Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

21 HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çıkar çatışmalannı ortaya çıkarmak için yetkililerin duyarsız kaldıkları belirtildi Türldye rasüanblara emanetİstanbul Haber Servisi - Tür- kıye'deki çeteleri, skandallan ve "rezalet" olarak tanımlanan olaylann hemen hepsini tesa- düfler ortaya çıkardı. Susur- luk'u bir "kamyon". Emlak- bank soygununu bir tetikçinin "kurşunu", ISKlyi "kadınkıs- kançüğı'', Meclis soygununu ise "•siyasi rekabet" günyüzüne çı- kardı. Geçen hafta, sanatçı Mu- azzezErsoy'ungeri çevirdıği bir şişe şampanya ise ağır cezalı mahkûmlann "liiks otel ve ev- lerde cezalarını çektiklerini" belgeledi. Çıkar çatışmaları ve rastlantısal olaylar sonucu orta- ya çıkan skandallann bazı du- yarlı görev liler ve yurttaşlarca önceden yetkililere bildirildiği, ancak bir ışlem yapılmadığı da belirlendi. Kamuoyu gündemi- • Çıkar çatışmalan ve rastlantısal olaylar sonucu ortaya çıkan skandallann bazı duyarlı görevliler ve yurttaşlarca önceden yetkililere bildirildiği, ancak bir işlem yapılmadığı belirlendi. Kamuoyımun gündemine yerleşen skandallann siyasi ve idari sorumlulan ise şimdilik 'belirsiz'. ne yerleşen skandalların siyasi ve idari sorumlulan ise "beür- siz." Çeteyi kamyon yakaladı Türkiye'de 3 bin civanndaki faili meçhul cinayetin devlet bağlantılı bir çete tarafından iş- lendiği yönünde çok ciddi bul- gular olmasına. bu bulgulann TBMM Araştırma Komisyo- nu'nca da dile getirilmesine kar- şın hükümetler sessız kaldı. Su- surluk kazasından l ay önce İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, katliam sanığı Abdullah Çat- lı'nın Mehmet Özbay sahte kimliğiyle bazı devlet görevlile- riyle birlikte çete faaliyeti için- de bulunduğunu açıkladı. An- cak ışbaşındaki REFAHYOL hükümeti, bu bilgiyi değerlen- dirmedi. Çeteyi, 3 Kasım 1996 günü katliam sanığı Çatlı, polis mü- dürü Hüseyin Kocadağ ve DYP Mılletvekıli SedatBucakı taşı- yan Mercedes marka otomobi- le çarpan kamyon açığa çıkardı. . Türkiye'de, kamu bankalan hemen her siyasi parti \e sivil toplum kuruluşlan tarafından iktidar partisinin "arpalığı'* ola- rak tanımlandı. Baştakatledilen yazanmız UğurMumcu olmak üzere bırçok araştırmacı. kamu bankalarından hortumlanan kredileri defalarca belgeledi. Ağustos 1996 "da eski Emlak- bank Genel Müdürü Engin Ci- van. Davut Yıldız adlı eski bir ülkücü tetıkçı tarafından baca- gından vuruldu. Saldırının ar- dında, Alaattin Çakıcı ve Özal ailesinin de adının karıştığı 5 milyon dolarlık rüşvet skanda- h'nın olduğu belirlendi. Olayın kahramanlannın anlatımların- dan TurgutÖzalın başbakanlı- ğı döneminde aldıgı kamu iha- leleriyle yükselen Selim Edes'ın Özal"ın prenslerinden Engin Ci- van'a verdiği, ancak karşılığını alamadığı 5 milyon dolarlık riiş- veti geri almak için mafyaya başvurduğu anlaşıldı. İSkİ- loskanç eş İSK.1 skandalı kıskançlık kri- zine giren Nurdan Erbuğ'un eşi Hemşireler diploma aldı İstanbul Haber Ser- visi- KLızılay Özel Hem- şirelik Lısesi'nin 1998 yılı mezunlannın dip- loma törenı dün ger- çekleştirildi. Lise Mü- dürü Pervin Karahan, Avrupa standartlannda profesyonel bir hemşi- relik eğitiminin Türki- ye'de öncülüğünü ya- pan K.ızılay'ın, ilk kez Özel Dal Sertifikalı Hemşirelik Lisans Egi- timi için çalışmalannı sürdürdüğünü ifade et- ti. Türkıye Kızılay Der- negi Genel Başkanı Dr. Kemal Demir de Kızı- lay hemşirelerinın, in- san acısıyla yogrularak yetişen ıstırap arkadaş- lan oldugunu söyledi. Yeni mezunlann Atatürk'e olan saygıla- rını hıçbir zaman yitir- memeleri ve bunu kıya- fetlerinde de gösterme- leri gerektigini söyle- yen Fatih Kaymakamı Yaşar Yaycı, alkışlarla karşılanan konuşma- sında "Bu altın tacı hiç- bir seye değişmeyin'* dedi. Konuşmalann ar- dından bu yıl liseyi bi- tiren 44 mezuna diplo- malan dagıtıldı ve bay- rak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Sınıf birincisi, ikin- cisi ve üçüncüsüne ar- maganlar verildi. Me- zunlartopluca hemşire- lik andı içtikten sonra tören. okulun folklor grubunun halk dansla- n gösterisiyle sona er- di. Tecavüze karşı eylem Kadınlara teca\ üze karşı Tünel'de protesto e\ lemi > apmak isteyen bir grup kadın, polis tarafından engeilendi. Tünel'de saat 12.30 sıralann- da toplanarak gözalbnda tecavüz olavlannı kınamak isteyen kadınlar, polisin sert uvansıvla karşılaşü. Çeşitli ka- dın kuruluşlanna üye kadınlar, kendüerine müdahalenin yasadışı olacağını belirttiler. Kadınlar, polis yetkilileri- nin dağıtmaya kararlı mrumu karsısında Galatasaray Postanesine kadar sessizce y iiriidüler. Postane önünde oku- nan basın açıklamasında, Batman'da R.D'ye tecavüz etmekten sanık köy korucularının delil yetersizliğinden be- raat etmesi kınandı. Açıklamada kamuoyu, tecav üz mağduru kadınlarla dayaıuşmaya çağnurken "Açığa çıkma- sının, teşhirinin ve suçluların cezalandınlmasınm bugünkü hukuk sistemiyle son derece zor olan cinsel şiddet sal- dınlanna maruz kalan kadınlan \alnı/ bırakmavalım" denildi. (Fotoğraf: H ATİCE TUNCER) Ergun Göknel'i ihbar etmesiy- legündeme geldi. Nurdan Erbuğ. ellisindeki Er- gun Göknel'in. 27 yaşındaki ba- sın danışmanıyla ev lenmek için kendisine boşanma karşılıgında 9 milyar lıra verdiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bası- nın da ısrarlı takibi sonucu Tür- kiye'nin en büyük yatınmcı ku- ruluşlanndan biri olan tSKl'nin başındaki Göknel'in görevi sıra- sında büyük bir servete sahip ol- duğu ortaya çıktı. Adalet skandalını şampanya açığa çıkardı Sanatçı Muazzez Ersoy. kal- makta olduğu Edirne Kervansa- ray Oteli'nin lobisinde kendisi- ne gönderilen bir şişe şampan- yayı teşekkür ederek geri gön- dermesi yüzünden kurşun yağmuruna tutuldu. Olaydan sonra kaçan saldırganlann kimliği bü- yük bir adalet skandahnı açığa çıkardı. Saldırganlar cinayet su- çundan hükümlü Melih Yıldız ve Süleyman Ay- gün'dü. Cezaevinde olma- sı gereken Aygün ve Yıl- dız'ın günlerini otellerde geçirdikleri ortaya çıktı. Edirne'den sürülen Savcı Ali Sami Arlı'nın bazı mahkûmlann gece barlar- da ve pavyonlarda dolaştı- ğını daha önce rapor etti- gi, ancak bir işlemin ya- pılmadığı Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun açık- lamalanyla kesinlik ka- zandı. SeL, imar skandaünı ortaya çıkardı Batı Karadeniz bölge- sindeki sel felaketinin ya- şanmasınm ardından Men- gen. Devrek ve Yenice ır- maklannın yatağma "ruh- satü" binalar yapıldığı be- lirlendi. Nişasta fabrikası çevreyi zehirleyecek* Gaziantepli 3 çocuğa verilen hapsin adil olmadığı belirtildi Baklava cezasma isyan iznik GÖIÜ'HÜ GAZtANTEP(AA)-Ga- ziantep Barosu Başkanı Ba- haettin Bozgeyik, kapısını kırarak girdikleri baklavacı- dan, antepfıstığı ve baklava çaldıklan için 3'ü 6'şar yıl, birisi 9 yıl hapis cezasına çarptınlan çocuklara ven- len cezanın kanunen doğru. ancak adaletli olmadığını savundu. Bozgeyik. mah- kemelerin verdikleri karar- lann. hem kanuna uygun hem de adaletli olması ge- rektigini söyledi. Suça konu baklava ve an- tepfıstığı degerinin, mahke- me tarafından fahış kabul edilerek cezanın arttınlma- sı yoluna gidilmesinin ada- letli olmadığını öne süren Bozgeyik. "Fahiş kavramı- na açıklık getirilmeli. Yargı- ta>. bu konuda > eniden içti- hat beliıiemeli. Suça konu olan eşyanın bedeli ne kadar • Gaziantep Barosu Başkanı Bozgeyik. Gaziantep'te hırsızhk yapan çocuklara verilen 6 ve 9 yıllık hapis cezalannın "adaletli olmadığını" savundu. Bozgeyik, "Buolaydahi. TCY'nin mutlaka gözden geçirilmesi, yargıda, hukukta bir reform yapılması gerektiğini gösteriyor" dedi. olursa fahiş kabul edilecek? mine 4 kişinin katılması ne- Bu çalışma mutlaka yapıl- denıyle hâkimin. cezanın mah"dedi. üst sınınnı uygulamak du- Hâkimlerin, verdikleri rumunda kaldığına işaret kararların Yargıtay süzge- ederek şöyle devam etti: cinden geçeceğini dikkate "Kanunun ilgili maddesi, alarak karar verdiklerini be- hırsızlık evlemine 2 kişiden lirten Bozgeyik, "Bu neden- fazla kişi katıtarsa, bunlann le\'argıtayfahişka\Tamının aralannda "suç işleme ko- kıstasıru yeniden beürteme- nusunda ırade birliği oluşa- li. Aksi takdirde, Gazian- rak suçun işlendiğine" ka- tep'te yaşanan olayda oldu- naatgetiriyor. Bundan dola- ğu gibi pek anlanı ifade et- \ida cezanın üst suunuygu- meven değeıier, fahiş kabul lanıyor. Bu olay kanunen edilerek cezanın artûnlma- doğru olmakla birlikte. ada- sı yoluna gidilir" diye ko- letli ohıp olmadığı tarbşma nuştu. götürür. Bu olay dahi, Türk Bozgeyik. hırsızhk eyle- CezaYasasrnın(TCY) mut- laka gözden geçirilmesi, yar- gıda ve hukuk alanında bir reform >apılmasının gerek- tiğini ifade ediyor." Gaziantep'te. 10 Ağustos 1997 tarihınde. Bay ram Sa- nbaş'ın işlettiği Güllüoğlu Baklavalan işyerine, kapıyı kırarak giren Metin Subaşı. A. İL, A. A. ve L. H. 1 As- liye.Ceza Mahkemesi'nce 9'aryıl hapis cezasına mah- kûm edilmiş, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan 3'ünün cezası daha sonra 6'şar yıla düşürülmüş, tu- tuklu yargılanan çocuklann cezalan, Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nce, yerel mahke- menin karan doğrultusunda onaylanmıştı. Baklavacı Bayram San- baş, mahkeme kararını. "Adalet yerini bulmuş, Al- lah herkese yardım ctsin" diyeyorumlamıştı. için köylüden tepki mitingi LEVENTGENCELLİ tZNİK - İznik Gölü su toplama hav- zasında 194 bin metrekarelik tanm top- rağına yapılacak Nişasta fabrikasma tepkiler büyüyor. Dün Orhangazi, İz- nik ve çevre ilçelerin ziraat odalannın girişimiyle İznik Gölü kıyısında yapı- lan piknıkte söz konusu yatınm ve ya- tuımaizin verenlereleştmldi. Köylüler adına konuşan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Nuri Karaca, "Bizi dinlemez- lerse cesetlerimizi çiğneyerek toprakla- nmıza girerler. Sabnmızm suunna gel- dik" dedi. Çok sayıda sivil toplum örgütünün destek verdiği pikniğe yüzlerce kişi ka- tıldı. Göl kıyısında tepki mitingi devam ederken arazide inşaat firması yetkili- lerinin sınır tespiti anlamına gelen çit- leri monte etmeye başlaması dikkat çekti. Eylemde Bursa Akademik Oda- lar Birliği adına konuşan Makina Mü- hendisleri Odası Başkanı Gürhan Ak- doğan, "Bu fabrikada işlenecek mısır Arjantin'den gekcek ve kimvasal mad- deler kullanılarak üretim yapılacak. Bu üretiminantılmasıçokzor''diyc konuş- tu. Akdoğan, sanayileşmeye karşı ol- madıklanrtı. dayatmaya karşı oldukla- nnı savundu. "Cargil defoF, "Dikkat ölüm var", "Cargüsiz getecek, kaygısız getecek" pankartlan taşıyarak miting alanında toplanan köylüler yöreye ilişkin yaz- dıklan şiirieri okudular. ICaracabey Zi- raat Odası Başkanı Nuri Karaca ise yap- tığı konuşmada, "Şimdidenuyanyoruz. Bizi dinlemezterse cesetlerimizi çiğne- yerek topraklanmtza girerler. Sabnmt- zın sınınna geldik'' diye konuştu. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı pikniğe çok sayıda köy kalkınma kooperatifi yöneticisi de katıldı. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Fazilet'in FaziletiL Refah Partisi'nin kapatılması gerektiğini savundu- ğumuzda, birçok anlı şanlı kalem karşı çıkıyordu: - Sakın ha!.. Türkiye'yi Cezayir'e çevirirsiniz... Aynı savlarla karşıma gelen yabancılara da hep ay- nı şeyi söylüyordum: - Ne Türkiye bir Cezayir'dir, ne de Erbakan bir Hu- meyni'd/r.. Olamazda!.. Türkiye'nin Cezayir'edön- mesi, herşeyden önce Refahlılann ışıne gelmez... Zaman kimin haklı oldugunu gösterdi. • • • Atatürk döneminde de parti kapatıldı. Geçen yıl da parti kapattık. Demokrasilerde parti kapatılır mı? Kapatılır... Önemli olan partinin kapatılması değil- dir, niçin kapatıldığıdır. Eğer demokrasiyi kökleştirmek, yaygınlaştırmak çabasındaki bir partiyi kapatırsanız; bu demokrasi- ye aykırıdır. Eğer demokrasinin olanaklarını kullana- rak demokrasiyi yıkma yolunda olan bir partiyi ka- patırsanız; bu demokrasiye hizmettir. Erbakan'ın RP'sinin kapatılmasını savunurken so- mut iki beklentimiz vardı. Bir... Yerini alacak olan partinin daha ılımlı olması. Sivrilerden ve sivriliklerden daha annmış olması. Da- ha gerçekçi ve demokrasinin gereklerıni daha ıçine sindirmiş olması. İki... Oy tabanının kapatılma olayından olumsuz et- kilenmesi. Birinci beklenti ikincisinden çok daha önemliydi. Çünkü demokrasinin gereklerini yerine getiren bir partinin aldığı oylar. artık demokrasiyi zedeleyecek bir güç oluşturmaktan çıkardı. RP oylan üç kesimden oluşuyor. Ta Milli Njzam Partisi'nden bugüne uzanan "din- ci" oylar... Özal'cı siyasaların altüst ettiği toplumsal dengelerin, yıkılan "sosyal devlet"\n ve yozlaşmanın ürünü olan "tepki" oyları... Son değerlendirmede güçlüye eğilim gösterdıği araştırmalarla kanrtlanan "kararsız" oylar.. Fazilet Partisi, "dinci" oylann tamamını alır. Toplumsal çarpıklıklar giderilmedikçe. "sosyal devlet" yeniden işlerlik kazanmadıkça ve de "so/", düzenin dışladıklarına yeniden sahip çıkamadıkça.. "tepki oylan" da azalmaz. artar. Ama, kapatılmış bir partinin uzantısı olmak "güç- lü" görünümünü zedeler. "Kararsız" oylan olumsuz etkiler. • • • Demokrasimiz açısından asıl önemli olan soru ise açık: Fazilet Partisi, RP olayından gereken dersi aldı mı almadı mı? Geçen hafta iki olay yaşandı. Erbakan'cılarla Tay- yip'çilerarasındaki kavga, tüm çıplaklığıylasuyüzü- ne çıktı. Ve ANAP'lı eski bir bakan, "düşünceleriyle birlikte" Fazilet Partisı'ne girdi. Birinci perde.. Partinin organı Milli Gazete. Tayyip Erdoğan'ın ABD'den icazetli oldugunu ılan etti. Erdoğan'ın Londra'da -Abdullah Gül aracılığı ile- ABD'nin eski Ankara Büyükelçisı Abramovitz ile görüştükten son- ra piyasaya çıktığını ileri sürdü. Ikinci perde... Tayyip Erdoğan, partisinin gazetesini "yalancılık- la"suçladı. Üçüncü perde... CIA'nın da eski patronlanndan olan Abramovitz'in, görüşme sonrasındaki değerlendirmesı aktarıldı: "- Eğer Tayyip Erdoğan genel başkan olursa RP iktidar olabilir." Ve Milli Gazete gözdağı verdi: "Avuçlanm yaladıiarkaşarlanmış sahtekârlar... Ho- casına ters düşenin akıbeti işte budur." Vedeson perde.. ANAP'ın eski bakanlanndan Cemil Çiçek. Fazi- let Partisi'ne girerken yeni partisinin Genel Başkanı Recai Kutan'a şöyle diyordu: - Eskiyi tekrarlayan değil, eskiye sadece ders al- mak için bakan bir parti olacaksanız FP'ye katıla- yım.." Daha sonra da izlenimlerini Taha Akyol'a şu söz- cüklerle aktarıyordu: - Liberalizm, pragmatizm. Ideoloji yerine projeci bir yaklaşım. Batılı demokrasiyi bütün değerleriyle benimsemek... Parti yönetımi de bu göfüşte. Ta- banda bu yönde kuvvetli eğilimler var." • • • Yani? Fazilet Partisi, Refah Partisi'nin kopyası olmaktan her geçen gün biraz daha uzaklaşıyor... Batılı "Hıris- tiyan Demokrat" partilerin, bir islam ülkesindeki ben- zeri olmaya çalışan, bir parti var artık karşımızda.. Eğer RP kapatılmasaydı, Fazilet'in "fazilet"i (erde- mi) ortaya çıkar mıydı? "D/nc/"ler doğru yola gıriyorlar.. Darısı "Kürt- çü"lere! Yeni yasal değisikligin intihar olacağı belirtildi 'Orman kurultayına sivil örgütler de çağnlmalıydı' İstanbul Haber Servisi - Orman köyü v e köylülerinin sorunlannın tartışılması ama- cıyla Ankara'da vanndan itibaren iki gün- lük "Orman köylüleri kuruJtayı" gerçek- leştirilecek. Ormancılıkla ilgili kimi sivil toplum örgütleri ise kurultayın dışında bı- rakılmalannı eleştirerek ormancılrgm iyi- leştirilmesi için özellikle anayasal birta- kım degişikliklerin yapılması gündeme ge- tirilmediği sürece kurultayın "popülistbir toplantı" olmaktan öteye gitmeyeceğini savundular. TMMOB Orman Mühendisleri Odası, OR-KOOP Merkez Birliği, Orman Tekni- kerleri Derneği, Türkiye Ormancılar Der- neği. Emekli Ormancılar Derneği, Orkam- Sen, önceki gün ortaklaşa bir yazılı açık- lama yaparak kurultayın bir değerlendir- mesini yaptı. Kurultay karannın çok aceleye getiril- diğinin vurgulandığı açıklamada. kurulta- ya ormancı örgütlerin yanı sıra üniversite- lerin ve diğer gönüllü kuruluşlann davet edilmemesi de eleştırıldı. Açıklamada, "Halbuki ormancı örgütler olarak kurul- ta>" sürecine, gerek delege ve gerekse oluş- turulacak komisyonlara katümayi ve or- man köylülerimizin sorunlannın çözümü- ne katkıda bulunabileceğimizi umuyor- duk" denildi. Aynca bu kurultayda yeni yağmalara ne- den olabileceği kuşkusunu taşıyan kimi yasal degişikliklerin de köylülerin onayı- na sunulacağı yolunda duyumlar alındığı ifade edilen açıklamaya şöyle devam edil- di: "Bu yasal değişiklikler ormanlanmızın. tabiat ve kültür varlıklanmızın yok olma- sına neden olacak hükümler içermesinin yanı sıra orman köylüsünün örgütlenebil- diği tek demokratik kuruluş olan orman köyü kalkmdırma kooperatiflerini de dev- re dışı bırakacaktır." Açıklamada. kurultayda alınması iste- nen kararlar ise şöyle sıralandı: "Anavasamızın 170. maddesi ve orman köylülerinin kalkındırümalanna \önelik 2924 savilı >asa>ı değiştiren 4127 savılı ya- sa; Ormancılık Şûrasf nda orman köylüle- ri ile ilgili alınan kararlann u\ gulanması ve ORKOY Fonu'nun güçlendirilmesi; Or- man Köy İşleri Genel Müdürlüğü tarafın- dan yürütülen çalışmalann etkin hale geti- rilmesi; 6831 savılı vasanın orman köylüle- rine ve köy kalkınma kooperatiflerine sağ- ladığı hakiann geliştirilmesi: orman ve çev- renin korunması konusunda da orman köylülerine verilecek yükümlülükler tartı- şılmalı ve gerçek çözümler üretilnıelidir." Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunlan Araştırma Derneği Başkanı Doç. Dr. Yü- cel Çağlar da Orman Bakanlığı'nın 6831 sayılı Orman Kanunu ile 2873 sayılı Mil- li Parklar Kanunu'nda yapmaya hazırlan- dığı degişikliklerin bir "intihar" oldugu- nu söyledi. SEKSEN YILDIR AYNI KOZ: ABD'NİN KÜRT KARTI MEDYADA ŞİDDET TARTIŞMASI BÜROKRATLARIN KARNE SAVAŞI TÜRKİYE FÜZE KISKACINDA İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR İÇİN BAĞIMSIZ ULUSLARARAS1 MAHKEME KURULUYOR Nokta Dergîsî, internet Web Adresiıhtıp: »»« mduk\t.nım m4,ia Nokta Dergisi, E-Mail Adresi: nokid(rnm-dv,ıtt\iAtını İstinye'den En Taze Maberler Borsaa'da B UFTMM BUMMIİHMİSİ orsacı B HAFTALIK EKONOMİ DERGİSt orsacı HANGİ ŞİRKET NE KADAR BEDELŞİZ VEREBİLİR BORSA ŞİRKETLERİNİN RİSK ANALİZLERİ TOPRAKBANK VE İDAŞ HALKA AÇILDI , OTOUR, MAKMARIS MARTI DURAN OFSO EUAÜtASI Y»PI, PETK1M ASEl- SAN SEKERBANK TANSAS İHLAS HOLDING MEGES BOYA "BORSADAKİ REHBERİNİZ" p l |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog