Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

2 5 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Emlak Vergisi yine ertelendi ANKARA (AA) - Maliye Bakanlığı. dünkü Resmi Gazetede yayımlanan tebligine göre, mayıs ayında sona eren, ancak Maliye Bakanlığı'nca 30 Haziran'a kadar uzatılan Emlak Vergisi'nde beyanname verme ve ilk taksidi ödeme süresi bu defa da 31 Temmuz'a kadar uzattı. Microsoffun temyizzaferi • VVASH1NGTON (AA)- Microsoft şirketi yaygın Windows 95 programı ile ilgili olarak ternyiz zaferi kazandı. Temyiz Mahkemesi, Microsoft'un Internet tarayicısı ile Windows 95'in aynı paket içinde yer almasmrn "gerçek entegrasyon" olduğuna karar verdi. BVIF'yle aniaşma yetmez • Ekonomi Servisi - îstanbul Sanayi Odası Başdanişmanı Atilla Karaosmanoğlu, IMF ile anlaşmayı olumlu ancak yetersiz diye niteleyerek, "Yeterli oldugunu söylemek. ülkeyi plastik elbiselerle yangını söndürmeye giden itfaiyecilerin karşılaştıklan durumla benzer durumda bırakabilir" dedi. İSO Başkanı Hüsamettin Kavi de Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin gerilediğine dikkat çekerek dış pazarda rekabet gücünü kaybettiğini söyledi. Türkbank'ta eytemeçagn Ekonomi Servisi - Türk Ticaret Bankası (Türkbank) çalışanlan toplu iş sözleşmesini satış sonrasına erteleme girişimlerine karşı seslerini yükseltiyor. Çahşanlar, basına fakslar çekerek 27 Haziran tarihinde yapacaklan Anıtkabir çıkarmasına destek anyor. Eyleme Türkıye genelinde 4 bin çalışanın katılması bekleniyor. FEVDIKLIASLtYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 199774 Davacı Ayşe Salıhoğlu vekılı Av. Şefik Çorbacı- oğlu tarafından davalı Si- nan Salıhoğlu aleyhıne açı- lan şıddetlı geçımsızlık se- bebiyle boşanma davasınm mahkememızde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğin- ce; Davalı Sınan Salıhoğlu. tstanbul Csküdar'da bulu- nan adresınde davetıye teb- lığ edılememış, yapılan bü- tün zabıta araştırmalarına rağmen adresi tespit edile- memış. bütün araştırmalara ragmen dava dılekçesı da- valıya tebltğ edılememışrır. Davalı Rıze Fmdıklı ilçesı Fındıklı Mahallesı nüfusu- na kayıtlı Necatı oğlu 1963 d.lu Sınan Salihoğlu'na da- vacı vekılinuı dava dilek- çesı özetle; Taraflann 1982 yıtında evlendığını. ilk ıkı yıl norraal geçtığıni. sonra- dan davalının dilekçede açıklanan sebeplerle kusur- lu hareketlen sonucu evlı- lik birlığinin bozulmaya başladıgım. zamanla şıd- detlendiğını, son bır ıkı se- nedır dilekçede açıklanan sebeplerle geçimsizligin çekilmez bir hal aldığını. davacı Ayşe Salıhoğlu'nun Fındıklı'dakı babasının evine geldığıni, dilekçede açıklanan sebeplerle şıd- detlı geçımsızlık nedenıyle taraflann boşanması talep edılmış olup duruşma gü- nünün 16.07.1998 günü sa- at 10.40 olduğu. dava di- lekçest ve duruşma günû saatının davalıya ilanen teblığine. davalmm kendı- sinin duruşmada hazır bu- lunarak veya bir vekille temsıl ettırmesi. ılanın ga- zetede yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sa- yılacağı, Tebligat Kanu- nu'nun 28. ve devamı mad- j delen gereğince davalıya ! ilanen tebliğ olunur. 11.06.1998 Basın: 28632 ESPtYE ASLÎYE HUKUK HAKİMLİĞt'NDEN DosyaNo: 1997 10 Emıne Kjr tarafından, davalılar Espiye Nûfus Müdürlüğü ve dahıli dava- lılar Hanıfe Yılmaz vs. aleyhlerine açılan Niifusta Ana Ismi Tashıhi davası- nm yapılan açık yargıla- masında, verıleo ara karan uyannca; Dahıli davalılar- dan Hanife Yılmaz'ın ad- resi tespit edilıp dava dı- lekçesi ve duruşma günü tebliğ edılemedıgmden, davalı ve Espiye ilçesi Ye- şılköy köyü nüfusuna ka- yıtlı, Haliİ kızı Hanife Yıl- maz'ın. duruşma günü olan 15.07.1998 günü saat 13.10'da mahkememiz du- ruşma salonunda hazır bu- lunması veya kendinı bir vekille temsıl ettirmesı, ak- si halde duruşmaya yoklu- ğunda devamla karar ven- leceğı hususu tebliğ olu- nur. (HUMK'nin 213.- 337. Md.) Basın: 29163 Akaryakıt istasyonlannın denetimlerinde, 100 liralık gelirin 11 lirasının kaçınldığı belirlendi •gide kayıt dışANKARA(AA)-Maliye Bakanlığı'nın yurt çapında yaptığı denetimlerde, akar- yakıt istasyonlannda her 100 liralık geli- rin 11 lirasının vergi ödememek için dev- letten kaçınldığı belirlendi. İnceleme so- nuçlan, her 100 litrelik benzinin içine yaklaşık 1.5 iitre de su katıldığını ortaya çıkardı. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in "EUmizde 100 Süreyya olsa hiç sorunu- muz kalmazdr dediğı Maliye Başmüfet- tişi Süreyya Turgut başkanlıgında bir eki- bin Türkiye çapında gerçekleştirdiği akaryalut denetimi, bu sektörde nasıl ver- gi kaçınldıgının yanı sıra vatandaşa yö- nelik sahtekârlık olaylannı da gözlerönü- ne serdi. 1500 vergi denetmeninin katıldığı ve 8755 akaryakıt istasyonunun aynı anda incelemeye tabi tutuldugu araştırmanın değerlendirme aşamasında, şu ana kadar 400 saatlik mesai harcandı. Merkezde Maliye müfettişlerinin de- ğerlendirme çalışmalan sonucunda, ince- lemesi biten 8511 akaryakıt istasyonunun devletten 129.4 trilyonluk hasılatı gizle- §. • Akaryakıt istasyonlannda kayıt dışılık rekoru Şırnak'a aıt. Bu ilde elde edilen her 826.9 liranın sadece 100 lirası devlete bildirildi. Kayıt dışılık oranı Ankara'da yüzde 8 1 9 ' tstanbul'da 6.30, Izmir'de ise 9.78 olarak belirlendi. diği belirlenirken, bu istasyon sahipleri- ne 67.3 trilyon vergi tahakkuk ettirildi, 21.5 trilyon liralık da ceza kesildi. Kayıt dışıhk rekoru Şırnak'ta Değerlendirme raporuna göre, akarya- kıt sektörüne ilişkin ortaya çıkan- lan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle: ^__L'- - İstasyonlar, 1 Ocak 1997 ile 8 Aralık 1997 arasında toplam 1 kat- rilyon 164 trilyon 419 milyar lira- lık akaryakıt sattığını beyan etti. Buna karşılık 129 trihon 479 mil- yar lira gi/lendi. Bö>lece kazanılan her 100 liranın 11.1 lirası, vergj kaçırmak amacry- la devlete bikiirilmedi. - Söz konusu dönemde Habur petrolü dahil piyasaya 9 milyar 917 milyon İitre motorin verilmişken. 8 milyar 8 milyon İitre belgelendirildi. Bu şekilde sadece motorinin 1 milyar 908 milyon litresi ka- yıt dışı kaldı. Akaryakıt istasyonlannda İcayıt dışılık rekoru Şırnak'a ait. Bu ilde elde edilen her 826.9 liranın sadece 100 lirası devlete bildirildi. Kayıt dışılık sıra- lamasında Şımak'ı yüzde 46.84 ile Mar- din, yüzde 44.84 ile de Trabzon iz- ledi. Kayıt dışılık oranı Ankara'da yüzde 8.19, tstanbul'da 6.30, İz- mir'de ise 9.78 olarak belirlendi. Akaryakıt sektörünün kurallara en uyduğu kent ise Denizli ve Artvin oldu. Kaçınlan verginin boyutu açı- sından ise ilk sırayı 9 trilyon 383 milyar- lık kaçakla Istanbul, son sırayı da 16 mil- yar 943 milyon lira ile Bingöl aldı. Bu dönemde vatandaşa benzinle birlik- te 33 milyon İitre de su satıldı. Söz konu- su dönemde akaryakıt istasyonlanna 2 milyar 567 milyon İitre benzin girerken. satılan benzin miktan 2 milyar 600 mil- yon İitre olarak belirlendi. Fazla miktarın benzine kanştınlan su olduğu ortaya çı- karken, bu şekilde 100 İitre (2 depo) ben- zin alan araç sahiplerine yaklaşık 1.5 İit- re de su satildığı anlaşıldı. Yapılan inceleme sonucunda. Mali- ye'ye hiç mükellefıyet tesis ettırmemiş akaryakıt istasyonlan bile bulundu. Baş- kentte dahi Petrol Ofisi'nden aldığı 600 bin İitre benzini hiç defterine kaydetme- den satan bayi olduğu görüldü. Birçok akaryakıt istasyonunun kendi faturalan- nın taklitlerini bastınp, bunlan kullandı- ğı saptandı. Günevdoğu yöntemi Güneydoğu'da akaryakıt satışı yapma- dığı halde, akaryakıt bayiliklerinin ismi 220 ile 300 milyon Hradan satılıyor. Ha- len Güneydoğu'da denetimli bölgeden ge- çebilmek için satılan boş faturalann tane- si 10 ile 20 milyon lira arasında değişiyor. Kuzey Irak'tan gelen motorini denetimli bölgeden geçirirken kendi kendine fatura kesen çok sayıda da mükellef var. Ikinci el araç piyasasında durgunluk Taşıt kredileri faiz Bankalar /Wta*W Dantbartc(N) EnttB«taı(t$ Emlak Barta 0 .•6ate*ba*as$<î Fnansbank (K) İş Bankası (Kı tş8a*«(N.2î Koçbank fN, 2) KoçfimreN Koç Fmajıs (K) KoçAmsfQ Koç Rnans (K) Sûm«rt»*(N) Sumerbank (K) Şate4»*(N) Tansbank fM19 U^ftAi 1 r* |l 11 VakıfbankfNt V Urati P W * fertBrtift-2) 3ay tse 7.00 . 0.00 7.» 6.15 130 6.75 M0 2.00 4JB aoo 8.25 6.50 C QA D.OU 6ay &80 7.00 725 7.40 &W 0.00 7:00 6^5 6.40 6.75 2.00 3.00 5,49 0.00 m 6.25 IX 8.25 8J5 6.75 C ûf| D.9V &S0 9ay 7.00 - . 1.70 7.50 • 6.75 - «JS 6.50 . 8.25 . 7 fVl I.W us 12 ay «.70 7.00 7.» 7.60 150 İS5 7.50 6.45 160 6.75 aoo 4.00 5.M 3.00 1B0 6.65 755 8^5 uo 7.00 7JS 7 1(1 /• 1U 6.90 oranları... .? 18 ay 7J» 7^5 &fi8 8.15 7.1S 3.95 a» 6.75 7.25 W0 5J0 MS 530 7.30 7.15 7.50 7.» 7.50 7İ0 7 50 7.18 24 ay a» - 7.50 4.70 8.66 7.15 7J0 7.75 5İ» . 6.00 7JB 7.40 . 8.00 7.78 7 V\ 7.40 N: Nortnal araç k r e d i ş ^ ^ ' " -•' «.îı - -" a5 M^^^Bp*^ 2:lk;-: ; &[ ^ B Opö, f^unoİJtfiüfö,ftsm, flcm Peugeot fimıanın garaıt vemes düfununda loöfUno, Tpc, îeffipra«i(uşseri» Otosan fbfd Escort, fiesö, Scorpıo FofdMondeoveKâ/çm Mazda ^jmmKmğSğğ& SB *- ' - -»---—^ MERİHAK İZMİR - Bankalann ve fırma- lann uyguladığı kampanyalar, ikinci el araç piyasasında büyük durgunluğa neden oldu. Yazın başlamasıyla birlikte birbirinden cazip öneriler ortaya koyan fır- malar, araç almak isteyenleri ken- dilerine çekmeye çalışıyor. Dünya araç devlerinin büyük pazar olarak gördüğü Türkiye'de firmalann büyük savaşı yaşanı- yor. Yıllardır Tofaş ve Renault markalanna alışık olan Türk hal- kının karşısına aynı fıyata alterna- tif ve daha konforlu araçlarla çı- kan ithalatçı fırmalar Türkiye'de de üretime başlayarak rekabet güçlerini arttırmaya başladılar. Bu savaşa bankalar da uyguladık- ları taşıt kredileriyle İtatıldılar. Opel, Toyota. Hyundai gibi mar- kaların Türkiye'de araç ürermeye başlaması. pıyasadaki rekabet ko- şullannı da yoğunlaştırdı. Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre, Türkiye'de 1992 yılından bu yana yabancı araçlar satışlan özellikle 1996'dan başla- yarak artış gösterdi. Toplam pazar içindeki ithal otomotivlerin payı 1992'de yüzde 19 iken 1998'de yüzde 33 oldu. KredOerçoğakfa Bu yıl otomoti\ üretıcileri ve bankalar taşıt kredilennde büyük kolaylıklar sağladı. Bankalar, 3 ile 24 ay arasında uyguladıklan kre- di kolaylıklanyla araç almak iste- yenleri para kullanmaya çekmeye çalışıyor. Bankalann normal araç kredisi yüzde 6.5 ile yüzde 8.6 de- ğişirken. Koçfinans. Koç Hol- ding'in üreticisi ya da ithalatçısı olduğu Tofaş ve Ford marka oto- mobillere çok cazip kredi olanak- lan sunuyor. Bankalann yanı sıra bazı pazarlama şirketleri de oto- mobil pazarlaması için alıcılara birbirinden çekici öneriler ortaya koyuyor. Uzun vadeli teslimlerde düşük aylık ödemelerle rüketici- yi kendilerine çekmeye çalışan pazarlama şirketlerine de yurttaş- larilgigösteriyor. Araç teslimi sı- rasında alım-satım vergileri ile araç fıyat farkının peşin alınması konusunda tüketicinin dikkatli ol- ması gerekliliği vurgulanıyor. tkinci el piyasada ise büyük durgunluk yaşanıyor. Geçen yıla göre fıyatlarda büyük artış göz- lemlenmezken, satışlann düştü- ğü bildiriliyor. Izmir Oto Galeri- cileri Derneği Başkanı Ali Şa- hin'in verdiği bilgiye göre, piya- sada yaşanan durgunluğun ikinci el piyasada fiyatlann yüzde 10-20 arasında düşmesine yol açtığı- nı bildirdi. Alım gücünün düşmesinin ya- nı sıra bankalann ve otomobil üreticilerinin uyguladığı kampan- yalann piyasalardaki düşüşün ana nedenı oldugunu dile getiren Şa- hin. u Bir de ikinci el için ahm sa- Om frvatlan çok yüksek. Ornegin 1991 model bir ÖpeL Megane ya da Tmota için aşağı yukan 700 miKon lira alım satım vergisi ödenmesi gerekiyor. Böyle olunca da kimse almıyor" dedi. : > İLAN T.C. GAYRİMENKUL AÇIK ARTTERMA tLANI KADIKÖY 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1997/35 Satış Satılarak ortaklıgının giderilmesine mahkemece karar verilen Kadıköy ilçesi, Merdivenköy mahallesi, 287 pafta, 2233 ada ve 5 parsel sayılı 195 m2 miktannda arsa vasfinda, üzerinde 3 katlı bina bulunan gayrimenkulün tamamı açık arttır- ma suretiyle satılacaktır. Gayrimenkulün tapu ka\dı: Dosyada mevcut Kadıköy 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 26.10.1995 tarih ve 1718 sayılı teskeresinde, aynca 18.6.1998 tarih ve 663 sayılı teskeresinde, Kadıköy Merdivenköy mahallesi 287 pafta. 2233 ada, 5 parsel sayılı 195 m2 miktarlı arsanın tamamı Hakkı oğlu Mehmet Öztürk adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir. Gavrimenkulün imar durumu: Kadıköy Belediye Başkanlığı Imar Müdürlüğü'nün 15.6./ 1998 tarih 1998/6508 sayılı imar durumu yazısında söz konusu 5 sayılı parselin Fikirtepe Islah İmar Planı kapsamında, bina yüksekligi H: 9.50 m irtifalı bitişik nizam konut sa- hasında kaldığı bildirilmiştir. Gayrimenkulün evsafi: Soz konusu gaynmenkul. Kadıköy Fikirtepe. Oumlupmar Mahallesi Mandıra Caddesi'nden aynlan Kaya sokağında mahallen 7 (yedi) kapitaş nolu bahçeli parsel içinde yıgma kargir tarzda bir zemin, bir normal katlı inşa edilmiş, binanın bulunduğu parseldir. Bina zemin katında 2, normal katta 2 olmak üzere 4 bağımsız bölüm halindedir. 4 adet bağımsız bölüm birbirinin ay- nı yapılışında olup, beherinde 1 antre, mutfak, 2 oda ve tuvalet banyo mahalleri mevcuttur. Binada su ve elektrik tesisat- lan mevcuttur. Parsel dikdörtgen şeklinde olup, tüm belediye hizmetlerinden ıstifade eder konumdadır. Bina zeminde takriben 85.50 m2 saha üzerinde oturtulmuş olup, toplam bina 171 m2 sahalı olduğu tespit edilmiştir. Gayrimenkulün Kıymeti: Satışa konu gayrimenkul arsa ve üzerindeki binanın tamamı ile birlikte bilirkişice 11.000.000.000 TL (onbirmilyar) olarak kıymet takdir edilmiştir. Sanş şartlan: 1 - Satış. 28.7.1998 salı günü saat 11 .OO'den 11.30'a kadar 2. lcra Müdürlüğü Dairesi'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mec- muunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7.8.1998 Cuma günü 2. lcra Dairesi'nde saat 11.00-11 JO'da ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu art- tırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıyme- tinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bündan baş- ka paraya çevirme \ e paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek- tir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20^i nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. X ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş \ergiler satış bedelinden ödenir. Dellaliye ücreti ve tapu harcının yansı ile birikmiş vergiler X 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay rimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanagı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça payiaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasıhdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu farit, var- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1997/35 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\oırmalan ilan olunur. 23.6.1998 (lc. If. K. 126) (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahüdir. (x) Satış bedelinden ödenir. Diğer masraflar ve % 15 KDV alıcıya aittir. • Basın: 30055 CumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ SÖYLEŞİÜ İMZA GUNÜ 25 Haziran Perşembe Saat:18.00-20.00 BULENT TANOR Son kitabı "Kurtuluş-Kuruluş" ile diğer yapıtlarını imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 ÇAĞIN MOTEL Her öğün balık, akvaryum gibi deniz, kalabalıklardan ve kabalıklardan uzak sessiz tatil Haziran fiyatlanmız: 1 kişiT.R 6.500.000.-TL. 2 kişi 1 hafta 84.000.000.- TL. Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tet: 0286 - 723 40 42 -43 ANKARA 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1997/709 Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğüne izafeten Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Osman Gün- düz ve ark. aleyhine mahkememize açılan Vakfiyet Şerhinin Ihyası davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara ka- rar gereğince: Davalı Aynur Eroğlu'nun Esertepe Mah. Ahmet Şefik Kolaylı Cad. No: 11/4 Keçiörea-Ankara adresine çıka- nlan da\a dilekçesi ve duruşma günü bila tebliğ dönmüş, zabıta marifetiyle yapılan araştırmada da adresi tespit edılemedi- ğinden. davetiyenin ilanen tebilğine karar verilmiştir. Duruşma günü olan 14.7.1998 günü saat 09.30'da davalı Aynur Eroğ- lu'nun mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi. davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.5.1998 Basın: 25384 SAKARYA tŞ MAHKEMESİ'NDEN 1997432 Davacı: Bağkur Genel Müdürlüğü - Ankara Davalılar: 1. Mehmet Atay - Adresi meçhul. 2. Osman Aydıngün - Adresi meç- hul. Da\ a: Alacak. Da\ acı Bağkur Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Mehmet Atay ve Osman Aydıngün aleyhlerine açı- lan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında: Davalılar Mehmet Atay ve Osman Aydıngün'e mahkemece PTT kanalı ile tebligat yapılamadıgı ve yapılan araştırmalar sonucu da adresi tespit edilemediğinden, gazete ile ilanen tebliğine karar ve- rilmiş olmakla: Davalılar Mehmet Atay ve Osman Aydıngün'ün duruşmanın kaldığı 2.7.1998 günü saat 09.00'da mahkeme- miz duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi. aksi takdirde yargılamanm yokluğunda karar verileceğı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 28639 SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 19971014 Davacı Güven Sigorta Vekili tarafından davalı malik Ahmet Çetin ve sürücüsü Mustafa Kumaş hakkmda 55 KC 124 plakah araç ile 7.8.1995 tarihinde Samsun'da hatalı olarak 55 EF 845 plakah araca çarpması sonucu hasarlanmasına sebebiyet verdiği nedenle 29.8. 1995'ten itibaren reeskont faizi ile birlikte fazlaya dair talebi ve dava haklannın rnahfuz olmak üzere 14.731. 500.- TL değennde tazminat davası açtığı ve davanın kısmen ka- bulüne 14.506.562.- TL'nın ödeme tarihi olan 29.8.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kanuni faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili- ne karar verilmiştir. Davalı sürücü Mustafa Kumaş'ın daha önce adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ilanen tebliğ edil- miştir. Mahkememizin 1997/1017 esas, 1998/388 karar sayı- lı tazminat davasına ilişkin karannda ilanen tebliğine ka- rar verilmiş olduğundan işbu ilanın gazetede yayımlan- dığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalı Mustafa Ku- maş'a tebliğ edilmiş sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Ka- nunu'nun 28. ve müteakip maddeleri gereğince tebliği ilan olunur. 08.06. 1998. Basın: 28895 Hüviyetimi kaybettim, hükiimsüzdür. ABBAS TUĞCUOĞLU İŞÇİNİN EVRENİNDEN $ÜKRAI\ SONER Arayışlar Türk Ticaret Bankası çalışanlan hafta sonu otobüsler- le Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret edeceklermiş. Bir hafta sonu bahane, bağlılık ziyareti. ya da doğrudan Ata- türkçülük ile ilgili bır eylem değil. Türk Ticaret Bankası çalışanlarının derdı, toplusözleş- melerini imzalatacakyetkili, sorumlu bankayönetimi bu- lamamak. 2 Temmuz'da yasa gereği tanınmış masada görüşme süreci sona eriyor. Yine yasaklı yasalar gereği, toplusözleşme yapma haklan ellerinden ahnıyor. Banka- cılık işkolunda grev hakkı olmadığı için uyuşmazlık, tah- kim sistemıne YHK'ye gidiyor. Bu arada gündemde ban- ka hisselerinin Özelleştirme Kurumu aracılığı ile satışı var. Çalışanlar hem sözleşmeden hem de işlerinden ol- mak paniği içindeler. Bir zamanlar emekli ve çalışanlann mülkiyetinde olan bankanın hisse payları, sahipleri, yönetimi yukarıdan alı- nan kararlarla durmadan değişiyor. Bu arada 8600 olan banka çalışanı 4300'e indirılmiş bulunuyor. Gündemde yine özelleştirme ile birlikte küçülme, çalışanların işten çıkanlması, sendikasızlaştırma var. Banka çalışanlan ve sendikaları, kendileri ve banka için yanlış oldugunu düşündükleri kararları durdurmak, so- runlanna çözüm aramak üzere. dertlerini dinleyecek yet- kili bulamamışlar. Tamamen çaresiz kalmış olarak koca devletın içinde kendilerini dinleyecek bir yetkili bulama- dıklarını anlatmak üzere, Anıtkabır'ın yolunu tutmuşlar. Atatürk'e saygı eylemi ile sorumlu ve yetkilıleri uyarma- ya, duyarlı kılmaya çalışacaklar.. • • • Sonuç alınamayan ama geniş kitle katılımı ve eylemin niteliği gereği tadı damağımızda kalan, "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" eylemi. değişik konulara yöne- likyurttaş girişımlerini toplumsal birdavranış alışkanlığı- na dönüştürdü. Sivil toplum girişımlerinın sayısal enîlas- yonu bile yaşanıyor denebilir. Sorun artık girişimde bu- lunulmaması, olup bitene tümden seyirci kalınması de- ğil. Dar ya da genış anlamda başlatılan tepki eylemleri- nin, konulara yönelik örgütlenmelerın sonuç alıcı, yete- rince caydırıcı olamaması. Yurttaş girişimlennın son çabaları içinde, geçen hafta sonu aydınlar toplantısında oluşturulan "Acıl Demokra- si Masası" da var. Mesut Yılmaz hükümetinin de çete- ler ve Susurluk konularında bir şeyler yapmaya niyetlı ol- madığının yaşanarak kanıtlanması, en deşıfre olmuş çe- teler üzerine dahi gitmeyeceğinin anlaşılması karşısında. aydınlar "yine iş başa düştü" dıyerek kamuoyunu uyarı- cı, sıyasal ıktidan bir şeyler yapmaya zorlayıcı girişimler için bır masa oluşturmuş bulunuyorlar. Acil Demokrasi Masası en güncel, en yaşamsal, en çarpık konular üzerinde kamuoyu oluşturulması, ilgili si- vil toplum örgütlerinın harekete geçmesi, güçlerini bir- leştirmeleri konulannda, bir tür organızasyonu üstlene- cek. Becerilebilirse, toplumun canın yakan en yaşamsal sorunlar için küçük çıkar hesapları, kısır alt kimlik tartış- malan dışında, geniş cephelı ittifak oluşmasına yardım- cı olacak.. • • • Bir başka aydın gınşimı, 12 Eylül düzeninden sıyrılma- nın aracı olabilecek çağdaş bir anayasa için çalışmayı amaçlıyor. Türkiye'nın içinde bulunduğu kaostan, kısır çatışmalardan sıyrılmasında, darbe ile gelmış. yasaklı anayasadan kurtulmanın önemli katkısı olacağından ha- reketle, bireyın yurttaş bilinci ile katkısının olacağı ilk sı- vil anayasa yapılması gırişimi için bır kampanya düşü- nülüyor. Türkiye'de toplumsal birıkimın. bütün eksıkliklerine karşın demokrasi bilincinin, sivil toplumun ürünü, de- mokratık bir anayasayı hak edecek düzeyde olduğu ger- çeğinden yola çıkılıyor. Siyasi partiler ve liderlerinin ger- çek bir aymazlık içinde üzerlerine düşeni yapmaya niyet- li olmamaları karşısında, toplumun dinamıklerınin hare- kete geçirilmesi ve kamuoyu baskı gücünün oluşturul- ması hedefleniyor.. • • • Meclis'te, "YeşilVn yerı bilinerek saklanması" suçla- ması ile venlen gensoru ile bağlantılı tartışmalar, gerçi bi- raz daha fazla kafa karıştırdı, ancak çeteler, sıyası par- tiler, kırli ışler.. bulaşıklığının boyutlarını bır kez daha göz- ler önüne seımeye yaradı. DYP'lilerin yaptığını, gensorusunn anlamını anlaşılır bir dile çevirirsek. DYP'liler ANAP'lılara, "Siz bizim lide- rimiz, parti büyüklerimize çeteler, kirti ışler, haksız çıkar- lar, vurgunlar. hesaplannı sormaya kalkarsanız. Siz de bi- zim kadar bulaşıksınız. Biz de sizinkıleri ortaya çıkannz" diyorlar. Eski Refah, yeni FP cephesinin şantajı daha da ağır: "Bizizora sokar, birşeylerin hesabını sormaya kalkarsa- nız, doğduğunuza pişman olursunuz. Müslüman halkı (zulüm yapıyoriar, dinsizlerle işbirliği yaptılarj diye kışkır- tır, oylannızı alınz... Yılmaz hükümeti, bu tehditlerin paniğinde, iktidar ol- ma gerekçelerini çoktan unutmuş, nasıl sıynlacağını bi- lemeden bir o yana bir bu yana yalpalıyor. Bir yanda şe- riata karşı çıkarılmamaya çalışılan, ancak sorumluluğun- da hazırlanmış yasa tasarıları, diğer yandan her yaştaki çocuğa Kuran kursu yolunu açan Diyanet işleri genelge- si ile her tarafa birden oynanmaya çalışılıyor. Bir yandan sözde çetelerin ve vurgunların üzerine gidecek Meclis komisyon çalışmalan, diğer yandan soruşturmaları tüm- den kapatacak, suçlulan kurtaracak kapı arkası önemli girişimleri.. Her geçen gün siyasi liderlerin, siyasi partilerin olum- lu bir şeyler yapabilecekleri yolundaki umutları yok edi- yor. Toplum kimileri çok cılız, komik gözükse de sorun- lann çözümü için arayışlar içinde, bir şeyler üretmeye çalışıyor... cemradyo Sevginin, Dostluğun Kardeşliğin Sesi Boş konuşmalarla doldurulmuş programlan yok. Henüz çok genç olmasına rağmen, araştırmaya dayalı, nitelikli yapımlara yer veriyor. Dürüst, yanstz ve seviyeli. iTAIevi, Bektaşı inancının sesi. v V MilletvekJliniz Mikrofonda Düşünce Ekseni Taksi/Dolmuş Tüketicinin Günlüğü Sağlık Olsun Gönül Sohbetleri Gecenin Aynası Bir Tanıdık Mısra Arya'dan Senfoniye Dergahlarımız Türkûterimiz/Deyişlerimiz Türk Sanat Müziğinin Unutulmayanları Şairin Dünyası ilçe İlçe İstanbul Gurbet Akşamlan Sanatçının Portresi Şiirlerden Şarkılara Bizim İnsanlarımız Papatyalar Zamanı Dünya Döndükçe Radyo Gazetesi Herbiri mutlaka sizin için...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog