Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Bugün. Bir Kitap Alm: Yazarın Sesi Kulaklarınızda Kalsın... Kitap "Kadıköy"de. Cumhuriyet ^ kitap kulûbü As Eûtence M e f t e Moda Caddea No 44 Moda-Kadıkoy/tstanbti Cumhuriye R AD YO 1O7.4 Cumhunyet İSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ 75. YIL SAYI: 26557 /150000 TL (KDViçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ {1924-1245) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7991J 23HAZİRAN1998SALI CHP'nin önerisiyle kaldırılan ödün geri getirilmeye çalışılıyor BankacılardanMeclis'ebaskı• Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşen bankacılar, rantiyeden alınacak vergınin tarihınin ertelenmesini sağlamak için baskı yapıyorlar. Bankacılar ertelemenın geçici maddeyle düzenlenmesini istediler. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Devlet tah\ ılı v e Hazıne bonosuna sı- nırli \ergı muafıyetı getıren ve CHP'nin onergesıyle çıkanlan hük- mün vergı tasansına yenıden eklen- mesı ıçın bankacılar harekete geçtı Bankacılann tepkilerını Başbakan Mesut Yılmaz'a ılettıklen belırtılır- ken, değıştınlen maddenın yürürlük tanhının ertelenmesı ıçın tasanya ge- çıcı madde eklenmesı tartışmalan başlatıldı 213 sayılı Vergı Usul Ka- nunu'nun 279 maddesındekı düzen- lemeye göre, Türk ve yabancı kay- naklı menkul kıynıetler alış bedelı ıle değerlendınliyordu Hükumet vergı tasansında, "Bu menkul kıymetierin değerieme günündeki gerçek kıymet- krini göstermediği, ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk il- kelerine uyulması" amacıyla "hisse senetleri ve vatırım fonlan katılma belgelerinin alış bedeliyle, bunlann dı- şında kalan menkul kıvmetierin bor- sa rayici ik değetiendirilmesini" ön- gördu Süresı lOOcak 1999'dadola- cak 10 ay vadelı bır Hazıne bonosun- dan sağlanan faızın tamamı. yiırür- lüktekı mev zuata göre Ocak 1999 ge- lın olarak 2000 yılında beyanname kapsamına alınıyor Hükümetın öne- nsı\ le bu menkul kıymetın 9 aylık ge- tınsı 1998 gelın olarak 1999 yılında, genye kalan 10 günlük getırısı ıse 1999 gelın olarak 2000 > ılında v ergı- lenecektı Ancak, Plan ve Bütçe Ko- mısyonu'nda oluşturulan alt komıs- yonun raporunda yer alan Bankalar Bırlığı'nın. "Kazanılmamış gelirden vergi abnıyor. Devtetin borçlanma ma- liveti vükselecek. Natınm fonlan ver- giden kaçmak için nakde çevrilecek, bu da bankalann özkaynaklannı eri- tecek" görüşlen doğrultusunda, "va- desi 2 yıl vedaha uzun olan devlet tah- villeri. Toplu Konut İdaresi, Kamu MArkasıSa.6,Sü.3'te Yılmaz, yasaya aykın Kuran kursu uygulamasını seçim meydanında malzeme yapü Seçmene farkh mesajHedef muhafazakâr kesim Ankara'da irticaya karşı mücadele edeceğini söyleyen Başbakan Yılmaz, seçmen karşısında Kuran kurslanna ilişkin, yasalara aykın düşen uygulamayı savundu. Muhafazakâr seçmene seslenen Yılmaz, "Bize dinsiz dıyen müfteridir" dıye konuştu. Yılmaz, yaş sınınna bakılmaksızın, yurttaşlann çocuklannı Diyanet Işleri Başkanlığı'nın açtığı Kuran kurslanna gönderebileceklerini belirtti. Yılmaz, dini kullanarak milleti bölenlere karşı olduklannı söyledi. • 5. Sayfada TBMM'deki direniş kırılamıyor TBMM Anayasa Komisyonu'nda irtica yasalanyla ilgili görüşmelerde sağ partilerin milletvekillerinin direnişi kınlamıyor. Haklannda, "devletın bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin niteliklerini değiştirmeye" yönelik eylemlerde bulunduklan yönünde rapor bulunan 'dahiliye memurlan'nın meslekten çıkanlmalannı öngören tasan TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşüldü, ancak kabul ve ret oylan 12-12 eşit çıkınca karar oluşamadı. • 5. Sayfada . MCK'nin gündemi diplomasi MGK'nın gündeminde bu ay ağırlığı diplomaside yaşanan son gelişmeler oluşturacak Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel'in de davet edıldiği toplantıda, Fransa'nın sözde Ermeni soykınmı yasasıyla ilgili karan, Kıbns'ta yaşanan son bunalım ve Yunanistan'la ilişkiler ele alınacak. İrtica, toplantının yazılı gündeminde yer almıyor. Ancak MGK'nin asker kanadının, Başbakan'a ve YAŞ üyelerine verilen brifingi, ana hatlanyla kurula da aktarması bekleniyor. • 5. Sayfada CUMHURBAŞKANTIVDAN ÖNERİLER Demirel fesih yetkisi istemini yineledi• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, siyasi sistemin daha iyi işlemesi için getirdiği önerilerde cumhurbaşkanına, anayasa çerçevesinde parlamentoyu fesih yetkisi verilmesini istedi. Ankara Genç Işadamlan Derneği'nin düzenlediği toplantıya katılan Demirel, cumhurbaşkamnın 5 yıllık bir süre için iki turlu yöntemle halk tarafından seçilmesi düşüncesini dile getirdi. • Cumhurbaşkanı Demirel, parlamentonun hükümet çıkaramadığı ve hükümetlerin 8-10 ayda bir değiştiği zamanlarda sıkıntılann var olduğunu, bunun çözülmesi için de seçimlere ittifak halinde gidilmesi gerektiğini kaydetti. • Başkanhk Baykal 'Yüzde 20 zamma razı olmayız' • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, memurlara destek verdi. Memur maaşlanna yapılması öngörülen zam oranınm enflasyona göre belirlenmesi gerektiğini belirten Yılmaz, "Hükümet yüzde 20 emrivakisiyle bu işi kapatamaz" dedi. • 4. Sayfada sistemine de değınen Demirel, bu durumda başbakan arama külfetinin ortadan kalkacağını ifade ederek "Cumhurbaşkanı- başbakanın seçimi, neticede halkın oyu ile oluyor" diye konuştu. • Mahalli idare seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini kaydeden Demirel, yüzde 21 -22 oy alan yöneticinin halkın çoğunluğunu arkasında hissetmediğini SÖyledi. • 4. Sayfada Fuibolda banştdar• 19 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ile Iran arasında yaşanan 'soğuk savaş' Fransa 98'deki grup maçıyla yerini dostluk ortamına bıraktı. Dünya Kupası finallerinde oynanan iki ekip arasındaki maç öncesi futbolculann birlıkte fotoğraf çektirmesi ve 2-1 Iran'ın ûstûnlüğü ile biten karşılaşma sonrasında da futbolculann formalannı değişmesi, 'dostluk gösterisi' olarak yorumlandı. • ABD'ye karşı üstünlük sağlayan lran'ın teknik direktörü, Amerika'da aldığı futbol eğitimiyle başanya ulaştıklannı açıklarken, Iran'da mollalann bile maç saatinde TV başından kalkamadıklan bildinldi. RMT K02LUKLU1İJN HMOİ • Spor'da DÜNYA KUPASI SONUÇLARI: KOLOMBİYA: 1- TUNUS: 0, İNCİLTERE: 1 - ROMANYA: 2 • Spor'da Uzmanlar, tarih ve biyoloji sonılanrun, öğrencilerin iiniver- sitelere yerieştirilmesinde anahtar olacağını söylediler. ÖYS giderekzorlaşıyor Sorularda cumhuriyet dönemiyok• Uzmanlar, Öğrenci Yerleştirme Sınavı'ndaki elemeye yönelik sorulann her geçen yıl arttığmı belirttiler. Bu yılki tarih ve biyoloji sorulannın zor olduğunu belirten uzmanlar, Islam tarihine ilişkin sorulann da artmış olduğuna dikkat çektiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Egıtım uzmanlan, bu yılkı Öğrenci Yerleştirme Sı- navı'ndatanh ve biyoloji soru- lannın geçen yıla göre olduk- ça zor olduğunu belirttiler. Ta- nh bölümünde cumhunyet ta- rihı, demokratıkleşme çabala- n ve Atatürk ilkelenne ilişkin sorulara yer \enlmedı. Eğıtım uzmanı Atamer Erol ve Kolbıl Dershanesı. yaklaşık 600 bın öğrencının kadennı belırleve- cek ÖYS sorularını değerlen- dırdı. Sorulann her yıl daha da zorlaştığını belirten uzmanlar, tarih ve biyoloji sorulannın öğ- rencılenn ünıversıtelere yerleş- tırilmesınde anahtar olacağını söylediler. Uzmanlar, öğrenci- lerin zorluk derecesı yüksek sorularla eleneceğıne dikkat çektıler. Kolay sorulann puan- lan da düşürdüğüne ışaret e- den uzmanlar, ıyı hazırlanan öğrencılenn tüm sorulan ya- nıtlayabileceğine de dikkat çektiler. ÖSYM tarafindan ya- pılan açıklamada, matemaiik testındeki 30 ve 41. sorulann yanıt anahtarlannın yanlış açıklandiğı bıldınldı. 30. soru- nun yanıtının "C", 41. sorunun yanıtının "E"olduğu bildinldi. Gelecek yıla ıHşkin sınav sıste- mının bır an önce açıklanma- sını ısteyen uzmanlar. sorular konusunda şu yorumlan getır- dıler: Tarih: Geçen yıla göre daha zor. Islam tanhı soru sayısı art- tınlmış. Daha çok aynrjtılara dayanan sorular sorulmuş. tlk- çağ tarihı sorulanyla öğrenci düşündürülmeye çalışılmış. Beklenenin tersıne 18 ve 19. yüzyıl sorulan daha az sorul- muş. 16 sorunun hazırlanma- sında gerekli özen göstenlme- mış. Devnm tarihı. demokra- tıkleşme çabalan. Atatürk ılke ve devnmlen konulanna yer verilmemış. Sosyoloji: Atasözlerine da- MArkasıSa.6,Sû.3'te 215 bin dolarlık kefaleti ödendi EnginCivan serbestbımkıldı • ABD'nin Maryland eyaletinde sürpriz bir şekilde yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine konulan eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan, 215 bin dolarlık kefalet ücretinin eşi Michele tarafından yatınlması üzerine tahliye edildi. • Engin Civan'm serbest bırakılacağına ilişkin ilk işaret, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'dan gelmişti. Sungurlu, "Civan 56 milyarlık borcunu bir seferde öderse iadesini istemeyiz" demişti. WASHINGTON (Cum- huriyet)- Yaptığı yolsuzluk- lar nedeniyle kısa bir süre ce- zaevinde kaldıktan sonra çarptınldığı 56 milyar lira ağır para cezasının 6 milyar lirahk üçüncü taksitini öde- meden kaçan eski Emlak- bank Genel Müdürü Engin Ovan, yakalandığı ABD'de, kefalet ücretini ödemesı üze- nne serbest bırakıldı. • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de El ele intihar gizini koruyor • "Satanısf grubunun üyesi olduklan iddıa edilen ve öncekı gün Ataköy'de bir apartmanın 14. katından atlayan liseli öğrencilerin intihar olayı belirsızlığını koruyor. Kız öğrenci A. Y'nin babası, kızının Satanıst grubuna üye olduğu şeklindeki iddialan yalanladı. • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Demek Çalışabiliyor... Kısa sürelı tatilde gazetelere baktım. Yazıya başlarken siyasal evrenimizde hangi geliş- meler olduğunu saptamaya çalıştım. Dünden bugüne hiçbir degişiklik yok! O kadar kı, böyyuk gazetelerimız büyük konulara, ül- kemizin önemlı sorunlanna ayırdıklan için övgüyle, gu- rurla sözünü ettiklen böyyük manşetlerde de ahım şa- hım bır haber, bir olay koydunsa bul! • Arkası Sa. 6, Sü. l'de BORSA 0Dun 3908 Öncekı 4007 DOLAR ûDun 264.300 Öncekı 262.750 MARK Dun 147.250 Öncekı 147.300 ALTIN 0Dun 2.520.000 Öncekı 2.525.000 'Borsanın tadı kaçt' Istanbul Menkul Kıymetler Borsası haftaya keyifsiz başladı. Japon Yeni'nin dolar karşısında haftaya değer kaybıyla girmesı, yurtdışı borsalara olumsuz yansırken yurtıçınde de yatınmcılann tedirgin olmasına yol açtı. • 10. Sayfada Solda seçim işbirliği tartışıldı Barış Partisi'nce düzenlenen söyleşide, sol partiler arasındaki iletişimin ve işbirliğinin daha sağlam temeller üzerine oturtulması istendi. • 4. Sayfada Ankara Filistin'in gönlünü alıyor Dışışleri Bakanlığı, Ankara'da temaslarda bulunan Filistin Yükseköğretim Bakanı'na Israil'le yakınlaşmanın "Filistin pahasına olmadığı" mesajını verdi. • 5. Sayfada Af Örgütü'nden Erbakan'a destek yok REFAHYOL döneminde Türkıye'ye girmesine izın verilmeyen UAF, kapatılan RP'nin liderı Erbakan'ın "Bize destek verin" isteğini geri çevirdi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Uyumlu Hükümet! Hükümet 30 Hazıran'da büyük birtörenle birinci ku- ruluş yıldönümünü kutlamaya hazırtanıyor. Geçen günlerde ANAP içinde şu tartışma yaşandı: "Arkadaş biz ıcraatımızı duyuramıyoruz..." - Ne demek istiyorsun? "Ekonominin iyiye gittiğini Dünya Bankası söylü- yor, IMF söylüyor, ama biz adam gıbi söyleyemiyo- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog