Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Lübnan Başbakam'ndan Türkiye'ye sitem • NEVVYORK(AA)- Lübnan Başbakanı Refık Hariri, lsrail-Tiirkiye yakınlaşmasıru eleştirdı. Lübnan'ın Türkiye ile tarihi bağlara sahip olduğunu ve Türk halkına saygı duyduklannı belirten Hariri, Israil ile Türkiye arasindaki yakınlaşmadan üzüntü duyduklannı söyledi. PKK'nin Lübnan"ın Bekaa vadisinde kampı bulunduğu yönündeki haberleri de reddeden Hariri, Türk yönetiminin, örgütün Lübnan'dafaaliyet göstermediğini çok iyi bildiğini öne sürdü. Iran'dan NetanyahıTya yalanlama • TAHRAN(AA)-Iran, îsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun, Israilli bir işadamının tran'a kimyasal silah sattıgı yönündeki ifadesini yalanladı. Iran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mahmud Muhammedi, Netanyahu'nun sözlerinin. îran'ın, lsrail'in nükleer silahlanma programını engellemek için uluslararası düzeyde yürüttûğü diplomatik çabalarla ilgili olarak bu ülkenin kaygı duyduğunu gösterdigini söyledi. Netanyahu, ısrailli işadamı Nahum Manbar'ın, Iran'a zehirli gaz maddesi ve kimyasal silah donanımı satarak Israil tarihinin en korkunç işlerinden birini yaptığmı söylemişti. Vatana ihanetle yargılanan Manbar'ın ömürboyu hapis cezasına çarptınlması bekleniyor. Cezayir'de yine katfiam • CEZAYİR(Reırters)- Cezayir'in başkenti Cezayir'de köktendinci militanlar, 14 kışiyi boğazlannı keserek katletti. Kentin güneybatısındaki bir semtte önceki gece yansı yapılan katliamdan 2 kişi v/aralı olarak kurtuldu. Ulkenin doğusundaki Cicel kentinde de üç polis köktendincilerce öldürûldü. Türkiye, İngiltere'den Kıbns'taki sorumluluğunu hatırlamasını istedi Ankara'dan Londra'ya sert ııota LALE SARÜBRAHtVIOĞLU ANKARA - Kjbns'ın garan- törlerinden tngiltere'nin, Türki- ye"nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbns Banş Harekâtı'na yol açan olaylarda olduğu gibi bu- gün de Yunanistan'ın adada as- keri üstünlüğü ele geçirme yo- lunda izlediği silahlanma politi- kasma duyarsız kalması Anka- ra'nın sabnnı taşırdı. Türkıye hafta başında Ingilte- re'ye vermeye hazırlandığı no- tada bu ülkeyi "Garantör ülke • Yunanistan'ın Kıbns'ta saldın amaçlı gövde gösterisine aynen karşılık veren Türkiye, adanın garantörlerinden Ingiltere'nin 1974 Kıbns Banş Harekâtı'nda olduğu gibi bugün de Atina'nın adada silahlanmasına karşı duyarsız kalmasına tepkili. olarak sonımluluklannı yerine getirmeye" çağıracak. Yunanistan'ın Rum yönetimi ile 1993 yılında imzaladıgı ortak savunma doktrini çercevesiude savaş uçaklannı Rum kesimin- deki Baf üssüne göndermesi ve Türkiye'nin buna misillemede bulunmasıyla başgösteren ger- ginlik şu aşamada yatışmiş görii- nüyor. Askeri teyakkuzdurumu- nu sürdürcn Ankara, Rum-Yu- nan ikilisinin adada dengeleri kendi lehlerine çevirme girişim- lerine karşı diplomatik girişimle- rini sürdürüyor. Bu girişimlerin başında adada egemen üsleri bu- lunan garantör Ingiltere'nin uya- nlması geliyor. lngiltere, Türki- ye ve Yunanistan ile birlikte ada- nın garantörü. Ankara'nın bun- dan sonra izleyeceği yöntemler ve durum saptaması şöyle: - Yunanistan'a misillemede bulunup 6 F-16'sını Geçitkale üssüne gönderen Türkiye, Ati- na'yacaydırmamesajmı gönder- Ormanın ateşle savaşı Dünyanın rüm bitki ve hayvan rürie- rinin > ü/de 10'unun banndıran Chi- malapas ormanlan için için yanma- ya devam ediyor. Meksikâ'nın O\a- ca ve Chiapas eyaletleri içinde yer alan biiyükChimalapas ormanında- ki yangınının söndürülememesi üze- rine bölgeye uluslararası yardım gel- di. Yağmur mevsiminin bir ay gecik- miş olmasu Kanada'dan gelen yangın söndürme helikopterinin su fişkırttı- ğı Chimalapas ormanının. vaşam mücadelesini güçleştiriyor. Dünyanın en büyük oksijen kaynaklanndan bi- ri olan Chimalapas ormanlan, "me- ga-biyolojik çeşMilik" içeriyor. IsraiPden yeni kışkırtma Dış Haberler Servisi - ls- rail'in, Kudüs kentinin sı- rurlannı genişleterek kent- teki Yahudi nüfusunu arttır- maya yönelik tasansı ABD ve Filistin'in büyük tepkisi- ni çekti. ABD'nin "Kışkırtıcı bir adun" olarak nitelendirdiği tasannın bölgedeki gerili- mi arttıracağı uyansında bulundu. Dışişleri Bakanlı- ğı Sözcüsü Jantes Rubin "Banş pöriişmeleri kesil- mişken lsrail'in böylesi laş- kırbcı bir adunı neden atO- ğını anlamak zor" dedi. Filistin yönetimi de Isra- il'i kınayarak Birieşmiş Milletler'e Kudüs'ün büyü- tülerek Yahudi nüfusun art- tınlması tasansını durdur- ması çağnsı yaptı. lsrail yönetimi ABD'nin sert eleştirisine karşıhk ls- rail'in Filistin topraklannı ilhak etmeye niyeti olmadı- ğını bildirdi. Netanya- hu'nun Sözcüsü DavkJBar- IOan -Bu haksız eleştirüer bir yankş anlamadan kay- naklatuyor. Tasan Batı Şe- ria'daki topraklann statü- sünü değiştirmeyecek" de- di. tsrail, Kudüs'ün batı- sındaki Yahudi yerleşimle- rini de Kudüs'e katarak "BüyükKudüs" adlı bir sü- per belediye oluşturmayt tasarlıvor. Kudüs'te 421 bin Yahudi ve 180 bin 900 Fi- listinli yaşıyor. Tasannın gerçekleşirse kentin Yahu- di nüfusu yaklaşık 450 bi- ne çıkacak. Bu arada, lsrail'de muha- lefetteki lşçi Partisi ve Bir- lesik Arap Listesi'nden iki milletvekili orduyu geçen ay yeraltında nükleer birde- neme yapmakla suçladılar. Ordunun 28 mayısta ger- çekleştirdiği bir konvansi- yonel silah denemesinin ar- dından Mısır ve lsrail'in güneyinde şiddetli bir dep- remolmuştu. Milletvekille- ri depremin bir nükleer de- fiemeden kaynaklandığını ileri sürdüler. Fransa'dan NATO müdahalesine destek Dış HaberierServisi- Fransa Başbakanı Uonel Jospin,. ülkesinin NATO'nun Birieşmiş Millet- ler (BM) Güvenlik Konseyi'nin onaymı alma- dan gerçekleştireceği olası bir askeri müdahale- yi destekleyecegini açıkladı. Bir ikilemle karşı karşıya olduklannı söyle- yen Jospin "NATO'nun tek başına harekete geç- mesini istemiyoruz. Ama BM Güvenlik Konse- yi'nin onayının ahnmamış oünası bizim Koso- va'da hiçbir şey yapmamanuzın bahanesi ola- maz" dedi. NATO strateji uzmanlannın Koso- va'ya yapılacak müdahalenin yöntemlerini tar- tıştığı bildirildi. Yugoslavya'ya uluslararası uçuş- lann yasaklanması, Sırp uçaksavar gücünün vu- rulması, Kosova'nın ağır silahlardan anndınl- ması, hava akınlan, askeri birliklerin karadan yerleştirilmesi yönündeki seçeneklerin tartişıldı- ğı kaydedildi. di. Şu anda önemli olan mevcut askeri dengenin bozulmaması. - lngiltere'ye nota verilecek ve 1974'te sorumluluklannı yerine getirmediği anımsatılıp bu kez o sorumluluğunu nasıl yerine ge- tirmesi gerektiğine. garantörlük anlaşması doğrulrusunda karar vermesi istenecek. - Yunanistan yaklaşık son 12 yıldır adanın Rum kesimini si- lahlandınyor. Bu silahlanmanın 1993 yılından bu yana süren ikinci boyutu Rumlarile imzala- dıgı ortak askeri doktrin. Üçün- cü boyut da Rus yapımı S- 300 fîizelerini adaya gön- derme karan. - Yunanistan'ın amacı Kıbns'taki dengelen aske- ri yollardan lehıne çevir- mek. Arkasına, Avrupa Birliği'nin Kıbns Rum kesimine tam üyelik süre- cıni başlatma karan ve AB'ye tam üyeliği alan Yunanistan bu siyasi ka- zanımlanna askeri kaza- nımlannı da eklemek isti- yor. Amaç müzakere ma- sasında kazançlı çıkmak. - Yunanistan "Türki- ye'yi AB'den dışladık. Ben siyasi olarak üstünüm. Bir de askeri dengeyi kendi le- hime çevirirsem Kıbns'ın tamamına el koyabilirim" yaklaşımı içinde. - Yunanistan Kıbns'ta- ki askeri tırmandırma giri- şimiyle bir süre önce NA- TO'da Ege'de güven arttı- ncı önlemleri kabul ede- cegi yolundaki iyi niyet beyanıru ne kadar az cid- diye aldığını da gösterdi. Bu arada, Yunanistan "Ege'deki gerginlikten duyduğu kaygıvr NA- TÖ'ya ilettı. NATO'nun Yunanistan Temsilcisi dün Genel Sek- reterJavierSolana'va Tür- kiye'nm tutumunun gü- ven arttıncı önlemlere iliş- kin ilke anlaşmasına uy- madığınıbelirtti. Kıbns'ın garantörü îngiltere duyar- sızlığı ile sabırlan taşın- yoı;,,.,>,...,.,;„,. POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI ABD'den İran'a Zeytin Dalı ABD, Iran'a karşı banş saldırısını yoğunlaştınyor. Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın ıran'la diyalog kur- maya hazır olduklarını açıklamasından sonra perşembe günü de Başkan Clinton yaptığı konuşmada iran'la "Gerçek bir uz- laşma" istedıklerıni söyledi. Internatıonal Herald Tnbune gaze- tesi, Clinton'ın konuşmasını Iran'a yapılan "Dramatik bır jest" olarak nrteledı. ABD'den Iran'ayakınlaşmakonusundaılkışaret 1996daDı- şişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau tarafından verilmış- ti. Pelletreau Bırleşik Arap Emırlıklen'nde yaptığı açıklamada "Iran'la temel anlaşmazlıklan çözmek İçin resmi diyaloğa hazır olduklannı" söylemişti. iran'da Cumhurbaşkanlığı'na ılımlı Muhammad Hatemi'nın gelmesinden sonra, ABD'den gönderılen yumuşama işareti sık- laştı. Hatemi'nın bu yıl ocak ayında CNN televizyonuna verdiği de- meçte ABD ve iran halklan arasında diyalog kurulması çağrısın- da bulunması VVashington'un umutlarını arttırdı. VVashington bu yönde Tahran'a önemli jestler yaptı. Örneğin New York'taki Iranlı diplomatlara uygulanan seyahat kısrtlama- sı yumuşatırken Iran'la doğalgaz anlaşması yapan Rus, Fransız ve Malezya şirketlerine yaptırım uygulanmayacağı açıklandı. ABD bilındiği gibi Iran'la ilişkı kurmak için bu ülkenin teröru desteklemekten vazgeçmesini. Ortadoğu banşına muhalefet etmemesini ve nükleer silah yapmamasını şart koşuyor. • • • ABD Iran'la neden yumuşama ıstiyor? Çünkü Iran, Türkiye ile birlikte, ABD'nin Avrasya stratejisınde çok önemli bir konuma sahip. ABD, Kafkasya ve Orta Asya'dakı enerjı yollannın Rusya'nın egemenlığı altına girmesını istemıyor. Bu noktada Türkiye ile Iran bölgede Rusya'nın karşısına rakıp olarak çıkıyorlar. Ya da Rusya olayı öyle görüyor. Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya ülke- lerı ile siyasal, ekonomik ve küitürel ılışkılennı geliştırmek ıster- ken Iran da Orta Asya'da Islamcı modeli yaymak ıstiyor. Bu açı- dan Türkiye ve Iran ABD'nin gözünde bölgede Rusya'ya karşı denge unsuru oluşturuyorlar Ama Iran. ABD ile ılişkilen bozuk olduğu için Rusya'ya yanaşıyor. ABD, Iran'ı kendi yanına çeke- bilirse Avrasya stratejisinin Türkiye bacağından sonra, iran ba- cağı da tamamlanmış olacak. Aynca ABD'nin Iran'la Irak'ı tecrit etmeyi öngören "çifte ku- şatma" (double containement) politikası da iflas etmiş olduğun- dan, ABD petrol bölgesinde kılit konuma sahip Iran'la ılişkılen- ni düzeltmek ıstiyor. • • • Soruna Türkiye açısından bakarsak şöyle bir değerlendirme yapılabılir. ABD - Iran yakınlaşması gerçekleşirse VVashington'un Iran'dan geçen doğalgaz boru hattına karşı muhalefetı sona erer. Bu da Türkıye'yı rahatlatır. Ama değişık bir yaklaşım da getırılebilir. ABD - iran yakınlaşması, gerçekleşirse VVashington, Bakü- Ceyhan boru hattını desteklemekten vazgeçerek, onun yerine daha ucuz olan İran üzennden geçecek boru hattını tercih ede- bilir. Ancak. Iran Cumhurbaşkanı Hatemı halen dinı lıder Ali Hamaney ve Meclis Başkanı Natuk Nuri'nın önderligindeki muhafazakârların yoğun baskısı altında bulunuyor. Bu açıdan, ABD -Iran yakınlaşmasının kısa vadede gerçekleşmesı beklen- mıyor. Ama Türkiye'nin yine de elini çabuk tutarak Bakü-Ceyhan hat- U konusundaki gereken atılımları bır an önce yapmasında yarar vardır. "Babanıza « Kitapda 1 Armağan ? Edebilirsiniz"i "Babalar Giinirnde Nöbetçi Kitapçı TjT Cumhuriyet ^^^ kitap kulübü Istıklal Cad. (AKsanat Karştsı) Beyoğlu-lstanbul 1e(252 38 81/82 KARTAL 1. İŞ HÂKİMLtĞt 1997 434 Esas Davacı SSK Genel Müdûrlüğü vekilı tarafindan davalı Necatı Özdetnir aleyhme açılan R. tazmınat davasımn duruşması sırasın- da: SSK sigortalısı Ya\uz Erdem'in 25.9.1991 tarihinde geçırmış olduğu iş kazası ile ılgilı. Davalı Necati Özdemır'in duruşmanın bırakıldığı 8.9.1998 günü saat 10.45'te mahkemede hazır bulun- ması. bulunmadığı takdırde yargılamaya yokluğunda dwam edı- leceği ve hüküm venleceğı dava dılekçesinin ılanen tebliği yenne kaım olmak üzere HUMK'nın 377. ve 213. maddelen uyannca da- va dilekçesı ilanen tebliğ olunur. 5.6.1998 Basın: 27068 KÜÇÜKÇEKMECE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sa\i: 1998/550 Davacı Dunnuş Yıldız tarafindan mahkemenuze açüan eek iptalı davasında: Garanri Bankası Bevlikdüzü şubesinın 8005546 savılı 12.06.1998 keşide tlı, 400.000.000.- TL.lik çek kayıp oldugundan bahısle mahkememize çek ıptali davası açılmıştır. Bu çekı elınde bu- lunduranlann ılk ilan tarihınden ıtıbaren mahkeme kalemine getırme- leri, aksı takdirde çekın ıptalıne TTK'nin 647. maddesi gereğınce ıp- tal karan \enleceğı ılan olunur. 5.6.1998 Basın: 26782 KARTAL 1. ASLİYE HUKUK HÂKtMÜĞl'NDEN 1997 519 Davacı Vedat Ay vekilı Av. Halıt Akalp tarafindan davalı hasım- sız aleyhine mahkememize ıkame edilen çek iptali davasmdan do- layı mahkememızden verilen 1997,519 esas ve 1998 '88 karar sayılı ve 3.3.1998 tarihli ılamı ile Akbank Kartal şubesınin 00753- 4DHML nolu hesaba an Z-3171858-Z3171875 (dahıl) nolu toplam 18 adet açık çeklenn TTK'nin 576. hükümlenne tevfikan ıptal- lenne karar verildiğinden, durumun ticaret sıcılı ve mahallı gazetelerde ilanına karar verildiğinden mahkememızden venlen karann teblığı verine ılan edılmesı ricası ile müzekkeredir 13.5.1998 Basın: 26930 KADKÖY ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 199847 Mahkememızin 22.5.1998 gûn ve 199847 sayılı karannın hüküm kısmında: Muş ılı Varto ılçesi, Kültür Mah. C. 03 03, sayfa no: 61 'de nüfusa kayıtlı Abdurrahman ve Zınet'ten olma 1.1.1965 doğ. Hüseyin Ueğırmencioğlu'nun nüfusta soyadınm Erdoğan olarak dûzeltilmesi- ne karar venlmıştır. tlan olunur. 1.6.1998 Basın: 25465 FATtH İKİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1995/802, Karar No: 1998.309 Davacılar Hüseyin Gerigitmez vs. vekıli tarafindan davalı gaıp Zelıha Mecbure ve dahıl edilen Is- tanbul Vakıflar Bölge Müdûrlüğü Kayyım Istanbul Defterdan aleyhine açılan gaıplik davası sonun- da; Fatih tapusunda 1176 ada 301 parsel sayılı taşınmaz malikı gaıp Zelıha Mecbure ile ılgilı mah- kememizden verilen 5.5.1998 tarih. 1996;802 esas ve 1998 309 sayılı kararda vukanda mucip se- beplere binaen açılan davanın hukuki yarar görülmediğindenreddineDa«cının yaptığı masraflann üzennde bırakılmasına, 649.000 TL. harcın davacı tarafindan hazıneye ödenmestne Davalılar ken- dilerinı vekil ile temsil ettırdiklerinden her biri için 4.000.000 TL. ücreti \ekalet takdınne dair va- kıf vekili Av. Nurşen Hayta, kayyum vekili Av. Barbaros Denız'in yüzünde. davacı vekilinin yoklu- ğunda davalılardan gaip Zeliha Mecbure'nın yokluğunda Zeliha Mecbure'ye hüküm hülasası yeri- ne geçmek üzere ılan olunur. 29.5.1998 Basın: 26881 ÜSKÜDAR1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997'1114 Orhan Öztezcan: Küçükçekmece Dişkumsal Yalı Ap. No: 15/4 Mualla Erdinç. Rahmi Yunuslar vs. vekili Av. Erol Aladar tarafindan Nalan Yunuslar, Ahmet Su- at Uras. Nükhet Yunuslar ve Orhan Öztezcan aleyhine miras bırakan Belgüzar Vuruş terekesuıe mümessil tayini için da\a açılmış olmakla yapılan yargılaması sonunda: Adresiniz emniyet soruş- turmasuıa rağmen tespit edilemediğinden dava dilekçesi de ilanen tebliğ yapıldığmdan karann da ılanen tebliğ yapılması gerektiğinden mahkememızin 4.6.1998 tarih. 1997/1114 Esas. 1998'539 sa- yılı karan ileÜsküdar5. AsliyeHukukMahkemesı'nın 1997486sayılı tapudaki ismintashıhiiçin açılan davada miras bırakan Belgüzar Vuruş'un miras şirketine Av. fevfık Tank Sümer'in mümes- sil olarak tayınine karar verilmiş olmakla yasal süre ıçerismde kanuni yollara başvurmanız, aksı halde karann kesinleşeceği ılan olunur. 9.6.1998 Basın: 27467 BÜYÜKÇEKMECE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997/270 esas Davacı Nergiz Dıkmen tarafindan davalı Kaya Dikmen aleyhine açılan boşanma davası sebebi ile mahkememizde yapılan açık yargılama sırasında davalının adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesınin ılanen teblığıne karar verilmiş olmakla, davacı mahkememize verdiği 26.3.1997 ta- rihli dava dilekçesi ile davalı eşi ile resmi evli olduğu. bu evlılikten müşterek bir tane çocuklannın olduğunu, eşi ile geçınemediklerini, devamlı aralannda geçimsizlik bulunduğunu, bu nedenle de boşanmalanna. müşterek çocuğun velayetinin kendısıne bırakümasını talep ve dava etmiştir. Bu davanm duruşması 29.9.1998 günü saat 09.40'a bırakılmış olup, işbu ilanın 7201 sayılı Teb- ligat Kanunu'nun 29. 30 ve 31. maddelen gereğince gazetelerden birinde ilan edıldiği tarihten iti- baren 7 gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 10 günlük cevap verme süresinin bu tarih- ten itibaren başlavacağı husu^u ılan olunur. 4.6.1998 Basın: 26710 SİLİVRİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997 817 Davacılar Nurten Tapa ve arkadaşlan vekilı avukat Naıf Yıldızlar tarafindan davalılar Hazıne ve Selım- paşa Belediye Başkanlığı aleyhme açılan tapu iptalı ve tescıl davasmın yapılan duruşmasında: Davacılarve- kilı tarafindan verilen 24.12 1997 tarihli dava dilekçesi ile Sıltvri Selımpaşa köyü 3065 nolu parselde 1 5 hıs- sedar gözüken Ahmet oğlu ölü Mustafe vereselen adına olan tapu kaydının iptalı ile davacı müvekkıllen adına verasettekı paylan oranında tapuya tescilme talep etmış olup. davaya konu hısse malikı Ahmet oğlu ölü Mustafâ vereselennın duruşmada hazır bulunmalan ıçtn ılanen teblıgat yapılmasına karar verilmiş ol- makla 21.9.1998 günü saat 10.00'da Silıvn Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak olan duruşmada hısse malikı .Ahmet oğlu ölü Mustafa vereselennın hazır bulunması veya kendılenni bır vekille temsil ettırmele- n. hazır bulunmadıklan takdırde yargılamanm yokluklannda sürdürüleceğı ve de hüküm venleceğı hususu dava dilekçesi tebliği yenne kaim olmak ûzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 26761 KARTAL 1. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997'432 Esas Davacı SSK Genel Müdûrlüğü vekili tarafindan davalı Özsan 2 Ltd. Şti. aleyhine açılan tazminat davasımn duruşması sırasında; SSK sigortalısı Cüneyt Yılmaz'ın 11.11.1987 tanhınde geçirdiğı iş kazası ile ilgili; Davalt Özsan 2 Ltd. Şti'nın duruşmanm bırakıldığı 8.9.1998 günü saat: 10.45'te mah- kemede hazır bulunması, bulunmadığı takdırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceği ve hüküm venleceğı. dava dilekçesınin ılanen tebliği yenne kaım olmak üzere HL'MK'mn 377. ve 213. maddelen uyannca dava dilekçesi ılanen tebliğ olunur. 5.6.1998 Basın: 27066 BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996,27 • Karar No: 1997/57 'TemyızNo: 199"? 35 Davacı DSİ Genel Müdûrlüğü vekili Av. Kutsi Esat tarafindan davalılar Halil Ibrahim Şahin mirasçılan aleyhine açılan tespite ıtiraz davasuiın yapılan yargılamalan sonunda; Davalı mirasçılan Sultan Şahan. Sü- leyman Şahan. .Ahmet Şahan. Necmiye Şahan ile Necmi Şahan mirasçılan lclal Şahan, Kıymet Şahan. Ha- cı Şahan. Veysel Şahan. Musa Şahan. Sebiha Şahan adlanna Yargıtay ilamı tebliğ edilememiştir. Bünyan ilçesi, Topsöğüt köyü. ada 176, parsel 2 numaralı taşınmazın muris Halıl tbrahim Şahan mirasçılan adına tapuya tescıline, davalı parsel içerisinden geçen 225 m2 tutanndaki beton sulama kanalmın DSl Genel Mü- dürlüğü'ne ait olduğunun tutanağm ve kûtûğün beyanlar hanesmde muhtesat olarak gösterilmesine karaf verilmiş olmakla karar verilmiş; iş bu karar davacı DSt Genel Müdûrlüğü vekili tarafindan temyiz istemı ile Yargıtav 16. Hukuk Dairesi Baskanlığı'na gönderilmiş ve Yargıtav 16. Hukuk Daıresı Başkanlığrnın 199&527 esas. 1998'1158 karar, 19.3.1998 tanhlı ılamlan ile mahkeme karan onanarak dönmûştür. 7201 sayılı teblıgat yasasmın 28. ve müteakip maddelen uyannca yasa yollarma başvurulmadığından ılam ve hükmün kesinleşeceğı tebliğ edilmiş sayılarak ılan olunur. Basın: 24947 ATÜRKÜUR YOLLADIM SANA SĞz, Miaık xe diaenleme ADNAN ERGIL ENGEREK DÜNYA Oi ve Mûzık: BAHU KRBAĞ (Açtık gmmde dûşen canlars) SEVDA SEVDA ÜSTÜNE Söz ve Mûaifc 8ANU KlftBAĞ GEL fiir Pfa SUl TAM ABDAL UÛBk BANU KIKSAĞ YUNUSMİSAU Söz re Mûzık'A1AATTİNUS GÜLÜŞÜN KAUR BENDE ST. AHMIT TEUİ - Mûzik: SCLDA BAĞCAN ÇAUN DAVUUARI SĞZ ve Uûlık ANONIM (Selamk Tjrtüsû) KARAHİSAR KALESt Söz ve Mûzik ANONIM (Afyon Türkûsü) OAĞLAR (Deyb) Söz ve Mûztk. ANONIM OĞUL Söz ve Müzik: MUSTAfA ATKI (OğıAarmı kjybeden analara) HACIAU OBASI Sdz ve UûzMc: ANONIM farknUt Tûrkusûj HELEYAR (Haby) SĞZ ve Müzik: ANONIM MfldORÖZGUN MÜZİK YAPIM B«IN VE HALKLA İÜŞKİİ.ER, MENAJERÜK VE OR6ANİZASY0N Teİ! 0.212 • 527 61 12 . PÜSARHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994/67 Davacı Hasan Çevir- gen tarafindan davalılar Emine Yapıcıoğlu, Keri- me Yapıcıoğlu, Sami Ya- pıcıoğlu. Mustafa Yapı- cıoğlu. Alaattin Yapıcı- oğlu. Hüseyin Erkan ve Hüseyin Bılgıç aleyhine tespite ıtiraz davası açıl- dığı. daha sonra bu dava- ya Tenzile Ergen dahili davalı olarak bildirilmiş, ancak yapılan araştırma- lara rağmen dahili davalı Tenzile Ergen'in adresi tespit edilemediğinden. dava dilekçesi, dahili da- va dilekçesi ve duruşma gününün ve saatinin adı geçene ilanen teblıgat yapılmasına karar veril- miş olup, bu itibarla da- hili davalı olarak katıldı- ğı davanın duruşma günü olan 07.07.1998 günü sa- at 9.30'da mahkemeye bizzat gelmesi veya ken- disini bir vekille temsil ettirmesi ya da davaya cevaplannı bildirmesi ve gelmedikleri takdirde HUMK'nin 213. madde- si gereğince yokluğunda davaya devam olunacağı ve karar venleceğı husu- su davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26.5.1998 Basın: 25056 Bu tatilde tatil yapın. CLUB TEOS VILLAGE, antik Teos kentine birkaç kilometre uzaklıkta, 600 m 2 'lik havuzu, çocuk havuzu, özel plaj ve koyu, iki katlı Türk evleri, anfitiyatrosu, diskosu, çarşısı, rüzgâr sörfünden dalgıçlığa, atçılıktan okçuluğa, basketboldan bilardoya spor imkânlarıyla, tatil yapmak isteyenlere özel bir köy. Bu tatilde mutlaka CLUB TEOS VILLAGE'a*gelin, farklı bir tatil geçireceksiniz. • Rüzgâr sörfü t Kano • Deniz bisikleti • Mini golf • Masatenisi • Tenis • Voleybol • Basketbol • Bilardo B E D A V A Sabah ve akşam açık büfe (şarap dahil) YARIM PANSİYON BİR KİŞİ 0-4 yaş ücretsiz, 5-12 yaş %5O kıdirimlidir. 5OOOOOO- TL (ITemmuz 1998'e kadar.) CLUB TEOS VILLAGE, Izmir'e 50 km. Seferihisar'a 8 km. Sığacık'a 2 km uzaklıkta. CLUB TEOS VILLAGE Rezervasyon Tel: 0 232 745 74 67 Faks: 0 232 745 74 75
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog