Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Islam irticayı reddedep' • İZMİR(Cumhuri\et Lge Burosu) - Egekent Konut Yapı Kooperatıflen Bırlığı'nın (Ege-Koop) 14 kuruluş yıldonumu etkınlıklen kapsamında duzenlenen "Demokrası ve Irtıca" konulu panelde konuşan lstanbul Unrversıtesı llahıyat Fakultesı Dekanı Prof Dr Yaşar Nun Ozturk. lslam dınının temel >apısının ırtıcadan nefret ettığını belırterek "İrtıca, tslam dınınm tıksındığı reddettığı bır kavramdır dedı 3 PKK'li olduruldu • DİY\RB\KIR (Cumhuriyet) - Sıırt'ın Eruh ılçesı Yassidağ bolgesı kırsalmda PKK'lılerle guvenlık güçlen arasmda çıkan çatışmada 3 PKK'lı olduruldu Elazığ'ın Arıcak ılçesınde ıse de\Ti>e gezen koy koruculanna açılan ateş sonucu Ahmet Yılmaz adlı geçıcı koy korucusu oldu Uluslararası Eğitim Fuapı • İstanbul Haber Senisi - lngıltere, Amenka \e <\\ıu>tralya'dakı bırçok unıversıte ve dıl okulu, Uluslararası Eğıtım Fuan'na katılı>or 22-24 Hazıran tanhlen araiinda The Marmara Otelı'nde duzenlenecek olan fuarda yabancı okullar. yurtdışında eğıtım gormek ısteyen oğrencılere kendılennı tanıtacak ve sorulannı cevaplayacaklar STK'de etik • İstanbul Haber Servisi - Helsınkı Yurttaşlar Derneğı Turkıye Temsılcılığı'nce Armada Otelı'nde "Sıvıl Toplum Kuruluşlannda Kapasıte ve Etık" konulu sempozyum duzenlendı Sempozyumda konuşan Helsınkı Yurttaşlar Derneğı Turkıye Temsılcılığı Başkanı Murat Belge. toplumun sıvıl kuruluşlara yöneldığını soyledı Türk armatöre ait olduğu ortaya çıkan gemide silah bulunup bulunmadığı belli olmadı Natasha-1'm sicfli araştmhyor\NKARA / İSTANBLL (Cumhuriyet)-Denızcılıkten so- rumlu Dev let Bakanı Burhan Ka- ra, bır Turk armatöre aıt olduğu ortaya çıkan \atasha-l adlı Mal- ta bandıralı gemide sılah bulunup bulunmadığının bellı olmadığını soy ledı Kara "Geminin ulusla- rarası sicilini araştınyoruz" dedı Gumruklerden sorumlu Dev let Bakanı Rıfat Serdaroğlu da ge- mıyle ılgılı aynntılı açıklamanın haftaya yapılacağını soyledı Gemının Turk gemısı olmadı- ğını belırten Kara sunlan so> le- dı "BirTurkarmatörünoff-sho- re olarak kiraladığı bır gemi. Ge- mi yabancının, kıralık olarak ge- mi kuilaıur armatorier. Bu da on- lardan biri. Sahibinin Turkolma- sının hiçbir öoemi yok. Gemi Uk- rayna'dan, Rusy a'dan kiralanmış olabilir. Şimdi bizinı kayıtlanmız- da geminin kendi sicili yok. sade- ce isım değışanldığını \e bu ismi aldığııu. yabancı bir gemi olduğu- nu biliyoruz. Daha once başka bir isim alünda çahşmış." Kara, Turkıye'nın kayıtlannda gemının sıcılı bulunmadığını, yalnızca adının değıştırıldığının ve yabancı bır gemi olduğunun bılmdığınısöyledı Gemının sıcı- hnın temız olup olmadığt konu- sunda bılgılen bulunmadığını kaydeden Kara, uluslararası sıcıl kayıtlannı ınceledıkten sonra ba- sınabıraçıklama yapacağını soy- ledı Kara, Cumhuriyefın, gemının ıçmden çıkan sılahlara bır Türk özel fırmasının alet olduğunun ortaya çıktığını anımsatmabi uze- nne şu açıklamayı yaptı "Gemide silah olup olmadığı konusunda kesin bir şey yok. Gümrük muhafaza ne görüntüal- mış? Silah otması için Ugili birim- lerin,teknik elemanlann, uzman- lann bu gemide 'Şu nevı sılahlar vardır" diye bir rapor tutması ge- rekir. Böylebir rapor bana gelme- di. Gemide silah olduğunu kim söylüyor bilmiyorum ki. Silah parçalan veya askeri malzeme parçalan görüldüğiı söyleniyor. Gemiyi arayan gümrükçülerin söyledigibur Dev let Bakanı Serdaroğlu da Malta bandıralı Natasha-1 adlı Ro-Ro gemısıyle ılgılı olarak onumuzdekı hafta genış açıkla- ma yapılacağmı soyledı Gemı- nın daha once bır Turke aıt oldu- ğu yonundekı haberlerle ılgılı olarak "Bu konuda bende resmi bir belge yok. Elimde resmi belge olmadan konus.mam" dıyen Ser- daroğlu şoy le konuştu "Biz hukuki bir dayanak oluş- turmak ve Türkiye boy le bir olay- la bir daha karşdaşırsa elinde sağ- lam bir done olsun diye hukukçu- lanmıza bir araşürma yapün- yoruz.'" Başbakan Yılmaz'ın seçimi kaybetme endişesine karşı bu karann almdığı ileri sürüldü ANAP kongresi 1 yıl öne çeldldi PÜRDANE K1RÇUVAL ANKARA-Başbakan MesutYılmaz m seçımlerde kaybetme korkusu \ N \ P kongresınm bır MI one çekılmesıne neden oldu Yılmaz, partısının son kongresınde "Kay bedersem bir daha karşınıza çıkma- yacağnn"* demıştı ANAP, 6 olağan bu- yuk kongresını seçımlerden once yetıştı- rebılmek ıçın hummalı bır çalışma başlat- tı Son kongresını Ağustos 1996'da ger- çekleştıren AN AP, Sıyası Partıler Yasa- sı'na gore Ağustos I999'a kadar suresı olmasına karşın teamüllere aykın olarak olağan kongresını 2 yılında yapacak Yıl- maz, partısının son kongresınde "bugüne kadar hiçbir seçimi kazajımadığı" yolun- dakı eleştınlere karşılık "Bir daha seçim kay bedersem karşınıza çıkmayacağHn" demıştı Bazı anketlerde ANAP bınncı partı gostenlmesıne rağmen buyuk çoğun- luğunda FP hâlâ bınncı partı konumunda çıkıyor Bu nedenle olası bır seçım yenıl- Çocuklara toplu sünnet Vlodacı Faruk Saraç Uetele\i/\on sunucusu Erhan Wıcıoğlu. yardıma ınuhtaç 30 çocuğu sunnet ettirdi. taruk Saraç"ın Levent Mağazası'nda yapılan sünnet düğününde ünliı sanatçılar çocuklara kirvelik yaparken çocuklar, ilüzyonist Sermet Ertdn'in gösterisi, pahaçolar ve Önder Bali'nin akordeonuvla eğlendilec (Fotoğraf KLBİLAY TLNTUL) gısının ardından kongrede yenıden aday olmanın sıkıntısını hısseden Yılmaz. kur- maylannm da onensıne uyarak kongrele- nn hızlandınlmasını ve seçımlerden once buyuk kongrenın yapılmasını ıstedı Bu nedenle, ANAP'ın ıl ve ılçe kongrelenne hız venlerek bugune kadar 921 ılçeden 864'unde kongre vapıldı \ ılmaz'ın başbakanlı- ğına denk gelen kongre- lerde onemlı bır muhale- fetle karşılaşılmazken de- legasvonun da genel mer- kezın îbtedığı bıçımde oluştuğu kaydedıldı Boy le bır ortamda yapıla- cak bır kongrede hıç kım- senm ^anMnın olmaşaca- ğı belırtılırken Yılmaz'ın yenıden genel başkanlığa seçılmesıne yuzde >uz gozuyle bakılıyor ANAP'ın eylul ayına yetıştınlmeye çalışılan kongresının organızasyo- nunu genel başkan yar- dımcısı Yaşar Okuyan gerçekleştırecek 19 Ma- yıs Stadyumu'nda yapıl- ması planlanan kongreye 60 bın kışının katılması- nı sağlamayı hedefledık- lerını bıldıren Okuyan, "Türkiye''nin her ilçesi, kasabasu köyü ve mahal- lesinden en az bir temsil- ci kongreyc katüacak" dedı Turgay NAR ıte "OYUN YAZIM ATÖLYESİ" Çalışmalan Başlıyor Bıtgı w Kıyrt ıçin baı ırtyma YAZ DÖNEMİ TİYATRO - ŞAN-CİTAR MODERN DANS- ORG DJ/SUNUCULUK-RESIM TERAS BAR AÇILDI!Babalar Günü İçfn Özei Mutu bir Pazar 11.00 -15.00 arası 4 000000-TUKDVdahıl) / 12 yaşına kadar %5ûmdmm Tel: (O212) 516 23 13 MEYHANE0212.293 89 78 (3 hai)RecepPekerCO IclalıyeApt N0 21/1 Tel 0216 330 44 94 KIZILTOPRAK SPORT BAR CINE S. Bılardo PERACafe-BarKemsar Meytıane ve Danong hanç pan gûnlen de agğa Tel: 25102 22 • 249 08 79 TAKSİM YAZ KURSLARI1 Temmuz - 1 Eylul kayıtbrı Piyano Klasik Gitar Flamenko Gitar Şan Yaylı Sazlar Nefesli Sazlar GUZEL KONUŞMA 1900 uzel Sanatlar Utın G tar T TO Tuğba Atdm Özkul AshBaltaa Ifın Kuaır Boivya Efcvator v'enerueıla Brealya 72 30 Vıdeo "Yo-Yo Ma AltıJesf (60 dk mgrtzce) 1730 Vıdeo Yo-Yo Ma Alt Jest" ^60 dk. - Ingılızce) >SlTEBANK Muzık atölyel«nne rezervasyon ı^m Serpil BALCI Tet (0212) 292 06 55 293 • * 7* I3H*TI TÜMÖD cenel Başkanı Hatiboğlu 'Cumhurbaşkanı olamayacak tek kişi Demirel'dir' (Cumhuriyet Burosu)-Tum ü&retım L ve- len Derneğı (TUMOD) Ge- nel Başkanı Prof Dr M.Ta- hir Hatiboğlu. DSP Genel Başkanı Bulent Ecevit' ın "Demırel'in yeniden Cum- hurbaşkanı seçilmesi için anayasa değışikliğine gidil- mesir onensıne tepkı goster- dı Hatiboğlu "'Türkiye'de üniversite mezunu olup da cumhurbaşkanı olamayacak tek Idşi Demirel'dir" goruşu- nu sav undu Prof Dr Hatiboğlu dun vaptığı açıklamada Cum- hurbaşkanı Demırel'ın 7 >ıl daha goreMnı surdurmesı yonundekı önerıve "kısırlaş- mışvekafalan mıihurlenmiş siyasetçi topluluğunun sıcak baküğınr kaydettı Cum- hurbaşkanı Demırel'ın gore- \ını iurdurmeiinın onunde anavasal engeller bulundu- ğuna ışaret eden Hatiboğlu. "Türkiye'de bugün şikâyet edilen konuiann baş sorum- lusu Sûleyman Demirel'dir. Şikâyetçi gibi göründüğu şe- riatçıhğın başlatıcısı kcndisi- dir. Seçim mevdanlannda Kuran'ı alnına dayayıp din sonııırusu yapan odur" de- dı Hatiboğlu Demırel'ın W 2 Mİında açtığı 2^ yere! unn ersıtey e Turk-Islam sen- tezciM rektorlen atayarak bu okulları gerıcılere teslım et- tığını sav undu Demırel'ın "Banasağcılarcinayetişliyor dedirteme/siniz" sozlennı anımsatan Hatiboğlu şu go- ru>len kaydettı "Vüksek Islanı Enstitusu \e imam-hatip lisesi açmak- la u\ unen \ int kendisıdir. Bu goruşlennden bugun de >az- geçmiş değildir. Turk insanı bu kadar ıınutkan'mıdır ki. boyle bir insanı anayasaya rağmen yeniden cumhurbaş- kanı yapmak isti\or. anlamı- yorum. Sayin Ecevit'1. bu ko- nu\u gundeme getirdiği için ayıplıyorum." Hatiboğlu ">aptığıyanlış- lardan dolayı halkındano/ur dilemesi gerektiğinr savun- duğu Demırel e duşen gore- vın anılannı yazmak oldu- üunu ka\ dettı Menderesten ANAP'a çağrı 'Yılmaz, Baykal bağımlılığmdan kurtulmalı' SEBAHAT KARAKOYUİS - FP Genel Başkan Yardımcısı \ydın Menderes. Başbakan Mesut Yılmaz ıle CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal arasında- kı seçım uzlaşmasının ve ım- zalanan protokolun gerçek- leşme olasılığının zayıt go- runduğunu sav undu Menderes. Cumhunvet'm sorulannı yanıtladı - Sizce \ ılmaz'ın, Baykal ile imzaladığı protokolden vazgeçmesı olasılığı \ar rnı.' - Seçım tanhının \ ılmaz- Baykal protokoluyle kesın- leştığını soylemek mumkun değıl Sonbahardabırbaskın seçım de olabilir ^ma aynı şekılde nısanda yerel seçım- lerle bırlıkte yapılması ıste- nen genel seçımler 1999 sonbahanna da kayabıhr - Sonbaharda seçim olası- lığı güçlü görünuyor mu? - \ \ ^P irtıca ı!e mucade- le yasalarını Mechs'ten çı- karmakta ısrarlı davranma- yıp \ergı yasasından sonra Meclıs'ı tatıle sokabılır Ekımden once de bır olağa- nustu toplantıyla TBMM'- den seçım kararı çıkarılabı- lır Boy lece ANAP. kotunun lyısı olabılecek bır seçım ta- nhıne ulaşmış olabilir - FP busureçte nasılbir rol ustlenecek? - \ ılmaz'm bır Baykal ba- ğımlıhğı \ar Bunu Turkı- ye'nm \ e bu hukumetın ıçın- de bulunduğu şartlarla tek başina ızah edemıyorum İr- tıca paketındekı ısrardan \azgeçıhrse Yılmaz ınseçe- neklen de artar Yenı bır hu- kumet de kurabılır Bu Mec- lıs'ten bu hukumet dişinda bırkaç hukumetın kurulması antmetık olarak da sı\ aseten de mumkundur Cumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AY! ETKİNüKLERİ SÖYLEŞİÜİMZA GÜNU 21 Hazırar Pazar Saat 17 00 19 00 METIN GUR Son krtabı "Şenat ve Refah" ıle dığer yapıtlarını ımzalayacak ve okurlarıyla soyleşecek Istıktal Cad (Aksanat karşısıl Taksim Tel 252 38 81/82 ECumhurİYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu HAZİRAN AYI ETKİNLİKU SOYLEŞİLİ İMZA GUNU 22 Hazıran Pazartesı Saat 17 00 '9 00 ANIL CECEN Kıtaplarını ımzalayacak ve okurlarıyla soyleşecek Istıkial Cad (Aksanat karşısı) Taksim Tel 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog