndere- rek denkliği kabul edilmeyen üniver- siteler konusunda uyardı. Lise öğrencilerinın bilgilendirilme- si amacıyla hazırlanan uyan mektubu, 5 bin kjşiye postalandı. Mekîupta, üni- versite sınavlanndan önce ve sonra, adaylann umutlannın bazı kuruluşlar- ca kötüye kullanıldığına işaret edile- rek "Yükseköğretimi kazanç kapısı olarak gören bazı üniversiteler ile ara- ct kuruluşlar. Oğrenci Seçme \ e Yerleş- tirme Sınavı'nın açıklandığı tarihler- de yoğun bir kanıpanva ile sizlere ca- /jp imkânlar sunmaktadır. Ancak, bu üni\ersitelerin çoğuniuğu > ÖK tara- nndan tamnmamaktadır' denildi. Mektupta. öğrenimini yurtdışında sürdürmek isteyenlerin \e aılelennin 'ileride teiafısi mümkün oJmayan du- rumlarla' karşılaşmamaları ıçin şu uyanlarda bulunuldu: - Bazı aracı kuruluşlar, basın ve ya- yın organlanna vermiş olduklan ilan- larda. reklamını yaptıklan üniversite- lerin YÖK tarafından tanmdığını da be- lırtmektedir. Y'ÖK'ten onaylatmadan bu bilginin doğruluğuna kesinlikle ınanmavınız. - Akraba. tanıdık \ e> a arkadaşlan- nızdan daha önce >urtdışında okuyup almış olduklan diplonıaların denkliği YÖK tarafından tanınmış olanlar ola- bılır. Ancak sakın "Bendeaynıyeregi- dersem alacağun diploma nasılsa tanı- nır" dıve düşünmc) ın. Çünkü yurtdı- şındaki üniversiteler YÖK tarafından değerlendirilmekte ve bazılan tarafın- dan verilen diploma \e dereceler tamn- mamaktadır. Bu nedenle yurtdışına gıtmeye karar verdikten sonra mutla- ka YÖK Denklik Bürosu'na şahsen veya dılekçeyle başvurarak gideceği- niz üniversitenın tanınıp tanınmadığı- nı öğreninız. - Lisans öğrenimlerini yurtdışında yapmak isteyenlerin, Öğrenci Seçme Sına\ı"nda (ÖSS) en az 120 puan al- malan gerekmektedir. Bu adaylann aynca Öğrenci Yerleştirme Sına\ı'na da (ÖYS) girmeleri \ e yurtdışında öğ- renim görmek istedıklen dallar Türki- ye"de hangi puan türü)le öğrenci alı- yorsa, o puan türünün hesaplanmasın- da kullanılacak testleri yanıtlamalan gerekmektedır. YÖK'e denklik baş- vurusu sırasında, bu koşullann sağ- landığma ılışkın belgeler mutlaka aran- nıaktadır. Bu koşullann sağlanmama- sı durumunda ise denklik başvurulan kabul edilmemektedir. 'Lisans garantisi veriyorlar' - ÖSS'de 105 ile 120 arasında pu- an alanlann, Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden 4 vıllık lisans prog- ramlanyla 2 yıilık önlisans program- lanna kayıt yaptırma hakları vardır. Bazı üniversiteler, ÖSS'de 120'nin al- tında puan alan adaylan, daha sonra 4 yıilık lisans programlanna dikey ge- çiş garantisi vererek 2 yıilık önlisans programlanna kaydetmektedir. Önli- sans programlanndan lisans program- lanna geçiş için, YÖK tarafından ha- zırlanmış Dikey Geçiş Yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğe uyul- madan dikey geçiş yapanlann alacak- lan lisans diplomalanna denklik bel- gesi verilmemektedir. - ÖSS'den sonra Özel Yetenek Sı- navı ile öğrenci kabul eden lisans prog- ramlanna başlayıp ÖYS sonuçlanna göre öğrenci kabul eden lisans prog- ramlanna yatay geçiş yapanlara denk- lik belgesi verilmemektedir. - Yükseköğrenime 1998-1999 eği- tim-öğretim yılında başlayacağınız için, geçerli ÖSS puanı 1998 yılı ÖSS sonuçlandır. Bazı üniversiteler, daha önceki yıllardaki ÖSS sonuçlanna gö- re de öğrenci kabul edebileceklerini, bazılan ıse bu yıl ÖSS'de 120'nin al- tında puan almış olsanız bıle üniver- siteye özel öğrenci statüsüyle başlaya- bileceğinizi. gelecek yıl yapılacak ÖSS'de 120'nin üzerinde puan alma- nız durumunda alacağınız derslerin otomatik olarak transferedilipyıl kay- bınızın olmayacağı garantısini ver- mektedir. Bunlara inanmayınız. - Devam zorunluluğu olmayan ve açıköğretim yapan yabancı üniversi- teler tarafından verilen diplomalara denklik verilmemektedir. - KKTC'deki üniversitelenn sade- ce Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kı- lavuzu'ndayeralan programlanna Öğ- renci Seçme \e Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlanna göre yerleştirilen öğrencilerin alacaklan diplomalara denklik belgesi verilmektedir. BM RAPORU 'Yoksuüar AIDS'e karşı çanesiz' Dış Haberler Servisi - Birleşmiş Milletler AIDS'le Mücadele Programı UNAids. amansız hastalığın tedavısi konusunda zengin ve yoksul ülkeler arasmda derin bir uçurum olduğunu bildirdi. UNAids'in verdiği bilgilere göre dünyadaki yaklaşık 30 milyon 600 bin AIDS hastasından 21 milyonu Afh'ka ülkelerinde, 6 milyonu Asya'da, 860 bini de Kuzey Amerika'da yaşıyor. Azgelişmiş ülkelerdeki AIDS hastalannın yüzde 9O'ı HIV virüsü taşıdığını bilmediği için hastalık büyük bir hızla yayılıyor. UNAids'in pazar günü Cenevre'de başlayacak 12. Dünya AIDS Konferansı öncesinde açıkladığı rapora göre hastalığı taşıyanlar yaşam boyu sürecek özel bir tedavi görmezlerse on yıl içerisinde ölmeye mahkûmlar. Üçlü kokteyl adı verilen bu tedavi yöntemiyle hastalann kanındakı HIV seviyesi düşürülerek AIDS'in ortaya çıkışı ertelenebiliyor. Tedavi pahalı Ancak yılda kişi başı yaklaşık maliyeti 4 milyar TL'yi bulan bu özel tedavi, çok sayıda hastanın bulunduğu azgelişmiş ülkelerin sağlık bütçesinı aşıyor. Botswana ve Zimbabwe gibi Afrika ülkelerinde 15-49 yaş grubundaki erkeklerin dörtte bin HIV virüsü taşıyıcısı. ABD ve Batı Avrupa'daysa bu oran yüzde 1 'in altında bulunuyor. Azgelişmiş ülkelerdeki hastalann ihtiyaç duyduklan tedaviye ulaşamadıklannı söyleyen UNAids programmın yöneticisi Dr. Peter Pkrt, "bu ülkelerin en fazla ihtiyaç duyduğu şe>in para degil. kültürel engelleri aşabilmek için gerekü siyasi cesaret olduğunu" söylüyor. Jane'i öldü Kültür Servisi - Tarzan film- lerinde 1930'lu > ıllarda oyna- dığı Jane rolmle üne kavu- şan İrianda doğumlu oyun- cu Maureen O'Sullrvan, 87 yaşında öldü.Scottsdak He- althcare-Osborne Hastanesi >etkilileri, O'Suliivan'ın has- tanedeöldüğünü açıklarken bir aile dostu da kalp krizi so- nucu vaşamını yitirdiğini be- lirtti. Irlanda'nın Boy le ken- tinde 1911 yılında doğan sa- natçıyı Holh^ood yönetmen- lerinden Frank Borzage keş- fetmişti. 1930'dailkfdmiSong of.Mv Heart'ıçevirenO'Sul- livan,Johnnv VVeismuller ile oynadığı 6 Tarzan filmiyle üna ka\ ustu. ^ önetmen John Farrovv ile evliliğinden olan 7çocuğundan ikisi, Mia vç Tt- sa Farnm da annelerinin yo- lunu i/leyerek ünlü birer ovuncu oldular. O'Sullivan 1936>ılındaçekilen "Tarzan Escapes" filminde (>anda) ve 1997yılında Seottsdate'de- ki evinde (üstte). Kalp hastalarına 4 süper aspiritı 9 Kalp spazmını tedavi eden ve krizi önleyen 'Lamifiban' gelecek yıl piyasaya çıkacak NEVV YORK (A.A) - 'Lamifıban' adl ı sü- peraspirinin, kalp spazmını kesinlikle teda- \ i ettiği, kalp knzi riskini ise azalttığı açık- landı. Amerikan Kalp Derneğı'ninyayın or- ganı 'Circulation' dergisinde yayımlanan bır makaleye göre süper aspirin son deneme aşamasma ulaştı. tlaç. denenmesi tamamlan- dıktan sonra serbestçe satılabilmesi için Amerikan Gıda \e llaç Idaresi'nin (FDA) ona- yına sunulacak. Lzmanların verdiği bilgiye göre kalp spazmlannın halen, bildiğimiz basit aspiri- nin yanı sıra 'Heparin' adı verilen ve kanın yoğunluğunu azaltan bir ilaçla tedavi edil- mesıne çalışılıyor. Ancak aspırin-heparin tedavisinin, vakalann en az >üzde 10'unda işe yaramadığı ve hastalann kalp knzı ge- çirmekten kurtulamadıkları, doktorlar tara- fından ifade ediliyor. Kaip krizine. yıllar bo>u kan damarlan- nın iç çeperlerinde biriken yağ parçacıkla- nnın (kolesterol) yeTİerinden koparak da- man tıkaması ve kalbin yeterli şekilde bes- lenmesini engellemeleri yol açıyor. Yapılan deneyler, süper aspırinin Heparin ile birlikte kullanılması durumunda, bu ris- kin önemli çapta azaldığınj ortaya ko>'du. Bu- nunla birlikte doktorlar, Lamifiban'ın etki- sinın uzun vadelı olduğuna işaret ettıler, do- layısıyla acil vakalar yerine tedavi amacıy- la kullanılmasmın isabetli olacağını söyle- diler. Nevv York St. Francıs Hastanesi dok- torlanndan AlanGeurci'nin verdiği bilgiye göre bazı doktorlar, acil vakalarda kısa sü- rede sonuç alabılmek amacıyla 'Aggrastaf adlı ilacı kullanmayı tercih ediyor. Süper aspirini üreten Hoffinan-LaRouc- he firması yetkilileri. ilacın önümüzdeki yıl piyasaya çıkabileceğini ifade ettiler. R 4 S G E L E / RAİFERTEM Verici-Alıcı Babalar Babalar Gününde En uzun gün. Babalar Günü'ydü. Kutlandı 21 Haziran Pazar günü. Elleri öpüldü babalann. Küçük hediyeler. Anlamı büyük. Telefonda bir ses. Uzaklardan gelen. "Baba baba. Babalar Günün kutlu olsun." Kızının sesi, oğlunun sesi. Kulaklarda çınlayan mutluluk. Yaşamın tadı. Duymak, yaşamak, bir sevginin ürünü. Sevenler, sevilenler arasında. Aile içinde, dışında. Yaşadık bu mutluluğu. Gazetelere bakana dek. Açınca gazeteleri. Içine düştüğüm şaşkınlık. Haberlerde, yorumlarda. Sorulan soru. Babalar Günü! Hangi babalann günü? Haydi verin yanıtını... Düşüncelerim taştı aile yuvasından dışan. Saymaya başladım babaları. Gerçek babalar itilmış, unutulmuş, unutturulmuş... Nerdeyse anlam değiştirmiş. Babalık kavramı bir vericiliği simgelerdi. Aile içinde, toplum içinde. Oysa yakıştırılan babalar. Verici değil, alıcılar!.. Baba değil, ağa bunlar! Ağalar ne zaman, nasıl baba oldular? Ağalık yapacak toprak azalınca, kalmayınca. Yok olmaya başlayınca toprak ağalığı, toprak ağası. Diğer ağaları da korkutmaya başladı. Düşlerindeki kurtuluş yolu: Önce unvanlarımızı değiştirelim. Birleşelim, bütünleşelim. Alıcılığımızı sürdürelim. Işte ağalar böyle baba oldu. Yanlış anlaşılmasın. Hepsi yasadışı yollarda değil ha. Babalar Günü'nde babalar. Yaşanan sevınçler, hüzünler. Yaşamın bir parçası. Babalar Günü'nde babaları düşündüm. Aile babalarını, toplumun babalannı. Yazmak için oturduğum salı günü. Birgazetenin haberi. DemireP/n 7 önerisi. Işte Baba'nın reform paketi... Cumhurbaşkanı 5 yıl için iki türiü seçimle halk tarafından seçilsin. Gerektiğinde parlamentoyu feshetme yetkisi verilsin. Yasama ve yürûtme iç içe geçmesin, bakan olanların milletvekilliği sona ersin. Senatonun kuruiması, dar bölgeye dayanan çoğunluk sistemi, cumhurbaşkanına • referanduma gitme yetkisi" verilmesini kapsayan öneriler paketi. Rasgele... ENFLASYOIN ORANINDA ARTACAK Oğrenci harcına zam hazırlığı ANKARA(AA)- Yükse- köğretim Kurulu (YÖK). öğ- renci harçlarına enflasyon oranında zam yapmaya ha- zırlanıyor. YÖK'ün, öğren- cilerin devlete maliyetinin yüksekliğinı baz alarak, bu doğrultuda zam yapılması konusunda alternatif hazır- ladığı öğrenildi. YÖK Ge- nel Kurulu, 29 Haziran'da yapacağı toplantıda, gelecek öğretim yılında öğrenciler- den alınacak katkı paylannı görüşecek. Karar, daha son- ra Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) sunulacak. MEB de konuyu inceledıkten sonra Maliye Bakanlığı'na ilete- cek ve Bakanlar Kurulu "nda ele alınacak. Bakanlar Kurulu'nun, YÖK 'ün enflasyon oranında zam yapılması teklifini be- nımsemesi halınde, örneğin 1998 Mayıs ayı toptan eşya fiyatlan yıilık ortalama artı- şı olan yüzde 85.4 oranı baz alınırsa, gelecek öğretım yı- lının katkı paylan 11 -85 mıl- yon lira arasında değişecek. Lisansüstü öğrencilere ise 162 milyon lira ödenecek. Bakanlar Kurulu, 1997- 1998 öğretım yılı için öğ- renci katkı paylanna yüzde 70-80 oranında zam yapmış- tı. Yükseköğretim kurumla- nnda yapılacak ikincı öğre- tim için öğrencilerin katkı payı da öğrenci maliyetinin yaklaşık yansını karşılayacak düzeye getirilmişti. Öte yandan, MEB ve YÖK'ün geçen öğretim yı- lında yaptığı hesaplamalan- na göre, Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören bir öğrenci- nin yıilık mahyeti 990 mil- yon lira. Bunu, 756 milyon lirayla Yabancı Diller Yük- sekokuluöğrencılen izliyor. Devlet Konservatuvarı öğ- rencılerinin maliyeti 540 mil- yon, Dış Hekimlıgı ve Ecza- cılık fakülteleri öğrencileri- nın maliyetleri 360 milyon; \eteriner, Güzel Sanatlar fa- kültelen öğrencilerinin ma- liyetleri 270 milyon; Mühen- dislik. Mimarhk. Elektrik- Elektronık, Kimya fakültele- ri öğrencilerinin maliyetleri 216 milyon lira. Hukuk. İktisat, Işletme, Siyasal Bilgiler fakülteleri öğrencilerinin maliyetleri 162 milyon; llahiyat. Eği- tim. Edebiyat ve tletişim fa- külteleri öğrencilerinin ma- liyetleri de 144 milyon lira olarak saptandı. Lisansüstü öğrencilerinin maliyeti 108 milyon lira ola- rak belirlenirken Açıköğre- tim Fakültesi öğrencileri ise 12 milyon lirayla son sırada yer alıyor. Aile gelir durumu araştırması Dargelirli öğrenci taşra üniversitesinde e-posta : tan (ö prizma. net. tr ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından yapılan araştırmada, aylık aile geliri en yüksek devlet üniversitesinin Galatasaray Üniversitesi, en düşük üni- versitesinin de Yüzüncü Yıl Üniversitesi olduğu belir- lendi. Öğretmenlik. tıp. hu- kuk, işletme. mimarhk, ulus- lararası ilişkiler ve mühen- dislik bölümlerinin öğren- cilerin birinci tercihi olduğu saptandı. YÖK tarafından 51 dev- let ve 7 vakıf üniversitesin- de toplamı 80 bin öğrenci' arasında "ÜnKersiteOğren- dk'rinin Aile Geürleri Eğitim Harcamalan ve Mezuniyet Sonrası İşOlanaklan" konu- lu araştırma yapıldı. Araştır- manm "Mayıs 1998" Rapo- ru'nda, aile gelirleri yüksek olan öğrencilerin İstanbul, Ankara ve lzmir'deki geliş- miş üniversitelerde; dar ge- lirli öğrencilerin ise taşra üniversitelerinde öğrenim gördüğü belirtildi. Devlet üniversitelerinde aylık aile geliri en yüksek üniversitenin 157 milyon li- ra ile Galatasaray. en düşük üniversitenin de 44 milyon lira ile Yüzüncü Yıl Üniver- sitesi olduğunu ortaya ko- yan araştırmada, "Devlet üni- versitelerinde öğrenim gö- ren öğrencilerinortalama ay- lık geliri 74,vakıf üniversite- lerindeki öğrencilerin ailele- rinin ortalama aylık geliri 170 milyon lira" olarak be- lirlendi. Araştırmada, aylık aile geliri en yüksek öğren- cilerin sırasıyla Galatasaray Üniversitesi. Boğaziçi Üni- versitesi, Mimar Sinan Üni- versitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Tek- nik Üniversitesi'nde öğre- nim gördüğü saptandı. Araştırmaya göre, üni- versite öğrencilerinin aile- lerinin eğitim düzeyi de Tür- kiye ortalamasını aşıyor. An- cak babalann eğitim düzeyi- nin annelerin eğitim düzeyi- nin üzerinde olduğunu belir- leyen araştırmaya göre, üni- versiteyi bitiren annelerin oranı yüzde 12, babalann oranı ise yüzde 28. Üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği bölüm- ler öğretmenlik, tıp, hukuk, işletme ve mühendislikler. Buna göre, öğrencilerin yüz- de 14'ü öğretmenlik, yüzde 13'ü tıp. yüzde 12.8'i hu- kuk, yüzde 7.7'si işletme, yüzde 6.7 "si elektrik- elekt- ronik mühendisliği, yüzde 5.6'sı uluslararası ilişkiler. yüzde 5.5'i bilgisayar. yüz- de 4.3"ü endüstri, yüzde 3. l'i inşaat. yüzde 2.7'si makine mühendıslıkleri, yüzde 2.7'si mimarhk. yüzde 2.2'si ikti- sat. yüzde 1.8*i de matema- tik bölümlerini " 1 . tercibi- ne" yazıyor. Harç kredisi Dev let üniversitelerinde- ki öğrencilerin aylık kişisel harcamasını 16 milyon lira, vakıf üniversitelerindekini 37 milyon lira olarak belir- leyen araştırma. öğrencilerin en çok beslenme ve harç kre- disi ıçin para harcadığını da ortaya koydu. Öğrencilerin ÖYS'ye ıkinci girişlerinde hukuk, in- şaat mühendisliği, makine mühendisliği. matematik ve öğretmenlik bölümlerini ka- zanma olasılığının ise arttı- ğı belirtildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog