Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

2i HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET HABERLER Belgrad Opmanı'nda operasyon I istanbul Haber Servisi - Ge;en pazar günü Fatih Onnanı'nda piknik >afarkenserseri bir kurşunla vaşamını yitiren FatTia Akça San'nın öliLTiünün ardmdan tstanbul II Jindarma Alay Komutanlığı ormanlık alanlardaki denetimlerinı arterdı. Belgrad Ormanı rnerkez olmak üzere piknik alanlannda düzenlenen operasyonlann ardından bır açıklama yapan İstanbul tl Jandarma Alay Komutanı Baki Onurlubaş, 8 adet silah yakalandığını ve 61 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Belediyede gpeve doğru • İstanbul Haber Servisi - istanbul Büyükşehir Belediyesi'yle sürdûrülen toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev karan alan Belediye Iş Sendikası'nın İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin İncesu, 5 gün içinde gre\ gününü belirleyeceklerini söyledi. DHKP/C operasyonu • tstanbul Haber Servisi - Terörle Mücadele Şubesi ekıplennin. DHKP C adlı örgüte yönelik düzenlediği operasyonlarda 6'sı kadın 12 kişinin gözaltına almdığı açıklandı. Gözaltına alınan Ya\ uz Ateş ile Mehmet Avcu'nun, 28 Mayıs'ta DSP Şişli ilçe binasında görevli polıs memuru Cumali Akkurt'un öldürülmesi eyleminde yer aldıklan iddia edildi. Atatürk ve Mumcu • GİRESIN(AA)- Arabasına konulan bombayla katledilen yazanmız Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, Giresun Halkevi'nin düzenlediği '"Atatürk ve Uğur Mumcu" konuiu konferansta, Atatürk devnmlerinin her türlü tahribata uğramasına rağmen ayakta kalabıldiğine dikkat çekti. Mumcu. "L'ğur'un nelerçektiği ve neler yaşadığı düşünüldüğünde. bu ülkede Atatürk devrimlerine yapılan ihanetler ve baskılar çok iyi anlaşılır" dedi. Yeni Meclis salonu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM'nin şaibeli yeni genel kurul salonunun açılıp açılmamasına ilişkin tartışmalar sürerken gözler yenıden Meclis Başkanı Hikmet Çetin"e çevrildi. Yüklenicı firma ile yaptığı uzlaşmanm ardından geçici kabulü gerçekleştiren Emlak Konut, TBMM Başkanlığı'ndan bu geçici kabulün onaylanmasını istedi. Meclis salonunun açılmasına ilişkin son karan TBMM Başkanı verecek. Enformasyonda adaletsizlik • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye L'lusal Enformasyon Altyapısı Proje Ofis'i (TUENA), enformasyona erişim için vazgeçilmez iki temel araç olarak kabul edilen bilgisayar ve telefon. zengin-yoksul uçurumunu gözler önüne serdi. Türkiye"deki bilgisayarlann yüzde 80'ini üst ve en üst gelir grubundakiler, yüzde 22.5'ini de orta. alt ve en alt gelir grubundakiler kullanıyor. FP genel af istedi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Gnıp Başkanvekili Lütfü Esengün. terör, yolsuzluk ve hırsızlık suçlan kapsam dışı tutulmak kaydıyla genel af çıkanlmasmı istedi. Esengün. DGM'lerin verdiği kararlann tartışmalı olduğunu savunarak bu mahkemelerin kapatılması gerektiğini de söyledi. ÖYS bugün • tstanbul Haber Servisi - Öğrencı Yerleştirme Sınavı (OYS) bugün saat 09.30'da 103 merkez ve Lefkoşa'da yapılacak. Adaylann sınava girerken 1998 OYS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi. ÖSYS Tercih Formu, fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi ve bir fotoğraflannı yanlannda bulundurmalan gerekiyor. Mahkemenin belirlediği 250 bin dolar kefaleti ödeyemediği için tahliye edilmedi Civan lıâkim önüne çıktı FUAT KOZLUKLL VVASHINGTON- ABD Adaiet Bakanlı- ğı'na bağlı Federal Polis tarafından perşem- be günü tutuklanan eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın mahkemeye çıkar- tıldığı belırlendi. Mahkemenin. tahliye edı- lebilmesi ıçın beliriediği 250 bin dolarlık kefaleti yatıramayan Civan, cezae\ inde kal- dı. Maryland Eyaletı Federal Bölge Mahke- mesı'ne portakal rengı cezaevı elbiseleriv- le getirilen Cıvan. Türkiye'ye iade edilmek istemediğini ve borcunu birkaç a> içinde ödeyebileceğini söyledi. Hâkim. Civan'ın avuİcatına. 250 bin dolar kefalet yatınlması durumunda serbest bırakılabileceğini ve ül- keden ayrılmasına tahdit konulacağını be- lirtti. Engin Civan"ın. serbest bırakılması için istenen kefaleti şu an için yatıramaya- cağını söylediği. bunun üzerine de hâkimin duruşmayı bir av sonraya erteledigi kayde- dildi. Hâkimin bu karan üzerine Civan. Maryland Cezaevi'ne gerı götürüldü. Türkive'nin VVashington Büyükelçili- ği'nden bır yetkıli. Civan'la ilgili yaşanan bu son gelişme hakkındaki bilgilerin kendile- rine de ulaştığını söyledi. Aynı vetkıli, Cı- van ın tutuklanması sonrasında tüm geliş- melerin iki ülke Adaiet Bakanlığı arasında doğrudan ele alındığını da kaydetti. Kaçak dolaştığı süre boyunca ödeyeceği para cezası dolar bazında eriyen Civan'ın, turuklandığı günden bu yana Maryland Ce- zaevı'nde yalnızca eşi ve avukatlarıyla gö- rüştürüldüğü. bunun dışındaki zıyaretçiler- le görüşmesine ızın verilmedigi de öerenil- di. Civan'm ABD'nin Maryland Eyaleti'nde tutuklandıktan sonra para cezasını ödeyip Türkiye'ye iade edilmekten kurtulmak ıste- mınin Türk adlı makamlan tarafından. "pa- ra cezasını ödemek koşuluyla" kabul edıl- mesi yeni birtanışma başlattı. Cıvan hakkın- da Türkiye'de işleyen hukukı sürecin yalnız- ca kesinleşen mahkûmiyet karanyla sınırlı olmadığına dikkat çekıiirken. hukukçular. Cıvan'ın enflasyonun liradakı tahnbatı nede- niyle 600 bin dolar değer yitiren para ceza- sını ödeyerek kurtulmasının kamu vicdanı- nı yaralayacağını savundular. Alınan bilgiye göre Cıvan hakkında çeşıt- li suçlardan dolayı İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 6, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 4, Şişli 8. Asliye Ceza Mahkemesı'nce verilen 1. Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce ve- rilen 1, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkeme- si'nce verilen 1, Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 1 olmak üze- re toplam 14 gıyabi tutuklama karan bulu- nuyor. Interpol Daire Başkanlığf nca yakalama müzekkeresıylearanan Civan hakkında Şiş- li 2. Asliye Ceza Mahkemesi. İstanbul Cum- hunyet Başsavcılığı ve Şışlı 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce alınan 4 yurtdışına çıkışta tahdit müzekkeresi bulunuyor. Emnıyet ka- yıtlan. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği para cezasının yatırılmaması nede- niyle 3 yıl hapis cezasına dönüştürülen hük- mü de içerijor. Geçerliliğı süren müzekke- releri içeren kavıtlarda bir gıyabi tutuklama müzekkeresi ile yıne aynı mahkemenin ver- diği bir tahdit müzekkeresi için de "düştü" ifadesi kullanılıyor. Kırsehir Petlasf a geceyartsı operasyonu MEHMET AT1LGAN KIRSEHİR - Özel- leştirme İdaresi tara- fından Kombassan Holding'e 35 milyon 750 bin dolara satılan Petlas'ta. Kırsehir Va- liliği ile fabrika yöne- timi arasında yaşanan sosyal tesislerinin devrine ilişkin gergin- lik; geceyansı operas- yonuyla yeni bir boyut kazandı. Kırsehir Valiliği. okul yapılacagı gerek- çesiyle Petlas'ın sos- yal tesislerini geceya- nsı boşalttı. Satış sözleşmesine göre Petlas'a ait 1 ge- nel misafirhane, 64 lojman, 1 eğitim bina- sı, 1 yangın havuzu, 2 baraka, 1 elektrik tra- fosu. 2 ambar ve mey- ve bahçelerinden olu- şan 600 dönüm arazi. Kırşehir'de kurulacak üniversite için Özel Idare'ye yeddiemin olarak teslim edilmiş- ti. Ancak üniversitenın kurulamaması nede- niyle geçen yıl Kırşe- hir Valiliği ile Petlas yönetimi arasında im- zalanan bir protokol ile değeri 3 trilyon lira olan sosyal tesisleri. "Petlas kapanıncaya kadar ya da ünrversite kuruluncaya kadar" Petlas'ın kullanması kararlaştınlmıştı. Kentte fen lisesi ku- rulması için uygun okul binası bulunama- ması üzerine Petlas ile valilik arasında hızlı bir yazışma trafiği başlamıştı. ÇİZMEDEN YLKARI MUSA KART Aydmlık, BÇG ve BTK'nin bir ay önce hazırladıklan ortak raporu yâyımladı Provokasyon hazırbğı uyansı tstanbul Haber Servisi - Bau Çalışma Grubu (BÇG) ve BaşbakankıkTakip Kuruhı'nca (BTK) hazırlandığı öne sürülen ortak raporda. önümüz- deka aylarda Batı'nın. şeriatçılan kallanarak Tür- kıye'ye yönelik büyük provokasyonlarda buluna- cağı belirtildi. Haftahk Aydınhk dergısinin piya- saya bugün çikacak sayısında "devletin resmi ra- porlanna göre şeriatçıiaruı terör hazuiığuıda ol- duğu" savunuldu. Habere göre BÇG ve BTK'nin 18 Mayıs 1998 tarihinde yaptığı toplantıda son du- rum özetle şöyle değerlendirildi: - İrticai unsurlar Türkiye'de son bir buçuk yü- da her şeye karşuı büyük oranda faaüyetkrine de- vam ediyor. Dernek vakıf, >urt, okuL yazıh basın ile 1200'den fazla radvo cidiü bir denetimle karşı- laşnuyor. Denetlenenlerde deyasal boşluklar nede- nrvle gerekli işlemler yapılmıyor. - Tankat ve cemaatler, kapatılan Kuran kursla- n dışında tüm faalıyetlerini yerine getiriyor. Ma- sum kadın ve kızlar buralarda kandınlıyor. - İrticai çevreler başta türban >asağı olmak üze- re8yıllık kesinüsiz eğitim ve benzeri uv gulamalar- dan son derece memnun. Lygulamalar bin bir ya- lanla halka "dınsizlik" olarak gösteriliyor. - İrticai unsurlar dini yaşantıda samimi olan va- tandaşlan siyasal İslama çekmek için "Devletin dinsizokluğu" propagandasını yapıyor, yanınaçe- kemediği samimi dindarlan tehdit ve çeşitli çir- kin yollarla kullanmaya çalışıyor. -Ûniversitelerde savısı J 4 bini geçmeyen türban- b öğrencilere getirilen yasak kullanılarak. devlet ve TSK aleyhine büyük bir propaganda yapılıyor. "Allah'ın emrine dev let karşı geliyor" gibi ilgisiz bir gerekçeyle çeşitli gösteriier düzenleniyor. - Türkiye genelinde dağıtılan Akit, Milli Gaze- te ve Yeni Şafak gibi yayın organlanyla Türki- ye'de hiçbir güzel uygulamanın. hiçbir başannın bulunmadığı propagandası yapılıyor. - Kişisel bürokrat hatalan doğrudan doğruya la- ikliğe > üklennıeve çauşılıyor. - Başta camilerde olmak üzere çeşitli şekıller- de topladıklan paralarla kısmen irticai faaliyetle- ri. kısmen de kendilerini besliyorlar ve bu uygu- lamaya cami imamlan ses çıkarmıyor. - Başta orta dereceli okullar olmak üzere birçok ünhersitede irticai kadrolaşma sürüyor. - TSK'ye yöneltilen kasıtlı dinsizİik eleştirile- ri inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Şemdin Salok'ın başanlı bir operasyon sonucunda Türkiye'ye ge- tirilmesi dahi irticai ve bölücü basında büyük ra- hatsızlık doğuruyor. ŞAİRtN EVt MÜZE HALİNE GETİRİLDİ Cahit Külebi ölüm yıldönümünde atııldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şair Cahit külebi. ölümünün binnci yıldönü- münde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Külebi'nin. içinde bulunan eşyaları ile müze haline getirilen evi de törenle açıl- dı. Külebi için ilk tören. Cebeci Asri Me- zarlığı'nda bulunan kabri başında gerçek- leştirildi. Hipodrom'da bulunan Cahit Külebi Anıtı'na çelenk konulmasımn ardından konuşan Kültür Bakanı İstemihan Talay. sanatçılar. şairler ve yazarlann yıtirildığı an değerlerinin ve boşluğunun daha iyi anlaşıldığını söyledi. Yazarlara. şairlere yaşarken ilgi gösterilmediğini kaydeden Talav. "Onlar geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bağlar kuruyor. Büyük insanla- ra yaşarken de değer vererek onlan saygın noktada tutmak zorundayız" dedı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Yekta Güngör Ozden ve Cahit Külebi dostlannın katıldığı törende ko- nuşmalann ardından Devlet Klasik Türk Müziği Korosu "Atam* parçasını seslen- dirdi. Talav. "Cahit Külebi Müze Evi" açılış töreninde yaptığı konuşmada Külebi'nin. şiir- lerinın yanı sıra eşyalannın yer aldığı müzeyle de gelece- ğe taşınacağını kaydetti. Mü- ze ev konusunda ADD ve Edebiyatçılar Derneği'nin önerisiyle harekete geçtikle- rini anlatan Talay. Maliye Ba- kanlığı'nın da evin Kültür Bakanlığı'na devredilmesi konusunda destek verdiğini belirtti. Talay. müzenin. sa- natçılann paylaştığı bır ortam olması için gelecek önerilere açık olduklannı bildirdi. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel de "Türk gençleri bu odaya girip Cahit Külebi'nin şiirlerini nasıl yazdığını kendi içlerûıde duyacaklardır" dıye konuşru. Cahit Külebi'nin oğlu Ali Külebi de. Türkiye'de ilk kez bir sanatçının evinin muzeye dönüştürüldüğüne dikkat çekerek bunun sanata verilen Külebi, kurulan müze>le geleceğe taşmacak. önemi gösterdiğıni söyledi. Yunan lobisi: Zaman, Rum Din Okulu'nu destekliyor Zaman-Rum lobisiişbnüğ A1NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD'deki Yunan lobisinin. Fethullah Gülen'in yayın organı Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdullah Aymaz'ın bu ülkedeki temaslan için randevu girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Yunan lobisi. Aymaz'a referans olurken Zaman gazetesi yöneticisini Patrik Bartolomeos'un yakın arkadaşı ve Halki Rum Din Okulu'nun açılmasının kuv\etle destekleyicisi olarak niteledi. Sabah gazetesi yazan Sedat Sertoğlu. "Zaman Gazetesi Rum Lobisi İşbirtiği" başlığıyla önceki gün yayımlanan yazısında, Türkiye aleyhinde yoğun faaliyetlerde bulunan Yunan lobisinin önemli isimlerinden .\ndrew Manatos'un ABD'deki üst düzey yöneticilere gönderdiği mektubu açıkladı. Sertoğlu'nun yazısına göre Manatos. Yunan lobi kuruluşu "The National Coordinated Effort of Hellenes" antetini taşıyan 12 Haziran 1998 tarihli mektupta, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin etkili günlük gazetesi Zaman'ın Genel Vavın \ önetmcni Abdullah Aymaz, VVashington'a gelmiş ve bir hafta kadar burada kalacaktır. Kendisi Ekümenik Patrik Bartolomeos hazretlerinin arkadaşıdır. Aynı zamanda, Halki Rum Din Okulu'nun açılmasını çok kuv>etle desteklemekte. demokrasinin iyileştiribnesi, dinlerarası hoşgörü ve Türkiye'de dini özgürlüklerinin sav unucusudur. Bu zat iie görüşmek için programınızda bir zaman av ınrsanı/. bu hareketiniz takdirie karşılanacaktır." Sertoğlu yazısında ABD'li kaynaklanna Yunan lobisi, Gülen'in yayın organı Zaman'ın Genel Yayın Yönetmeni Aymaz için ABD'de randevu girişimlerinde bulundu. atfen Zaman gazetesi yönetıcılpnnin Türkiye için olumsuz faaliyetlerde bulunan bazı kuruluşlarla da işbirliği içinde olduklannı kaydederken Banş Etüdleri Enstitüsü ile Henry Barkey ve Graham Fuller'i sıraladı. Sertoğlu yazısında dikkat çeken şu soruya da v er v erdi: "tstanbul'a gelen Atina Başpiskopos'u Hristodoulos'a. konsolosluk ziyareti sırasında özel bir Türkiye haritası hediye edildi mi? Ve bu haritada. Türkiye, 5'e bölünmüş gösteriliyor mu?" Zaman gazetesinin dünkü sayısının 1. sayfasında yer alan açıklamada ise Aymaz'ın yaptığı görüşmeler kabul edildi. ancak "gazeteci" kimliği taşıdığı için bunlann doğal karşılanması gerektiği savunuldu. Görüşmelerin dinlererarası diyalog kapsamında gerçekleştiği savunmasına yer verilen açıklamada, lobinin destek önerisinin kabul edilmediği öne sürülerek "Yazı konusu yapılan mektubun Ortodoks Kilisesi'nin kendi girişimi olduğu anlaşılmaktadır" ifadesine yer verildi. Gazete yönetiminin yazısında. "Yazıda sözü edilen ilişkiler gösterilmeye çauşldığı gibi gizli kapaklı değildir. Gazetemizin dünyaca bilinen çizgisine ters düşen hiçbir yönü de bulunmamaktadır. Ortodoks Kiüsesi'ni ziyaret sırasında, muhataplar, ifade edilen görüşlerin daha geniş bir kitleye duyurulmasında yarar gördükleri mülahazasını dile getirip destek teklifinde bulunmuşlardır. Ancak sonradan randevulann gazetecilik anlavışımız açısuıdan yararlı olnıavacağı düşünülerek teklif tarafunızdan kabul edilmemiştir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog