Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtbaz Sahibi: Berin Nadi Genel \ a\ın >, onetmenı Orhan Erınç • Genel >.d\ın K.oordmatoru HıkmetÇe- tıakava • Yazıı^len Muduru Ibrahım V ıldız 9 Sorumlu Mudur Fıkret Ilkı/ # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel > onetmen Fıkret Eser Dii Hatxrier Şınası Danışoglu 0 ktıhbarat Cengız V ıldırım 0 Fkonumı Mehmet Saraç 0 Kultur Handan Şenkoken 0 Spor Vhdülkadır > ucelntan 0 Makaleler Samı Karaoren 0 Duzeltme Abdullah \azKi0Fotosrat Erdogan Koseoglu 0Bilgı-Belge Edıb* Bugra 0 v, urt Haberlen Mehmel Faraç V/ayın Kurulu tlhan Selçuk (Ba>kan) Orhan Erınç Okta\ Kurtboke Hıkmel Çetınkava. Şukran Soner Ergun Balcı. tbrahım V ıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balbaı. Hakan Kara AnkaraTemsilciM Mustafa Balba> ^taturk BuhanNo 125 kat 4 BakanJıklar-AnkaraTel 4195020( 7 har) Faki 419M)2" • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıva BK H î 2 S 2 ITel 4411220 Faks 44191 \i0 \dana Temsılcısı Çrtin V îğenoğlu, inonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 36' 12 li Muduru Csıun \kmen • Koordmaıor Khmel korulun # Muhasebe Büleıtt >. ener«Idare Hüse>ın Gürer • l,letme Önder Çdık • Bılgı Işlem >aıl Inal • Bılgısavar Sıstem Vfünne» Çıler#SaDs Faalet Kuz» MEDV. \ C • "lonuim (Curuiu Başkanı Oenel Müdur Gulbln Erduran • koordınator Reha Işıtman # Gene! Mudur V ardımcısı SevdaÇoban Tel M4 (T *J - Faks M38463 Va\ımla\an \e Bı&an Vem Gun Haber Ajansı Ba5 n \e Va\ıncılık A !> Turk.o>.aeı C jd j« 41 Cd&»toglu « 3 > t l»t PK 246 l^tanbul Tei (0 212( ^ 12 0-> |2O hatl Fak* (0 2121 21 HAZİRAN 1998 Imsak 3 22 Guneş 5 25 Oğle 13 13 Ikındı 17 11 Akşam2047 Yatsı 22 40 www cumhurıvet com tr Hareketsiz iş yaşamı ve bilinçsiz beslenme insan sağlığını olumsuz etkiliyor Oturup (Iıımuu eanlan biraz• Uzmanlar, özellıke hareketsiz ışlerde çalışanlann, yoğun ış yukü altında sağlığını kaybetmemesı ıçın egzersız yapmalannı onenyor Iş \enmının gün ıçınde en çok düştüğü 15 00-16.00 saatlen egzersız ıçın ıdeal saatler olarak kabul edılıyor IstanbuJHaberSenıa-Insan be- iankonik gıbi psişik hastalıklara denının ış vaşamının guçluklen. gergınlıklenvle çok hızlı yıpran- dığı gunumuzde, başta ışadamla- n olmak uzere hareketsiz meslek- lerde çalışanlar. yaşam bovu spor yapmamalan ve bılınçlı beslen- nıeve ozen gostermemelen nede- nı\ !e onemlı sağlık problemleny- le karşılaşıyor Uzmanlar. hareketsiz bır yaşa- mı ınsan omrunu azaltan en buyuk nedenierarasındagöstenyor Ha- reketsiz bıryaşamın sağlığı olum- suz etkıledığıne dıkkat çeken Cer- rahpaşa Tıp Fakuitesı Fızyolojı Bolumu'nden Uzman Dr Gök- han Metin. "HareketsizJik. eklem sisteminin dejenerasvonu. kalp- danıar rahasıztıklan ile manik mc- yolaçar'dıvor Gunluk ış aktıvı- tesı sırasında kas-eklem sı>,temı- nı çalıştıracak v ucudu esneten ha- reketlenn vapılmasını ısteyen Me- tın. bunun dışında da gunde en az 45 dakıka spor >apılması gerek- tığını \urguluyor Dr Metına>n- ca "Spora başlamak isteyenler konusunda ıhtisaslaşmış hekime müracaat etmeli. Çunku kişinin eklem-adale. kalp-damar prob- iemlerinin oiup olmadığı araşttni- malıdır" u\ansında bulunuyor Trans-Med Obesıte uzmanı Dr Haluk Saçaklı da genç v aşlarda kazanılan ^ağlıklı beslenme \ e eg- zersız vapma alışkanlığının surdu- rulmesı durumunda 80'lı yaşlar- da bıle saâlıklı ve uretken oluna- bıldığını belırtıvor Dr Haluk Sa çaklı şoyiede\amednor "Yaşam boyu spor insanlara olumsuzlük vtrmez,ancakgereksı/ erkenolum- leri, erken >aşlannıa>ı ve organik çoküntulen onler. \<jin iş stresk- riv le boğuşan işadamlan ıse psiko- lojik rahatsızlıklaria. kalp damar hastalıklan. sinirscl gerginliklcr ve migren gibi sorunlarla karşı karşıva kalabilirler. Vapılan araş- brmalargençlığınden ben duzen- ü egzersız \apmavanlann vapan- lara oranla 2S4 kat daha fazla kalp ve damar hastalıklartna \a- kaJandığını ortava kovuvor." Beslenme>e dikkat Saçaklı. ış venmının gun ıçen- sınde en çok duştuğu 15 00-16 00 saatlennın performans arttmcı ak- tıvıte ve egzersızlerle geçınlme- sının buvuk yaran olduöunu be lırtıyor Insan yaşamında egzersız ka- dar sağlıklı beslenmenm de !>on de- rece onemlı olduğunu v urgulay an Dr Haluk Saçaklı beslenme ko- nusunda dıkkat edılmesı gereken noktalan şovle sıralıyor - Dm muş \ağ bakımından zen- gin besinlerdon uzaklaşınız. Vu- murtanın sansı. ciğer,v ürek, böb- rek. çedar pevnıri, karides. ısta- koz,>ağlı sut ve pe> nir çeşitleri or- nek olarak verilebilir. - Gunluk >ağ alımını azaltıp onun yenne bıleşık karbonhıdrat alımınınarttınlmasıgerekır Mey- ve. sebze. tahıl grubu ve kuru bak- lagıller bıleşık karbonhıdratlann ıvı bırer kavnağıdır - Lıf alımımn arttınlması gere- kir. Mey-ve,sebze, tahıl grubu veku- nı baklagiller bıleşık karbonhıd- ratlann ivi birer kavnağıdır. - Kırmızi et verıne beyazetı \e haftalık et tuketımınızın en azya- nsında balığı tercıh edınız - Kahve tukedmını aıalünu. Ka- feinın verdığı olumsuz etkenlerin oluşmaması için gunluk rüketinıi- nizi 3 fincanla sınırlavınız. - Et venne zaman zaman soya sutunden elde edılmış sov a peynı- nnı de tercıh edebılırsınız - Süt ve yt)ğurtta kesiniüde yağ oranı duşurulmüş divet ürünleri- ni tercih ediniz. lçkı ıçeceksenız tercıhınızı kırmızi şarabayonlendınnız - Ekmek tercihinizi çavdar ek- megine kuilanınız. - Sebzelerden engınar v e man- tann kolesterolu duşurucu ozellı- ğını asla unutmayınız - Bavanlar. menopozagirdikten sonra ostrojen kullanmanız sizi koroner hastalığı tehlıkesıne kar- şı koruyacakür. Bunun vanı sıra sağlam kemiklere sahıp olursu- nuz. Ruhunuz da gençleşir. - Sadece bıtkısel yaglann vedı- vetık margannlenn kullanılması, HDL kolesterol oranınızı duşure- bıhr - Eğer HDL kolesterolunuz du- şukisezevtinyağınıkısıtlamavıniA Artık sıra sızde. Bugun babanıza bır merhaba deyın, onu mutluluktan havalara uçurun TURKCELL jİ Turkıye^n guverulır, Jjder GSM operatoru â ı Motosiklet sürücüleri için 'havayeleği' Otomobillerden sonra. motosiklet surucülerinin gtivenliğini arttırmak için de özel bir sistem geliştirildi. Japonva'da geliştiriJen bu özel 'hava veleği'nin oldukça basit bir dü- zeni var. Yeleğin içine karbonik asit gazı dolu kuçük bir silindir verleştirilmiş. SUindiri motorsiklete bağlayan kabJo koptuğu anda karbonik asit gazı veleğin içine vavılıvor ve şişmesini sağiıvor. Japon Mugendenko şirketi tarafından urefilen yelekler, gelecek ay- dan itibaren 300 dolardan (yaklaşık 80 mirvon lira) pivasaya sürülecek. (Fotoğraf AP) AIDS bize vız gelirKaranlık bır yol Yolun başında bır kadın duruyor Kadının. san, şuh saçlan peruk ln dudaklan kıpkırmızı boyalı Dekoltesı ıyıce açık kırmızi saten bır buluzgrymış Sıyahmı- nı eteğı, sıv n topukJu kırmızi ayakkabılany- la ne ış yaptığı bır anda anlaşılıyor Kadın bıraşağı bıryukan dolaşarak muş- ten beklıyor Bu uzun surmuyor Once Mer- cedes marka sıyah bıraraba duruyor Araba- dakı ıkı erkek kadını yanlanna çağınyorlar kddın arabanın on camına doğru eğılıyor "Baştansöyleyeyim''dıyor "BendeAIDS var. Ona göre karar verin." Ikı erkek yayvan yayvan gülerek. "Bizfc dalga geçme"dıye kadını azarlıyorlar Kadın. -Nedalgastbende AIDSvar" dıye ıkıncı kez ymelıyor Ikı erkek bu kez kahkahalar ata- rak "Anam bu AIDS ne iş vapar" dıye soruyorlar Kadın,' a ÖWüriir"dıyor Ikı erkek '"Yavrum bfcri oMurecekerkekdahaanasın- dan doğmadı" dıyerek, ara- banın kapılannı açıp dışan fırlıyorlar Ortalık kanşıyor Neyse kan çıkmadan çevre- de saklanan telev ızyon ekı- bı ortaya çıkıyor ve adamla- ra olayı açıklıyorlar Bu bır aldatmaca, Turk ınsanının AIDS karşısındakı davranış- lannı olçmek ıçın yapıhyor 0 Mercedes gıttıkten sonra, bu kcz bır Mazda duruyor îçmde tek ktşl var K.adın hemen ılk sozu soyluvor "Bende AIDS var, baştan söylüyorum. Ona gore karannı ver." "Ne zaran var bunun" dıye so- ruyor adam Kadın. "Kötü bir hastalık, benden sana da ge- çer. Ölürsün* dıyor Adam, genış bır kahkaha atıp "Biz zatendlmuşüzyavru" dıyor "AIDS filan bize vız gelir. Sen ge) içeri." Ola> daha fazla uzamadan saklan- mış olan telev ızyon ekıbı bır kez daha or- taya çıkıyor Adam kandınldıgı ıçın ofkelı, kufuru basıp. hızla uzaklaşıyor Bu aldatmaca bır sure da- ha suruyor Yaklaşık yır- Q mıaraba duruyor veıçlenn- C den sadece bırtanesı. kadın "Ben AIDS'livim" dedığınde, teşek- kur edıp uzaklaşıyor Yuzyılımızın vebası AIDS karşısındakı stratejımızı bundan daha guzel anlatan, be- nımbıldıgımbaşkabırolay yok "BirTürk dunvava bedekfir" ozdeyışıne kendımızı o den- lı kaptırmışız kı dunyayı kasıp kavuran bır vırusun bızı de oldurebıleceğıne, aklımız bır türlu yatmıyor Nasıl yatsın kı, bız kolı bası- lı levhası bulunan sularda kulaç atmayı se- venz Bız başkalan hormonlu sebzeyı, mey- veyı yasaklarken armut buyukluğundekı çı- leklen, fazla hormondan tıpkı bır kadın me- mesıne benzeyen domateslen yemekten ozel bır haz alınz Bula^ıcı hastalık lev hasmı go- re gore hastane odalanna, çoluk çocuğu ta- şımak da bize aıt bır özellıktır Eh, butun burrlardan sonra AIDS bize ne- den dokunsun 9 Ustune ustluk bu hastahk ın- sanoğlunun en çok sevdığı şeyden geçıyor Varsın olumumuz AIDS'ın elınden olsun Şımdı nereden çıktı bu AIDS konusu dı- ye sorabılırsmız 9 Bunca onemlı şey varken Izmıt'te ortaya çıkan bır olay, çok can sı- kıcı şeylerçağnştınyor Bır Bodrum tatılın- de. kısacık bır tatıl aşkı yaşayan gencecık bır kadının başına AIDS belası sanlıvermış Oyle boyle değıl Tatıl aşkının otekı kahra- manı genç kadınla alay eder gıbı bır de not bırakmış "AIDS'liler arasına hoş gekün." Genç kadının adı şımdı bır bir gıbı sakla- nıyor Bu gızlılık de bize ozel Çunku key- fımız yenndeyse bize vız gelen AIDS. gun- delık. mazbut yaşamımızda çok korktuğumuz bır şey Bır AIDS hastasına na- sıl davranmak gerektığını, has- talığın nasıl bulaştığını bıle doğ- ru durust bılmıyoruz Bu ne- denden onlan bırer cuzamlı gı- bı tek başlanm yaşama> a mah- kûm edıyo- ruz Bır ruz O suçlu gıbı dışlıyo- Dış he'kı- mı bır arkadaşım anlattı Koskoca hastanede bır _ AIDS hastasınm dışle- r i p nnı tedav ı edecek, tek bır dış hekımı çıkmamış Arka- daşım da kendı ıtırafı, bu tedav ıyı yaprruş ama korkmuş, çunku bu ko- nuda hem deneyımı hem bılgısı ye- tersızmış Hekımlenn bıle tam olarak ne olduğunu bılmedığı bır hastalık, butun ülkelerde oldu- ğugıbı ulkemızdedeyayılıyor Bakmayınsız yokmuş gıbı gözukmesıne Dogru durüst ıs- tatıstık yok da ondan, şımdılık temız gozü- kuyoruz Bılmeyenlerekuçukbırsırvereyım Unıversıte hastanelennın AJDS testı yapan laboratuvarlan, kapasıtelenriın ustûnde do- lu çalışıyor Bınlen bıranonce "förTürkdiüıyavabe- dekfir" ozdeyışınden vazgeçıp bır şey ler baş- latmalı Cumhunyetın 75 yılı ıçın yapılan ve televızyonlarda yayımlanan rekJam kampan- yasının dortte bır parası bu ış ıçın harcansay- dı epey bır yol alınırdı Yeryuzu globalleştı dıyoruz, her şey gıbı globalleşmenm de bır bedelı var Odetırler K e r e n e r K a l p H a s t a l ı ğ ı Koroner Kalp Hasfel/ğı'nda olum nskını duşurduğu tum dunyada olduğu gıbı ulkemızde de onde gelen kanırlanmış kolesterol tedavılen var Bugun, Babalar olum nedenlerınden bırı Bu hastalığın gelışımı, yaşam Gunu Yaşı ve yaşam farzı ıfıbarıyla rısk raşıyan ya tarzına ve bununla ılgılı rısk faktorlerıne sıkıca bağlı da daha once koroner rahafsızlık geçıren babanızı bır Yuksek kolesterol bu rısk 'akforlerınden bırıI Gunumuzde doktora goturerek kolesteroi duzeyını olçturun «fc«nıxın kalbini bır kez dmhm k«zanm«lc i TÜRK KARDIYOLOJİ DERNEĞİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog