Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

HAZİRAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMI / YATIRMCI REHBERI 11 Cumhuriyet Aitmı ç» 16.450 16.400 ^ - ^ 1 6 200 , # ie.25o"u ""i&2 15Mays 22 29 5Kaz 12 TTU 16.700 Û f 30 19 Dolar (serbest pıyasa satış) 262.500 257.000 . ^ 262.750 254,000 15Mayıs 22 29 5Haz. 12 19 M 3 r k (serbest ptyasa satış) 147.300 144 500 145.300 145.700 144İ0O 142.900 ISMayıs 22 29 5Haz. 12 19 79 00 79 «G IBMayıS Gecelik 83 _ mhteterv- 22 29 faizter(%) . 69 k6i ^JZL 67 61 5Haz 12 57 19 Borsanın seyri 15Mayıs 22 29 5Haz. 12 BORSAVERİLERİ Hme Senetlen Pıyasa Degerı (mılyar TL) işlem Hacmı (mılyar TL) tşlem Mıktan (mılyon) Sözteşme Sayısı Fryat Kazanç Oranı Repo Pıyasası şlem Hacmı mılyar II) Tahvıl Pıy Işlecn hacmı (mılyar TL) TescılPty Işlem hacmı(mılyar TL) 1 651 854 Öncekı Hafta 15 626 481 458 182 41943 462 172 18 75 1 697 740 541 469 Geçen Hafta 15 513 185 406 567 41989 497 595 18 60 1799 740 523 806 2 509 830 Değşım 0 74 1124 011 7 86 0 93 5 97 3 26 51 91 BORSADA CEÇEN HAFTA DEĞŞM Hntırf Kıynut Alarko AlarKo SKol Soyasan Tekst Jugun Yayın Juftıerang Jurçetj gurifafcm limentaş :'3vaB<« iıraKağıt MRP MerkoGıda Mıgros M YÎlmaz Yat Mütlu Aku Hergjs HokJ Ne*üoldıng Neî Tunzrrı JvAletl •ın Kır Tumleks YENI Ktyıfeks ş Üçak S K.ŞfiWnık Vakıf GM Y O VakıfYatO Vakko Tekstıl VanEt Vestel Vikjng Kağıt Y KriU KSray Y Kredı Y O Yap<Kre<jıB Yasas YaşâTbank YaîS Yunsâ Işlem mıttarı (000) 11 579 217 Kapanı; Flyatı Hjttalık Yıntf» Yıllık Yujde Yenin düşüşü, perşembe günü de Kıbns'ta gerilimin artması getiriyi düşürdü Borsaya fiize+yen çelmesiTARIKYILMAZ Hafta sonuna doğru K.ıb- ns'ta yaşanan gergınlık va- tınm araçlannı olumsuz et- kıledı AdayaTurkveVunan uçaklarının ınmesiyle bır- lıkte gelen satı^ dalgası ozel- lıkJeborsayavaramadı Haf- ta başında yenin dolar kar- ^îsinda değer ka>betmesıy- le bırlıkte keskın bır duşuş \ apan borsanın toparlanma çabası, KLıbns'a Turk \e Yu- nan uçaklannın ınmesıyle bırlıkte sekteye uğradı Bor- sa bıleşık endeksı bınde 51 oranında değer kaybıyla haf- tayı tamamlarken, altın. fa- ız v e mark en ıv ı getınv ı sağ- ladı Yatınmcılar haftaya. yenin dolar kaybınınde\am ettığı şeklınde gelen haber- lerle tatsız başladı Pazartesı gunu yen dolar karşısında 146duzeyınege- nleyınce dunya borsalann- da duşuşler yaşandı Hafta- ya4028 puandanbaşlayan ls- tanbul Menkul Kıvmetler Borsası, pazartesı sabahı As- ya borsalarındakı duşuşle bırlıkte 4000 puanının altı- na genledı Du^uşe Rusya borsasının da eklenmesıyle daha da artan satışlar en- dekste yuzde 5 81 puanlık bır gev şemeyı de berabenn- de getırdı Dünyada gozler venın hareketlenneçevnlır- ken Japon Merkez Banka- sı'nın bu sorunla tek başına uğraşamayacagını anlama- sı \e dığer merkez bankala- nnı yardıma çağırması >enın toparlanmasına neden oldu Buna bağlı olarak yonunu yukan doğru çevıren 3794 puandan ba^lattığı hareke- tını çarşamba gunune kadar surdurdu Çarşamba gunu endeks 4047 puana kadar yukseldı Sorun atlatıldığı veyukselış ıçın vabancı >a- tınmcının borsa alımlannı bekleyen borsacılar bu defa da çok daha yakındakı bır sorunla karşıla^tı F-16'laradada Yunanıstan'ın Kıbns'a uçak ındırmesının ardından Yatırım araçlarının haftalık getirisi (%) Faızler net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlen, İMKB venlendır Dovız ve altın serbest pıyasa fîyatıdır Turluye'nın perşembe saba- hı adaya 6 adet F-16 ındır- mesı\le tırmanan gergınlık borsanın da 4000 puanın al- tına bır sortı vapmasına ne- den oldu Gergınlığın azal- ması \ e uçaklann adadan çe- kılmesiyle bırlıkte borsa da. haftanın son gunu tepkı alım- lanyla>ukseldı Borsa bıle- şık endeksı haftav 14007 pu- andan tamamlarken hısse se- netlen ortalama bınde 51 oranında değer yıtırdı En- dekslerde en fazla ka\ ıp > uz- de 1 7 ıle sanayı grubu hıs- selennde va^anırken. hız- metlerendeksi bınde 34'luk kuçuk bır yukselı^ >aptı \en \e Kıbns'takı gelı>- meler dığer yatınm aracla- nnın da getınlennı olumsuz etkıledı Pazartesı gununun ardından mudahalelerle de- ğen duşurulmeye çalışılan doların yurtıçınde de getın- sı dış dumadakı gelışmele- re paralel olarak duştu Do- lar 262 500 lıradan ba^ladı- ğı hafta> a 264 bın lıraya yuk- selmesine karşın mudahale- lerle genleyerek 262 750 lı- raya duijtu Duşuşle bırlıkte dolann getınsı bınde 10"da kahrken mark. yuzde 1 10 pnm yaptı Kamu harcamalannın kısılması, personel ödeneklerine ve yatınmlara yansıtılacak 99 bütçesini IMF belirleyecek BANL SALMAN ANKARA-Turkıye'nın, dış borç kavnaklannın açılmasi ıçın Llusla- rarasi Para Fonu'yla (IVIF) ımzala- mavahazırlandığı "StaffMoıütoring Progranıme'" adlı ızleme anlaşmasın- da. kamu harcamalannın duşurul- mesı hedefıyle, >ıne ıstıkrann fatu- rasının çalışanlara \e yatınm ode- neklenne kesıleceğı ortaya konuldu Programla, yuzde 40'ıni borç faız odemelennın oluşturduğu 1998 >ıh butçesınde.yuzde 23 6'yaduşurulen personel odeneklen ıle yuzde 6 8"e kadar ındırılen yatınm payı gelecek yıl daha da genletılebılecek Hafta başında Turkı>e"ye gelen IMF heyetı. > aklaşık 6 a> ı kâlan 1998 \ihnm\anisira 1999'aılışkınprog- ram hedeflen uzerınde çalışmalar gerçekleştın>or IMF'vle ızleme programının te- melını, se^ım nedenıyle uygulama olanağı kalmadığı sa\unulan 3 >ıl- lık orta enmlı ıstıkrar programının oluşturacağı belırtılnor Ancak IMF'j le ımzalanacak anlaşmanın 18 aylık bır surevı kapsaması nedenıy- le programın sıkılaştınlması bekle- nıvor TBMM Genel Kurul gunde- mındekı emeklılık \a^ını 50-55 on- goren tasanya onay vermeven. Ça- lışma ve Sosyal Güvenlık Bakanı Nami Çağan ıle Devlet Bakanı Işın Çelebi ara^ındakı "2000>ılındaniti- baren yeni işe gireceklcrde emeklilik >aşının 56-60'açıkanlması" uzlaşma- sını da \etersız bulan IMF sosyal guvenlık başta olmak uzere reform- lann da gerçekleştırılmesını temel alıyor AncaklMF'nınemeklılık>a- şı ve prım odeme gun -.avılarının vukseltılmesı ıstemıne Çalışma ve Sosval Güvenlık Bakanlığı "topluın- da dengelerin ah-üst olacağma" dık- kat çekerek karşı çıkıvor Hazıne Musteşarı ^ener Dinç- men'ın "IMF'vle 11 aydır konsul- tasvon goruşmeleriy le surdurulen fi- ili duruma hukuki zemin varatılma- sT olarak nıtelendırdığı, parasal kav- nak ıçermeven anlaşmanın, uluslara- rası pıyasada gerçekleşmelere gore sağlanabılecek guvenın dışında ek bır katkı getırmeyeceğı anlaşıldı Bu- rokratlar, IMF'yle ımzafanacak prog- ram anlaşmasıyla hem bugunku hu- kumetın seçım ekonomısı uvgula- mamasinı hem de kurulacak 56 hu- kumetın programa bağlı kalmasını sağlamava çalışıvorlar lMF'nın Turk ekonomısındekı ger- çekleşmelen ızleverek belırlı pen- yodlarla dunyaya duyurmasını ıçeren ızleme anlaşması 1999 butçesının çerçevesınıoluşturacak Dınçmen'ın açıklamalarına gore 1999 yılında enflasyon hedefı yuzde 20 olacak Hukumetın bu vıl deflatoru yuzde 64 olarak ongormesıne karşın yuz- de 50'lık vılsonu enflasvon hedefı- ne bdğladığı maaş artışlarının gele- cek v ıl da >uzde 20"ye endekslenme- sı olasılığı belırdı Yıne 1999 butçesi ıçın kamu har- camalann kısılması temel hedefola- rak ortaya konuldu \ uzde 40 ını fa- ız odemelenne a> ırılması nedenıyle esneklığmı tamamcn kavbettığı eleş- tınlen yoneltılen butçede personel v e v atınm odcneklerının daha da kı- sılmasinın gundeme gelebıleceğıne dıkkatçekılı>or 14 katnlyon lıralık 1998 butçesınden 6 katnlvon lıra \al- nızca borç faız odemelerıne aktarı- lıvor Ancak 1975- 1980 donemın- de vuzde 35 4 olanpersonel odenek- lerınınbutçedekıpayı 1998 ıtıbany- la vuzde 23 6, aynı donemde yüzde 20 olan vatınmların pavı da yuzde 6 8"e kadar gerıletıldı ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ GENEL MERKEZİ ve TÜM ŞUBELERİ AMASYA'DA 21 Hazıran 1919 Amasya Bıldırgesı MUSTAFA KEMAL ve arkadaşları şoyle dıyor: Ulusun bağımsızlığını yıne ulusun çaba ve kararlılığı kurtaracaktır! 21 Hazıran 1998 Amasya ÇYDD şoyle dıyor Ulusça, hak ve ödevlerimizin bilincinde yurttaşlar olarak çağdaş, laik, demokratik, sosyal bir hukuk düzeninde tam bağımsız yaşamaya karariıyız. Ulusal duyarlılık ve çabayla her türlü engel aşılacak ve Türk aydınlanma devrimimiz sürekli gelişme içinde sonsuza dek yaşayacaktır. BURSA ALTINO İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 1997 1185 kambı\o senetlen ıçek. poBçe \e emre muharrer s«net) ûzerin- de hacız >olu ıle \apılacak takıp Ukplennde Ödeme Emn Alacaklı T lş Bankası \ Ş Vekılı Av Hıkmet K.aradenız, Bursa BORÇLU HAS^N TUNCAY PARLAK Incırlı caddesı Yeşı- hpek Ap No 64 BURSA Macak mıktan 192 416 000 - lıranın ıcra masrafı v ekıl ucretı ve yüzde 172 5 ışjeyecek faızı \e faızın \üzde 5 gıder \ergısı ıle tahsıh talebı Yukanda adı geçen borçluya normal vollardan ödeme emn teb- lığ edılemedığınden odeme emrtnuı Türkıve de münteşır bır gaze- te ıle ılanen teblığıne karar venlmıştır Bu nedenle Yukanda vazılı borç ve masraflan ışbu odeme em- nnm teblığı tanhmden ıtıbaren on gun ıçınde odemenız, takıp da- yanağı senet kambıyo senedı nıtelığmı haız değılse keza takıp da- yanağı senet altındakı ımza sıze aıt olmadığı ıddıasında ısenız beş gün ıçınde açıkça bır dılekçe ıle tetkık mercı hakımlığıne bıldır- menız aksı takdırde kambıyo senedındekı ımzanın sızden sadır ol- muş savılacağı. ımzanızı haksız vere ınkâr edersenız senede da- yanan takıp konusu alacağm yuzde 10'u oranında para cezasına mahkum edıleceğınız borçlu olmadığmız veya borcun ıtfa veya ımhal edıldığı veya alacağın zaman aşımma uğradığı hakkmda ve- ya yetkı ıtırazının varsa bunun sebeplen ıle bırlıkte beş gun ıçınde tetkık mercııne bıldırmenız, tetkık mercıınden ıtırazınızın kabulu- ne daır bır karar getırmedığınız takdırde cebn ıcrav a devam oluna- cağı ıtıraz edılmedığı \e borç ödenmedığı takdırde on gun ıçınde 74 madde gereğmce mal beyanında bulunmanız bulunmazsanız hapıs ıle tazvık olunacağınız. hıç mal bevanında bulunmaz veya hakıkate aykın beyanda bulunursanız. hapıs ıle cezalandınlacağı- nız. Işbu ılanın Turkıyede münteşır bır gazete ıle yavımlanmasın- dan ıtıbaren 15 gün sonra teblıgatın yapılmış sayılacağı ılan olu- nur 25 5 998 " Basm 25136 FİYAT DUYURUSU WinstonLIGHTS UZUN YUMUŞAK PAKET , Fiyatı 1 8O.OOO TL WİnStOn bir R.J.Rcynoldl Tobacco Co. Vtfintton - Salem N.C. USA morfeatıdır. YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Gerçeği Görebilmek Başanlı olabılmenın, komplekslerden kurtulmanın onkoşulu galıba gerçeği görebilmek, duygusal davra- nışlarla kışısel vetoplumsal olarak kendımızı aldatmak- tan vazgeçebılmek Cardrff zırvesı, bızım bazı gerçek- lerı gormemıze yardımcı olur mu? Zayıf bır olasılık Avrupalı olmak, Avrupa'nın bır parçası olmak, Avru- pa aılesınden sayılmak bır tutku mu, bır amaç mı, bır kompleks mı, bunu anlayamamışımdır Avrupa Bıriığı'ne gırme konusunda gosterılen ısrarın ekonomık ve sıya- sal gerekçesını de kavrayamamışımdır Yalnız otuz yı- lı aşkındır şu goruşu savunmaya çalışıyorum Turkıye belırlı bır ekonomık ve buna bağlı sıyasal guce ulaş- madan, Avrupa Bırlığı'ne alınmaz, gıremez Nıtekım ul- kemızde AB'ye gırdık, gırıyoruz palavralarının en çok atıldığı donemler, Turkıye'nın AB'den en fazla uzaklaş- tığı donemler olmuştur Bazı kışı ve çevreler, AB'ye gırmeyı, Avrupa aılesının bır parçası olmayı Atatürk'un çızdığı bır yol olarak go- ruyor ya da gostermek tstıyorlar Batılılaşma ıle Avru- pa aılesıne gııme, Avrupa'nın bır parçası sayılma ayn şeylerdır Batılılaşma soyut bır kavramdır Bıryaşam bı- çımını, bır duşunceyapısını, bır değer yargılan sıstemı- nı, bır sıyasal duzenı ıfade eder Batılılaşma bu anlam- da anlaşıldığında, AB bıle -en azmdan bazı ulkelen- he- nuz Batılılaşamamıştır Avrupa Bırlığı, geçırdığı çeşrtlı evrelerde Turkıye'yı oya- lamış, kapıyı ne tam kapatmış ne de açmıştır Kapıyı açmamak uzere aralık tutmuştur Zaman zaman bu aralık tutmada, Turkıye'nın sıyasal duzenı, gelışmışlık duzeyı, ınsan naklarına gosterdığı saygı derecesı ge- rekçe olarak kullanılmıştır Son zamanlarda da Yuna- nıstan bahane olarak ılerı surulmeye başlanmıştır Tur- kıye ıle AB arasında yakın ılışkılerın doğmasına Yuna- nıstan engel oluyor havası yaratılmaya çalışılmıştır San- kı dığer ulkeler sıcak bır ılışkı kurmak ısteseler de Yu- nanıstan engelını aşamıyorlarmış gıbı Turkıye, bana gore Ataturk ve lsmet Paşa'dan son- ra, komplekslı, başarısız, deneyımı olmayan, vızyonsuz, dış ve ıç baskı odaklarının etkısınde kalan polıtıkacılar, lıderler tarafından yonetılmeye başlandı Batılı devlet- lerle bazen Turkıye'nın onurunun kınlması pahasına yakın ıhşkıler kurulmaya çalışıldı, odunler verıldı Ozel- lıkle 195O'lı yıllardan ıtıbaren ABD'nın etkısı arttı, Tur- kıye ABD'nın bır uydusu olarak gorulmeye başlandı Do- ğu Bloku yıkıldıktan, Rusya'da kapıtalıst duzen oluş- maya başladıktan sonra ABD ıçın Turkıye eskı çekıcı- hğını bır olçude yıtırdı Gunumuzde Turkıye'nın ABtçın- de yeralması, ABD'nın çıkarianna ve beklentıtenne bel- kı daha uygun duşuyor olabıhr Dalkavukların ya da çıkar peşınde koşanların deste- ğı ıle ayakta duran veya geçmışte Turkıye'yı yoneten vızyonsuz, komplekslı yonetıcıler, Turkıye'nın onurunu koruyamadılar, kısa vadelı olarak olaylara bakış, vızyon- suzluk, komplekslı olma, amaçsızhk dalga dalga top- lumu sardı Gerçeklen goremeyen, olaylara duygusal yaklaşan bır toplum olarak başarı kazanamadık Ba- şarının ılkadımı belkı eksıkhklerımızı gormek, bunu gı- dermeye çalışmak Son Dunya Futbol Şampıyonası komplekslerımızı spor alanında da gorunur hale getırdı "Turkıye 32 ta- kım arasına katılsaydı ne yapabılırdı" sorusu sık sık gundeme getırılıyor, yorumlar yapılıyor Bu konuda da gerçeklen goremıyoruz Ovungen, gerçekçı olmayan yorumlar, değerlendırmeler yapılıyor 1954 yılından bu yana Turkıye'nın Dunya Futbol Şampıyonası'na katı- labılmek ıçın elemelen aşamadığı gozardı edılıyor Ele- melerı aşamamış bır takım şampıyonada ne yapabılır kı, nasıl başanlı olabıhr kı'' Gerçekler gozumuze soku- luyor, ama bız görmezlıkten gelıyoruz Polrtıka, ekono- mı, spor, her alanda kendımızı aldatarak, doyuma ulaş- maya çalışıyoruz Turkıye, futbol şampıyonasında yok Daha acıklısı, gozleyebıldığım kadanyla şampıyonada tek bır hakemımız bıle gorev alabılmış değıl Hakem- lerımızın başanlı olduğu soylenır Adını pek duymadı- ğımız ulkelenn hakemlen, dunya şampıyonasında maç yonetırken, bızım hakemlerımızden çağnlan yok Her- halde Turkıye spor alanında dışlanmadı Başanlı hakem- lerımız olsaydı herhalde gorev verılırdı Kompleksten kurtulmanın yolu, gerçekten başanlı ol- mak Başan kazanabılsek, komplekslenmızden, ken- dımızı aldatmaktan kurtulabıleceğız AB ve Dunya Fut- bol Şampıyonası arasında ne ılışkı var, dıye sorulabı- \\f> Arada ılışkı var Her ıkısı de gerçeklen gorememe- mızın, başanlı olamamamızın sonucu Hep aynı savı yı- nelıyoruz Komplekslerden kurtulmadan, başarı kazanamadan ne AB'ye gırebıleceğız ne de dunya şampıyonalarına katılabıleceğız YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatırım Fonu Adı hattafc» Yılıçı Oefı;ım 0«Eı;ım % % AÎIPT MBİX.fe «BStUj. İÎ&? IMFIH IWFIU ısiiiuttF» şîîiâSfşlen a s Yatınm Fonu Adı Haftalık Dejışjm % Yılrçı Degışım % YKTBT£ BT*w îlmalolJ Saltl ÎTtmt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog