Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Bugün. Bulunmaz "Eşref Saafinizi Yakalayın: Bir Kitap SatınAhn... Kitap "Taksim"de. Cumhuriyet . kitap kulübü IstMal Cad Zambak Sok. <!/1(Aksanat karşıSilTaksırrvistanbul Tel.(0212)252 38 81/82 Cumhuri RADVO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇE\r RESİNDE YAYINDAYIZ 75. Y1L SAYI: 26559 / 150000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 25 HAZİRAN 1998 PERŞEMBE Birinci yılmı dolduran 55. hükümet umutlan tüketti Birtel• Başbakan Yılmaz, 4 Temmuz günü düzenleyeceği basın toplantısıyla 55. hükümetin 1 yılını değerlendirecek. Bu süre içinde ülkenin siyasi istikrara kavuşturulduğunu savunacak olan Yılmaz, geçmiş dönemdeki gerginliği ortadan kaldırdıklannı anlatacak. Yılmaz, 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasında başanlı olunduğunu, Meclis'in işlediğini, reform niteliğinde birçok yasa tasarısının TBMM gündemine getirildiğini, ekonomiye istikrar ve ivme kazandınldığını kaydedecek. • Son bir yıl değerlendirildiğinde 55. hükümetin umut vermediği görülüyor. ANAP-DSP-DTP koalisyonunun tek yüzakı olan "8 yıllık kesintisiz eğitim", dinsel öğretimle delindi. Susurluk konusunda Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca da gündeme getirilen çok önemli ipuçlan hasıraltı edilirken irtica ile mücadçle için gerekli çaba gösterilmedi. Petrol fiyatlannda yaşanan düşüş ve KİT ürünlerine 6 ay zam yapmama karanna karşın hükümetin aylık enflasyon hedefleri yakalanamadı. 'Tehlikeli bir kumar' • DSPlideri Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Demirel'in sistem değişikliği önerisine karşı çıktı. Rejim değişikliği önerisini "tehlikeli kumar" olarak niteleyen Ecevit, "Birileri geçer. işleri büsbütün bozarsa, kim 'dur' diyecek?" dedi. • 5. Sayfada îrticanın kadro savaşı • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irticaya karşı başlattığı mücadele kamudaki irticacı kadrolan birbirine düşürdü. Tarikatların kendi yandaşı bürokratlan koruyabilmek için diğerlerini ihbar etmeye başladıklan bildirildi. • 5. Sayfada Genelgeye karşı dava • Diyanet'in Kuran kurslannda yaş sınınni kaldıran genelgesinin iptali için yargıya gidiliyor. Hükümetin uygulamasına tepki gösteren Eğit-Der Genel Başkanı Gazalcı, oy avcıhğı için laiklik ilkesinin çiğnendiğini vurguladı. • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-55. hükümet, birinci yı- hnı dolduruyor. Bu süre içinde hükümetin tek yüzakı olan "8 yıllık kesintisiz eğitim", dinsel öğretimle delindi. Susurluk skandalı konusunda Başbakan- lık Teftiş KuruUTnca da günde- me getirilen çok önemli ipuç- lan hasıraltı edilirken irtica ile mücadele için gerekli çaba gös- terilmedi. Petrol fiyatlannda yaşanan düşüş ve KİT ürünle- nne 6 ay zam yapmama kara- nna karşın hükümetin ayhk enflasyon hedefleri tam anla- M Arkası Sa. 17, Sü.4'te Ahn Birdal suikastınıplanlayan çek-senet tahsilatçısı Gülaltay'ın iş ortağı dayakalandı Çetenintarikatayağı• Insan Haklan Derneği Genel Başkanı Akın BirdaFa saldınnın planlayıcısı olduğu iddia edilen çek-senet tahsilatçısı Semih Tufan Gülaltay'ın tarikatçı ış ortağı Turgut Büyükdağ, Edirae'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Bazı Caferi grupların organizatörü ve finansörü olduğu ıddıa edilen Büyükdağ hakkında, değişik tarihlerde alınmış 10'dan iazla yakalama emri bulunuyor. Büyükdağ' ın bazı DYP ve DTP milletvekilleri ile ilişkisinin olduğu, bir olay nedeniyle kendisinin yerine başkasını hapis yatırdığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-İHDGenel Başkanı Akm Birdala silahlı saldında bulu- nan tarikat bağlantılı silahlı çe- teye yönelik polıs operasyonu devam edıyor. Saldınnın planlayıcrsı olduğu ıddıa edilen çek-senet tahsilat- çısı Semih Tufan Gülaltav ın ta- rikatçı iş ortağı Turgut Büyük- dağ, Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalandı. Baz\ Caferi grupla- rın organızatörü ve finansörü ol- duğu iddia edilen Büyükdağ hakkında, değişik tarihlerde alınmış 10'dan fazla yakalama emri bulunuyor. Tekırdağ Emniyet Müdürlü- ğü'nde gözaltında tutulduğu öğ- renilen Büyükdağ'ın, tzmir 1. AğırCezaMahkemesi'nde 1994 yılı içinde 1 yıl süreyle mahkû- miyet cezası aldığı, ancak ceza- evinde yenne başkasının yattığı ortaya çıktı. Büyükdağ'ın, önü- müzdeki günlerde İstanbul'a ge- tirilerek sorgulanacagı bfldiril- di. Istihbarat kaynaklan, Turgut M Arkası Sa. 17, SH 4te Piknikte serseri kurşun• Gelişigüzel kullanılan silahlar tehlike saçrhaya devam ediyor. Geçen hafta ailesiyle piknik yaparken öldürülen 15 yaşuıdaki Fatma Akçasan'dan sonra dün de Rıdvan Durur adlı genç Fethipaşa Korusu'nda başından ağır yaralandı. tstanbul Haber Senisi - Fatih Ormanla- n 'nda piknik yaparken kımliği belirsiz bir ki- şinin tabancasından ç\kan kurşunlacan veren Fatma Akçasan adlı kız çocuğunun toprağa verilmesinden 10 gün sonra Usküdar Fethi- paşa Korusu'nda önceki akşam piknik yapan Rıdvan Durur (16) da yıne bir serseri kurşun- la vuruldu. Hastaneye kaldınlan Durur'un ha- yati tehlikeyi atlattığını belirten doktorlar, gencin kafatasındakı kurşunun çıkartılamadı- ğını açıkladılar. Ailesi tarafından Altunizade'deki Acade- mic Hospital'a kaldınlan Durur'a ilk müda- haleyi beyin cerrahisi uzmanlan yaptı. Has- tanenin başhekimi Beyzade Özkahraman, merminin BORSA Dun 3960 Ûncekı «05 DOIARİ MARK ûDun 264.700 Oncet 0Dun 147.10» 264.350 »7.100 ALT1N n Oun Z517.000 Ox«ı 1520.000 tahminen se- kerek gelmiş olduğunu be- lirterek "Has- tahayatitehlt- keyi atlattı" divekonuştu. Yumıs Nadi '98 ödül töreni bugün Haber Merkezi - Yunus Na- dı 1998 Yanşması'm kazanan- lara ödülleri bu akşam düzen- lenecektörenle \erilecek. Bu yıl 52'ncısi düzenlenen yanşmada 8 dalda 326 kişi 480 yapıtla yanştı. Dereceye giren 14 eserin sahiplerine ödülleri. bu akşam saat 19.00"da Lütfı • Arkast Sa. 17, Sü. 4'te 65 bin şahitönünde Evlilik.iki insanınyaşaırunı biıieştirdiği.bir1iktetiğineresmiyetkat- tığı an olarak adlandınlır çoğu kez. \ikâh salonlan, e\ lilik bürola- n, Idliseler, sinagoglar, saraylar derken. bu mutlu anın ev sahipltği- ni önceki gün dev bir stat yaptı. Fransa '98 Düma Kupası Finalk- ri'nde oynanan Breriha - Norveç maçı öncesi kıyilan törenle 29 >aşındaki Bre- zihah geUn Rosangela De Souza ile 28 yaşındaki Norveçli damat Ekeland O\- \lnd yaşamlannı birleştirirken, Marsiha'nın V'eledrom Stadı'nı dolduran 65 bin se\irci saha ortasındaki nikâh törenine •şahitlik" \aptı. Bu rür ola\lara peksıcakbakma\an FlFA'nın "insani" vaklaşım gerekçesi\le \erdiği izin so- nucu kı>ılan nikâha 1990 >ılından bu yana birlikte >aşa>an genç çifrin 5 yaşuıdaki kızlan Christine de ka- tıİdı. Statta Idm kimin ayağına bas- ü bilemi\oruz,ancak Norveç, Brezü- ya'yıyenince. herkes "Damadın de- dığioldu"di>eyorum\aptL (Fotoğ- raflar: REUTER) Fransa: 2 - Danlmarka: 1. C. Afrika: 2 - S. Arabistan: 2, Nijerya: 1 - Paraguay: 3, ispanya: 6 - Bulgaristan: 1 • Spor'da Hacı Sabancı öldü • ABD ve Türkiye'de akciğer kanseri tedavisi gören Hacı Sabancı, dün hastalığının agırlaşması üzerine kaldınldığı Amerikan Hastanesi'nde vefat etti. Hacı Sabancı'nın cenazesi, yann Adana'da öğle üzeri kılınacak cenaze namazından sonra Adana Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. I 6. Sayfada Bodrum elden gidiyor • Bodrum'da belediye meclisinin yeni imar planı tartışmalara yol açtı. Planın yapılaşmayı getirdiğini öne süren çevreciler ve meslek odalan temsilcileri, "Bodrum'a bir Bodrum eklenecek ve bölge sanayi siteleriyle sanlacak" diyor. Belediye başkanı kaçak yapılaşmayı denetim altına alacaklannı söylüyor. • 17. Sayfada KÜLTÜR H İ Z M E T İ ' N D E B İ R A D I M D A H A • C U M A K İ T A B I ERMENI MESELESİ-1 Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR Atatürk'ün 'Çankaya Akşamları' toplantısına çağırdığı, uzun uzun konuştuğu, "Türk dili ve Türk tarihi" ile ilgili konularda sabahlara kadar tartıştığı Ord. * Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur (1891), İstanbul'da doğmuştur. Ortaöğrenimini Galatasaray . • Lisesi'nde, yükseköğrenimini Paris Üniversitesi'nde yapan Yusuf Hikmet Bayur, İzmir'in işgali sırasında Anadolu'ya geçmiş, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Cumhuriyet'in ilanından sonra Londra Elçiliği Müsteşarhğı (1923), Belgrad Ortaelçiliği (1928), Cumburbaşkaniığı 0ÇrîeTSekreterliği (1927), Kâbü Büyükelçiliği (1928) görevlerinde bulunmuş, Lozan Barış Konferansı'nda Türk heyetinin danışmanı olarak yer almıştır. Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur, bu kitabında Ermenilerin . \- durumunu, Türk-Ermeni sorununun geçirdiği evreleri, nesnel bir - tarihçi anlayışıyla incelemiş, ilgi çekici bir çalışma ortaya koymuştur. Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un yakın tarihimize ışıktutan bu bilimsel çalışmasının birinci cildinin, tarihsel gerçeklerin bilinmesi yönünden ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Yann ve her Cuma Cumhuriyet'le birlikte... , S A L I K İ T A B I •- ı " PUTON SOKRATES'İN SAVUNMAS1 Kl>*B Bctltcv OımllK f - PLATON SOKRATESİN SAVUNMASI Nivazi Berkes'in çevirisi, Sabahattin Eyuboğlu'nun önsözüyle. "Özgür düşündüğü, eski düzeni temellerinden sarstığı" için ölüme mahkum edilen Sokrates'in en büyük yapıtı, düşüncelerinden ödün vermemek için ölümü seçmesidir. Cumhuriyet aydınları da aynı savaşımı verdi, veriyor, verecek... - Günümüzden ikibinbeşyüz yıl önce yaratılmış bu çağcıl başyapıt "Aydınlanma Kitaplığımız"ın ilk kitabı. Bu Salı ve her Salı Cumhuriyet le birtîkte... GUNCEL CUMHURIYET'TEN BUYÜK BİR AYDINLANMA' ATILIMI CUNEYT ARCAYUREK Neden Anlaşmasınlap?.. Çok değil, kısa süre önce başkanlık sistemi sorununa "noktayı koyduğunu ve konuyu tartışmayı başka/anna bı- raktığını" açıklayan Cumhurbaşkanı Demirel... ... Baktı ki tartışan çıkmıyor. Uygun bir zemin yakala- dı. Az sayıda dinleyici önünde tam bir buçuk saat baş- kanlık, yan başkanlık, dar bölge gibi önemli konular üze- rinde konuştu. • Arkası Sa. 7, Sü. 1 'de Klasikler yeniden... Edebiyatımızm büyük ustaları, gazetenizin 30 Haziran 1998 Salı gününden itibaren her hafta vereceği Dünya Klasikleri Serisi'ni Cumhuriyet Kitap için değerlendirdi. GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhupbaşkanlığı 'Ben'foni Orkestrası••• önce şu noktanın altını ç Türkiye'nin daha iyi yönetmesi için çaba harcayan her kesime saygımız var. Ana, saygımız kaygımızı vurgulamaya tabii ki engel oeğil. m Arkası So. 17, SHS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog