Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

94.3SİLVAR2AUIZ UMUT VAR! 75. YIL SAYI: 26554 / 150000 TL (KDViçmde) Cumhuriyet v\V- \ Cumhuriyet .ÎNTER^ÂT\TE " www.cujnriuriyet.com.tr ^ - vww.cumhuriyet. com KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 HAZİRAN 1998 CUMARTESİ Türkiye, Kıbns'a misilleme için gönderdiği savaş uçaklannı geri çekti ABD taıısiyonu• Türk ve Yunan hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının karşılıklı olarak Kıbns'a inmesiyle başlayan gerilim üzerine ABD iki başkentte yoğun girişimlerde bulundu. Yunanistan'a gerekli yanıtın verildiğini vurgulayan Türkiye'nin Geçitkale'ye önceki gün gönderdiği 6 F-16'dan3'üdaha üslerine geri döndü. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Türk ve Yunan hava kuvvet- lerine ait F-16 savaş uçaklannin karşılıklı Kıbns'a inmeleriyle ar- tan gerilim, ABD'nin devreye girmesiyle azaldı. Ankara, Yunanistan'ın hukuk dışı girişimlerine gerekli yanıtın verildiğini belirtirken, Geçitka- le'ye önceki gün inen 6 F-16 sa- vaş uçağından son üçü de Türki- ye'deki üslerine geri döndü. Gerginliğin azalmasına karşın Genelkurmay Başkanlığı'nın. Yunanistan'ın olası tahriklerine karşı önlemler almaya devam edecegi öğrenildi. Yunanistan'ın Güney Kıbns'takı BafÜssü'ne4 F-16 savaş uçağı ve C-130 kargo uçağı indirmesiyle başlayan ve Türki- ye'nin KKTC'deki Geçitkale Havaala- nı'na 6 F-16 göndermesıyle artan geri- lim, ABD'nin devreye girmesiyle azaldı. Edinilen bilgilere göre ABD Dışişlen Ba- kanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın Was- hington'daki temsilcilikleri aracılığıyla Geçitkak'de bir gün kalan F-16 savaş uçaklan gövde gösterisi yapü.(Fotoğraf: REUTERS) Demirel: Cesareti AB 'den alıyorlar • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kıbrıs'ta savaş çıkaranın pişman olacağını bildirdi. Avrupa Birliği'nin (AB) politikalannın Yunanistan'a cesaret verdiğini belirten Demirel, "75 yıldır barış içinde yaşadık. Ama böyle yaparsanız bizi çatıştınrsınız. Çünkü Yunanistan, haİclı haksız, AB'den cesaret alarak Türkiye'nin gururu ve çıkarlan ile oynayabilir" dedi. • 6. Sayfada Genelkurmay: Saldın doktrini • Yunanistan'ın Güney Kıbns'ta Baf Üssü'ne dört askeri uçak indirmesiyle gerginleşen Türk-Yunan ilişkileri Genelkurmay Başkanlığı'nda değerlendirildi. Bu değerlendirmede, Yunanistan'ın Kıbns Rum kesimiyle 1993 yıhnda başlattığı ortak savunma doktrininin gerçekte "Türkiye'ye saldın doktrini" olduğu vurgulandı. B 17. Sayfada "bölgedeki istikrann tehlikeye atılmama- sı için gerilimin indirilmesi" telkınınde bulundu. Türkiye'nin ABD'nin telkinine, "Ger- ginliği başlatan Türkiye değildir. Bafa askeri üs inşa etmek, oraya 4 savaş uçağı gönderip saldın hazırüklan yapmak ve S-300 fuzeleri saldın silahlannı satın al- makTürki>e'nin yapttğı faaliyetlerdeğil- dir. Dolayısıyla bu telkinlerin adresi Tür- kiyedeğil Yunanistan "dır" yanıtını verdi- ği öğrenildi. Dışişlen Bakanlığı yetkililennden edi- nilen bilgiye göre, Kıbns'taki gerilim azalma eğilimine girdi. Türkiye'nin Yu- nanistan'a gerekli mesajı verdiğini, Rum- Yunan ikılısınin bundan sonraki olası tah- nklerinin de yanıtsız kalmayacağını be- lirten yetkililer, Geçitkale'nin daha yo- ğun kullanılması için gerekli çalışmala- nn asken yetkililerce yapılacağını kay- dettiler. Türkiye, 1993 yıhnda ortak as- keri doktnn uygulayan Rum-Yunan iki- lisine bir önlem olarak Geçitkale'yi ka- • Gerginliğin azalmasına karşın Genelkurmay Başkanlıgı'nın, Yunanistan'ın olası tahriklerine karşı önlemler almaya devam edeceği bildirildi. Türkiye Geçitkale'ye bir radar merkezi kuracak. Böylece Kıbns Türk Banş Kuvvetleri'nin Boğaz bölgesindeki radar merkezinin yanı sıra bir de Geçitkale'de radar izleme üssü kurulmuş olacak. lıcı ve kapsamlı bir üs haline getirmeye karar verdi. Bu kap- samda Yunan savaş uçaklannın Kıbns'taki faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi için Geçit- kaJe'ye bir radar merkezi de ku- rulacak. Güney Kıbns Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın yaz aylannda yapacaklan ortak askeri faali- yetlerin de yakından izleneceği, olası tahriklere karşı gerekli ön- lemlenn şimdiden alınmaya başlanacağı kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Küıç. Hava Kuvvetleri Komutanlığf nca düzenlenen Hava Atış Yanşma- sı'nda dereceye girenlere ödül venlmesi nedeniyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törende gazetecilerin sorula- nnı yanıtlarken Türk F-16'Iannın Geçit- kale Havaalanı'na ınmelen konusunda, "Garantör olarak bu konularda hakkı- mız da gücümüz de vardtr. Gerektiği m- man kuHanınz" dedi. j SERBEST BIRAKILIYOR Civan: Parayı ödeyeceğim• Eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan"ın, FBI'dan daha etkili ABD Adalet Bakanlığf na bağlı Federal Polis ekiplerince Maryland eyaletindeki evinde perşembe günü yakalandığı öğrenildi. Civan, serbest bırakılması karşıhğinda para cezasını ödemeyi teklif etti. Türk Adalet Bakanlığı da bu teklifi olumlu karşıladı. FUATKOZLUKLU VVASHINGTON - ABD'de, yaşadığı Mary- land eyaletindeki evinden sürpriz biçimde gö- zaltına alınıp tutuklanan Engin Civan'm kala- balık bir avukat ordusu tuttuğu ve ABD Ada- let Bakanlığı yetkililerine, Türkiye'ye ödeme- si gereken para cezasını bir kerede dolar bazın- da ödemeyi teklif ettiği belirlendi. Edinilen bil- giye göre Civan'm bu önerisi Türk Adalet Ba- kanlığı yetkililerince de olumlu karşılandı. Amenkan Adalet Bakanlığı'nın konuyla il- gılenen dairesi, Türk Adalet Bakanlığı'na Ci- van'ın teklifini faks mesajıyla ileterek görüş sordu. Türk Adalet Bakanlığı da, Civan'ın 56 milyar lira olan ağır para cezası borcunu dolar olarak bir defada ödemesi önerisini olumlu karşıladı. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hu- kuk Işleri Genel Müdürlüğü, Washington'dan gelen bu teklifi, Civan hakkında infaz karan- nı veren Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Adalet Bakanı Oltaıt Sungurlu'nun da devreye girmesiyle ABD'ye olumlu görüş bil- dirildi. Türk Adalet Bakanlığı'nın cevabi ya- zısında "Civan şayet dediğini yapar, parayı öderse iade talebimizden vazgeçeriz" denildi. Civan, para cezasının tamamını ödemek için mahkemeden bir süre isteyecek ve bu sürenin bir ayı geçmeyeceğini taahhüt edecek. Türki- ye'nin iade talebi ise paranın ödendiği günden itıbaren geri çekilecek. Tüm bu sürecın sonun- da, Emlak Bankası'nı yüz milyarlarca lirado- landıran ve ardından çarptınldığı ağır para ce- MArkasıSa. 17,Sü.3'te ClVAN OLAYI EDES'l ŞAŞIRTTl M 17. Sayfada ÖYS YARIN 604 bin gencin zor sınavı • 604 bin 33 adayın geleceğini belirleyecek Oğrenci Yerleştirme Sınavı, yann saat 09.30'da 103 merkez ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınav sonucunda devlet, vakıf, KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerin lisans ve önlisans bölümJerine toplam 262 bin 360 öğrenci alınacak. • Arka Sayfada ABD-İRAN Yakmlaşıııa zor ö ü ügörünüyor • ABD-lran arasındaki gelişmelerin yavaş yavaş ilerleyebileceği kaydediliyor. ABD'nin Iran'a karşı güvensizliği gelişmelerin önünde engel oluşturuyor. Iran'daki siyasi ve ekonomik dengeler de her iki ülke arasındaki yakınlaşmanın önünde diğer önemli engel. Bu ortamda Hatemi'nin dışa açılma çabası Glasnost- Perestroika sûreçine benzetiliyor. ERGftV YUCOâJrmı haberl • 7. Sayfada Batı Çalışma Grubu, tarikatların sınavlara adamlarını sokmak için öğrenci hazırladığını saptadı Askeri okullara sızmagirişimiTakma İSİmle Özel kurs Türk Silahh Kuvvetleri irticai faaliyetlere kanşan mensuplannı ordudan ihraç etmeyi sürdürürken Genelkurmay bünyesinde irticai faaliyetleri izlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma Grubu, tarikatlann askeri liseler ve astsubay hazırlama okullanna sızma çabalannı yoğunlaştırdıklarını saptadı. Özel kurslar düzenleyen tarikatlann öğrencilerin deşifre olmasını önlemek için kayıtlan yasalara aykın biçimde takma isimle yaptıklan kaydedildi. Temmuzdaki sınavlara hazırlanıyorlardı Genelkurmay Başkanhğı bünyesinde, irticai faaliyetleri izlemek üzere oluşturulan Batı Çalışma Grubu'nun belirlemelerine göre tarikadar Maltepe, Kuleli, Işıklar askeri liseleri ile Deniz Lisesi, Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu, Mızıka Astsubay Hazırlama Okulu'nun temmuz ayında yapılacak sınavlan için müritlerine yönelik çeşitli özel kurslar düzenlediler. • 4. Sayfada ve ortaöğretim kurumlannda eğitim gören vaklaşık 13 milyon öğrenci karnelerini a ) a r a ^ u z u n ^ ^m e r h a b a d e d i ls tanbul İl MiÛi Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, Fatih Aksaray Mahmudhe Erüt ve Beslenme Ilköğrctim Okulunda öğrencikre karne dağıttı. Milli Eğitim Bakanı Hikmet U- luğbay, 8 yılhk eğitimiıı ilk yıhnda beklenenin üzerinde başan sağlandığını belirtti. (KUBİLAY TÜNTÜL) • 3. Sayfada DEĞİŞİKLİK CHP'MN ÖNERCESİYLE CERÇEKLEŞTt Vergi ertelemesine smırlama kabul edildi • Vergi reformu tasansının en tartışmalı maddeleri arasında yer alan vergi ertelemesiyle ilgili düzenleme, CHP'nin önergesiyle değiştirilerek kabul edildi. Tasannm, bazı devlet tahvilleri ve menkul kıymetlerin satın alınmasından doğan kazancın iki yıl sonra vergilendirilmesine olanak tanıyan hükmü değiştirilirken önerge sahibi CHP'li Nihad Matkap, değişiklikle elde edilecek vergi gelirinin 1 katrilyona ulaşacağını savundu. • 5. Sayfada PKK KARAKOL MEVZİLERİNE SALDIRDI ŞemdinliMe 5 asker şehît HAKKÂRİ/DtYARBAKIR (Cumhuriyet)- Teröristlerin Hâkkan'nin Şemdınli ilçesı Durak Köyü Jandarma Karakolu'na ait mevzilere dü- zenlediği saldında bir teğmen ve 4 er şehit oldu. Saldında 4 korucu yaşamını yitirdi, 4'ü de ya- ralandı. Güvenlik güçlerince Siirt'te gerçekleş- tirilen operasyonlarda 18 PKK'li öldürüldü. Hakkâri'nin Şemdinli ilçesi Durak Köyü Jan- darma Karakolu'a ait mevziler önceki gece sa- at 23.00 sıralannda PKK'lilerin saldınsına uğ- radı. Roket ve uzun namlulu silahlann kullanıldığı saldında bir teğmen ve 4 er şehit oldu. Saldın- da 4 korucu şehit olurken, 4'ü de yaralandı. Sal- MArkasıSa.l7,Sii3 f te Nijerya îkînci turu garantîledi • Dünya Kupası'nda futbol heyecanı devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmada Nijerya, Bulgaristan engelini 1-0'lık skorla geçti. 27. dakikada Ikpeba'nın kaydettigi golle galibiyeti yakalayan Nijerya takımında forma giyen Amokachi, Uche ve Okocha başanlı bir performans sergilediler. Nijerya bu sonuçla ikinci turu garantileyen takımlar arasına girdi. D grubunun ikinci maçında ise lspanya Paraguay'la 0-0 berabere kaldı ve tur şansını büyük ölçüde yitirdi. • Spor'da BORSA Dün 4007 önceki 3966 MARK Dün 147.3OO Önceki 147.OOO DOLAR ODün 362.750 önceki 262.75O ALTIN Dün 2.525.OOO Önceki 2.480.000 onun gizleri çözülüyor Depresyona yol açan biyolojik etmenler üzerindeki çalışmalar giderek meyvesini veriyor. Bu buluşların : ışığında depresyonun tedavisinde umut verici gelişmeler kaydediliyor. Asrın ilacı: Aspirin Aspirin üzerine bilimsel çalışmalar hâlâ devam ediyor... BugünCumhurİyel'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sinir Değişikliği... Türkiye ile Yunanistan arasında alçalıp yükselen bir gerginlik süreci daha başladı. Ama bu kez yaşanan, öncekilerie arasına kopya kâğıdı konulmuş birgergin- lik değil. Gerek ülkemiz içinde yaşananlar, gerek böl- gemizde olup bitenler, gerekse ABD-Rusya-Çin üç- genindeki değişimler Ege'nin iklimini de etkiliyor. Deyim yerindeyse ciddi bir sinir değişikliği var. MArkasıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog