Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 Hedef Genelkurmay Eğitim ve Doktirin -* Komutanlığı, bugünden 2050 yılının planlamasını yapıyor, değişen koşullara göre 10 yıllık düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Siviller ne yapıyor sorusunun yanıtı Diyanet Işleri Başkanlığı'ndan geliyor. Diyanet, 2010 yılında cami sayısını ikiye katlayıp 103 bine yükseltemeyi hedefliyor. Diyanetin 89 bin olan personel sayısı 238 bine ulaşıyor. Asker sayısı gelişen teknoloji ile azalırken imam sayısı çığ gibi büyüyor. 2010 yılının penceresinden 2050 yıtına bakıldığında imamlardan oluşan büyük bir "ordu" karşımıza çıkıyor. Danıştay karanna rağmen Diyanet Işleri Başkanlığı'nın genelgesiyle Kuran kurslarına gidecek çocuklarda yaş sınıriaması ortadan kaldınlıyor ve Başbakan Mesut Yılmaz da hukuk tanımaz genelgeyi destekleyip kendine siyasi malzeme yapıyor. Türkiye, farklı kulvariarda farklı hedeflere doğru karariı adımlarla ilerliyor! D E N I 2 S O M Etektronik posta: sonj@posta.cumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Baykal, Demirel'i tarikatlan korumakla suçlamış... "Ya. Moon tarikatı?" Polis, vatandaşa karşı taraf oluncalay, incir çekirdeğini doldurmayacak ka- dar basit ve aynı zamanda bir çuval inci- ri berbat edecek kadar da önemli... Alt ta- rafı bir otomobil çekme olayı... Alanya'da... Karayolları Trafik Yasası'nagöre herhangi bir uya- rı ya da yasak levhasının olmadığı aksine ücretli park yeri levhasının bulunduğu cadde kenarına bırakılan otomobil çekilip götürülüyor. Çekılme ge- rekçesi caddenin belli bir saatten sonra trafiğe ka- palı olması. Ancak, bu konuda da bir uyarı levha- sı yok! Çekici ücreti olanak Alanya Emniyet Müdürlü- ğü'nde 5 milyon lira alınıyor ve karşılığında "Alan- ya ve Çevresi Turizmi Geliştirme ve Hizmet Birli- ği"nin makbuzu veriliyor. Ortada bir trafik suçu ol- ması gerekirken ne Karayolları Trafik Yasası'na gö- re ceza kesiyorlar ne de ceza puanı veriyorlar. Söz- de "Trafik suçu", turizmi geliştirmek için kullanılı- yor. Turistik makbuzu kesen polis, bunun Emniyet'le ilişkisini açıklayamıyor. Vatandaş, Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında- ki otoparka çekilen otomobilini almaya gittiğinde bu kez Alanya Belediye Başkanlığı'na 500 bin lira otopark ücreti ödemek durumunda bırakılıyor ve bir çuval inciri berbat edecek olay böylece başlı- yor.. Otomobili çekmek için el frenini ve vitesi bo- şa almak gerektiğinden kapıyı açmışlar, açarken dezorlayıp kilidi bozmuşlar. Otomobilin sol ön ka- pısı, daha sonra 2 milyon liralık tamiratla açılacak denli hasar görmüş. Vatandaş, otomobiline verilen hasarın birzabıt- la saptanmasını isteyince Emniyet Müdürlüğü ile yanındaki karakol arasında pinpon topu gibi gidip geliyor. Polisler, zabıt tutmaya yanaşmıyor. So- nunda bir polis baklayı ağzından kaçırıyor, "Çeki- cide polis arkadaşım da vardı. Onun aleyhine za- bıt tutmayız!" diyor. Vatandaş, zaptın kendi iddiası olarak tutulma- sını istiyor ama nafile. Polis memuru telefonla ami- rini buluyor ve amir de kaskodan para almak için rapor verebileceğıni başkaca bir zabıt veremeye- ceklenni söylüyor. Açıkçası polis, vatandaşa karşı taraf oluyor ve yasalar o sıra görev yapan polislerın kendi çıkarı- na göre uygulanıyor. Alanya Emniyet Müdürü Ayhan Pamuk ertesi gün konudan haberdar olunca "eğitim, eğitim, eğitim diyor" ve polisin daha iyi eğitilmesi gerektiğinı vurguluyor. Alanya Kaymakamı Cengiz Gökçe de, çekici işleten birliğin başkanının ken- disi olduğunu bildiriyor ve toplanan paralarla çev- re belediyelere sivrisinek ilacı alındığını açıklıyor! Yaşasın turizm... Yaşasın trafik... SESSÎZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Ortalık mizahçı doldu. Başımıza TAŞIama yağacak! Tarihi eser kaçakçılığına destek! - * Tarihi eser kaçakçılığının artması üzerine Kültür Bakanlığı, "Korunma- sı Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Var- lıklan Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yaptı. Bundan böyle bulunan hereser müzeler tarafından satın alınacak, mü- zelerin tarihi değerde bulmadığı "eser'Mer yurtdışına bile çıkartılabile- cek. Koleksiyonerler ise tarihi eser alamayacak. Bir koleksiyoner bun- dan sonra olacakları anlattı; "İyi niyetle yapılmış bir değişiklik ama sonunda kaçakçılığı daha da art- tıracak. Eskiden bir piyasa değerin- den aldığımız tarihi eseri müzeye tes- cil ettiriyorduk. Şimdi köylü mü- zeye gidecek, değerinin çok altında bir para verilecek ve bütçe olmadığı için de ödeme aylar sonra yapılacak. Bir daha da kimse müzeye eser gö- türmeyecek, el altından kaçakçıları bulacak." Bir müzeciyi de dinledik: "Yeterli tahsisat verilmezse, kimse bulduğu eseri bize getirmez. Eğer ye- terli tahsisat verilmiyorsa, alamadığı- mız eserlerin bizim denetimimizde ya- pılacak bir açık arttırma ile koleksiyo- nerlere satışına olanak sağlanmalı." Kaş yapayım derken göz çıkarmak bu olsagerek... 1 PALAS PANDIRAS I Son zamanlarda dinlediğimiz en başkanlık sistemi. iyi "yılan hikâyesi"; MüfitBozacı AYDINLANMA ATEŞÎ ' îleüşim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Yasalarya herkese eşit uygulanmalı ya da suçla orantılı halegetirilmeli' Kadıköy ADD, maddi yokluk nedeniyle. dershaneye gidemeyen üniversıte adaylarına bir fırsat sağlıyor. Düzenlediği sınavda ba- şanlı olanları dershanelere yer- leştiriyor. Kadıköy ADD "Atatürkçii Düşünce Derneği bir karar aldı; Türk Dil Kurumu ve Türk Ta- rih Kuru'nun, Mustafa Kemal Atatürk'ün vasıyetinde tanım- lanmış olan yasal statülerine ka- vuşturulması ve 12 Eylül darbe- sinin 15 yıl önce yol açtıgı bu hukuk yıkımının onanlması ama- cıni paylaşan kişi ve kurumlarla dayanışma içine girilerek, sonuç alınıncaya değin sürecek bir di- zi etkinlik düzenlenmesi karar- laştırılmıştır. Kısa sürede tüm yurda yayılacağına inandığımız bu kampanya için ilk toplantı, Türk Dil Kurumu'nun 66. Kuru- luş yıldönümü olan 12 Tem- muz'da yapılacaktır. Bu ulusal davayı kendi dava- sı sayan tüm kişi ve kuruluşlar. dernegimizin 0.216.414 90 97 numaralı faksından Hürriet Ya- şar'la iletişim kurabilirler." Antalya Cumok "Antalya'da havalann ısınma- sıyla birlikte dağılmayı engelle- mek için haftalık toplantılanmı- zı e\ lerde yapmaya başladık. Bir toplantıyı okurevinde yaparsak. bırini katilamayan arkadaşlan- mızın evlerinde yapıyoruz. Böy- lelikle de hem aramızdaki ileti- şimi güçlendiriyor hem de çalış- malanmızı aksatmıyoruz. Gaziantep'te baklava çalan çocuklanmıza verilen cezalann çok ağır olduğunu düşünüyoruz. Civanlara, Edeslere. Tecimerle- re uygulanan da aynı yasalar de- ğil miydi? Yasalar dünyanın ken- di cevresinde ve güneş çevresin- de dönmesi gibi kendiliğinden olmadığına göre ya herkese eşit uygulanmalı ya da suçla orantı- lı hale getırilmelidir. , Türk Ticaret Bankası çalışan- lannın bir anlamda çıglığı olan duyuruya "Haklı savaşımınızı destekliyoruz. Özelleştirme- Sömiirgeleştirme hareketinin bir halkası olan satış girişimi- ni nefretle kınıyoruz' şekiınde yanıt verdik. Türk Ticaret Bankası ve Bank- Si-Sen Antalya Şubesine zıya- retler yapacak moral destek ve- receğiz. Tüm kamu çalışanlan- nın ve sendikalann. STK'lerin de Türkbank çalışanlanna omuz vermesini istiyoruz. Yekta Güngör Özden'e de 'Siz ADD'ye, ADD de size çok yakıştr dedik." ADD Genel Merkezi Eğitim Komisyonu "Maddi yokluk nedeniyle, üniversite sınavianna hazırlan- mak için bir dershaneye gidemeyen lise son sınıfta okuyan, 2. sınıf not ortalaması 4 ve üstünde 1997-1998 mezunu olan öğrenciler. sınav yapılarak dershanelerden alınan konten- janlara yerleştirilecektir. Koşulları uyan öğrencilerin. Dernegimizin Genel Merkezine isimlerini yazdırdıktan sonra 27 Haziran saat 09.00'da Gazi Mus- tafa Kemal Buharı 102/7 Mal- tepe Ankara adresinde hazır bulunmalan gerekmektedir." Demokratik Toplumcu Çağrıya katılanlar Ibrahim Karadağ, Sevinç Akmar, Nilüfer Akbaş, Zahide Say- dam, Bedriye Öztanyeli, Makbule Batmaz, Gülçin Bozkurt, Prof. Dr. Dursun Göçdağ, Prof. Dr. Zahire Mükleroğlu, Prof. Dr. Uğur Demiray; Doç. Dr. Filiz Seçim, Doç. Dr. Gülseren Güçhan, Prof. Dr. Nuray Seden^Prof. Dr. Sezen Ünlü, Prof. Dr. Nazlı Bayram. Doç. Dr. Nadi Katalı. Prof. Dr. Yalçın Demir, Yıldız Uysal, Cen- giz Eruzun, Olcay Yezdani, Olcay Öziğci, Sevgi Darcan, Saliha Esen, Aziz Sabri Esen, Muammer Etki, Mukadder Çakır, Per- viz Yezdani, L. Nihai Kızıl, Sema Ertal, Bükmen Ertemalp, Ali Aktaş. Dilek Uzun, Perihan Tekin, Ayla Çoştoban, Şeraffettin Dalar, Şule Dalar, Aysun Dalar, Cem Taş, Süha Paiademir, Na- dide Diler, Aysel Esin, A. Oya Bayn, Stella Alguadis, Gültan Pelin, Dr. Haluk Mergen, Selma Mergen, Selçuk Mergen, Can Mergen, Döndü Sefer, Inci Mergen, Bilge Koloğlu, Doğan Ko- loğlu, Aydın Pelin, Begüm Ilban, Hatice Jnceöz, Başar Coşku- roğlu, Ilknur Durmaz, Aynur Demiray. Gözdem Çevikerler, Mel- tem Atik, Yasemin Karabacak. Fatoş Ûzgünay, Galip Özgünay, Ülker Başdiken, Belkıs Süel. Güner Kaymak, Maide Altan, Ol- kü Koçak, Şükran Günay Ilmen, Mine Berker, Fügen Elgin, Ley- la Toian. Sezer Anoğiu, Zeynep bars, M. Günsu Akçagöz. Esen Öğün, Murat Öğün, Bekir Özkan, İdil Özkan. Inci Özkan, Alis Giray, Alp A. Giray, GülbaharCostante, Naz Costante, Irma Er- san, Pelin Doğru, Beyhan Doğru, Ceren Doğru. Neval Ersan, Mus- tafa Doğru. Işık Gürün, Akça Gürün, Hami Gürün, Burçak Gürün, Merih Alkan, Karaca Alkan, Lütfü Alkan, Suna Türk Ar- cıl, Nadide Bekcan, Müjgan Akcin. HAYVANLAR ISMAIL GLLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK Mİ ut.ıU UMuı J ji'Jliıl* < " >k " behicakCaturk.net 1 ÇİZGİLİK KÎMİL MASAKACI HARBİ SEMİH POROY AAAW.yW2 TARİHTE BUGUN MLMTAZ ARIKA V 25 Haziran SULTANABDÜLMECİT'/N ÖLÜMÜ... 1861'0E BUGÜH,31.OSM4HU PA0/$AHI ABOÜLMECİr, 38 YAŞINPA YEREMDEN ÖLDÜ.TAHTA ÇIKTiSl YIL(i&S3) MUS- TAFA RBŞİr PAŞA'NiN ETKİSÎYL£ "GULHANE UATTI HÜMAYLJ- NU'NU Ç>KARMASt,İMPA/!ATOIiUJ£(JN 6£#İLE/m£ DEv&İNDE "V^NZlMAT''SİBİ BlR reUİLEÇME EYLEMİ &AŞLATMIŞTt. BO Ot YIN AVRUPA'C* )AG4r7y£/ Se/UfHTİ, KIBtMSAI/Af/AJOA /MSİL TEKE VE PKAHSA'H/Al OSA4ANULARIN YAMIHOA, GÖSTEKOiği İNANÇ VE »WNLt&N YANI £IBA,A&PÜLME(Lİr KADIŞİLARA 1/EApGI LÜKSE PÜfKÜHLÜİÜ /İE PE ÜAJLÛ/OJ. OEVLETT HAZİMeSINPefM/34 İN$A ETTİRO/'ĞI' DOLM4SAHÇS SA&4rı S M/L YON ALT/MA MACOiJHUŞru.'.. DÜZ ÇİZGİ ÜMİT ZİLELİ Suç Kimde?.. Bir gazetenin önceki günkü manşetinden: "Git.. Öde.. Istifaet!.." Kim gidecek?.. Bahattin Şeker... KimdirŞeker? Milletvekili. Spordan Sorumlu Dev- let Bakanlığı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'na ve- kâlet bıle etti. Devletin en üst, en önemli mevkilen- ne kadar tırmandı. Halen milletvekili. Her ay 800 mil- yon lira aylığı cebıne koyuyor. Bu ülkenın yaşamsal önemde, geleceğinı ilgilendiren her konuda oy hak- kına sahıp. Nereye gidecek milletvekili Şeker?.. Askere!.. Allah Allah, peki bir Türk yurttaşı askerliğinı yap- madan nasıl oluyor da milletvekili, bakan olabiliyor? Çok kolay!.. Bir zamanlar vekâleten de olsa yönettiği Milli Sa- vunma Bakanlığfnın belgeli ıddiasına göre Şeker, sah- te düzenlemeyapıyor, Vrdün'de terzilikyaptım' di- yor. Dövizli askeriik uygulamasından usulsüz olarak yararlanıyor. 2 aylık askerlikten sonra ver elini Mec- lis!.. Yani, mebus Şeker devletı fena halde tongaya bastırıyor!.. Ancak yıllar sonra da' olsa 'foyası' orta- ya çıkıveriyor. Şeker, şimdilerde Yüksek Seçim Kurulu'nun hak- kında vereceği karan bekliyor. Ufukta milletvekilliği- ne veda ve 16 ay askeriik görünuyor. Bahattin Şe- ker, kararı beklerken biryandan da habıretıkınıyor!.. Niçin?.. Çünkü yasaya göre çok fazla kilosu olanlar askere alınmıyor. Şeker'in cüssesı 120 kilo ediyor. Ama yetmiyor!.. 29 kilo daha gerekiyor. O zaman as- kerden yırtacak!.. Şark kurnazı Bahattin Şeker, milliyetçi Doğru Yol Partisı'nden milletvekili. • • • Kim ödeyecek? Tansu Çiller!.. Kimdir Çiller? Unvanı çok, marifeti de. Profesör, milletvekili, bakan, başbakan, DYP Genel Başkanı. Kamuoyu bu güzel sanşın hanımın babasından mı- ras kalan 400 küsur bin Türk Urası'nı allem edıp, kal- lem edip nasıl trilyonlara ulaştırdığını, ABD'deki mıl- yonlarca dolarlık gayrimenkulü nasıl edindığini, evin- de beslediği hızmetçisinden 90 dönümlük Kuşada- sı Pelister çiftliğini üç kuruş paraya nasıl satın aldı- ğını gayet yakından biliyor!.. Peki, trilyoner Başbakan eskisi Prof. Çiller ne öde- yecek? Oy kazanmak hırsıyla devletin örtülü ödeneğinden bir dolandırıcıya kaptırdığı 5.5 milyar lirayı. Tabii fa- izleriyle birlikte!.. Dünya tarihine, 'oy uğruna dolandınlan ilk ve tek başbakan' olarak geçmeyi başaran Tansu Çiller, mu- kaddes değerlerin savunucusu Doğru Yol Partisi'nin Genel Başkanı!.. - . • • • Kim istifa edecek?.. Mustafa KalemliL Kimdir Kalemli? Milletvekili, bakan, TBMM Baş- kanı. Sayarken dahi saygıyla telaffuz edilmesi gere- ken makamlarda bulunmuş bir zat! Kalemli, bir ül- kede ulaşılabilecek en yüksek onur mertebesine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Başkan oldu. Peki birdönem öncesinin Meclis Başkanı Kalem- li, niçin istifa edecek? • Çünkü onun döneminde Meclis acımasızca soyul- du!.. Milyonlarca doların birilerine peşkeş çekildiği belgeleriyte ortaya çıktı. Kalemli'nin bu soyguna adı karışan şirketten süper lüks daireler aldığı, yazlık evini baştan aşağı yenilettiği belgelendı. Türkiye'yi dünyanın ilk ve tek 'Meclisinı bile soyan' ülkesi durumuna düşüren Mustafa Kalemli, milliyet- çi- muhafazakâr Anavatan Partisi'nin kuruculanndan ve de milletvekili. Hayırlı uğurlu olsun!.. Tam bu noktada sormak gerek; Suç kimin? Ikinci Cumhuriyetçisinden, yenı mandacısından, dincisine, Kürtçüsüne, işbirlikçisine dek koro halin- de söylendiği üzere, 'sistem', yani Cumhuriyet rejı- mınde mi?.. Yoksa, 1950 'karşı devrimi'nden bugüne yaklaşık yarım yüzyıldır ülkeyi babasının çiftliği gibi yöneten, Batı'nın 'şamaroğlanı' haline getiren, neredeyse 'ya- n sömürge' konumuna düşüren 'Sağ kafa'da mı?!. Böylesıne hırsızlığa, böylesine soysuzluğa, böy- lesine namussuzluğa ne parlamenter sistem, ne baş- kanlık sistemi ne de yarı başkanlık sistemi dayanır. Han-ı iştiha'dan tıksırıncaya, patlayıncaya, çatla- yıncaya kadar yiyenler teşhir olsun yeter!.. Çözüm, yurtsever kadrolarda. ÖNEMLİ NOT: Bu yazıyı yazdıktan sonra okudum; Özal döneminin 'Prens'lerinden Engin Civan'ın eşi Amerikan mahkemesinde, 'Engin, Amerikalıdır. Her şeyıyle Amehkan toplumuna bağlıdır' demiş. Ömrü- nüz oldukça bu tıpleri ve onları bu görevlere getiren- leri unutmayın!.. Onlar bu ülkenin kanını emenlerdır. Emaihertace superonline.com Faks:(0212)287 42 41 BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 - 2 3 4 5 6 7 8 9 I I U B u M n -KJtH- J H u M I I • MII1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SA- ĞA: 1/ Argoda yaşlı kımseye verilen ad. 2/ Alçak en- lemlerde esen düzenlı rüzgâr... Bir bağlaç. 3/ Kolayca >utula- bilmesi için kü- çük toparlak du- rumuna getinl- mış ilaç... Bü- yümemiş kar- puz. 4/ Hayvan- ları bağlamak için çakılan demir ya da ağaç kazık. 5/ Eski Mı- 1 sır'da güneş tannsı... İlaç. 2 deva. 6/ Sakızla tatlandı- rılmış rakı. II Rütbesız asker... lstanbul'un bir ilçesı. 8/ Okyanusya halklarının erkeklık ve berekettannsı...Ulusla- rarası Çalışma Örgü- 8 tü'nün sımgesı. 9/ Kılı- g ğından ve davranışlann- dan hoşlanılmayan kimseler için kullanılan sözcük.. akısı bınmı. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Divan edebiyatında, içinde açık saçık resimler, yazı- larbulunan ve okuyanları cinsel bakımdan uyarmak ıçm yazılan kitap. 2/ Kanşık renkli... Anton Çehov'un bir oyu- nu. 3/ Yüzgeçlerinde zehirli dikenlerbulunan, etı lezzet- li bir balık... Vilayet. 4/ Ender, seyrek... Kişileştinlen varlıklara söz söyletme sanatı. 5/ Yazı ya da müzık der- si... Kır yaşamı ıçınde aşk konusunu işleyen kısa şıır. 6/ Müslümanlann bir çocuğun dogumundan yedı gün son- ra, Allah'a şükretmek amacıyla kestiklen kurban. 7/ Tokat'ın bir ilçesı... Bılgın. 8/ Bir nota... lngiltere'de çok sevilen bir tür bıra. 9/ Boccaccio'nun ünlü yapıtı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog