Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 HAZİRAN 1998 PAZAR HABERLER Bknup Birol'a destek gecesi I İstanbul Haber Servisi - Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu (KESK) tarafından. 1996 yılında düzenlenen bir mitingde Mehmet Ağar'a sjçlamalarda bulunduğu için hakJcında dava açılan ve Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği I yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan eski Eğitim- Sen Gene] Merkez üyesi Ilknur Birol için önceki gece bir etkinlik düzenlendı. KESK tarafından MEDKOM'da düzenlenen dayanışma gecesine katılamayan İlknur Birol gönderdiği mesajda iktidarlann çetelere iokunamadığını belirtti. Sanatçı Orhan Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı. şiir /e müzik dinletisinin yer ıldıği etkınlıkte konuşan K£SK Genel Başkanı Siyamı Erdem de konfederasyon olarak cezaevıne girmesi kesinleşen Bırol'un yanında olduklannı söyledi. Usumi'ye Ekmekçi ödülü • Haber Merkezi- Cumhunyet gazetesi yazan Sadullah Usumi. Türİc tanmına uzun yıllardır verdiği destekten dolayı 'Mustafa Ekmekçf ödülüne deger görüldü. Trakyalı çiftçiler ve Köy Koop. Trakya II Örgütü tarafından yaklaşık dokuz yıldan bu yana düzenlenen Sabahattin Ali anma toplantılannda son iki yıldır "Mustafa Ekmekçi' ödülleri veriliyor. Usumi, böylece 8 yılda çiftçi sorunlannı ele alan yazılan dolayısıyla 29. ödüJünü aJdı. Törende konuşan yazar Ataol Behramoğlu. Sabahattin Ali'nin kişiliğinden bahsetti. istanbul Barosu eski başkanlarından Turgut Kazan da, Sabahattin Ali'nin öldürülmesinden bu yana yaşanan hukuksal gelişmeleri anlattı. Arsel'in kîtabına toplaüns • İSTANBUL (UBA)- Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi Prof. Dr. tlhan Arsel'in "Şenat \e Kadın" isimli kitabının 15. basımı için toplatma karan verdi. Kaynak Yayınlan tarafından yapılan yazılı açıklamada. Ühan Arsel'in daha önce de 'Şeriat'tan Kıssa'lar' adlı kitabının tqplatıldığını belirtilerek. "Toplatma karanna. Arsel tarafından kaleme alınan "Şeriat ve Kadın" ısimlı kitabın 15. baskısının TCK'nin 175. maddesiyle korunan dini hislerin ve kutsal değerlerin alaya alınması nedeniyle 5680 sayılı Basın Kanunu'nun ek 1 2 maddeleri gerekçe gösterildi" denildi. MecHs'te kıyafet serbestisi • ANKARA(IBA)- Ankara'da yaz mevsimiyle birlikte sıcaklann artması, Meclis'te yeni bir "Kıyafet Genelgesi'nin yayımlanmasına neden oldu. TBMM Genel Sekreter Vekili Orhan Dülgerler. "Rahat çalışma ve iş veriminin arttınlması' amacıyla yayımladığı genelgede. ceket giyme zorunluluğunu kaldınrken, bayanlann 'kolsuz ve çok açık yakalı olmamak kaydıyla kısa kollu gömlek ve elbise', erkeklerin de 'kısa kollu gömlek' giyebileceklerini bildirdi. Kumarbaz davası' • ANKARA(AA)- Başbakan Mesut Yılmaz, Öncü gazetesinde yayımlanan bir haberde kendisine "kumarbaz" denilerek kişilik haklanna hakaret edildiği gerekçesiyle. 2.5 milyar liralık manevi tazminat davası açtı. Yılmaz'ın avııkatı Erden Arısoy tarafından hazırlanan dava dilekçesinde. Yılmaz'ın, 'kumarhane şampiyonu. kumar tutkunu. kumarbaz. yasalara aykın davranan. yasalan çiğneyen ve kumarhanelere sık sık giden bir kişi' olarak tanıtılmaya çalışıldığı ve kişilik haklanna ağır zarar verildiği ifade edildi. 13 ilde ihaleye çıkanlması planlanan 24 orman içi dinlenme yeri ve 9 milli park içinde bulunan tesisler kiralanacak Ormanda özelleştirıne sürüyor• Orman Bakanı Ersin Taranoğlu; İstanbul için Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerin alacağı karara göre icraat yapılacağını söyledi. • Orman Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, ihaleye çıkanlan bölgelerin alt sınır bedeli olarak belirlenen rakamın düşüklüğüne dikkat çekilirken, sahalarda devlet gözetiminin sağlanması gerektiği kaydedildi. ANKARA (Cumhurryet Bürosu) - Orman Bakanlığı, gelen tepkiler üze- rine Istanbul'un ormanlık alanlann- dakı günübirlik dinlenme yerlerinin özel şirketlere kiralanmasına ilişkin ihalelerin durdurulmasının ardmdan Türkıye genelinde yeni bir ihale aç- maya hazırlanıyor. 13 ilde ihaleye çı- kanlması planlanan 24 orman içi din- lenme yeri ve 9 milli park içinde bu- lunan tesisler kiralanacak. Orman Bakanlığı. orman içindeki günübirlik alanlar ve dinlenme yerle- rine ilişkin 25 Haziran 'da bir ihaleger- çekleştirecek. Mersin-100. Yıl Gü- müşkum, Sinop-Gazi. Samsun-Saya- cabaşı ve Kütahya-Muratdağı orman içi dinlenme yerlerinin yanı sıra iha- leye çıkanlan diğer bölgeler ve alt sı- nır bedelleri şöyle: Adana: Zorkun (100 milyon). Ka- rataş-Kumluk (4 milyar 536 milyon) Muğla: Gökova (6 milyar 100 mil- yon), Çubucak (27 milyar). lnbükü(8 milyar). Katrancı (12 milyar 270 mil- yon). Kastamonu: Seymenli (50 milyon). Kanlıgöl (25 milyon). Üçoluklar (50 milyon). Aydın: Tavşanburnu (8 milyar 603 milyon). Çamlık (8 milyar 121 mil- yon). ZonguMak: 100. Yıl Milli Egemen- lik Ormanı (550 milyon). İzmir: Tanay (6 milyar 15 milyon). Gümüldür (17 milyar 123 milyon). Teos-Ekmeksiz (8 milyar 9 milyon), Kalemlik (8 mılyar 336 milyon). Antalya: Incekum (28 milyar 181 milyon). Sedre(424 milyon). Düzler- çamı (1 milyar 617 milyon), Kepezba- şı (1 milyar 381 milyon). Aydın Dilek Yanmadası Milli Par- kı kapı gırişi ve tesisleri 75 milyar lı- ra alt sınır bedeli ile ihaleye çıkıyor. Antalya Kındıl Çeşme Milli Parkı'na yıllık 29 milyar. Topçam Milli Par- kı'na 26 miiyar. Göynük Milli Par- kı'na 25 milyar. Muğla-Günüçek Mil- li Parkı'na da 4 milyar 500 milyon li- ra bedel saptandı. Trabzon- Altındere Vadisi. Yozgat- Çamlık, Ankara-So- ğuksu ve lsparta-Kızıldağ milli park- lan da ihaleye çıkanlacak. istanbul için karar bu hafta Aynca Muğla-Ölüdenız ve Trab- zon-Uzungöl tabiatı koruma alanlan- nın da ihalesı gerçekleştirilecek. Iha- leler kapalı zarf usuluyle yapılacak. Saha kıraları. Devlet İstatıstık Ensti- tüsü'nün toptan eşya fiyat endeksine göre yıllık olarak arttınlacak. Orman Bakanı Ersin Taranoğlu; bu hafta İstanbul'da bir araya gelerek or- man alanlan konusunu değerlendire- cek olan Milli Parklar Genel Müdür- lüğü yetkılılen. sıvil toplum örgütlen ve üniversitelenn alacağı karara göre icraat yapılacağını bildirdi. Dığer il- lerde orman içi dinienme yerieri \e milli parklarda bulunan tesislere yö- nelik ihalelere ışaret eden Taranoğlu. "Bunıdaönemli olan kamuoyunun re- aksiyunu. Diğer bölgelerde, herhalde bu kadar rant iddiası olan yerler gö- zükmüvor. Kamuovıı heryerdedenet- liyor. Oradan da boyle bir ses gelirse orada dariayetederiz" dedı. Taranoâlu. aünübırlik tesislerin ve dinlenme yerlennın kiralama bedel- leri konusunda da. "Türkiye'de böyle vüzlerce yer var. Geçen sene 83 milya- ra kiralanan yerieri biz bu sene 438 milyara kiralamışız. 5 kat arüş var. Bu kadar arnşın olduğu yerde bizim her- hangi bir kimseye menfaat sağlamış olmamız mümkiin degil" diye konuş- tu. Orman Mühendisleri Odası'ndan >apılan açıklamada. ihaleye çıkanlan bölgelerin alt sınır bedeli olarak belir- lenen rakamın düşüklüğüne dikkat çe- kilirken. sahalarda devlet gözetiminin sağlanması gerektiği kaydedildi. Ka- pı ginşlerinde vergı numarası olma- yan faturalarkesilmesi nedeniyle bü- yük bir vergi kaçaf ı meydana geldiği \urgulanan açıklamada, orman alan- lannda kâr amacı güdülemeyeceği be- lirtıldi. CumartesiAnneleri: 4 kayıp nerede? Cumartesi Anneleri'nin 162. buluşmasında bir araya gelen insan haklan savunuculan. İzmir'de 31 Mart gûnü kaybolan Metin Andaç, Mehmet Ali Mandal. Neslihan Uslu \e Hasan Aydoğan'ın resimlerinin bulunduğutisörtlerigiverek "Sağ aJdınız, sağ istiyoruz" isteminde bulundular. Türkiye'den sonımlu İngiltere Devlet Bakanı Doug Henderson'un Cumartesi Annelerine gönderdiği yazılı açıklamada. "Ankara'daki büvükelçüiğinurin yaptığı araştjrma sonucu yasadışı yoUan kulianarak Türkiye'den aynlmak isteyen 4 kişinin İzmir'de gözalöna alındığını öğrendik. Ancak detayü bir bilgiye ulaşamadık~ denildi- Oturma eyleminden sonra güvenlik giiçleri, Nevzat Av isimli bir kişivi gözaltına aldı. tzmir'de Haklar ve Özgürlükler Platformu üyesi bir grup, 31 Nisan'da gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 4 kişiyle ilgili Konak Alanı'nda eylem yaptı. Gnıbun açıklamasında. Neslihan L slu, Hasan Aydoğan, Metin Andaş ve Mehmet Ali MandaTın en son lzmir'de görüldükleri ve 31 Nisan'dan beri kayıp olduklan dile getirildi. (Fotöğraf: ALPER TURGUT) Enerji Forumu Mahkûm babaya bisikletle Tİyaret Eşber Vağmurdereli'nin oğlu Uğur Yağmurdereli, Babalar Günü'nde cezaevindeki babasına defter ve kalem hediye edecek. Lğur Yağmurdereli. babasuun sınıfinı geçiigi için kendisine hedi>e ettiği bisikletiyJe Çankın Cezaevi'ne gidiyor. Eşber Yağmurdereli İnisiyatifl iiyeleri Çankın Cezaevi'ne bisikletle giden Veditepe Ünh ersitesi öğrencisi 20 yaşındaki L ğur Yağmurdereli'yi uğuriamak için TUYAP önünde toplandılar. Düşüncenin suç olmaktan çıkartümasını isteyen Uğur Yağmurdereli, "Cezaevlerinde bulunan binlerce düşünce suçlusundan birisi de benim babam. Ben ona aydınlann suç aleti olan beyaz defter ve kalem götürüyorum" dedi. Uğurlama törenine kanJan İstanbul Barosu Başkanı Yüeel Sa>man. düşünce suçuyla ilgili TCY 'nin 312. maddesinin kaldınlması için tüm duyarlı kamum unu ve Meclis'i göre\e çağırdı. Ankara'va akşam saatlerinde gelen Lğur Yağmurdereli. bugün saat 11.00'de Ankara Kızılay'daki İnsan Haklan Anıtı'nın önünden Çankjn Cezae\i'ne hareket edecek. (Fotoğraf: ALPER TLRGUT) Yılmaz-Baykal anlaşmasına karşı çıkan DTP zorluyor Cindoruk: Bakanları çekeriz • DTP lideri, Yılmaz ile Baykal arasında "gızli anlaşma yapıldığınf iddia etti. Cindoruk'un bu açıklaması, , _, 'sonbaharda baskın seçim' savlannı güçlendiren gelişmelerden biri oldu. ANKARA/ UŞAK (Cumhuriyet) - Başbakan Mesut Ydmaz'ın CHP lideri DenizBaykal ileyaptığı uzlaş- maya karşı çıkan DTP Genel Başka- nı Hüsamettin Cindoruk, hukümetı zorlamaya başladı. Başbakan Mesut Yılmaz ile görüşeceğini bildiren Cindoruk, kendileriyle müzakere edilmeden ortaya konan anlaşmala- ra uymak zorunda olmadıklannı be- lirterek "Eğer uyanlannuz dikkate alınma/.sa, hükümeti desteklemeye devam ederiz ama, bakanla- rı çekeriz" dedı Cindoruk, dün Başbakan Yılmaz'la birlikte Uşak Hava- alam'nın açılış töre- nine katıldı. Partililer tarafından "Başba- kan Cindoruk, De- mokrat Cindoruk" sloganlanyia karşıla- nan Cindoruk. gaze- tecilerin Yılmaz^ Baykal görüşmesiy- le ilgili sorulannıya- nıtladı. Partisininge- çen hafta yapılan grup toplantısında Yılmaz ile Baykal arasında kamuoyuna açıklanmayan gizli bir anlaşma da oldu- ğunu ileri süren Cindoruk. ortada bir bunalım bulunmadığını. ancak bazı itirazlannın aöz konusu olduğunu söyledi. Hükümet protokolüne ay- kın bir yükümlülük ıçıne girmek is- temediklerinı anlatan Cindoruk, şöyle konuştu: "Bizim de görüşülmesini istediği- miz yasalarvar. Siyasi ahlak>asası ve yurtdışındaki vatandaşların oy kuk- lanmasına ilişkin vasatar gibi. Bun- lan yazılı bir mutabakat halinde ken- disine vereceğiz. Gerekirse bir araya igeliri/. Bizim anianıadığımız başhia- kanın niye isdfa edeceği. Bunu şarta bağlamakdoğru mu? Bunlan konu- şacağız." Meclis'in yenilenmesinin gerek- mesi durumunda bunun bütçeden sonra aralıkta gündeme getırilmesi- ni isteyen Cindoruk, "Eğer uyanla- nmız dikkate aunmazsa hükümeti desteklemeyedevam ederiz,ama ba- kanları çekeriz. Bizimle müzakere edilmeden ortaya konan anlaşmala- ra uymak zorunda değiliz. Biz hükü- met protokolüne bağlı kalmak istiyo- ruz" dedi. Yılmaz, muhalefete sürpriz' hazırladığını açıkladı 'Bazıları hüsrana uğrayacak 5 EMİNE KAPLAN UŞAK - Başbakan Mesut Yılmaz, ülke- de siyasi istikran sağlamak amacıyla kuru- tan 55. hükümetin tek partili hükümetlere göre büyük başaniar elde ettiğini savuna- rak "Bu hükümet, Türkiye tarihinin en uyumlu hükümctidir.Önümüzdeki günler- de yaşanacak bazı si\asi gelişmeler, bazda- nnı hüsrana uğratacak, \atandaşlara ise buzur kapısını açaçak" dedi. Yılmaz. dün DTP Genel Başkanı Hüsa- mettin Cindorukve bazı bakanlarla birlik- te Uşak Havaalanının açılışını yaptı. Yıl- maz, ulaşımın bir yörenin kültürel ve sos- yal gelişimi için en önemli ahyapı yatınmı olduğunu vurgulayarak hedeflerinin her il- de havaalanı yapılması olduğunu söyledi. Ülke genelinde havaalanı yapımı ve ula- şımla ilgili projeler konusunda aynntıh bil- gi veren Yılmaz, yabancı havayolu şirket- lerinin ortaklıklanyladüzenli seferyapacak ayn bir şirketin oluşturulacağmı belirtti. Yılmaz büyük kentlerde de mevcut ha- vaalanlannın yam sıra uluslararası hava- alanı yapımına ağırlık verileceğini bildir- di. Uşak'a fen-edebiyat fakültesinin kurul- masından sonra "1 Eytül Uşak Üniversite- si" sözü veren Y'ılmaz, kentin bavul ticare- tinden olumsuz etkilenen sanayisinin geliş- mesi için de gerekli önlemlerin alıncağını belirtti.... $F1%NOKTASI IORAL ÇALIŞLAR Bo'ra Gözen 1973 yılı 21 Şubat'ında Filistin'de Israil gizli örgütü MOSSAD ajanları tarafından 7 arkadaşıyla bir- likte öldürüldü. Onun küçücük kızının yaşı şimdi otuzlara değdi. Bora'nın, Kerim Öz- türk'ün, Cafer Topçu'nun. Gürol llban'ın, Ahmet Özde- mir'in, Yücel Özbek'in, Ali Kiraz'ın, Şükrü Öktü'nün ölümünün üzerinden 25 yıl geçti. Tam çeyrek asır. "Babalar Günü"r\öe onları düşündüm. Elimde Bora'nın annesi Fahriye Gözen'in şiir kitabı: "Bora için Şiirler." Ko- raYayınları'ndan. Fahriye tey- ze, birdevrimcinin annesi, oğ- lunu Filistin'de yitirmiş bir Tür- kiyeli. "BabalarGünü"nde on- lar yok. 25 yıldır yoklar. Deniz Gezmiş yok, Sinan Cemgil yok, ibrahim Kaypakkaya yok, Mahir Çayan yok. Bora, mücadele arkadaşım- dı, genç yaşlarımızda birçok ideali birlikte paylaşmıştık. O- nun sakin ve kararlı tutumu, her zaman çevresinde saygı uyandırırdı. O dönemin etkili 'Babalar Günü'nde Çocuklar yayın organlanndan "Türk So- lu" dergisininyazı işleri müdü- rüydü. TİP yönetimine muha- lefet eden Milli Demokratik Devrim stratejisini savunan "Türk Solu", çevresinde de- neyimli TKP'lilerin, gençlerin yer aldığı bir militan düşünce dergisiydi. O günün sıcak koşullarında, sosyalistler içinde farklı eği- limler ve tartışmalar sürüyor- du. Bora, topariayıcı kişiliğiy- le düşünce aynlıklannın bir bö- lünmeye dönüşmemesi için büyük gayretler harcadı. So- nunda, bilinen ayrılıklar ortaya çıkınca, benim de içinde bu- lunduğum "Aydınlıkçılar"\a birlikte hareket etti. 12 Mart 1971 askeri darbesi gerçek- leştiğinde, o da hepimiz gibi aranıyordu. Doğu ve Güney- doğu bölgesine, ben Gazian- tep'te yakalandıktan sonra gitti. Daha sonra ise Filistin'e. Cezaevindeyken 8 arkadaşı- mızın ölüm haberini almıştık. O dönemde, Deniz Gezmiş ve iki arkadaşmı astılar. İbra- him Kaypakkaya, Cihan Alp- tekin Mahir Çayan gibi bir- çok genç arkadaşımız öldü- rüldü. Ölümler onlarla bitme- di. Türkiye'nin son 30 yılı bin- lerce gencin yaşamını yitirdiği bir kan gölüne döndü. Birçok devrimci genç, ülkücülerin, polislerin kurşunuyla, işkence merkezlerinde, darağaçların- da can verdiler. Türkiye bir genç ölümler ülkesi haline gel- di. Bugün, "Babalar Günü." Babasını bircezaevi görüşün- de tanıyan Uğur Yağmurde- reli, şimdi 20 yaşında, yine babasını görmek üzere yollar- da. "BabalarGünü"nüe Çan- kın Cezaevi'nde yatan babası EşberYağmurdereli ye ulaş- mak amacıyla bisikletle yola çıkıyor. Uğur, kocaman birde- likanlı oldu, ama kaderi değiş- medi. Babası, eğer Meclis'in gündeminde olan Türk Ceza Yasası'na ilişkin değişiklik ya- salaşmazsa tam 22.5 yıl hapis yatacak. Eşber 75 yaşına ge- lecek, Uğur ise 40'ını aşacak. Alın size bir "Babalar Günü" hediyesi. TV ekranlannda hemen her gün Güneydoğu'da yaşamını yitiren askerlerin cenazelerini izliyoruz. Henüz yeni doğmuş bebekleriyle gencecik anne- ler, gözleri yaşlı, ölülerine ağ- lıyorlar. 15 yıldır binlerce baba, Güneydoğu'da yaşamını yitir- di. O yıllarda doğan birçok ço- cuk, şimdi ilk gençliklerini ya- şıyorlar, babasız. Onlar da "Babalar Günü"nü kutlamak istemezler miydi? Batman'da öldürülen DEP Milletvekili Mehmet Sincar'ın da çocuk- ları "Babalar Günü "ndeekran başında olacaklar. Katilleri ise nerede, henüz belli değil. Ha- san Ocak'ın babası da oğlu- nun gelip elini öpmesini ne ka- dar çok isterdi. "Babalar Günü "nde yalnız- ca bu türden babalar kutlama yapmıyorlar. Susurluk Çete- si'nin babaları', anlışanlısün- net düğünleri, nikâh törenle- riyle medyada arzı endam edi- yorlar. Onlar için her gün Ba- balar Günü. Kana bulanmış paraların eşliğinde güç göste- risi peşinde koşmayı, hepimi- zin gözüne baka baka sürdü- rüyorlar. Gazeteci Abdi İpekçi'nin, Çetin Emeç'in, Izzet Ke- zer'in, Turan Dursun'un. Mu- saAnter'in çocukları da "Ba- balar Günü"nü kutlamak is- terlerdi. Eğer, onları birileri öl- dürtmeseydi, en azından ka- tillerini devlet ortaya çıkarmak zahmetine katlansaydı, bugü- nün onlar için bir antamı ola- bilirdi. "Babalar Günü", babaları- nın katili bulunamamış, binler- ce gencin, çocuğun yaşadığı bir ülkede acaba nasıl kutla- nabilir? Çocukların babasız büyümediği, banş içinde. öz- gürlük içinde, kardeşlik içinde "Babalar Günü" kutlamak di- leğiyle. 'Ozelleştirmeye karşı sol ittifak' fstanbul Haber Servi- si-tşçi Partısi (İP) lideri Doğu Perinçek. ordunun ırticaya ve ırkçılığa kar- şı cephe almasından bu yana güç dengesinin Cumhuriyet Devri- mi'nden yana döndüğü- nü ancak ekonomıde ini- siyatifin hâlâ Cumhuri- yet yıkıcılarının elinde olduğunu savundu. Dışa bağımlı ckonomı yapısı- na enerji alanındaki özelleştirmeleri örnek gösteren Perinçek. Tür- kiye'nin ulusal çıkarları gözeten bir ekonomi sis- temine ancak "sol ittifak- la 1 " geçebileceğini sa- vundu. IP İstanbul ll Örgü- tü'nün düzenlediği iki günlük "Enerji forumu" dün başladı. Türkiye Ga- zeteciler Cemiyeti'nde (TGC) gerçekleştirilen forumun açış konuşma- sını tP liden Doğu Perin- çek yaptı. Perinçek, Türkiye'nin enerji santrallarına. pet- rol ofislerine. PTT'sıne. tekellerine. madenleri- ne. tersanelerine ginldı- ğini \ urgulayarak. Sevr'in ekonomik mad- delerinın 78 yıl sonra ye- niden gündeme geldiğı- nı kaydettı. Liberalleşme ve ırticanın bir paket program olarak Türkı- ye'ye sunulduğunu ifa- de eden Perinçek. libe- ralleşme atağının lider- lerinin aynı zamanda çe- şitli tarikatlara üye olma- lannın rastlantı olmadı- ğını söyledi. Perinçek. "Bu koşullarda Cumhu- riyet'in KİT'lerini. sen- dikalannı savunmak la- ikiiğin ta kendisidir" dı- ve konuştu. REFAHYOL iktidan- nın yıkılması mücadele- sinden beri emekçi hare- keti ile ordu arasmdaki dayanışmanın geliştığini öne süren Perinçek. Cumhuriyet Devrimi kuvvetlerınin bugünkü temel görevinin iktidar olmak olduğunu söyle- di. Perinçek şö\ le de\ anı etti: "Somutlayacak olur- sak DSP, CHP ve İP'in gerçekleştirecegı bir Sol Cüçbirliği ilk seçimde ik- tidar olur. Sol iktidar ise Türkiye'nin en önemli ihtiyacıdır. Nitekim Mer- sin'de. Adana'da. Bur- sa'da ve Zonguldak'ta CHP, İP örgütleriyle Türk- İş, DİSK, nıimar, mühendis, tabip odalan, barolar, Atatürkçü der- neklerin katıldığı 'Ulusal Güçler Meclislen" ku- rulmuşrur. Programımız Altı Ok, hedefımiz ise Cumhuriyet Devrimi hükümetidir." Eski Elektrik Mühen- disleri Odası Başkanı ve Avrupa Enerji Birliği Türkiye Temsilcisi Ünal Erdoğan ise açış tebli- ğinde enerji üretiminin ucuz. güvenilir, gelece- ği düşünen ve milli; enerji tüketiminin de çı- karcı değil akılcı oiması- nın gerektiğini söyledi. Tebliğinde çarpıcı ra- kamlar vererek Türki- ye'nin enerji seçimlerin- de büyük hatalaryaptığı- nı anlatan Erdoğan, Tür- kiye'nın yakında "ka- ranlıkta kalacağT senar- yolannın ise kandırma- cadan başka bir şey ol- madığının altını çizdi. Ekonomist Arslan Ba- ser Kafaoğlu 'nun yönet- tiğı "Enerjideplanlama, özelleştinne ve bağunsız- lık" oturumunda DPT Uzmanı İcen Börtücene, Avukat Gökhan Cando- ğan, İlter Erruğrul ve IP Genel Başkan Yardımcı- sı Hasan Yalçın birer ko- nuşma yaptı. Prof. Dr. Eren O- may'ın yönettiği ikinci oturumda ise Prof. Dr. Gediz Akdeniz, Em. Dz. Bnb ErolBilbüik. Elekt- rik Mühendisi Erol Ce- lepsoy. Enerji Yapı-Yol Sen İstanbul Şube Baş- kanı Erhan Karaçav teb- liğlerini sundular. Forumun bugünkü oturumlannda "Nükleer enerji ve alternarif ener- ji kaynaklan", "Gelecek için enerji kaynaklan ve planlan" konulan tartı- şılacak. Lionslardan armağan Fatih Kıztaşı Lions Kulübü, Tu/Ja'da yapımı tamamlanan ve eğitime açılan Battal Be> İşitme Engelliler Okulu'na bir faks cihazı armağan etti. Armağan edilen faks cihazı ile hi/met halkasını genişleten kulüp üyeîeri, toplum varanna vapılan bu hizmederle laik Türkije Cumhuriyeti'nin her zaman destekçisi olmaktan gurur duvduklannı belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog